O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Las ป.1

181 visualizações

Publicada em

Las ป.1

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Las ป.1

 1. 1. 1 คะแนนผลสัมฤทธิ์การทดสอบคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับท้องถิ่น(Local Assessment System : LAS) ชั้นประถมศึกษาปีที 1 ปีการศึกษา 2556 1. LAS ชั้นประถมศึกษาปีที 1 ปีการศึกษา 2556 กลุ่มเครือข่าย โสมพะมิตร น.ร. ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา อังกฤษ สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ ที่ โรงเรียน X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D 1 กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 14 65.1 4 2.97 32.5 0 1.02 76.7 9 2.82 33.8 1 1.38 40.4 8 1.21 80.0 0 2.42 58.4 6 1.88 58.9 7 2.19 2 กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 6 60.6 7 7.47 30.8 3 0.98 55.8 3 4.79 48.8 9 2.66 36.6 7 1.52 44.4 4 5.50 41.1 1 3.66 34.4 4 3.76 3 แกเปะราษฎร์นิยม 13 40.6 2 2.94 37.3 3 1.25 52.6 9 2.07 29.3 3 1.45 39.5 6 1.49 58.3 3 2.30 54.4 4 1.75 45.5 6 3.04 4 คอนเรียบอนุกูล 13 67.0 8 1.96 32.3 1 1.45 83.8 5 2.17 40.5 1 0.76 37.9 5 1.44 72.3 1 1.34 65.6 4 0.69 68.7 2 0.75 5 โคกกลางราษฎร์พัฒนา 8 87.0 0 0.46 41.2 5 1.16 88.1 3 0.74 36.6 7 1.69 42.5 0 2.00 85.0 0 0.46 77.5 0 0.74 86.6 7 0.00 6 เชียงเครือวิทยาคม 6 49.3 3 4.18 35.0 0 1.26 45.8 3 4.83 24.4 4 1.37 34.4 4 1.17 47.7 8 4.54 42.2 2 3.01 35.5 6 1.37 7 ดงน้อยสงเคราะห์ 8 79.5 0 1.96 30.6 3 0.35 78.1 3 1.69 40.8 3 0.99 36.6 7 0.53 90.8 3 0.74 79.1 7 0.83 85.0 0 1.04 8 บ้านดอนสนวน 10 66.4 0 3.84 33.5 0 0.67 83.5 0 1.06 43.3 3 0.97 28.0 0 1.32 66.0 0 2.51 60.0 0 1.94 60.0 0 1.89 9 บ้านหลุบอินทรราษฎร์บารุง 11 52.7 3 3.46 31.3 6 1.90 60.0 0 2.32 35.1 5 0.79 33.3 3 1.10 60.0 0 1.95 63.0 3 2.94 60.0 0 2.41 10 บ้านเหล่าค้อ 11 66.1 8 2.21 35.4 5 1.04 65.9 1 2.56 35.7 6 0.92 40.6 1 1.14 76.9 7 1.69 52.7 3 2.55 64.2 4 1.50 11 บ้านโหมนสงเคราะห์ 12 59.0 0 4.86 42.5 0 1.24 46.2 5 2.05 32.2 2 1.19 36.6 7 1.31 78.8 9 2.29 46.6 7 1.95 76.6 7 2.35 12 วัดชัยสุนทร 6 77.3 3 3.44 36.6 7 1.21 66.6 7 3.39 43.3 3 0.55 37.7 8 0.82 76.6 7 2.35 70.0 0 0.84 71.1 1 2.25 13 เหล่าสูงวิทยา 2 90.0 0 0.71 30.0 0 0.00 85.0 0 1.41 33.3 3 0.00 33.3 3 1.41 86.6 7 1.41 63.3 3 0.71 96.6 7 0.71 14 อนุบาลกาฬสินธุ์ 220 72.2 4 4.72 35.1 6 1.49 73.2 3 2.91 33.6 3 1.44 37.2 7 1.41 77.9 1 2.36 56.4 2 2.38 70.1 2 3.07 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3389 66.03 4.86 35.20 1.58 69.73 3.65 34.94 1.59 35.86 1.48 72.28 2.91 56.78 2.67 59.03 3.10
 2. 2. 2 2. LAS ชั้นประถมศึกษาปีที 1 ปีการศึกษา 2556 กลุ่มเครือข่าย โปงลาง น.ร. ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา อังกฤษ สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ ที่ โรงเรียน X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D 1 โคกน้าเกลี้ยงวิทยาคม 3 49.3 3 4.51 35.0 0 0.00 40.0 0 7.81 33.3 3 0.00 23.3 3 2.12 24.4 4 1.15 17.7 8 0.58 20.0 0 0.00 2 โคกล่ามวิทยา 8 58.0 0 4.11 38.7 5 0.71 58.7 5 1.58 48.3 3 0.71 35.8 3 0.74 76.6 7 1.77 49.1 7 1.41 60.8 3 2.47 3 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 6 62.0 0 3.99 29.1 7 1.33 79.1 7 2.93 44.4 4 0.82 23.3 3 1.87 74.4 4 2.64 63.3 3 2.07 45.5 6 1.47 4 บ้านคาเม็ก 10 81.6 0 2.07 27.5 0 0.97 85.5 0 2.08 42.0 0 1.25 39.3 3 1.10 74.0 0 1.66 62.0 0 1.49 61.3 3 0.92 5 บ้านโคกกว้าง 4 64.0 0 2.45 45.0 0 1.41 66.2 5 4.11 46.6 7 1.83 46.6 7 0.82 66.6 7 0.82 63.3 3 2.38 61.6 7 3.86 6 บ้านต้อนวิทยาคาร 20 65.6 0 3.30 40.0 0 2.14 74.2 5 3.05 33.0 3 1.46 39.0 9 1.96 70.6 7 2.68 58.3 3 2.22 49.6 7 2.44 7 บ้านหนาดสงเคราะห์ 5 71.2 0 1.30 31.0 0 0.45 90.0 0 1.00 29.3 3 1.52 32.0 0 1.79 74.6 7 2.05 49.3 3 1.14 