O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Namaskaram poorna roopam.

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
മാലിന ൾ കഴുകി വൃ ിയാ ി കുളിയും വുളുഉം
കഴി ് വൃ ിയു ല ് െച ് അ ാഹുവുമായി
സംഭാഷണം നട ാൻ ( നിർവഹി ാൻ) ത ാറാവു
സത വിശ ാസി ബാഹ ...
ഉദാഹരണമായി ളുഹർ നി ാരമാണ് ഉേ ശി ു ത് എ ്
കരുതുക. ളുഹർ എ ഫർള് നി ാരം അ ാഹു (സു) ് േവ ി
നിർവഹി ു ു എ ാണ് മന ിൽ കരുേത ത്.
ജാമ...
അർ ം: ആകാശ ഭൂമികെള സൃഷ്ടി അ ാഹുവി േല ്
ഞാനിതാ എെ ശരീരം തിരി ിരി ു ു. ഞാൻ സത ിൽ
ഉറ വനും അനുസരണയു വനുമാണ്. ഞാൻ ഒരി ലും
ബഹുൈദ...
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 18 Anúncio

Namaskaram poorna roopam.

Baixar para ler offline

Namaskaram Malayalam Prayer dhuhar dhuhr asar fajr fajar maghrib isha esha wajjahthu wajjajtu vajjathu vajjahtu mujahid sunni wahabi jamat kufr shirk bida anislam islam Allahu Nabi Rasool muthnabi haj nomb umra omra zakat niskaram thakbeerathul ihram thakbeer takbeer salam thableeg tableegue thableague jamat adan bank qadr molem prayer muslim prayer 5 times prayer

Namaskaram Malayalam Prayer dhuhar dhuhr asar fajr fajar maghrib isha esha wajjahthu wajjajtu vajjathu vajjahtu mujahid sunni wahabi jamat kufr shirk bida anislam islam Allahu Nabi Rasool muthnabi haj nomb umra omra zakat niskaram thakbeerathul ihram thakbeer takbeer salam thableeg tableegue thableague jamat adan bank qadr molem prayer muslim prayer 5 times prayer

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Namaskaram poorna roopam. (20)

Anúncio

Namaskaram poorna roopam.

 1. 1. മാലിന ൾ കഴുകി വൃ ിയാ ി കുളിയും വുളുഉം കഴി ് വൃ ിയു ല ് െച ് അ ാഹുവുമായി സംഭാഷണം നട ാൻ ( നിർവഹി ാൻ) ത ാറാവു സത വിശ ാസി ബാഹ മായ ഈ ശു ീകരണം െകാ ് മതിയാ രുത്. അവെ മന ും സംശു മായിരി ണം. യാെതാരു അനാവശ ചി കളും അവെ മന ിൽ ഉ ാവരുത്. പപ നാഥനായ അ ാഹുവിെ പീതി മാ തമായിരി ണം അവെ ല ം. ഈ വിധം പവി തമായ ശരീരേ ാടും മനേ ാടും കൂടി ബാ ും ഇഖാമ ും െകാടു ുക. തുടർ ു ദുആ െചാ ുക എ ി ് ഖിബലയുെട േനെര തിരി ുനി ് നമ രി ാൻ തുട ുക. ഏെതാരു കർമവും സ ീകരി െ ടാൻ നി ് അനിവാര മാണ്. നി ാര ിനും േവണം നി ് "തീർ യായും കർമ ൾ നി ുകൾ െകാ ാണ് സ ീകരി െ ടുകെയ പഖ ാപിതമായ നബിവചനമാണ് ഇതിനു െതളിവ്". നി ് എ ാൽ ഉേ ശം, കരു ് എെ ാെ യാണ് അർ ം. ഇത് മന ിൽ ഉ ാേക താണ്. നാവുെകാ ് പറയണെമ ി .മന ിൽ കരുതുകയും നാവുെകാ ് കൂടി പറയുകയും െചയ്താൽ കൂടുതൽ ഉചിതമായി. മന ിൽ കരുതാെത നാവുെകാ ് വിളി ു പറ ത് െകാ ് ഒരു പേയാചനവുമി . എ ാ കർമ ളുെടയും നി ുകളുെട ിതി ഇതാണ്.
