ครูผู้ช่วย

ชัยวุฒิ พรหมกูล
ครูผู้ช่วย
ห้องเรียนที่ 1
ภารกิจที่ 1
ให้ท่านวิเคราะห์วธการจัดการเรียนรูของครูแต่ละคนว่าอยู่ในกระบวน
         ิี        ้
ทัศน์ การออกแบบการสอนใดและมีพ้นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู ้
                  ื
ใดบ้าง พร้อม อธิบายเหตุผล
ครูบญมี
                 ุ


การจัดการเรียนรูของครูบญมีมพ้นฐานมาจาก“ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม” เพราะ
         ้    ุ ี ื
มุง้ เน้นการออกแบบ เพือให้ผูเ้ รียนสามารถจดจาความรูใ้ ห้ได้ในปริมาณมากที
           ่
สุด บทบาทของผูเ้ รียน เป็ นผูรอรับข้อมูลสารสนเทศ บทบาทของครู จะเป็ น
               ้
ผูนาเสนอข้อมูลสารสนเทศ เช่น การททีครูให้นกเรียนจดบันทึกในสิงทีครู
  ้                  ่  ั          ่ ่
บรรยาย ถึงจะมีสอนทีใช้ประกอบการสอน แต่ครูบญมีเป็ นผูบรรยายไม่ได้ให้
                        ุ      ้
นกเรียนลงมือปฏิบตเิ องในการเรียนรู ้
          ั
ครูบญช่วย
                 ุการจัดการเรียนรูของครูบญช่วยมีพ้นฐานมาจาก “ทฤษฎีคอนสตรัคติ
          ้   ุ     ื
วิสต์” คือ การสร้างความรูซง มาจากพื้นฐานทีวาการเรียนรูจะเกิดขึ้น
               ้ ่ึ      ่
เมือผูเ้ รียนได้สร้างสิงแทนความรูใ้ นความจาในระยะทางานอย่างตืนตัว
  ่          ่                   ่
และอาศัยการเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของนักเรียน
ครูบญชู
                   ุ


กระบวนทัศน์ การออกแบบการสอนของครูบญชู คือ การเน้นครู เป็ นศูนย์กลาง
                          ุ
เพราะ ครูเป็ นผูถ่ายทอดและสร้างความรูเ้ ทคนิคต่างๆไปสู่ผูเ้ รียน โดยนักเรียน
         ้
ไม่ได้สร้างขึ้นมาเอง
  การจัดการเรียนรูของครูบญชู มีพ้นฐานมาจาก “ทฤษฎีพทธิปญญานิยม”
             ้     ุ   ื           ุ ั
เพราะผูเ้ รียนมีสงทีเ่ รียนรูเ้ พิมขึ้น สามารถจัดรวบรวมสิงทีเ่ รียนรูเ้ หล่านันให้เป็ น
          ่ิ       ่           ่          ้
ระเบียบ เพือสามารถเรียกกลับมาใช้ได้ตามทีตองการ ผูเ้ รียนสามารถวาง
       ่                  ่
สารสนเทศใหม่ในความจาระยะยาว
ภารกิจที่ 2
 วิธการเรียนรูของครูแต่ละคนมีขอดีและข้อเด่น
  ี     ้        ้
อย่างไร
ครูบญมี
              ุ

 ข้อดี
-การมีสอประกอบการสอน เช่น บทเรียนโปรแกรมและชุดการ
    ่ื
สอน
-มีการสอบเก็บคะแนน ถ้านักเรียนสอบตกก็จะให้สอบใหม่
จนกว่าจะผ่านตามเกณฑ์
ข้อเด่น
-ครูจะมีการใช้การบรรยายในการสอน
-หากมีเนื้อหาทีสาคัญจะเน้นยา้ ให้ นักเรียนจดบันทึกและท่องซา้
        ่
-ครูจะให้นกเรียนท่องคาศัพท์วนละ 5 คา
      ั          ั
ครูบญช่วย
              ุ

 ข้อดี
-ให้ผูเ้ รียนค้นหาคาตอบ และร่วมมือกันเรียนรูมโี ดยมีครูเป็ นผูใ้ ห้
                      ้
คาแนะนา
ครูมการเตรียมแหล่งการเรียนรูต่างๆ เช่น หนังสือ วีดทศน์ เว็บไซต์ท่ี
   ี              ้         ี ั
เกี่ยวข้องฯลฯ ให้กบนักเรียนในการเรียนรู ้
          ั
 ข้อเด่น
-ครูมการเชื่อมโยงเนื้อหาทีเ่ รียนกับประสบการณ์เดิมของผูเ้ รียน เช่น
    ี
การใช้คาถาม การยกเหตุการณ์ในชีวตประจาวัน และข่าวสารต่างๆ
                   ิ
-หลังจากได้คาตอบแล้วทุกกลุมก็จะนาเสนอแนวคิดของกลุมตัวเอง
                ่             ่
ครูบญชู
            ุ

ข้อดี
-ครูสอนให้นกเรียนจาคาศัพท์ ภาษาอังกฤษได้โดยไม่ลม
        ั                   ื
-ครูมการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมทีผูเ้ รียนรูจกมาประยุกต์ใช้
    ี               ่    ้ั
อย่างมีประโยชน์
ข้อเด่น
-ครูมเี ทคนิคต่างๆ เช่น การแต่งเพลง การใช้คาคล ้องจอง การใช้
แผนภูมิ ให้ ผูเ้ รียนเข้าใจถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง องค์ประกอบ
ในการจดจา
- การให้ผูเ้ รียนจาคาศัพท์ โดยใช้การ ออกเสียงภาษาอังกฤษที่
เหมือนกับภาษาไทย เช่น hot กับ ร้อน
ภารกิจที่ 3
วิธการจัดการเรียนรูของใครทีสอดคล ้องกับ
  ี        ้    ่
พระราชบัญญัตการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒มากทีสุด
        ิ              ่
เพราะเหตุใด
วิธการจัดการเรียนรูของ “ครูบญช่วย” สอดคล ้องกับ
           ้     ุ
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มากทีสุด
เพราะ เป็ นการจัดการเรียนรูทม่งเน้นการพัฒนา ศักยภาพ
              ้ ่ี ุ
ของผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิง การสร้าง ความรู ้
                    ่
และพัฒนากระบวนการคิดทีเ่ น้นให้ผูเ้ รียนเป็ นผูสร้าง
                        ้
ความรูข้นมาด้วยตนเอง โดยอาศัยแหล่งการเรียนรูต่างๆ
     ้ึ
ห้องเรียนที่ 2ภารกิจที่ 1
ให้ท่านวิเคราะห์ปญหาทีเ่ กิดขึ้น ว่าน่าจะมีสาเหตุมา
         ั
จากอะไรบ้าง
จากตัวครู
-ครูผูสอนไม่สามารถสร้างปัญหาทางคณิตศาสตร์ให้
     ้
นักเรียนรับรูไ้ ด้ ว่าเป็ นปัญหาของตนเอง จึงทาให้
นักเรียนรูสกว่าเป็ นวิชาทีไม่มความจาเป็ นต้องเรียน
      ้ึ        ่ ี
-ครูม่งเน้นการสอนให้นกเรียนอย่างเดียวแล ้ว
    ุ
นักเรียนเป็ นผูรบข้อมูล โดยครูไม่จดกระบวนการ
        ้ั
แก้ปญหาเป็ นกลุมหรือจัดการเรียนรูทนกเรียน
   ั       ่         ้ ่ี ั
สามารถสร้างองค์ความรูข้นมาได้ดวยตนเอง
               ้ึ  ้
