O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Enterprise Applications
CP 443
Management Information Systems
ผู้จัดทำ
1. นำงสำว จุฬพิสำ อนันต์ รหัสนิสิต 55102010261
2. นำงสำวทิพย์นภำ ซ้ำยงำม รหัสนิสิต 55102011003
Insightly มีเครื่องมือกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรที่มี
ประสิทธิภำพ เหมำะสำหรับธุรกิจขนำดเล็กและเติบโต รวมทั้งแผนก
หรือหน่วยงำนใ...
วัตถุประสงค์ของซอฟต์แวร์
•การบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าให้ที่มีประสิทธิภาพ
•การตรวจสอบการบริหารจัดการโครงการสาหรับธุรก...
ฟังก์ชันกำรทำงำนที่มี
วิธีกำรใช้งำน
• เข้ำที่เว็บไซต์ https://www.insightly.com/
• คลิกที่ SIGN UP FOR A FREE TRLAL (ทดลองใช้งำนฟรี 14 วัน) หรือ...
• เข้ำสู่หน้ำ LOGIN กรอก Email Address และ Address หำกยังไม่ได้สมัคร ให้กด SIGNUP
วิธีกำรใช้งำน (ต่อ)
• กรณีที่ยังไม่ได้สมัคร
วิธีกำรใช้งำน (ต่อ)
วิธีกำรใช้งำน (ต่อ)
• หน้ำลงทะเบียน กรอกข้อมูลเพื่อทำกำรลงทะเบียน ทดลองใช้งำน
วิธีกำรใช้งำน (ต่อ)
• หน้ำเข้ำสู่ระบบ
วิธีกำรใช้งำน (ต่อ)
• เมื่อสมัครลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
วิธีกำรใช้งำน (ต่อ)
ข้อเด่นของซอฟต์แวร์
• สำมำรถจัดกำรไฟล์ได้ง่ำยเพียงลำกเพื่อนำเข้ำ
• สำมำรถสร้ำง Field ต่ำงๆเองได้
• สำมำรถส่งอีเมลทีละหลำยๆ...
ข้อด้อยของซอฟต์แวร์
•User ต้องใช้เวลำในกำรปรับตัวในกำรใช้เครื่องมือต่ำงๆ
• เครื่องมือนี้ค่อนข้ำงสะดวกในกำรใช้งำน เมื่อผู้ใช้มีควำมชำนำญแล้ว ทำให้ไม่ต้องใช้บริกำร
เว็บไซต์หลำยๆเว็บ เช่นในกำรพูดคุย...
Enterprise applications
Enterprise applications
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Enterprise applications

Enterprise applications

 • Seja o primeiro a comentar

Enterprise applications

 1. 1. Enterprise Applications CP 443 Management Information Systems
 2. 2. ผู้จัดทำ 1. นำงสำว จุฬพิสำ อนันต์ รหัสนิสิต 55102010261 2. นำงสำวทิพย์นภำ ซ้ำยงำม รหัสนิสิต 55102011003
 3. 3. Insightly มีเครื่องมือกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรที่มี ประสิทธิภำพ เหมำะสำหรับธุรกิจขนำดเล็กและเติบโต รวมทั้งแผนก หรือหน่วยงำนในองค์กร ไม่ว่ำในเรื่องควำมสนใจของผู้ใช้คือกำร ปรับแต่งขั้นตอนกำรทำงำนของผู้ใช้ในกิจวัตรประจำวัน
 4. 4. วัตถุประสงค์ของซอฟต์แวร์ •การบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าให้ที่มีประสิทธิภาพ •การตรวจสอบการบริหารจัดการโครงการสาหรับธุรกิจ •การบริหารจัดการแบบบูรณาการ •เพิ่มโอกาสในการขาย
 5. 5. ฟังก์ชันกำรทำงำนที่มี
 6. 6. วิธีกำรใช้งำน • เข้ำที่เว็บไซต์ https://www.insightly.com/ • คลิกที่ SIGN UP FOR A FREE TRLAL (ทดลองใช้งำนฟรี 14 วัน) หรือ คลิกที่ LOG IN สำหรับผู้มีรหัสแล้ว 1 2
 7. 7. • เข้ำสู่หน้ำ LOGIN กรอก Email Address และ Address หำกยังไม่ได้สมัคร ให้กด SIGNUP วิธีกำรใช้งำน (ต่อ)
 8. 8. • กรณีที่ยังไม่ได้สมัคร วิธีกำรใช้งำน (ต่อ)
 9. 9. วิธีกำรใช้งำน (ต่อ) • หน้ำลงทะเบียน กรอกข้อมูลเพื่อทำกำรลงทะเบียน ทดลองใช้งำน
 10. 10. วิธีกำรใช้งำน (ต่อ) • หน้ำเข้ำสู่ระบบ
 11. 11. วิธีกำรใช้งำน (ต่อ) • เมื่อสมัครลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
 12. 12. วิธีกำรใช้งำน (ต่อ)
 13. 13. ข้อเด่นของซอฟต์แวร์ • สำมำรถจัดกำรไฟล์ได้ง่ำยเพียงลำกเพื่อนำเข้ำ • สำมำรถสร้ำง Field ต่ำงๆเองได้ • สำมำรถส่งอีเมลทีละหลำยๆคนได้ • มี report เพื่อเช็คกิจกรรมต่ำงๆที่ทำใน project​ • มีกำรแจ้งเตือนทำง email เมื่อถึง deadline​ • สำมำรถกำหนด task ต่ำงๆเองได้
 14. 14. ข้อด้อยของซอฟต์แวร์ •User ต้องใช้เวลำในกำรปรับตัวในกำรใช้เครื่องมือต่ำงๆ
 15. 15. • เครื่องมือนี้ค่อนข้ำงสะดวกในกำรใช้งำน เมื่อผู้ใช้มีควำมชำนำญแล้ว ทำให้ไม่ต้องใช้บริกำร เว็บไซต์หลำยๆเว็บ เช่นในกำรพูดคุยในองค์กร โดยปกติบำงคนอำจใช้ช่องทำง อื่น เช่น facebook , กำรส่งemail ที่หลำยๆคนอำจใช้ บริกำร gmail หรือ hotmail ก็ทำกำรรวมมำใช้ในเว็บนี้เพียงเว็บเดียว และกำร จัดกำร project ต่ำงๆนั้นก็สำมำรถทำได้โดยง่ำย สำมำรถมองเห็นภำพรวมของ project ได้ ควำมคิดเห็นส่วนตัว

×