Pyetjet me përgjigje nga kontabiliteti

pyetje shum te mira bashk me pergjigje ne kontabilitet

Punoi: Kushtrim Xhemajli 2014 Page 1
Pyetjet me përgjigje nga Kontabiliteti :
1.KONTABILITETI – GJUHË E BIZNESIT
Kontabiliteti është sistem informativ që mat aktivitetet biznesore, i
proceson të dhënat
përmes raporteve dhe iu komunikon rezultatet vendim marrësve.
2. KOMPONENTË KYÇË TË KËTIJ DEFINICIONI JANË:
a)Sasiorë – kontabiliteti lidhet ne numrat,
b)Financiarë – shprehja e të dhënave përmes raporteve financiare,
c)I shfrytëzueshëm – si në aspektin teorik ashtu edhe në atë praktik,
d) Vendimet – informata që del nga kontabiliteti është e rëndësishme
vetëm nëse është e shfrytëzueshme.
3. ÇKA ËSHTË BILANCI I FIRMËS?
Bilanci I firmës paraqet gjendjen financiare të saj në një moment kohe
të dhënë.
4. PASQYRA E REZULTATIT FINANCIAR?
Tregon se qfarë ndodhë gjatë një periudhe kohe.(mujore,tre mujore
apo vjetore).
5. ÇKA ËSHTË KONTABILITETI?
KONTABILITETI ËSHTË SISTEM I CILI IDENTIFIKON, REGJISTRON,
KOMUNIKON INFORMATA QË JANË RELEVANTE, TË BESUESHME DHE TË
KRAHASUESHME NË MËNYRË QË TI NDIHMOJ SHFRYTËZUESIT PËR
MARRJEN E VENDIMEVE MË TË MIRA.
6. FOKUSIMI I KONTABILITETIT ËSHTË NË?
Identifikim, matje, regjistrim, raportim dhe analizë
7. LLOJET E SISTEMEVE TË KONTABILITETIT:
KONTABILITETI FINANCIAR
KONTABILITETI I KOSTOS
KONTABILITETI MENAXHERIAL
KONTABILITETI I TAKSAVE.
Punoi: Kushtrim Xhemajli 2014 Page 2
8. CILI ËSHTË DALLIMI NË MES TE KONTABILITETIT FINANCIAR
DHE ATIJ MENAXHERIAL?
KONTABILITETI FINANCIAR
është procesi i përgatitjes, raportimit dhe interpretimit të informacionit
kontabël që u ofrohet marrësve të jashtëm të vendimeve
KONTABILITETI I MENAXHMENTIT
është proces i përgatitjes, raportimit dhe interpretimit të informacionit
llogaritar që u jepet marrësve të brendshëm të informatave
9. KONTABILITETI FINANCIAR I SIGURON INFORMATAT ?
NGA SHFRYTëZUESIT E JASHTëM
- investitorët
- kreditorët
- rregullatorët
- konsumatorët
- konkurenc
10. KONTABILITETI I MENAXHMENTIT I SIGURON INFORMATAT?
NGA SHFRYTëZUESIT E BRENDSHëM
- pronarët
- menaxherët
- Punëtorët
11. RAPORTET FINANCIARE JAN?
Bilanci – i cili paraqet pasqyren përbërse të pasuris si aktivë si dhe
detyrimeve
dhe kapitalit si pasivë, në momentin e caktuar.
Pasqyra e të ardhurave- paraqet raportin financiar të të ardhurave dhe
të dalave perms profitit apo humbjes,po ashtu në një periudhë të
caktuar kohore.
Raporti mbi rrjedhjen e parasë- shpreh ndryshimet si pasoj e rritjes apo
zvoglimit
Të parasë në periudhën parallogaritse.Në këtë aspekt ,ndryshimi ndodh
në
Qastin kur është paguar paraja apo kur është marr ajo.
Punoi: Kushtrim Xhemajli 2014 Page 3
Pasqyra e ndërrimeve në ekuitet,e cila shpjegon ndryshimet në kapital
dhe rezerva gjat një viti(apo mjetet-detyrimet=ekuiteti).
Analizat financiare përmes – raporteve të likuiditetit,raportet e
rentabilitetit,raportet e tregut,raportet e drejtimit të aktiveve,të
pasqyrave
të llogarive të arkëtueshme etj.
12. RAPORTET E BRENDSHME ?
Përdoren nga menaxhmenti për
- Planifikim
- Implementim të planeve
- Kontrollim të kostove
- Marrje vendimesh
Raportet e jashtme
Përdoren nga palë të jashtme që kanë interes ekonomik në firmë
- Bilanci i gjendjes
- Pasqyra e të ardhurave
- Pasqyra e cash flow-it
13. INFORMACIONI KONTABEL ?
Informacioni kontabël ndihmon në marrjen e vendimeve rreth
bizneseve.
Ata ndimojn vendimarrsit të përcaktojn ku janë, ku është dashur të jenë
dhe ku janë duke shkuar.Shfrytzuesit primarë të informacionit kontabël
janë kreditorët, invesitorët, menaxherët si dhe individët dhe
organizatat të
tjera të interesuara për atë informacion kontabël.
14. ÇKA JAN RAPORTET FINANCIARE?
Raportet financiare janë raporte kontabël ku permblidhet ecuria
financiare e një
subjekti biznesi përgjat një periudhe të dhënë kohore .
Punoi: Kushtrim Xhemajli 2014 Page 4
15. QKA ËSHTË BIZNESI ?
Biznesi është një mënyrë organizimi e aktivitetit me qëllim të sigurimit
të fitimit për të furnizuar njerëzit me mallra dhe shërbime që ata kanë
nevojë.
16. SA LLOJE TË ORGANIZIMIT TË BIZNESIT I KEMI?
I kemi 3 lloje:
1. Biznesi individual
2. Ortakëria
3. Korporata
17. SA LLOJE TË ORGANIZIMEVE JO BIZNESORE I KEMI?
I KEMI 3 LLOJE:
1. Qeveria
2. Jo profitabile
3. Shkollat
18. ÇKA JANË BIZNESE INDIVIDUALE?
Bizneset individuale janë biznese në pronësi të një individi
Kto janë biznese më të thjeshta dhe në numër më të madh.
Te këto biznese pronari paraqitet ne rolin edhe të menaxherit.
Kjo formë e organizimit të biznesit është karakteristikë e shitoreve të
Vogla, e fermave , e bizneseve shërbyese por edhe të bizneseve
profesionale( jurist,mjekë,kontabilist etj.)
CILAT JANË PËRPARSIT E KËTYRE FIRMAVE?
- Lehtë për t’u formuar,
- Lehtë për t’u shpërndar,
- Structure jo formale,
- Lejon kontroll të plotë të menaxhmentit.
CILAT JANË MANGËSIT E KËTYRE FIRMAVE?
- Përgjegjsi e pakufizuar,
- E papërshtatshme pë më shumë pronarë,
- Transferimi i vështirë i pronsisë,
Punoi: Kushtrim Xhemajli 2014 Page 5
- Pergjithsisht kërkon rregullim aktiv,
- Pjesmarrje relativisht e mangët e kapitalit,
- Biznesi lidhet me individë specifikë.
19. ÇKA ËSHTË BIZNESI ME ORTAKRI?
Ortakëria është biznes në pronësi të dy a më tepër individëve.
Ortakët mbajnë përgjegjsi kolektive dhe individuale për borxhet dhe
detyrimet e tjera të ortakrisë me tërë pasurin e tyre.
SA LLOJE TË ORTAKRIVE EGZISTOJNË ?
1. Ortakria e përgjithshme - paraqet llojin e ortakrisë në të cilën secili
nga ortakët përgjigjet me tërë pasurin e tij për detyrimet që kan biznesi.
2. Ortakria e kufizuar- është lloj i ortakrisë që ka një apo më tepër
partnerë të kufizuar,të cilët përgjigjen ndaj detyrimeve tërgjigjen ndaj
detyrimeve të biznesit deri në lartësin e pjesëmarrjes së paguar.
3. Ortakria kryesore e kufizuar – publikisht paraqet si shoqëri aksionare
dhe tregton me aksione në tregun financiar,mirpo për dallim nga
shoqëritë aksionare, profiti tatimor vetëm njëher.
4. Bashkëndërmarrja – është kryesisht biznes i kontraktuar që përfshin
dy apo më tepër persona fizikë apo juridik me qëllim të pjesmarrjes në
profitin e përbashkët.
CILAT JANË PËRPARSIT E KËTYRE FIRMAVE?
- Lehtë për t’u formuar
- Lehtë për t’u shpërbër,
- Kanë struktur të thjeshtë organizative,
- Relativisht pak rregullore,
- Lejojnë më shumë pronarë.
CILAT JANË MANGËSIT E KËTYRE FIRMAVE?
