poster format

‫پیر‬ ‫ومردان‬ ‫زنان‬ ‫ایمنی‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫نورواندوکرین‬ ‫تغییرات‬ ‫شناخت‬
‫واعظی‬ ‫غالمحسن‬ ‫و‬ ‫خاکی‬ ‫لیال‬
‫چکیده‬
‫مقدمه‬
‫اصلی‬ ‫منابع‬
CNS‫آناتومی‬ ‫چندگانه‬ ‫مسیرهای‬ ‫ازطریق‬ ‫بدن‬ ‫ایمنی‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫اندوکرین‬ ‫و‬,‫هورمونی‬,‫ارتبا‬ ‫نوروپپتید‬‫برقرارمیکنند‬ ‫ط‬
‫است‬ ‫حیاتی‬ ‫بدن‬ ‫سالمتی‬ ‫و‬ ‫بدن‬ ‫هموستاتیک‬ ‫تعادل‬ ‫نگهداری‬ ‫برای‬ ‫سیستمها‬ ‫بین‬ ‫انفعاالت‬ ‫و‬ ‫فعل‬.‫ع‬‫یا‬ ‫و‬ ‫تعادل‬ ‫دم‬
‫بیماری‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫در‬ ‫سیستمها‬ ‫این‬ ‫تغییرات‬,‫استرس‬,‫باعث‬ ‫میتواند‬ ‫ساز‬ ‫و‬ ‫تغییرسوخت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫آسیب‬‫در‬ ‫مهم‬ ‫تغییرات‬
‫بدن‬ ‫ایمنی‬ ‫پاسخ‬,‫شود‬ ‫درسالمندان‬ ‫بخصوص‬ ‫ایمنی‬ ‫خود‬ ‫بیماری‬ ‫و‬ ‫عفونتها‬ ‫به‬ ‫ابتال‬ ‫استعداد‬.‫خ‬ ‫شناخت‬‫طرعوامل‬
‫ا‬ ‫سالمندان‬ ‫زیرا‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫سالمندان‬ ‫ایمنی‬ ‫سیستم‬ ‫بیماری‬ ‫و‬ ‫سالمتی‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫اثرگذار‬ ‫مختلف‬‫ایمنی‬ ‫ختالل‬
‫میدهند‬ ‫نشان‬ ‫دیگران‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬.‫آنان‬ ‫ایمنی‬ ‫تحریک‬ ‫برای‬ ‫راهی‬ ‫بتوان‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫شاید‬‫زندگی‬ ‫و‬ ‫بیابیم‬
‫نوروان‬ ‫تغییرات‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫بیماریهای‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫بتوانیم‬ ‫و‬ ‫آوریم‬ ‫بوجود‬ ‫برایشان‬ ‫را‬ ‫سالم‬ ‫و‬ ‫طوالنی‬‫سیستم‬ ‫و‬ ‫دوکرین‬
‫کنیم‬ ‫درمان‬ ‫را‬ ‫ایمنی‬.‫س‬ ‫مجدد‬ ‫سازی‬ ‫جوان‬ ‫چقدر‬ ‫کنیم؟و‬ ‫استفاده‬ ‫ایمنی‬ ‫بر‬ ‫موثر‬ ‫عوامل‬ ‫از‬ ‫مدت‬ ‫چه‬ ‫دریابیم‬ ‫و‬‫المندان‬
‫ممک‬ ‫که‬ ‫عواملی‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ببینیم؟نگرانی‬ ‫ایمنی‬ ‫عملکرد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مثبت‬ ‫اثرات‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫ضروری‬‫باعث‬ ‫است‬ ‫ن‬
‫ب‬ ‫ایمنی‬ ‫سیستم‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬ ‫متعادل‬ ‫را‬ ‫داروها‬ ‫جانبی‬ ‫عوارض‬ ‫بتوانیم‬ ‫برداریم‬ ‫ازمیان‬ ‫را‬ ‫شوند‬ ‫تومور‬ ‫رشد‬‫عملکرد‬ ‫با‬ ‫دن‬
‫بتوانی‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫یکسان‬ ‫مختلف‬ ‫افراد‬ ‫بدن‬ ‫ایمنی‬ ‫سیستم‬ ‫بر‬ ‫پیری‬ ‫اثرات‬ ‫چون‬ ‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫نرمال‬‫را‬ ‫فرد‬ ‫هر‬ ‫پیری‬ ‫م‬
‫دهیم‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫سالمت‬ ‫طول‬ ‫دهیم‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫افراد‬ ‫خاص‬ ‫پیری‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫مشخص‬.
1-‫ر‬ ‫یاری‬.1390.‫بیوتکنولوژی‬ ‫و‬ ‫سلولی‬ ‫پیری‬.‫سلولی‬ ‫بیوتکنولوژی‬ ‫های‬ ‫تازه‬ ‫مجله‬–‫مولکولی‬,‫دو‬‫ره‬‫اول‬,
‫شماره‬4
2-‫ا‬ ‫پوش‬ ‫احرام‬.,‫م‬ ‫چراغپور‬.,‫ب‬ ‫شاهسوانی‬.,‫ح‬ ‫زند‬.,‫ح‬ ‫داودی‬.,‫همایونفر‬.1391.‫سیستم‬ ‫و‬ ‫چاقی‬ ‫ارتباط‬
‫ایمنی‬.‫ایران‬ ‫غذایی‬ ‫صنایع‬ ‫و‬ ‫تغذیه‬ ‫علوم‬ ‫مجله‬,‫شماره‬5‫صفحات‬669-678
3-Berent – maoz B . , Dorshkind K . , Montecino – Rodriguez E . (2013) , Causes , consequences ,
and reversal of immune system aging .J Clin Inverst , 123(3):958-965 .
4- Cardinali D.P. ., Esquifino A.I. ., Pandi-Perumal ., S.R. Srinivasan V . (2008) , Melatonin and the
Immune System in Aging . Neuroimmunomodulation , 15:272–278 .
5- Ana B. Rodríguez ., Jose A. Pariente ., Javier Espino . (2012) , Oxidative Stress and
Immunosenescence: Therapeutic Effects of Melatonin . Oxidative Medicine and Cellular Longevity ,
Volume2012,, Article ID 670294, 9 pages .
6-Dennis D. Taub . (2008) , neuroendocrine interactions in the immune system . Cell Immunol ,
252(1-2) : (1-6) .
7-Lisa m. Christian ., Jennifer E. Graham ., Janice K ., Kiecolt-Glaser .(2006) . Stress , Age , and
immune Function : Toward a Lifespan Approach . journal of Behavioral Medicine ,Vol .29 , No . 4 .
8-Hannah P . Priyanka ., Srinivasan Thyaga Rajan .(2012) , Bidirectional communication between
the neuroendocrine system and immune system : relevance to helth and diseases .Ann Neurosci ,
19(1):40-46 .
9- Aguado M. T .,Boraschi D ., Dutel Catherine ., Goronzy j ., Grubeck-Loebenstein B .,Giudice
G.D .,Louis J ., Rappuoli R . (2013) , The Gracefully Aging Immune System . Science Translation
medicine Vol. 5, Issue 185.pp 185ps 8.
