O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
!"#$%&%&'(%&)*+&%,-'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''...
!"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''...
!"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''...
!"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''...
!"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''...
!"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''...
!"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''...
!"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''...
!"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''...
!"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''...
!"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''...
!"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''...
!"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''...
!"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''...
!"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''...
!"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''...
!"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''...
!"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''...
!"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''...
!"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''...
!"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''...
!"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''...
!"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''...
!"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''...
!"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''...
!"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''...
!"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''...
!"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''...
!"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''...
!"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''...
!"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''...
!"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''...
!"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''...
!"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''...
!"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''...
Investigacion palaciodehierro
Investigacion palaciodehierro
Investigacion palaciodehierro
Investigacion palaciodehierro
Investigacion palaciodehierro
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Investigacion palaciodehierro

439 visualizações

Publicada em

Material de apoyo

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Investigacion palaciodehierro

 1. 1. !"#$%&%&'(%&)*+&%,-'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''./'0')1234567651489' :;$'<!$!)%-'(;'=%;++->' ÍNDICE !!!"#$%&'((!!!)" .................................................................................................................................................................. 2 " #$%&'(( ) " "#$%&'(( )" *+$(%,,,#-)$!!!(% ................................................................................................................................................................. 3 *+$(% # -)$ ( % *+$(% #-)$ (% Semiotica1 ...................................................................................................................................................................... 3 Semiótica y Publicidad2 ................................................................................................................................................. 3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS....................................................................................................................................... 5 .!/#%$!+0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15 CULTURA ORGANIZACIONAL .............................................................................................................................. 20 1!$*+,-"(+$2+&+,&-,3+,4'53!(!&+&,&-3,4+3+(!%,&-,.!-$$%6 -------------------------------------------------- 21 “SOY TOTALMENTE” .............................................................................................................................................. 21 Creadora de la Campaña .............................................................................................................................................. 22 !"#$%"&'()*+&*$,-.(/0/1&'................................................................................................................................................ 22 AFIICHES ............................................................................................................................................................................... 24 AFIC HES AF CHES ANÁLIISIIS SEMIIÓTIICO DIISCURSIIVO .............................................................................................................................. 25 ANÁLIS IS SEMIÓ TIC O DIS CURSIV O ANÁL S S SEM ÓT CO D SCURS VO CORPUS DISCURSIVO Afiche 1 ....................................................................................................................................... 25 DEFINICIÓN E IDENTIFICACIÓN DE SIGNOS..................................................................................................... 25 3+,/!2"!1!(+(!)".................................................................................................................................................... 25 LECTURA DE 3 NIVELES ........................................................................................................................................ 26 +"73!/!/,/-*7"#!(% .............................................................................................................................................. 27 !/%*%$1!/*%............................................................................................................................................................ 27 !/%#%48+,/-*!%3)2!(+ ......................................................................................................................................... 28 !/%#%48+,/-*7"#!(+.............................................................................................................................................. 28 49:;<9=,&:;<>?:@>A...................................................................................................................................................... 28 /<BC>D=,D:;<>?:@>A ...................................................................................................................................................... 29 /3%2+"...................................................................................................................................................................... 29 49:;<9=,D:;<>?:@>A....................................................................................................................................................... 29 CONTRARIEDAD, CONTRADICCIÓN E IMPLICACIÓN ..................................................................................... 29 (E>FGC?:@>,+1!(.-,H .................................................................................................................................................. 30 /3%2+"...................................................................................................................................................................... 31 (E>FGC?:@>,/3%2+"................................................................................................................................................... 31 CORPUS DISCURSIVO Afiche 2 ....................................................................................................................................... 31 DEFINICIÓN E IDENTIFICACIÓN DE SIGNOS..................................................................................................... 31 LA SIGNIFICACIÓN .................................................................................................................................................. 32 CÓDIGOS ENCONTRADOS ..................................................................................................................................... 