48.0 0 1.48 8 บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 9 69.3 3 2.50 33.8 9 0.83 91.6 7 1.00 40.0 0 0.71 44.4 4 1.66 81.4 8 0.83 73.3 3 1.12 84.4 4 1.12 9 มิตรภาพที่ 32 1 88.0 0 0.00 45.0 0 0.00 80.0 0 0.00 26.6 7 0.00 46.6 7 0.00 93.3 3 0.00 66.6 7 0.00 73.3 3 0.00 10 หนองกุงวิทยาคม 10 61.2 0 2.71 34.0 0 0.92 66.0 0 2.66 38.6 7 1.03 27.3 3 1.45 69.3 3 1.51 72.0 0 1.03 66.0 0 2.38 11 หนองบัวราษฎร์นิยม 9 68.4 4 4.46 25.5 0 2.47 57.7 8 4.69 36.0 0 2.22 26.0 0 1.66 73.3 3 3.97 67.3 3 3.60 64.0 0 3.89 12 หนองโพนวิทยายน 5 78.4 0 2.51 32.0 0 1.82 79.0 0 1.10 42.6 7 2.30 38.6 7 1.30 89.3 3 0.55 64.0 0 1.52 62.6 7 1.67 13 หนองโพนฯ(สาขาหนองไผ่ 2 72.0 0 5.66 27.5 0 0.71 87.5 0 0.71 36.6 7 2.12 36.6 7 0.71 90.0 0 0.71 63.3 3 2.12 60.0 0 1.41 14 หามแหโพนทองวิทยาคม 10 56.0 0 4.76 33.5 0 1.64 73.0 0 3.20 21.3 3 1.03 29.3 3 2.07 58.6 7 2.57 51.3 3 1.89 59.3 3 2.56 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3389 66.03 4.86 35.20 1.58 69.73 3.65 34.94 1.59 35.86 1.48 72.28 2.91 56.78 2.67 59.03 3.10
 3. 3. 3 3. LAS ชั้นประถมศึกษาปีที 1 ปีการศึกษา 2556 กลุ่มเครือข่ายเมืองน้าดา น.ร. ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา อังกฤษ สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ ที่ โรงเรียน X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D 1 กาฬสินธุ์พิทยาสัย 310 77.4 1 4.66 34.2 3 0.93 74.6 6 2.87 40.9 6 1.33 36.2 7 1.47 80.0 9 2.63 65.1 7 2.34 69.9 6 2.67 2 กุดอ้อประชานุสรณ์ 6 72.6 7 2.64 27.5 0 0.84 79.1 7 2.32 26.6 7 0.00 36.6 7 0.55 88.8 9 0.82 80.0 0 0.00 87.7 8 0.41 3 คาไผ่สงเคราะห์ 2 86.0 0 0.71 30.0 0 0.00 77.5 0 0.71 43.3 3 0.71 36.6 7 0.71 70.0 0 4.95 86.6 7 1.41 66.6 7 1.41 4 โคกคอนวิทยานุกูล 5 60.8 0 3.63 37.0 0 1.14 61.0 0 4.66 25.3 3 1.30 30.6 7 1.67 81.3 3 2.49 54.6 7 1.64 64.0 0 1.82 5 ดงเมืองวิทยาคาร 10 90.0 0 1.18 28.0 0 0.70 82.0 0 0.84 36.0 0 0.84 32.6 7 0.32 89.3 3 0.52 66.6 7 0.94 69.3 3 1.17 6 ท่าไคร้สามัคคี 8 43.5 0 2.10 37.5 0 0.93 80.6 3 1.96 47.5 0 1.46 34.1 7 1.25 71.6 7 2.19 61.6 7 2.12 28.3 3 1.16 7 ท่าลาดวนประชาบารุง 5 61.6 0 6.39 32.0 0 1.82 78.0 0 2.88 28.0 0 1.64 37.3 3 1.14 69.3 3 2.70 45.3 3 1.64 45.3 3 2.17 8 ท่าแสงวิทยายน 19 75.1 6 6.77 39.2 1 2.27 79.4 7 4.25 38.2 5 2.08 35.0 9 2.38 73.6 7 3.82 59.0 0 3.41 65.0 0 3.73 9 บ้านนาคอกควาย 8 52.5 0 4.73 46.8 8 1.77 61.2 5 4.20 29.1 7 1.19 30.8 3 1.77 45.0 0 2.55 33.3 3 2.00 33.3 3 1.93 10 บึงวิชัยสงเคราะห์ 19 47.5 8 2.47 30.2 6 1.81 66.5 8 3.43 32.6 3 1.94 38.9 5 1.86 42.4 6 2.31 38.2 5 1.79 38.6 0 2.12 11 วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 6 50.6 7 3.88 43.0 0 1.14 43.3 3 1.97 26.6 7 1.22 38.6 7 1.30 81.1 1 3.25 51.1 1 0.52 24.4 4 1.51 12 หนองทุ่มสงเคราะห์ 16 83.7 5 1.57 32.5 0 0.89 86.8 8 1.15 41.2 5 0.98 37.5 0 0.62 78.7 5 0.83 69.1 7 1.45 56.2 5 0.89 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3389 66.03 4.86 35.20 1.58 69.73 3.65 34.94 1.59 35.86 1.48 72.28 2.91 56.78 2.67 59.03 3.10
 4. 4. 4 4. LAS ชั้นประถมศึกษาปีที 1 ปีการศึกษา 2556 กลุ่มเครือข่ายเขื่อนลาปาว น.ร. ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา อังกฤษ สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ ที่ โรงเรียน X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D 1 ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 14 37.4 3 3.84 32.5 0 2.77 48.2 1 3.43 22.8 6 1.70 27.1 4 2.67 59.0 5 3.57 40.0 0 2.83 42.8 6 3.20 2 ค่ายลูกเสือนิคมลาปาว 5 57.6 0 1.67 42.0 0 1.95 58.0 0 1.14 45.3 3 1.79 44.0 0 1.82 68.0 0 2.05 61.3 3 1.64 60.0 0 2.55 3 คาปลาฝาโนนชัย 29 83.4 5 2.53 35.3 4 0.80 87.9 3 1.02 38.3 9 1.46 32.4 1 0.88 85.7 5 0.44 81.1 5 1.10 85.2 9 1.61 4 โคกนางามสามัคคี 1 