 2. 2. ഉദാഹരണമായി ളുഹർ നി ാരമാണ് ഉേ ശി ു ത് എ ് കരുതുക. ളുഹർ എ ഫർള് നി ാരം അ ാഹു (സു) ് േവ ി നിർവഹി ു ു എ ാണ് മന ിൽ കരുേത ത്. ജാമാഅ ായി ാണ് നി രി ു െത ിൽ ഇമാമിെന തുടർ ു എ ുകൂടി കരുതണം. നി േ ാട് കൂടിയാണ് തക്ബീറ ുൽ ഇഹ്റാം െചാ ി നി ാര ിൽ പേവശിേ ത്. നി ാരം തീരു ത് വെരയും നി ് മന ിലു ാവണം. തക്ബീറ ുൽ ഇഹ്റാം െചാ ിയ ിനു േശഷം നി ിെന കുറി ് എെ ിലും സംശയം േതാ ുകയും അടു നിർബ കർമം തുട ു തിനു മു ായി സംശയം തീരുകയും െചയ്താൽ നി ാര ിനു യാെതാരു കുഴ വും സംഭവി ുകയി . അേത സമയം ഒരാൾ നി ് െച ു േശഷം നിറു ണെമ ് തീരുമാനി ുകേയാ, ഏെത ിലും ഒരു കാര മു ായാൽ നിറു ുെമ ു കരുതുകേയാ (ഉദാഹരണ ിന് മഴ നില ാൽ ഞാൻ നി ാരം നിറു ുെമ ് കരുതുക) െചയ്താൽ ആ നിമിഷം തെ നി ാരം ബാത ിൽ (അസ ീകാര ം) ആയി ീരും. നി ് െച ് ഇരു കര ളും ചുമലിനു േനെര ഉയർ ി വിരലുകൾ വിടർ ുകയും ൈകെവ കൾ ഖിബല ് േനെര തിരി ുകയും െച ു െകാ ് ( അ ാഹു അക്ബർ) എ ് പറ ു െകാ ് നമ ാര ിൽ പേവശി ുക. ഇതിനാണ് തക്ബീറ ുൽ ഇഹ്റാം എ ് പറയു ത്. തക്ബീർ െചാ ിയ ിനു േശഷം ൈകകൾ താഴ് ി വലതു ൈകെകാ ് ഇടതു ക ിെ മണിബ ം പിടി ് െന ിനും െപാ ിളിനും ഇടയിലായി െവ ുക. ഇതാണ് നി ാര ിെല ൈകെക ൽ . നിർബ നി ാരം നി ുെകാ ാണ് നിർവഹിേ ത്. അത് നി ാര ിെ ഫർ ളിൽ ഒ ാണ്. നി ു നി രി ാൻ സാധി ു വൻ ഇരു ു നി രി ാൽ നിർബ നി ാരം സ ീകാര മാവുകയി . സു ് നി ാര ൾ ഇരു ും നിർവഹി ാം. തക്ബീർ െചാ ി ൈകെക ി കഴി ാൽ പിെ ദുആ ഉൽ ഇ ിതാഹ് ( പാരംഭ പാർ ന) െചാ ുക. ഈ സമയെ ാം സുജൂദ് െചേ ാനേ ാണ് േനാേ ത്.
 3. 3. അർ ം: ആകാശ ഭൂമികെള സൃഷ്ടി അ ാഹുവി േല ് ഞാനിതാ എെ ശരീരം തിരി ിരി ു ു. ഞാൻ സത ിൽ ഉറ വനും അനുസരണയു വനുമാണ്. ഞാൻ ഒരി ലും ബഹുൈദവാരാധകരിൽ ഉൾെ വന . തീർ യായും എെ നി ാരവും മ ു ആരാധനാ കർമ ളും എെ ജീവിതവും മരണവുെമ ാം േലാകര ിതാവായ അ ാഹുവിനു താണ്. അവനു ഒരു പ ുകാരനുമി . ഈ യാഥാർത ം അംഗീകരി ാൻ ഞാൻകൽ ി െ ിരി ു ു. ഞാൻ മു ിംകളിൽെ വനാകു ു. ഇതാണ് പാരംഭ പാർ ന.