‫ایجاد‬ ‫عمده‬ ‫استراتژیهای‬‫پیری‬:‫انسولین‬ ‫رسانی‬ ‫پیام‬ ‫شامل‬,‫متابولیسمی‬ ‫جریان‬,‫ژنومی‬ ‫پایداری‬,‫تلو‬ ‫فعالیت‬‫مراز‬,
‫ترمیم‬ ‫و‬ ‫تخریب‬ ‫مکانیسم‬ ,‫استیالزها‬ ‫هیستون‬,‫د‬ ‫هیستون‬‫و‬ ‫استیالزها‬‫آزاد‬ ‫رادیکالهای‬‫میباشد‬.‫و‬ ‫مکان‬ ‫نخستین‬
‫منشا‬‫در‬ ‫پیری‬‫میباشد‬ ‫میتوکندری‬ ‫جانوران‬.‫رونویسی‬ ‫تنظیم‬ ‫بوسیله‬ ‫ژنتیک‬ ‫اپی‬ ‫تنظیم‬ ‫شامل‬ ‫جانوران‬ ‫پیری‬‫و‬
‫است‬ ‫ژنوم‬ ‫پایداری‬ ‫حفظ‬ ‫مکانیسمهای‬(1).
‫بمعنا‬ ‫پیری‬old man‫با‬ ‫همراه‬ ‫وخیمترشدن‬ ‫وفرآیند‬ ‫است‬aging‫است‬.‫بجز‬senescence‫و‬ ‫زایا‬ ‫سلولهای‬
‫سرطانی‬,‫سلولهای‬‫عمر‬ ‫طول‬ ‫دارای‬ ‫طبیعی‬‫در‬ ‫محدودی‬in vitro‫پاساژ‬ ‫معینی‬ ‫تعداد‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫هستنند‬,‫مت‬ ‫تکثیرآنها‬‫وقف‬
‫میشود‬,‫دارد‬ ‫نام‬ ‫سلولی‬ ‫مرگ‬ ‫پدیده‬ ‫این‬.‫است‬ ‫پیری‬ ‫اصلی‬ ‫پیامد‬ ‫سلولی‬ ‫مرگ‬.‫پیرش‬ ‫عالی‬ ‫موجودات‬ ‫چرا‬ ‫اما‬‫ده‬‫می‬ ‫و‬
‫پاسخ‬ ‫میرند؟‬‫فرصت‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫پیر‬ ‫افراد‬ ‫اینستکه‬‫باید‬ ‫مناسبتر‬ ‫و‬ ‫قویتر‬ ‫های‬ ‫زاده‬ ‫تولید‬ ‫جهت‬ ‫جدید‬‫بمیرند‬(1.)
‫عوامل‬‫در‬ ‫که‬ ‫متفاوتند‬ ‫پیری‬ ‫بر‬ ‫موثر‬‫عوامل‬ ‫این‬ ‫اثر‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫مقاله‬ ‫این‬‫پیری‬ ‫در‬‫ار‬ ‫در‬ ‫پیری‬ ‫پردازیم‬ ‫می‬ ‫ایمنی‬‫با‬ ‫تباط‬
‫مینامیم‬ ‫ایمنی‬ ‫پیری‬ ‫را‬ ‫ایمنی‬ ‫عملکرد‬ ‫کاهش‬.‫بطورکلی‬‫سلول‬ ‫تمام‬‫قرار‬ ‫پیری‬ ‫اثر‬ ‫تحت‬ ‫ایمنی‬ ‫های‬‫گیرند‬ ‫می‬.‫و‬‫منجر‬
‫پذیری‬ ‫آسیب‬ ‫به‬‫به‬ ‫باال‬‫در‬ ‫میر‬ ‫و‬ ‫مرگ‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫عفونتها‬‫میشود‬ ‫سالمندان‬.‫برای‬ ‫ماکروفاژها‬ ‫تولید‬ ‫افزایش‬‫تولید‬
‫واسطه‬‫پیش‬ ‫های‬‫مانند‬ ‫التهابی‬IL1 , IL6 , IL8‫سلولهای‬ ‫وفعالیت‬ ‫تعداد‬ ‫افزایش‬ ‫و‬‫غلبه‬ ‫برای‬ ‫طبیعی‬ ‫کشنده‬‫برکاهش‬
‫عملکرد‬‫درغیر‬ ‫میشود‬ ‫دیده‬ ‫ایمنی‬ ‫سیستم‬‫باعث‬ ‫اینصورت‬‫تومور‬ ‫رشد‬‫میشود‬.‫فاگوسیت‬ ‫ظرفیت‬ ‫کاهش‬‫داخل‬
‫سلولی‬,‫کموتاکتیک‬ ‫فعالیت‬,‫میشود‬ ‫دیده‬ ‫پیری‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫بقا‬ ‫فاکتورهای‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫توانایی‬(4).
‫گیری‬ ‫نتیجه‬
‫بدن‬ ‫ایمنی‬ ‫سیستم‬ ‫عملکرد‬ ‫کاهش‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫سالمندی‬,‫بروز‬ ‫افزایش‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫بیماری‬‫سرطان‬,
‫بیماریهای‬‫و‬ ‫عفونی‬...‫دارد‬ ‫ارتباط‬.‫ذاتی‬ ‫ایمنی‬,‫میابد‬ ‫کاهش‬ ‫سن‬ ‫افزیش‬ ‫با‬ ‫همورال‬ ‫و‬ ‫سلولی‬.‫بین‬ ‫ای‬ ‫دوسویه‬ ‫ارتباط‬
‫موثر‬ ‫ایمنی‬ ‫عملکرد‬ ‫در‬ ‫نوروپپتید‬ ‫و‬ ‫هورمونی‬ ‫های‬ ‫واسطه‬ ‫برخی‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ریز‬ ‫درون‬ ‫غدد‬ ‫و‬ ‫بدن‬ ‫ایمنی‬ ‫سیستم‬
‫ایمنی‬ ‫عملکرد‬ ‫بر‬ ‫عمیقی‬ ‫اثر‬ ‫ارتباطات‬ ‫این‬ ‫هستند‬,‫دارند‬ ‫ها‬ ‫عفونت‬ ‫و‬ ‫بیماریها‬ ‫به‬ ‫ابتال‬ ‫استعداد‬ ‫و‬ ‫بیماری‬ ‫توسعه‬.‫پیری‬
‫درسطوح‬‫بافت‬ ‫مختلف‬,‫اندام‬,‫زمینه‬ ‫شامل‬ ‫دارند‬ ‫نقش‬ ‫پیری‬ ‫بروز‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫عواملی‬ ‫میکند‬ ‫بروز‬ ‫مولکول‬ ‫و‬ ‫سلول‬‫ژنتیک‬‫ی‬
,‫آزاد‬ ‫رادیکالهای‬ ‫تولید‬ ‫میزان‬,‫تلومراز‬ ‫آنزیم‬ ‫فعالیت‬ ‫میزان‬,‫غذایی‬ ‫محدودیت‬,‫هورمونها‬.....‫امیدواریم‬ ‫بنابراین‬ ‫میباشند‬‫با‬
‫افزایش‬ ‫برای‬ ‫راهی‬ ‫بتوان‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫رخ‬ ‫ایمنی‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫تغییراتی‬ ‫و‬ ‫برآن‬ ‫موثر‬ ‫عوامل‬ ‫شناخت‬ ‫و‬ ‫پیری‬ ‫شناخت‬
‫کنیم‬ ‫پیدا‬ ‫بهتر‬ ‫زندگی‬ ‫و‬ ‫عمر‬ ‫طول‬.
‫ایمنی‬ ‫سیستم‬ ‫عملکرد‬,‫پیری‬ ‫و‬ ‫سلولی‬ ‫مرگ‬:‫ویرو‬ ‫تهاجم‬ ‫به‬ ‫ایمنی‬ ‫سیستم‬ ‫پاسخ‬ ‫پیامد‬ ‫التهاب‬‫س‬,‫و‬ ‫باکتری‬...