56.0 0 0.00 40.0 0 0.00 70.0 0 0.00 20.0 0 0.00 60.0 0 0.00 73.3 3 0.00 53.3 3 0.00 66.6 7 0.00 5 ชุมชนหนองสอวิทยาคาร 46 64.0 0 4.39 43.1 5 1.84 66.3 0 2.27 33.3 3 1.17 30.5 8 0.93 61.1 9 3.45 43.1 1 2.54 42.5 2 2.60 6 นาโกวิทยา 13 78.4 6 3.40 37.5 0 1.98 75.0 0 2.04 36.1 1 1.98 35.5 6 1.61 78.4 6 1.92 61.0 3 1.91 65.1 3 2.89 7 นาขามร่วมราษฎร์บารุง 15 37.0 7 1.94 30.7 1 1.75 22.6 7 1.19 44.7 6 1.90 30.0 0 2.14 32.0 0 1.70 23.5 6 1.51 30.6 7 1.76 8 โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 11 76.0 0 1.79 40.0 0 1.26 75.4 5 2.55 34.5 5 1.40 39.3 9 1.14 81.8 2 2.45 60.0 0 2.14 64.8 5 1.42 9 บ้านสว่าง 7 77.1 4 4.39 37.8 6 1.13 66.4 3 3.35 40.0 0 1.83 42.8 6 1.13 77.1 4 3.05 60.9 5 1.77 68.5 7 1.80 10 บ้านหนองม่วง 4 49.0 0 2.50 35.0 0 2.83 33.7 5 3.20 35.0 0 2.50 33.3 3 2.16 31.6 7 1.71 30.0 0 3.11 33.3 3 2.16 11 ปลาเค้าวิทยาคาร 11 50.5 5 3.75 30.0 0 1.18 65.9 1 3.40 35.1 5 1.49 29.0 9 1.63 67.8 8 2.27 49.7 0 1.69 52.7 3 2.34 12 สะอาดประชาสรรพ์ 10 68.4 0 2.60 32.0 0 1.17 77.0 0 3.20 36.0 0 1.84 32.6 7 1.37 88.0 0 1.55 64.0 0 1.26 59.3 3 1.85 13 เหล่าหลวงวิทยาคาร 21 59.6 2 3.88 33.8 1 1.30 80.4 8 2.95 35.5 6 1.43 33.9 7 1.67 63.8 1 3.30 48.2 5 2.17 51.1 1 2.56 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3389 66.03 4.86 35.20 1.58 69.73 3.65 34.94 1.59 35.86 1.48 72.28 2.91 56.78 2.67 59.03 3.10
 5. 5. 5 5. LAS ชั้นประถมศึกษาปีที 1 ปีการศึกษา 2556 กลุ่มเครือข่ายพุทธไสยาสน์ น.ร. ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา อังกฤษ สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ ที่ โรงเรียน X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D 1 กลางหมื่นสงเคราะห์ 10 72.8 0 2.62 28.0 0 0.84 95.0 0 0.00 24.6 7 0.95 26.6 7 0.67 77.3 3 2.22 56.0 0 2.07 56.6 7 1.90 2 แก่งนาขามสามัคคี 15 72.8 0 2.24 33.2 1 0.50 95.3 3 1.91 43.8 1 0.76 36.6 7 1.40 82.6 7 2.56 76.8 9 1.85 70.6 7 1.35 3 คาโพนคาม่วงวิทยา 5 68.8 0 4.02 40.0 0 1.58 58.0 0 1.52 42.6 7 1.82 28.0 0 1.10 84.0 0 1.14 54.6 7 1.30 52.0 0 1.79 4 ชุมชนนาจารย์วิทยา 26 83.8 5 1.48 35.9 6 0.69 79.8 1 1.56 23.5 9 0.90 37.6 9 0.75 78.9 7 1.22 71.0 3 0.94 57.1 8 2.56 5 บ้านโจดศิริราษฎร์บารุง 9 71.5 6 3.10 41.1 1 1.56 66.6 7 2.00 41.4 8 1.39 34.0 7 0.93 79.2 6 1.36 58.5 2 1.64 71.1 1 2.45 6 บ้านโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภู ปอ 2 54.0 0 3.54 37.5 0 0.71 75.0 0 1.41 40.0 0 0.00 26.6 7 2.83 73.3 3 4.24 80.0 0 0.00 63.3 3 3.54 7 บ้านห้วยแสง 8 41.0 0 2.66 36.2 5 1.58 46.2 5 3.24 31.6 7 1.28 30.8 3 1.60 57.5 0 2.67 48.3 3 2.19 39.1 7 1.46 8 โพนสวางพิทยาคม(สาขาโพน คา) 3 65.3 3 4.16 26.6 7 1.15 78.3 3 2.89 40.0 0 1.73 28.8 9 0.58 75.5 6 3.06 55.5 6 3.79 64.4 4 4.51 9 ภูปอวิทยา 4 54.0 0 5.45 38.7 5 3.30 60.0 0 6.32 31.6 7 1.50 36.6 7 1.29 63.3 3 5.45 63.3 3 1.73 60.0 0 4.08 10 สะอาดสมศรีวิทยา 5 72.8 0 2.17 30.0 0 1.41 75.0 0 2.83 34.6 7 1.30 40.0 0 0.00 88.0 0 0.84 40.0 0 1.73 62.6 7 1.82 11 หนองแวงเหนือ 21 53.3 3 5.37 36.5 8 1.67 70.4 8 3.14 28.4 2 1.63 35.7 9 1.38 54.2 4 2.92 40.6 1 1.97 44.2 4 2.30 12 หนองหัวช้าง 4 82.0 0 0.58 52.5 0 2.89 82.5 0 1.73 26.6 7 0.00 36.6 7 0.58 83.3 3 0.58 66.6 7 1.41 80.0 0 0.00 13 ห้วยตูมวิทยาคาร 16 66.7 5 3.79 28.7 5 2.08 76.8 8 2.68 35.0 0 1.81 37.0 8 1.59 66.2 5 3.26 64.5 8 3.09 60.8 3 3.76 14 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 15 56.5 3 1.96 41.3 3 1.03 88.6 7 1.10 27.1 1 1.10 29.7 8 1.06 68.8 9 1.29 38.6 7 2.04 46.6 7 1.73 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3389 66.03 4.86 35.20 1.58 69.73 3.65 34.94 1.59 35.86 1.48 72.28 2.91 56.78 2.67 59.03 3.10