- Përgjegjsi e pakufizuar,
- E papërshtatshme për numër të madh pronarësh,
- Transferim i pronësisë i vështirë,
- Zakonisht rezultojnë me menaxhment të ngathët,
Punoi: Kushtrim Xhemajli 2014 Page 6
- Ortakëria përfundon me vdekjen, jo kompetencën apo tërheqjen e
pronarit.
20. ÇKA ËSHTË BIZNESI I KORPORATAVE?
Korporata është biznes i organizuar në bazë të ligjit si një entitet i ndarë
ligjor.
Aksionaret e korporates nuk mbajnë përgjegjësi për detyrimet e
shoqëris.
Kur korporata emeton vetë një lloj të aksioneve, ato i quajm aksione te
të zakonshme.
Pronarët e korporatave quhen: Aksionar.
SI ORGANIZOHEN ZAKONISHT KORPORATAT?
Korporatat zakonisht organizohen në formë të:
- Shoqërive aksionare- që paraqesin korporatat, pronarët e së cilës
mund t’i transferojnë aksionet e tyre pa miratimin e aksionarve të tjerë
ose të shoqëris,
- Shoqërive me përgjegjësi të kufizuar (SHPK)- që paraqet
korporatën,aksionet e së cilës shpërndahen vetëm ndërmjet
themeluesve të saj ose ndërmjet personave të tjerë të përcaktuar
paraprakisht.
CILAT JANË PËRPARSIT E KORPORATAV?
- Korporatat kanë përgjegjsi të kufizuar,
- Korporatat kan jetë të vazhdueshme, të ndarë nga ato të pronarëve të
tyre
- Aksionarët nuk janë personalisht përgjegjës për borxhet e një
korporate( përgjegjësi e kufizuar),
- Në shumicën e korporatave aksionarët nuk menaxhojn kompanit,ata
zgjedhin menaxher profesionalë.
CILAT JANË MANGËSIT E KORPORATAV?
-Pronarët individualë mundë të kenë ndikim të vogël mbi
menaxhmentin,
-Pjesa më e madhe e korporatave duhet të paguajnë taksa mbi të
Punoi: Kushtrim Xhemajli 2014 Page 7
ardhurat e tyre,
-Korporatat janë të rregulluara nga agjenci të ndryshme të shtetit ose të
qeverisë,
-Relativisht vështir rregullohen,
-Zbatimi I rregulloreve është me kosto,
- Korporatat më të mdha është vështir të menaxhohen.
21. ÇKA ËSHTË ETIKA NË KONTABILITET?
Etika është posaçërisht e rëndësishme për kontabilitetin sepse saktësia
e informatës së kontabilitetit varet nga sinqeriteti i atyre që i përgatisin,
raportojnë dhe auditojnë ato informata.
Zakonisht personat që merren me këto qështje,duhet bazohen
rreptësisht në kodinë e mirsjelljes profesionale,i cili duhet bazuar në tri
parime themelore e ato jan:
1. Në integritetin e personit që përgatit, raporton dhe kontrollon
Informatat e kontabilitetit
2. Në objektivitetin e informatave të përgatitura
3. Në pavarësinë profesionale të personit...
Etika në kontabilitet funksionimi e ka në këto parime:
- Mënjanon gabimet e vogla etike.
- Përqendrohet në reputacionin e juaj afat gjatë.
- Ju mund të pritni të keni pasoja nga mbajtja e një pozicioni etik.
Në Kodin e mirësjelljes profesionale janë dhënë parimet bazë, të cilat i
përgjithsojmë në tri pjesë:
1.Çmuarja – kontabilisti duhet të jetë i sinqertë, i drejtë , i ndershëm
2. Objektiv në paraqitjen e informatave, t’i ikë konfliktit të interesave
3. Të ketë aftësi profesionale
4. Të jetë i besueshëm
5. Të ketë sjellje profesionale
6. Të respektoj standardet e kontabilitetit
Punoi: Kushtrim Xhemajli 2014 Page 8
Kontabilistët që punojë në firma biznesore apo jo profitabile thuhet se
janë
kontabilistë ( private).
Kontabilistët që ofrojnë shërbime në bazë të tarifave quhen kontabilistë
të
çertifikuar.
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles – (parimet e
kontabilitetit
përgjithësisht të pranuara) janë standarde të zhvilluara nga organizata
profesioniste llogaritarësh për të identifikuar procedura të qarta.
.
21. ÇKA ËSHTË AUDITIMI?
Auditimi është ekzaminimi i hollësishëm i raporteve financiare të një
organizate.
Auditorët e pavarur të cilët ekzaminojnë informacionet për të
konfirmuar se janë të
përgatitura në pajtim me GAAP janë kontabilistë publik të çerfifikuar.
Këshillat dhe shoqatat e kontabilistëve:
1. Federata ndërkombëtare e kontabilistëve (IFAC)
2. Këshilli për standardet financiare dhe kontabël (FASB)
3. Komisioni për sigurimin e këmbimeve (SEC
4. Instituti amerikan për certifikimin e kontabilistëve (AICPA)
5. Komiteti ndërkombëtar për standardet e kontabilitetit (IASC)
6. Këshilli kosovar për standardet për raportim financiar
22. CILAT JANË OBJEKTIVAT E BIZNESIT?
Objektivat e biznesit jan:
- Realizimi i profitit
- Të mbeturit solvent (me aftësi pagimi
Punoi: Kushtrim Xhemajli 2014 Page 9
22.CILAT JAN AKTIVITETET FINANCUESE?
Aktivitetet financuese
-Financimi nga pronarët (ekuiteti)
- Financimi nga jo pronarët (detyrimet)
CILAT JANË AKTIVITETET INVESTUESE?
Aktivitetet investuese
-Blerja e burimeve (aseteve)
-Shitja e burimeve (aseteve)
CILAT JANË AKTIVITETET OPERUESE?
Aktivitetet operuese
- Shitja e produkteve dhe shërbimeve
-Rezultati në shitje dhe shpenzime
Bizneset janë si pemët
23. CILAT JANË BURIMET E KAPITALIT TË BIZNESIT?
-Investitorët (Pronarët)
-Kreditorët (Lenders)
-Fitimet nga bizneset
24. PËR ÇFARË PËRDOREN BURIMET E BIZNESIT?
Burimet e biznesit shfrytëzohen për:
Blerje të tokës, ndërtesave dhe pajisjeve
Blerje të materialit dhe furnizimeve
Pagesën e të punësuarve
Pagesën e shpenzimeve tjera operative
25. ÇFARË OFROJNË FUNKSIONET VIJUESE TË BIZNESEVE?
26. SI SHFRYTËZOHEN ATO TË ARDHURA TË KRIJUARA NGA
BIZNESI?
27. PASURIA ËSHTË E BARABARTË ME INTERESIN FINANCIAR
PASURIA = INTERESI FINANCIAR
Punoi: Kushtrim Xhemajli 2014 Page 10
28. ÇFARË ËSHTË EKUACIONI BAZIK I KONTABILITETIT?
Ekuacioni bazik i kontabilitetit është raporti në mes të
aseteve,detyrimeve plus ekuitetit
të pronarëve.
29. DEFINIMI I KONTABILITETIT TË DYFISHTË ?
Sistem i regjistrimit të transaksioneve në drejtim të ruajtjes së barazisë
së ekuacionit të
kontabilitetit.
ÇKA ËSHTË EKUACIONI I KONTABILITETIT ?
Ekuacioni i kontabilitetit është një ekuacion algjebrik, që shpreh
raportin në
mes të aseteve(burimeve), detyrimeve dhe ekuitetit të pronarëve(neto
aseteve
apo interest të mbetur(residual) në biznes pasi që të jenë mbuluar
detyrimet.
Elementet e ekuacionit të kontabilitetit janë: Asetet = Detyrimet +
Ekuiteti i pronarëve
Çfarë është roli i kontabilitetit të dyfishtë?
Debitë duhet përherë të jenë të barabarta me kreditë.
Debitë = Kreditë
Janë dy karakteristika të rëndësishme të kontabilitetit të dyfishtë:
- Secili transaksion duhet të regjistrohet në dy llogari,dhe
- Secila llogari duhet të ketë dy shtylla(vargje).
Kontabiliteti i dyfishtë
EKUACIONI I KONTABILITETIT
EKUACIONI I KONTABILITETIT
Punoi: Kushtrim Xhemajli 2014 Page 11
30.CILAT JANË BURIMET E ASETEVE?
Burimet e siguruara nga kreditorët dhe pronarët
ÇFARË JANË ASETET?
• Diçka që posedon kompania e që ka vlerë të ardhshme ekonomike.
– Toka
– Ndërtesa
– Pajisjet
– Goodwill (emri i mirë)
ÇFARË JANË DETYRIMET?
• Njëlloj borxhi i kompanisë.
– para
– shërbime
– produkte
ÇFARË ËSHTË EKUITETI I PRONARËVE?
. Është ajo çka ka mbetur nga asetet pas zbritjes së detyrimeve.