จากตัวนักเรียน
-นักเรียนมีทศนคติทไม่ดต่อวิชาคณิตศาสตร์ เช่น
       ั    ่ี ี
การทีนกเรียน บ่นว่าวิชาคณิตศาสตร์ เรียนก็ยาก
   ่ ั
สูตรก็เยอะ
-นักเรียนไม่เห็นความสาคัญของวิชาคณิตศาสตร์
เช่น นักเรียน พูดว่า ไม่รูจะเรียนไปทาไม ไม่เห็นได้
              ้
นาไปใช้เลย
-นักเรียนไม่มแรงจูงใจทีจะมีความกระตือรือร้นใน
        ี     ่
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ จึงทาให้คิดว่ายากและทา
ไม่ได้
ภารกิจที่ 2
 วิเคราะห์หาทฤษฎีการเรียนรู ้ และการออกแบบการ
สอนทีสามารถแก้ปญหาได้
   ่     ั
ทฤษฎีการเรียนรูทสามารถนามาใช้แก้ปญหา คือ
           ้ ่ี         ั
“ทฤษฎีของคอนสตรัคติวสต์” เพราะ เป็ นการเน้น
              ิ
ผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง จึงทาให้นกเรียนได้ลงมือ
                 ั
ปฏิบติ และเข้าถึงปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ดี ได้
     ั
แก้ปญหาด้วยตนเอง จะ ทาให้ได้เห็นความสาคัญ
    ั
และเข้าใจในเนื้อหาได้ และเป็ นการทีเ่ ชื่อมโยงกับ
ความรูและประสบการณ์เดิม ทาให้นกเรียนได้ รูว่า
      ้             ั     ้
มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเห็นความสาคัญยิงขึ้น่
การออกแบบการสอนที่สามารถแก้ปญหาได้  ั
คือ ครูเป็ นผูผลิตสือต่างๆทีใช้ในการประกอบการสอน
       ้ ่       ่
ไม่ว่าจะเป็ น วีดทศน์ สไลด์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ
         ี ั
สือวัสดุอปกรณ์ต่างๆ เป็ นต้น
 ่    ุ
  ในห้องเรียนครูจะเป็ นผูช้ แนะปัญหาให้นกเรียน และ
              ้ี       ั
การสอนจะไม่ใช่ การบรรยายเพียงอย่างเดียว มีสอ   ่ื
ประกอบและสิงทีน่าสนใจด้วย และครูผูสอนจะต้องมี
        ่ ่           ้
เทคนิคการสอนทีน่าสนใจ มีการเตรียมการสอนทีดี
          ่              ่
พร้อมสาหรับการสอน
ภารกิจที่ 3
 ออกแบบการจัดการเรียนรูทสามารถแก้ปญหา
            ้ ่ี    ั
ดังกล่าวได้
ออกแบบการจัดการเรียนรูท่สามารถแก้ปญหา
               ้ี     ั
ดังกล่าวได้
-การสร้างสถานการณ์ปญหาขึ้นมาเพือให้นกเรียนได้
            ั       ่ ั
ลงมือ ปฏิบติ เพือให้เกิดการเรียนรูและแสวงหา
      ั ่           ้
คาตอบด้วยตนเอง
-จัดกลุมการเรียนรู ้ โดยให้นกเรียนได้รวมกัน
    ่
แก้ปญหาเป็ นกลุม จะได้เห็นถึงปัญหาทีแท้จริง
   ั     ่
ร่วมกัน และร่วมมือกันแก้ปญหา นันๆได้
               ั  ้
-การเน้นนักเรียนเป็ นศูนย์กลาง การหาแหล่งข้อมูล
มาให้ นักเรียนได้เรียนรูดวยตนเอง
             ้้
ครูผู้ช่วย
1 de 20

