Anúncio
NVO iespējas ES fondos 2014-2015
NVO iespējas ES fondos 2014-2015
NVO iespējas ES fondos 2014-2015
NVO iespējas ES fondos 2014-2015
Anúncio
NVO iespējas ES fondos 2014-2015
NVO iespējas ES fondos 2014-2015
NVO iespējas ES fondos 2014-2015
NVO iespējas ES fondos 2014-2015
NVO iespējas ES fondos 2014-2015
Próximos SlideShares
2012 10 03_sif_nvo_fonds2012 10 03_sif_nvo_fonds
Carregando em ... 3
1 de 9
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a NVO iespējas ES fondos 2014-2015(20)

Mais de Kurzemes NVO atbalsta centrs(20)

Anúncio

NVO iespējas ES fondos 2014-2015

  1. NVO iespējas piesaistīt finansējumu ES Struktūrfondos 2014-2020 gadam Eiropas Savienības fondi 2014-2020: • Eiropas Reģionālās attīstības fonds • Eiropas Sociālā fonds • Kohēzijas fonds Šo fondu līdzfinansētos projektus administrē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra - www.cfla.gov.lv. Lai apgūtu šo fondu finansējumu un noteiktu, kas un kādiem mērķiem to var izmantot, LR Finanšu ministrija ir izstrādājusi darbības programmu Izaugsme un nodarbinātība, kurā noteiktas valsts prioritātes un specifiskie atbalsta mērķi. Kopumā ir noteikti 9 prioritārie virzieni un tikai vienā no tiem – „Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana” – NVO ir paredzēts kā tiešais finansējuma saņēmējs. Pārējos virzienos NVO var piedalīties kā sadarbības partneri vai mērķgrupa. Šajā dokumentā ir apkopots izvilkums no visiem darbības programmas prioritārajiem virzieniem, izdalot konkrētus pasākumus, kuros NVO var piedalīties kā sadarbības partneris, mērķgrupa vai tiešais finansējuma saņēmējs. Šobrīd tiek plānots, ka pirmās projektu atlases sāks notikt 2015.gada vasarā- rudenī. Kurzemes NVO atbalsta centrs (www.kurzemesnvo.lv) aicina iepazīties ar šo informāciju. Detalizētākai informācijai aicinām sazināties ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru - www.cfla.gov.lv. Kurzemes NVO atbalsta centrs www.kurzemesnvo.lv facebook.com/kurzemesnvo twitter.com/kurzemesnvo
  2. DARBĪBAS PROGRAMMA „IZAUGSME UN NODARBINĀTĪBA’’ 1. prioritārais virziens: Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas Specifiskais atbalsta mērķis 1.2.2. “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” Specifiskā atbalsta mērķa pasākums 1.2.2.1. “Atbalsts nodarbināto apmācībām” Finansējuma saņēmējs Nozaru asociācijas Sadarbības partneri: N/A Atlases veids (APIA/ IPIA) APIA Ieviešanas veids Grants Valsts atbalsts Atbalsts tiks sniegts saskaņā ar Eiropas Komisijas 2014.gada 17.jūnija regula Nr.651/2014 ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu; Eiropas Komisijas 2013.gada 18.decembra regula Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam Atbalstāmās darbības Informatīvs un konsultatīvs atbalsts skolēniem, studentiem, biznesa ideju autoriem, potenciālajiem uzņēmējdarbības uzsācējiem par dažādām ar uzņēmējdarbību un inovācijām saistītām tēmām, lai sabiedrībai radītu izpratni par inovācijām un pilnveidotu uzņēmējdarbības prasmes. Specifiskā atbalsta mērķa pasākums 1.2.2.3. “Inovāciju motivācijas programma” Finansējuma saņēmējs LIAA Sadarbības partneri Komersanti, biedrības, augstskolas Atlases veids (APIA/ IPIA) IPIA Ieviešanas veids Grants Valsts atbalsts Pasākuma īstenošanā netiek piemērots valsts atbalsts, taču izņēmuma gadījumos tas tiks sniegts saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013.gada 18.decembra regulu Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam. Mērķa grupa Komercdarbības uzsācēji, pašnodarbinātas personas, fiziskas personas (biznesa ideju autori), nevalstiskās organizācijas, skolēni, studenti Mērķa teritorija Visa Latvija Atbalstāmās darbības Informatīvs un konsultatīvs atbalsts skolēniem, studentiem, biznesa ideju autoriem, potenciālajiem uzņēmējdarbības uzsācējiem par dažādām ar uzņēmējdarbību un inovācijām saistītām tēmām, lai sabiedrībai radītu izpratni par inovācijām un pilnveidotu uzņēmējdarbības prasmes. Praktiski apmācību pasākumi; uzņēmumiem Atbalstot projektus, kas tiek īstenoti Viedās specializācijas jomās un ņemot vērā monitoringa rezultātus. Diskusijas par atbalsta pasākumu un tā saturu tiks turpinātas monitoringa sistēmas izstrādes ietvaros.