– Njëjtë si asetet neto
– Kërkesat e pronarëve ndaj aseteve të ekuitetit.
Transaksionet që ndikojnë
në ekuitetin e pronarëve
EKUITETI I PRONARËVE EKUITETI I PRONARVE
RRITET NGA: ZVOGLOHET NGA :
ÇFARË JANË TË ARDHURAT?
• Ato janë shumat e pranuara apo që do të pranohen nga
konsumatorët nga shitja e produkteve apo shërbimeve.
– Shitjet
– Kryerja e shërbimeve
– Qiraja
– Interesi
Punoi: Kushtrim Xhemajli 2014 Page 12
ÇFARË JANË SHPENZIMET?
• Ato janë shumat që janë paguar apo do të paguhen më vonë për
kostot që janë shkaktuar për të fituar të ardhurat.
– Pagat dhe mëditjet
– Shërbimet
– Furnizimet e shfrytëzuara
- Reklamat, konkurset, propaganda....
31. ÇKA ËSHTË TRANSAKSIONI BIZNESOR?
Transaksioni biznesor është ngjarje ekonomike apo kusht që direkt
ndryshon
kushtet financiare të entitetit apo ndikon në rezultatet e operacioneve
të biznesit.
ÇFAR TRANSAKSIONESH KEMI?
Transaksionet e jashtme të shkaktuara në mes të organizatave dhe
palëve të jashtme.
Transaksionet e brendshme të shkaktuara brenda organizatës.
32. PASQYRAT FINANCIARE
• Kriteret dhe parimet e ndërtimit të pasqyrave financiare:
1. Qartësia dhe vërtetësia (të tregohet ashtu siç është),
2. Qëndrushmëria – rregullat nuk duhet ndryshuar nga viti në vit,
3. Materialiteti (rëndësia) – përmbajtja e të gjitha rregullave që kanë
rëndësi të veçantë në përpilimin e PF
4. Korrektësia në përpilimin e PF,
5. Kujdesi (në veprimet e krijimit të PF)
6. Kontimuiteti apo biznesi në vijimësi
7. Kostoja historike – të gjitha mjetet e kompanisë paraqiten në
lartësinë e të dhënave reale monetare,
• Raporti i të ardhurave—Përmbledhje i të ardhurave dhe shpenzimeve
për periudhë specifike kohore.
Punoi: Kushtrim Xhemajli 2014 Page 13
• Raporti i fitimeve të mbajtura— Përmbledhje e fitimeve të mbajtura
të korporatës për periudhë specifike kohore.
• Bilanci i gjendjes— Listë e aseteve, detyrimeve dhe ekuitetit të
pronarëve në ditën e caktuar.
• Raporti i rrjedhës së parasë—Përmbledhje e të pranuarave të
gatshme (Paraja) dhe pagesave për periudhën specifike kohore.
ÇFARË ËSHTË PASQYRA E TË ARDHURAVE?
Pasqyra e të ardhurave është një raport formal i operacioneve të
biznesit brenda një periudhe të caktuar kohore. Ajo po ashtu quhet
edhe pasqyrë e profitit apo humbjes apo edhe pasqyrë e të ardhurave
shpenzimeve.
Pasqyra e të ardhurave
Tregon diferencën në mes të ardhurave nga shitja e mallrave dhe
shërbimeve si dhe shumës së shpenzuar për të operuar biznesi.
33.ÇFARË ËSHTË E ARDHURA (FITIMI) NETO?
E ardhura neto është rezultat i tejkalimit të të ardhurave ndaj
shpenzimeve.
ÇFARË ËSHTË HUMBJA NETO?
Humbja neto është rezultat i tejkalimit të shpenzimeve ndaj të
ardhurave
34. RAPORTI I RRJEDHJES SË PARASË ?
Rrjedhja e parasë nga aktivitetet operuese—ky seksion raporton
përmbledhjen e Cash
pranimeve dhe Cash pagesave nga operacionet.
Rrjedhja e parasë nga aktivitetet investuese—ky seksion raporton Cash
transaksionet për
blerje dhe shitje të aseteve të përhershme dhe transaksioneve që kanë
të bëjnë me to.
Punoi: Kushtrim Xhemajli 2014 Page 14
Rrjedhja e parasë nga aktivitetet financuese—ky seksion raporton Cash
transaksionet që
lidhen me cash investimet nga pronari, huazimet dhe tërheqjet e
kapitalit nga pronari.
35. ELEMENTET E PASQYRAVE FINANCIARE SI:
• Asete, detyrime, ekuitet (bilanci i gjendjes)
• Të ardhura dhe shpenzime (pasq. e të ardhurave)
• Aktivitete operuese, investuese dhe financiare (pasqyra e rrjedhjes së
parasë)
Llogaria
Regjistrimi detal i rritjeve dhe zvogëlimeve në asete, detyrime, ekuitet,
të ardhura dhe
shpenzime specifike.
Për secilin zë rëndësishëm mbahet llogari e posaçme.
LLOGARITË E ASETEVE: ASETET JANË BURIME NË PRONËSI NGA BIZNESI
Aktivi- Debi
Pasuria - Asetet
- Paraja
- Dëftesat e pranueshme
- Shpenzimet e parapaguara
- Toka
-Ndërtesat
-Pajisjet
- Furnizimet e shitores
- Furnizimet e zyrës
- Llogarit e arkëtueshme
- Sigurimi I parapaguar
-objektet
-Makinat
- Stoqet
- Mjetet themelore
Punoi: Kushtrim Xhemajli 2014 Page 15
-Mallrat
-licencat
-Patentat
-Kamatat e argëtueshme
-llogaritë e argëtueshme
- Arka
-TVSH e argëtuar
-KMSH
-Kontributi në sport
-Neto fitimi
-Impiantet
-Ptundshmria
-Mteriali
-Vetura
-Inventari
-Shpenzimet e parapaguara
-Logarit e pranueshme afatshkurtra
-Llogarit e pagueshme
LLOGARITË E DETYRIMEVE: DETYRIMET JANË BORXHE KREDITORËVE
(PERSONAVE JASHTË KOMPANISË).
Pasivi-Kredi
Detyrime
-Pagat e pagueshme
-Dëftesat e pagueshme
-Të ardhurat e pafituara
-Detyrimet akruale
-Llogarit e pagueshme
-Pagat e pagueshme
-Detyrimet afatshkurtra
-Tërheqjet
-Shpenzimet akruale
-Detyrimet afatgjata
Punoi: Kushtrim Xhemajli 2014 Page 16
-Huat afatgjata
-Kredit
-Detyrimet e pagueshme
-Qirat e pagueshme
-Tatimi pagueshem
-obligacionet
-Kapitali aksionar
-kredit afatshkurtra
-Dividenta e pagueshme
-Taksat dhe akcizat mbi shitje
-Detyrimet rritëse
-Dëftesat e afatshkurtër
LLOGARITË E EKUITETIT:
-Aksionet e zakonshme
-Dividenta
-Shpenzimet
-Fitimet e mbajtura
-E ardhura
-Aksionet nominale
-Kapitali dhe rezervat
-Aksionet e zakonshme
- Aksionet e preferuara
Asetet = Detyrimet + Ekuiteti i pronarve
MBANI MEND
DEBITORI ËSHTË GJENDJA FILLESTARE DHE PËRFUNDIMTARE E
LLOGARIS
NË ÇDO REGJISTRIM, SHUMA E DEBISË PËRHERË ËSHTË E
BARABARTË ME SHUMËN E KREDISË
Punoi: Kushtrim Xhemajli 2014 Page 17
35 .CIKLI I KONTABILITETIT ?
Cikli i kontabilitetit është proces sipas të cilit kontabilistët përgatitin
raportet
financiare të një kompanie për një periudhë specifike kohore.
Për bizneset e reja, cikli fillon me hapjen e llogarive të reja,
Për bizneset ekzistuese, fillon me bartjen e balancave (gjendjeve,
saldove) nga periudha e
kaluar.
HAPAT BAZIK TË CIKLIT TË KONTABILITETIT:
• Hapat bazik:
1. Krijimi i dokumenteve
2. Analizimi i transaksioneve
3. Regjistrimi në ditar
4. Përcaktimi i balancës së llogarisë
5. Regjistrimi dhe transferimi i zërave në llogarinë T,
6. Regjistrimi dhe rregullimi i zërave të parapagimeve dhe akrualet
7. Rregullimi i bilancit vërtetues
8. Përgatitja e pasqyrave financiar
9. Mbyllja e librave përmes transferimit të balanceve të llogarive të
përkohshme
10. Bilanci vërtetues pas mbylljes së librave në tërësi.
36.CASH?
Sipas bazës cash për konceptin e periudhës së kontabilitetit, të ardhurat
dhe
shpenzimet raportohen në pasqyrën financiare në periudhën në të cilën
janë
pranuar apo paguar paratë.