Recomendados

ระดับครผู้ช่วย por
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วยtyehh
173 visualizações31 slides
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย por
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยpanggoo
108 visualizações26 slides
ครูมืออาชีพ por
ครูมืออาชีพครูมืออาชีพ
ครูมืออาชีพToystory PuccafunnyLove
395 visualizações25 slides
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science por
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring scienceปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring scienceKobwit Piriyawat
4.9K visualizações30 slides
Inspiring science train the trainers 2013 (thai) por
Inspiring science train the trainers 2013 (thai)Inspiring science train the trainers 2013 (thai)
Inspiring science train the trainers 2013 (thai)ครูเสกสรรค์ สุวรรณสุข
2.5K visualizações102 slides
ครูผู้ช่วย por
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยPitsiri Lumphaopun
301 visualizações24 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

ระดับครผู้ช่วย por
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วยtyehh
160 visualizações31 slides
วิธีสอนแบบวรรณี por
วิธีสอนแบบวรรณีวิธีสอนแบบวรรณี
วิธีสอนแบบวรรณีOrapan Jantong
3.9K visualizações11 slides
การนำเสนอ Inspiring science ศน.วัชรากร por
การนำเสนอ Inspiring science ศน.วัชรากรการนำเสนอ Inspiring science ศน.วัชรากร
การนำเสนอ Inspiring science ศน.วัชรากรIps UbonFive
1.5K visualizações66 slides
ระดับครผู้ช่วย por
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วยtyehh
173 visualizações31 slides
19 สไลด์ประกอบการบรรยาย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์... por
19 สไลด์ประกอบการบรรยาย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์...19 สไลด์ประกอบการบรรยาย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์...
19 สไลด์ประกอบการบรรยาย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์...ครูเสกสรรค์ สุวรรณสุข
10.1K visualizações35 slides
ภารกิจครูผู้ช่วย2 por
ภารกิจครูผู้ช่วย2ภารกิจครูผู้ช่วย2
ภารกิจครูผู้ช่วย2โอลีฟ กะ โกโก้
199 visualizações21 slides

Mais procurados(19)

ระดับครผู้ช่วย por tyehh
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วย
tyehh160 visualizações
วิธีสอนแบบวรรณี por Orapan Jantong
วิธีสอนแบบวรรณีวิธีสอนแบบวรรณี
วิธีสอนแบบวรรณี
Orapan Jantong3.9K visualizações
การนำเสนอ Inspiring science ศน.วัชรากร por Ips UbonFive
การนำเสนอ Inspiring science ศน.วัชรากรการนำเสนอ Inspiring science ศน.วัชรากร
การนำเสนอ Inspiring science ศน.วัชรากร
Ips UbonFive1.5K visualizações
ระดับครผู้ช่วย por tyehh
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วย
tyehh173 visualizações
สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่ por Kobwit Piriyawat
สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่
สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่
Kobwit Piriyawat27K visualizações
ครูผู้ช่วย por Chaya Kunnock
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
Chaya Kunnock214 visualizações
วิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอด por Kiingz Phanumas
วิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอดวิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอด
วิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอด
Kiingz Phanumas7.6K visualizações
สังเกตการสอน por Fern's Supakyada
สังเกตการสอนสังเกตการสอน
สังเกตการสอน
Fern's Supakyada1.2K visualizações
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2 por Jiramet Ponyiam
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2
Jiramet Ponyiam216 visualizações
ครูผู้ช่วย por Jutamart Bungthong
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
Jutamart Bungthong256 visualizações
ระดับครูผู้ช่วย por Vachii Ra
ระดับครูผู้ช่วยระดับครูผู้ช่วย
ระดับครูผู้ช่วย
Vachii Ra206 visualizações
ครูผู้ช่วย por Noppasorn Boonsena
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
Noppasorn Boonsena171 visualizações
ภารกิจครูผู้ช่วย por Arm Watcharin
ภารกิจครูผู้ช่วยภารกิจครูผู้ช่วย
ภารกิจครูผู้ช่วย
Arm Watcharin124 visualizações
การออกแบบการสอนระดับครูผู้ช่วย por MuBenny Nuamin
การออกแบบการสอนระดับครูผู้ช่วยการออกแบบการสอนระดับครูผู้ช่วย
การออกแบบการสอนระดับครูผู้ช่วย
MuBenny Nuamin251 visualizações
ภารกิจครูผู้ช่วย por Blade HurthurtHurt
ภารกิจครูผู้ช่วยภารกิจครูผู้ช่วย
ภารกิจครูผู้ช่วย
Blade HurthurtHurt973 visualizações

