O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

อไจล์ไม่ใช่เพียงไอทีแต่เป็นเรื่องความอยู่รอดทางธุรกิจ

849 visualizações

Publicada em

อไจล์นั้นมีจุดกำเนิดมาจากความพยายามในการปฏิวัติการทำงานของส่วนไอที แต่ในปัจจุบันนี้เป็นที่ตระหนักทั่วกันแล้วว่า อไจล์นั้นเป็นสิ่งจำเป็นในการขับเคลื่อนองค์กรทุกภาคส่วน รวมไปทั้งส่วนธุรกิจด้วย

อไจล์ไม่ใช่เพียงไอทีแต่เป็นเรื่องความอยู่รอดทางธุรกิจ - บทความจากคอลัมน์ Agile Enterprise เขียนโดยโค้ชกรและโค้ชปอมจาก Lean In Consulting ในนิตยสาร eLeader ฉบับเดือน มีนาคม 2558

  • Seja o primeiro a comentar

อไจล์ไม่ใช่เพียงไอทีแต่เป็นเรื่องความอยู่รอดทางธุรกิจ

  1. 1. Agile_313.indd 88 3/5/58 BE 5:41 PM
  2. 2. Agile_313.indd 89 3/5/58 BE 5:41 PM
  3. 3. 090 eENTERPRISE โครงการด้านไอที กว่า 50,000 โครงการทั่วโลก ผลการส�ำรวจ (รูปที่ 1) พบว่า โครงการพัฒนา ซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ที่ได้รับการพัฒนาออกมา นั้น มีถึง 43% ที่ล่าช้า เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ หรือมีความสามารถไม่ครบตรงตามความ ต้องการ (Challenged) มีถึง 18% ที่ถูกยกเลิก กลางคันหรือเมื่อท�ำส�ำเร็จแล้วกลับไม่ได้น�ำไป ใช้งานจริงเลย(Failed)และมีเพียง39%เท่านั้น ท�ำเสร็จทันก�ำหนด อยู่ในงบที่ตั้งไว้ และใช้งาน ได้ตรงตามความต้องการ(Successful)หรืออีก นัยหนึ่งก็คือ โครงการไอทีทั่วไปนั้นจะมีโอกาส ประสบความส�ำเร็จจริงๆ เพียงแค่ราว 1 ใน 3 เท่านั้น!!! ทางออกของปัญหานี้ก็คือ การรวมไอทีเข้ากับ ธุรกิจตั้งแต่ต้นสิ่งที่อไจล์ค้นพบคือทุกภาคส่วน มีความจ�ำเป็นต้องมองเห็นภาพใหญ่ภาพ เดียวกัน มีเป้าหมายเดียวกัน และทุกๆ การ ตัดสินใจในแต่ละภาคส่วนจะต้องกระท�ำเพื่อ ตอบสนองเป้าหมายหลักเหล่านั้น การที่จะให้ ทุกคนในทุกภาคส่วนขององค์กรเห็นภาพของ ธุรกิจเป็นภาพเดียวกัน ตลอดจนเข้าใจและ ซึมซับในเป้าหมายหลักร่วมกันนั้น การท�ำแผน ธุรกิจเป็นร้อยๆ หน้าแบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นที่ รู้กันว่าไม่มีใครอ่าน คงจะเป็นเรื่องที่ห่างไกล จากความเป็นจริงในปัจจุบันองค์กรยุคใหม่เริ่ม เข้าใจถึงสิ่งนี้ และหันมาใช้เทคนิคที่เรียกว่า Business Model Canvas Business Model Canvas เป็นเทคนิคการท�ำ แผนธุรกิจที่แตกต่างจากแผนธุรกิจ​ทั่วไปแบบ ดั้งเดิม เพราะมีรูปแบบการท�ำที่กระชับและ ท�ำความเข้าใจได้ง่าย แต่ยังครอบคลุมองค์ ประกอบหลักส�ำคัญในการท�ำธุรกิจไว้ครบถ้วน ซึ่งในบทความนี้จะน�ำเสนอตัวอย่างจากการใช้ งานจริง ในการน�ำ Business Model Canvas มาใช้เพื่อการวางแผน และประสานงานคณะ ท�ำงานให้มีความเข้าใจในเป้าหมายเดียวกัน ในทุกๆ ปี คณะท�ำงาน Agile66 ซึ่งเป็น กลุ่ม สังคม (Social Community) ที่คอยผลักดัน และเผยแพร่แนวคิดและหลักการของอไจล์ใน ประเทศไทยจะจัดให้มีงานสัมมนาระดับนานา- ชาติในช่วงไตรมาสสุดท้ายของทุกปีซึ่งตัวอย่าง นี้น�ำมาจากการจัดงานครั้งล่าสุดคืองานAgile Tour Bangkok 2014 ในช่วงเริ่มต้นของการจัด งานในปี2014ที่ผ่านมานี้หลังจากได้กลุ่มอาสา สมัครของปีนั้นแล้ว ก็จะมีการประชุมร่วมของ กลุ่มเพื่อเริ่มการท�ำงาน (Kick-Off) ซึ่งเอกสาร เดียวที่มีส�ำหรับการประชุมนั้นคือ Business Model Canvas (ดังรูปที่ 2) BusinessModelCanvasของงานAgileTour Bangkok 2014 จะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ • Customer Segment - กลุ่มลูกค้าคือ ใคร? งานนี้เราแบ่งลูกค้าของงานสัมมนาออก เป็น 4 กลุ่มคือ ผู้ร่วมสัมมนาชาวไทย, วิทยากร รูปที่ 2 : Business Model Canvas ของงานสมัมนา Agile Tour Bangkok 2014 Agile_313.indd 90 3/5/58 BE 5:41 PM
  4. 4. AGILE ENTERPRISE • 091 ที่เป็นชาวต่างชาติ, วิทยากรชาวไทย และ ผู้ ให้การสนับสนุน (Sponsors) • Value Propositions - คุณค่าของสิ่งที่ น�ำเสนอคือ? ผู้จัดงานก�ำหนดมุมมองว่า กลุ่ม ลูกค้าแต่ละกลุ่มจะได้รับคุณค่าต่างๆ กันไป ผู้ ร่วมสัมมนาชาวไทยจะได้เปิดโลกทัศน์,วิทยากร ที่เป็นชาวต่างชาติจะได้มาเที่ยวเมืองไทย และ ขยายธุรกิจ,วิทยากรชาวไทยจะได้สร้างชื่อเสียง และขยายธุรกิจ ส่วนผู้ให้การสนับสนุนจะได้มี โอกาสเสริมสร้างแบรนด์ และเพิ่มโอกาสในการ รับสมัครงานจากผู้สมัคร ที่มีความสนใจในการ ท�ำงานแบบอไจล์ •Channels-ช่องทางการขาย?ผ่านทาง กลุ่ม Agile66 และกลุ่มอไจล์อื่นๆ, ลงบทความ ในสื่อ, ขายตรงไปยังองค์กร • Customer Relationships - มีช่องทาง สร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างไร? ผู้ร่วมงาน ปีก่อนๆ และสื่อสังคมออนไลน์ •RevenueStreams-หารายได้อย่างไร? ขายตั๋วเข้างานและเงินสนับสนุนซึ่งแม้งานนี้จะ ไม่ใช่งานเพื่อแสวงหาก�ำไร แต่ถ้าหากขาดทุน มาก ก็คงไม่สามารถด�ำเนินการได้ • Key Resource - ทรัพยากรหลักของ องค์กรคือ? กลุ่มอาสาสมัคร Agile66 ซึ่งมีทั้งที่ เป็น บุคคลธรรมดา และจากนิติบุคคล •KeyActivities-กิจกรรมหลักคืออะไร? ประชุมเตรียมงาน หาสปอนเซอร์ หาสถานที่ เตรียมของที่ระลึก • Key Partners - พันธมิตรหลักคือใคร? บรรดาสื่อและผู้สนับสนุนในอดีต • Cost Structure - ค่าใช้จ่ายของธุรกิจ คืออะไร? ค่าอาหาร ค่าสถานที่ ค่าของที่ระลึก เงินสนับ สนุนวิทยากร ในระหว่างการจัดงาน มีการประชุมระหว่าง อาสาสมัคร ถึงเรื่องการว่าจ้างทีมงานมาบันทึก วิดีโอการบรรยายของวิทยากรไว้ การย้อนกลับ มาดูCustomerSegmentsและValuePropo- sitionsของงานช่วยเตือนให้อาสาสมัครกลับมา ที่ค�ำถามที่ว่าเราจะบันทึกวิดีโอไปเพื่อใครและ คุ้มค่ากับการลงทุนแค่ไหนในกรณีนี้อาสาสมัคร เข้าใจตรงกันว่า เราจะบันทึกวิดีโอเพื่อให้ผู้ร่วม สัมมนาที่ไม่มีโอกาสชมการบรรยายสด ให้ สามารถฟังบรรยายย้อนหลังได้เนื่องจากมีการ แบ่งงานออกเป็น 4 ห้อง ท�ำให้ผู้เข้าร่วมจะต้อง พลาดการบรรยายในอีก 3 ห้องที่เหลือ อย่าง หลีกเลี่ยงไม่ได้ อาสาสมัครจึงให้ความส�ำคัญ กับการบันทึกเสียงของวิทยากรให้ชัดเจน มาก กว่าองค์ประกอบรองอื่นๆ เช่น การตัดต่อหรือ การแยกกล้องบันทึกสไลด์การด�ำเนินการเช่นนี้ ช่วยให้เราได้รับผลสะท้อนที่พึงพอใจมาก ใน ขณะที่สามารถลดค่าใช้จ่ายไปได้หลายหมื่น บาท จากฟีเจอร์อื่นๆ ที่ถึงแม้ว่าจะเป็นการดีที่ จะมี แต่หาได้ตอบสนองต่อความต้องการที่แท้ จริงของกลุ่มลูกค้าไม่ ในอีกกรณีหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ไอที