• 37. E ARDHURA SHPREH RRJEDHJEN E ASETEVE NGA SHPËRNDARJA APO
PRODHIMI I MALLRAVE, KRYERJA E SHËRBIMEVE APO VEPRIMTARIVE TË
TJERA QË NJË KOMPANI E CAKTUAR ËSHTË NË GJENDJE TË BËJË BRENDA NJË
PERIUDHE TË CAKTUAR KOHORE FISKALE.
Punoi: Kushtrim Xhemajli 2014 Page 18
• E ardhura regjistrohet kur plotësohen dy kritere kryesore:
1. Procesi i fitimit kryesisht është i kompletuar, përgjithësisht shitja
është bërë apo shërbimi është kryer,
2. Paraja gjithashtu është e grumbulluar apo grumbullimi është shtyrë
me arsye.
• SI MUND TË NDAHEN TË ARDHURAT?
1 E ardhura akruale
2 E ardhura e shtyrë
• Shpenzimet janë derdhjet apo shfrytëzimi i aseteve, shkaktimi i
detyrimeve nga shpërndarja apo prodhimi i mallrave, kryerja e
shërbimeve apo i veprimtarive tjera.
• ATO MUND TË PARAQITEN SI:
1. Shpenzime rrjedhëse,
2. Shpenzime të parapaguara
3. Shpenzime të shtyra
• Diferenca në mes të ardhurave dhe shpenzimeve shprehet përmes
fitimit përkatësisht humbjes.
1. E ardhura neto paraqet ndryshimin në ekuitet të kompanisë gjatë
periudhës nga transaksionet apo ngjarjet dhe rrethanat tjera, apo
diferencën në mes të ardhurës dhe shpenzimeve. Zakonisht është e
njohur si fitim neto apo profit, apo nëse është negativ si humbje neto.
2. Fitimet paraqesin rritje në ekuitet nga transaksionet, ngjarjet
periferike apo të rastësishme,
3. Humbjet parqesin zbritje në ekuitet nga transaksionet, ngjarjet
periferike apo të rastësishme,
38. SHPENZIMET E SHTYRA:
Shpenzimet e shtyra rezultojnë kur shpenzimet njihen pas pagimit të
parave
Punoi: Kushtrim Xhemajli 2014 Page 19
39. TË ARDHURAT E PAFITUARA:
Të ardhurat e pa fituara (të shtyra) janë llogari detyrimi që rezulton kur
një kompani merr
nga një konsumator për mallrat dhe shërbimet që do të jepen në të
ardhmen.
Të ardhurat njihen kur shërbimi është kryer.
40. PSE KRYEJMË REGJISTRIMET RREGULLUESE?
Regjistrimet rregulluese kërkohen në fund të secilës periudhë kontabël
sipas bazës
akruale të kontabilitetit, kryesisht për të përgatitur pasqyrat financiare.
Për të sjellë llogaritë e bilancit në gjendje rrjedhëse.
Për të reflektuar shumat e drejta të të ardhurave dhe shpenzimeve në
pasqyrën e të
ardhurave.
41. LLOGARIT E ARKËTUESHME:
Llogari e arkëtueshme është një llogari asetesh që rritet kur mallrat
shiten me kredi.
E ardhura nuk njihet si e tillë në kohën kur merren paratë, pasi që ajo
është e njohur në
momentin kur janë shitur mallrat.
Të ardhurat fitohen në periudhën në të cilën janë regjistruar por nuk
janë pranuar.

Recomendados

Pasqyrat Financiare por
Pasqyrat FinanciarePasqyrat Financiare
Pasqyrat FinanciareBujar Morina
65.4K visualizações62 slides
Pytje ne Kontabilitet por
Pytje ne KontabilitetPytje ne Kontabilitet
Pytje ne KontabilitetKastriot Gashi
21.5K visualizações9 slides
Bazat e kontabilitetit por
Bazat e kontabilitetitBazat e kontabilitetit
Bazat e kontabilitetitbaron
25.8K visualizações44 slides
1 pasqyra e te ardhurave por
1 pasqyra e te ardhurave1 pasqyra e te ardhurave
1 pasqyra e te ardhuraveMenaxherat
30.8K visualizações18 slides
Prezantimi i pasqyrave financiare. por
Prezantimi i pasqyrave financiare.Prezantimi i pasqyrave financiare.
Prezantimi i pasqyrave financiare.Vllaznim Bytyqi
17.8K visualizações23 slides
Ushtrime nga Kontabiliteti Financiar (me zgjidhje) por
Ushtrime nga Kontabiliteti Financiar (me zgjidhje)Ushtrime nga Kontabiliteti Financiar (me zgjidhje)
Ushtrime nga Kontabiliteti Financiar (me zgjidhje)Qemajl Osmani
114.6K visualizações9 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Kontabilitet Financiar por
Kontabilitet FinanciarKontabilitet Financiar
Kontabilitet FinanciarErmon Cërvadiku
14.7K visualizações12 slides
Kontabiliteti per jopecialistet por
Kontabiliteti per jopecialistetKontabiliteti per jopecialistet
Kontabiliteti per jopecialistetFakulteti i Prishtines - FSHAB Pejë
53.2K visualizações228 slides
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje por
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigjeMAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigjefatonbajrami1
136.4K visualizações17 slides
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjje por
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjjeAnaliza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjje
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjjeMuhamet Sopa
51.8K visualizações10 slides
Inventari i mallit por
Inventari i mallitInventari i mallit
Inventari i mallitMenaxherat
23.9K visualizações19 slides
Regjistrimet ne ditar dhe ne llogari por
Regjistrimet ne ditar dhe ne llogariRegjistrimet ne ditar dhe ne llogari
Regjistrimet ne ditar dhe ne llogariMenaxherat
9.9K visualizações2 slides

Mais procurados(20)

Kontabilitet Financiar por Ermon Cërvadiku
Kontabilitet FinanciarKontabilitet Financiar
Kontabilitet Financiar
Ermon Cërvadiku14.7K visualizações
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje por fatonbajrami1
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigjeMAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
fatonbajrami1136.4K visualizações
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjje por Muhamet Sopa
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjjeAnaliza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjje
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjje
Muhamet Sopa51.8K visualizações
Inventari i mallit por Menaxherat
Inventari i mallitInventari i mallit
Inventari i mallit
Menaxherat23.9K visualizações
Regjistrimet ne ditar dhe ne llogari por Menaxherat
Regjistrimet ne ditar dhe ne llogariRegjistrimet ne ditar dhe ne llogari
Regjistrimet ne ditar dhe ne llogari
Menaxherat9.9K visualizações
Parimet baze te kontabilitetit por Bledi Lila
Parimet baze te kontabilitetitParimet baze te kontabilitetit
Parimet baze te kontabilitetit
Bledi Lila24.7K visualizações
Kontabilitet pytje-pergjigje por coupletea
Kontabilitet pytje-pergjigjeKontabilitet pytje-pergjigje
Kontabilitet pytje-pergjigje
coupletea33.7K visualizações
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje) por fatonbajrami1
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
fatonbajrami135.6K visualizações
Bazat e Kontabilitetit por Menaxherat
Bazat e KontabilitetitBazat e Kontabilitetit
Bazat e Kontabilitetit
Menaxherat30K visualizações
Ushtrime bazat e kontabilitetit por Menaxherat
Ushtrime bazat e kontabilitetitUshtrime bazat e kontabilitetit
Ushtrime bazat e kontabilitetit
Menaxherat51.8K visualizações
Makroekonomia slides por Kastriot Gashi
Makroekonomia slidesMakroekonomia slides
Makroekonomia slides
Kastriot Gashi39K visualizações
Detyra kontabilitet 1 por Menaxherat
Detyra kontabilitet 1Detyra kontabilitet 1
Detyra kontabilitet 1
Menaxherat12.6K visualizações
Detyra me zgjidhje bilanci i gjendjes dhe i suksesit por student
Detyra me zgjidhje bilanci i gjendjes dhe i suksesitDetyra me zgjidhje bilanci i gjendjes dhe i suksesit
Detyra me zgjidhje bilanci i gjendjes dhe i suksesit
student33K visualizações
Hyrje ne Ekonomi - Investimet por Menaxherat
Hyrje ne Ekonomi - Investimet Hyrje ne Ekonomi - Investimet
Hyrje ne Ekonomi - Investimet
Menaxherat34.1K visualizações