Destaque

ครูมือใหม่ por
ครูมือใหม่ครูมือใหม่
ครูมือใหม่ชัยวุฒิ พรหมกูล
86 visualizações14 slides
oz life prep por
oz life prepoz life prep
oz life prepfarhanvixx
902 visualizações75 slides
ครูมือใหม่ por
ครูมือใหม่ครูมือใหม่
ครูมือใหม่ชัยวุฒิ พรหมกูล
117 visualizações14 slides
Infografik - Zaštitnik pacijentovih prava por
Infografik - Zaštitnik pacijentovih pravaInfografik - Zaštitnik pacijentovih prava
Infografik - Zaštitnik pacijentovih pravaOliver Muškinja
402 visualizações1 slide
Basic counselling skills por
Basic counselling skillsBasic counselling skills
Basic counselling skillsAbhishek Negi
353 visualizações34 slides
Problems in counseling por
Problems in counselingProblems in counseling
Problems in counselingAthira Athy
8.7K visualizações15 slides

Destaque(7)

Similar a ครูผู้ช่วย

ครูมืออาชีพ por
ครูมืออาชีพครูมืออาชีพ
ครูมืออาชีพToystory PuccafunnyLove
248 visualizações25 slides
ภารกิจครูผู้ช่วย por
ภารกิจครูผู้ช่วยภารกิจครูผู้ช่วย
ภารกิจครูผู้ช่วยBlade HurthurtHurt
347 visualizações24 slides
ภารกิจระดับครูปฏิบัติการ por
ภารกิจระดับครูปฏิบัติการภารกิจระดับครูปฏิบัติการ
ภารกิจระดับครูปฏิบัติการArpaporn Mapun
227 visualizações14 slides
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย por
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยนภสร ยั่งยืน
121 visualizações25 slides
ภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วย por
ภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วยภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วย
ภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วยJo Smartscience II
734 visualizações34 slides
ระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรม por
ระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรมระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรม
ระดับครูผู้ช่วยนวัตกรรมณัฐธีรา มะโพธิ์ศรี
202 visualizações36 slides

Similar a ครูผู้ช่วย(19)

ภารกิจครูผู้ช่วย por Blade HurthurtHurt
ภารกิจครูผู้ช่วยภารกิจครูผู้ช่วย
ภารกิจครูผู้ช่วย
Blade HurthurtHurt347 visualizações
ภารกิจระดับครูปฏิบัติการ por Arpaporn Mapun
ภารกิจระดับครูปฏิบัติการภารกิจระดับครูปฏิบัติการ
ภารกิจระดับครูปฏิบัติการ
Arpaporn Mapun227 visualizações
ภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วย por Jo Smartscience II
ภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วยภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วย
ภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วย
Jo Smartscience II734 visualizações
ภารกิจครูมือใหม่ por Beeby Bicky
ภารกิจครูมือใหม่ภารกิจครูมือใหม่
ภารกิจครูมือใหม่
Beeby Bicky132 visualizações
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science por Kobwit Piriyawat
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring scienceปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
Kobwit Piriyawat223.1K visualizações
งานครูผู้ช่วย por Moss Worapong
งานครูผู้ช่วยงานครูผู้ช่วย
งานครูผู้ช่วย
Moss Worapong559 visualizações
ครูผู้ช่วย por Korakob Noi
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
Korakob Noi186 visualizações
ครูผู้ช่วย por Sana T
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
Sana T250 visualizações
ภารกิจ ระดับครูผู้ช่วย por Aekapong Hemathulin
ภารกิจ ระดับครูผู้ช่วยภารกิจ ระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจ ระดับครูผู้ช่วย
Aekapong Hemathulin186 visualizações
ครูปฏิบัติการ por Pamkritsaya3147
ครูปฏิบัติการครูปฏิบัติการ
ครูปฏิบัติการ
Pamkritsaya3147178 visualizações
ภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วย por Pamkritsaya3147
ภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วยภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วย
Pamkritsaya3147156 visualizações
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย por Vs'veity Sirvcn
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
Vs'veity Sirvcn141 visualizações
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย por Vs'veity Sirvcn
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
Vs'veity Sirvcn114 visualizações
ครูปฏิบัติการ por Arm Watcharin
ครูปฏิบัติการครูปฏิบัติการ
ครูปฏิบัติการ
Arm Watcharin69 visualizações