 4. 4. പാരംഭ പാർ ന െചാ ി ഴി ാൽ പിെ : (ശപി െ പിശാചിൽ നി ും അ ാഹുവി ൽ ഞാൻ അഭയം േതടു ു) എ ് പറയണം. പിെ ഫാ ിഹ ഓതുക. പാരംഭ പാർ ന െചാ ു തിനു മുൻപ് അഊദു െചാ ി ുട ിയാൽ പിെ പാരംഭ പാർ ന െചാ രുത്. ഫാ ിഹ ഓതുകെയ ത് നി ാര ിെ ഫർളുകളിൽ ഒ ാണ്. നി ാരം ഫർേളാ സു േ ാ ഏതായാലും അതിെ ഓേരാ റകഅ ിലും ഫാ ിഹ ഓതിയിരി ണം. ഫാ ിഹ ഓതാെതയു നി ാരം സ ീകാര മാവുകയി . 'ഫാ ിഹ ഓതാ വന് നി ാരമി ' എ പസി മായ നബിവചനമാണ് ഇതിനാധാരം. നി ് നി രി ു വൻ ഫാ ിഹ മുഴുവൻ നിറു ിൽ തെ ഓേത താണ്. ഫാ ിഹ അ രശു ിേയാെടയും,ആശയം മന ിലാ ിയും ഒേത താണ്. ബി ി ാഹി മുതൽ വല ാലീൻ വെരയു താണ് സൂറ ുൽ ഫാ ിഹ. ഫാ ിഹ ് മു ് അഊദു ഓതലും ഫ ിഹ ് േശഷം ആമീൻ െചാ ലും സു ാണ്. ഫ ിഹയും സൂറ ും ഉ ിൽ ഓതൽ സു ു നി ാര ിലും അഊദു പതുെ െചാ ിയാൽ മതി. സൂറ ുൽ ഫ ിഹയും അതിെ അർ വും താെഴ െകാടു ു ു.
 5. 5. അർ ം: പരമ കാരു ികനും കരുണാനിധിയുമായ അ ാഹുവിെ നാമ ിൽ ഞാൻ ആരംഭി ു ു. സർവ േലാക ര ിതാവായ അ ാഹുവി ് സർവ ുതിയും. അവൻ പരമ കാരു ികനും കരുണാനിധിയുമാണ്. പതിഫല ദിന ിെ ഉടമ നാണ്. (അ ാഹുേവ) നിെ മാ തം ഞ ൾ ആരാധി ുകയും നിേ ാട് മാ തം ഞ ൾ സഹായം േതടുകയും െച ു ു. ഞ െള നീ ശരിയായ മാർഗ ിൽ നയിേ ണേമ! നിെ അനു ഗഹ ിന് പാ തമായവരുെട മാർഗ ിൽ നിെ േകാപ ിനു ഇരയായവരും വഴിെത ിയവരും അ ാ വരുെട മാർഗ ിൽ (അ ാഹുേവ) ഞ ളുെട പാർ ന നീ സ ീകരിേ ണേമ! എ ാ നി ാര ിെലയും ആദ െ ര ് റകഅ ുകളിൽ ഫാ ിഹ ഓതിയതിനു േശഷം ഏെത ിലും ഒരു സൂറ ്
 6. 6. ഓതൽ സു ാണ്. മ ഗിബ് നി ാര ിൽ ഏ വും െചറിയ സൂറ ുകളും ളുഹറിലും അസറിലും അൽപം വലിയ സൂറ ുകളും ഓതൽ പേത കം സു ാണ്. െവ ിയാ സുബഹി നി ാര ിൽ (അലി ാം മീം തൻസീലുൽ കിതാബ്), (ഹൽ അ ാ അലൽ ഇൻസാനി) എ ീ സൂറ ുകളും. ചില സൂറ ുകളും അവയുെട അർ വും താെഴ െകാടു ു ു. അർ ം: പരമ കാരു ികനും കരുണാനിധിയുമായ അ ാഹുവിെ നാമ ിൽ (നബി) പറയുക. അ േയാ സത നിേഷധികെള, നി ൾ ആരാധി ു വെയ ഞ ൾ ആരാധി ുകയി . ഞാൻ ആരാധി ു തിെന നി ളും ആരാധി ുകയി . നി ൾ ആരാധി ു തിെന ഞാൻ ആരാധി ിരു ി . ഞാൻ ആരാധി ു തിെന നി ളും ആരാധി ിരു ി . നി ൾ ് നി ളുെട മതം. എനി ് എെ മതം.