Mikroekonomi 1 por Ermon Cërvadiku
Mikroekonomi 1Mikroekonomi 1
Mikroekonomi 1
Ermon Cërvadiku32.9K visualizações
Pasqyrat financiare dhe aktivitet e biznesit (Ligjerata 4- Mesimi Praktik) por Fisnik Morina
Pasqyrat financiare dhe aktivitet e biznesit (Ligjerata 4- Mesimi Praktik)Pasqyrat financiare dhe aktivitet e biznesit (Ligjerata 4- Mesimi Praktik)
Pasqyrat financiare dhe aktivitet e biznesit (Ligjerata 4- Mesimi Praktik)
Fisnik Morina6.8K visualizações
Makroekonomi por Ermon Cërvadiku
MakroekonomiMakroekonomi
Makroekonomi
Ermon Cërvadiku28.3K visualizações
Menaxhim Pyetje Pergjigje por Ramadan Ademi
Menaxhim Pyetje PergjigjeMenaxhim Pyetje Pergjigje
Menaxhim Pyetje Pergjigje
Ramadan Ademi45.8K visualizações

Similar a Pyetjet me përgjigje nga kontabiliteti

Pyetje dhe përgjigje nga kontabilitetii por
Pyetje dhe përgjigje nga kontabilitetiiPyetje dhe përgjigje nga kontabilitetii
Pyetje dhe përgjigje nga kontabilitetiiAvni Kamishi
708 visualizações12 slides
Pyetje dhe përgjigje nga kontabilitetii por
Pyetje dhe përgjigje nga kontabilitetiiPyetje dhe përgjigje nga kontabilitetii
Pyetje dhe përgjigje nga kontabilitetiiAvni Kamishi
363 visualizações12 slides
Kf 1-Ligjerata 1-rë por
Kf 1-Ligjerata 1-rëKf 1-Ligjerata 1-rë
Kf 1-Ligjerata 1-rëValdet Shala
11.2K visualizações60 slides
K 1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve por
K 1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseveK 1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve
K 1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseveFakulteti i Prishtines - FSHAB Pejë
2.3K visualizações49 slides
Mjedisi Financiar i Firmes por
Mjedisi Financiar i FirmesMjedisi Financiar i Firmes
Mjedisi Financiar i FirmesLidijeRapaj
2.2K visualizações11 slides
K1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve 1 por
K1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve 1K1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve 1
K1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve 1Hamit Agushi
652 visualizações56 slides

Similar a Pyetjet me përgjigje nga kontabiliteti(20)

Pyetje dhe përgjigje nga kontabilitetii por Avni Kamishi
Pyetje dhe përgjigje nga kontabilitetiiPyetje dhe përgjigje nga kontabilitetii
Pyetje dhe përgjigje nga kontabilitetii
Avni Kamishi708 visualizações
Pyetje dhe përgjigje nga kontabilitetii por Avni Kamishi
Pyetje dhe përgjigje nga kontabilitetiiPyetje dhe përgjigje nga kontabilitetii
Pyetje dhe përgjigje nga kontabilitetii
Avni Kamishi363 visualizações
Kf 1-Ligjerata 1-rë por Valdet Shala
Kf 1-Ligjerata 1-rëKf 1-Ligjerata 1-rë
Kf 1-Ligjerata 1-rë
Valdet Shala11.2K visualizações
Mjedisi Financiar i Firmes por LidijeRapaj
Mjedisi Financiar i FirmesMjedisi Financiar i Firmes
Mjedisi Financiar i Firmes
LidijeRapaj2.2K visualizações
K1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve 1 por Hamit Agushi
K1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve 1K1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve 1
K1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve 1
Hamit Agushi652 visualizações
Kontrolli brendshem dhe paraja por Menaxherat
Kontrolli brendshem dhe parajaKontrolli brendshem dhe paraja
Kontrolli brendshem dhe paraja
Menaxherat1.7K visualizações
K1 prezentimi-i-kontabilitetit-dhe-bizneseve-1 por xhaferrishqipe
K1 prezentimi-i-kontabilitetit-dhe-bizneseve-1K1 prezentimi-i-kontabilitetit-dhe-bizneseve-1
K1 prezentimi-i-kontabilitetit-dhe-bizneseve-1
xhaferrishqipe215 visualizações
S1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve por Hamit Agushi
S1  prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseveS1  prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve
S1 prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve
Hamit Agushi545 visualizações
Biznesi i vogël dhe roli i tij në ekonomi por Sejdi Halili
Biznesi i vogël dhe roli i tij në ekonomiBiznesi i vogël dhe roli i tij në ekonomi
Biznesi i vogël dhe roli i tij në ekonomi
Sejdi Halili5K visualizações
2 l 1 - nocioni i kontabilitetit menaxherial por Hamit Agushi
2 l 1 - nocioni i kontabilitetit menaxherial2 l 1 - nocioni i kontabilitetit menaxherial
2 l 1 - nocioni i kontabilitetit menaxherial
Hamit Agushi9.9K visualizações
Analiza financiare por LidijeRapaj
Analiza financiareAnaliza financiare
Analiza financiare
LidijeRapaj21.5K visualizações
K 1 - prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve 1 por Hamit Agushi
K 1 - prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve 1K 1 - prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve 1
K 1 - prezentimi i kontabilitetit dhe bizneseve 1
Hamit Agushi995 visualizações
Institucionet financiare(leksion) por Vilma Hoxha
Institucionet financiare(leksion)Institucionet financiare(leksion)
Institucionet financiare(leksion)
Vilma Hoxha11.9K visualizações
Kontabilitet publik por Muhamet Sopa
Kontabilitet publikKontabilitet publik
Kontabilitet publik
Muhamet Sopa27.2K visualizações
Firmat M por guest2514d3
Firmat MFirmat M
Firmat M
guest2514d32.6K visualizações
L 1 - nocioni i kontabilitetit menaxherial por Hamit Agushi
L 1 - nocioni i kontabilitetit menaxherialL 1 - nocioni i kontabilitetit menaxherial
L 1 - nocioni i kontabilitetit menaxherial
Hamit Agushi2.2K visualizações
Analiza e pasqyrave Financiare Pyetje dhe pergjigje por Labinot Bajrami
Analiza e pasqyrave Financiare Pyetje dhe pergjigjeAnaliza e pasqyrave Financiare Pyetje dhe pergjigje
Analiza e pasqyrave Financiare Pyetje dhe pergjigje
Labinot Bajrami2.7K visualizações
MENAXHMETI-FINANCIAR (1) por Ymer Ejupi
MENAXHMETI-FINANCIAR (1)MENAXHMETI-FINANCIAR (1)
MENAXHMETI-FINANCIAR (1)
Ymer Ejupi13.4K visualizações
Menaxhimi Financiar por Veton Sopjani
Menaxhimi FinanciarMenaxhimi Financiar
Menaxhimi Financiar
Veton Sopjani29.3K visualizações

Pyetjet me përgjigje nga kontabiliteti

 • 1. Punoi: Kushtrim Xhemajli 2014 Page 1 Pyetjet me përgjigje nga Kontabiliteti : 1.KONTABILITETI – GJUHË E BIZNESIT Kontabiliteti është sistem informativ që mat aktivitetet biznesore, i proceson të dhënat përmes raporteve dhe iu komunikon rezultatet vendim marrësve. 2. KOMPONENTË KYÇË TË KËTIJ DEFINICIONI JANË: a)Sasiorë – kontabiliteti lidhet ne numrat, b)Financiarë – shprehja e të dhënave përmes raporteve financiare, c)I shfrytëzueshëm – si në aspektin teorik ashtu edhe në atë praktik, d) Vendimet – informata që del nga kontabiliteti është e rëndësishme vetëm nëse është e shfrytëzueshme. 3. ÇKA ËSHTË BILANCI I FIRMËS? Bilanci I firmës paraqet gjendjen financiare të saj në një moment kohe të dhënë. 4. PASQYRA E REZULTATIT FINANCIAR? Tregon se qfarë ndodhë gjatë një periudhe kohe.(mujore,tre mujore apo vjetore). 5. ÇKA ËSHTË KONTABILITETI? KONTABILITETI ËSHTË SISTEM I CILI IDENTIFIKON, REGJISTRON, KOMUNIKON INFORMATA QË JANË RELEVANTE, TË BESUESHME DHE TË KRAHASUESHME NË MËNYRË QË TI NDIHMOJ SHFRYTËZUESIT PËR MARRJEN E VENDIMEVE MË TË MIRA. 6. FOKUSIMI I KONTABILITETIT ËSHTË NË? Identifikim, matje, regjistrim, raportim dhe analizë 7. LLOJET E SISTEMEVE TË KONTABILITETIT: KONTABILITETI FINANCIAR KONTABILITETI I KOSTOS KONTABILITETI MENAXHERIAL KONTABILITETI I TAKSAVE.
