O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

การใช้สื่อสังคม (Social media) ในการสืบค้นและการรายงานข่าว

729 visualizações

Publicada em

ประกอบการบรรยายในกิจกรรม "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพิราบส่งเสริมสิทธิเด็ก" ดำเนินการโดย คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และมหาวิทยาลัยราชภัฐพระนคร ร่วมกับ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนขององค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย [8 พฤศจิกายน 2558]

Publicada em: Notícias e política
 • Entre para ver os comentários

การใช้สื่อสังคม (Social media) ในการสืบค้นและการรายงานข่าว

 1. 1. การใช้สื่อสังคม (Social Media) ในการสืบค้นและการรายงานข่าว อศินา พรวศิน @lekasina
 2. 2. Social   Media News   Gathering News   Report [News]   Community   Engagement อศินาพรวศิน@lekasina  11/8/15     บทบาท social media ในงานข่าว
 3. 3. SM JR News อศินาพรวศิน@lekasina  11/8/15     Social   Media บทบาท social media ในงานข่าว Incident
 4. 4. •  social  media  ช่วยในการเข้าถึงแหล่งข่าวได้ง่ายขึ้น มากขึ้น หลากหลายขึ้น ทําให้ข่าวมีมิติ มีมุมมองมากขึ้น หลากหลายขึ้น •  social  media  ช่วยทําให้การตรวจสอบข้อมูลข่าวทําได้สะดวก รวดเร็วขึ้น (บ้างแต่ไม่ทั้งหมด ขึ้นกับประเด็นข่าว) •  ต้องใช้ social  media  ร่วมกันหลายเครื่องมือ และนอกจาก social  media  แล้ว ช่องทางการสื่อสารออนไลน์อื่นๆ ต้องถูกนํา มาใช้ร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็น email  หรือ SMS •  กระบวนการทําข่าว ไม่ว่าจะเป็นการหาข้อมูล การตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูล ต้องถูกนํามาใช้กับ social  media   อศินาพรวศิน@lekasina  11/8/15     บทบาท social media ในงานข่าว
 5. 5. บทบาท social media ในงานข่าว social   media  as   source   social   media  as   audience   social   media  as   tools   อศินาพรวศิน@lekasina  11/8/15     social   media journalism news
 6. 6. กระบวนการทําข่าว เราจะทํายังไงให้ได้มาซึ่ง “ข้อมูล” เหล่านั้น เพื่อมาเขียนข่าว  ตั้งประเด็น (สมมติฐาน)   “ข้อมูลข่าว” ประกอบด้วยอะไรบ้าง   “แหล่งข่าว” จะเป็นใครบ้าง จะเสนอ “ข่าวอะไร”​และ “เสนออย่างไร” 11/8/15    อศินาพรวศิน@lekasina  
 7. 7. ใช้ social media +online media ในกระบวนการทําข่าว หาข้อมูลเพ่ิมเติม/หาแหล่งข้อมูลอ้างอิง หาแหล่งข่าว/ ความคิดเห็น/ ผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เช็คชื่อองค์กร/ ชื่อ+ตําแหน่งแหล่งข่าว ติดต่อแหล่งข่าว/สัมภาษณ์แหล่งข่าว นําเสนอข่าว informal  breaking  news  /  breaking  news   หาประเด็นข่าวใหม่ๆ / ต่อยอดประเด็นข่าว 11/8/15    อศินาพรวศิน@lekasina  
 8. 8. ใช้ social media อะไรบ้าง 11/8/15    อศินาพรวศิน@lekasina   Facebook IG TwiIer Periscope Google   Search Google+ LINE LinkedIn Pantip.com
 9. 9. ใช้ social media อะไรบ้าง 11/8/15    อศินาพรวศิน@lekasina   Storify.com SlideShare.net Pinterest Skype Dropbox WhatsApp YouTube Blog