  3. 2. prioritārais virziens: IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi Specifiskā atbalsta mērķa pasākums 2.2.1.1. “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” Finansējuma saņēmējs Valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības, tiesu varas institūcijas. Sadarbības partneri Valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības, plānošanas reģioni, valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības (deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanai), tiesu varas institūcijas. Atlases veids (APIA/ IPIA) IPIA Ieviešanas veids Grants Valsts atbalsts Tiks izvērtēts, izstrādājot sākotnējo novērtējumu. Mērķa grupa Iedzīvotāji, komersanti, publiskā pārvalde, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas. Mērķa teritorija Latvijas teritorija Atbalstāmās darbības Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, vai tām nepieciešamo un ar tām sadarbojošos informācijas sistēmu (t.sk. nozaru) izveide un attīstība, t.sk. esošu saskarņu pārveidošana un jaunu saskarņu izveide; semantiskā un tehnoloģiskā publiskās pārvaldes informācijas sistēmu savietošana. Darbības procesu un pakalpojumu piegādes procesu uzlabošana, kā arī tam nepieciešamā satura digitalizācija, lietojamības pilnveide, datu kvalitātes pilnveide. Pakalpojumu (t.sk. e-komercija) pielāgošana sadarbībai Eiropas vienotajā tirgū. IKT iespēju izmantošanas paaugstināšana, t.sk., sabiedrības informēšanas, izglītošanas un iesaistes aktivitātes.
  4. 3. prioritārais virziens: Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja Specifiskā atbalsta mērķa pasākums 3.2.1.1. “Atbalsts starptautiskās konkurētspējas veicināšanai un darījumu tūrisma piesaistei” Finansējuma saņēmējs LIAA Sadarbības partneri Komersanti, nodibinājumi, biedrības Atlases veids IPIA Grants Valsts atbalsts Eiropas Komisijas 2013.gada 18.decembra regulu Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam. Mērķa grupa Saimnieciskās darbības veicēji, MVK, biedrības, nodibinājumi Mērķa teritorija Visa Latvija Atbalstāmās darbības “Ārējo tirgu apgūšana” Atbalsts dalībai izstādēs, konferencēs ārvalstīs, dalībai tirdzniecības misijās un kontaktbiržās, starptautisko konferenču organizēšanai Latvijā, atbalsts produkta vai komersantu akreditācijai, sertifikācijai, reģistrācijai, cita starpā, radošajās industrijās u.c., lai stiprinātu Latvijas starptautisko konkurētspēju un veicinātu ārējo tirgu apgūšanu. “Nozaru starptautiskās konkurētspējas veicināšana” Lai veicinātu starptautisko konkurētspēju, tiks nodrošinātas konsultācijas un atbalsts komersantiem ārējo tirgu apgūšanai un pasākumi ārvalstu investīciju piesaistei. “Darījumu tūrisma piesaiste” Lai stiprinātu Latvijas kā darījumu tūrisma galamērķi starptautisko konkurētspēju, tiks atbalstīta darījumu tūrisma veicināšanas pasākumu piesaiste Latvijai. Specifiskā atbalsta mērķa pasākums: 3.2.1.3. “Klasteri” Finansējuma saņēmējs LIAA, nozaru asociācijas Sadarbības partneri Komersanti, izglītības un pētniecības institūcijas un citi sadarbības partneri, kas ir juridiskas personas, kuras ļauj veicināt savstarpēji nesaistītu komersantu, pētniecības, izglītības un citu institūciju sadarbību. Atlases veids (APIA/ IPIA) IPIA Ieviešanas veids Grants Valsts atbalsts Eiropas Komisijas 2013.gada 18.decembra regulu Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam. Mērķa grupa MVK, pētniecības un izglītības iestādes, Atbalstāmās darbības Atbalsts klasteru attīstībai, kas ietver pasākumu koordinēšanu, starptautiskās sadarbības veicināšanu, atpazīstamības un mārketinga pasākumus, pakalpojumus klastera dalībniekiem, sadarbību ar izglītības un zinātniskajām institūcijām.