 6. 6. 6 6. LAS ชั้นประถมศึกษาปีที 1 ปีการศึกษา 2556 กลุ่มเครือข่ายกมลาไสย น.ร. ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา อังกฤษ สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ ที่ โรงเรียน X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D 1 ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 10 52.4 0 3.11 30.5 0 0.88 83.5 0 0.95 44.0 0 0.97 38.6 7 0.92 84.6 7 0.67 72.6 7 2.02 60.6 7 2.85 2 คาโพนทองราษฎร์นิยม 13 90.1 5 1.66 33.0 8 1.76 82.3 1 1.51 39.4 9 1.32 33.8 5 1.50 82.0 5 1.11 73.8 5 1.12 75.3 8 1.25 3 ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 23 64.0 0 3.44 35.8 7 1.50 70.2 2 1.99 38.8 4 1.67 35.0 7 1.42 68.1 2 2.65 50.1 4 1.93 51.5 9 2.20 4 ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา คาร 12 53.3 3 3.14 35.7 7 1.68 65.0 0 2.13 27.1 8 1.85 29.7 4 1.39 58.4 6 2.13 33.3 3 1.78 46.1 5 1.44 5 ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 16 83.7 5 1.61 30.9 4 0.40 83.1 3 0.62 45.0 0 0.93 39.5 8 0.25 89.5 8 0.96 73.7 5 1.65 93.7 5 1.29 6 ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 18 58.0 0 3.05 38.3 3 0.97 78.8 9 2.18 32.5 9 1.41 36.6 7 1.34 73.7 0 1.39 46.6 7 1.71 55.5 6 2.11 7 นามลวิทยาคาร 10 72.4 0 4.09 32.0 0 1.51 73.0 0 2.27 38.0 0 1.34 33.3 3 1.49 80.0 0 1.48 64.2 4 1.43 57.5 8 2.20 8 น้าจั้นราษฎร์บารุง 5 62.4 0 4.39 43.0 0 2.19 60.0 0 6.00 42.6 7 1.14 41.3 3 1.64 70.6 7 2.51 50.6 7 2.07 50.6 7 2.88 9 โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 8 75.0 0 2.12 32.5 0 0.53 86.2 5 1.04 31.6 7 1.49 38.3 3 1.16 85.0 0 0.46 65.8 3 2.17 76.6 7 1.51 10 บ้านลาดวิทยาเสริม 21 81.9 0 3.74 39.0 5 1.50 78.3 3 1.80 34.6 0 1.66 44.1 3 1.07 84.7 6 2.55 66.0 3 2.39 61.9 0 2.12 11 บึงสว่างวิทยาคม 6 44.0 0 4.52 26.6 7 1.21 61.6 7 2.73 28.8 9 2.34 21.1 1 1.17 67.7 8 1.17 37.7 8 1.37 48.8 9 1.97 12 บึงไฮโนนสวางวิทยา 19 64.4 2 3.62 31.3 2 2.35 70.0 0 2.58 26.6 7 1.53 35.4 4 1.20 76.1 4 1.89 57.1 9 2.39 50.5 3 3.04 13 ปากน้าราษฎร์บารุง 9 74.2 2 3.36 37.7 8 1.59 89.4 4 1.69 37.0 4 1.33 42.9 6 1.94 80.0 0 0.71 65.9 3 0.78 72.5 9 1.54 14 โปโลเล้าสามัคคีวิทยา 14 78.0 0 1.40 30.7 1 0.53 63.2 1 2.87 48.5 7 0.61 38.1 0 0.91 84.2 9 1.95 68.5 7 2.92 56.1 9 2.74 15 พิพัฒน์ราษฎร์บารุง 89 59.3 7 4.15 37.0 7 1.67 68.9 3 3.37 31.6 5 1.30 36.4 8 1.64 69.5 8 2.55 48.2 0 1.92 55.1 7 2.55 16 สงยางสงเปลือยวิทยาคม 4 51.0 0 2.06 35.0 0 3.61 53.7 5 0.50 22.2 2 1.53 31.1 1 0.58 66.6 7 2.45 50.0 0 2.08 76.6 7 3.87 17 สงยางสงเปลือยวิทยาคม(สาขา สงเปลือยสามัคคี) 3 62.6 7 2.52 38.3 3 1.15 46.6 7 1.15 37.7 8 1.53 33.3 3 0.00 64.4 4 3.06 44.4 4 1.53 53.3 3 2.00 18 หลักเมืองกมลาไสย 9 75.1 1 6.30 45.0 0 1.00 75.5 6 2.71 40.0 0 1.73 35.5 6 1.80 73.3 3 3.16 74.8 1 2.86 74.0 7 2.93 19 หัวขวาวิทยา 9 66.2 2 3.84 39.4 4 0.33 66.1 1 2.11 20.7 4 0.93 26.6 7 0.71 78.5 2 2.05 58.5 2 3.03 52.5 9 1.17
 7. 7. 7 7. LAS ชั้นประถมศึกษาปีที 1 ปีการศึกษา 2556 กลุ่มเครือข่ายเมืองฟ้าแดดสงยาง น.ร. ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา อังกฤษ สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ ที่ โรงเรียน X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D 1 เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 9 67.5 6 6.11 36.0 0 1.32 71.1 1 3.03 32.0 0 1.23 42.0 0 0.95 73.3 3 3.37 65.3 3 1.75 43.3 3 3.06 2 โคกเมยประชาพัฒนา 18 43.5 6 4.35 36.1 1 1.56 40.2 8 3.10 32.2 2 1.42 35.9 3 1.69 45.9 3 2.72 36.6 7 2.28 41.1 1 2.48 3 โคกล่ามผดุงวิทย์ 1 88.0 0 0.00 35.0 0 0.00 90.0 0 0.00 40.0 0 0.00 40.0 0 0.00 93.3 3 0.00 73.3 3 0.00 100. 