 7. 7. അർ ം: പരമ കാരു ികനും കരുണാനിധിയുമായ അ ാഹുവിെ നാമ ിൽ. ആ ഭയ ര വിപ ്! ഭയ ര വിപ ് എ ാെണ ് താ ൾ ് അറിവ് തരു ത് എ ാണ്? ജന ൾ ചി ി ിതറി വിതറെ ധൂളികൾ േപാെല ആയി ീരുകയും പർവത ൾ കടയെ ക ിളിേരാമം േപാെലയാവുകയും െച ു ദിവസം ആ വിപ ു ാകും. അേ ാൾ ആരുെട തുലാസ് മുൻതൂ ം തൂ ു ുേവാ അവർ സംതൃ മായ ജീവിത ിലായിരി ും. ആരുെട തുലാസിൽ ന യുെട ഭാരം കുറയു ുേവാ അവരുെട മട ാനം അഗാധ ഗർ മാകു ു. അത് എ ാെണ ് നിന ് അറിവ് തരു ത് എ ാണ്? ക ിജ ലി ു നരകമാകു ു അത്.
 8. 8. അർ ം: പരമ കാരു ികനും കരുണാനിധിയുമായ അ ാഹുവിെ നാമ ിൽ, ഖുൈറശികൾ ് ഇണ മു ാകാൻ- ഉ കാല ും ൈശത കാല ും യാ ത െച ു തിനു അവർ ് ഇണ മു ാകാൻ ( േവ െതാെ അ ാഹു െച ു െകാടു ു). അതിനാൽ ത ൾ ് വിശ ക ാൻ ഭ ണം നൽകുകയും, ഭയ ിൽ നി ് േമാചനം നൽകുകയും െച ഈ ഭവന ിെ നാഥെന അവർ ആരാധി ുെകാ െ . ഫ ിഹയും സൂറ ും ഓതി ഴി ാൽ 'അ ാഹു അക്ബർ' എ ് പറ ുെകാ ് റുകൂഇേല ് േപാകണം. കുനി ു നിൽ ുേ ാൾ മുതുകും പിരടിയും ഒേര നിര ിൽ ആയിരി ണം. ൈക ികൾ കാൽമു ുകളിൽ െവ ുക. ഒരു നിമിഷേ ് എ ാ ചലന ളും നിർ ുക ഇതാണ് റുകൂഅ. അ ാഹുവിെ മുൻപിൽ വിനയവും വിേധയത വും കാണി ു തിെ ഒരു രൂപമാണത്. റുകൂഇൽ ഈ ദിക്ർ മൂ ു പാവശ ം െചാ ുക. അർ ം: മഹാനായ എെ ര ിതാവ് പരിശു നാകു ു അവനാകു ു സർ ുതിയും. റുകൂഇൽ നി ് േനെര എഴുേ ് നിവർ ു നിൽ ണം. ഇതാണ് ഇഅ ിദാൽ എ ് പറയു ത്. റുകൂഇൽ നിന്ൻ ഉയരുേ ാൾ ഇരുൈകകളും ചുമലിനു േനെര ഉയർ ി . സമി അ ാഹു ലിമൻ ഹമിദ
 9. 9. അർ ം: അ ാഹുവിെന ുദി ു വെ വാ ് അ ാഹു േക ിരി ു ു. എ ് പറയുകയും പി ീട് ൈകകൾ താഴ് ിയി ് േനെര നിൽ ുകയും േവണം. റുകൂഇെല േപാെല ഇഅ ിദാലിലും അൽപേനരം ശാ നായി നിൽ ണം. ഇഅ ിദാലിൽ ഈ പാർ ന െചാ ുക. അർ ം: ഞ ളുെട നാഥാ ആകാശ ളും ഭൂമിയും നീ ഉേ ശി മ ു വ ു ളും നിറെയ നിന ് ുതി. ഇഅ ിദാലിൽ നി ് േനേര സുജൂദിേല ് േപാകണം. സുജൂദിേല ് േപാകുേ ാഴും സുജൂദിൽ നി ് ഉയരേ ാഴും 'അ ാഹു അക്ബർ'എ ് പറയണം. സുജൂദിേല ് േപാകുേ ാൾ ആദ മായി കാൽ മു ുകളാണ് നില ു െവേ ത്. കാൽമു ുകൾ, ൈകെവ കൾ ,െന ി, മൂ ്, കാൽവിരലുകളുെട ഉൾഭാഗ ൾ ഇവെയ ാം നില ുെവ ണം. തലയുെട ഭാരം മുഴുവൻ നില ് ഊ ി േമൽഭാഗം താഴ് ി മുതുകുഭാഗം ഉയർ ി ിട ു തിനാണ് സുജൂദ് എ ് പറയു ത്. അ ാഹുവിെ മുൻപിൽ വിനയവും വണ വും കാണി ു തിെ പാരമ െ സൂചി ി ു താണ്