ครูผู้ช่วย

 • 2. ห้องเรียนที่ 1 ภารกิจที่ 1 ให้ท่านวิเคราะห์วธการจัดการเรียนรูของครูแต่ละคนว่าอยู่ในกระบวน ิี ้ ทัศน์ การออกแบบการสอนใดและมีพ้นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู ้ ื ใดบ้าง พร้อม อธิบายเหตุผล
 • 3. ครูบญมี ุ การจัดการเรียนรูของครูบญมีมพ้นฐานมาจาก“ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม” เพราะ ้ ุ ี ื มุง้ เน้นการออกแบบ เพือให้ผูเ้ รียนสามารถจดจาความรูใ้ ห้ได้ในปริมาณมากที ่ สุด บทบาทของผูเ้ รียน เป็ นผูรอรับข้อมูลสารสนเทศ บทบาทของครู จะเป็ น ้ ผูนาเสนอข้อมูลสารสนเทศ เช่น การททีครูให้นกเรียนจดบันทึกในสิงทีครู ้ ่ ั ่ ่ บรรยาย ถึงจะมีสอนทีใช้ประกอบการสอน แต่ครูบญมีเป็ นผูบรรยายไม่ได้ให้ ุ ้ นกเรียนลงมือปฏิบตเิ องในการเรียนรู ้ ั
 • 4. ครูบญช่วย ุ การจัดการเรียนรูของครูบญช่วยมีพ้นฐานมาจาก “ทฤษฎีคอนสตรัคติ ้ ุ ื วิสต์” คือ การสร้างความรูซง มาจากพื้นฐานทีวาการเรียนรูจะเกิดขึ้น ้ ่ึ ่ เมือผูเ้ รียนได้สร้างสิงแทนความรูใ้ นความจาในระยะทางานอย่างตืนตัว ่ ่ ่ และอาศัยการเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของนักเรียน
 • 5. ครูบญชู ุ กระบวนทัศน์ การออกแบบการสอนของครูบญชู คือ การเน้นครู เป็ นศูนย์กลาง ุ เพราะ ครูเป็ นผูถ่ายทอดและสร้างความรูเ้ ทคนิคต่างๆไปสู่ผูเ้ รียน โดยนักเรียน ้ ไม่ได้สร้างขึ้นมาเอง การจัดการเรียนรูของครูบญชู มีพ้นฐานมาจาก “ทฤษฎีพทธิปญญานิยม” ้ ุ ื ุ ั เพราะผูเ้ รียนมีสงทีเ่ รียนรูเ้ พิมขึ้น สามารถจัดรวบรวมสิงทีเ่ รียนรูเ้ หล่านันให้เป็ น ่ิ ่ ่ ้ ระเบียบ เพือสามารถเรียกกลับมาใช้ได้ตามทีตองการ ผูเ้ รียนสามารถวาง ่ ่ สารสนเทศใหม่ในความจาระยะยาว
 • 7. ครูบญมี ุ ข้อดี -การมีสอประกอบการสอน เช่น บทเรียนโปรแกรมและชุดการ ่ื สอน -มีการสอบเก็บคะแนน ถ้านักเรียนสอบตกก็จะให้สอบใหม่ จนกว่าจะผ่านตามเกณฑ์ ข้อเด่น -ครูจะมีการใช้การบรรยายในการสอน -หากมีเนื้อหาทีสาคัญจะเน้นยา้ ให้ นักเรียนจดบันทึกและท่องซา้ ่ -ครูจะให้นกเรียนท่องคาศัพท์วนละ 5 คา ั ั
