O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Astro HCM

  • Entre para ver os comentários

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Astro HCM

  1. 1. CÁC MỐC THÁM HIỂM VŨ TRỤ QUAN TRỌNG TỪ 1951 ĐẾN NAY TỪ 1951 ĐẾN NAY <ul><li>SPACE WEED 2007 </li></ul><ul><li>HCM - VIETNAM </li></ul>
  2. 2. Các giai đoạn chính <ul><li>1957 – 1960 </li></ul><ul><li>1961 - 1970 </li></ul><ul><li>1971 – 1980 </li></ul><ul><li>1981 – 1990 </li></ul><ul><li>1991 – 2000 </li></ul><ul><li>2001 – 2010 </li></ul>
  3. 3. 1957-1960 <ul><li>4/10/1957: V ệ tinh nhân t ạ o đầ u tiên c ủ a loài ng ườ i </li></ul><ul><li>31/1/1958: M ỹ phóng v ệ tinh nhân t ạ o đầ u tiên </li></ul><ul><li>1/10/1958: C ơ quan NASA thành l ậ p </li></ul><ul><li>1/10/1958: C ơ quan NASA thành l ậ p </li></ul><ul><li>1/4/1960: V ệ tinh th ờ i ti ế t đầ u tiên </li></ul>
  4. 4. 1961-1970 <ul><li>12/4/1961: Con ng ườ i đầ u tiên bay vào v ũ tr ụ </li></ul><ul><li>25/5/1961: Tuyên b ố l ị ch s ử c ủ a t ổ ng th ố ng M ỹ Kennedy </li></ul><ul><li>3/2/1966: Tàu không ng ườ i lái đầ u tiên c ủ a Nga đổ b ộ lên M ặ t tr ă ng. </li></ul><ul><li>27/1/1967: Th ả m k ị ch đầ u tiên trong công cu ộ c chinh ph ụ c v ũ tr ụ </li></ul><ul><li>20/7/1969: Con ng ườ i đầ u tiên đặ t chân lên m ặ t tr ă ng </li></ul><ul><li>17/11/1970: Robot đ i ề u khi ể n đầ u tiên trên m ặ t tr ă ng </li></ul>
  5. 5. 1971-1980 <ul><li>19/4/1971: Tr ạ m không gian đầ u tiên </li></ul><ul><li>12/1972: H ố đ en đầ u tiên đượ c tìm th ấ y </li></ul><ul><li>14/5/1973: Tr ạ m v ũ tr ụ đầ u tiên c ủ a M ỹ </li></ul>
  6. 6. 1981-1990 <ul><li>12/4/1981: Tàu con thoi đư a vào s ử d ụ ng l ầ n đầ u tiên mang tên Columbia </li></ul><ul><li>3/2/1984: Cu ộ c “ đ i b ộ trong không gian” không dây an toàn đầ u tiên </li></ul><ul><li>30/8/1984: Tàu con thoi Discovery đ i vào ho ạ t độ ng </li></ul><ul><li>20/2/1968: Tr ạ m không gian Mir (Tr ạ m Hòa Bình) đượ c phóng lên không gian </li></ul>
  7. 7. 1990-2000 <ul><li>2/5/1992: Tàu con thoi Endeavour đư a vào ho ạ t độ ng </li></ul><ul><li>20/11/1998: Module đầ u tiên c ủ a Tr ạ m không gian ISS đượ c phóng lên </li></ul><ul><li>4/12/1998: Module tr ạ m ISS đầ u tiên c ủ a M ỹ </li></ul><ul><li>19/11/1999: Trung Qu ố c phóng tàu không ng ườ i lái đầ u tiên c ủ a n ướ c này vào qu ỹ đạ o </li></ul><ul><li>14/2/2000: Tàu th ă m dò NEAR ti ế p c ậ n ti ể u hành tinh Eros </li></ul>
  8. 8. 2000-2010 <ul><li>12/2/2001: S ự đổ b ộ đầ u tiên lên ti ể u hành tinh </li></ul><ul><li>28/4/2001: Chuy ế n du l ị ch không gian đầ u tiên </li></ul><ul><li>1/2/2003: Tàu con thoi Columbia n ổ tung khi tr ở v ề trái đấ t </li></ul><ul><li>15/10/2003: Trung qu ố c đư a ng ườ i vào không gian </li></ul>

×