 10. 10. സുജൂദ്. സുജൂദ് െച ുേ ാൾ െന ി നില ് പതിയു ു എ ് ഉറ ുവരു ണം. െതാ ി, തലയിൽെ ്, മ ന, മുടി തുട ിയവ െകാ ് െന ി മറയാെത േനാ ണം. മൂ ് ഒഴി ു മ ു ശരീരഭാഗ ൾ (േമൽ റഞവ) കാരണം കൂടാെത അ േനരെമ ിലും നില ു ത ാതിരു ാൽ സുജൂദ് ശരിയാവുകയി . സുജൂദിൽ ഈ ദിക്ർ മൂ ു പാവശ ം പറയുക. പരേമാ തനായ എെ നാഥെന ുതി ുകയും അവെ പരിശു ിെയ വാഴ് ുകയും െച ു ു എ ാണിതിെ അർ ം. ഒരു സുജൂദ് പൂർ ിയായാൽ അ ാഹു അക്ബർ എ ് െചാ ിെ ാ ് തലയുയർ ി നിവർ ിരി ുക. ഇടതുകാലിെ പാദം പര ി അതിേ ൽ ഇരി ുകയും വലതു പാദം കു ിെവ ുകയും േവണം. ൈകവിരലുകൾ പര ി ൈക ികൾ തുടയുെട േമൽ െവ ണം. ഈ തര ിലു ഇരു ിനു ഇഫ്തിറാശ് എ ാണ് പറയുക. ര ് സുജൂദുകൾ ിടയിെല ഇരു ം അധികം ദീർഘി ി ാൻ പാടി .
 11. 11. ര ് സുജൂദുകൾ ിടയിെല ഇരു ിൽ ഈ ദിക്ർ െചാ ുക. അർ ം: എെ നാഥാ, എെ പാപ ൾ െപാറു ുകയും എെ അനു ഗഹി ുകയും എെ ന ൂനതകൾ പരിഹരി ുകയും എെ ഉ തിയിേല ുയർ ുകയും എനി ് ആഹാരവും സ ാർഗ ദർശനവും ആേരാഗ വും നൽകുകയും െചേ ണേമ! ഇത് പൂർ ിയായാൽ ര ാമെതാരു സുജൂദുകൂടി െച ുക. ആദ െ സുജൂദിൽ െച തും പറ തുെമ ാം ര ാമെ സുജൂദിലും ആവർ ി ണം. ഈ സുജൂദുകൂടി കഴി ാൽ ഒരു റകഅ ് പൂർ ിയായി. റുകൂഅ, ഇഅ ിദാൽ, സുജൂദ്, സുജൂദുകൾ ിടയിെല ഇരു ം ഇവയിെല ാം (ത ുമഅനീന ്) അഥവാ ശാ ത ൈകെ ാ ൽ നിർബ മാണ്.. റുകൂഇേല ് േപാകുകയും അേ ാൾ തെ ഇ ിദാലിേല ് േപാരുകയും െചയ്താൽ ശരിയാവുകയി . മ ു വയും ഇ െന തെ . ഇേത കമ ിൽ എ ാ റകഅ ുകളും നി രി ണം. ര ിൽ കൂടുതൽ റകഅ ു നി ാരമാെണ ിൽ ര ാം റകഅ ിനു േശഷം ആദ െ അ ഹി ാ ് ഓതുകയും അതി ായി ഇരി ുകയും േവണം. േനരെ പറ ത് േപാെലയു ഇഫ്തിറാശിെ ഇരു മാണ് ഇരിേ ത്. ആദ െ അ ഹി ാ ി ു േശഷം നബി(സ) യുെട േമൽ സ ലാ ് െചാ ണം. അ ഹി ാ ും സ ലാ ും കഴി ാൽ വീ ു എഴുേ ൽ ുകയും ബാ ിയു