32 3-(#'$+,&-,0,"!I-3-/ ............................................................................................................................................ 32 ANÁLISIS SEMÁNTICO ........................................................................................................................................... 33 !/%#%48+,/-*!%3)2!(+ ......................................................................................................................................... 33 !/%#%48+,/-*7"#!(+.............................................................................................................................................. 34 49:;<9=,D:;<>?:@>A....................................................................................................................................................... 34 CONTRARIEDAD, CONTRADICCIÓN E IMPLICACIÓN ..................................................................................... 34 (E>FGC?:@>,+1!(.-,J .................................................................................................................................................. 35 ANÁLIISIIS SEMIIÓTIICO NARRATIIVO .............................................................................................................................. 36 ANÁLIS IS SEMIÓ TIC O NARRATIV O ANÁL S S SEM ÓT CO NARRAT VO K/%L,#%#+3*-"#-MN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 +FO:OCD,1<;<>:>=----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 /:>,(E;PG:F=F:E><? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 #EO=G;<>O<,/CP<9:E9------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 I=GE9<?,+G,*=QE9<E-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 (%"(3'/!)",+"73!/!/ .................................................................................................................................................... 39 REFERENCIAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 40 ! Monserrat Jiménez Cayuela 5°B Ciencias de la Comunicación ! Salvador Vázquez Solís SEMIÓTICA ! Profa. Ana Luisa Urquiza ! 16- Dic-2003
 2. 2. !"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''':;$'<!$!)%-'(;'=%;++-> !"#$%&'((!)"** !"#$%&'((!)" , -G, P9<?<>O<, DEFC;<>OE, FE>O:<><, C>, =>RG:?:?, <ST=C?O:UE, =F<9F=, D<, G=, PCVG:F:D=D, D<, G=, O:<>D=, D<P=9O=;<>O=G, D<G, -G, 4=G=F:E, D<, .:<99E, <>, GE?, WGO:;E?, =XE?Y, >E?, 9<Z<9:;E?, <?P<F[Z:F=;<>O<, =, G=, F=;P=X=,K/%L,#%#+3*-"#-,4+3+(!%N,F9<=D=,=,;<D:=DE?,D<,GE?,]^?_,(E;<>`=9<;E?,D=>DE,C>, 9<P=?E, =, G=, T:?OE9:=, D<, G=, <;P9<?=, P=9=, FE>EF<9, ?C, D<?=99EGGE, Q, GE?, EVa<O:UE?, bC<, PC<D=, GG<B=9, =, PG=>O<=9?<_,#EDE,<?OE,FE>,<G,Z:>,D<,FE>EF<9,?:,<G,?<>O:DE,PCVG:F:O=9:E,D<,G=,F=;P=X=,FE>FC<9D=,FE>,G=?, PEG[O:F=?,E9B=>:`=F:E>=G<?,D<,G=,<;P9<?=_,+?[,FE;E,G=,:D<>O:Z:F=F:@>,D<G,FE>O<SOE,<>,bC<,?E>,CV:F=DE?, GE?, =>C>F:E?Y, cd<>, DE>D<, ?<, PCVG:F=>eY, `E>=?Y, O:PE, D<, 9<U:?O=?, <OF_Y, dP=9=, bC:f>eY, PWVG:FE, ;<O=Y, >:U<G, ?EF:E<FE>@;:FEg,<,:>:F:=9<;E?,FE>,C>=,D<Z:>:F:@>,D<,GE?,Of9;:>E?,VR?:FE?,bC<,<?O=9<;E?,CO:G:`=>DE, P=9=,<G,=>RG:?:?,?<;:@O:FEh?<;R>O:FEY,<>,<G,FC=G,?<,=>=G:`=9R,F=D=,P=9O<,FE>?O:OCO:U=,D<,GE?,=Z:FT<?,FE>, G=,Z:>=G:D=D,D<,<>FE>O9=9,GE,bC<,9<P9<?<>O=,F=D=,C>E_, , /<,=>=G:`=9R,O=;V:f>Y,G=,?<;:@O:F=h>=99=O:U=,D<,GE?,=>C>F:E?,P=9=,:D<>O:Z:F=9,GE,bC<,>E?,O9=O=>, D<, KU<>D<9N, T=F:<>DE, D<, G=DE, <G, P9EDCFOE, E, G=, ;=9F=i, =, GE, bC<, GG=;=9<;E?, KU=GE9<?N, E, ;=O<9:=G, :>O=>B:VG<,bC<,U:<><,=X=D:DE,FE;E,C>,PGC?,<>,<G,;<>?=a<_, +?[, O=;V:f>, :>Z<9:9<;E?, G=, T:?OE9:=, bC<, K>E?, FC<>O=>N, <>, GE?, =Z:FT<?, :D<>O:Z:F=>DE, =, GE?, PE?:VG<?, =FO=>O<?,Q,D<Z:>:<>DE,G=?,=FF:E><?,bC<,>E?,PG=?;=>,Q,FE>,bC<,Z:>_, , 1:>=G:`=9<;E?,FE>,C>=,:>O<9P9<O=F:@>,D<,GE,OEDE,GE,P9<U:=;<>O<,=>=G:`=DEY,P=9=,FE>Z9E>O=9,<G, ?<>O:DE,D<,?<9,D<,G=,<;P9<?=,U?_,?C,PCVG:F:D=D,P=9=,9<?EGU<9,?:,<?O<,9<?CGO=,FE>FE9D=>O<,E,>E_, ! 2
 3. 3. !"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''':;$'<!$!)%-'(;'=%;++-> +,$(%**#-)$!(%** +,$(% #-)$!(% Semiotica1 3=,?<;:@O:F=,<?OR,9<G=F:E>=D=,FE>,G=,?<;:EGEB[=,D<G,=COE9,?C:`E,1_,D<,/=C??C9<_,3=,j?<;:EGEB:<j, <?OCD:=,jG=,U:D=,D<,GE?,?:B>E?,<>,G=,?EF:<D=Dj,Q,FE;E,O=GY,<?,=>O9EPEFf>O9:F=_,3=,O<E9[=,?=C??C9<=>=,<?, D:RD:F=_, k#EDE?, GE?, =>RG:?:?, D<, /=C??C9<, ?E>, D:FEO@;:FE?A, GE, ?:B>:Z:F=>O<lGE, ?:B>:Z:F=DEY, G<>BC=lT=VG=Y, ?:>F9E>[=lD:=F9E>[=Y,<OF_,d&<V<,U<9?<,<>,<GGE,G=,;=9F=,D<G,kO<;P<9=;<>OE,D:FEO@;:FEk,D<,/=C??C9<e, ->,<?<,F=?EY,T=V9[=,bC<,T=VG=9,D<G,O<;P<9=;<>OE,O9:FEO@;:FE,D<,4<:9F<_k,c&<G=D=GG<g_,3=,?<;:@O:F=,D<, 4<:9F<, ?<, <SPG:F=, c?:;PG:Z:F=D=;<>O<g, FE>, G=, :99<DCFO:VG<, O9:GEB[=, %Va<OE, h, /:B>E, h, !>O<9P9<O=>O<_, -G, ?:B>EY,<>,G=,>E;<>FG=OC9=,:>:F:=G,D<,4<:9F<Y,?<,GG=;=V=,$<P9<?<>O=;<>Y,P<9E,FE>,<G,O:<;PE,G<,P=9<F:@, C>=,UE`,kTE99:VG<k,Q,G=,D<a@,D<,C?=9Y,Q=,bC<,<G,C?E,FE;W>,D<,G=,UE`,j?:B>Ej,FE:>F:D<,FE>,?C,?:B>:Z:F=DE, F:<>O[Z:FE_, -G, EVa<OE, <?, <G, EVa<OE, <>, ?[Y, <G, bC<, <S:?O<, <>, <G, C>:U<9?E, 9<=GY, >=OC9=G, C, E9:B:>=G_, "E, G=, P=G=V9=,bC<,GE,?:B>:Z:F=_,-G,?:B>EY,<G,9<P9<?<>O=;<>Y,<?OR,<>,GCB=9,D<G,EVa<OE,cP=9=,=GBC:<>,V=aE,=GBC>, =?P<FOE,h,FE>,<?OE,?<,<SFGCQ<,bC<,T=Q=,C>,?:B>:Z:F=DE,B<><9=G:`=DE,P=9=,C>,?:B>EY,bC<,F=D=,k=GBC:<>k, PC<D<,:>O<9P9<O=9,<>,ZE9;=,D:?O:>O=g_,(E>,<?OE,?<,<?OR,?<X=G=>DE,bC<,G=,?<;:@O:F=,<>O9=,<>,<G,F=;PE, D<,GE,?CVa<O:UEY,?C,F=;PE,D<P<>D<,D<G,k=GBC:<>k,FE>F9<OE_,c->OE>F<?,G=,?<;:@O:F=,>E,<?,P=9O<,D<,G=, F:<>F:=,O9=D:F:E>=GY,P<9E,<?Y,?:>,DCD=Y,P=9O<,D<,G=,O<F>EGEB[=,D<,<>O<>D<9,=G,;C>DE,P<9F<POC=G,D<,UE>, '<SmnGGg_,->,G=,F=V<`=,D<,<?<,k=GBC:<>k,?<,F9<=,C>,:>O<9P9<O=>O<,D<G,P9:;<9,?:B>E_,-G,:>O<9P9<O=>O<,<?, C>,P9EDCFOE,D<,C>,j?:?O<;=,D<,:>O<9P9<O=F:@>,CV:F=DE,<>,<?=,F=V<`=j_,L,<>,<?O<,?<>O:DEY,<G,?:B>E,<?, C>,FEP9EDCFOE,O=>OE,D<G,EVa<OE,FE;E,D<G,?:?O<;=,D<,:>O<9P9<O=>F:=_,->,B<><9=GY,4<:9F<,FE>?:D<9=V=,=G, :>O<9P9<O=>O<, D<, C>, ?:B>E, FE;E, ?C, O9=>?ZE9;=F:@>, <>, C>, >C<UE, ?:B>E_, -G, :>O<9P9<O=>O<, <?, PE9, ?C, FC<>O=,C>,?:B>E_,k3E?,?:B>E?,F9<F<>k,c1GEQD,*<99<GGg,T=?O=,GG<B=9,=G,TRV:OE_,3=,?CB<9<>F:=,D<,4<:9F<,<?, bC<,G=,F=?F=D=,E,G=,?<9:<,D<,?:B>E?,FE>U<9B<>,T=?O=,GEB9=9,C>=,=D=PO=F:@>,=,=FOC=9,D<,F:<9O=,;=><9=Y, <?OE,<?Y,F9<=9,C>,TRV:OE_, Semiótica y Publicidad2 3=, ?<;:@O:F=, <?, G=, F:<>F:=, D<D:F=D=, =G, <?OCD:E, D<, GE?, ?:B>E?, Q, D<, G=?, G<Q<?, bC<, 9:B<>, ?C, B<><9=F:@>Y,O9=>?;:?:@>,<,:>O<9P9<O=F:@>_,-?,T=?O=,G=,DfF=D=,D<,Ho],bC<,=GF=>`=,C>,=CB<,B9=F:=?,=G, =DU<>:;:<>OE,D<,G=,FE;C>:F=F:@>,D<,;=?=?,Q,?C,FE;PG<a:D=D,Q,D<?=99EGGE_, 3
 4. 4. !"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''':;$'<!$!)%-'(;'=%;++-> -?O=, F:<>F:=, =V=9F=, OEDE?, GE?, ?:?O<;=?, D<, FE;C>:F=F:@>Y, =>:;=G<?, E, TC;=>E?Y, U<9V=G<?Y, <>OE>=F:E><?,<;EO:U=?Y,B<?OE?,Q,FC=GbC:<9,EO9=,=FO:U:D=D,bC<,P<9;:O<,FE;C>:F=9,Q,<>O<>D<9_, &<>O9E, D<, <?OE, O=;V:f>, ?<, OE;=, <>, FC<>O=, GE?, ?:?O<;=?, D<, ?[;VEGE?Y, [FE>E?, Q, OEDE, =bC<G, B9=ZE,bC<,D<>EO<,<,:>D:bC<,=GBE_,4E9,FE>?:BC:<>O<,G=,?<;:@O:F=,<?OR,:>O9[>?:F=;<>O<,G:B=D=,FE>,OEDE,GE, bC<, >E?, 9ED<=, <>, >C<?O9=, U:D=, FEO:D:=>=_, -?O=, F=POC9=D=, D<>O9E, D<G, =9O<Y, G=, 9<G:B:@>Y, G=, ;ED=Y, GE?, 9:OC=G<?Y, GE?, F@D:BE?, Q, ?:?O<;=?, D<, ?:B>E?, D<, OEDE, O:PE, =?:, FE;E, PE9, ?CPC<?OE, <>, G=, PCVG:F:D=D, Q, P9EP=B=>D=Y,R9<=?,<>,G=?,bC<,=TE>D=9<;E?,;R?,D<V:DE,=G,O<;=,D<,<?O<,<>?=QE_,, /<BW>,1<9D:>=>D,D<,/=C??C9<Y,G:>Bn:?O=,?C:`E,D<G,?:BGE,pI!!!,Q,P9:>F:P:E?,D<G,p!p,G=,?<;:@O:F=,<?, G=,F:<>F:=,bC<,<?OCD:=,G=,U:D=,D<,GE?,?:B>E?,<>,<G,?<>E,D<,G=,U:D=,?EF:=G_,-?,D<F:9Y,<G,<>?=;:<>OE,Q,G=, FE;C>:F=F:@>, PE?<<>, ?C, ZC>D=;<>OE, <>, <G, <;PG<E, D<, GE?, ?:B>E?, Q, ?E>, GE?, ?:B>E?, FE>, GE?, bC<, FE>U:U:;E?, D:=9:=;<>O<, Q, GE?, bC<, >E?, ?E>, O9=>?;:O:DE?, FE>?O=>O<;<>O<, =, O9=Uf?, D<, GE?, ;<D:E?, D<, FE;C>:F=F:@>_, 1C<, 1<9D:>=>D, D<, /=C??C9<, bC:f>, 9<=G:`@, <G, <?OCD:E, D<, GE, bC<, <?, <G, ?:B>EY, <G, ?:B>:Z:F=DE, Q, <G, ?:B>:Z:F=>O<Y, <G<;<>OE?, <?F<>F:=G<?, <>, G=, >=OC9=G<`=, G:>Bn[?O:F=_, -G, ?:B>:Z:F=DE, <?, <G, FE>F<POE, Q, <G, ?:B>:Z:F=>O<,G=,:;=B<>,=FW?O:F=Y,<?,G=,9<G=F:@>,<>O9<,<?OE?,DE?,Of9;:>E?,GE,bC<,ZE9;=,<G,?:B>E_, 1C<, $EG=>D, 5=9OT<?, Q, (T9:?O:=>, q=O`, bC:<><?, :>?P:9=DE?, <>, <G, ;ED<GE, D<G, <?O9CFOC9=G:?;E, G:>BC:?O:FE, FE;<>`=9E>, <>, G=, DfF=D=, D<, GE?, ?<?<>O=?, C>, =>RG:?:?, ?<;:@O:FE, ;R?, =, ZE>DE, ?EV9<, GE?, ;<D:E?,D<,FE;C>:F=F:@>,D<,;=?