 • 8. ครูบญช่วย ุ ข้อดี -ให้ผูเ้ รียนค้นหาคาตอบ และร่วมมือกันเรียนรูมโี ดยมีครูเป็ นผูใ้ ห้ ้ คาแนะนา ครูมการเตรียมแหล่งการเรียนรูต่างๆ เช่น หนังสือ วีดทศน์ เว็บไซต์ท่ี ี ้ ี ั เกี่ยวข้องฯลฯ ให้กบนักเรียนในการเรียนรู ้ ั ข้อเด่น -ครูมการเชื่อมโยงเนื้อหาทีเ่ รียนกับประสบการณ์เดิมของผูเ้ รียน เช่น ี การใช้คาถาม การยกเหตุการณ์ในชีวตประจาวัน และข่าวสารต่างๆ ิ -หลังจากได้คาตอบแล้วทุกกลุมก็จะนาเสนอแนวคิดของกลุมตัวเอง ่ ่
 • 9. ครูบญชู ุ ข้อดี -ครูสอนให้นกเรียนจาคาศัพท์ ภาษาอังกฤษได้โดยไม่ลม ั ื -ครูมการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมทีผูเ้ รียนรูจกมาประยุกต์ใช้ ี ่ ้ั อย่างมีประโยชน์ ข้อเด่น -ครูมเี ทคนิคต่างๆ เช่น การแต่งเพลง การใช้คาคล ้องจอง การใช้ แผนภูมิ ให้ ผูเ้ รียนเข้าใจถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง องค์ประกอบ ในการจดจา - การให้ผูเ้ รียนจาคาศัพท์ โดยใช้การ ออกเสียงภาษาอังกฤษที่ เหมือนกับภาษาไทย เช่น hot กับ ร้อน
 • 10. ภารกิจที่ 3 วิธการจัดการเรียนรูของใครทีสอดคล ้องกับ ี ้ ่ พระราชบัญญัตการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒มากทีสุด ิ ่ เพราะเหตุใด
 • 11. วิธการจัดการเรียนรูของ “ครูบญช่วย” สอดคล ้องกับ ้ ุ พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มากทีสุด เพราะ เป็ นการจัดการเรียนรูทม่งเน้นการพัฒนา ศักยภาพ ้ ่ี ุ ของผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิง การสร้าง ความรู ้ ่ และพัฒนากระบวนการคิดทีเ่ น้นให้ผูเ้ รียนเป็ นผูสร้าง ้ ความรูข้นมาด้วยตนเอง โดยอาศัยแหล่งการเรียนรูต่างๆ ้ึ
 • 12. ห้องเรียนที่ 2 ภารกิจที่ 1 ให้ท่านวิเคราะห์ปญหาทีเ่ กิดขึ้น ว่าน่าจะมีสาเหตุมา ั จากอะไรบ้าง
 • 13. จากตัวครู -ครูผูสอนไม่สามารถสร้างปัญหาทางคณิตศาสตร์ให้ ้ นักเรียนรับรูไ้ ด้ ว่าเป็ นปัญหาของตนเอง จึงทาให้ นักเรียนรูสกว่าเป็ นวิชาทีไม่มความจาเป็ นต้องเรียน ้ึ ่ ี -ครูม่งเน้นการสอนให้นกเรียนอย่างเดียวแล ้ว ุ นักเรียนเป็ นผูรบข้อมูล โดยครูไม่จดกระบวนการ ้ั แก้ปญหาเป็ นกลุมหรือจัดการเรียนรูทนกเรียน ั ่ ้ ่ี ั สามารถสร้างองค์ความรูข้นมาได้ดวยตนเอง ้ึ ้