  5. 4. prioritārais virziens: Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs Specifiskā atbalsta mērķa pasākums 4.2.1.2. “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” Finansējuma saņēmējs Valsts institūcijas, valsts kapitālsabiedrības (ja īpašumtiesības uz attiecīgo ēku ir nostiprinātas uz valsts vārda un ēku izmanto valsts pārvaldes, izglītības, kultūras, veselības vai sociālo funkciju veikšanai), biedrības un nodibinājumi (ja ēkā veic valsts deleģētus uzdevumus vai pienākumus sociālā jomā). Mērķa grupa Valsts ēku īpašnieki, biedrības un nodibinājumi. Atbalstāmās darbības Pasākuma ietvaros atbalsts ir pieejams: ēku energoefektivitātes paaugstināšanai, ēku energosertifikācijai un būvdarbiem energoefektivitātes palielināšanai; AER izmantošanai ēkās, ja tiek sasniegti īpaši augsti energoefektivitātes rādītāji un AER iekārtu uzstādīšana līdzās energoefektivitātes pasākumiem ir ekonomiski pamatota. 5. prioritārais virziens: Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte Specifiskā atbalsta mērķa pasākums 5.4.1.1. “Antropogēno slodzi mazinošanas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” Finansējuma saņēmējs Pašvaldības. Sadarbības partneri Biedrības un nodibinājumi, kuras tiesību aktos noteiktajā kārtībā veic nepieciešamos apsaimniekošanas pasākumus īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Atlases veids (APIA/ IPIA) IPIA Ieviešanas veids Grants Valsts atbalsts N/A Mērķa grupa Aizsargājamo teritoriju apsaimniekotāji un apmeklētāji, pašvaldības, valsts iestādes, kas nodrošina dabas un biotopu aizsardzību, biedrības un nodibinājumi. Mērķa teritorija Natura 2000 teritorijas un to funkcionālās teritorijas (5.4.1.SAM ieguldījumi plānoti visā Latvijas teritorijā, izņemot antropogēnās slodzes mazināšanas infrastruktūras būvniecību un rekonstrukciju Baltijas jūras piekrastes pašvaldībās (to piekrastes pagastos), izņemot to Ķemeru Nacionālā parka un Slīteres Nacionālā parka teritorijas daļu, kas atrodas valsts īpašumā). Atbalstāmās darbības Infrastruktūras rekonstrukcija un izbūve, saskaņā ar dabas aizsardzības plāniem.