 • 2. Punoi: Kushtrim Xhemajli 2014 Page 2 8. CILI ËSHTË DALLIMI NË MES TE KONTABILITETIT FINANCIAR DHE ATIJ MENAXHERIAL? KONTABILITETI FINANCIAR është procesi i përgatitjes, raportimit dhe interpretimit të informacionit kontabël që u ofrohet marrësve të jashtëm të vendimeve KONTABILITETI I MENAXHMENTIT është proces i përgatitjes, raportimit dhe interpretimit të informacionit llogaritar që u jepet marrësve të brendshëm të informatave 9. KONTABILITETI FINANCIAR I SIGURON INFORMATAT ? NGA SHFRYTëZUESIT E JASHTëM - investitorët - kreditorët - rregullatorët - konsumatorët - konkurenc 10. KONTABILITETI I MENAXHMENTIT I SIGURON INFORMATAT? NGA SHFRYTëZUESIT E BRENDSHëM - pronarët - menaxherët - Punëtorët 11. RAPORTET FINANCIARE JAN? Bilanci – i cili paraqet pasqyren përbërse të pasuris si aktivë si dhe detyrimeve dhe kapitalit si pasivë, në momentin e caktuar. Pasqyra e të ardhurave- paraqet raportin financiar të të ardhurave dhe të dalave perms profitit apo humbjes,po ashtu në një periudhë të caktuar kohore. Raporti mbi rrjedhjen e parasë- shpreh ndryshimet si pasoj e rritjes apo zvoglimit Të parasë në periudhën parallogaritse.Në këtë aspekt ,ndryshimi ndodh në Qastin kur është paguar paraja apo kur është marr ajo.
 • 3. Punoi: Kushtrim Xhemajli 2014 Page 3 Pasqyra e ndërrimeve në ekuitet,e cila shpjegon ndryshimet në kapital dhe rezerva gjat një viti(apo mjetet-detyrimet=ekuiteti). Analizat financiare përmes – raporteve të likuiditetit,raportet e rentabilitetit,raportet e tregut,raportet e drejtimit të aktiveve,të pasqyrave të llogarive të arkëtueshme etj. 12. RAPORTET E BRENDSHME ? Përdoren nga menaxhmenti për - Planifikim - Implementim të planeve - Kontrollim të kostove - Marrje vendimesh Raportet e jashtme Përdoren nga palë të jashtme që kanë interes ekonomik në firmë - Bilanci i gjendjes - Pasqyra e të ardhurave - Pasqyra e cash flow-it 13. INFORMACIONI KONTABEL ? Informacioni kontabël ndihmon në marrjen e vendimeve rreth bizneseve. Ata ndimojn vendimarrsit të përcaktojn ku janë, ku është dashur të jenë dhe ku janë duke shkuar.Shfrytzuesit primarë të informacionit kontabël janë kreditorët, invesitorët, menaxherët si dhe individët dhe organizatat të tjera të interesuara për atë informacion kontabël. 14. ÇKA JAN RAPORTET FINANCIARE? Raportet financiare janë raporte kontabël ku permblidhet ecuria financiare e një subjekti biznesi përgjat një periudhe të dhënë kohore .
 • 4. Punoi: Kushtrim Xhemajli 2014 Page 4 15. QKA ËSHTË BIZNESI ? Biznesi është një mënyrë organizimi e aktivitetit me qëllim të sigurimit të fitimit për të furnizuar njerëzit me mallra dhe shërbime që ata kanë nevojë. 16. SA LLOJE TË ORGANIZIMIT TË BIZNESIT I KEMI? I kemi 3 lloje: 1. Biznesi individual 2. Ortakëria 3. Korporata 17. SA LLOJE TË ORGANIZIMEVE JO BIZNESORE I KEMI? I KEMI 3 LLOJE: 1. Qeveria 2. Jo profitabile 3. Shkollat 18. ÇKA JANË BIZNESE INDIVIDUALE? Bizneset individuale janë biznese në pronësi të një individi Kto janë biznese më të thjeshta dhe në numër më të madh. Te këto biznese pronari paraqitet ne rolin edhe të menaxherit. Kjo formë e organizimit të biznesit është karakteristikë e shitoreve të Vogla, e fermave , e bizneseve shërbyese por edhe të bizneseve profesionale( jurist,mjekë,kontabilist etj.) CILAT JANË PËRPARSIT E KËTYRE FIRMAVE? - Lehtë për t’u formuar, - Lehtë për t’u shpërndar, - Structure jo formale, - Lejon kontroll të plotë të menaxhmentit. CILAT JANË MANGËSIT E KËTYRE FIRMAVE? - Përgjegjsi e pakufizuar, - E papërshtatshme pë më shumë pronarë, - Transferimi i vështirë i pronsisë,
 • 5. Punoi: Kushtrim Xhemajli 2014 Page 5 - Pergjithsisht kërkon rregullim aktiv, - Pjesmarrje relativisht e mangët e kapitalit, - Biznesi lidhet me individë specifikë. 19. ÇKA ËSHTË BIZNESI ME ORTAKRI? Ortakëria është biznes në pronësi të dy a më tepër individëve. Ortakët mbajnë përgjegjsi kolektive dhe individuale për borxhet dhe detyrimet e tjera të ortakrisë me tërë pasurin e tyre. SA LLOJE TË ORTAKRIVE EGZISTOJNË ? 1. Ortakria e përgjithshme - paraqet llojin e ortakrisë në të cilën secili nga ortakët përgjigjet me tërë pasurin e tij për detyrimet që kan biznesi. 2. Ortakria e kufizuar- është lloj i ortakrisë që ka një apo më tepër partnerë të kufizuar,të cilët përgjigjen ndaj detyrimeve tërgjigjen ndaj detyrimeve të biznesit deri në lartësin e pjesëmarrjes së paguar. 3. Ortakria kryesore e kufizuar – publikisht paraqet si shoqëri aksionare dhe tregton me aksione në tregun financiar,mirpo për dallim nga shoqëritë aksionare, profiti tatimor vetëm njëher. 4. Bashkëndërmarrja – është kryesisht biznes i kontraktuar që përfshin dy apo më tepër persona fizikë apo juridik me qëllim të pjesmarrjes në profitin e përbashkët. CILAT JANË PËRPARSIT E KËTYRE FIRMAVE? - Lehtë për t’u formuar - Lehtë për t’u shpërbër, - Kanë struktur të thjeshtë organizative, - Relativisht pak rregullore, - Lejojnë më shumë pronarë. CILAT JANË MANGËSIT E KËTYRE FIRMAVE? - Përgjegjsi e pakufizuar, - E papërshtatshme për numër të madh pronarësh, - Transferim i pronësisë i vështirë, - Zakonisht rezultojnë me menaxhment të ngathët,
 • 6. Punoi: Kushtrim Xhemajli 2014 Page 6 - Ortakëria përfundon me vdekjen, jo kompetencën apo tërheqjen e pronarit. 20. ÇKA ËSHTË BIZNESI I KORPORATAVE? Korporata është biznes i organizuar në bazë të ligjit si një entitet i ndarë ligjor. Aksionaret e korporates nuk mbajnë përgjegjësi për detyrimet e shoqëris. Kur korporata emeton vetë një lloj të aksioneve, ato i quajm aksione te të zakonshme. Pronarët e korporatave quhen: Aksionar. SI ORGANIZOHEN ZAKONISHT KORPORATAT? Korporatat zakonisht organizohen në formë të: - Shoqërive aksionare- që paraqesin korporatat, pronarët e së cilës mund t’i transferojnë aksionet e tyre pa miratimin e aksionarve të tjerë ose të shoqëris, - Shoqërive me përgjegjësi të kufizuar (SHPK)- që paraqet korporatën,aksionet e së cilës shpërndahen vetëm ndërmjet themeluesve të saj ose ndërmjet personave të tjerë të përcaktuar paraprakisht. CILAT JANË PËRPARSIT E KORPORATAV? - Korporatat kanë përgjegjsi të kufizuar, - Korporatat kan jetë të vazhdueshme, të ndarë nga ato të pronarëve të tyre - Aksionarët nuk janë personalisht përgjegjës për borxhet e një korporate( përgjegjësi e kufizuar), - Në shumicën e korporatave aksionarët nuk menaxhojn kompanit,ata zgjedhin menaxher profesionalë. CILAT JANË MANGËSIT E KORPORATAV? -Pronarët individualë mundë të kenë ndikim të vogël mbi menaxhmentin, -Pjesa më e madhe e korporatave duhet të paguajnë taksa mbi të