=?,Q,D:U<9?=?,Z=F<O=?,D<,G=,U:D=,FEO:D:=>=_, -GGE?,=>=G:`=V=>,GE?,G<>BC=a<?,D<,G=,;ED=Y,G=,PCVG:F:D=D,Q,GE?,<?P<FORFCGE?_,$EG=>D,5=9OT<?,F9<@, C>=,>C<U=,O<E9[=,?EV9<,GE?,ZC>D=;<>OE?,D<,/=C??C9<,Q,O9=>?ZE9;@,G=,9<G=F:@>,<>O9<,<G,?:B>:Z:F=DE,Q, ?:B>:Z:F=>O<,<>,G=,F9<=F:@>,D<,GE?,;:OE?,<>,G=,U:D=,?EF:=G_,3E?,GG=;@,ZE9;=,Q,?<>O:DE,Q,=G,9<?CGO=DE,Z:>=G, G=,?:B>:Z:F=F:@>_,5=9OT<?,F:O=,<>,*:OEGEB[=?A,k-G,D<?=99EGGE,D<,G=,PCVG:F:D=DY,D<,G=,P9<>?=Y,D<,G=,9=D:EY,D<, G=,:;=B<>Y,?:>,T=VG=9,D<,G=,?CP<9U:U<>F:=,D<,C>=,:>Z:>:D=D,D<,9:OE?,FE;C>:F=O:UE?,c9:OE?,D<,G=,=P=9:<>F:=, ?EF:=Gg, T=F<, ;R?, C9B<>O<, bC<, >C>F=, G=, FE>?O:OCF:@>, D<, C>=, F:<>F:=, ?<;:EG@B:F=_, d(CR>OE?, F=;PE?, 9<=G;<>O<, :>?:B>:Z:F=>O<?, 9<FE99<;E?, <>, C>, D[=e, 4EFE?Y, >:>BC>E, O=G, U<`_, -?OEQ, Z9<>O<, =G, ;=9i, <?, :>DCD=VG<,bC<Y,<>,?[,;:?;EY,>E,;<,O9=>?;:O<,>:>BW>,;<>?=a<_,4<9E,rFCR>OE,;=O<9:=G,?<;:EG@B:FE,<>,G=, PG=Q=s, 5=>D<9:><?Y, :>?F9:PF:E><?Y, F=9O<G<?Y, U<?O:;<>O=?Y, T=?O=, C>, V9E>F<=DEY, OEDE, ;<, <>U[=, ;<>?=a<?k_,(E>,<?O=,F:O=,PED<;E?,D=9>E?,FC<>O=,D<,GE,bC<,P9EPE><,5=9OT<?Y,OEDE,;<>?=a<,FE>O:<><, C>,FE>F<POE,E,ZE9;=,bC<,<?,G=,?:;PG<,9<P9<?<>O=F:@>,D<G,;<>?=a<i,PE9,<a<;PGE,GE?,?:B>E?,G:>BC:?O:FE?, FE;E, G=?, G<O9=?, E, G=?, Z9=?<?Y, G=?, :;RB<><?Y, G=?, ZEOE?, E, C>, FC=D9E_, /<, FE>U:<9O<, <>, ;:OE, FC=>DE, G<, 4
 5. 5. !"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''':;$'<!$!)%-'(;'=%;++-> D=;E?,C>,?<>O:DEY,FC=>DE,O9=O=;E?,D<,?:;VEG:`=9,GE,bC<,U<;E?,Q,D<?F:Z9=9,<G,;<>?=a<,E,;R?,V:<>,<G, ;<O=,;<>?=a<,bC<,bC:<9<,?:B>:Z:F=9>E?_,, (E>, <?O=, ;CQ, V9<U<, <SPG:F=F:@>, PED<;E?, Q=, T=F<9, C>=, 9<G=F:@>, Q, <a<;PG:Z:F=F:@>, =?:, FE;E, C>=, =>=GEB[=, <>O9<, G=, ?<;:@O:F=, Q, GE?, ;<>?=a<?, bC<, >E?, O9=>?;:O<>, D:=9:=;<>O<, GE?, ;<D:E?, D<, FE;C>:F=F:@>,=CD:EY,U:?C=G<?,E,:;P9<?E?_, , DEFINICIÓN DE TÉRMINOS , ->,<?O=,P=9O<,GE,:>O9EDCF:9<;E?,=,GE?,,Of9;:>E?,bC<,?<9R>,FE;W>;<>O<,CO:G:`=DE?_, 4=9=,?C,;<aE9,FE;P9<>?:@>,=,FE>O:>C=F:@>,?<,G<,P9<?<>O=9R>,<?OE?,Of9;:>E?,D<,C>=,;=><9=, ?:;PG:Z:F=D=,Q,FE>F9<O=_, , -G, =COE9, 4<:9F<, D<Z:><, =G, !2)."(", FE;E, C>, ?:B>E, bC<, ?<, 9<Z:<9<, =G, EVa<OE, bC<, D<>EO=, C?C=G;<>O<,C>=,=?EF:=F:@>,D<,:D<=?Y,G=?,FC=G<?,EP<9=>,P=9=,F=C?=9,<G,?[;VEGE,P=9=,?<9,:>O<9P9<O=DE, P=9=,FE;E,9<Z<9<>F:=,D<,<?<,EVa<OE_, -a_,-G,G<>BC=a<,<?F9:OE,<?,C>,12)."(",PE9bC<,>E?EO9E?,FE>EF<;E?,Q,<>O<>D<;E?,?C,?:B>:Z:F=DE_, , 3E?,30"+"1$9<P9<?<>O=>,=,C>,EVa<OE,P9:>F:P=G;<>O<,PE9,?C,?:;:G:OCD_, -a_,/E>,FE;E,GE?,EVa<OE?,P<9E,<>,Z:BC9=?,P<bC<X=?_, , -G$4+5/0*6$<?,?EGE,<G,:>D:F=DE9,D<,=GBE_, -a_,-G,?E>:DE,D<,C>,9<GEaY,:>D:F=,<G,O:<;PE,D<G,D[=_, , -?O<,<?,<G,K7"5*("$&8/95/0":,D<,(T=9G<?,/=>D<9?,4<:9F<_,-?O<,;ED<GE,?<,V=?=,<>,G=,9<G=F:@>,D<,GE?,O9<?, FE;PE><>O<?,D<G,?:B>E_, , ;($ <*=8*1*+&')*+A, -?, G=, ZE9;=, bC<, OE;=, <G, ?:B>E, cbC<, >E, <?, ><F<?=9:=;<>O<, ;=O<9:=Gg_, '>, ?:B>E, <?, =GBE,bC<,<?,<>O<>D:DE,PE9,=GBC:<>Y,PE9,=GBE,<>,=GBW>,=?P<FOE,E,F=P=F:D=D_, , >+$3+&*8=8*&'+&*?$"E,<?,C>,:>O<9P9<O<Y,?:,>E,;R?,V:<>,<G,?<>O:DE,bC<,?<,T=F<,D<G,?:B>E_, 5
 6. 6. !"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''':;$'<!$!)%-'(;'=%;++-> , >+$@.A*&"?$+,GE,bC<,<G,?:B>E,?<,9<Z:<9<_, , 3=,:>O<9=FF:@>,<>O9<,<?OE?,O9<?,<G<;<>OE?,?<,GG=;=,!*)/"1/1B$ $ 4<:9F<,=D<;R?,?<X=G=,bC<,G=,P9:;<9=,:>O<9P9<O=F:@>,D<,C>,?:B>E,PC<D<,?<9,9<h,:>O<9P9<O=D=Y,=,GE,bC<, <G,=COE9,.C;V<9OE,-FE,D<>E;:>E,!*)/"1/1$/(/)/&'5'B$$ $ -S:?O<>, =D<;R?, EO9=?, U=9:=>O<?, D<G, ;ED<GE, P9<?<>O=DE, PE9, 4<:9F<Y,<?O=, G=, D<, &=>:<G,(T=>DG<9Y,bC<, P9<?<>OE,EO9E?,;ED<GE?,D<G,?:B>E_, , !2)."("C!/).D(/0"?,+bC[,<G,?:B>:Z:F=DE,<?,=9V:O9=9:E,E,FE>U<>F:E>=G,Q,D<V<,?<9,=P9<>D:D=_, -a_,-G,G<>BC=a<,<>,B<><9=G,c?:B>E?,D<,PC>OC=F:@>Y,P=G=V9=?Y,Z9=?<?gY,GE?,>W;<9E?Y,<G,F@D:BE,*E9?<Y,G=?, V=>D<9=?,>=F:E>=G<?_, , 30"+"C30D+/0"?,+bC[,<G,?:B>:Z:F=>O<,<?,P<9F:V:DE,FE;E,:;:O=F:@>,D<G,?:B>:Z:F=DEY,?:<>DE,?:;:G=9,<>,=GBC>=?, D<,?C?,FC=G:D=D<?_, -a_,'>,;ED<GE,=,<?F=G=Y,G=?,;<ORZE9=?Y,?E>:DE?,9<=G:?O=?,<>,C>,P9EB9=;=,D<,;W?:F=_, , 4+5/0*C3+5*E/0'(?, -G, ?:B>:Z:F=>O<, >E, <?, =9V:O9=9:E, P<9E, <?O=, D:9<FO=;<>O<, FE><FO=DE, <>, =GBC>=, ZE9;=, cZ[?:F=,E,F=C?=G;<>O<g,=G,?:B>:Z:F=>O<_, -a_,-G,.C;EY,G=?,.C<GG=?Y,/[>OE;=?,;fD:FE?_, , ->,9<?C;<>Y,<?OE?,O9<?,?<,G:?O=>,<>,E9D<>,D<,FE>U<>F:E>=G:D=D_, , 3E?,?:B>E?,!/).D(/0"1,O=G<?,FE;E,<G,G<>BC=a<Y,?E>,=GO=;<>O<,FE>U<>F:E>=G<?_, , 3E?,?:B>E?,30D+/0"1,<>UC<GU<>,=GBW>,B9=DE,D<,FE>U<>F:E>=G:D=D_, , 3E?,?:B>E?$3+5*E/0'(*1,D:9:B<>,G=,=O<>F:@>,T=F:=,?C?,EVa<OE?_, , 6
 7. 7. !"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''':;$'<!$!)%-'(;'=%;++-> ./012343*52*67*894:297*87912*5254;757*7*6<3*34=0<3>* 4<:9F<,FE;<>O=,bC<,?E;E?,T=F<DE9<?,D<,?:B>:Z:F=DE?_,-G,?<9,TC;=>E,?<,D:?O:>BC<,PE9,?C,F9<=F:@>,<, :>O<9P9<O=F:@>,D<,?:B>E?_, 3E?,?:B>E?,OE;=>,ZE9;=,D<,:;RB<><?Y,?E>:DE?Y,EGE9<?Y,?=VE9<?Y,=FF:E><?,C,EVa<OE?_,4<9EN>:>BC>E,D<, <?OE?,=DbC:<9<,?:B>:Z:F=DE,T=?O=,bC<,<?,:>O<9P9<O=DE,FE;E,C>,?:B>E_N, !>O<9P9<O=;E?,GE?,?:B>E?,=,P=9O:9,D<,C>,B9=>,?:?O<;=,:>FE>?F:<>O<,D<,FE>U<>F:E><?,?EF:=G<?_, .=Q, DE?, ;ED<GE?, =F<9F=, D<, F@;E, ?<, FE>?O:OCQ<, <G, ?:B>EY, C>E, <?, <G, D<, /=C??C9<, Q, <G, EO9E, <?, <G, D<, 4<:9F<Y,bC<,?E>,GE?,bC<,U<9<;E?,=,FE>O:>C=F:@>_, , +<526<*&4?54;<*52*.7@33@92A* -G,?:B>:Z:F=DEA,G=,ZE9;=,bC<,<G,?:B>E,OE;=_, -G,?:B>:Z:F=>O<A,-G,FE>F<POE,bC<,<?O<,9<P9<?<>O=_, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-G,PG=>E,D<,G=,<SP9<?:@>_, , (=V<,;<>F:E>=9,bC<,<G,?:B>:Z:F=DE,Q,<G,?:B>:Z:F=>O<,?E>,:>?<P=9=VG<?_, , F8&/0-('0/D+$5*($1/G+"?$-G,O<9;:>E,=9O:FCG=F:@>,<?,C?=DE,PE9,GE?,?<;:@O:FE?,P=9=,9<Z<9:9?<,=,G=,9<G=F:@>, bC<,?<,D=,<>O9<,<G,?:B>:Z:F=DE,Q,<G,?:B>:Z:F=>O<Y,Q=,bC<,<?O=?,?E>,P=9O<,D<G,?:B>E_, , +TE9=,V:<>Y,GE?,F@D:BE?,?<;:@O:FE?,PC<D<>,O<><9,DE?,O:PE?,D<,=9O:FCG=F:@>A, , H/I*($5*$'8&/0-('0/D+$1/)=(*?,GE?,?[;VEGE?,bC<,>E,PC<D<>,D<?FE;PE><9?<,<>,;CFTE?,<G<;<>OE?_, ,, H/I*($5*$'8&/0-('0/D+$5".(*?,P<9;:O<,=,C>,F@D:BE,?<;:@O:FE,ZE9;=9,C>,>W;<9E,:>Z:>:OE,D<,FE;V:>=F:E><?, ?:B>:Z:F=O:U=?,CO:G:`=>DE,C>,>W;<9E,P<bC<XE?,D<,C>:D=D<?,>:U<G,D<,>:U<G<?,V=aE?,E,>E,?:B>:Z:F=O:UE?,PE9, ?[, ;:?;=?Y, FE;E, GE?, ZE><;=?_, +, <?OE, ?<, G<, GG=;=, <FE>E;[=, ?<;:@O:F=_, tC<, <>, G=, G<>BC=, P<9;:O<, G=, F9<=O:U:D=DY,<G,=P9<>D:`=a<,Q,G=,;<;E9:=_,, , @$=-*5*$1*8$J-*$+"$&*+G'$'8&/0-('0/D+?,/<9[=>,C>=,?<9:<,D<,;C<?O9=?,bC<,>E,O:<><>,C>=,9<G=F:@>,<>O9<,?[_, /E>,F@D:BE?,PEFE,<FE>@;:FE?,bC<,>E,P<9;:O<>,G=,F9<=O:U:D=D_, , 7
 8. 8. !"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''':;$'<!$!)%-'(;'=%;++-> ->,?[>O<?:?Y,G=,=9O:FCG=F:@>,<?,G=,ZE9;=,D<,D:U:D:9,C>,?:?O<;=,?<;:@O:FE,<>,>:U<G<?,VR?:FE?_, , +TE9=,FE>EF<9<;E?,G=,D<Z:>:F:@>,D<,KD5/G",bC<,<?,G=,bC<,FE;W>;<>O<,9<FE9D=9<;E?A,, -?,C>,B9CPE,D<,P9RFO:F=?,Z=;:G:=9<?,bC<,GE?,C?C=9:E?,D<G,;<D:E,EP<9=>DE,D<>O9E,D<,C>,=;PG:E,;=9FE, FCGOC9=G_, -?,:;PE9O=>O<,;<>F:E>=9,bC<,C>,FG=9E,<a<;PGE,D<,GE,bC<,C>,F@D:BE,9<P9<?<>O=,<?,<G,G<>BC=a<,>=OC9=G_, 4<9E,FE;E,<9=,D<,<?P<9=9?<,bC<,D<>O9E,D<,GE?,F@D:BE?,<S:?O=>,EO9E?,?CVF@D:BE?,bC<,?<,D:U:D<>,D<,G=, ?:BC:<>O<,;=><9=_, , (B54=<3*.<;47623A* * L*+G-'A*$I*8.'(?,+V=9F=,F@D:BE?,ZE>EG@B:FE?Y,?:>ORFO:FE?Y,G<S:F=G<?Y,P9E?@D:FE?,Q,P=9=G:>BC:?O:FE?_, , L*+G-'A*$ 0"8="8'(?, +V=9F=, F@D:BE?, D<, FE>O=FOE, FE9PE9=GY, P9ES:;:D=DY, E9:<>O=F:@>, Z[?:F=Y, =P=9:<>F:=Y, <SP9<?:@>,Z=F:=GY,B<?OE?,Q,PE?OC9=_, , KD5/G"1$5*$0")"5/5'5?,*ED=Y,F=99EY,9EP=Y,<>O9<,EO9E?_, $ KD5/G"1$5*$0")="8&')/*+&"?,49EOEFEGE?Y,9:OC=G<?Y,9EG<?,?EF:=G<?Y,aC<BE?_, , (B54=<3*12C1@7623A*D;B54=<3*9289232017;4<07623E>* * KD5/G"1$0/*+&2M/0"1?$!>FGCQ<>DE,G=?,;=O<;RO:F=?_, , KD5/G"1$ *1&N&/0"1?$ 3E?, FC=G<?, ?<, <>FC<>O9=>, D<>O9E, D<, G=?, U=9:=D=?, =9O<?, <SP9<?:U=?A, 9E;=>O:F:?;EY, 9<=G:?;EY,FG=?:F:?;E_, KD5/G"1$ 8*&D8/0"16$ 5*$ GN+*8"$ #$ *1&/(21&/0"1?$ (=9RFO<9Y, =FF:@>Y, D:=GEBEY, O9=;=Y, ?<Oi, <SPE?:F:@>Y, =9BC;<>O=F:@>Y,<OF_, KD5/G"1$ 7'11$ 7*5/'?$ :>FGCQ<>DE, F@D:BE?, ZEOEB9RZ:FE?Y, O<G<U:?:UE?Y, Z[G;:FE?Y, D<, 9=D:EY, P<9:@D:FE?, Q, 9<U:?O=?Y,=;VE?,OfF>:FE?,Q,FE>U<>F:E>=G<?,c:>FGCQ<>DE,<G,ZE9;=OEg_$$ $ 8