‫است‬.‫س‬ ‫پیشرونده‬ ‫و‬ ‫آرامی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫میشود‬ ‫مزمن‬ ‫التهاب‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫طوالنی‬ ‫بمدت‬ ‫ایمنی‬ ‫سیستم‬ ‫ماندن‬ ‫فعال‬‫تخریب‬ ‫بب‬
‫میشود‬ ‫ارگان‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫یک‬.‫س‬ ‫مدت‬ ‫طوالنی‬ ‫ماندن‬ ‫فعال‬ ‫برای‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫هزینه‬ ‫سن‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫بیماری‬‫یستم‬
‫بپردازیم‬ ‫باید‬ ‫ایمنی‬.‫مانند‬ ‫سیتوکاینها‬ ‫برخی‬ ‫تولید‬ ‫سن‬ ‫افزایش‬ ‫با‬TNF-α‫میابند‬ ‫افزایش‬.‫اتو‬ ‫مهار‬ ‫با‬ ‫مولکول‬ ‫این‬
‫باع‬ ‫انسولین‬ ‫گیرنده‬ ‫تیروزین‬ ‫فسفریالسیون‬ ‫القای‬ ‫و‬ ‫انسولین‬ ‫گیرنده‬ ‫تیروزین‬ ‫فسفریالسیون‬‫انسولین‬ ‫به‬ ‫فرد‬ ‫مقاومت‬ ‫ث‬
‫نوع‬ ‫دیابت‬ ‫ایجاد‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬2‫میشود‬.‫ب‬ ‫سلولی‬ ‫درون‬ ‫پروتئین‬ ‫شدن‬ ‫فعال‬ ‫باعث‬ ‫تومور‬ ‫فاکتورنکروتیک‬‫نام‬NF-Κb
‫ایجادمجموعه‬ ‫و‬in amasome‫میشود‬.‫ع‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫التهابی‬ ‫پاسخهای‬ ‫در‬ ‫مهمی‬ ‫نقش‬ ‫تنظیمی‬ ‫پروتئین‬ ‫این‬‫فونت‬,
‫آل‬ ‫مثل‬ ‫سن‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫بیماریهای‬ ‫بروز‬ ‫باعث‬ ‫آن‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫استرسها‬ ‫و‬ ‫سلولی‬ ‫صدمات‬‫زایمر‬,‫سرطان‬,
‫آترواسکلروزیس‬,‫ب‬ ‫کروماتین‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫پروتئین‬ ‫میشود‬ ‫متابولیک‬ ‫ناهنجاریهای‬ ‫و‬ ‫روماتوئید‬ ‫آرتریت‬‫نام‬PARP1‫بعنوان‬
‫میکند‬ ‫متوقف‬ ‫را‬ ‫متابولیک‬ ‫شوک‬ ‫حسگر‬.‫فعال‬ ‫تلومراز‬ ‫بنام‬ ‫آنزیمی‬ ‫وسرطانی‬ ‫بنیادین‬ ‫سلولهای‬ ‫در‬ ‫اما‬‫مانع‬ ‫که‬ ‫میکند‬ ‫یت‬
‫طول‬ ‫شدن‬ ‫کوتاه‬DNA‫میشود‬ ‫تقسیم‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫تلومرازی‬.‫انتهای‬ ‫گسترش‬ ‫باعث‬ ‫آنزیم‬ ‫این‬'3‫رشته‬DNA‫نیازبه‬ ‫بدون‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫الگو‬ ‫رشته‬RNA‫میشود‬ ‫آنزیم‬ ‫خود‬ ‫ساختار‬ ‫در‬ ‫موجود‬.‫سلولهای‬ ‫در‬ ‫تلومراز‬ ‫آنزیم‬ ‫فعالیت‬
‫میدار‬ ‫مصون‬ ‫سرطان‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫موجود‬ ‫تلومراز‬ ‫فعالیت‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شناسایی‬ ‫قابل‬ ‫غیر‬ ‫یا‬ ‫پایین‬ ‫سوماتیک‬‫د‬.‫بیماری‬
DC‫میرود‬ ‫بکار‬ ‫انسان‬ ‫در‬ ‫تلومر‬ ‫کوتاهی‬ ‫اثرات‬ ‫مطالعاتی‬ ‫الگوی‬ ‫بعنوان‬.‫در‬ ‫هایی‬ ‫جهش‬ ‫بیماری‬ ‫این‬ ‫علت‬NOP10
‫است‬ ‫خانواده‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫مغلوب‬ ‫اتوزومال‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫توارث‬ ‫و‬.‫در‬85˳./˚‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫تلومرازی‬ ‫فعالیت‬ ‫تومورها‬
‫است‬.ROS‫فرآیند‬ ‫طی‬ ‫ها‬‫با‬ ‫پیری‬‫آنزیمی‬ ‫فعالیت‬ ‫تحریک‬‫تولید‬ ‫باعث‬ ‫آن‬PAR‫از‬NAD‫میشود‬.‫فعالیت‬PARP1
‫به‬ ‫وابسته‬ ‫رونویسی‬ ‫کوفاکتور‬ ‫بعنوان‬NF-κB‫با‬ ‫همراه‬ ‫بیماریهای‬ ‫و‬ ‫ایمنی‬ ‫درپاسخهای‬‫افزایش‬‫میابد‬ ‫افزایش‬ ‫سن‬.