 • 14. จากตัวนักเรียน -นักเรียนมีทศนคติทไม่ดต่อวิชาคณิตศาสตร์ เช่น ั ่ี ี การทีนกเรียน บ่นว่าวิชาคณิตศาสตร์ เรียนก็ยาก ่ ั สูตรก็เยอะ -นักเรียนไม่เห็นความสาคัญของวิชาคณิตศาสตร์ เช่น นักเรียน พูดว่า ไม่รูจะเรียนไปทาไม ไม่เห็นได้ ้ นาไปใช้เลย -นักเรียนไม่มแรงจูงใจทีจะมีความกระตือรือร้นใน ี ่ การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ จึงทาให้คิดว่ายากและทา ไม่ได้
 • 15. ภารกิจที่ 2 วิเคราะห์หาทฤษฎีการเรียนรู ้ และการออกแบบการ สอนทีสามารถแก้ปญหาได้ ่ ั
 • 16. ทฤษฎีการเรียนรูทสามารถนามาใช้แก้ปญหา คือ ้ ่ี ั “ทฤษฎีของคอนสตรัคติวสต์” เพราะ เป็ นการเน้น ิ ผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง จึงทาให้นกเรียนได้ลงมือ ั ปฏิบติ และเข้าถึงปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ดี ได้ ั แก้ปญหาด้วยตนเอง จะ ทาให้ได้เห็นความสาคัญ ั และเข้าใจในเนื้อหาได้ และเป็ นการทีเ่ ชื่อมโยงกับ ความรูและประสบการณ์เดิม ทาให้นกเรียนได้ รูว่า ้ ั ้ มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเห็นความสาคัญยิงขึ้น่
 • 17. การออกแบบการสอนที่สามารถแก้ปญหาได้ ั คือ ครูเป็ นผูผลิตสือต่างๆทีใช้ในการประกอบการสอน ้ ่ ่ ไม่ว่าจะเป็ น วีดทศน์ สไลด์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ ี ั สือวัสดุอปกรณ์ต่างๆ เป็ นต้น ่ ุ ในห้องเรียนครูจะเป็ นผูช้ แนะปัญหาให้นกเรียน และ ้ี ั การสอนจะไม่ใช่ การบรรยายเพียงอย่างเดียว มีสอ ่ื ประกอบและสิงทีน่าสนใจด้วย และครูผูสอนจะต้องมี ่ ่ ้ เทคนิคการสอนทีน่าสนใจ มีการเตรียมการสอนทีดี ่ ่ พร้อมสาหรับการสอน
 • 19. ออกแบบการจัดการเรียนรูท่สามารถแก้ปญหา ้ี ั ดังกล่าวได้ -การสร้างสถานการณ์ปญหาขึ้นมาเพือให้นกเรียนได้ ั ่ ั ลงมือ ปฏิบติ เพือให้เกิดการเรียนรูและแสวงหา ั ่ ้ คาตอบด้วยตนเอง -จัดกลุมการเรียนรู ้ โดยให้นกเรียนได้รวมกัน ่ แก้ปญหาเป็ นกลุม จะได้เห็นถึงปัญหาทีแท้จริง ั ่ ร่วมกัน และร่วมมือกันแก้ปญหา นันๆได้ ั ้ -การเน้นนักเรียนเป็ นศูนย์กลาง การหาแหล่งข้อมูล มาให้ นักเรียนได้เรียนรูดวยตนเอง ้้