 9. 9. !"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''':;$'<!$!)%-'(;'=%;++-> (B54=<3*!01298921714F<3A* , KD5/G"1$=8*0*=&O'(*1?$(@D:BE?,D<,P<9F<PF:@>,U:?C=G_, $ KD5/G"1$ /5*"(DG/0"1?$ *R?, =;PG:=;<>O<Y, f?OE?, :>FGCQ<>, F@D:BE?, P=9=, <>FED:Z:F=9Y, Q, D<FED:Z:F=9, O<SOE?Y, DE;:>=>O<?Y,><BEF:=DE?Y,C,EPE?:F:E>=G<?_, , +TE9=,V:<>Y,GE?,F@D:BE?,U:<><>,=,<?O=9,9<G=F:E>=DE?,FE>,GE?,Bf><9E?_,3=?,D<Z:>:F:E><?,O9=D:F:E>=G<?,D<, Bf><9E, O:<>D<>, =, V=?=9?<, <>, G=, >EF:@>, D<, bC<, FE>?O:OCQ<, FE>U<>F:E><?, P=9O:FCG=9<?, D<, FE>O<>:DE?, cO=G<?, FE;E, <G, O<;=, Q, GCB=9g, Q, G=, ZE9;=, c<?O9CFOC9=, Q, <?O:GEg, G=?, FC=G<?, <?OR>, FE;P=9O:D=?, PE9, GE?, O<SOE?,FE>?:D<9=DE?,FE;E,P<9O<><F:<>O<?,=,f?OE?_, , I<=;E?,C>,<a<;PGE,<>,DE>D<,<S:?O<>,F=9=FO<9[?O:F=?,O<SOC=G<?,O[P:F=?A,<G,F:><_, , H'88'&/I'1?$#9=;=?,Q,<?O9CFOC9=?,?:;:G=9<?i,?:OC=F:E><?Y,?<FC<>F:=?Y,<P:?ED:E?Y,EV?ORFCGE?Y,FE>ZG:FOE?,Q, 9<?EGCF:E><?,P9<D<F:VG<?_, , K'8'0&*8/P'0/D+?,#:PE?,D<,F=9=FO<9:`=F:@>,c=GBC>=?,U<F<?,<?O<9<EO:P=D=?gi,9EG<?Y,FC=G:D=D<?,P<9?E>=G<?Y, ;EO:U=F:E><?Y,;<O=?Y,FE;PE9O=;:<>OE?,?:;:G=9<?_, $ %*)'1$.91/0"1B$ , !*&Q1$R*10*+"G8'M2'SB$ $ 30"+"G8'M2'B$ $ %N0+/0'1$M2()/0'1B$ $ &20<17;4B0*G*(<00<17;4B0>* -?O=?,D<Z:>:F:E><?,>E?,=QCD=9R>,P=9=,G=,G<FOC9=,bC<,<?O=,;R?,=,ZE>DE,Q,?<,D:U:D<,<>,O9<?,PG=>E?Y,?<BW>, $EG=>D,5=9OT<?_, 9
 10. 10. !"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''':;$'<!$!)%-'(;'=%;++-> * T*+"&'&/I'?$/<,9<Z:<9<,=,G=,G<FOC9=,9<P9<?<>O=F:E>=GY,<?,D<F:9Y,<G,?:B>:Z:F=DE,D<Z:>:F:E>=GY,G:O<9=G_, ->, C>=, :;=B<>, G=, D<>EO=F:@>, ?<9[=, =bC<GGE, bC<, OEDE?, GE?, EV?<9U=DE9<?Y, D<, FC=GbC:<9, FCGOC9=Y, <>, FC=GbC:<9,;E;<>OEY,9<FE>EF<9R>_, , K"++"&'&/I'?$ $<ZG<a=, GE?, U=GE9<?, <SP9<?=DE?, GE?, FC=G<?, ?<, 9<G=F:E>=>, =G, ?:B>E_, /<, 9<Z:<9<, ;R?, =, G=?, =?EF:=F:E><?,:D<EG@B:F=?,Q,<;EF:E>=G<?_, , $ 35*"(DG/0'$ "$ )2&/0'?$ $<ZG<a=, C>=, G<FOC9=, ;R?, 9<G=F:E>=D=, FE>, GE?, U=GE9<?, FCGOC9=G<?, <, :D<EG@B:FE?Y, ?CP<D:O=DE?,=,C>=,U:?:@>,D<G,;C>DEY,O=G<?,FE;E,;=?FCG:>:D=DY,G:V<9O=DY,:>D:U:DC=G:?;EY,<OF_, , +, FE>O:>C=F:@>Y, <?OCD:=9<;E?, GE?, Of9;:>E?, FE>, GE?, bC<, >E?, 9<G=F:E>=9<;E?, P=9=, <G, <?OCD:E, D<, G=, 32:4B14;7*543;@934F7>* * !/G+"?$#EDE,EVa<OE,P<9F<PO:VG<,bC<Y,D<,=GBC>=,;=><9=Y,9<;:O<,=,EO9E,EVa<OE_, !/G+/M/0'0/D+?$49EF<?E, D<, G=, P9EDCFF:@>, ?EF:=G, D<G, ?<>O:DE, <>, G=?, D:Z<9<>O<?, O<SOE?, bC<, F:9FCG=>, <>, G=, ?EF:<D=D_, 31")"8M/1)"?$4=9=G<G:?;E,EP<9=O:UE,<>O9<,DE?,PG=>E?,D<G,D:?FC9?EA, ,, 4G=>E, D<, G=, <SP9<?:@>A, 3=, F=D<>=, ?E>E9=, PC<D<, ?<9, D:U:D=, <>, C>:D=D<?, ;[>:;=?, cZ<;=?gY, bC<, ?E>, 9=?BE?,ZE>EG@B:FE?_, 4G=>E, D<G, FE>O<>:DEA, 4C<D<, ?<9, ?<B;<>O=DE, <>, C>:D=D<?, ;[>:;=?c?<;=?g, 9=?BE?, D:?O:>O:UE?, ?<;R>O:FE?_, , , .2:73A* $=?BE?, D:?O:>O:UE?, D<G, FE>O<>:DE_, 4=9=, bC<, ?<=>, U:?:VG<?, D<V<>, =P=9<F<9, <>, EPE?:F:@>, FE>, EO9E?,?<;=?_, .2:73* 0@;627923A* $=?BE?, :>U=9:=>O<?, D<, C>, G<S<;=Y, ?E>, GE?, D=OE?, bC<, 9<F:V:;E?, D<G, ;C>DE, =, O9=Uf?,D<,G=,P<9F<PF:@>_, 10
 11. 11. !"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''':;$'<!$!)%-'(;'=%;++-> (6732:73A, /<;=, FG=?:Z:F=OE9:E, bC<, E9B=>:`=, GE?, D=OE?, D<, G=, <SP<9:<>F:=Y, =?:B>R>DEGE?, =, D:Z<9<>O<?, F=;PE?,FCGOC9=G<?_, !3<1<8/73A** 3=, P<9;=><>F:=, D<, GE?, >WFG<E?, ?f;:FE?, =, GE, G=9BE, D<G, O<SOE, FE>?O:OCQ<>, G=, :?EOEP[=, ?<;:EG@B:F=, D<G, D:?FC9?E_,c"E?,P<9;:O<,9<FE>EF<9,G=,P=G=V9=g_, 3=,P<9;=><>F:=,D<G,;:?;E,FG=?<;=,D=,GCB=9,=,G=,:?EOEP[=,?<;R>O:F=,D<G,O<SOE_,c"E?,P<9;:O<,:>?<9O=9, G=,P=G=V9=,<>,C>,FE>O<SOEg_,/<,T=VG=,D<,GE,;:?;E,V=aE,<G,;:?;E,PC>OE,D<,U:?O=_, !3<1<8/7* 32:4<6B=4;7A, 3=, 9<DC>D=>F:=, D<, D<O<9;:>=DE?, >WFG<E?, ?f;:FE?, =G, :>O<9:E9, D<G, ;:?;E, D:?FC9?E,D=,PE9,9<?CGO=DE,C>=,V=?<,P<9;=><>O<,D<,9<Z<9<>F:=?Y,<>,U:9OCD,D<,G=?,FC=G<?,<G,D:?FC9?E,?<, T=F<,FET<9<>O<,E,D:FTE,D<,EO9E,;EDEY,T=VG=,D<,G=,;:?;=,FE?=_, 3E?,?<;=?,9<DC>D=>O<?,=P=9<F<9R>,D:?<;:>=DE?,<>,<G,O<SOE,Q,?<,;=>:Z<?O=9R>,PE9,;<D:E,D<,Z:BC9=?, >CFG<=9<?_,,, !3<1<8/7*32:?014;7A,/E>,GE?,>WFG<E?,?<;:FE?,bC<,PC<D<>,=DbC:9:9,O9<?,D:;<>?:E><?,D<,?<>O:DE_, =8/)*8'$ 5/)*+1/D+?$ :>O<B9=, DE?, FE;PE><>O<?, ?<;R>O:FE?Y, <G, bC<, P9EF<D<, D<, G=, >=OC9=G<`=, Q, <G, bC<, P9EF<D<,D<,G=,FCGOC9=_, !*G-+5'$5/)*+1/D+?,-?O<,<?,?E?O<>:DE,PE9,G<S<;=?,bC<,<S:B<>,?C?,9<?P<FO:UE?,Of9;:>E?,PE?:O:U=?<>,<G, P=9=D:B;=,FE99<?PE>D:<>O<Y,<>,U:9OCD,D<,G=,G<Q,D<,G=,FE>O9=9:<D=D_, %*80*8'$5/)*+1/D+?,->,<?O=,D:;<>?:@>,PED<;E?,<>FE>O9=9,G=,PE?:V:G:D=D,D<,C>=,G<FOC9=,;:OEG@B:F=_, * H79470123*(6732:?14;73A* 3=?,?:OC=F:E><?,D<G,D:?FC9?E,ZC>F:E>=>,O=;V:f>,FE;E,FG=?<;=?,<,:;PG:F=>,D<O<9;:>=DE?,FE>O<SOE?,Q, ;=9FE?,D<,9<Z<9<>F:=_, .41@7;4B0*526*543;@93<>* (E>aC>OE,D<,F:9FC>?O=>F:=?,<>,G=?,bC<,D<?=99EGG=>,C>,=FOE,D<,<>C>F:=F:@>,cE9=G,E,<?F9:O=g_, I73*;49;@03170;473*32*;<0J<9:70*8<9A* -G,<>OE9>E,Z[?:FE,Q,?EF:=G_, 3=,:;=B<>,bC<,D<,fG,?<,T=F<>,GE?,:>O<9GEFCOE9<?_, 3=?,9<G=F:E><?,bC<,T=>,<?O=VG<F:DE,P9<U:=;<>O<,,GE?,:>O<9GEFCOE9<?_, 3E?,F=;V:E?,D<,P=G=V9=?,<>,bC<,?<,:>?<9O=,G=,<>C>F:=F:@>_, , , 11
 12. 12. !"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''':;$'<!$!)%-'(;'=%;++-> -319@;1@97*262:20176*52*67*34=04J4;7;4B0A* -?OCD:E,D<,G=?,9<G=F:E><?,?:>ORFO:F=?,ZC>D=;<>O=G<?,bC<,?<,PC<D<>,P9<?<>O=9,<>O9<,Of9;:>E?,?f;:FE?, D<G,>:U<G,P9EZC>DE_, , I7*;<0197942575A,-?,G=,9<G=F:@>,D<,EPE?:F:@>,bC<,?<,<?O=VG<F<,<>O9<,DE?,?<;=?_,!;PG:F=,C>=,DEVG<, E9:<>O=F:@>,<>O9<,GE?,Of9;:>E?,FE>O9=9:E?_, -?OE,?:B>:Z:F=,bC<,G=,P9<?<>F:=,D<,C>,?<;=,9<;:O<,=,?C,FE>O9=9:E,Q,U:F<U<9?=_,/<,<?O=VG<F<,C>=,9<G=F:@>, D<,FE>aC>F:@>,Q,D:?QC>F:@>,?:;CGOR><=;<>O<_,-?,C>=,9<G=F:@>,D<,V:>=9:?;EY,C>=,9<BG=,D<,E9B=>:`=F:@>, =,>:U<G,D<,G=,ZE9;=,D<G,FE>O<>:DE_, , I7* ;<019754;;4B0A, /<D=, FC=>DE, <>O9<, GE?, ?<;=?, ?<, D=, GCB=9, =, C>=, EPE?:F:@>, D<, G=, bC<, ?C9B<, <G, ?<>O:DE_,/<9[=,;<>F:E>=9,GE,bC<,<G,?<;=,"%,-/_, , I7*4:864;7;4B0A,3=?,9<G=F:E><?,D<,FE>O9=D:FF:@>,B<><9=>,C>=,>C<U=,F=O<BE9[=,?<;:O=,bC<Y,=,?C,U<`Y, <?O=,<>,9<G=F:@>,D<,FE>O9=D:FF:@>,FE>,G=,F=O<BE9[=,?<;:O=,E9:B:>=G_, -?O=,9<G=F:@>,?<,U:?C=G:`=,<>,<G,FC=D9=DE,?<;:@O:FE,D<,29<:;=?_, .2:4B14;7*"799714F7A*-?O=,?<,D:U:D<,<>,DE?,>:U<G<?**($+/I*($1-=*8M/0/'($#$*($+/I*($=8"M-+5"B$ * ;($+/I*($1-=*8M/0/'(*<?O=,:>O<B9=DE,,=,?C,U<`,PE9,EO9E?,DE?,<G<;<>OE?A,<G,K")="+*+&*,M/G-8'&/I"Y,bC<,GE, FE>ZE9;=>,G=?,Z:BC9=?,?<;:O=?Y,GE?,9EG<?,O<;RO:FE?,Q,G=,<?O9CFOC9=,=FOE9:=G_, L,<G*K")="+*+&*$+'88'&/I"Y*bC<,<?O=,FE;PC<?OE,PE9,GE?,9EG<?,=FO=>F:=G<?Y,G=?,;ED=G:D=D<?,>=99=O:U=?Y, GE?,P9EB9=;=?,>=99=O:UE?,Q,<G,;ED<GE,=FO=>F:=G_, ;($+/I*($=8"M-+5"Y,<?O=,T<FTE,D<,G=,<?O9CFOC9=,<G<;<>O=G,D<,G=,?:B>:Z:F=F:@>,Q,G=?,C>:D=D<?,;[>:;=?,D<G, ?<>O:DE_, , &<>O9E, D<G, FE;PE><>O<, >=99=O:UE, PED9<;E?, :D<>O:Z:F=9, DE?, O:PE?, D<, C>:D=D<?, ?<;R>O:F=?, E, ?<;<;=?_, , ,;170123A,?E>,=CO@>E;E?,FE>,F=P=F:D=D,D<,=FF:@>,D<>E;:>=DE?_, , K9254;75<3A*/E>,GE?,bC<,9<P9<?<>O=>,,=FF:E><?,Q,<?O=DE?,=O9:VC:VG<?,=,GE?,=FO=>O<?Y,?CVE9D:>=DE?_, 12
 13. 13. !"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''':;$'<!$!)%-'(;'=%;++-> 3=,C>:@>,D<,C>,=FO=>O<,Q,C>,P9<D:F=DE,FE>ZE9;=>,C>,<>C>F:=DE,>=99=O:UE_, 1E9;=>,<>OE>F<?,G=,<FC=F:@>Y,?<BW>,29<:;=?A, , -"u4c+g, , '>,<>C>F:=DE,>=99=O:UE,<?,:BC=G,=,C>,P9<D:F=DE,GG<U=DE,=,F=VE,PE9,C>,=FO=>O<_, , -C43120*;@719<*148<3*52*2L23*32:?014;<3>* * H_ -a<,?<;R>O:FE,D<G,tC<9<9_, ,,,,,-"u1,c/Ca<OEv%Va<OEg, , J_ -a<,?f;=>O:FE,D<G,/=V<9_, -"u,c&<?O:>=DE9v%Va<OEv&<?O:>=O=9:Eg, ,,,,,, 0_ -a<,?f;=>O:FE,D<,G=,+QCD=,E,4=9O:F:P=F:@>_, -"u,c+QCD=>O<v%Va<OEv&<?O:>=O=9:Eg, , 6_ -a<,?f;=>O:FE,D<G,4ED<9_, -"u,1,c%PE><>O<hhl49<D:F=DElhh,&<?O:>=O=9:Eg, , I<3*3243*148<3*52*7;1<923*M@2*52J402*N924:73A* * /Ca<OEv%Va<OE, &<?O:>=DE9v&<?O:>=O=9:E, +QCD=>O<v%PE><>O<, , .@L21<A,.f9E<,D<G,9<G=OEY,=B<>O<,bC<,=;=Y,D<?<=,E,VC?F=,<G,EVa<OE_,/Ca<OE,<>,G=,E9=F:@>_, %OL21<A,3E,bC<,<?,VC?F=DEY,=;=DEY,D<?<=DE_,4C<D<,?<9,C>,P<9?E>=a<,E,C>,U=GE9_,%Va<OE,D:9<FOE,<>, G=,E9=F:@>_, &2314075<9A,-G,bC<,D:?O9:VCQ<,<G,V:<>_, 13
 14. 14. !"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''':;$'<!$!)%-'(;'=%;++-> &2314071794<A*%VO<><DE9,D<G,V:<>_, ,G@57012*G*%8<02012A*4C<D<>,?<9,TE;EGEB=D=?,FE>,G=?,F:9FC>?O=>F:=?,D<,G=,E9=F:@>_, , ;E/1&*+$ '5*)91$ 5"1$ &/="1$ 5*$ =8*5/0'5"1$ ("1$ ='1/I"1$ "$*+-+0/'5"1$ 5*$ *1&'5"$ #$ ("1$ '0&/I"1$ "$ *+-+0/'5"1$ 5*($ U'0*8$"$&8'+1M"8)'0/"+*1B$ , /,,,,%, (E>aC>F:@>,E,LC>F:@>, 3=,9<G=F:@>,D<,C>,?Ca<OE,<>,QC>F:@>,FE>,<G,EVa<OE_, , /,I,%, &:?QC>F:@>, , #9=>?ZE9;=F:E><?, c/,I,%ghhhc/,,,,%g, , 1#, 1C>F:@>,D<,O9=>?ZE9;=F:@>, 1#,c/g,w,c/,,,%g, , ->,G=,D:?QC>F:@>,bC<,?CZ9<,O9=>?ZE9;=F:@>,FE>,G=,=QCD=,D<,C>,O<9F<9,?Ca<OE,?<,G<,GG=;=,,*8M"8)'+0*B$L, =G,?Ca<OE,?<,G<,GG=;=,1-A*&"$"=*8'5"8_, $ (<:82120;47A* 4=9=, bC<, <G, P<9ZE9;=>F<, D<G, ?Ca<OE, EP<9=DE9, ?<=, PE?:VG<, O:<><, bC<, <?O=9, F=P=F:O=DEY, D<V<, O<><9, FE;P<O<>F:=,bC<,<?,C>,FE>aC>OE,D<,;ED=G:D=D<?,bC<,=Z<FO=>,=G,T=F<9,O9=>?ZE9;=F:E>=G_, 3=,FE;P<O<>F:=,U:<><,D<O<9;:>=D=,PE9A,<G,D<V<9Y,<G,bC<9<9Y,<G,?=V<9,Q,<G,PED<9_, +?[,G=,FE;P<O<>F:=,=DbC:<9<,G=,ZE9;=,D<,@.A*&"$7"5'(B$ , +TE9=Y,Q=,:D<>O:Z:F=DE,FE;E,@.A*&"$7"5'(Y,<?O<,PC<D<,?<9,<?P<F:Z:F=DE,FE;EA, ! %DA,%Va<OE,D<G,D<V<9_, 14