‫زیاد‬ ‫فعالیت‬PARP1‫تولید‬ ‫باعث‬‫زیادی‬ ‫مقادیر‬PAR‫و‬ ‫میشود‬‫ذخایر‬ ‫درنتیجه‬NAD+‫میابد‬ ‫کاهش‬ ‫سلول‬.‫در‬‫حالت‬ ‫این‬
‫آپوپتوزیس‬ ‫محرک‬ ‫پروتئین‬AIF‫شده‬ ‫رها‬ ‫میتوکندری‬ ‫از‬‫و‬‫میشود‬ ‫سلول‬ ‫مرگ‬ ‫سبب‬.‫مسن‬ ‫افراد‬ ‫در‬,‫آ‬‫احس‬ ‫ستانه‬‫اس‬
‫و‬ ‫سرما‬‫حرارتی‬ ‫های‬ ‫گیرنده‬ ‫تعداد‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫پوست‬ ‫پیری‬ ‫آن‬ ‫علت‬ ‫که‬ ‫میابد‬ ‫افزایش‬ ‫گرما‬,‫س‬ ‫جریان‬ ‫کاهش‬‫طحی‬‫خون‬
‫است‬ ‫پیام‬ ‫انتقال‬ ‫سرعت‬ ‫وکاهش‬ ‫محیطی‬ ‫عصبی‬ ‫درسیستم‬ ‫وتغییرات‬ ‫پوست‬ ‫به‬.‫در‬ ‫ها‬ ‫سرطان‬65‫بعد‬ ‫به‬ ‫سالگی‬‫شیوع‬
‫باال‬ ‫افراد‬ ‫در‬ ‫سرطان‬ ‫میزان‬ ‫و‬ ‫میابند‬ ‫بیشتر‬65‫سال‬12‫تا‬36‫افراد‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫برابر‬25‫تا‬44‫هزینه‬ ‫هم‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫سال‬
‫است‬ ‫مدت‬ ‫طوالنی‬ ‫زندگی‬PCD‫سلوله‬ ‫صحیح‬ ‫گزینش‬ ‫و‬ ‫بلوغ‬ ‫و‬ ‫ایمنی‬ ‫سیستم‬ ‫هموستاز‬ ‫مهم‬ ‫کننده‬ ‫تنظیم‬‫ای‬T‫و‬B
‫سلولهای‬ ‫است‬ ‫ایمنی‬T‫استراحت‬ ‫حال‬ ‫در‬,‫از‬ ‫باالیی‬ ‫سطح‬‫پروتئین‬Bcl2‫اما‬ ‫مقاومند‬ ‫آپوپتوزیس‬ ‫به‬ ‫لذا‬ ‫کرده‬ ‫تولید‬ ‫را‬
‫سلولهای‬ ‫در‬T‫تولید‬ ‫در‬ ‫منفی‬ ‫تنظیم‬ ‫وجود‬ ‫بعلت‬ ‫شده‬ ‫فعال‬Bcl2,‫آپوپتوزیس‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫آپوپتوزیس‬ ‫به‬ ‫حساسیت‬
‫در‬‫سازهای‬ ‫پیش‬ ‫منفی‬ ‫گزینش‬T‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫تیموس‬ ‫در‬‫سلولهای‬ ‫ذخیره‬ ‫در‬ ‫تنوع‬B‫دندریتیک‬ ‫سلولهای‬ ‫تعداد‬ ‫دارد‬ ‫نقش‬
‫سیتوکسیک‬ ‫و‬T‫در‬ ‫پیری‬ ‫طی‬‫در‬ ‫مهمی‬ ‫نقش‬ ‫که‬ ‫میابد‬ ‫کاهش‬ ‫تیموس‬‫و‬ ‫دارند‬ ‫ایمنی‬ ‫سیستم‬ ‫نامناسب‬ ‫کارکرد‬Bcl2‫در‬
‫میتوکندری‬ ‫داخلی‬ ‫غشای‬,‫عم‬ ‫طول‬ ‫افزایش‬ ‫باعث‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫آندوپالسمی‬ ‫شبکه‬ ‫غشای‬ ‫و‬ ‫هسته‬ ‫پوشش‬‫و‬ ‫رسلول‬
‫ایجاد‬ ‫احتمال‬ ‫افزایش‬ ‫البته‬‫میشود‬ ‫سرطان‬.‫حساسی‬ ‫ایجاد‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫میابد‬ ‫کاهش‬ ‫آن‬ ‫میزان‬ ‫سلولی‬ ‫بلوغ‬ ‫طی‬‫مقاومت‬ ‫یا‬ ‫ت‬
‫اشعه‬ ‫به‬ ‫سلول‬X‫دارد‬ ‫ارتباط‬ ‫درمانی‬ ‫شیمی‬ ‫داروهای‬ ‫و‬(1).
‫بالغ‬ ‫لنفوسیتهای‬ ‫و‬ ‫پیشرفت‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫سلولی‬ ‫داخل‬ ‫تغییرات‬:‫مس‬ ‫تنظیم‬ ‫اختالل‬ ‫پیری‬ ‫در‬ ‫غالبا‬‫مشابه‬ ‫مولکولی‬ ‫یرهای‬
‫میشود‬ ‫دیده‬.‫مسیر‬ ‫در‬ ‫تغییر‬PI3K‫میشود‬ ‫دیده‬ ‫پیر‬ ‫موشهای‬ ‫در‬,HSC‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫ساختن‬ ‫بدلیل‬ ‫ها‬ROS‫در‬‫موش‬
‫پروتئین‬ ‫کننده‬ ‫کد‬ ‫ژن‬ ‫که‬ ‫هایی‬FOXO‫ترکیبات‬ ‫برنده‬ ‫پایین‬ ‫کلیدی‬ ‫جزء‬ ‫میشوند‬ ‫خالی‬ ‫دارند‬ ‫را‬PI3K‫شده‬ ‫حذف‬
‫است‬.‫مانند‬ ‫تومور‬ ‫کننده‬ ‫سرکوب‬ ‫های‬ ‫پروتئین‬ ‫بیان‬ ‫افزایش‬P16INK4α‫و‬ARF‫میشود‬ ‫دیده‬ ‫پیر‬ ‫سلولهای‬ ‫در‬.‫بیان‬
P16INF4α‫میشود‬ ‫رتینوبالستوما‬ ‫شدن‬ ‫فعال‬ ‫سبب‬,‫حالیکه‬ ‫در‬ ‫میشود‬ ‫سلولی‬ ‫چرخه‬ ‫مهار‬ ‫به‬ ‫منجر‬P19ARF‫فعالیت‬
P53‫میشود‬ ‫آپوپتوز‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫سلولی‬ ‫چرخه‬ ‫توقف‬ ‫سبب‬ ‫که‬ ‫میدهد‬ ‫افزایش‬ ‫را‬.‫اما‬ARF‫نش‬ ‫دیده‬ ‫تیموس‬ ‫درسلولهای‬‫د‬.
‫سلولهای‬ ‫در‬ ‫ژن‬ ‫بیان‬ ‫الگوهای‬ ‫بر‬ ‫پیری‬B‫و‬T‫میگذارد‬ ‫اثر‬(3).
‫اثرات‬‫سن‬‫بر‬‫بدن‬ ‫ایمنی‬ ‫سیستم‬ ‫تکامل‬ ‫روی‬:‫سلولهای‬T‫و‬B‫تیموس‬ ‫و‬ ‫درمغزاستخوان‬ ‫تولیدشان‬ ‫بدنبال‬
,‫درسالم‬ ‫اولیه‬ ‫لنفی‬ ‫بافت‬ ‫تشکیل‬ ‫درحالیکه‬ ‫میکنند‬ ‫مهاجرت‬ ‫طحال‬ ‫مثل‬ ‫ثانویه‬ ‫لنفاوی‬ ‫بافتهای‬ ‫به‬‫است‬ ‫یافته‬ ‫کاهش‬ ‫ندان‬
,‫تیموس‬ ‫گرفتاری‬ ‫علت‬,‫تغییرات‬HSCS,‫میباشد‬ ‫محیطی‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫خاص‬ ‫بافتهای‬ ‫و‬ ‫اجدادی‬ ‫سلولهای‬.‫برخی‬ ‫در‬‫گونه‬
‫ه‬ ‫لنفوسیت‬ ‫تولید‬ ‫کاهش‬ ‫بنیادی‬ ‫سلولهای‬ ‫و‬ ‫میابند‬ ‫افزایش‬ ‫استرومایی‬ ‫سلولهای‬ ‫وسالمندان‬ ‫موش‬ ‫های‬‫افزایش‬ ‫و‬ ‫ا‬
‫سرنو‬ ‫مهارتعیین‬ ‫و‬ ‫میلوئید‬ ‫اجداد‬ ‫ژنهای‬ ‫بیان‬ ‫افزایش‬ ‫با‬ ‫تغییر‬ ‫این‬ ‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫میلوئید‬ ‫در‬ ‫بالقوه‬‫لنفاوی‬ ‫اجداد‬ ‫شت‬
‫میشود‬ ‫تصحیح‬(3. )

Mais conteúdo relacionado

Similar a poster format(20)

Radioisotps in medicineRadioisotps in medicine