 12. 12. റകഅ ുകൾ പൂർ ിയാ ുകയും േവണം. ആദ െ അ ഹി ാ ിൽ നി ും എഴുേ ൽ ുേ ാൾ ൈകകളിൽ ഭാരം െകാടു ാണ് എഴുേ ൽേ ത്. ൈകകൾ ചുമലിനു േനെര ഉയർ ി താഴ് ുകയും േവണം. എ ാ റകഅ ുകളും പൂർ ിയായാൽ അവസാനെ അ ഹി ാ ് ഓതുകയും അതി ായി ഇരി ുകയും േവണം. തവർറു ിെ ഇരു മാണ് ഇവിെട ഇരിേ ത്, അതിെ രൂപം േനരെ വിവരി ി ു ്. എ ാൽ സലാം വീ ു തിനു മു ് സുജൂദു ഹ ി (മറവിയുെട സുജൂദ്) െച ാനുെ ിൽ ഇ ിറാശിെ ഇരു മാണ് ഇരിേ ത്. അവസാനെ അ ഹി ാ ിനു േശഷം നബിയുെട േപരിൽ സ ലാ ് െചാ ണം. അതിനു േശഷം ദുആ െച ലും സു ാണ്. അർ ം: എ ാ കാണി കളും അനു ഗഹീത ളായ എ ാ കാര ളും എ ാ നി ാര ളും എ ാ സൽകർമ ളും അ ാഹുവി ു താകു ു. അ േയാ നബിെയ! അ ാഹുവിെ ര യും കാരുണ വും അനു ഗഹ ളും അ യുെട േമൽ ഉ ായിരി െ . അ ാഹുവിെ സദ്വൃ രായ ഇെത ാം ഉ ായിരി െ . അ ാഹു ഒഴിെക ഒരു ആരാധ നും ഇെ ും മുഹ ദ്(സ) അ ാഹുവിെ ദൂതനാെണ ും ഞാൻ സാ ം
 13. 13. വഹി ു ു. അ ാഹുേവ, മുഹ ദ് നബിയുെട േമൽ നീ കാരുണ ം വർഷിേ ണേമ! അവസാന അ ഹി ാ ിന് േശഷം പൂർണമായ സ ലാ ് െചാ ലും അതിനു േശഷം പാർ ി ലും സു ാകു ു. പൂർണമായ സ ലാ ് താെഴ െകാടു ു ു. അർ ം: അ ാഹുേവ, ഈ േലാക ു വരിൽ െവ ് ഇ ബാഹിം നബിയുെടയും കുടുബ ിെ യും േമൽ നീ കാരുണ വും അനു ഗഹവും വർഷി ി ത് േപാെല മുഹ ദ് നബി(സ) യുെടയും കുടുoബ ിെ യും േമൽ നീ കാരുണ വും അനു ഗഹവും വർഷിേ ണേമ. തീർ യായും നീ ുത ർഹനും പരേമാ തനുമാണേ ാ.
 14. 14. അർ ം: അ ാഹുേവ! ഞാൻ മു ു െച തും പിറെക െച ു തും രഹസ മായും പരസ മായും അതിരുവി ു െച തുെമ ാം എെ ാൾ കൂടുതൽ നിന റിയാവു തുമായ എ ാ െത ുകളും എനി ് നീ െപാറു ു തേരണേമ! തീർ യായും എ ാ കാര ളും അവയുെട കമ പകാരം മു ി ുകയും പി ി ുകയും െച ു വനാണ് നീ. നീയ ാെത ഒരു ആരാധ നുമി . അ ാഹുേവ! ഖബറിെല ശി യിൽ നി ും നരക ശി യിൽ നി ും, ജീവിത ിെ യും മരണ ിെ യും പരീ ണ ളിൽ നി ും ശപി െ ദ ാലിെ ഫിത്നയിൽ നി ും നിേ ാട് ഞാൻ ര േതടു ു. അ ഹി ാ ിനും സ ലാ ിനും േശഷമാണ് ഈ ദുആ െചാേ ത്. അ ഹി ാ ിനും സ ലാ ിനും േവ ി തവർറു ിെ ഇരു മാണ് ഇരിേ ത്. ൈക ികൾ ര ും കാൽമു ുകൾ ടു ായി തുടകളുെട േമൽ െവ ണം. അ ഹി ാ ് ഓതുേ ാൾ ഇ ാഹു എ ് ഉ രി ു സമയ ് വലതു ക ിെ ചൂ ു വിരൽ അ ം ഉയർ ുകയും അതിേല ് തെ േനാ ുകയും േവണം. അത് സു ാണ്. ഉയർ ിയ വിരൽ സലാം വീ ു ത് വെരയും താഴ് രുത്. അ ഹി ാ ും സ ലാ ും ദുആയും കഴി തിനു േശഷം ര ് പാവശ ം സലാം െചാ ി നി ാര ിൽ നി ും വിരമി ണം. ഇവയിൽ ഒ ാമെ സലാം നിർബ വും ര ാമെ സലാം സു ുമാകു ു.