00 0.00 4 ชุมชนสีถานดารงวิทย์ 19 80.8 4 3.46 36.0 5 0.92 76.0 5 1.90 34.3 9 1.26 29.4 7 0.84 83.5 1 2.17 71.5 8 2.42 72.9 8 3.10 5 ดอนหวายราษฎร์บารุง 20 42.4 0 4.48 38.7 5 1.97 51.2 5 3.81 26.3 3 1.50 33.3 3 1.26 67.3 7 3.53 52.6 3 2.38 51.5 8 3.11 6 ท่ากลางแจ้งจมวิทยา 14 75.4 3 2.38 38.5 7 1.59 84.6 4 2.34 38.1 0 1.33 35.7 1 1.86 68.5 7 2.13 55.2 4 2.09 53.3 3 2.25 7 ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนอง มะเกลือวิทยา 12 59.0 0 3.82 35.0 0 1.81 56.6 7 3.03 22.7 8 1.38 38.8 9 2.29 57.2 2 3.06 39.4 4 2.57 50.0 0 2.39 8 นาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 6 87.3 3 1.17 36.6 7 1.21 80.0 0 1.67 41.1 1 0.41 32.2 2 0.41 67.7 8 2.14 45.5 6 2.79 52.2 2 1.47 9 โนนเมืองวิทยาคาร 17 73.1 8 2.85 35.5 9 1.76 76.1 8 1.56 30.9 8 1.90 36.8 6 1.07 79.6 1 1.25 59.6 1 1.92 53.7 3 1.60 10 บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 40 68.2 0 2.86 34.7 5 1.24 84.1 3 1.97 32.1 7 1.24 34.8 3 1.12 79.1 7 2.03 57.0 0 1.74 63.3 3 2.18 11 บ้านโนนโพธิ์ศรี 6 76.6 7 2.56 32.5 0 0.55 83.3 3 1.86 42.2 2 1.37 30.0 0 1.22 65.5 6 3.97 43.3 3 0.84 43.3 3 3.08 12 บ้านบ่อโนนมะค้าวิทยาคาร 11 88.3 6 1.64 31.8 2 0.67 85.0 0 1.79 45.4 5 0.40 31.5 2 0.47 89.0 9 0.81 70.9 1 1.36 83.0 3 1.75 13 บ้านแวงประชารัฐบารุง 8 60.5 0 3.72 33.1 3 1.60 70.6 3 2.47 34.1 7 1.55 41.6 7 1.98 55.8 3 3.74 45.8 3 3.36 66.6 7 2.27 14 สะอาดโนนงามวิทยา 15 41.3 3 3.27 34.3 3 2.07 39.6 7 2.94 32.8 9 2.09 37.3 3 1.12 64.4 4 2.69 39.1 1 1.51 32.0 0 1.97 15 เสมาสามัคคี 8 71.5 0 1.89 37.5 0 1.31 83.7 5 1.16 40.0 0 1.07 38.3 3 0.46 66.6 7 3.07 54.1 7 1.89 54.1 7 2.03 16 หนองตุวิทยา 13 91.6 9 1.61 31.5 4 1.65 83.0 8 1.45 30.7 7 1.12 33.8 5 0.49 84.6 2 1.97 76.4 1 1.71 69.7 4 1.98 17 หนองบัวโจดดงลิงวิทยา 10 72.0 0 1.49 34.5 0 1.52 80.0 0 1.76 46.6 7 0.47 42.0 0 0.95 78.1 8 2.15 61.2 1 2.75 70.3 0 2.88 18 หนองแปนโนนสูงนาเชือก ราษฎร์บารุง 35 81.0 3 2.83 35.1 4 1.36 84.1 4 2.19 36.4 0 1.32 39.6 4 1.27 82.3 4 1.27 69.9 1 1.59 74.4 1 2.44 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3389 66.03 4.86 35.20 1.58 69.73 3.65 34.94 1.59 35.86 1.48 72.28 2.91 56.78 2.67 59.03 3.10
 8. 8. 8 8. LAS ชั้นประถมศึกษาปีที 1 ปีการศึกษา 2556 กลุ่มเครือข่ายสหัสขันธ์ก้าวหน้า น.ร. ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา อังกฤษ สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ ที่ โรงเรียน X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D 1 คาแคนวิทยา 5 62.4 0 4.04 32.8 6 1.90 71.0 0 3.56 32.3 8 2.12 33.3 3 1.29 66.6 7 3.46 43.3 3 1.73 50.0 0 2.38 2 คาชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 14 81.7 1 1.70 33.5 7 1.59 73.9 3 4.34 38.1 0 1.49 34.2 9 0.77 69.5 2 2.65 56.1 9 2.03 68.1 0 1.85 3 คาประถมนิคมสงเคราะห์ 9 80.0 0 2.40 37.7 8 1.33 80.0 0 1.66 39.2 6 0.93 35.5 6 0.71 75.5 6 1.00 71.8 5 0.97 78.5 2 0.97 4 คาลือชาศรีสวัสดิ์วิทยา 2 62.0 0 0.71 27.5 0 0.71 77.5 0 0.71 46.6 7 0.00 46.6 7 0.00 86.6 7 0.00 60.0 0 0.00 80.0 0 0.00 5 ชุมชนแก้งคาวิทยา 17 48.7 1 5.11 34.6 7 3.26 53.2 4 4.60 31.5 6 2.22 26.6 7 1.89 47.6 2 3.31 37.4 6 1.96 33.9 7 1.87 6 ชุมชนน้าเกลี้ยงกล่อมวิทยา 11 68.0 0 2.93 31.8 2 0.81 83.1 8 1.96 42.4 2 1.12 34.5 5 1.47 70.3 0 1.69 60.6 1 2.12 59.3 9 2.34 7 ดงน้อยวิทยา 7 72.0 0 3.70 37.8 6 1.51 77.8 6 3.15 28.5 7 1.38 37.1 4 1.13 68.5 7 3.55 46.6 7 2.00 53.3 3 3.16 8 ถ้าปลาวิทยายน 13 46.4 6 2.02 36.1 5 1.54 59.6 2 3.73 30.7 7 1.50 33.8 5 1.44 63.0 8 3.13 50.2 6 1.85 44.1 0 2.26 9 นาคูณวิทยา 10 91.2 0 1.32 37.0 0 0.52 89.0 0 0.63 39.3 3 0.74 32.0 0 0.63 87.3 3 1.10 84.0 0 0.84 70.6 7 1.17 10 นาสีนวลโสกทรายวิทยา 18 52.4 4 3.18 34.7 2 1.59 61.6 7 1.53 30.3 7 1.20 37.0 4 1.29 76.6 7 2.20 55.5 6 2.25 64.8 1 2.27 11 นิคมลาปาววิทยา 11 58.1 8 3.50 37.2 7 1.97 71.3 6 3.26 32.1 2 0.98 32.7 3 1.04 67.8 8 2.82 40.0 0 2.10 46.6 7 2.65 12 โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 16 71.2 5 1.76 37.5 0 