Radioisotps in medicine
Sima Taghizadeh199 visualizações
The effect of lifestyle on the health and aging processThe effect of lifestyle on the health and aging process
The effect of lifestyle on the health and aging process
Mohammad Baghaei145 visualizações
Autoimmune diseaseAutoimmune disease
Autoimmune disease
Mohammad Ali Kalantari47 visualizações
سلول های بنیادی به زبان سادهسلول های بنیادی به زبان ساده
سلول های بنیادی به زبان ساده
mehrdad izadi2.5K visualizações
Hall marks of cancerHall marks of cancer
Hall marks of cancer
sadaf moghadas334 visualizações
Ten cancer causing foodsTen cancer causing foods
Ten cancer causing foods
Naim Khalid61 visualizações
Streptococcus toxins (1).pptxStreptococcus toxins (1).pptx
Streptococcus toxins (1).pptx
ZahraDre10 visualizações
بیومارکر های تومر  ملانومابیومارکر های تومر  ملانوما
بیومارکر های تومر ملانوما
Mohammad Baghaei1.6K visualizações
سیستم معافیتی و التهابسیستم معافیتی و التهاب
سیستم معافیتی و التهاب
Naqibullah Hamdard2.7K visualizações
Drug deliveryDrug delivery
Drug delivery
mahdi shahbazi1.9K visualizações

poster format

  • 1. ‫پیر‬ ‫ومردان‬ ‫زنان‬ ‫ایمنی‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫نورواندوکرین‬ ‫تغییرات‬ ‫شناخت‬ ‫واعظی‬ ‫غالمحسن‬ ‫و‬ ‫خاکی‬ ‫لیال‬ ‫چکیده‬ ‫مقدمه‬ ‫اصلی‬ ‫منابع‬ CNS‫آناتومی‬ ‫چندگانه‬ ‫مسیرهای‬ ‫ازطریق‬ ‫بدن‬ ‫ایمنی‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫اندوکرین‬ ‫و‬,‫هورمونی‬,‫ارتبا‬ ‫نوروپپتید‬‫برقرارمیکنند‬ ‫ط‬ ‫است‬ ‫حیاتی‬ ‫بدن‬ ‫سالمتی‬ ‫و‬ ‫بدن‬ ‫هموستاتیک‬ ‫تعادل‬ ‫نگهداری‬ ‫برای‬ ‫سیستمها‬ ‫بین‬ ‫انفعاالت‬ ‫و‬ ‫فعل‬.‫ع‬‫یا‬ ‫و‬ ‫تعادل‬ ‫دم‬ ‫بیماری‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫در‬ ‫سیستمها‬ ‫این‬ ‫تغییرات‬,‫استرس‬,‫باعث‬ ‫میتواند‬ ‫ساز‬ ‫و‬ ‫تغییرسوخت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫آسیب‬‫در‬ ‫مهم‬ ‫تغییرات‬ ‫بدن‬ ‫ایمنی‬ ‫پاسخ‬,‫شود‬ ‫درسالمندان‬ ‫بخصوص‬ ‫ایمنی‬ ‫خود‬ ‫بیماری‬ ‫و‬ ‫عفونتها‬ ‫به‬ ‫ابتال‬ ‫استعداد‬.‫خ‬ ‫شناخت‬‫طرعوامل‬ ‫ا‬ ‫سالمندان‬ ‫زیرا‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫سالمندان‬ ‫ایمنی‬ ‫سیستم‬ ‫بیماری‬ ‫و‬ ‫سالمتی‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫اثرگذار‬ ‫مختلف‬‫ایمنی‬ ‫ختالل‬ ‫میدهند‬ ‫نشان‬ ‫دیگران‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬.‫آنان‬ ‫ایمنی‬ ‫تحریک‬ ‫برای‬ ‫راهی‬ ‫بتوان‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫شاید‬‫زندگی‬ ‫و‬ ‫بیابیم‬ ‫نوروان‬ ‫تغییرات‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫بیماریهای‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫بتوانیم‬ ‫و‬ ‫آوریم‬ ‫بوجود‬ ‫برایشان‬ ‫را‬ ‫سالم‬ ‫و‬ ‫طوالنی‬‫سیستم‬ ‫و‬ ‫دوکرین‬ ‫کنیم‬ ‫درمان‬ ‫را‬ ‫ایمنی‬.‫س‬ ‫مجدد‬ ‫سازی‬ ‫جوان‬ ‫چقدر‬ ‫کنیم؟و‬ ‫استفاده‬ ‫ایمنی‬ ‫بر‬ ‫موثر‬ ‫عوامل‬ ‫از‬ ‫مدت‬ ‫چه‬ ‫دریابیم‬ ‫و‬‫المندان‬ ‫ممک‬ ‫که‬ ‫عواملی‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ببینیم؟نگرانی‬ ‫ایمنی‬ ‫عملکرد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مثبت‬ ‫اثرات‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫ضروری‬‫باعث‬ ‫است‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ایمنی‬ ‫سیستم‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬ ‫متعادل‬ ‫را‬ ‫داروها‬ ‫جانبی‬ ‫عوارض‬ ‫بتوانیم‬ ‫برداریم‬ ‫ازمیان‬ ‫را‬ ‫شوند‬ ‫تومور‬ ‫رشد‬‫عملکرد‬ ‫با‬ ‫دن‬ ‫بتوانی‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫یکسان‬ ‫مختلف‬ ‫افراد‬ ‫بدن‬ ‫ایمنی‬ ‫سیستم‬ ‫بر‬ ‫پیری‬ ‫اثرات‬ ‫چون‬ ‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫نرمال‬‫را‬ ‫فرد‬ ‫هر‬ ‫پیری‬ ‫م‬ ‫دهیم‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫سالمت‬ ‫طول‬ ‫دهیم‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫افراد‬ ‫خاص‬ ‫پیری‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫مشخص‬. 1-‫ر‬ ‫یاری‬.1390.‫بیوتکنولوژی‬ ‫و‬ ‫سلولی‬ ‫پیری‬.‫سلولی‬ ‫بیوتکنولوژی‬ ‫های‬ ‫تازه‬ ‫مجله‬–‫مولکولی‬,‫دو‬‫ره‬‫اول‬, ‫شماره‬4 2-‫ا‬ ‫پوش‬ ‫احرام‬.,‫م‬ ‫چراغپور‬.,‫ب‬ ‫شاهسوانی‬.,‫ح‬ ‫زند‬.,‫ح‬ ‫داودی‬.,‫همایونفر‬.1391.