 15. 15. !"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''':;$'<!$!)%-'(;'=%;++-> ! %bA,%Va<OE,D<G,bC<9<9_, ! %?A,%Va<OE,D<G,?=V<9_, ! Op: Objeto del poder., "#$%&'#() , *CFT=?,O:<>D=?,P=9<F<>,T=V<9,<S:?O:DE,D<?D<,?:<;P9<_,/:>,<;V=9BEY, G=, ;=QE9[=, FE;<>`=9E>, ?:<>DE, =P<>=?, ;ED<?OE?, ><BEF:E?, bC<, :B>E9=V=>,T=?O=,D@>D<,F9<F<9[=>_,(=D=,C>E,O:<><,?C,P9EP:=,T:?OE9:=Y, <>,EF=?:E><?,Z=?F:>=>O<Y,FE;E,G=,D<,-G,4=G=F:E,D<,.:<99E_,,->,<G,=XE, D<, Hxo], <S:?O[=, C>, F=a@>, D<, 9EP=, D<>E;:>=DE, 3=?, 1RV9:F=?, D<, 19=>F:=Y, ?:OC=DE, <>, <G, 4E9O=G, D<, G=?, 1GE9<?Y, =FOC=G;<>O<, 4G=`=, D<, G=, (E>?O:OCF:@>Y, <?bC:>=, FE>, G=, (=GG<aC<G=, E, 4=?=a<, D<, G=, &:PCO=F:@>Y, <G, FC=G, <9=, P9EP:<D=D, D<G, /9_, I_, 2=??:<9Y,bC:<>,<>,<G,=XE,D<,Hxy],?<,=?EF:@,FE>,<G,/9_,+G<S=>D<9,$<Q>=CD,P=9=,ZE9;=9,G=,9=`@>,?EF:=G, 2=??:<9,Q,$<Q>=CD,Q,FE>O:>C=9,FE>,<G,F=a@>,D<,9EP=_,, , ->,HxzyY,GE?,/9<?_,{E?f,#9E>,Q,{E?f,3<=CO=CD,?<,=?EF:=>,FE>,GE?,/9<?_,2=??:<9,Q,$<Q>=CD,P=9=,ZE9;=9, G=,?EF:<D=D,kI_,2=??:<9,$<Q>=CDkY,/CF?_Y,/_,<>,(_,->,Hxz,G=,9=`@>,?EF:=G,I_,2=??:<9,Q,$<Q>=CD,/CF?_Y, ?<, O9=>?ZE9;=, <>, G=, D<, {_, #9E>, Q, ([=_Y, G=, FC=G, ?:BC<, <SPGEO=>DE, <G, F=a@>, D<, 9EP=, D<>E;:>=DE, 3=?, 1RV9:F=?,D<,19=>F:=_,,3E?,?<XE9<?,{E?f,#9E>,Q,{E?f,3<=CO=CD,GEB9=9E>,P=CG=O:>=;<>O<,=F9<F<>O=9,<G, ><BEF:EY,bC<,P=9=,Hxz,<9=,Q=,C>=,O:<>D=,FE>,B9=>,U:?:@>_,(E>aC>O=;<>O<,FE>,GE?,D<;R?,?EF:E?Y,#9E>, Q,3<=CO=CD,bC<,<>,=bC<G,O:<;PE,ZE9;=V=>,P=9O<,D<,G=,9=`@>,?EF:=G,{_,#9E>,Q,([=_,P<>?=9E>,<?O=VG<F<9, <>, G=, (:CD=D, D<, *fS:FE, G=, P9:;<9=, O:<>D=, D<, D<P=9O=;<>OE?Y, :>?P:9=DE?, <>, G=?, bC<, T=V[=>, ?:DE, F9<=D=?,<>,4=9[?Y,"C<U=,LE9mY,3E>D9<?,Q,(T:F=BE_,,4=9=,<?O<,<Z<FOE,FE;P9=>,<>,Hxxx,C>,O<99<>E,TEQ, FE>, C>=, ?CP<9Z:F:<, D<, yJo;J, <>, /=>, 5<9>=9DE, Q, P=?=a<, D<, G=, &:PCO=F:@>Y, TEQ, o, D<, 1<V9<9E, Q, I<>C?O:=>E, (=99=>`=_, &<?PCf?, D<, ;<D:O=9, D<O<>:D=;<>O<, <G, O9=?F<>D<>O=G, P=?E, bC<, :V=>, =, D=9Y, D<F:D:<9E>, FE>?O9C:9, <>, <?<, GCB=9, C>, <D:Z:F:E, D<, o, P:?E?Y, FE>, <G, FC=G, ?<, FE>U<9O:9[=, <>, 9<=G:D=D, <G, ?C<XEY,<>,<G,FC=G,?<,:>?O=G=9[=,G=,O:<>D=Y,?:<>DE,<G,P9:;<9,<D:Z:F:E,D<,O=G,:;PE9O=>F:=,bC<,?<,FE>?O9CQ@, <>,G=,(:CD=D,D<,*fS:FE,FE>,<?O9CFOC9=,D<,T:<99E,Q,=F<9E_,->,<?<,;:?;E,=XE,?<,:>:F:@,G=,FE>?O9CFF:@>, D<G, <D:Z:F:E, FCQE, P9EQ<FOE, <?OCUE, =, F=9BE, D<, GE?, 9<FE>EF:DE?, =9bC:O<FOE?, D<, G=, fPEF=, -C?<V:E, <, 15
 16. 16. !"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''':;$'<!$!)%-'(;'=%;++-> !B>=F:E, D<, G=, .:D=GB=_, +, ;<D:D=, bC<, =U=>`=V=, G=, EV9=, G=, B<>O<, ?<, P9<BC>O=V=, FE>, FC9:E?:D=D, bCf, P=G=F:E, ?<, <?O=V=, FE>?O9CQ<>DE_, 3=, FC9:E?:D=D, ?<, FE>U:9O:@, <>, =?E;V9E, FC=>DE, EV?<9U=9E>, bC<, :;PE><>O<?,B9W=?,;=><a=V=>,U:B=?,<>E9;<?,D<,=F<9E,Q,D<,T:<99E,bC<,ZC<9E>,O9=[D=?,D<?D<,5fGB:F=_,->, =bC<G, <>OE>F<?Y, =W>, >E, ?<, FE>?O9C[=>, <D:Z:F:E?, FE>, <?O9CFOC9=, D<, =F<9E, <>, <G, P=[?, QY, FE;E, <9=, D<, <?P<9=9?<Y,G=,B<>O<,bC<,O9=>?:O=V=,<;P<`@,=,FE;<>O=9,C>=,Q,EO9=,U<`,kdtCf,P=G=F:E,D<,T:<99E,?<,<?OR, FE>?O9CQ<>DEek_, 3=, EV9=, ?<, O<9;:>@, <>, HxH, Q, =G, :>=CBC9=9?<, GE?, /9<?_, #9E>Y, 3<=CO=CD, Q, ?EF:E?, D<F:D:<9E>,F=;V:=9,G=,D<>E;:>=F:@>,PE9,G=,D<,-G,4=G=F:E,D<,.:<99EY,9<FE>EF:<>DE,=?[,G=,PEPCG=9:D=D, bC<, T=V[=, =DbC:9:DE, <G, P9:;<9, <D:Z:F:E, <>, *fS:FE, D<, O=G, ;=B>:OCDY, <D:Z:F=DE, <>, =F<9E, Q, T:<99E_, ->, =bC<GG=, fPEF=, G=?, O9=>?=FF:E><?, FE;<9F:=G<?, =G, ;<>CD<E, =W>, <>, GE?, B9=>D<?, =G;=F<><?, ?<, 9<=G:`=V=>,FE>,V=?<,=G,9<B=O<E,D<,P9<F:E?_,3=,FE>?<FC<>F:=,D<,<GGE,<9=,bC<,D:U<9?E?,FG:<>O<?,PED[=>, EVO<><9,G=,;:?;=,;<9F=>F[=,=,P9<F:E?,D:Z<9<>O<?,<>,<G,;:?;E,><BEF:EY,?<BW>,ZC<9=,?C,T=V:G:D=D,P=9=, ><BEF:=9_,,3E?,D:9:B<>O<?,D<,-G,4=G=F:E,D<,.:<99E,FE>?:D<9=9E>,bC<,<?O<,P9EF<D:;:<>OE,D<>EO=V=,Z=GO=, D<, ?<9:<D=D, FE;<9F:=G, <, :>O9EDCa<9E>, =, P=9O:9, D<, Hx0, C>, ?:?O<;=, D<, P9<F:E?, Z:aE?, <>, OEDE?, GE?, =9O[FCGE?_, , ->, HxxY, <>, U:?O=, D<G, fS:OE, bC<, T=V[=, O<>:DE, <G, =G;=Ff>Y, ?<, :>:F:@, PE9, <G, G=DE, D<, G=, F=GG<, D<, /=>, 5<9>=9DEY, =TE9=, I<>C?O:=>E, (=99=>`=Y, G=, P9:;<9=, =;PG:=F:@>, D<G, <D:Z:F:E, Q, <>, <?<, ;:?;E, =XE, FE>, Z<FT=,y,D<,=V9:GY,G=,9=`@>,?EF:=G,{_,#9E>,Q,([=_,?<,O9=>?ZE9;@,<>,?EF:<D=D,=>@>:;=,V=aE,<G,>E;V9<,D<, -G, 4=G=F:E, D<, .:<99E, /_+_Y, ?:<>DE, G=, P9:;<9=, F=?=, FE;<9F:=G, <>, G=, $<PWVG:F=, *<S:F=>=, bC<, ?<, O9=>?ZE9;=V=, <>, ?EF:<D=D, =>@>:;=_, -?OE, >E?, D=, C>=, :D<=, D<, G=, U:?:@>, bC<, O<>[=>, GE?, /9<?_, #9E>, Q, 3<=CO=CDY,=?[,FE;E,GE?,?EF:E?Y,?EV9<,GE,bC<,PED[=,T=F<9?<,<>,*fS:FE,FC=>DE,G=,(:CD=D,D<,*fS:FE,Q, ?C?,=G9<D<DE9<?,FE>O=V=>,FE>,C>=,PEVG=F:@>,D<,ozoYz6z,T=V:O=>O<?,Q,-G,4=G=F:E,D<,.:<99E,D<?O=F=V=, Q=,FE;E,C>=,<;P9<?=,?@G:D=,<,:>>EU=DE9=Y,=P<>=?,<a<;PGE,D<,GE,;CFTE,bC<,T=V9[=,bC<,<?P<9=9,D<, <GG=, <>, <G, PE9U<>:9_, ->, H]], ?:BC:<>DE, C>=, PEG[O:F=, BCV<9>=;<>O=G, D<, P9E;EF:@>, :>DC?O9:=GY, GE?, <;P9<?=9:E?,D<,-G,4=G=F:E,D<,.:<99E,:>=CBC9=>,C>,FE;PG<aE,;=>CZ=FOC9<9E,bC<,=V=9F=V=,=G9<D<DE9, D<,J6Y]]],;J_,(E>,V=?<,<>,GE,=>O<9:E9;<>O<,;<>F:E>=DE,Q,FE>?:D<9=>DE,<G,:>F9<;<>OE,bC<,T=V[=>, O<>:DE, G=?, EP<9=F:E><?, D<, G=, FE;P=X[=Y, FE;P9=9E>,<>, G=, F=GG<, D<, "<F=O:OGR>Y, =TE9=, DfF:;=, ?<BC>D=, F=GG<,D<,o,D<,1<V9<9EY,C>=,;=>`=>=,D<,O<99<>E,<>,G=,FC=G,?<,:>?O=G=9E>,GE?,O=GG<9<?,P=9=,G=,Z=V9:F=F:@>, D<,F=;:?=?Y,;ED=,P=9=,D=;=,Q,F=V=GG<9EY,P=9=BC=?,Q,;C<VG<?_,.=Q,bC<,9<FE9D=9,bC<,=,P9:>F:P:E,D<G, ?:BGE,pp,>E,<S:?O[=,<G,D<?F=>?E,DE;:>:F=GY,GE?,D<P<>D:<>O<?,D<,GE?,FE;<9F:E?,O9=V=a=V=>,GE?,?:<O<,D[=?, D<,G=,?<;=>=,?:>,D<?F=>?E,=GBC>EY,GE?,FE;<9F:E?,P<9;=><F[=>,=V:<9OE?,=G,PWVG:FE,GE?,DE;:>BE?,Q,D[=?, 16
 17. 17. !"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''':;$'<!$!)%-'(;'=%;++-> Z<?O:UE?_,+?[,<>,<G,=XE,D<,H]6,GE?,D:9<FO:UE?,D<,-G,4=G=F:E,D<,.:<99E,FE>F<D:<9E>,<?PE>OR><=;<>O<, <G,D<?F=>?E,DE;:>:F=G,=,?C,P<9?E>=G_,->,H]Y,<>,GE,bC<,<?,G=,6|,F=GG<,D<,I<>C?O:=>E,(=99=>`=,<>,<G, >W;<9E,x6,Z9<>O<,=G,<D:Z:F:E,P9:>F:P=GY,?<,:>=CBC9@,<G,=><SE,D<,-G,4=G=F:E,D<,.:<99EY,?:<>DE,D:B>E,D<, ;<>F:E>=9,bC<,ZCf,<G,P9:;<9,<D:Z:F:E,FE>,?@O=>E,<>,<G,FC=G,?<,:>?O=G@,<G,&<P=9O=;<>OE,D<,F9:?O=G<9[=,Q, <>,<G,9<?OE,D<G,<D:Z:F:E,?<,:>?O=G=9E>,GE?,D<P=9O=;<>OE?,D<,;C<VG<?,Q,O=P:F<9[=Y,bC<D=>DE,GE?,D<;R?, D<P=9O=;<>OE?, <>, <G, <D:Z:F:E, P9:>F:P=G_, ->, HHH, ?<, 9<=G:`@, ?EV9<, GE, bC<, =TE9=, <?, G=, <?bC:>=, D<, G=, P9:;<9=,F=GG<,D<,o,D<,1<V9<9E,Q,I<>C?O:=>E,(=99=>`=,G=,?<BC>D=,=;PG:=F:@>,=G,<D:Z:F:E,D<,-G,4=G=F:E,D<, .:<99EY,<>OE>F<?,FE>?:D<9=DE,FE;E,<G,<D:Z:F:E,FE;<9F:=G,;R?,=GOE,Q,B9=>D<,D<,G=,F:CD=D_,, &<?B9=F:=D=;<>O<Y,<G,Ho,D<,=V9:G,D<,HH6Y,C>,:>F<>D:E,bC<,<;P<`@,<>,C>E,D<,GE?,=P=9=DE9<?,D<,G=?, F=GG<?, D<, *E>O<9:GG=Y, TEQ, o, D<, 1<V9<9EY, D<?O9CQ@, OEO=G;<>O<, <G, :>;C<VG<_, , 3E?, ?EF:E?, D<, G=, ><BEF:=F:@>, ?<, D<D:F=9E>, FE>, OEDE, F=9:XE, Q, <><9B[=, =, 9<FE>?O9C:9, <G, <D:Z:F:E, D<U=?O=DE,PE9,<G,:>F<>D:E_,&C9=>O<,D:FT=,9<FE>?O9CFF:@>Y,<>,<G,<D:Z:F:E,D<,G=,<?bC:>=,D<,GE,bC<,TEQ, ?E>,G=?,F=GG<?,D<,o,D<,1<V9<9E,Q,I<>C?O:=>E,(=99=>`=Y,?<,:>?O=G=9E>,GE?,D<P=9O=;<>OE?,D<,;<>CD<E, bC<,?<,<>FE>O9=V=>,<>,G=,>=U<,P9:>F:P=G_, ,#=;V:f>, <>, G=, F=GG<, D<, %F=;PE, =GbC:G=9E>, C>, GEF=G, P=9=, bC<, =T[, ?<, ?:BC:<9=>, <Z<FOC=>DE, OED=?, G=?, O9=>?=FF:E><?, D<G, D<P=9O=;<>OE, D<, ;=QE9<EY, FE>?:D<9=DE, <>OE>F<?, D<, ?C;=, :;PE9O=>F:=_, , 3E?, D<P=9O=;<>OE?, :>?O=G=DE?, <>, <G, =><SE, D<, I<>C?O:=>E, (=99=>`=Y, =?[, FE;E, <G, D<P=9O=;<>OE, D<, ;C<VG<?Y,FE>O:>C=9E>,?C,U<>O=,Q,P9EU:?:E>=G;<>O<,?<,:>?O=G=9E>,?=G=?,D<,<ST:V:F:@>,<>,GE?,O=GG<9<?,D<, "<F=O:OGR>, P=9=, <ST:V:9, GE?, ;C<VG<?, <>, GE?, bC<, =TE9=, GG=;=;E?, FC=9OE?, ;ED<GE?_, 3E?, FG:<>O<?, bC<, =FCD[=>, =G, <D:Z:F:E, =><SE, D<, /=>, 5<9>=9DEY, <9=>, GG<U=DE?, <>, F=99<O<G=?, =, GE?, O=GG<9<?, P=9=, bC<, =T[, ?<G<FF:E>=9=>, GE?, ;C<VG<?, bC<,?<,<ST:V[=>,<>,GE?,FC=9OE?,;ED<GE?_, , &<?PCf?, D<, ;CFTE?, <?ZC<9`E?, Q, ?:<>DE, C>E, D<, GE?, P9:;<9E?, <D:Z:F:E?Y, E, O=G, U<`, <G, P9:;<9E, bC<, ?<, FE>?O9CQ@, <>, FE>F9<OE, =9;=DEY,<G,JJ,D<,EFOCV9<,D<,HJH,?<,:>=CBC9@,<G,>C<UE,<D:Z:F:E,D<, -G, 4=G=F:E, D<, .:<99EY, D:?<X=DE, PE9, <G, =9bC:O<FOE, Z9=>Ff?, 4=CG, 17