1.15 68.4 4 1.25 35.0 0 0.68 36.6 7 0.82 70.4 2 1.21 63.3 3 1.26 80.4 2 0.68 13 โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อานวย 29 46.9 0 3.64 30.3 4 1.10 71.2 1 1.88 31.9 5 0.82 40.2 3 1.43 82.3 0 2.00 53.7 9 1.60 45.7 5 1.92 14 บ้านศรีสมบูรณ์ 2 48.0 0 2.83 35.0 0 0.00 62.5 0 2.12 33.3 3 0.00 33.3 3 0.00 66.6 7 1.41 66.6 7 1.41 60.0 0 5.66 15 วังสวาทนิคมสงเคราะห์ 3 45.3 3 4.62 32.5 0 2.65 41.6 7 4.16 41.6 7 0.96 26.6 7 1.83 45.0 0 3.59 58.3 3 1.89 30.0 0 1.29 16 สหัสขันธ์วิทยาคม 11 90.5 5 2.87 38.6 4 1.01 89.0 9 0.75 34.5 5 1.08 43.6 4 1.13 90.9 1 0.67 76.9 7 1.29 84.2 4 1.91 17 สิงห์สะอาด 9 54.2 2 4.25 33.8 9 1.64 74.4 4 2.42 37.0 4 1.59 42.9 6 1.74 57.7 8 3.71 45.1 9 2.54 44.4 4 2.55 18 ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 3 74.6 7 1.53 36.6 7 0.58 76.6 7 1.15 37.7 8 0.58 31.1 1 1.53 80.0 0 1.00 66.6 7 1.00 82.2 2 1.53 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3389 66.03 4.86 35.20 1.58 69.73 3.65 34.94 1.59 35.86 1.48 72.28 2.91 56.78 2.67 59.03 3.10
 9. 9. 9 9. LAS ชั้นประถมศึกษาปีที 1 ปีการศึกษา 2556 กลุ่มเครือข่ายโนนนาทอง น.ร. ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา อังกฤษ สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ ที่ โรงเรียน X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D 1 คาคาราษฎร์บารุง 24 76.3 3 4.94 39.1 7 0.96 73.5 4 3.06 44.1 7 1.64 40.2 8 1.20 81.1 1 1.52 71.6 7 2.98 68.8 9 1.79 2 โคกก่องวิทยา 9 85.7 8 2.19 36.6 7 1.50 77.2 2 2.07 39.2 6 1.69 34.8 1 1.09 84.4 4 1.66 67.4 1 2.67 60.7 4 2.52 3 โคกเจริญคาน้าแซบวิทยา 10 65.2 0 4.27 33.1 3 1.30 64.0 0 1.87 30.8 3 2.07 30.0 0 0.53 78.5 2 1.48 58.5 2 2.17 60.0 0 1.94 4 ชุมชนนามะเขือวิทยา 20 57.6 0 3.89 40.0 0 1.56 64.0 0 3.24 28.0 0 1.24 33.3 3 0.92 61.3 3 2.57 50.3 3 2.33 47.3 3 2.51 5 ดงไร่ราษฎร์พัฒนา 14 66.5 7 2.53 40.7 1 0.86 66.4 3 1.90 34.7 6 1.37 41.4 3 1.63 73.8 1 3.52 61.4 3 2.78 58.1 0 2.58 6 นามนราษฎร์นุเคราะห์ 17 63.0 6 3.63 34.1 2 1.07 74.7 1 2.36 39.2 2 1.58 34.5 1 1.88 74.9 0 1.68 67.0 6 2.08 55.6 9 2.45 7 โนนเมืองประชานุเคราะห์ 4 41.0 0 2.22 33.7 5 1.26 48.7 5 5.38 28.3 3 1.89 33.3 3 3.16 65.0 0 2.06 38.3 3 1.50 46.6 7 2.94 8 บ้านแกวิทยายน 15 40.2 7 4.74 38.5 7 1.77 43.3 3 1.91 24.7 6 1.33 31.4 3 1.86 58.1 0 1.64 28.1 0 1.81 32.8 6 1.27 9 บ้านคาเชียงวัน 12 51.0 0 2.09 38.7 5 1.66 52.5 0 1.88 46.1 1 1.31 32.7 8 1.38 76.1 1 1.83 69.4 4 1.62 66.1 1 1.16 10 บ้านโคกใส 11 46.9 1 2.76 41.8 2 1.43 53.6 4 2.87 32.1 2 0.98 42.4 2 1.86 57.3 3 2.37 42.0 0 1.83 56.6 7 2.51 11 บ้านโนนแหลมทอง 2 68.0 0 4.24 35.0 0 0.00 72.5 0 3.54 30.0 0 2.12 40.0 0 1.41 76.6 7 2.12 53.3 3 0.00 63.3 3 3.54 12 บ้านม่วงวิทยาคม 14 38.5 7 3.61 35.6 7 1.41 38.9 3 4.06 38.6 7 1.74 38.2 2 1.62 58.2 2 3.13 48.8 9 1.59 42.2 2 1.80 13 โป่งเชือกศึกษาสถาน 24 82.5 0 3.87 32.7 1 1.56 74.1 7 2.82 36.9 4 1.72 38.6 1 1.59 78.0 6 0.81 64.4 4 0.87 88.6 1 2.22 14 โพนสวางพิทยาคม 17 68.9 4 3.67 37.7 8 1.38 71.1 8 2.19 38.5 2 1.17 31.1 1 1.37 78.8 9 1.89 57.4 1 2.12 50.7 4 3.01 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3389 66.03 4.86 35.20 1.58 69.73 3.65 34.94 1.59 35.86 1.48 72.28 2.91 56.78 2.67 59.03 3.10