โดยตรง คือการท�ำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งาน การออกแบบก็ล้อกับValuePropositionsของ Customer Segments ต่างๆ เช่น โลโก้ของผู้ สนับสนุนต้องโดดเด่นชัดเจนเพราะเขาต้องการ เสริมสร้างแบรนด์ผู้ร่วมสัมมนาต้องสามารถหา ข้อมูลได้ง่ายว่าวิทยากรเป็นใครจะมาพูดหัวข้อ อะไร โดยการที่เราสามารถก�ำหนดเป้าหมาย หลักของงานได้เช่นนี้ ท�ำให้อาสาสมัครที่รับผิด ชอบในการท�ำเว็บไซต์มีความคล่องตัว(Agility) ในการท�ำงานอย่างสูง เนื่องเพราะสามารถ ด�ำเนินการตัดสินใจต่างๆเกี่ยวกับเว็บไซต์ได้เอง (Decentralized / Self-Organized) โดยไม่ จ�ำเป็นต้องขออนุญาตที่ประชุมซึ่งกว่าจะพบกัน แต่ละครั้งก็กินเวลานาน เนื่องจากงานนี้เป็นงานไม่แสวงหาผลก�ำไร ใน ส่วนของการจัดการขายตั๋ว อาสาสมัครก็ได้น�ำ Revenue Streams และ Cost Structure มา เป็นจุดเริ่มต้น เราพอจะรู้ค่าใช้จ่ายหลักคร่าวๆ กล่าวคือ เพื่อไม่ให้ขาดทุนแต่ถ้าหากมีรายได้ จากผู้สนับสนุน ก็ถือเป็นกองทุนส�ำหรับการจัด งานครั้งต่อไป เมื่อทุกคนเข้าใจภาพรวมทาง ธุรกิจนี้แล้ว ผู้ที่รับผิดชอบขายตั๋วเป็นผู้เลือกใช้ เครื่องมือไอที ซึ่งกลุ่มท�ำงานเป็นผู้ตัดสินใจ ว่าการท�ำงานในส่วนนี้เกินก�ำลังของกลุ่ม และ ได้เลือกใช้บริการเอาต์ซอร์สของ EventBrite. comท�ำให้สามารถก�ำหนดราคาตั๋วและประเภท ของตั๋วได้อย่างคล่องตัวและมีความมั่นใจว่าจะ ไม่ท�ำให้ธุรกิจเสียหาย จากการที่มีก�ำลังคนไม่ เพียงพอ ตัวอย่างเหล่านี้ยกมาเพื่อให้เราพอเห็นภาพการ ใช้งานของ Canvas อย่างคร่าวๆ เพื่อให้เข้าใจ ถึงการที่ทุกภาคส่วนจะต้องมองเป้าหมายทาง ธุรกิจเป็นส�ำคัญ จึงจะสามารถตัดสินใจในการ ท�ำงานแต่ละขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ ที่แล้วมาแผนกไอทีมักถูกแผนกอื่นทิ้งให้โดด เดี่ยวเนื่องเพราะความเข้าใจผิดว่าไอทีเป็นเรื่อง ต่างหากที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เจฟ ตัวละครเอกจากหนังสือชื่อ The Phoenix Projectซึ่งเป็นหนังสือนิยายไอทีขายดีที่หลายๆ ส�ำนักยกให้เป็นหนังสือที่ CEO ต้องอ่าน กล่าว ไว้ว่า “ในอีกสิบปีข้างหน้าผมมั่นใจว่าซีโอโอที่มีฝีมือ ทุกคนจะต้องรู้ไอที ซีโอโอคนใดที่ไม่มีความ เข้าใจในไอทีอย่างลึกซึ้ง ก็จะเป็นได้แค่มนุษย์ ใส่สูทที่ต้องคอยพึ่งพาคนอื่นให้ช่วยท�ำงานของ ตัวเองอยู่ตลอดเวลา” ไม่ว่าค�ำกล่าวนี้จะเป็นจริงหรือไม่ เราคงจะ ปฏิเสธไม่ได้ว่าในการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบันไม่ สามารถละเลยไอทีได้ การรวมธุรกิจและไอที เป็นหนึ่งเดียวกันคือค�ำตอบของการท�ำธุรกิจใน ทศวรรษนี้ และกุญแจดอกส�ำคัญที่จะช่วยให้ เกิดการรวมพลังของธุรกิจและไอทีได้นั้นก็คือ แนวคิดและปฏิบัติแบบ “อไจล์” อ้างอิง • กลุ่ม Agile66 - http://fb.com/groups/agile66 • งาน Agile Tour Bangkok - http://agile- tourbkk.org • Standish Group (2013), CHAOS Manifesto 2013 • Alexander Osterwalder (2010), Business Model Generation, John Wiley and Sons • Kevin Behr, George Spafford, Gene Kim (2013), The Phoenix Project, IT Revolution Press Agile_313.indd 91 3/5/58 BE 5:41 PM

×