  6. Specifiskā atbalsta mērķa pasākums 5.4.1.2. “Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības atjaunošanai un antropogēnas slodzes mazināšanai” Finansējuma saņēmējs Valsts iestāde, kuras kompetencē ir īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldīšana un valsts dabas aizsardzības politikas īstenošana. Sadarbības partneri N/A Atlases veids (APIA/ IPIA) IPIA Ieviešanas veids Grants Valsts atbalsts N/A Mērķa grupa Aizsargājamo teritoriju apsaimniekotāji un apmeklētāji, pašvaldības, valsts iestādes, kas nodrošina dabas un biotopu aizsardzību, biedrības un nodibinājumi. Mērķa teritorija Natura 2000 teritorijas un to funkcionālās zonas (5.4.1.SAM ieguldījumi plānoti visā Latvijas teritorijā, izņemot antropogēnās slodzes mazināšanas infrastruktūras būvniecību un rekonstrukciju Baltijas jūras piekrastes pašvaldībās (to piekrastes pagastos), izņemot to Ķemeru Nacionālā parka un Slīteres Nacionālā parka teritorijas daļu, kas atrodas valsts īpašumā), īpaši aizsargājamie biotopi, mikroliegumi. Atbalstāmās darbības Biotopu un sugu atjaunošanas pasākumi; infrastruktūras rekonstrukcija un izbūve saskaņā ar dabas aizsardzības plāniem, sugu un biotopu aizsardzības plāniem. Specifiskā atbalsta mērķa pasākums 5.4.2.1. “Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi” Finansējuma saņēmējs Valsts iestāde, kuras kompetencē ir īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldīšana un valsts dabas aizsardzības politikas īstenošana. Sadarbības partneri N/A Atlases veids (APIA/ IPIA) IPIA Ieviešanas veids Grants Valsts atbalsts N/A Mērķa grupa Institūcijas un kapitālsabiedrības, kas veic vides monitoringu un kontroli, vides informācijas apkopošanu, apstrādi un uzkrāšanu, kā arī dabas aizsardzības politikas īstenošanu, pašvaldības, biedrības un nodibinājumi, plānošanas reģioni. Mērķa teritorija Latvijas teritorija Atbalstāmās darbības t.sk.kartogrāfiskā materiāla sagatavošana gu aizsardzības plānu izstrāde Ietekme uz horizontālo principu: Tieša pozitīva ietekme uz HP IA Dabas teritoriju dabas aizsardzības plāni, īpaši aizsargājamo biotopu inventarizācija.
  7. Specifiskā atbalsta mērķa pasākums 5.4.2.2. “Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība savlaicīgai vides risku novēršanai” Finansējuma saņēmējs Tiešās valsts pārvaldes iestādes, valsts kapitālsabiedrības un atvasinātas publiskas personas, kas veic vides monitoringu un kontroli, kā arī vides informācijas apkopošanu, apstrādi un uzkrāšanu, un kurām ir deleģēti valsts pārvaldes uzdevumi minēto uzdevumu veikšanai. Sadarbības partneri Tiešās pārvaldes iestādes, valsts kapitālsabiedrības un atvasinātas publiskas personas, kas veic vides monitoringu un kontroli, vides informācijas apkopošanu, apstrādi un uzkrāšanu, kā arī sabiedrības informēšanas pasākumus vides investīciju jomā. Nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centri. Atlases veids (APIA/ IPIA) IPIA Ieviešanas veids Grants Valsts atbalsts Tiks izvērtēts MK noteikumu saskaņošanas laikā. Mērķa grupa Visa sabiedrība, valsts iestādes, pašvaldības un citas atvasinātas publiskas personas, komersanti, biedrības un nodibinājumi. Mērķa teritorija Latvijas teritorija un tās ekskluzīvā ekonomiskā zona saskaņā ar normatīvajiem tiesību aktiem jūras vides aizsardzības un pārvaldības jomā. Atbalstāmās darbības Vides monitoringa un kontroles sistēmu tehniskā nodrošinājuma iegādes un infrastruktūras attīstība, kartogrāfisko materiālu un datu iegāde. Nacionālas nozīmes informācijas un izglītības centru darbības atbalsts. Specifiskais atbalsta mērķis 5.5.1. “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” Finansējuma saņēmējs Pašvaldības, pašvaldību izveidotas iestādes. Sadarbības partneri Pašvaldības, plānošanas reģioni un kultūras un dabas mantojuma pieminekļu īpašnieki (biedrības, nodibinājumi vai reliģiskas organizācijas, jurdisiaks vai komercreģistrā reģistrētas fiziskas personas), komersanti. Atlases veids (APIA/ IPIA) IPIA Ieviešanas veids Grants Valsts atbalsts Pasākuma ietvaros tiks sniegts valsts atbalsts saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013.gada 2.maija lēmumu lietā SA.34462 (2012/NN) Programma „Kultūra”. Mērķa grupa Pašvaldības, saistīto pakalpojumu sniedzēji (MVK), iedzīvotāji, vietējie un starptautiskie tūristi. Mērķa teritorija Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnēs 2014.–2020.gadam, Latvijas kultūrpolitikas pamatnostādnēs “Radošā Latvija” 2014.–2020. gadam3, Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnēs 2011.–2017.gadam4 un Reģionālās politikas pamatnostādnēs 2013.–2019.gadam integrēti iezīmētās kultūrvēsturisko teritoriju un ainavu koncentrācijas vietas ar izcilām kultūras un dabas vērtībām un esošām apmeklētāju plūsmām, tajā skaitā Baltijas jūras piekrastē.