 10. 10. 10 10. LAS ชั้นประถมศึกษาปีที 1 ปีการศึกษา 2556 กลุ่มเครือข่ายดอนจานพัฒนา น.ร. ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา อังกฤษ สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ ที่ โรงเรียน X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D 1 กุดครองวิทยาคาร 23 77.2 2 1.74 29.3 2 1.25 91.7 4 2.21 42.1 2 1.32 39.0 9 1.28 73.6 2 1.64 69.2 8 1.08 77.1 0 1.04 2 แก้งนางราษฎร์บารุง 8 48.0 0 4.90 31.2 5 3.11 65.0 0 1.85 30.0 0 2.00 38.3 3 1.49 66.6 7 2.14 46.6 7 2.73 47.5 0 1.36 3 ดงพยุงสงเคราะห์ 45 75.9 1 3.63 27.6 7 1.46 86.6 7 2.09 37.3 3 1.29 34.3 7 1.13 81.7 8 1.34 65.6 3 1.54 68.5 9 2.27 4 ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 23 53.3 9 6.46 34.7 5 1.82 65.0 0 5.14 35.6 7 1.50 41.3 3 1.64 73.6 8 1.93 54.7 4 1.72 63.5 1 2.48 5 นาจาปา 35 57.3 7 4.44 32.4 3 1.60 67.0 0 3.70 36.9 5 1.63 35.2 4 2.04 71.3 0 2.44 47.9 6 1.75 44.4 4 1.93 6 บ้านนาวิทยาคม 12 55.6 7 2.39 33.7 5 0.45 73.7 5 1.48 27.2 2 0.67 41.6 7 0.75 75.7 6 2.34 63.6 4 1.21 37.5 8 1.21 7 บ้านม่วงวิทยายน 9 44.4 4 2.09 36.8 8 1.60 37.7 8 1.88 40.8 3 0.64 36.6 7 1.51 66.6 7 3.21 37.5 0 2.00 53.3 3 1.93 8 สะอาดไชยศรี 9 72.8 9 2.59 35.0 0 0.87 65.5 6 3.52 34.0 7 1.05 44.4 4 1.87 60.7 4 2.32 62.2 2 2.45 75.5 6 2.45 9 สายป่าแดงวิทยา 14 51.4 3 3.25 32.5 0 0.65 42.5 0 2.50 37.1 4 0.76 32.8 6 0.83 65.5 6 3.74 51.6 7 1.66 46.1 1 1.31 10 สายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภู เงิน) 2 38.0 0 0.71 30.0 0 0.00 22.5 0 3.54 46.6 7 1.41 33.3 3 1.41 86.6 7 0.00 53.3 3 2.83 43.3 3 0.71 11 หนองแคนวิทยา 46 63.9 1 3.57 38.4 4 1.73 67.9 3 2.46 36.4 4 1.12 36.7 4 1.50 68.9 9 2.43 57.1 0 1.95 45.5 1 1.92 12 หนองพอกวิทยายน 17 68.2 4 3.56 37.3 5 1.01 72.0 6 3.37 36.8 6 0.80 34.5 1 0.95 73.7 3 3.01 72.1 6 1.81 53.7 3 1.85 13 หนองโพนโนนสมบูรณ์ 11 64.3 6 5.22 34.1 7 0.94 64.5 5 3.11 29.4 4 1.68 36.6 7 1.00 75.0 0 2.34 43.3 3 2.11 42.2 2 2.53 14 หนองแวงแสน 4 41.0 0 2.99 38.7 5 2.50 57.5 0 0.58 25.0 0 1.26 46.6 7 1.41 58.3 3 1.26 51.6 7 1.50 33.3 3 1.63 15 หัวคูประชาอุทิศ 16 56.2 5 2.57 33.7 5 2.46 62.8 1 2.19 32.9 2 1.53 32.0 8 1.42 68.7 5 2.55 45.8 3 2.06 41.6 7 1.69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3389 66.03 4.86 35.20 1.58 69.73 3.65 34.94 1.59 35.86 1.48 72.28 2.91 56.78 2.67 59.03 3.10
 11. 11. 11 11. LAS ชั้นประถมศึกษาปีที 1 ปีการศึกษา 2556 กลุ่มเครือข่ายสามชัย น.ร. ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา อังกฤษ สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ ที่ โรงเรียน X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D 1 เขื่อนภูมิพล 2 76.0 0 1.41 40.0 0 1.41 90.0 0 0.00 40.0 0 0.00 43.3 3 0.71 46.6 7 1.41 36.6 7 0.71 56.6 7 0.71 2 ค้อจารย์วิทยา 5 64.8 0 2.49 42.0 0 0.55 73.0 0 3.21 32.0 0 1.10 32.0 0 1.30 68.0 0 1.92 53.3 3 0.71 42.6 7 1.14 3 คาแคนราษฎร์วิทยา 14 77.7 1 5.65 35.7 1 1.35 78.9 3 2.36 30.9 5 1.22 43.3 3 1.02 64.7 6 2.37 47.1 4 2.16 65.7 1 2.35 4 คาหุ่งราษฎร์บารุง 3 56.0 0 7.21 30.0 0 1.00 71.6 7 3.06 37.7 8 0.58 33.3 3 1.73 88.8 9 1.15 64.4 4 2.52 51.1 1 2.08 5 โคกกลางวิทยา 6 57.3 3 3.20 33.3 3 1.03 62.5 0 2.43 23.3 3 1.22 32.2 2 1.17 62.2 2 1.03 62.2 2 1.97 50.0 0 1.05 6 โคกสาราญวิทยา 3 48.0 0 1.73 40.0 0 1.00 70.0 0 4.36 46.6 7 2.00 37.7 8 1.15 57.7 8 1.15 33.3 3 1.00 37.7 8 0.58 7 ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 3 74.6 7 2.08 33.3 3 0.58 60.0 0 1.00 42.2 2 1.15 11.1 1 0.58 75.5 6 1.15 44.4 4 0.58 60.0 0 2.00 8 บ้านกุดแห่ 8 71.0 0 3.81 35.6 3 1.46 76.8 8 3.58 30.8 3 1.51 44.1 7 1.30 64.1 7 3.58 39.1 7 2.30 46.6 7 3.30 9 บ้านจานวิทยา 5 72.0 0 0.71 29.0 0 0.45 94.0 0 0.45 44.0 0 0.89 44.0 0 0.55 86.6 7 0.00 78.6 7 0.45 77.3 3 0.55 10 บ้านท่างาม 7 74.8 6 3.55 44.2 9 2.12 77.8 6 2.44 25.7 1 2.19 40.0 0 1.63 81.9 0 2.21 57.1 4 1.27 72.3 8 0.90 11 บ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 6 71.3 3 3.06 40.8 3 2.23 69.1 7 4.12 33.3 3 1.26 34.4 4 0.75 85.5 6 2.86 58.8 9 1.60 63.3 3 2.88 12 บ้านหนองกุงกลาง 10 57.6 0 2.91 33.1 3 1.06 76.5 0 1.77 20.0 0 0.76 30.0 0 1.41 61.4 8 2.28 50.3 7 2.74 54.0 7 2.26 13 บ้านหนองกุงน้อย 22 53.6 4 4.14 39.2 5 1.87 63.1 8 3.08 29.3 3 1.47 37.3 3 1.47 64.0 