O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEGİ YAYıNLARı, Nu. 6
KÜTÜPHANE MALZEMESi EL KiTABI
            ı.CİLT     ...
Ö N SÖZ

  Kütüphanecilik, ülkemizde yeni kökleşmeğe başlamış meslek gruplarından­
dır. Toplum kalkınmasında, kütüphanel...
İçİNDEKİLER
                                    Sayfa No :

ÖNSÖZ         ...
IV. OKUYUCU   HİzMETLERİ    BÖLÜMÜ      vE  KULLANILAN
     MALZEME                    ...
Kütüphane Malzemesi El Kitabı
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Kütüphane Malzemesi El Kitabı

1.831 visualizações

Publicada em

Kütüphane Malzemesi El Kitabı

Publicada em: Educação
 • Login to see the comments

Kütüphane Malzemesi El Kitabı

 1. 1. TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEGİ YAYıNLARı, Nu. 6 KÜTÜPHANE MALZEMESi EL KiTABI ı.CİLT Basılı Formlar, Fiş Örnekleri ve Bunların Kütüphane Hizmetlerinde Kullanılnıaları OSMAN TEKİN AYBAŞ, M. Sc. Güven Matbaası ANKARA - 1968
 2. 2. Ö N SÖZ Kütüphanecilik, ülkemizde yeni kökleşmeğe başlamış meslek gruplarından­ dır. Toplum kalkınmasında, kütüphanelere ve kütüphaneellere düşen görev gün geçtikce daha iyi anlaşılmakta ve bunun sonucu kütüphaneci gerekli önemi ve saygıyı yavaş yavaş kazanmaktadır. Yeni filizlenen dallarda, o mesleğin men- suplarına düşen sorun gerçekten büyüktür. Türk kütüphanelerinin ve kütüphaneciliğinin içinde bulunduğu ortamı ya· kından bilen bir kütüphaneci olarak, araştırmalara başladığımız zaman çeşitli sorunlarla lmrşılaştık. Malzeme yaptıl'ına sıluntısı öncelikle çözüm bekleyen bü· yük bir sorun olaıoak karşıımza çıktı. Meslekten olmayan, ya da kısa süreli kurslar sonucu kütüphanelere atan- mış yüzlerce personel, kütüphane malzemesi ve organizasyonu konusunda old'uk- ça yetersiz bulunuyordu. Kütüphane malzemesinin ve bunlara özgü standart- ların ne olduğunu bilmeyen bu meslektaşlarımız, iyi niyetlerine ve sonsuz ça- balarına rağmen beklenen hizmeti, vermekten uzaktı. Tümünün arzuladığı, her an baş vurabilecekleri ve eııerinin altında bulunmasını istedikleri ktiaplar ge- rekliydi. Bizce, bu tip müracaut eserlerinin en önemlisi ve en gerel{lisi kütüpo, hanelerde kuııanılan basılı formlar ve fişleriıı tamamını, dünya kiitüphanelerin- ce kabul edilmiş standart ölçüleriyle -e diğer nitelikleriyle veren bir el kitabı idi. çalışmamıza böyle bir açıdan yön vererek, söz konusu malzemeyi standard ölçüleriyle birlikte, kuııanılma sahalarına da değinerek tamttık. Tamtılan her malzemenin, özenle çizimini yaptık. Karton ve kağıt örneklerini verirken lükse kaçmayıp Türkiye Selüloz ve Kağıt İşletmesi Genel Müdürlüğü imalat kataloğ­ larına uygun kaliteleri seçtik. Eserimizin, bir bütün olarak, kütüphane hizmetlerinin ve organizasyonunun, nazari yönünden çok, tatbiki cephesini kapsadığı için kiitüphanecilik eğitimi görmemiş veya kısa süreli kurslar sonucu yetişmiş kütüphanecilere rehberlik edeceğine inanıyoruz. Elinde böyle bir müracaat eseri bulunan kütüphaneci, komşu kütüphanelerden ve kütüphanecilerden mal:ıeme örnekleri ve ölçüleri istemekten kurtulacak, kendi kütüphanesini kendisi kurabilme güç ve yeteneği­ ne erişebilecektir. Eserimizin hazırlanmasında ve gözden geçirilmesinde değerli zamanlanm esirgemeyen, Dil ve Tarih Coğrafya Fakiiltesi Kütüphanecilik Bölümü öğretim üyelerine ve Kütüphaneler Genel Müdürü sayın Abdulkadir Salgır'a şükranlan­ mızı sunar, çalışmamızın, Tiirk kütüphaneciliğine ve onun azimkar kütüphane- cilerine yararlı olmaslO1 dileriz. Osman Tekin Aybaş 27 Mart 1967 Ankara v
 3. 3. İçİNDEKİLER Sayfa No : ÖNSÖZ V KISALTMALAR ix BÖLÜMLER· 1. GİRİş II. KÜTÜPHANE HİzMETLERİNDE KULLANILAN MALZEME 7 III. TEKNİK HİzMETLER VE KULLANILAN MALZEME 9 A. AKSESYON BÖLÜMÜ LO Kitap seçimi işlemı ve kullanılan fişler. Ismarlama işlemi ve kullanılan fişler. Süreli yayınlar sipariş fişi. Bağış ve mübadele yoluyla gelen yayınları kayıt fişi. Yazma ve nadir eserleri tesbit fişi Demirbaş kayıtları. Süreli yayınlar takip fişleri. Cilde gönderilen süreli yayınları kayı t fişi. Süreli yayınlar bölümü fazla sayılar fişi. Süreli yayınlar bölümü eksik sayılar fişi. Cilt işlemleri ve pusulaları. Posta etiketleri. Sunma kartı. Teşekkür mektupları. B. KATALOG ve TASNİF BÖLÜMÜ 44 Kataloglama ve Tasnif. Raf dizin fişi (seelf list). Kılavuz fişler. Okuma malzemesinin okuyucu hizmetleri bölümüne gönderilmek üzere hazırlanması. Kitap sırtlarının yazılması. Kitap cebi. Kitap fişleri. Tarih pusulası. Vii
 4. 4. IV. OKUYUCU HİzMETLERİ BÖLÜMÜ vE KULLANILAN MALZEME 55 Kütüphaneye kaydolma fişi. Okuyucu kartı. Üyelik ve giriş kartı. Ödünç verme sistemleri. Ayrılmış (reserve) kitaplar koleksiyo!lu. Kitap ayırtmak ve kitap ayırtma fişleri. Ceza fişi. Süreli yayınlar ödünç verme fişi. Tamir fişi. Kütüphane bildirileri. V. KÜTÜHANE İSTATİsTİKLERİ 88 Ödünç verme istatistikleri. Kütüphal1eye üye sayısını gösteren istatistikler. Müracaat hizmeti istatistikleri. Aksesyon bölümü istatistikleri Kütüphane koleksiyonunun gelişmesini gösteren istatistikler. vı SONUÇ 103 EKLER 107 BİBLİYOGRAFYA 109 İNDEKS 111 Viii

×