O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
d                        d        /          / ^ ,   ZE           ...
Examen de estadística del tema 2 de 3º de diversificación
Examen de estadística del tema 2 de 3º de diversificación
Examen de estadística del tema 2 de 3º de diversificación
Examen de estadística del tema 2 de 3º de diversificación
Examen de estadística del tema 2 de 3º de diversificación
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Examen de estadística del tema 2 de 3º de diversificación

1.369 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Examen de estadística del tema 2 de 3º de diversificación

 1. 1. d d / / ^ , ZE & &RPSOHWD OD WDEOD GLFLHQGR OD SREODFLyQ OD YDULDEOH REMHWR GH HVWXGLR HQ FDGD FDVR SURSXHVWR DVtFRPR HO WLSR GH YDULDEOH (VWXGLRV HVWDGtVWLFRV 3REODFLyQ 9DULDEOH 7LSR GH YDULDEOH&RORU GH RMRV GH OD SREODFLyQ HVSDxROD 1~PHUR GH KHUPDQRV GH ORV DOXPQRV GH ž GH GLYHUVLILFDFLyQ3HVR GH ORV UHFLpQ QDFLGRV GHO KRVSLWDO GH 3XHUWR 5HDO3XQWRV REWHQLGRV SRU ORV MXJDGRUHV GH EDORQFHVWR GH OD VHOHFFLyQ HVSDxROD 7tWXOR GH ORV OLEURV PiV OHtGRV HQ HO ,(6 +XHUWD 5RVDULR 2UJDQL]D HQ XQD WDEOD ORV VLJXLHQWHV YDORUHV GH XQD YDULDEOH HVWDGtVWLFD HQ OD TXH DSDUH]FD ODIUHFXHQFLD DEVROXWD IL OD IUHFXHQFLD DEVROXWD DFXPXODGD )L OD IUHFXHQFLD UHODWLYD KL OD IUHFXHQFLDUHODWLYD DFXPXODGD +L HO Q~PHUR GH LQGLYLGXRV Q;L /RV SHVRV GH EHEpV DO QDFHU VH UHIOHMDQ HQ OD VLJXLHQWH WDEOD 5HSUHVHQWD HVWRV GDWRV PHGLDQWHXQ KLVWRJUDPD XQ SROtJRQR GH IUHFXHQFLDV3HVR JUDPRV > > > > > Qž GH EHEpV¢(Q TXp LQWHUYDOR VH HQFXHQWUD XQ EHEp TXH SHVD J" ¢< XQR TXH SHVD J" 7UDV UHDOL]DUVH XQD HQFXHVWD D SHUVRQDV GH OD FDOOH SUHJXQWiQGROHV TXp HTXLSR SHQVDED TXHJDQDUtD OD OLJD GLMHURQ TXH VHUtD HO 5HDO 0DGULG TXH HO %DUFHORQD TXH RWURV HTXLSRVGLIHUHQWHV 5HDOL]D XQ GLDJUDPD GH VHFWRUHV TXH UHSUHVHQWH HVWRV GDWRV REWHQLGRV &RQ ORV GDWRV GHO HMHUFLFLR FDOFXOD OD PRGD PHGLDQD OD PHGLD GH HVD GLVWULEXFLyQ HVWDGtVWLFD /DV QRWDV GH ORV H[iPHQHV GH GRV JUXSRV GLIHUHQWHV IXHURQ $ %D 5HSUHVpQWDODV HQ GRV WDEODV GH IUHFXHQFLDV EDVWD FRQ OD IUHFXHQFLD DEVROXWD ILE &DOFXOD OD PHGLD HQ FDGD FDVRF ¢&XiO GH ODV GRV PHGLDV HV PiV DSURSLDGD SDUD DQDOL]DU HVWD YDULDEOH HVWDGtVWLFD"

×