 • 7. Punoi: Kushtrim Xhemajli 2014 Page 7 ardhurat e tyre, -Korporatat janë të rregulluara nga agjenci të ndryshme të shtetit ose të qeverisë, -Relativisht vështir rregullohen, -Zbatimi I rregulloreve është me kosto, - Korporatat më të mdha është vështir të menaxhohen. 21. ÇKA ËSHTË ETIKA NË KONTABILITET? Etika është posaçërisht e rëndësishme për kontabilitetin sepse saktësia e informatës së kontabilitetit varet nga sinqeriteti i atyre që i përgatisin, raportojnë dhe auditojnë ato informata. Zakonisht personat që merren me këto qështje,duhet bazohen rreptësisht në kodinë e mirsjelljes profesionale,i cili duhet bazuar në tri parime themelore e ato jan: 1. Në integritetin e personit që përgatit, raporton dhe kontrollon Informatat e kontabilitetit 2. Në objektivitetin e informatave të përgatitura 3. Në pavarësinë profesionale të personit... Etika në kontabilitet funksionimi e ka në këto parime: - Mënjanon gabimet e vogla etike. - Përqendrohet në reputacionin e juaj afat gjatë. - Ju mund të pritni të keni pasoja nga mbajtja e një pozicioni etik. Në Kodin e mirësjelljes profesionale janë dhënë parimet bazë, të cilat i përgjithsojmë në tri pjesë: 1.Çmuarja – kontabilisti duhet të jetë i sinqertë, i drejtë , i ndershëm 2. Objektiv në paraqitjen e informatave, t’i ikë konfliktit të interesave 3. Të ketë aftësi profesionale 4. Të jetë i besueshëm 5. Të ketë sjellje profesionale 6. Të respektoj standardet e kontabilitetit
 • 8. Punoi: Kushtrim Xhemajli 2014 Page 8 Kontabilistët që punojë në firma biznesore apo jo profitabile thuhet se janë kontabilistë ( private). Kontabilistët që ofrojnë shërbime në bazë të tarifave quhen kontabilistë të çertifikuar. GAAP - Generally Accepted Accounting Principles – (parimet e kontabilitetit përgjithësisht të pranuara) janë standarde të zhvilluara nga organizata profesioniste llogaritarësh për të identifikuar procedura të qarta. . 21. ÇKA ËSHTË AUDITIMI? Auditimi është ekzaminimi i hollësishëm i raporteve financiare të një organizate. Auditorët e pavarur të cilët ekzaminojnë informacionet për të konfirmuar se janë të përgatitura në pajtim me GAAP janë kontabilistë publik të çerfifikuar. Këshillat dhe shoqatat e kontabilistëve: 1. Federata ndërkombëtare e kontabilistëve (IFAC) 2. Këshilli për standardet financiare dhe kontabël (FASB) 3. Komisioni për sigurimin e këmbimeve (SEC 4. Instituti amerikan për certifikimin e kontabilistëve (AICPA) 5. Komiteti ndërkombëtar për standardet e kontabilitetit (IASC) 6. Këshilli kosovar për standardet për raportim financiar 22. CILAT JANË OBJEKTIVAT E BIZNESIT? Objektivat e biznesit jan: - Realizimi i profitit - Të mbeturit solvent (me aftësi pagimi
 • 9. Punoi: Kushtrim Xhemajli 2014 Page 9 22.CILAT JAN AKTIVITETET FINANCUESE? Aktivitetet financuese -Financimi nga pronarët (ekuiteti) - Financimi nga jo pronarët (detyrimet) CILAT JANË AKTIVITETET INVESTUESE? Aktivitetet investuese -Blerja e burimeve (aseteve) -Shitja e burimeve (aseteve) CILAT JANË AKTIVITETET OPERUESE? Aktivitetet operuese - Shitja e produkteve dhe shërbimeve -Rezultati në shitje dhe shpenzime Bizneset janë si pemët 23. CILAT JANË BURIMET E KAPITALIT TË BIZNESIT? -Investitorët (Pronarët) -Kreditorët (Lenders) -Fitimet nga bizneset 24. PËR ÇFARË PËRDOREN BURIMET E BIZNESIT? Burimet e biznesit shfrytëzohen për: Blerje të tokës, ndërtesave dhe pajisjeve Blerje të materialit dhe furnizimeve Pagesën e të punësuarve Pagesën e shpenzimeve tjera operative 25. ÇFARË OFROJNË FUNKSIONET VIJUESE TË BIZNESEVE? 26. SI SHFRYTËZOHEN ATO TË ARDHURA TË KRIJUARA NGA BIZNESI? 27. PASURIA ËSHTË E BARABARTË ME INTERESIN FINANCIAR PASURIA = INTERESI FINANCIAR
 • 10. Punoi: Kushtrim Xhemajli 2014 Page 10 28. ÇFARË ËSHTË EKUACIONI BAZIK I KONTABILITETIT? Ekuacioni bazik i kontabilitetit është raporti në mes të aseteve,detyrimeve plus ekuitetit të pronarëve. 29. DEFINIMI I KONTABILITETIT TË DYFISHTË ? Sistem i regjistrimit të transaksioneve në drejtim të ruajtjes së barazisë së ekuacionit të kontabilitetit. ÇKA ËSHTË EKUACIONI I KONTABILITETIT ? Ekuacioni i kontabilitetit është një ekuacion algjebrik, që shpreh raportin në mes të aseteve(burimeve), detyrimeve dhe ekuitetit të pronarëve(neto aseteve apo interest të mbetur(residual) në biznes pasi që të jenë mbuluar detyrimet. Elementet e ekuacionit të kontabilitetit janë: Asetet = Detyrimet + Ekuiteti i pronarëve Çfarë është roli i kontabilitetit të dyfishtë? Debitë duhet përherë të jenë të barabarta me kreditë. Debitë = Kreditë Janë dy karakteristika të rëndësishme të kontabilitetit të dyfishtë: - Secili transaksion duhet të regjistrohet në dy llogari,dhe - Secila llogari duhet të ketë dy shtylla(vargje). Kontabiliteti i dyfishtë EKUACIONI I KONTABILITETIT EKUACIONI I KONTABILITETIT
 • 11. Punoi: Kushtrim Xhemajli 2014 Page 11 30.CILAT JANË BURIMET E ASETEVE? Burimet e siguruara nga kreditorët dhe pronarët ÇFARË JANË ASETET? • Diçka që posedon kompania e që ka vlerë të ardhshme ekonomike. – Toka – Ndërtesa – Pajisjet – Goodwill (emri i mirë) ÇFARË JANË DETYRIMET? • Njëlloj borxhi i kompanisë. – para – shërbime – produkte ÇFARË ËSHTË EKUITETI I PRONARËVE? . Është ajo çka ka mbetur nga asetet pas zbritjes së detyrimeve. – Njëjtë si asetet neto – Kërkesat e pronarëve ndaj aseteve të ekuitetit. Transaksionet që ndikojnë në ekuitetin e pronarëve EKUITETI I PRONARËVE EKUITETI I PRONARVE RRITET NGA: ZVOGLOHET NGA : ÇFARË JANË TË ARDHURAT? • Ato janë shumat e pranuara apo që do të pranohen nga konsumatorët nga shitja e produkteve apo shërbimeve. – Shitjet – Kryerja e shërbimeve – Qiraja – Interesi
 • 12. Punoi: Kushtrim Xhemajli 2014 Page 12 ÇFARË JANË SHPENZIMET? • Ato janë shumat që janë paguar apo do të paguhen më vonë për kostot që janë shkaktuar për të fituar të ardhurat. – Pagat dhe mëditjet – Shërbimet – Furnizimet e shfrytëzuara - Reklamat, konkurset, propaganda.... 31. ÇKA ËSHTË TRANSAKSIONI BIZNESOR? Transaksioni biznesor është ngjarje ekonomike apo kusht që direkt ndryshon kushtet financiare të entitetit apo ndikon në rezultatet e operacioneve të biznesit. ÇFAR TRANSAKSIONESH KEMI? Transaksionet e jashtme të shkaktuara në mes të organizatave dhe palëve të jashtme. Transaksionet e brendshme të shkaktuara brenda organizatës. 32. PASQYRAT FINANCIARE • Kriteret dhe parimet e ndërtimit të pasqyrave financiare: 1. Qartësia dhe vërtetësia (të tregohet ashtu siç është), 2. Qëndrushmëria – rregullat nuk duhet ndryshuar nga viti në vit, 3. Materialiteti (rëndësia) – përmbajtja e të gjitha rregullave që kanë rëndësi të veçantë në përpilimin e PF 4. Korrektësia në përpilimin e PF, 5. Kujdesi (në veprimet e krijimit të PF) 6. Kontimuiteti apo biznesi në vijimësi 7. Kostoja historike – të gjitha mjetet e kompanisë paraqiten në lartësinë e të dhënave reale monetare, • Raporti i të ardhurave—Përmbledhje i të ardhurave dhe shpenzimeve për periudhë specifike kohore.