 18. 18. !"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''':;$'<!$!)%-'(;'=%;++-> &CVE:?_,-G,>C<UE,:>;C<VG<,9<C>[=,GE?,=U=>F<?,<>,<G,D:?<XE,D<,O:<>D=?,D<P=9O=;<>O=G<?,FE>,D<O=GG<?, =9O,D<FE,Q,=9O,>ECU<=C,D<,B9=>,9:bC<`=Y,<>O9<,GE?,bC<,D<?O=F=>,?C,U:O9=G,<;PGE;=DE,=G,<?O:GE,D<,G=, F=?=,#:ZZ=>Q,Q,?C,V=9=>D=G,<>,Z:<99E,<>?=;VG=DEY,GE?,FC=G<?,PC<D<>,?<9,=D;:9=DE?,TEQ,<>,D[=_, , ->, <G, =XE, D<, HJ0, ?<, :;PG=>O=9E>, <>, -G, 4=G=F:E, D<, .:<99E, /_+_Y, G=?, U=F=F:E><?, =G, P<9?E>=G, Q, GE?, ?<9U:F:E?, ;fD:FE?Y, ?:<>DE, <G, &9_, 5<>a=;[>, 5=>D<9=, <G, P9:;<9, ;fD:FE, O:OCG=9, D<, <?<, ?<9U:F:E_, -?O=?, P9<?O=F:E><?, ZC<9E>, D=D=?, <?PE>OR><=;<>O<, PE9, GE?, D:9<FO:UE?, D<, -G, 4=G=F:E, D<, .:<99E, /_+_Y, =D<G=>OR>DE?<, =, G=, 3<Q, 1<D<9=G, D<G, #9=V=aE, bC<, ?<9[=, P9E;CGB=D=, =GBC>E?, =XE?, D<?PCf?_, , (E;E, G=, ><BEF:=F:@>, ?<BC[=, F9<F:<>DE, Q, =;PG:=>DE, EP<9=F:E><?Y, <>, HJo, ?<, FE;P9=9E>, G=?, F=?=?, =DaC>O=?,Q,<>,HJx,?<,O<9;:>@,G=,=;PG:=F:@>,D<,-G,4=G=F:E,D<,.:<99E,?EV9<,G=,F=GG<,D<,o,D<,1<V9<9E, FE>O=>DE, <G, <D:Z:F:E, <>, G=, =FOC=G:D=D, FE>, 0, Z=FT=D=?, E, ?<=Y, =U<>:D=, J], D<, "EU:<;V9<Y, 6|, F=GG<, D<, I<>C?O:=>E, (=99=>`=, Q, H|, F=GG<, D<, o, D<, 1<V9<9E_, 4E9, <G, =XE, H6oY, <G, FE;<9F:E, D<, G=, (:CD=D, D<, *fS:FEY,D<?PCf?,D<,G=,/<BC>D=,2C<99=,*C>D:=GY,<;P<`@,=,D<?PG=`=9?<,D<G,F<>O9EY,GE,bC<,;EO:U@,bC<, GE?,D:9:B<>O<?,D<,-G,4=G=F:E,D<,.:<99E,?<,Z:a=9=>,G=,;<O=,D<,FE>?O9C:9,EO9E,=G;=Ff>,ZC<9=,D<G,F<>O9EY, FE>, ZRF:G, =FF<?E, =, G=?, U[=?, D<, FE;C>:F=F:@>Y, P=9=, ?=O:?Z=F<9, =, ?C, FG:<>O<G=_, (E>, <?<, Z:>Y, <>, Ho6, ?<, FE;P9=9E>,GE?,O<99<>E?,D<,G=,=>O:Bn=,PG=`=,D<,OE9E?,-G,#E9<EY,?:OC=D=,<>,G=,;=>`=>=,G:;:O=D=,PE9,G=?, F=GG<?,D<,&C9=>BEY,I=GG=DEG:DY,%=S=F=Y,(EG:;=,Q,/=G=;=>F=Y,P=9=,FE>?O9C:9,<G,?<BC>DE,=G;=Ff>Y,bC<,?<, :>=CBC9@, <G, Jo, D<, ;=9`E, D<, Hox_, ->, Hy0Y, -G, 4=G=F:E, D<, .:<99E, ?<, :>O<B9=, =, C>E, D<, GE?, ;R?, :;PE9O=>O<?,Q,?@G:DE?,B9CPE?,Z:>=>F:<9E?,D<,*fS:FEA,-G,29CPE,5=GY,D:9:B:DE,PE9,&E>,$=WG,5=:GG<9<?,Q, FE>ZE9;=DE, PE9, :;PE9O=>O<?, <;P9<?=?, D<, Z:>=>`=?Y, ;:><9[=Y, :>;EV:G:=9:=?Y, =99<>D=DE9=?, Q, =?<BC9=DE9=?Y, <>O9<, EO9=?_, &E?, =XE?, D<?PCf?, D<, T=V<9GE, FE;P9=DEY, GE?, /9<?_, 5=:GG<9<?, D<F:D:<9E>, =;PG:=9,-G,4=G=F:E,D<,.:<99E,&C9=>BEY,;:?:@>,FE>FGC[D=,<>,;=QE,D<,Hyx_,,+FOC=G;<>O<,?<,Z:>=G:`@,G=, 9<;ED<G=F:@>,:>O<B9=G,bC<,:>FGCQ<,:>O<9:E9<?,Q,Z=FT=D=?,D<,FE9O<,U=>BC=9D:?O=,bC<,T=F<>,bC<,G=,O:<>D=, D<, &C9=>BE, O<>B=, G=, ;:?;=, V<GG<`=, Q, FE>ZE9O, P=9=, GE?, FG:<>O<?, bC<, GE?, >C<UE?, =G;=F<><?_, , (E>, C>, >C<UE, <;PCa<, Q, G=, 9<>EU=D=, U:?:@>, D<, &E>, +GV<9OE, 5=:GG<9<?Y, P9<?:D<>O<, D<, ?C, (E>?<aE, D<, +D;:>:?O9=F:@>Y, -G, 4=G=F:E, D<, .:<99E, :>=CBC9@, <>, Hx], C>=, >C<U=, O:<>D=, <>, <G, F<>O9E, FE;<9F:=G, 4<9:?C9,Q,<>,Hx,<?O9<>@,EO9=,;R?,<>,(<>O9E,(EQE=FR>Y,C>,;=GG,P9EP:<D=D,D<G,B9CPE,4=G=F:E_,->, D:FTE,FE;PG<aEY,=D<;R?,D<,-G,4=G=F:E,D<,.:<99EY,T=Q,H0],VECO:bC<?Y,9<?O=C9=>O<?Y,R9<=,D<,M'1&$M""5,Q, ?<9U:FE?,V=>F=9:E?_,->,H0,FE;E,P=9O<,D<G,=;V:F:E?E,P9EQ<FOE,D<G,F<>O9E,FE;<9F:=G,;R?,B9=>D<,Q, GCaE?E, D<, +;f9:F=, 3=O:>=, <>, <G, PEGE, D<, D<?=99EGGE, bC<, :>O<B9=, EZ:F:>=?, FE9PE9=O:U=?, D<, D:U<9?=?, 18
 19. 19. !"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''':;$'<!$!)%-'(;'=%;++-> <;P9<?=?,<>,C>=,<SFGC?:U=,`E>=,T=V:O=F:E>=GY,-G,4=G=F:E,D<,.:<99E,:>=CBC9=,?C,bC:>O=,O:<>D=,<>,/=>O=, 1<_, , ->,"EU:<;V9<,D<,Hy,FE>,C>,D:?<XE,bC<,GE,CV:F=,FE;E,C>E,D<,GE?,;R?,;ED<9>E?,Q,=O9=FO:UE?,D<,G=, (:CD=D,D<,*fS:FEY,-G,4=G=F:E,D<,.:<99E,:>=CBC9=,C>,F<>O9E,FE;<9F:=G,Q,G=,?<SO=,O:<>D=,D<,-G,4=G=F:E, D<, .:<99E, <>, 4G=`=, *EG:<9<, DE?JJY, <>, <G, FE9=`@>, D<, 4EG=>FE_, (E;E, P=9O<, D<, ?C, <?O9=O<B:=, D<, F9<F:;:<>OEY, <G, J, D<, EFOCV9<, D<, Hx, =V9<, G=?, PC<9O=?, D<, ?C, ?fPO:;=, O:<>D=Y, -G, 4=G=F:E, D<, .:<99E, /=OfG:O<_, , -G,=XE,J]]J,<?,O<?O:BE,D<,G=,P9:;<9=,:>=CBC9=F:@>,D<,C>=,O:<>D=,4=G=F:E,ZC<9=,D<,G=,(:CD=D,D<,*fS:FE_, -G,EFO=UE,4=G=F:E,D<,.:<99E,>=F<,<>,<G,FE9=`@>,Q,D:?O9:OE,FE;<9F:=G,D<,4C<VG=Y,CV:F=DE,<>,<G,F<>O9E, FE;<9F:=G, +>B<G@PEG:?_, (E>, Z<FT=, D<, :>:F:E, D<, EV9=, <G, D[=, J0, D<, =V9:G, D<, J]]H, Q, H, ;<?<?, D<, FE>?O9CFF:@>, D<?PCf?Y, <G, >C<UE, 4=G=F:E, D<, .:<99E, <?OR, G:?OE, P=9=, V9:>D=9, =, 4C<VG=, G=, ;<aE9, <SP<9:<>F:=, D<, FE;P9=, <>, *fS:FEY, FE>, G=?, ;:?;=?, ;=9F=?, <SFGC?:U=?, Q, ;<9F=>F[=, D:?O:>O:U=, bC<, ?<, <>FC<>O9=, <>, -G, 4=G=F:E, D<, .:<99E, *fS:FEA, 3EC:?, IC:OOE>Y, 1<99=B=;EY, (<99CO:Y, -9;<><B:GDE, }<B>=Y, 1C9G=Y,+9;=>:Y,/O_,{ET>Y,(=9O:<9Y,{=U:<9,(=X=?,(=9=;<GEY,4<9>R?Y,+DEGZE,&E;[>BC<`Y,4:<G<?,.=>?E>Y,3=, 4<9G=Y, *E?FT:>EY, -?F=D=, /PE9OY, 5(52Y, +bC=?FCOC;Y, 4=CG, ~, /T=9mY, +G<??:Y, 3=, 49=:9:<Y, 5<><OOE>Y, ?E>, =GBC>E?,D<,GE?,<SFGC?:UE?,D:?<X=DE9<?,D:?PE>:VG<?,<>,-G,4=G=F:E,D<,.:<99E,4C<VG=_,, , -G,4=G=F:E,D<,.:<99E,4C<VG=,FC<>O=,FE>,JJY]]],;O?J,D<,FE>?O9CFF:@>,D:U:D:D=,<>,DE?,PG=>O=?A,4G=>O=, 5=a=, Q, 49:;<9, 4:?E_, -G, D:?<XE, D<, :>O<9:E9<?, ZCf, 9<=G:`=DE, PE9, #T<, 4=UG:m, &<?:B>, #<=;Y, 9<?PE>?=VG<, O=;V:f>,PE9,<G,D:?<XE,D<,:>O<9:E9<?,D<,-G,4=G=F:E,D<,.:<99E,/=>O=,1<Y,4EG=>FE,Q,/=OfG:O<_,/C?,D:?<XE?, G<, T=>, U=G:DE, <G, 9<FE>EF:;:<>OE, :>O<9>=F:E>=G, <>, ;R?, D<, C>=, EF=?:@>Y, FEGEF=>DE, =, -G, 4=G=F:E, D<, .:<99E,FE;E,C>=,D<,G=?,;<aE9<?,O:<>D=?,D<P=9O=;<>O=G<?,<>,D:?<XEY,P9<?<>O=F:@>,Q,D:?O9:VCF:@>,D<, ;<9F=>F[=?, <>, <G, ;C>DE_, -G, 4=G=F:E, D<, .:<99E, <?, 9<FE>EF:DE, PE9, ?C, G:D<9=`BE, <>, ;ED=Y, F=G:D=D, Q, ?<9U:F:E,FE;E,G=,;<aE9,O:<>D=,&<P=9O=;<>O=G,D<,G=,$<PWVG:F=,*<S:F=>=_,4=9=,;=>O<><9,<?<,G:D<9=`BEY, -G, 4=G=F:E, D<, .:<99E, ?<G<FF:E>=, FC:D=DE?=;<>O<, G=?, ;=9F=?, bC<, EZ9<F<, Q, O:<><, <>, <SFGC?:U=, D:?<X=DE9<?,D<G,;R?,=GOE,P9<?O:B:E_,+?[Y,FC<>O=,<>,<SFGC?:U=,FE>,Z:9;=?,:>O<9>=F:E>=G<?,Q,FE>,?<9U:F:E?, D<, I<>O=, <>, 3[><=Y, I<>O=, PE9, #<GfZE>EY, *<?=, D<, $<B=GE?Y, 49:;<9E?, $<B=GE?Y, +B<>F:=, D<, I:=a<?Y, $<?O=C9=>O<, 4.Y, #:Fm<O;=?O<9Y, #9=a<?, =, G=, *<D:D=Y, 5ECO:bC<, D<, "EU:=?Y, (=a=, D<, 4=BE, •>:FE, Q, +?<?E9[=, <>, &<FE9=F:@>Y, <>O9<, EO9E?_, (E>, ;R?, D<, H]], =XE?, D<, ?<9, P=9O<, :>O<B9=G, D<, G=, U:D=, D<, 19
 20. 20. !"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''':;$'<!$!)%-'(;'=%;++-> ;:GGE><?,D<,T=V:O=>O<?,D<,C>=,D<,G=?,;=QE9<?,F:CD=D<?,D<G,;C>DEY,-G,4=G=F:E,D<,.:<99E,9<=Z:9;=,?C, FE;P9E;:?E,D<,F=G:D=D,Q,?<9U:F:EY,D<,<Z:F:<>F:=,Q,P9EDCFO:U:D=D,P=9=,EZ9<F<9,=,?C,FG:<>O<G=,<G,;R?,=GOE, >:U<G,D<,U=GE9,Q,G=,;<aE9,<SP<9:<>F:=,D<,FE;P9=,<>,*fS:FE_, CULTURA ORGANIZACIONAL , %Z9<F<9,=,>C<?O9E?,FG:<>O<?,G=,;<aE9,<SP<9:<>F:=,D<,FE;P9=,<>,*fS:FE_, , , -G,4=G=F:E,D<,.:<99E,<?,G=,O:<>D=,D<P=9O=;<>O=G,D<,;=QE9,P9<?O:B:E,<>,*fS:FEY,D:?O:>BC:f>DE?<,PE9, EZ9<F<9,=,>C<?O9E?,FG:<>O<?,P9EDCFOE?,Q,?<9U:F:E?,D<,G=?,;R?,P9<?O:B:=D=?,;=9F=?,>=F:E>=G<?,<, :>O<9>=F:E>=G<?,=,P9<F:E?,FE;P<O:O:UE?Y,P9EPE9F:E>=>DE,<G,;R?,=GOE,>:U<G,D<,U=GE9,=G,FG:<>O<,<>,<G, ;<9F=DE_,, , , "C<?O9E?,U=GE9<?,?E>A,, €,!>O<B9:D=D, €,/<9U:F:E,, €,3<=GO=D, €,!>>EU=F:@>,, , -?OE?,U=GE9<?,?E>,G=,GC`,bC<,BC[=,<G,F=;:>E,D<,G=,<;P9<?=,Q,D<,bC:<><?,G=VE9=;E?,<>,<GG=_,/<,<SP9<?=>, <>,>C<?O9E,FE;PE9O=;:<>OE,Q,O9=OE,FE>,>C<?O9E?,FG:<>O<?Y,<;PG<=DE?Y,P9EU<<DE9<?Y,=FF:E>:?O=?,Q,FE>, G=,FE;C>:D=D,<>,B<><9=G, , , , 20