  8. Atbalstāmās darbības Uz pašvaldību attīstības programmām balstīta, nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma objektu un saistītās infrastruktūras atjaunošana, pārbūve un restaurācija, jaunas infrastruktūras būvniecība ar mērķi pilnveidot kultūras un dabas mantojuma objektā nodrošinātos pakalpojumus, kā arī jaunu pakalpojumu izveide, dabas un kultūras mantojuma objektu sasniedzamības uzlabošana un kultūras mantojuma izpēte. Nosacījums investīcijām kultūras mantojuma objektos ir arī attiecīgā objekta investīciju atdeves ilgtermiņa darbības stratēģija, kas pamato pieprasījumu objektā nodrošinātajiem pakalpojumiem, kā arī paredz objekta uzturēšanu ilgtermiņā, neradot papildu finanšu slogu pašvaldībai un valstij. Investīcijām objektos jāatbilst nosacījumiem, ka sociālekonomiskie ieguvumi ir lielāki par objekta uzturēšanas izmaksām. 6. prioritārais virziens: Ilgtspējīga transporta sistēma Finansējuma NVO nav paredzēts 7. prioritārais virziens: Nodarbinātība un darbaspēka mobilitāte Finansējuma NVO nav paredzēts 8. prioritārais virziens: Izglītība, prasmes un mūžizglītība Specifiskais atbalsta mērķis 8.3.2. “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Finansējuma saņēmējs VISC Sadarbības partneri Izglītības iestādes (t.sk. interešu izglītības, augstākās), biedrības un nodibinājumi Atlases veids (APIA/ IPIA) IPIA Ieviešanas veids Grants Valsts atbalsts N/A Mērķa grupa Vispārējās izglītības iestādes Mērķa teritorija Visa Latvija Atbalstāmās darbības 1. Atbalsts individualizētas mācību pieejas īstenošanai vispārējās izglītības iestādēs: 1.1. pasākumi izglītojamo kompetenču un spēju attīstībai; 1.2. pasākumi sociālās atstumtības riskam pakļautajiem izglītojamajiem iekļaušanai un integrācijai vispārējās izglītības sistēmā – pasākumi izglītojamo mācību grūtību un mācīšanās traucējumu diagnosticēšanā; nepieciešamā pedagoģiskā personāla un atbalsta personāla (psihologu, sociālo pedagogu, asistentu) nodrošināšana; nepieciešamo papildu apmācību nodrošināšana mācību priekšmetos, tai skaitā, mācot valsts valodu; inovatīvu pasākumu ieviešana un nodrošināšana sociālā riska grupu izglītojamo interešu izglītības veicināšanai; u.c. iekļaušanas pasākumi; 1.3. atbalsts vasaras nometņu organizēšanai jauniešiem ar speciālām vajadzībām, pasākumu (festivāli, izstādes, konkursi, radošās darbnīcas) organizēšana jauniešiem ar speciālām vajadzībām un jauniešu ar speciālām vajadzībām iesaiste minētajos pasākumos; 1.4. atbalsts jauniešu zinātnes centriem, skolēnu vasaras mācību nometņu, zinātnisko semināru, olimpiāžu, konkursu un zinātnisko projektu nodrošināšana, kā arī citām aktivitātēm, kas vērstas uz bērnu spēju izkopšanu un attīstību; atalgojums pedagogiem.