 10. 10. ถล่มเว็บภาครัฐ     (F5  AIack) Incident   ความเคลื่อนไหว ของกลุ่มกิจกรรม Feedback  ใน สังคม Source   Cyber   specialist/นัก เทคนิค นักกม./นัก วิชาการ ภาครัฐ/ ก.ไอซี ที/ ตํารวจ อศินาพรวศิน@lekasina  11/8/15     •  จะเสนอ “ข่าวอะไร”​และ “เสนออย่างไร” •  ตั้งประเด็น (สมมติฐาน) •  “ข้อมูลข่าว” ประกอบด้วยอะไรบ้าง   •  “แหล่งข่าว” จะเป็นใครบ้าง •  เราจะทํายังไงให้ได้มาซึ่ง “ข้อมูล” เหล่านั้น เพื่อมาเขียนข่าว
 11. 11. Single  Gateway ภาครัฐ ฝ่ายต่อต้าน ท่าทีภาคสังคมใน ภาครวม พรบ.digital   economy  8  ฉบับ ข้อมูลแวดล้อม ภาพรวม IIG   ปัจจุบัน ข้อมูลของต่างปร เทศ อศินาพรวศิน@lekasina  11/8/15     •  จะเสนอ “ข่าวอะไร”​และ “เสนออย่างไร” •  ตั้งประเด็น (สมมติฐาน) •  “ข้อมูลข่าว” ประกอบด้วยอะไรบ้าง   •  “แหล่งข่าว” จะเป็นใครบ้าง •  เราจะทํายังไงให้ได้มาซึ่ง “ข้อมูล” เหล่านั้น เพื่อมาเขียนข่าว
 12. 12. กระบวนการหาข้อมูลด้วย social media เมื่อนํามาใช้แล้ว ต้องอ้างอิง ให้เครดิต หามาได้แล้วตรวจสอบความถูกต้อง ระหว่างหาข้อมูลควรทํา “แผนภูมิข้อมูล” หามาได้แล้วทํายังไงต่อ ใช้เพื่อหาอะไร ใช้ keyword อะไร ใช้เครื่องมืออะไร อศินาพรวศิน@lekasina  11/8/15    
 13. 13. ติดต่อแหล่งข่าว/สัมภาษณ์แหล่งข่าว อศินาพรวศิน@lekasina  11/8/15    
 14. 14. นําเสนอข่าวบรรยากาศเบื้องหลังข่าว (behind the scene) /ข้อเท็จจริง ผ่าน social media (สื่อส่วนตัวของนักข่าว) 11/8/15    อศินาพรวศิน@lekasina   https://www.facebook.com/lekasina/videos/10153664426609549/?pnref=story  
 15. 15. นําเสนอข่าว informal breaking news ด้วย Periscope อศินาพรวศิน@lekasina  11/8/15     https://www.periscope.tv/lekasina  
 16. 16. •  ใช้ LinkedIn  ตรวจสอบการสะกดชื่อแหล่งขาวเป็นภาษาอังกฤษ •  ใช้ Google  Search  ตรวจสอบชื่อของหน่วยงานภาครัฐ (ผ่านเว็บภาครัฐ) •  ใช่้ Google  Search  เพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวเกี่ยวกับเรื่อง “กองทัพไซเบอร์” ทั้งหมด อศินาพรวศิน@lekasina  11/8/15     #หาข้อมูลเพ่ิมเติม/หาแหล่งข้องมูลอ้างอิง
 #เช็คชื่อองค์กร/ ชื่อ+ตําแหน่งแหล่งข่าว
 17. 17. อศินาพรวศิน@lekasina  11/8/15     หาข้อมูลเพ่ิมเติม/หาแหล่งข้อมูลอ้างอิง
 18. 18. ทํา Poll ประกอบข่าว อศินาพรวศิน@lekasina  11/8/15    
 19. 19. social media ethic •  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบน social  media  ทุกครั้งก่อน นํามาใช้ในงานข่าว •  อ้างอิงแหล่งที่มาทุกครั้งที่นําข้อมูลจาก social  media  มาใช้ใน งานข่าว [ไม่ว่าจะเป็น ข้อความ ภาพน่ิง วีดีโอ และอื่นๆ] •  หากต้องการโค้ดคําพูดของแหล่งข่าวในงานข่าว ต้องแจ้งและ/ หรือขออนุญาตเจ้าตัวก่อนที่จะนํามาเผยแพร่ •  การใช้ข้อมูลจาก social  media  หรือการเผยแพร่ข้อมูลบน social  media  ให้คํานึงถึงกฏหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อาทิ พรบ.คอมพิวเตอร์ กม.อาญา กม.แพ่ง พรบ.ลิขสิทธิ์ เป็นต้น อศินาพรวศิน@lekasina  11/8/15    

×