‫سیستم‬ ‫و‬ ‫چاقی‬ ‫ارتباط‬ ‫ایمنی‬.‫ایران‬ ‫غذایی‬ ‫صنایع‬ ‫و‬ ‫تغذیه‬ ‫علوم‬ ‫مجله‬,‫شماره‬5‫صفحات‬669-678 3-Berent – maoz B . , Dorshkind K . , Montecino – Rodriguez E . (2013) , Causes , consequences , and reversal of immune system aging .J Clin Inverst , 123(3):958-965 . 4- Cardinali D.P. ., Esquifino A.I. ., Pandi-Perumal ., S.R. Srinivasan V . (2008) , Melatonin and the Immune System in Aging . Neuroimmunomodulation , 15:272–278 . 5- Ana B. Rodríguez ., Jose A. Pariente ., Javier Espino . (2012) , Oxidative Stress and Immunosenescence: Therapeutic Effects of Melatonin . Oxidative Medicine and Cellular Longevity , Volume2012,, Article ID 670294, 9 pages . 6-Dennis D. Taub . (2008) , neuroendocrine interactions in the immune system . Cell Immunol , 252(1-2) : (1-6) . 7-Lisa m. Christian ., Jennifer E. Graham ., Janice K ., Kiecolt-Glaser .(2006) . Stress , Age , and immune Function : Toward a Lifespan Approach . journal of Behavioral Medicine ,Vol .29 , No . 4 . 8-Hannah P . Priyanka ., Srinivasan Thyaga Rajan .(2012) , Bidirectional communication between the neuroendocrine system and immune system : relevance to helth and diseases .Ann Neurosci , 19(1):40-46 . 9- Aguado M. T .,Boraschi D ., Dutel Catherine ., Goronzy j ., Grubeck-Loebenstein B .,Giudice G.D .,Louis J ., Rappuoli R . (2013) , The Gracefully Aging Immune System . Science Translation medicine Vol. 5, Issue 185.pp 185ps 8. ‫ایجاد‬ ‫عمده‬ ‫استراتژیهای‬‫پیری‬:‫انسولین‬ ‫رسانی‬ ‫پیام‬ ‫شامل‬,‫متابولیسمی‬ ‫جریان‬,‫ژنومی‬ ‫پایداری‬,‫تلو‬ ‫فعالیت‬‫مراز‬, ‫ترمیم‬ ‫و‬ ‫تخریب‬ ‫مکانیسم‬ ,‫استیالزها‬ ‫هیستون‬,‫د‬ ‫هیستون‬‫و‬ ‫استیالزها‬‫آزاد‬ ‫رادیکالهای‬‫میباشد‬.‫و‬ ‫مکان‬ ‫نخستین‬ ‫منشا‬‫در‬ ‫پیری‬‫میباشد‬ ‫میتوکندری‬ ‫جانوران‬.‫رونویسی‬ ‫تنظیم‬ ‫بوسیله‬ ‫ژنتیک‬ ‫اپی‬ ‫تنظیم‬ ‫شامل‬ ‫جانوران‬ ‫پیری‬‫و‬ ‫است‬ ‫ژنوم‬ ‫پایداری‬ ‫حفظ‬ ‫مکانیسمهای‬(1). ‫بمعنا‬ ‫پیری‬old man‫با‬ ‫همراه‬ ‫وخیمترشدن‬ ‫وفرآیند‬ ‫است‬aging‫است‬.‫بجز‬senescence‫و‬ ‫زایا‬ ‫سلولهای‬ ‫سرطانی‬,‫سلولهای‬‫عمر‬ ‫طول‬ ‫دارای‬ ‫طبیعی‬‫در‬ ‫محدودی‬in vitro‫پاساژ‬ ‫معینی‬ ‫تعداد‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫هستنند‬,‫مت‬ ‫تکثیرآنها‬‫وقف‬ ‫میشود‬,‫دارد‬ ‫نام‬ ‫سلولی‬ ‫مرگ‬ ‫پدیده‬ ‫این‬.‫است‬ ‫پیری‬ ‫اصلی‬ ‫پیامد‬ ‫سلولی‬ ‫مرگ‬.‫پیرش‬ ‫عالی‬ ‫موجودات‬ ‫چرا‬ ‫اما‬‫ده‬‫می‬ ‫و‬ ‫پاسخ‬ ‫میرند؟‬‫فرصت‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫پیر‬ ‫افراد‬ ‫اینستکه‬‫باید‬ ‫مناسبتر‬ ‫و‬ ‫قویتر‬ ‫های‬ ‫زاده‬ ‫تولید‬ ‫جهت‬ ‫جدید‬‫بمیرند‬(1.) ‫عوامل‬‫در‬ ‫که‬ ‫متفاوتند‬ ‫پیری‬ ‫بر‬ ‫موثر‬‫عوامل‬ ‫این‬ ‫اثر‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫مقاله‬ ‫این‬‫پیری‬ ‫در‬‫ار‬ ‫در‬ ‫پیری‬ ‫پردازیم‬ ‫می‬ ‫ایمنی‬‫با‬ ‫تباط‬ ‫مینامیم‬ ‫ایمنی‬ ‫پیری‬ ‫را‬ ‫ایمنی‬ ‫عملکرد‬ ‫کاهش‬.‫بطورکلی‬‫سلول‬ ‫تمام‬‫قرار‬ ‫پیری‬ ‫اثر‬ ‫تحت‬ ‫ایمنی‬ ‫های‬‫گیرند‬ ‫می‬.‫و‬‫منجر‬ ‫پذیری‬ ‫آسیب‬ ‫به‬‫به‬ ‫باال‬‫در‬ ‫میر‬ ‫و‬ ‫مرگ‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫عفونتها‬‫میشود‬ ‫سالمندان‬.‫برای‬ ‫ماکروفاژها‬ ‫تولید‬ ‫افزایش‬‫تولید‬ ‫واسطه‬‫پیش‬ ‫های‬‫مانند‬ ‫التهابی‬IL1 , IL6 , IL8‫سلولهای‬ ‫وفعالیت‬ ‫تعداد‬ ‫افزایش‬ ‫و‬‫غلبه‬ ‫برای‬ ‫طبیعی‬ ‫کشنده‬‫برکاهش‬ ‫عملکرد‬‫درغیر‬ ‫میشود‬ ‫دیده‬ ‫ایمنی‬ ‫سیستم‬‫باعث‬ ‫اینصورت‬‫تومور‬ ‫رشد‬‫میشود‬.‫فاگوسیت‬ ‫ظرفیت‬ ‫کاهش‬‫داخل‬ ‫سلولی‬,‫کموتاکتیک‬ ‫فعالیت‬,‫میشود‬ ‫دیده‬ ‫پیری‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫بقا‬ ‫فاکتورهای‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫توانایی‬(4). ‫گیری‬ ‫نتیجه‬ ‫بدن‬ ‫ایمنی‬ ‫سیستم‬ ‫عملکرد‬ ‫کاهش‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫سالمندی‬,‫بروز‬ ‫افزایش‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫بیماری‬‫سرطان‬, ‫بیماریهای‬‫و‬ ‫عفونی‬...‫دارد‬ ‫ارتباط‬.‫ذاتی‬ ‫ایمنی‬,‫میابد‬ ‫کاهش‬ ‫سن‬ ‫افزیش‬ ‫با‬ ‫همورال‬ ‫و‬ ‫سلولی‬.