 15. 15. നി ാരം തക്ബീർ െകാ ് ആരംഭി ു ു ത ീം െകാ ് അവസാനി ുകയും െച ു ു. അ ലാമു അൈലകും വര ു ാഹ് എ ് െചാ ിയാണ് സലാം വീേ ത്. അ ാഹുവിെ ര യും കാരുണ വും നി ളുെട േമൽ ഉ ാവെ എ ാണിതിെ അർ ം. ആദ ം സലാം പറയുേ ാൾ വലതു ഭാഗേ ും ര ാമത് സലാം പറയുേ ാൾ ഇടതു ഭാഗേ ും മുഖം തിരി ലും സു ാണ്. ആദ െ സലാം െകാ ് വലതു ഭാഗ ും ര ാമെ സലാം െകാ ് ഇടതു ഭാഗ ുമു മല ുകൾ, സത വിശ ാസികൾ തുട ിയവർ ് സലാം പറയുകയാെണ ് മന ിൽ കരുതണം. അതും സു ു തെ . നി ാര ിെ കർമ ൾ അൽപം വിശദമായിതെ നാം വിവരി ു കഴി ു. ഈ കർമ െള ാം േമൽ പറ കമ ിൽ തെ െചേ താണ്. എ ിൽ മാ തേമ നി ാരം ശരിയാവുകയു ൂ. കമം െത ി ാൽ നി ാരം സ ീകരി െ ടുകയി . താെഴ പറയു സ ർഭ ളിൽ സഹ് വിൻെറ (മറവിയുെട) സുജൂദ് െചേ താണ്.
 16. 16. 1. അബ്ആള് സു ് മറ ു െച ാതിരി ുക. 2. മന ൂർവം െചയ്താൽ നി ാരം നി ലമായി ീരു ഏെത ിലും കാര ം മറ ു െച ുക. 3. നി ാര ിൻെറ ഏെത ിലും കർമ ളുെട കാര ിൽ സംശയം ജനി ുക. ഒ ് നി രി ുകയാെണ ിലും സഹ് വിന്െറ സുജൂദ് െചേ താണ്. സഹ് വിൻെറ സുജൂദ് ര ു പാവശ ം െച ണം. സാധാരണ നി ാര ിെല സുജൂദുകൾ ിടയിൽ ഇരി ു തു േപാെല ഇവ ിടയിലും ഇരി ണം. അവസാനെ അ ഹി ാ ും സ ലാ ും ദുആയും കഴി ് സലാം വീ ു തിനു െതാ ു മുൻപാണ് സഹ് വിൻെറ സുജൂദ് െചേ ത്. സഹ് വിൻെറ സുജൂദുകളിൽ ഈ ദിക്ർ െച ണം. അർ ം : പരേമാ തനായ എെ നാഥെന ുതി ുകയും അവെ പരിശു ിെയ വാഴ് ുകയും െച ു ു എ ാണിതിെ അർ ം. നി ാര ിൽ നിർബ മായ ഏെത ിലും ഒരു കാര ം മറ ു എ ് കരുതുക. ഓർമ വ ഉടെന അതു നിർവഹി ണം. സഹ് വിൻെറ സുജൂദ് െച ാം എ ് കരുതി വി ു കളയാൻ പാടി . ചുരു ിൽ നി ാര ിൽ നിർവഹിേ ത് ഉേപ ി ുകേയാ നി ാര ിൽ ഇ ാ ത് പവർ ി ുകേയാ െച ാലാണ് സഹ് വിൻെറ സുജൂദ് ആവശ മായിവരു ത്. സു ായ ഒരു കാര ം മറ ുകയും അതിനു േശഷമു ഫർളിൽ പേവശി ുകയും െച തിനു േശഷം മറ ത് ഓർമ വ ാൽ അത് നിർവഹി ാൻ േവ ി മട രുത്. മന ൂർവം അ െന മട ിയാൽ നി ാരം നി ലമായി ീരും.
