Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Mais de Kurzemes NVO atbalsta centrs(20)

Anúncio

LEADER 2014-2020

 1. LEADER PIEEJAS ĪSTENOŠANA 2014-2020 Biedrība Talsu rajona partnerība 22. aprīlis 2015.
 2. LEADER PIEEJAS ĪSTENOŠANA 2014-2020  LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. Viens no LEADER pieejas pamatprincipiem ir pieeja no “apakšas uz augšu”, kad iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā.
 3. LEADER PIEEJAS ĪSTENOŠANA 2014-2020  Ir stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.125 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai".  Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai:  Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība SVVA)”;  Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.- 2020.gadam pasākumā „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”.
 4. LEADER PIEEJAS ĪSTENOŠANA 2014-2020  Par Sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) principiem  SVVA ir īpašs instruments lietošanai apakšreģionu līmenī, kas papildina pārējo attīstības atbalstu vietējā līmenī. SVVA var mobilizēt un iesaistīt vietējās kopienas un organizācijas stratēģijas „Eiropa 2020“ mērķu sasniegšanā gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes veicināšanai, teritoriālās kohēzijas realizēšanai un konkrētu politikas mērķu sasniegšanai.  Vienota ar SVVA saistīta metodoloģija Eiropas strukturālo un investīciju fondu kontekstā:  ir vērsta uz konkrētiem apakšreģioniem;  ir sabiedrības virzīta, vietējām rīcības grupām sastāvot no vietējās sabiedrības un privāto sociāli ekonomisko interešu pārstāvjiem;  tiek īstenota, izmantojot integrētas un daudznozaru teritoriāli balstītas vietējās attīstības stratēģijas, kas izstrādātas, ņemot vērā vietējās vajadzības un potenciālu; un  tajā ir ņemtas vērā vietējās vajadzības un potenciāls, ietverti novatoriski elementi vietējā kontekstā, sadarbības tīklu veidošana un vajadzības gadījumā – sadarbība.  http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/community_lv.pdf
 5. LEADER PIEEJAS ĪSTENOŠANA 2014-2020  Latvija plāno īstenot SVVA, piesaistot divu fondu finansējumu, t.i. ELFLA un EJZF, kur ELFLA ir izvēlēts par vadošo fondu.  SVVA stratēģija ir VRG izstrādāts daudznozaru stratēģiskais plāns, kas nosaka un pamato vietējās teritorijas attīstības prioritātes un pārmaiņu nepieciešamību.
 6. LEADER PIEEJAS ĪSTENOŠANA 2014-2020  Vietējā rīcības grupa (VRG) ir publisko un privāto partneru apvienība, kas darbojas noteiktā teritorijā ar iedzīvotāju skaitu robežās:  Lauku attīstības programmas pasākumam no 10 līdz 65 tūkstošiem;  Rīcības programmas pasākumam no 10 līdz 125 tūkstošiem. 
 7. LEADER PIEEJAS ĪSTENOŠANA 2014-2020
 8. LEADER PIEEJAS ĪSTENOŠANA 2014-2020 Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas Mikro un mazā uzņēmējdarbība laukos (apgrozījums līdz 70 000EUR/gadā) Produktu un pakalpojumu realizēšana tirgū (produktu zīmolu izstrāde) Īsās piegādes ķēdes, tirdzniecības vietas izveide/labiekārtošana Sadarbība un kooperācija starp vietējiem ražotājiem stiprināšana Apmācības uzņēmējiem, Attālinātās nodarbinātības centru izveide Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas Dabas un kultūras objektu sakārtošana Teritorijas sakārtošana pakalpojumu sasniedzamībai Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana
 9. LEADER PIEEJAS ĪSTENOŠANA 2014-2020 ATBALSTA APMĒRS UN INTENSITĀTE  Viena atbalstāmā projekta attiecināmo izmaksu summa nav lielāka par 50 000 EUR, uzņēmējdarbības infrastruktūras projektiem līdz 100 000 EUR (ieguldījums infrastruktūrai vismaz 70%) • 90% Sabiedriska labuma projekti • 80%Kopprojekti, kopdarbība • 70% Privāta labuma projekti
 10. BIEDRĪBA TALSU RAJONA PARTNERĪBA  Dibināta Talsos, 2004. gada 21. decembrī, reģistrēta 2005. gada 27. jūnijā.  Sākotnēji partnerības biedri ir Talsu rajona 15 pašvaldības, tajās darbojošās organizācijas un uzņēmēji.  Pēc 2009. gadā realizētās teritoriālās reformas partnerības teritorija ir 3 pašvaldības: Talsu, Rojas un Mērsraga novadi.  Biedrībā ir 19 biedri, jau minētās 3 pašvaldības, 14 biedrības, 1 SIA un 1 privātpersona.
 11. BIEDRĪBA TALSU RAJONA PARTNERĪBA Biedrības pamatdarbība un lielākais darbs tiek veikts vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai partnerības teritorijā. Plānošanas periodā no 2007.- 2013. gadam biedrība administrēja ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai) un EZF (Eiropas Zivsaimniecības Fonds) piešķirtos finanšu līdzekļus projektu īstenošanai.
 12. BIEDRĪBA TALSU RAJONA PARTNERĪBA Programma Iesniegti projekti Atbalstīti projekti Apgūts finansējums EUR ELFLA 187 98 1 112 635,97 EZF 150 79 1 524 078,23
 13. BIEDRĪBA TALSU RAJONA PARTNERĪBA VĪZIJA Labiekārtota, sakopta un ikvienam pieejama partnerības teritorija, kas veicina videi draudzīgu un daudzveidīgu iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti, nodrošina mūžizglītību un dzimumu līdztiesību, veicina iedzīvotāju savstarpēju sadarbību savas dzīves kvalitātes uzlabošanā.
 14. BIEDRĪBA TALSU RAJONA PARTNERĪBA STRATĒĢISKIE MĒRĶI  M1 Teritorijas iedzīvotāju iesaistīšana sabiedriskajās aktivitātēs, mūžizglītības un dažādu prasmju apguves pasākumos.  M2 Sabiedrībai pieejamu objektu, infrastruktūras atjaunošana un labiekārtošana, jaunas infrastruktūras izveidošana un pakalpojumu attīstība.  M3 Uzņēmējdarbības attīstīšana un inovāciju ieviešana, konkurētspējas uzlabošana radot augstu pievienoto vērtību un nodarbinātības iespēju vairošana.
 15. BIEDRĪBA TALSU RAJONA PARTNERĪBA STARPTERITORIĀLĀS UN STARPVALSTU SADARBĪBAS MĒRĶI  M4 Reģionālās un starptautiskās sadarbības veicināšana  M5 Sadarbības veicināšana mūžizglītības un dzimumu līdztiesības jomā
 16. REALIZĒTIE PROJEKTI ELFLA Biedrība “Virpuls” Tautastēps –kultūras vērtība nākotnei 13620,24 EUR
 17. REALIZĒTIE PROJEKTI ELFLA AS Talsu autotransports Pieejams, drošs un ērts sabiedriskā transporta pakalpojums novada iedzīvotājiem 17073,56 EUR
 18. REALIZĒTIE PROJEKTI ELFLA Talsu novada pašvaldība Harmoniska vide vismazākajiem lasītājiem 4077,95 EUR
 19. REALIZĒTIE PROJEKTI EZF Biedrība “Rojas jahtklubs” Rojas jahtkluba infrastruktūras uzlabošana 12 800,06 EUR
 20. REALIZĒTIE PROJEKTI EZF Nodibinājums “Ģimeņu un bērnu attīstības centrs "Brīnumiņš” Ģimene, atpūta, daba EUR 17 872,95
 21. REALIZĒTIE PROJEKTI EZF Mērsraga novada pašvaldība Saieta nama rekonstrukcija (Upesgrīvā) 22363.38 EUR
 22. BIEDRĪBA TALSU RAJONA PARTNERĪBA www.talsupartneriba.lv E-pasts: talsu.partneriba@inbox.lv ELFLA administratīvā vadītāja Antra Jaunskalže Mob.: 29193595 Finašu vadītāja Jana Belēviča Mob.: 28398082 EZF administratīvā vadītāja Lolita Pļaviņa Mob.: 22328884
 23. Paldies par uzmanību!
Anúncio