‫بین‬ ‫ای‬ ‫دوسویه‬ ‫ارتباط‬ ‫موثر‬ ‫ایمنی‬ ‫عملکرد‬ ‫در‬ ‫نوروپپتید‬ ‫و‬ ‫هورمونی‬ ‫های‬ ‫واسطه‬ ‫برخی‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ریز‬ ‫درون‬ ‫غدد‬ ‫و‬ ‫بدن‬ ‫ایمنی‬ ‫سیستم‬ ‫ایمنی‬ ‫عملکرد‬ ‫بر‬ ‫عمیقی‬ ‫اثر‬ ‫ارتباطات‬ ‫این‬ ‫هستند‬,‫دارند‬ ‫ها‬ ‫عفونت‬ ‫و‬ ‫بیماریها‬ ‫به‬ ‫ابتال‬ ‫استعداد‬ ‫و‬ ‫بیماری‬ ‫توسعه‬.‫پیری‬ ‫درسطوح‬‫بافت‬ ‫مختلف‬,‫اندام‬,‫زمینه‬ ‫شامل‬ ‫دارند‬ ‫نقش‬ ‫پیری‬ ‫بروز‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫عواملی‬ ‫میکند‬ ‫بروز‬ ‫مولکول‬ ‫و‬ ‫سلول‬‫ژنتیک‬‫ی‬ ,‫آزاد‬ ‫رادیکالهای‬ ‫تولید‬ ‫میزان‬,‫تلومراز‬ ‫آنزیم‬ ‫فعالیت‬ ‫میزان‬,‫غذایی‬ ‫محدودیت‬,‫هورمونها‬.....‫امیدواریم‬ ‫بنابراین‬ ‫میباشند‬‫با‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬ ‫راهی‬ ‫بتوان‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫رخ‬ ‫ایمنی‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫تغییراتی‬ ‫و‬ ‫برآن‬ ‫موثر‬ ‫عوامل‬ ‫شناخت‬ ‫و‬ ‫پیری‬ ‫شناخت‬ ‫کنیم‬ ‫پیدا‬ ‫بهتر‬ ‫زندگی‬ ‫و‬ ‫عمر‬ ‫طول‬. ‫ایمنی‬ ‫سیستم‬ ‫عملکرد‬,‫پیری‬ ‫و‬ ‫سلولی‬ ‫مرگ‬:‫ویرو‬ ‫تهاجم‬ ‫به‬ ‫ایمنی‬ ‫سیستم‬ ‫پاسخ‬ ‫پیامد‬ ‫التهاب‬‫س‬,‫و‬ ‫باکتری‬... ‫است‬.‫س‬ ‫پیشرونده‬ ‫و‬ ‫آرامی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫میشود‬ ‫مزمن‬ ‫التهاب‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫طوالنی‬ ‫بمدت‬ ‫ایمنی‬ ‫سیستم‬ ‫ماندن‬ ‫فعال‬‫تخریب‬ ‫بب‬ ‫میشود‬ ‫ارگان‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫یک‬.‫س‬ ‫مدت‬ ‫طوالنی‬ ‫ماندن‬ ‫فعال‬ ‫برای‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫هزینه‬ ‫سن‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫بیماری‬‫یستم‬ ‫بپردازیم‬ ‫باید‬ ‫ایمنی‬.‫مانند‬ ‫سیتوکاینها‬ ‫برخی‬ ‫تولید‬ ‫سن‬ ‫افزایش‬ ‫با‬TNF-α‫میابند‬ ‫افزایش‬.‫اتو‬ ‫مهار‬ ‫با‬ ‫مولکول‬ ‫این‬ ‫باع‬ ‫انسولین‬ ‫گیرنده‬ ‫تیروزین‬ ‫فسفریالسیون‬ ‫القای‬ ‫و‬ ‫انسولین‬ ‫گیرنده‬ ‫تیروزین‬ ‫فسفریالسیون‬‫انسولین‬ ‫به‬ ‫فرد‬ ‫مقاومت‬ ‫ث‬ ‫نوع‬ ‫دیابت‬ ‫ایجاد‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬2‫میشود‬.‫ب‬ ‫سلولی‬ ‫درون‬ ‫پروتئین‬ ‫شدن‬ ‫فعال‬ ‫باعث‬ ‫تومور‬ ‫فاکتورنکروتیک‬‫نام‬NF-Κb ‫ایجادمجموعه‬ ‫و‬in amasome‫میشود‬.‫ع‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫التهابی‬ ‫پاسخهای‬ ‫در‬ ‫مهمی‬ ‫نقش‬ ‫تنظیمی‬ ‫پروتئین‬ ‫این‬‫فونت‬, ‫آل‬ ‫مثل‬ ‫سن‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫بیماریهای‬ ‫بروز‬ ‫باعث‬ ‫آن‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫استرسها‬ ‫و‬ ‫سلولی‬ ‫صدمات‬‫زایمر‬,‫سرطان‬, ‫آترواسکلروزیس‬,‫ب‬ ‫کروماتین‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫پروتئین‬ ‫میشود‬ ‫متابولیک‬ ‫ناهنجاریهای‬ ‫و‬ ‫روماتوئید‬ ‫آرتریت‬‫نام‬PARP1‫بعنوان‬ ‫میکند‬ ‫متوقف‬ ‫را‬ ‫متابولیک‬ ‫شوک‬ ‫حسگر‬.‫فعال‬ ‫تلومراز‬ ‫بنام‬ ‫آنزیمی‬ ‫وسرطانی‬ ‫بنیادین‬ ‫سلولهای‬ ‫در‬ ‫اما‬‫مانع‬ ‫که‬ ‫میکند‬ ‫یت‬ ‫طول‬ ‫شدن‬ ‫کوتاه‬DNA‫میشود‬ ‫تقسیم‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫تلومرازی‬.‫انتهای‬ ‫گسترش‬ ‫باعث‬ ‫آنزیم‬ ‫این‬'3‫رشته‬DNA‫نیازبه‬ ‫بدون‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫الگو‬ ‫رشته‬RNA‫میشود‬ ‫آنزیم‬ ‫خود‬ ‫ساختار‬ ‫در‬ ‫موجود‬.‫سلولهای‬ ‫در‬ ‫تلومراز‬ ‫آنزیم‬ ‫فعالیت‬ ‫میدار‬ ‫مصون‬ ‫سرطان‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫موجود‬ ‫تلومراز‬ ‫فعالیت‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شناسایی‬ ‫قابل‬ ‫غیر‬ ‫یا‬ ‫پایین‬ ‫سوماتیک‬‫د‬.‫بیماری‬ DC‫میرود‬ ‫بکار‬ ‫انسان‬ ‫در‬ ‫تلومر‬ ‫کوتاهی‬ ‫اثرات‬ ‫مطالعاتی‬ ‫الگوی‬ ‫بعنوان‬.‫در‬ ‫هایی‬ ‫جهش‬ ‫بیماری‬ ‫این‬ ‫علت‬NOP10 ‫است‬ ‫خانواده‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫مغلوب‬ ‫اتوزومال‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫توارث‬ ‫و‬.‫در‬85˳./˚‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫تلومرازی‬ ‫فعالیت‬ ‫تومورها‬ ‫است‬.ROS‫فرآیند‬ ‫طی‬ ‫ها‬‫با‬ ‫پیری‬‫آنزیمی‬ ‫فعالیت‬ ‫تحریک‬‫تولید‬ ‫باعث‬ ‫آن‬PAR‫از‬NAD‫میشود‬.