 21. 21. !"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''':;$'<!$!)%-'(;'=%;++-> *#'+(!,-.('/(0(!0,!1(!2341#.#0(0!0,1!2(1(.#&!0,!"#,''&5! ! , “SOY TOTALMENTE” , k-G,F=?E,D<,-G,K767;4<*52*P4299<,T=,?:DE,;CQ,:>O<9<?=>O<_,+,;<D:=DE?,D<,GE?,]Y,?<,>E?,,PG=>O<@,<G, EVa<O:UE,D<,T=F<9,C>=,;7:87Q7,<>,bC<,G=,;Ca<9,ZC<9=,<;VG<;RO:F=Y,B9=>,=F:<9OE,,<?O9=OfB:FE,Q=,bC<, P9RFO:F=;<>O<, <G, x]•, D<G, FE>?C;E, <>, C>=, O:<>D=, D<P=9O=;<>O=G, GE, GG<U=>, , =, F=VE, ;Ca<9<?, E, <?OR, :>ZGC<>F:=DE,PE9,<GG=?kY,:>D:F=,{E?f,+GV<9OE,#<9R>_,, k-G, 3:F_, +GV<9OE, 5=:GG<9<?, >E?, D=, G=, Z9=?<, D<, /EQ, #EO=G;<>O<, 4=G=F:E, bC<, G=, E9:B:>@Y, bC<, O<, , D<Z:><, FE;E, FE>?C;:DE9, D<, 4=G=F:E, Q, O<, =PE9O=, <?O:GE, FE;E, FE>?C;:DE9, P<9E, ?EV9<, OEDE, bC<, , 9<ZG<a=, G=, <;EF:@>,D<,?<9,#EO=G;<>O<,4=G=F:EkY,FE>O:>W=,<G,D:9<FOE9_,, k3=,Z9=?<,OCUE,;CQ,VC<>=,P<><O9=F:@>,D<?D<,<G,P9:>F:P:E,P<9E,>E,PED[=;E?,U:U:9,>=D=,;R?,,D<,<GG=i, aC>OE,FE>,OEDE,<G,<bC:PE,D<,-G,K767;4<*52*P4299<,<;P<`=;E?,=,O9=V=a=9,?EV9<,bCf,,T=Q,=O9R?,D<, ?<9,#EO=G;<>O<,4=G=F:E,Q,GG<B=;E?,=G,F=;:>E,D<,G=,FE>DCFO=,Z<;<>:>=,9<?P<FOE,,=,G=,FE;P9=,bC<,<?, OEDE,C>,9:OEY,<?,F=?:,C>,=FOE,D<,=;E9_,-G,9<?CGO=DE,T=,?:DE,bC<,T<;E?,,OEF=DE,Z:V9=?,;CQ,G<>O=;<>O<, =G,D<F:9,FE?=?,bC<,>E,?=V[=?,bC<,Q=,?=V[=?kY,P9EZC>D:`=,#<9R>_,, k+G, P9:>F:P:E, P<>?=;E?, bC<, <G, TE;V9<, <?O=V=, D:?F9:;:>=DE, D<, G=, ;7:87Q7_, /:>, <;V=9BEY, , T<;E?, U:?OE,bC<,<G,TE;V9<,?<,:>UEGCF9=,D<,U=9:=?,ZE9;=?,Q,O=;V:f>,?<,?:<>O<,#EO=G;<>O<,, 4=G=F:E_,/<,:>UEGCF9=,PE9bC<,G<,BC?O=>,G=?,;ED<GE?Y,PE9bC<,<?,C>,O<;=,D<,FE>U<9?=F:@>,FE>,,?C,P=9<a=, Q,PE9bC<,=C>bC<,>E,?<,U<=,9<ZG<a=DE,<>,GE?,=>C>F:E?Y,T=Q,FE>DCFO=?,D<,FE;P9=,,bC<,?E>,C>:U<9?=G<?kY, =9BC;<>O=,<G,PCVG:F:?O=_,, k/EQ,#EO=G;<>O<,4=G=F:E,<?,P9EV=VG<;<>O<,G=,;7:87Q7,;R?,<S:OE?=,bC<,T<;E?,T<FTE_,, (C=>DE,:>:F:@Y,G=,9<FE9D=F:@>,PCVG:F:O=9:=,D<,-G,K767;4<*52*P4299<,<9=,F=?:,:BC=G,=,G=,D<,, 3:U<9PEEG,FE>,=G9<D<DE9,D<,C>,Jxl0]l0J•,Q,<>,:;=B<>,<9=>,F=?:,P<9Z<FOE?,?C?O:OCOE?_,, +FOC=G;<>O<Y, G=, 9<FE9D=F:@>, PCVG:F:O=9:=, P=9=, -G, 4=G=F:E, <?, D<G, zy•, FE>O9=, ;<>E?, D<G, JJ•, , D<, 3:U<9PEEG_, +?:;:?;EY, ?C?, 9=?BE?, <?OR>, ;CFTE, ;R?, FG=9E?, Q, ?<, P<9F:V<, FE;E, C>=, O:<>D=, , ;R?, ;ED<9>=Y,:>O<9<?=>O<,Q,D<,;ED=_,3:U<9PEEG,?<,bC<D=,FE;E,C>=,O:<>D=,;R?,OED@GEB=Y,,;R?,PEPCG=9Y, FE>,;=QE9,?C9O:DE,Q,FE>,;<>E9,P9<F:E,P<9E,>E,O=>,'==*'(/+GkY,<>Z=O:`=,#<9R>, 21
 22. 22. !"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''':;$'<!$!)%-'(;'=%;++-> ->,G=,;7:87Q7,D<G,K767;4<*52*P4299<,9E;P:;E?,G=?,9<BG=?,PE9bC<,<?<,<?,<G,9<OEA,0U'+G*$&U*$,8-(*1_, /[,O<><;E?,U:?C=G<?,;CQ,:>O<9<?=>O<?,P<9E,D<,9<P<>O<,Z9=?<?,;CQ,G=9B=?Y,D<,O9<F<,E,,F=OE9F<,P=G=V9=?, bC<,?E>,V=?O=>O<,;R?,D<,G=?,bC<,GE?,FR>E><?,D:FO=>_,/:>,<;V=9BEY,f?O=?,?E>,,O=>,:>O<9<?=>O<?,bC<,G=, B<>O<, P=?=, C>=, U<`, Q, ?<, P9<BC>O=, bCf, D:F<Y, P<9E, UC<GU<, =, P=?=9, Q, , O9=O=, D<, Z:a=9?<_, ->OE>F<?, <?O<, F=;V:EY,G<aE?,D<,?<9,C>,P9EVG<;=Y,?<,FE>U:9O:@,<>,C>=,U:9OCD,,PE9bC<,O<,:>O<9<?=V=,<,:>UEGCF9=V=,;R?, <>,GE?,=>C>F:E?kY,=?<BC9=,#<9R>, Creadora de la Campaña* $67!%689:;<=8<!2>?:@A@B89* , /<BW>, G=, =B<>F:=, D<, PCVG:F:D=D, bC<, T=, ;=><a=DE, G=, :;=B<>, D<, -G, 4=G=F:E, D<, .:<99E, c#<9R>, #5‚+gY, <?O<, ?GEB=>, O:<><, PE9, EVa<OE, 9<ZE9`=9, <G, PE?:F:E>=;:<>OE, D<, G=, O:<>D=, Q, GEB9=9, bC<, <G, ;<9F=DE, Z<;<>:>E, ?<, ?:<>O=, :D<>O:Z:F=DE, FE>, G=, ;:?;=_, -G, fS:OE, D<, G=, F=;P=X=, T=, ?:DE, =V?EGCOE, Q, O:<><, C>, :;P=FOE,;CQ,PE?:O:UE,<>,<G,=C;<>OE,D<,G=?,U<>O=?,D<,G=,O:<>D=,D<P=9O=;<>O=GY,FE>,V=?<,<>,<G,=>RG:?:?, D<,G=,P9EP:=,=B<>F:=_, 3=?,Z9=?<?,<;PG<=D=?,>E,D<a=>,D<,O<><9,;f9:OE,F9<=O:UE_,4E9,<a<;PGEY,FC=>DE,?<,C?=,G=,Z9=?<A,k4E9bC<, ?@GE,C>=,VC<>=,<?PE?=,<U:O=,:9,;CFTE,D<,FE;P9=?kY,GE?,=>C>F:E?,;C<?O9=>,=,C>=,;Ca<9,<?PE?=D=,P=9=, <U:O=9,bC<,<?F=P<,FE99:<>DE,=,FE;P9=9Y,aCB=>DE,=?[,FE>,G=,=;V:U=G<>F:=,D<,G=,P=G=V9=,<?PE?=_, k/EQ,OEO=G;<>O<,4=G=F:Ek,T=,?:DE,C>=,D<,G=?,F=;P=X=?,;R?,<S:OE?=?,Q,EU=F:E>=D=?,<>,<G,;C>DE,D<,G=, PCVG:F:D=D_, 3=, F9<=DE9=, D<, <?O=, F=;P=X=, <?, +>=, *=9[=, %G=VC<>B=Y, bC:<>, T=, <?O=VG<F:DE, >C<U=?, O<>D<>F:=?,<>,G=,PCVG:F:D=D,;<S:F=>=,Q,9<F:V:DE,;WGO:PG<?,9<FE>EF:;:<>OE?,PE9,?C,O9=V=aE_, 3=, F=;P=X=, PCVG:F:O=9:=, D<G, J]]], T=, ?:DE, P9<;:=D=, <>, Z<?O:U=G<?, >=F:E>=G<?, <, :>O<9>=F:E>=G<?_, ->O9<, EO9E?Y, T=, EVO<>:DE, <G, 49<;:E, =, G=, (=;P=X=, D<, (=;P=X=?Y, EOE9B=DE, PE9, G=, +?EF:=F:@>, D<, G=, 4CVG:F:D=Di, T=, ?:DE, B=>=DE9=, D<, G=, ;<D=GG=, D<, PG=O=, <>, #T<, "<ƒ, LE9m, 1<?O:U=G, P=9=, B9RZ:F=i, Q, HJ, P9<;:E?, <>, <G, ([9FCGE, (9<=O:UE, D<, *fS:FEY, bC<, :>FGCQ<>, O<G<U:?:@>Y, F=9O<G<9=?Y, P9<>?=, Q, 9<U:?O=?_, #EDE, <?OE, B9=F:=?, =, C>, O9=V=aE, :;P9<?:E>=>O<, <>, <G, bC<, T=>, :>O<9U<>:DE, 9<FE>EF:DE?, ZEO@B9=ZE?, FE;E,+GV<9O,‚=O?E>,Q,.Eƒ=9D,/FT=O`Y,f?O<,WGO:;E,<?P<F:=G:`=DE,<>,OE;=?,V=aE,<G,=BC=_, /:, V:<>, <?, F:<9OE, bC<, <>, G=, PCVG:F:D=D, ?<, CO:G:`=>, :;RB<><?, D<, ;Ca<9<?, FE;E, =>`C<GE, ?<SC=G, P=9=, U<>D<9,P9EDCFOE?,=G,PWVG:FE,;=?FCG:>EY,E,V:<>,:;RB<><?,D<,TE;V9<?,P=9=,F=PO=9,=G,PWVG:FE,Z<;<>:>E, cV=?O=, FE>, 9<FE9D=9, =GBC>E?, =>C>F:E?, D<, V<V:D=?, =GFET@G:F=?, E, D<, F:B=99E?gY, G=, :>>EU=F:@>, D<, G=, 22
 23. 23. !"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''':;$'<!$!)%-'(;'=%;++-> F=;P=X=,FE>?:?O<,<>,G=,:>U<9?:@>,D<,D:FT=,P9RFO:F=A,<>,<G,F=?E,D<G,4=G=F:E,D<,.:<99EY,?C?,PCVG:F:?O=?, T=>,F9<=DE,C>,P9EOEO:PE,D<,;Ca<9,bC<,?<,D:9:B<,=,G=?,D<;R?,;Ca<9<?_, +C>bC<,T=Q,bC<,O<><9,<>,FG=9E,bC<,GE?,EVa<O:UE?,D<,G=,F=;P=X=,PCVG:F:O=9:=,?<,FC;PG:<9E>,FE>,F9<F<?, <>,<G,PWVG:FE,=G,bC<,<?O=V=,D:9:B:D=Y,F=;P=X=?,FE;E,G=,D<G,4=G=F:E,D<,.:<99E,ZE;<>O=>,G=,ZE9;=F:@>, D<,P=O9E><?,FCGOC9=G<?,Q,?EF:=G<?,;CFT=?,U<F<?,=G<a=DE?,D<,G=,9<=G:D=D_,&<V<;E?, 9<FE>EF<9,bC<,<?O=,F=;P=X=,ZC<,D<,C>=,B9=>,F=G:D=D,<>,FC=>OE,=,GE?,=?P<FOE?, D<, ?C, 9<=G:`=F:@>, Q, T=, :>>EU=DE, G=?, O<>D<>F:=?, D<, G=, PCVG:F:D=D, D<, ;ED=, <>, *fS:FE_, &<?PCf?, D<, OEDEY, GE, ;R?, 9<?F=O=VG<, D<, Z<>@;<>E?, FE;E, k/EQ, #EO=G;<>O<, Ana María Olabuenaga 4=G=F:Ek, 9=D:F=, <>, bC<, <?O<, O:PE, D<, PCVG:F:D=D, EVG:B=, =, 9<ZG<S:E>=9, Q, 9<PG=>O<=9,<G,P=P<G,bC<,GE?,;<D:E?,aC<B=>,<>,G=,ZE9;=F:@>,D<,G=,?EF:<D=D,QY, D<?D<,GC<BEY,F@;E,C>=,?EF:<D=D,F9[O:F=,O=;V:f>,PC<D<,ZE9;=9,=,GE?,;<D:E?_, , +, GE, G=9BE, D<, ?C, F=99<9=, T=, =GF=>`=DE, ;R?, D<, O9<F:<>OE?, P9<;:E?Y, <>O9<, GE?, bC<, D<?O=F=>Y, =, >:U<G, >=F:E>=GY, EFTE, 29=>D, 49:S, D<G, ([9FCGE, (9<=O:UE, <, :>O<9>=F:E>=G;<>O<, ?<:?, E9E?, <>, 1!+%Y, >C<U<, ;<D=GG=?,D<G,"<ƒ,LE9m,1<?O:U=GY,29=>,49:S,<>,<G,#9=U<GY,#EC9:?;,=>D,3<:?C9<,+DU<9?:O:>B,1<?O:U=G,Q,C>, 3<@>,Q,EFTE,Z:>=G:?O=?,<>,(=>><?_,->,<?O<,WGO:;E,F<9O=;<>,ZC<,?<G<FF:E>=D=,<>,<G,J]]H,FE;E,aC9=DE, <>, G=, F=O<BE9[=, O<G<U:?:@>, Q, 9<F:V:@, PE9, F:>FE, =XE?, FE>?<FCO:UE?, <G, %aE, D<, !V<9E=;f9:F=, FE;E, G=, ;<aE9,F9<=O:U=,;<S:F=>=_, 23
 24. 24. !"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''':;$'<!$!)%-'(;'=%;++-> AFIICHES AF CHES , +Z:FT<,H, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , +Z:FT<,J, , , , , 24
 25. 25. !"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''':;$'<!$!)%-'(;'=%;++-> ANÁLIISIIS SEMIIÓTIICO DIISCURSIIVO ANÁL S S SEM ÓT CO D SCURS VO CORPUS DISCURSIVO Afiche 1 DEFINICIÓN E IDENTIFICACIÓN DE SIGNOS , /!2"%/,!()"!(%/,-"(%"#$+&%/A, K+P=9<>O<N,P:<G,,Q,P=9O<,D<G,FC<9PE,D<,?<9P:<>O<?, 3EBEh>E;V9<,D<,K-G,P=G=F:E,D<,T:<99EN, *Ca<9,FCV9:f>DE?<,?C,9EP=,, /!2"%/,/!*5)3!(%/, #<SOEA,K-G,P9EVG<;=,>E,<?,bC<,;<,bC<D<,;=GY,?:,>E,bC<,Q=,;<,GE,U:<9E>N,aC>OE,FE>,<G,?GEB=>, D<,G=,<;P9<?=,K?EQ,OEO=G;<>O<,P=G=F:EN, /!2"%/,!"&-p!(+3-/A, 3CP=?A,T=F<>,9<Z<9<>F:=,=,bC<,?<,VC?F=,=GBE,E,:>U<?O:B=9,<,:>D=B=9_, , I,*.!N"!R!(,(!)"* , ()&!2%/,-"(%"#$+&%/, , +1!(.-,H, , ()&!2%/,/%(!+3-/, , ()&!2%/,1%"%3)2!(%/A,K-G,P9EVG<;=,>E,<?,bC<,;<,bC<D<,;=GY,?:,>E,bC<,Q=,;<,GE, U:<9E>N, , 3-"2'+{-,(%$4%$+3A,3=,<SP9<?:@>,D<,G=,;Ca<9,FE;E,:>bC:<O=Y,P9<EFCP=D=,PE9,GE?,bC<, PC<D=>, <?O=9, ;:9R>DEG=_, #:<><, C>=, PE?OC9=, D<, <?O=, FCV9:f>DE?<, G=, 9EP=_, , , 25
 26. 26. !"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''':;$'<!$!)%-'(;'=%;++-> ()&!2%/,!"#-$4$-#+#!I%/, , ()&!2%/,,4$-(-4#•+3-/A,3=?,GCP=?,,Q,G=?,U[VE9=?,?:;VEG:`=>,<>,G=,FCGOC9=,;<S:F=>=,=,G=, =FF:@>, cU=Q=, G=, 9<DC>D=>F:=g, D<, KU:VE9<=9N, bC<, <?, FC=>DE, P9:>F:P=G;<>O<,G=?,;Ca<9<?Y,F9:O:F=>,=,EO9=?,P<9?E>=?,PE9,FE;E,U=>, U<9O:D=?,E,PE9,FE;E,?E>_,,, LECTURA DE 3 NIVELES* +1!(.-,H, , "!I-3,&-""%#+#!I%, , , 3=,G<FOC9=,D<>>EO=O:U=,>E?,T=VG=,D<,C>,P<>?=;:<>OE,D<,G=,;Ca<9,D<G,=Z:FT<,bC<,<?O=,9ED<=D=,, cO=G,U<`,=FE?=D=g,PE9,?<9P:<>O<?,Q,GCP=?_, , /C, P<>?=;:<>OE, D:F<, bC<, >E, G<, :;PE9O=, ?:, G=, 9EP=, bC<, O9=<, ?<, G<, U<, V:<>, E, ;=GY, GE, bC<, G<, P9<EFCP=,<?,?:,K=GBC:<>N,Q=,?<,GE,U:E_, , "!I-3,(%""%#+#!I%, , , -G,P=G=F:E,D<,.:<99E,<?,C>,O:<>D=,bC<,PE9,O9=D:F:@>,?C,;<9F=DE,;<O=,?E>,G=?,;Ca<9<?Y,;Ca<9<?, D<,=GOE,PED<9,=DbC:?:O:UE,Q,bC<,?<,P9<EFCP=>,PE9,G=,;ED=Y,PE9,GE,bC<,O9=O=,D<,:D<>O:Z:F=9?<,FE>,<?O=?Y, C?=>DE,Z9=?<?,bC<,D<,=GBC>=,;=><9=,?E>,;CQ,9<P9<?<>O=O:U=?,D<G,Bf><9E,Z<;<>:>E_, , "!I-3,*8#!(%, , Las serpientes y las lupas representan a las otras mujeres “víboras” (y porqué no?, también hombres) las cuales pueden llegar a acosar a las demás personas. , 26