 17. 17. വിശു ഖുറാനിൽ സുജൂദിൻെറ ചില ആയ ുകളു ്. അവ ഓതുേ ാൾ ഓതു വർ ും േകൾ ു വർ ും സുജൂദ് െച ൽ സു ാണ്. ഇതിന് സുജൂദു ിലാവ ് എ ാണ് പറയു ത്. നി ാര ിലാെണ ിലും അെ ിലും ഓ ിൻെറ സുജൂദ് സു ാണ്. ജമാഅ ് നി ാര ിൽ ഇമാം സുജൂദ് െചയ്െത ിൽ മാ തേമ മഅമൂം െച ാൻ പാടു ൂ. സജദയുെട ആയ ് ഓതിയാൽ ഒരു സുജൂദ്െച ണം. പതിനാലു സജദയുെട ആയ ുകളാണ് ഖുറാനിൽ ഉ ത്.. അവ ഈ പറയു വയാണ്. 1. സൂറ ുൽ അഅറാഫിെല 206 ആയ ് 2. സൂറ ുൽ റഅദിെല 15 ആയ ് 3. സൂര ു ഹ്ലിെല 49 ആയ ് 4. സുര ുൽ ഇ സാഈലിെല 107 ആയ ് 5. സൂറ ുൽ മറിയമിേല 58 ആയ ് 6. സൂറ ുൽ ഹ ിെല 18 ആയ ് 7. സൂറ ിൽ ഹ ിെല 77 ആയ ് 8. സൂറ ുൽ ഫുർഖാനിെല 60 ആയ ് 9. സൂറ ു ംലിെല 25 ആയ ് 10. സൂറ ു സജദയിെല 15 ആയ ് 11. സൂറ ു ഫു ില ിെല 37 ആയ ് 12. സൂറ ു ിെല 62 ആയ ് 13. സൂറ ുൽ ഇൻഷിഖാഖിെല 21 ആയ ് 14. സൂറ ുൽ അലഖിെല 19 ആയ ് സൂറ ് സ ദിെല 21 ആയ ് ഈ ഗണ ിൽ െപ ത . അവിെട ഒരു സുജൂദ് സു ു ്. അത് ശുക്റിൻെറ സുജൂദാണ്. നി ാര ിൽ ശുക്റിൻെറ സുജൂദ് ഇ . സാധാരണ സുജൂദിൽ െചാ ാറു ദിക്ർ ഓ ിൻെറ സുജൂദിലും െചാ ാെമ ് പറ ുവേ ാ. ഓ ിൻെറ ഈ പറയു ദി കും െചാ ാം. അത് സു ാണ്.
 18. 18. അർ ം: അപാരമായ തൻെറ കഴിവ് െകാ ് സൃ ി ുകയും ക ും കാതും പദാനം െച ുകയും െച നാഥൻെറ മു ിൽ ഞാെനൻെറ മുഖം കുനി ു ു.ഉ മ സൃ ികർ ാവായ അ ാഹു ഗുണ സ ൂർണനായിരി ു ു. ഇമാം ഓ ിൻെറ സുജൂദ് െചയ്താൽ മഅമൂമും സുജൂദ് െച ൽ നിർബ മാണ്. നി ാര ിലാെണ ിൽ ഓ ിൻെറ സുജൂദ് െച ാൻ േവ ി തക്ബീർ െചാ ണം. നി ാര ിലാ ാെതയാണ് സുജൂദ് െച െത ിൽ ആദ ം തക്ബീറ ുൽ ഇഹ്റാം (അ ാഹു അക്ബർ) എ ് െചാ ുകയും സുജൂദിനു േശഷം ഇരു ് സലാം വീ ുകയും േവണം. നി ാര ിൻെറ ശർ ുകെള ാം ഈ സുജൂദിനും ബാധകമാണ്. 16-June-2020 ഇത് േ കാഡീകരി എെ യും കുടുംബെ യും നി ളുെട ദുആയിൽ ഉൾെപടു േണ... അ ുൽ ല ീഫ് കരി യിൽ, ഈ ാ ുഴ, േകാഴിേ ാട്,latifka100@gmail.com

×