‫فعالیت‬PARP1 ‫به‬ ‫وابسته‬ ‫رونویسی‬ ‫کوفاکتور‬ ‫بعنوان‬NF-κB‫با‬ ‫همراه‬ ‫بیماریهای‬ ‫و‬ ‫ایمنی‬ ‫درپاسخهای‬‫افزایش‬‫میابد‬ ‫افزایش‬ ‫سن‬. ‫زیاد‬ ‫فعالیت‬PARP1‫تولید‬ ‫باعث‬‫زیادی‬ ‫مقادیر‬PAR‫و‬ ‫میشود‬‫ذخایر‬ ‫درنتیجه‬NAD+‫میابد‬ ‫کاهش‬ ‫سلول‬.‫در‬‫حالت‬ ‫این‬ ‫آپوپتوزیس‬ ‫محرک‬ ‫پروتئین‬AIF‫شده‬ ‫رها‬ ‫میتوکندری‬ ‫از‬‫و‬‫میشود‬ ‫سلول‬ ‫مرگ‬ ‫سبب‬.‫مسن‬ ‫افراد‬ ‫در‬,‫آ‬‫احس‬ ‫ستانه‬‫اس‬ ‫و‬ ‫سرما‬‫حرارتی‬ ‫های‬ ‫گیرنده‬ ‫تعداد‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫پوست‬ ‫پیری‬ ‫آن‬ ‫علت‬ ‫که‬ ‫میابد‬ ‫افزایش‬ ‫گرما‬,‫س‬ ‫جریان‬ ‫کاهش‬‫طحی‬‫خون‬ ‫است‬ ‫پیام‬ ‫انتقال‬ ‫سرعت‬ ‫وکاهش‬ ‫محیطی‬ ‫عصبی‬ ‫درسیستم‬ ‫وتغییرات‬ ‫پوست‬ ‫به‬.‫در‬ ‫ها‬ ‫سرطان‬65‫بعد‬ ‫به‬ ‫سالگی‬‫شیوع‬ ‫باال‬ ‫افراد‬ ‫در‬ ‫سرطان‬ ‫میزان‬ ‫و‬ ‫میابند‬ ‫بیشتر‬65‫سال‬12‫تا‬36‫افراد‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫برابر‬25‫تا‬44‫هزینه‬ ‫هم‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫سال‬ ‫است‬ ‫مدت‬ ‫طوالنی‬ ‫زندگی‬PCD‫سلوله‬ ‫صحیح‬ ‫گزینش‬ ‫و‬ ‫بلوغ‬ ‫و‬ ‫ایمنی‬ ‫سیستم‬ ‫هموستاز‬ ‫مهم‬ ‫کننده‬ ‫تنظیم‬‫ای‬T‫و‬B ‫سلولهای‬ ‫است‬ ‫ایمنی‬T‫استراحت‬ ‫حال‬ ‫در‬,‫از‬ ‫باالیی‬ ‫سطح‬‫پروتئین‬Bcl2‫اما‬ ‫مقاومند‬ ‫آپوپتوزیس‬ ‫به‬ ‫لذا‬ ‫کرده‬ ‫تولید‬ ‫را‬ ‫سلولهای‬ ‫در‬T‫تولید‬ ‫در‬ ‫منفی‬ ‫تنظیم‬ ‫وجود‬ ‫بعلت‬ ‫شده‬ ‫فعال‬Bcl2,‫آپوپتوزیس‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫آپوپتوزیس‬ ‫به‬ ‫حساسیت‬ ‫در‬‫سازهای‬ ‫پیش‬ ‫منفی‬ ‫گزینش‬T‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫تیموس‬ ‫در‬‫سلولهای‬ ‫ذخیره‬ ‫در‬ ‫تنوع‬B‫دندریتیک‬ ‫سلولهای‬ ‫تعداد‬ ‫دارد‬ ‫نقش‬ ‫سیتوکسیک‬ ‫و‬T‫در‬ ‫پیری‬ ‫طی‬‫در‬ ‫مهمی‬ ‫نقش‬ ‫که‬ ‫میابد‬ ‫کاهش‬ ‫تیموس‬‫و‬ ‫دارند‬ ‫ایمنی‬ ‫سیستم‬ ‫نامناسب‬ ‫کارکرد‬Bcl2‫در‬ ‫میتوکندری‬ ‫داخلی‬ ‫غشای‬,‫عم‬ ‫طول‬ ‫افزایش‬ ‫باعث‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫آندوپالسمی‬ ‫شبکه‬ ‫غشای‬ ‫و‬ ‫هسته‬ ‫پوشش‬‫و‬ ‫رسلول‬ ‫ایجاد‬ ‫احتمال‬ ‫افزایش‬ ‫البته‬‫میشود‬ ‫سرطان‬.‫حساسی‬ ‫ایجاد‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫میابد‬ ‫کاهش‬ ‫آن‬ ‫میزان‬ ‫سلولی‬ ‫بلوغ‬ ‫طی‬‫مقاومت‬ ‫یا‬ ‫ت‬ ‫اشعه‬ ‫به‬ ‫سلول‬X‫دارد‬ ‫ارتباط‬ ‫درمانی‬ ‫شیمی‬ ‫داروهای‬ ‫و‬(1). ‫بالغ‬ ‫لنفوسیتهای‬ ‫و‬ ‫پیشرفت‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫سلولی‬ ‫داخل‬ ‫تغییرات‬:‫مس‬ ‫تنظیم‬ ‫اختالل‬ ‫پیری‬ ‫در‬ ‫غالبا‬‫مشابه‬ ‫مولکولی‬ ‫یرهای‬ ‫میشود‬ ‫دیده‬.‫مسیر‬ ‫در‬ ‫تغییر‬PI3K‫میشود‬ ‫دیده‬ ‫پیر‬ ‫موشهای‬ ‫در‬,HSC‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫ساختن‬ ‫بدلیل‬ ‫ها‬ROS‫در‬‫موش‬ ‫پروتئین‬ ‫کننده‬ ‫کد‬ ‫ژن‬ ‫که‬ ‫هایی‬FOXO‫ترکیبات‬ ‫برنده‬ ‫پایین‬ ‫کلیدی‬ ‫جزء‬ ‫میشوند‬ ‫خالی‬ ‫دارند‬ ‫را‬PI3K‫شده‬ ‫حذف‬ ‫است‬.‫مانند‬ ‫تومور‬ ‫کننده‬ ‫سرکوب‬ ‫های‬ ‫پروتئین‬ ‫بیان‬ ‫افزایش‬P16INK4α‫و‬ARF‫میشود‬ ‫دیده‬ ‫پیر‬ ‫سلولهای‬ ‫در‬.‫بیان‬ P16INF4α‫میشود‬ ‫رتینوبالستوما‬ ‫شدن‬ ‫فعال‬ ‫سبب‬,‫حالیکه‬ ‫در‬ ‫میشود‬ ‫سلولی‬ ‫چرخه‬ ‫مهار‬ ‫به‬ ‫منجر‬P19ARF‫فعالیت‬ P53‫میشود‬ ‫آپوپتوز‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫سلولی‬ ‫چرخه‬ ‫توقف‬ ‫سبب‬ ‫که‬ ‫میدهد‬ ‫افزایش‬ ‫را‬.‫اما‬ARF‫نش‬ ‫دیده‬ ‫تیموس‬ ‫درسلولهای‬‫د‬. ‫سلولهای‬ ‫در‬ ‫ژن‬ ‫بیان‬ ‫الگوهای‬ ‫بر‬ ‫پیری‬B‫و‬T‫میگذارد‬ ‫اثر‬(3). ‫اثرات‬‫سن‬‫بر‬‫بدن‬ ‫ایمنی‬ ‫سیستم‬ ‫تکامل‬ ‫روی‬:‫سلولهای‬T‫و‬B‫تیموس‬ ‫و‬ ‫درمغزاستخوان‬ ‫تولیدشان‬ ‫بدنبال‬ ,‫درسالم‬ ‫اولیه‬ ‫لنفی‬ ‫بافت‬ ‫تشکیل‬ ‫درحالیکه‬ ‫میکنند‬ ‫مهاجرت‬ ‫طحال‬ ‫مثل‬ ‫ثانویه‬ ‫لنفاوی‬ ‫بافتهای‬ ‫به‬‫است‬ ‫یافته‬ ‫کاهش‬ ‫ندان‬ ,‫تیموس‬ ‫گرفتاری‬ ‫علت‬,‫تغییرات‬HSCS,‫میباشد‬ ‫محیطی‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫خاص‬ ‫بافتهای‬ ‫و‬ ‫اجدادی‬ ‫سلولهای‬.‫برخی‬ ‫در‬‫گونه‬ ‫ه‬ ‫لنفوسیت‬ ‫تولید‬ ‫کاهش‬ ‫بنیادی‬ ‫سلولهای‬ ‫و‬ ‫میابند‬ ‫افزایش‬ ‫استرومایی‬ ‫سلولهای‬ ‫وسالمندان‬ ‫موش‬ ‫های‬‫افزایش‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫سرنو‬ ‫مهارتعیین‬ ‫و‬ ‫میلوئید‬ ‫اجداد‬ ‫ژنهای‬ ‫بیان‬ ‫افزایش‬ ‫با‬ ‫تغییر‬ ‫این‬ ‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫میلوئید‬ ‫در‬ ‫بالقوه‬‫لنفاوی‬ ‫اجداد‬ ‫شت‬ ‫میشود‬ ‫تصحیح‬(3. )