0 1.47 47.0 0 2.35 50.0 0 2.28 14 บ้านหนองกุงใหญ่ 41 71.2 2 4.00 33.9 0 1.75 71.7 1 3.23 33.6 6 1.63 38.5 4 1.59 78.0 5 2.45 61.3 0 2.32 61.1 4 2.75 15 บ้านหนองช้าง 17 63.7 6 3.99 35.2 9 2.14 72.0 6 2.37 29.0 2 1.22 34.5 1 1.42 71.7 6 2.25 58.8 2 1.55 53.3 3 2.74 16 บ้านห้วยยาง 16 48.7 5 2.34 39.0 0 1.66 63.4 4 2.94 29.3 3 1.35 30.6 7 2.06 68.7 5 2.09 41.2 5 2.04 38.7 5 2.10 17 สามชัยอุดมวิทย์ 65 49.5 4 4.00 36.3 1 1.79 57.4 6 3.68 28.1 0 1.46 37.4 4 1.54 69.4 4 2.66 50.6 7 2.31 48.0 0 2.24 18 หนองแซงวิทยา 14 74.8 6 3.24 34.6 4 0.27 55.7 1 1.92 29.0 5 0.63 35.2 4 0.91 78.5 7 3.36 67.6 2 2.32 60.0 0 1.84 19 หนองแสงราษฎร์พัฒนา 16 65.7 5 3.85 35.9 4 1.64 69.3 8 2.55 32.9 2 1.57 35.8 3 0.96 73.3 3 2.68 63.7 5 2.22 52.5 0 2.28 20 ท่านาจานวิทยา 15 37.3 3 2.66 34.0 0 1.01 44.0 0 2.73 34.2 2 1.06 35.1 1 1.71 70.6 7 2.20 47.5 6 1.46 40.0 0 1.77
 12. 12. 12 12. LAS ชั้นประถมศึกษาปีที 1 ปีการศึกษา 2556 กลุ่มเครือข่ายร่องคา น.ร. ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา อังกฤษ สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ ที่ โรงเรียน X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D 1 กุดลิงวิทยาคม 15 64.2 7 2.19 24.3 3 1.19 71.3 3 2.22 29.7 8 1.60 36.8 9 0.92 82.2 2 1.68 59.1 1 1.25 84.0 0 1.92 2 ชุมชนนาเรียงวิทยาคม 19 60.2 1 4.50 34.4 1 1.73 57.6 3 3.81 34.1 2 1.62 37.6 5 1.66 67.4 5 2.50 48.6 3 1.61 63.9 2 2.90 3 ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 9 53.7 8 2.19 46.6 7 1.50 65.5 6 0.93 25.9 3 2.03 31.1 1 1.32 63.7 0 2.79 50.3 7 1.13 39.2 6 1.45 4 ด่านใต้วิทยา 17 71.0 6 3.13 41.7 6 1.90 64.4 1 2.93 27.0 6 1.75 32.1 6 1.29 67.4 5 2.98 40.7 8 1.65 41.5 7 2.59 5 สองห้องราษฎร์บูรณะ 2 78.0 0 7.78 32.5 0 0.71 72.5 0 3.54 30.0 0 0.71 46.6 7 2.83 93.3 3 0.00 86.6 7 0.00 40.0 0 0.00 6 สามัคคีสาราญวิทย์ 9 65.3 3 2.87 31.2 5 0.89 66.6 7 2.92 30.0 0 1.77 27.5 0 2.36 67.4 1 2.57 40.0 0 2.06 51.1 1 2.65 7 สาเริงวิทยา 2 62.0 0 2.12 30.0 0 0.00 72.5 0 2.12 26.6 7 1.41 46.6 7 1.41 83.3 3 0.71 66.6 7 1.41 70.0 0 0.71 8 เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 9 84.4 4 2.42 34.4 4 0.93 86.6 7 2.65 38.5 2 1.39 37.0 4 1.24 85.1 9 1.20 70.3 7 2.07 60.7 4 2.80 9 เหล่าอ้อยบารุงวิทย์ 10 78.4 0 2.88 31.0 0 3.08 78.0 0 2.67 36.6 7 1.08 34.0 0 0.57 72.0 0 0.79 61.3 3 0.79 73.3 3 1.56 13. LAS ชั้นประถมศึกษาปีที 1 ปีการศึกษา 2556 กลุ่มโรงเรียนเอกชน น.ร. ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา อังกฤษ สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ ที่ โรงเรียน X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D X % S.D 1 เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 304 52.6 7 4.53 35.1 8 1.63 56.1 5 3.97 33.3 6 1.66 35.0 7 1.63 56.7 4 3.73 42.5 0 2.23 44.3 4 2.86 2 บานเย็นศึกษา 25 61.7 6 5.34 36.4 0 1.65 55.8 0 3.62 27.2 0 1.66 30.4 0 1.47 58.6 7 3.33 44.0 0 2.10 50.6 7 2.18 3 บุญมีวิทยา 104 71.4 2 3.59 37.1 4 1.45 74.0 9 2.99 32.2 3 1.87 38.7 7 1.33 78.5 3 1.75 64.5 5 2.21 66.7 9 2.58 4 สตรีชาญยุทธวิทยา 16 78.0 0 1.21 35.9 4 1.11 70.0 0 1.71 36.6 7 1.03 30.4 2 1.79 66.2 5 1.44 70.0 0 1.86 68.3 3 2.02 5 อนุบาลจันทรัตน์ 66 78.0 0 2.46 34.2 4 1.04 74.7 7 2.73 36.7 7 1.21 36.4 6 1.36 78.8 9 2.05 64.6 5 2.85 64.9 5 2.52 6 อนุบาลปิยวรรณ 70 74.3 4 3.58 34.4 3 1.41 77.4 3 2.52 41.1 4 1.09 34.2 9 0.97 84.4 1 2.04 69.0 1 1.82 75.4 0 2.57 7 อนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ 45 80.0 0 2.47 33.1 1 0.65 72.7 8 1.69 38.0 7 0.82 35.1 1 0.89 83.5 7 1.78 76.4 3 1.01 71.9 4 1.87 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3389 66.03 4.86 35.20 1.58 69.73 3.65 34.94 1.59 35.86 1.48 72.28 2.91 56.78 2.67 59.03 3.10
 13. 13. 13

×