 • 13. Punoi: Kushtrim Xhemajli 2014 Page 13 • Raporti i fitimeve të mbajtura— Përmbledhje e fitimeve të mbajtura të korporatës për periudhë specifike kohore. • Bilanci i gjendjes— Listë e aseteve, detyrimeve dhe ekuitetit të pronarëve në ditën e caktuar. • Raporti i rrjedhës së parasë—Përmbledhje e të pranuarave të gatshme (Paraja) dhe pagesave për periudhën specifike kohore. ÇFARË ËSHTË PASQYRA E TË ARDHURAVE? Pasqyra e të ardhurave është një raport formal i operacioneve të biznesit brenda një periudhe të caktuar kohore. Ajo po ashtu quhet edhe pasqyrë e profitit apo humbjes apo edhe pasqyrë e të ardhurave shpenzimeve. Pasqyra e të ardhurave Tregon diferencën në mes të ardhurave nga shitja e mallrave dhe shërbimeve si dhe shumës së shpenzuar për të operuar biznesi. 33.ÇFARË ËSHTË E ARDHURA (FITIMI) NETO? E ardhura neto është rezultat i tejkalimit të të ardhurave ndaj shpenzimeve. ÇFARË ËSHTË HUMBJA NETO? Humbja neto është rezultat i tejkalimit të shpenzimeve ndaj të ardhurave 34. RAPORTI I RRJEDHJES SË PARASË ? Rrjedhja e parasë nga aktivitetet operuese—ky seksion raporton përmbledhjen e Cash pranimeve dhe Cash pagesave nga operacionet. Rrjedhja e parasë nga aktivitetet investuese—ky seksion raporton Cash transaksionet për blerje dhe shitje të aseteve të përhershme dhe transaksioneve që kanë të bëjnë me to.
 • 14. Punoi: Kushtrim Xhemajli 2014 Page 14 Rrjedhja e parasë nga aktivitetet financuese—ky seksion raporton Cash transaksionet që lidhen me cash investimet nga pronari, huazimet dhe tërheqjet e kapitalit nga pronari. 35. ELEMENTET E PASQYRAVE FINANCIARE SI: • Asete, detyrime, ekuitet (bilanci i gjendjes) • Të ardhura dhe shpenzime (pasq. e të ardhurave) • Aktivitete operuese, investuese dhe financiare (pasqyra e rrjedhjes së parasë) Llogaria Regjistrimi detal i rritjeve dhe zvogëlimeve në asete, detyrime, ekuitet, të ardhura dhe shpenzime specifike. Për secilin zë rëndësishëm mbahet llogari e posaçme. LLOGARITË E ASETEVE: ASETET JANË BURIME NË PRONËSI NGA BIZNESI Aktivi- Debi Pasuria - Asetet - Paraja - Dëftesat e pranueshme - Shpenzimet e parapaguara - Toka -Ndërtesat -Pajisjet - Furnizimet e shitores - Furnizimet e zyrës - Llogarit e arkëtueshme - Sigurimi I parapaguar -objektet -Makinat - Stoqet - Mjetet themelore
 • 15. Punoi: Kushtrim Xhemajli 2014 Page 15 -Mallrat -licencat -Patentat -Kamatat e argëtueshme -llogaritë e argëtueshme - Arka -TVSH e argëtuar -KMSH -Kontributi në sport -Neto fitimi -Impiantet -Ptundshmria -Mteriali -Vetura -Inventari -Shpenzimet e parapaguara -Logarit e pranueshme afatshkurtra -Llogarit e pagueshme LLOGARITË E DETYRIMEVE: DETYRIMET JANË BORXHE KREDITORËVE (PERSONAVE JASHTË KOMPANISË). Pasivi-Kredi Detyrime -Pagat e pagueshme -Dëftesat e pagueshme -Të ardhurat e pafituara -Detyrimet akruale -Llogarit e pagueshme -Pagat e pagueshme -Detyrimet afatshkurtra -Tërheqjet -Shpenzimet akruale -Detyrimet afatgjata
 • 16. Punoi: Kushtrim Xhemajli 2014 Page 16 -Huat afatgjata -Kredit -Detyrimet e pagueshme -Qirat e pagueshme -Tatimi pagueshem -obligacionet -Kapitali aksionar -kredit afatshkurtra -Dividenta e pagueshme -Taksat dhe akcizat mbi shitje -Detyrimet rritëse -Dëftesat e afatshkurtër LLOGARITË E EKUITETIT: -Aksionet e zakonshme -Dividenta -Shpenzimet -Fitimet e mbajtura -E ardhura -Aksionet nominale -Kapitali dhe rezervat -Aksionet e zakonshme - Aksionet e preferuara Asetet = Detyrimet + Ekuiteti i pronarve MBANI MEND DEBITORI ËSHTË GJENDJA FILLESTARE DHE PËRFUNDIMTARE E LLOGARIS NË ÇDO REGJISTRIM, SHUMA E DEBISË PËRHERË ËSHTË E BARABARTË ME SHUMËN E KREDISË
 • 17. Punoi: Kushtrim Xhemajli 2014 Page 17 35 .CIKLI I KONTABILITETIT ? Cikli i kontabilitetit është proces sipas të cilit kontabilistët përgatitin raportet financiare të një kompanie për një periudhë specifike kohore. Për bizneset e reja, cikli fillon me hapjen e llogarive të reja, Për bizneset ekzistuese, fillon me bartjen e balancave (gjendjeve, saldove) nga periudha e kaluar. HAPAT BAZIK TË CIKLIT TË KONTABILITETIT: • Hapat bazik: 1. Krijimi i dokumenteve 2. Analizimi i transaksioneve 3. Regjistrimi në ditar 4. Përcaktimi i balancës së llogarisë 5. Regjistrimi dhe transferimi i zërave në llogarinë T, 6. Regjistrimi dhe rregullimi i zërave të parapagimeve dhe akrualet 7. Rregullimi i bilancit vërtetues 8. Përgatitja e pasqyrave financiar 9. Mbyllja e librave përmes transferimit të balanceve të llogarive të përkohshme 10. Bilanci vërtetues pas mbylljes së librave në tërësi. 36.CASH? Sipas bazës cash për konceptin e periudhës së kontabilitetit, të ardhurat dhe shpenzimet raportohen në pasqyrën financiare në periudhën në të cilën janë pranuar apo paguar paratë. • 37. E ARDHURA SHPREH RRJEDHJEN E ASETEVE NGA SHPËRNDARJA APO PRODHIMI I MALLRAVE, KRYERJA E SHËRBIMEVE APO VEPRIMTARIVE TË TJERA QË NJË KOMPANI E CAKTUAR ËSHTË NË GJENDJE TË BËJË BRENDA NJË PERIUDHE TË CAKTUAR KOHORE FISKALE.
 • 18. Punoi: Kushtrim Xhemajli 2014 Page 18 • E ardhura regjistrohet kur plotësohen dy kritere kryesore: 1. Procesi i fitimit kryesisht është i kompletuar, përgjithësisht shitja është bërë apo shërbimi është kryer, 2. Paraja gjithashtu është e grumbulluar apo grumbullimi është shtyrë me arsye. • SI MUND TË NDAHEN TË ARDHURAT? 1 E ardhura akruale 2 E ardhura e shtyrë • Shpenzimet janë derdhjet apo shfrytëzimi i aseteve, shkaktimi i detyrimeve nga shpërndarja apo prodhimi i mallrave, kryerja e shërbimeve apo i veprimtarive tjera. • ATO MUND TË PARAQITEN SI: 1. Shpenzime rrjedhëse, 2. Shpenzime të parapaguara 3. Shpenzime të shtyra • Diferenca në mes të ardhurave dhe shpenzimeve shprehet përmes fitimit përkatësisht humbjes. 1. E ardhura neto paraqet ndryshimin në ekuitet të kompanisë gjatë periudhës nga transaksionet apo ngjarjet dhe rrethanat tjera, apo diferencën në mes të ardhurës dhe shpenzimeve. Zakonisht është e njohur si fitim neto apo profit, apo nëse është negativ si humbje neto. 2. Fitimet paraqesin rritje në ekuitet nga transaksionet, ngjarjet periferike apo të rastësishme, 3. Humbjet parqesin zbritje në ekuitet nga transaksionet, ngjarjet periferike apo të rastësishme, 38. SHPENZIMET E SHTYRA: Shpenzimet e shtyra rezultojnë kur shpenzimet njihen pas pagimit të parave
 • 19. Punoi: Kushtrim Xhemajli 2014 Page 19 39. TË ARDHURAT E PAFITUARA: Të ardhurat e pa fituara (të shtyra) janë llogari detyrimi që rezulton kur një kompani merr nga një konsumator për mallrat dhe shërbimet që do të jepen në të ardhmen. Të ardhurat njihen kur shërbimi është kryer. 40. PSE KRYEJMË REGJISTRIMET RREGULLUESE? Regjistrimet rregulluese kërkohen në fund të secilës periudhë kontabël sipas bazës akruale të kontabilitetit, kryesisht për të përgatitur pasqyrat financiare. Për të sjellë llogaritë e bilancit në gjendje rrjedhëse. Për të reflektuar shumat e drejta të të ardhurave dhe shpenzimeve në pasqyrën e të ardhurave. 41. LLOGARIT E ARKËTUESHME: Llogari e arkëtueshme është një llogari asetesh që rritet kur mallrat shiten me kredi. E ardhura nuk njihet si e tillë në kohën kur merren paratë, pasi që ajo është e njohur në momentin kur janë shitur mallrat. Të ardhurat fitohen në periudhën në të cilën janë regjistruar por nuk janë pranuar.