  9. 9. prioritārais virziens: Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana Specifiskā atbalsta mērķa pasākums 9.1.1.3. “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” Finansējuma saņēmējs Labklājības ministrija (LM) Sadarbības partneri Attīstības finanšu institūcija Atlases veids (APIA/ IPIA) Sociālās uzņēmējdarbības veicēji un uzsācēji (komersanti un NVO), nelabvēlīgākā situācijā esošie mērķa grupu bezdarbnieki, t.sk. ilgstošie bezdarbnieki, gados vecāki bezdarbnieki, personas, kurām ir apgādājamie, bezdarbnieki ar invaliditāti. Atbalstāmās darbības Atbalsts sociālās uzņēmējdarbības īstenošanai un darbavietu izveidei, t.sk., sadarbības partnera piesaiste, atbalsts biznesa idejām un biznesa plānu izstrādei, mentoringam, konsultācijām, dotāciju piešķiršanai iekārtu, aprīkojuma iegādei, darbaspēka izmaksām, īpaša atbalsta instrumenta izstrāde sociālajiem uzņēmumiem, institucionālās kapacitātes un ekspertīzes veidošana specifiska atbalsta sniegšanai sociālajiem uzņēmumiem (ievērojot sociālās ietekmes vērtēšanas nepieciešamību un sabiedrībai nozīmīga sociāla mērķa prioritāti), informēšanas un izglītošanas pasākumi, speciālistu konsultācijas, apmācības esošajiem un potenciālajiem sociālās uzņēmējdarbības veicējiem un uzņēmumu darbiniekiem, projekta dalībnieku atlase un atbalsta sniegšana esošajiem un potenciālajiem sociālajiem uzņēmumiem, izmēģinājumprojekta novērtējums un priekšlikumi tiesiskā ietvara un atbalsta pilnveidošanai Specifiskā atbalsta mērķa pasākums 9.2.4.2. „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai” Finansējuma saņēmējs Biedrības un nodibinājumi, ārstniecības iestādes, pašvaldības, plānošanas reģioni, saimnieciskās darbības veicēji Sadarbības partneri N/A Atlases veids (APIA/ IPIA) APIA Ieviešanas veids Grants Valsts atbalsts Pirms pasākuma uzsākšanas notiks konsultācijas ar FM Komercdarbības atbalsta kontroles departamentu, vai pasākuma Mērķa grupa Latvijas iedzīvotāji, jo īpaši teritoriālās sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas. Mērķa teritorija Visa Latvija Atbalstāmās darbības 1) interešu grupu nodarbību organizēšana iedzīvotāju grupām ar līdzīgām interesēm un dzīvesveida paradumiem (piemēram, jaunās un topošās māmiņas, jaunieši ar atkarību risku, vecāki, kam ir bērni atkarības riska grupā, skolu pavāri u.c.); 2) jauniešu izglītošana līdzaudžu programmās par veselīga dzīvesveida jautājumiem; 3) Interaktīvu, izglītojošu veselības veicināšanas nodarbību un pasakumu organizēšana nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām; 4) sabiedrības informēšanas pasākumu kompleksi, t.sk. informatīvie materiāli un uzskates līdzekļi par attiecīgo veselības jomu, izglītojošu īsfilmu izveidošana, demonstrēšana; 5) nometņu organizēšana mērķa grupām, kas tieši pakļautas kādam no veselības riskiem saistībā ar sirds un asinsvadu, onkoloģisko vai garīgo veselību;
Anúncio