 27. 27. !"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''':;$'<!$!)%-'(;'=%;++-> ,"SI!.!.*.-+S"#!(%* !/%*%$1!/*%, , ,R!(P-*T* , K-G,P9EVG<;=,>E,<?,bC<,;<,bC<D<,;=GY,?:,>E,bC<,Q=,;<,GE,U:<9E>N, , 4G=>E,D<,G=,<SP9<?:@>A, , 3-p-*+/A,, P9EVG<;=,, (E>aC>OE,D<,T<FTE?,E,F:9FC>?O=>F:=?,bC<, D:Z:FCGO=>,G=,FE>?<FCF:@>,D<,=GBW>,Z:>_, bC<D<,, /CV?:?O:9,<>,C>,=?P<FOE,E,<>,C>=,PE?:F:@>,E,ZE9;=, D<O<9;:>=D=?_, ;=G, 3E,FE>O9=9:E,=G,V:<>,FE;E,G<Q,?CP9<;=,Q,<?P_, (E;E,G<Q,;E9=G_,, J,3E,bC<,?<,=P=9O=,D<,GE,G[F:OE,Q,TE><?OE_,, 0,&=XE,C,EZ<>?=,bC<,C>E,9<F:V<,<>,?C,P<9?E>=,E, <>,?C?,V:<><?_,, 6,&<?B9=F:=Y,F=G=;:D=D, U:<9E>,, 4<9F:V:9,G=,:;=B<>,bC<,G=,GC`,9<ZG<a=D=,PE9,C>, EVa<OE,ZE9;=,<>,G=,9<O:>=,QY,<>,FE>?<FC<>F:=Y, P<9F:V:9,„GE?,EVa<OE?,;=O<9:=G<?…,PE9,<G,?<>O:DE,D<, G=,U:?O=i, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4G=>E,D<G,FE>O<>:DEA, , /-*+/A,lFE>ZG:FOEl†lD<?=99<BGEl†lU:B:G=>F:=lMl=FE?=9l, , , .I%N,"* K/EQY,OEO=G;<>O<,P=G=F:EN, , , 27
 28. 28. !"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''':;$'<!$!)%-'(;'=%;++-> , 4G=>E,D<,G=,<SP9<?:@>A, , , 3-p-*+/A,, /EQ,c?E;E?g, /:;PG<,><SE,<>O9<,<G,?Ca<OE,Q,<G,=O9:VCOEY,=O9:VCQ<, FC=G:D=D<?,FE>?:D<9=D=?,FE;E,P<9;=><>O<?A, #EO=G;<>O<, &<G,OEDEY,<>,?C,OEO=G:D=D_, , , , 4G=>E,D<G,FE>O<>:DEA, , , /-*+/A,lC>:D=Dl†lFE;PG<OEl†lW>:FEl, , !.%#%KU,*.-+!%I)N!(,* , ,R!(P-*T* , , -G,=Z:FT<,?<,9<Z:<9<,=,C>=,<SP9<?:@>,D<,:>?<BC9:D=D,D<,C>=,;Ca<9,bC<,FC:D=,;CFTE,?C,<?OfO:F=Y, <?,D<F:9Y,?C,=P=9:<>F:=_,'>=,;Ca<9,bC<,<?,;CQ,U=>:DE?=,Q,bC<,?C,P9:>F:P=G,;EO:U=F:@>,<?,GCF:9,?:<;P9<, V:<>,Q,D<,=FC<9DE,=,G=,?:OC=F:@>,bC<,?<,G<,P9<?<>O<_,4E9,GE,O=>OEY,GE?,>WFG<E?,?f;:FE?,=B9CP=DE?,<>,<G, =Z:FT<, P<9O<><F<>, OEDE?, =, C>, ;:?;E, E9D<>, D<, 9<=G:D=DY, <?, D<F:9Y, , bC<, <>, <G, FCGOC9=, ;<S:F=>=, GE, D<?:B>=?,FE;E,K;:<DE,=,?<9,U:U:9E9<=D=N,cU=>:D=D,<>,?:g_, ,, 4$%53-*+A,lFE>ZG:FOEl†l:>FE;ED:D=Dl†l;=G<?O=9lMlZ9C?O9=F:@>, 5!-",c*+3gA,l><B=O:UEl†lPE?:O:UEl†lFG=9:D=Dl†lE?FC9:D=DlMlPC<?OE?l, t'-&-A,lC?=9l†l=aC?O=9lM,l=FE;ED=9l, , !.%#%KU,*.-+S"#!(,* ,R!(P-*T* 49:;<9=,&:;<>?:@>A, , , 3=, ;Ca<9, D<G, =Z:FT<, <?O=, T=F:<>DE, 9<Z<9<>F:=, =, FC=GbC:<9, EVa<OE, ;=O<9:=G, bC<, PC<D=, PE?<<9, <?O=Y,Q,bC<,=GBC:<>,;R?,G<,FE>E`F=_,3E,bC<,<GG=,VC?F=,<?,?<9,?EZ:?O:F=D=,=G,>E,9<P<O:9,=FF<?E9:E?_, 28
 29. 29. !"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''':;$'<!$!)%-'(;'=%;++-> , /<BC>D=,D:;<>?:@>A,"%, #<9F<9=,D:;<>?:@>A,"%, /<BC>D=,D:;<>?:@>A, , , #EDE?, GE?, FG=?<;=?, =, FE>O:>C=F:@>, ;<>F:E>=DE?Y, ?E>, =?C;:DE?, PE9, C>, FG=?<;=, :>O<B9=DE9, KZ<;<>:>ENY,EPC<?OE,=G,D<,;=?FCG:>E,?C?O<>O=>DE,?CP<9:E9:D=D_, , +,P=9O:9,D<,<?O=?,:?EOEP[=?,<>O<>D<;E?,<G,O<SOE,FE;E,C>=,<SP9<?:@>,D<,;=QE9,=PO:OCD,,D<,9<?:?O<>F:=, D<G,Bf><9E,Z<;<>:>E,T=F:=,<G,DEGE9_, , #<9F<9=,D:;<>?:@>A,"%, , .I%N,"* 49:;<9=,D:;<>?:@>A, , , -?O<,O<SOE,T=F<,9<Z<9<>F:=,=,G=,<>O9<B=,bC<,?:<>O<,<G,9<F<POE9,D<G,;<>?=a<,?EV9<,<G,O<SOE,bC<, =P=9<F:<?<,=>O<9:E9,=,<?O<,<>,GE?,=Z:FT<?,cC>=,:D<>O:Z:F=F:@>g_, , /<BC>D=,D:;<>?:@>A,"%, #<9F<9=,D:;<>?:@>A,"%, CONTRARIEDAD, CONTRADICCIÓN E IMPLICACIÓN , (E>O9=9:<D=D, (E>O9=D:FF:@>A, !;PG:F=F:@>A, , , 29
 30. 30. !"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''':;$'<!$!)%-'(;'=%;++-> ,R!(P-*T* , , K(C=>DE,?<,O:<><,P9EVG<;=?,?<,VC?F=,?EGCF:E>=9GE?Y,P=9=,=?[,Q=,>E,O<><9,P9EVG<;=?,Q, =?[,>E,><F<?:O=9,;R?,?EGCF:E><?_N, , , , , , , , K+G,U<9,=GBC>=?,FE?=?,:B>E9=;E?,EO9=?Y,GE,bC<,bC:<9<,D<F:9,bC<,>E,G=?,U<;E?,P<9E,=G, >E,U<9,EO9=?Y,>E,PED<;E?,:B>E9=9G=?_N, , , , , , , K+GBC:<>, bC<, U:U<, <>, <G, V:<>, >C>F=, ?<, =F<9F=9R, =G, ;=GY, GE, bC<, <?, >E, T=F<9, G=?, FE?=?, V:<>Y,P<9E,<?OE,PC<D<,?<9,O=;V:f>,bC<,>E,bC:<9=,T=F<9,FE?=?,;=GN, , , , , (<0;6@34B0*,R!(P-*T* , , -G,=Z:FT<,?<,9<Z:<9<,=,G=,F9<<>F:=,D<,bC<,C>=,;Ca<9,>E,?<,U:?O<,P=O=,?:,;:?;=Y,?:,>E,P=9=,bC<D=9, V:<>,E,GCF:9,;<aE9,bC<,G=?,EO9=?,;Ca<9<?_,-?O=?,EO9=?,;Ca<9<?,<?OR>,9<P9<?<>O=D=?,FE;E,G=?,U[VE9=?,Q, G=?,GCP=?,bC<,=FE?=>,=,G=,;Ca<9,D<G,;:?;E,=Z:FT<_,, 30
 31. 31. !"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''':;$'<!$!)%-'(;'=%;++-> .I%N,"* , K(C=>DE, C>=, P<9?E>=, <?O=, OEO=G;<>O<, <>=;E9=D=, D<, EO9=, >C>F=, GE, <?O=9R, P=9F:=G;<>O<Y, ?:, >E, <?, OEO=G, <G, =;E9, ?EGE, PED<;E?, T=VG=9, D<, C>, <>=;E9=;:<>OE, P=9F:=G_N, , , , , , (<0;6@34B0*.I%N,"* , , -?,C>=,;=><9=,<>,bC<,?<,;=><a=,G=,PCVG:F:D=D,P=9=,T=F<9,bC<,G=?,;Ca<9<?,?<,?:<>O=>, :D<>O:Z:F=D=?,FE>,G=,D<G,=>C>F:E_, CORPUS DISCURSIVO Afiche 2 DEFINICIÓN E IDENTIFICACIÓN DE SIGNOS /!2"%/,!()"!(%/,-"(%"#$+&%/A, -G,O9E`E,D<,F<9=, 3=,;Ca<9, -G,GEBEh>E;V9<,D<,G=,<;P9<?=,K-G,P=G=F:E,D<,T:<99EN, /!2"%/,/!*5)3!(%/, -G,O<SOEA,K>E,F=V<,DCD=Y,>E?EO9=?,?E;E?,;R?,U=G:<>O<?N,Q,<G,?GEB=>,D<,K?EQ,OEO=G;<>O<,P=G=F:E, /!2"%/,!"&-p!(+3-/, 3=,=FF:@>,D<,G=,;Ca<9,D<P:GR>DE?<, 31
 32. 32. !"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''':;$'<!$!)%-'(;'=%;++-> LA SIGNIFICACIÓN* CÓDIGOS ENCONTRADOS +1!(.-,J, , , , ()&!2%/,/%(!+3-/, , , 3-"2'+{-, (%$4%$+3A, 3=, ;Ca<9, <SP9<?=, <>, ?C, 9E?O9E, C>=, =FO:OCD, D<, KV9=UC9=N, E, ZE9O=G<`=Y, P=9<F<, >E, :;PE9O=9G<, <G, DEGE9, bC<, PC<D<, ?<>O:9?<, =G, D<P:G=9?<,<G,KV:BEO<N, , , ()&!2%/,&-,(%*4%$#+*!-"#%A,3=,;Ca<9,<>,G=,FCGOC9=,EFF:D<>O=G,<?O=,<SPC<?O=,=,C>, <?OR>D=9,D<,V<GG<`=,<>,<G,FC=G,D<V<,D<,<?O=9,P<9Z<FO=;<>O<,D<P:G=D=, <>,P:<9>=?,=S:G=,Q,=GBC>=?,U<F<?,c?<BW>,<G,F=?Eg,<G,V:BEO<Y,?:<>DE,<?O=, `E>=,<>,<?P<F[Z:FE,C>=,D<,G=?,;R?,DEGE9E?=?_, , I-(#'$,*&-*V*"!H-I-.* +1!(.-,J, , "!I-3,&-""%#+#!I%, , , , '>=, ;Ca<9, D<P:GR>DE?<, <G, KV:BEO<N, Q, ?C, P<>?=;:<>OE, =Z:9;=>DE, K>E, F=V<, DCD=Y, >E?EO9=?, ?E;E?,,;=?,U=G:<>O<?N,Q,<G,GEBEh>E;V9<,K<G,P=G=F:E,D<,T:<99EN, "!I-3,(%""%#+#!I%, , , 3=,D<P:G=F:@>,FE>,F<9=,<>,B<><9=G,9<?CGO=,C>,O=>OE,DEGE9E?=Y,=C>bC<,T=Q,=GBC>E?,TE;V9<?,bC<, ?<,bC<a=>,D<,O<><9,D<;=?:=DE,V<GGE,>C>F=,T=F<>,>=D=,9<=G;<>O<,P=9=,9<;<D:=9GEY,cFE;E,D<P:G=9?<g_, -G, =Z:FT<, O=>, V:<>, T=F<, 9<Z<9<>F:=, =G, <?OR>D=9, D<,V<GG<`=, EFF:D<>O=G, <>, <G, FC=G, G=, ;Ca<9, KV<GG=N, D<V<, GCF:9,C>,FC<9PE,O<9?E,Q,P<9Z<FO=;<>O<,D<P:G=DEi,PE9,GE,bC<,D<V<,D<,=F<PO=9,=GBC>E?,;fOEDE?,KPEFE, E9OEDESE?N,P=9=,FC;PG:9GE?_, 32
 33. 33. !"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''':;$'<!$!)%-'(;'=%;++-> ANÁLISIS SEMÁNTICO* !.%+%$R!.+%** * ,R!(P-*W* , K>E,F=V<,DCD=Y,>E?EO9=?,?E;E?,;R?,U=G:<>O<?N, , 4G=>E,D<,G=,<SP9<?:@>, , 3-p-*+/A,, DCD=, !>D<O<9;:>=F:@>,D<G,R>:;E,<>O9<,DE?,aC:F:E?,E,DE?, D<F:?:E><?Y,=F<9F=,D<,C>,T<FTE,E,C>=,>EO:F:=Y,E,9<?P<FOE, =,G=?,F9<<>F:=?,9<G:B:E?=?A,‡,Z:GE?@Z:F=Y,<?F<PO:F:?;E, ;<O@D:FE, "E?EO9=?, 1E9;=,D<,G=,P9:;<9=,P<9?E>=,P=9=,<G,?Ca<OE,<>,Bf><9E, ;=?FCG:>E,Q,Z<;<>:>E,Q,<>,>W;<9E,PGC9=Gi,P9<F<D:DE,D<, P9<PE?:F:@>,?<,C?=,P=9=,GE?,FE;PG<;<>OE?i,P9E>E;V9<_,, J,->,<G,EVa<OE,D:9<FOE,<,:>D:9<FOEY,FE>,G=,P9<PE?:F:@>,=, <?,FE>,Z9<FC<>F:=,PG<E>R?O:FE, /E;E?, /:;PG<,><SE,<>O9<,<G,?Ca<OE,Q,<G,=O9:VCOEY,=O9:VCQ<, FC=G:D=D<?,FE>?:D<9=D=?,FE;E,P<9;=><>O<?A, U=G:<>O<?, =Da_,1C<9O<Y,9EVC?OE_,, J,-Z:F=`Y,=FO:UE_,, 0,-SF<G<>O<Y,P9:;E9E?EY,<?P<F:=G_,, 6,:9@>_,29=>D<Y,<SF<?:UE, o,=Da_h?_,-?ZE9`=DEY,bC<,O:<><,U=GE9_, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4G=>E,D<G,FE>O<>:DE, SEMAS: /seguridad/+/mujeres/+/característica/…/resistencia/, !.%#%KU,*.-+!%I)N!(,* ,R!(P-*W* 33
 34. 34. !"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''':;$'<!$!)%-'(;'=%;++-> , , -?O<,=Z:FT<,T=F<,9<Z<9<>F:=,D<,G=,?CP<9:E9:D=D,D<G,Bf><9E,Z<;<>:>E,=>O<,<G,DEGE9,PE9,?EV9<,<G, Bf><9E,;=?FCG:>EA, , , &'&+A,l:>?<BC9:D=Dl†l;:<DEMlD<?FE>EF:;:<>OE, , "%/%#$+/A,lZ<;<>:>El†l;Ca<9<?l†lB9CPElMlFE>aC>OEl, , I+3!-"#-A,l?CP<9:E9:D=DlMlV9=UC9=l, * !.%#%KU,*.-+S"#!(,* ,R!(P-*W* 49:;<9=,D:;<>?:@>A, , , , .=VG=,D<,C>=,=FO:OCD,F=9=FO<9[?O:F=,bC<,PC<D<,D:?O:>BC:9,=,GE?,Bf><9E?,c;=?FCG:>E,Q,Z<;<>:>Eg, PE9,E9D<>,D<,?CP<9:E9:D=D_,, CONTRARIEDAD, CONTRADICCIÓN E IMPLICACIÓN , (E>O9=9:<D=D, (E>O9=D:FF:@>A, !;PG:F=F:@>A, , ,R!(P-*W* , K(C=>DE,O<><;E?,DCD=?,VC?F=;E?,<G,FE>EF:;:<>OEY,P=9=,>E,O<><9,;R?,DCD=?Y,Q,=G,>E, O<><9,DCD=?,Q=,>E,VC?F=;E?,;=QE9,FE>EF:;:<>OE_N, , , 34
 35. 35. !"#$%&%&'&;?%@A%)-''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''':;$'<!$!)%-'(;'=%;++-> , K"E?EO9=?,>E,?E;E?,:BC=G<?,=,<GGE?,Q,<GGE?,>C>F=,PED9R>,?<9,FE;E,>E?EO9=?Y,PE9bC<, >E?EO9=?,>C>F=,?<9<;E?,FE;E,<GGE?N, , , , , , , , K/:,?E;E?,U=G:<>O<?Y,F=9<F<;E?,D<,FEV=9D[=_Y,G=,B<>O<,bC<,<?,FEV=9D<,>C>F=,PED9R,?<9, U=G:<>O<,=,;<>E?,bC<,D<F:D=>,>E,?<9,FEV=9D<?N, , , , , , , , (<0;6@34B0*,R!(P-*W* , , ->, <G, =Z:FT<, ?<, ;C<?O9=, =, C>=, ;Ca<9, D<P:GR>DE?<, <G, KV:BEO<N, FE>, F<9=Y, =FOE, bC<, a=;R?, ?<9[=, 9<=G:`=DE,PE9,C>,TE;V9<Y,Q=,bC<,>E,?EPE9O<>,O=>OE,<G,DEGE9,cPE9,<?E,C?=>,9=?O9:GGE?g_,->,<G,=Z:FT<,?<, T=F<,9<Z<9<>F:=,=,G=,F=P=F:D=D,D<,9<?:?O<>F:=,D<,G=?,;Ca<9<?_, * , 35

×