Anúncio
คู่มือการใช้งาน Plicker
คู่มือการใช้งาน Plicker
คู่มือการใช้งาน Plicker
คู่มือการใช้งาน Plicker
Anúncio
คู่มือการใช้งาน Plicker
คู่มือการใช้งาน Plicker
คู่มือการใช้งาน Plicker
คู่มือการใช้งาน Plicker
คู่มือการใช้งาน Plicker
Anúncio
คู่มือการใช้งาน Plicker
Próximos SlideShares
หน้าปกหน้าปก
Carregando em ... 3
1 de 10
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Mais de เทวัญ ภูพานทอง(20)

Anúncio

Último(20)

คู่มือการใช้งาน Plicker

  1. คู่มือการใช้งาน Plicker.com จัดทาโดย นายเทวัญ ภูพานทอง ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม. 24 http://combasicnpk.wordpress.com คู่มือการใช้งาน Plicker.com ขั้นตอนสมัครสมาชิก 1. ที่เว็บไซต์ www.plicker.com คลิกปุ่ม Sign Up เพื่อทาการสมัครสมาชิกใช้งาน 2. ทาการสมัครสมาชิกดังภาพด้านล่าง
  2. คู่มือการใช้งาน Plicker.com จัดทาโดย นายเทวัญ ภูพานทอง ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม. 24 http://combasicnpk.wordpress.com ขั้นตอนการทา Card และสร้างห้องเรียน 1. ทาการสร้าง card ให้กับนักเรียน โดยเลือกจานวนให้เหมาะสมกับนักเรียนในห้อง 2. คลิกเลือกขนาดและจานวน card แล้วจะขึ้นหน้าจอไฟล์ card ให้ทาการพิมพ์ออกมาให้นักเรียน 3. ให้คุณครูคลิกที่ปุ่ม class แล้วคลิกที่ปุ่ม Add new Class เพื่อสร้างชั้นเรียน
  3. คู่มือการใช้งาน Plicker.com จัดทาโดย นายเทวัญ ภูพานทอง ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม. 24 http://combasicnpk.wordpress.com 4. ทาการสร้างห้องเรียน โดยกรอกข้อมูลลงในช่องดังภาพด้านล่าง แล้วกดปุ่ม Save 5. เมื่อสร้างห้องเรียนเสร็จ จะขึ้นหน้าจอ ให้ใส่ชื่อนักเรียนในห้องลงไป ดังภาพ (ควรกรอกให้ตรงตามลาดับ เลขที่ เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน)
  4. คู่มือการใช้งาน Plicker.com จัดทาโดย นายเทวัญ ภูพานทอง ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม. 24 http://combasicnpk.wordpress.com ขั้นตอนการสร้างคาถาม 1. คลิกที่เมนู Library จะปรากฏหน้าจอ My Library ให้คลิกที่ปุ่ม New Question 2. จะปรากฏหน้าจอ New Question ให้เราเลือกประเภทคาถาม ซึ่งมีให้เลือกอยู่ 2 ชนิด คือ Multiple Choice (หลายตัวเลือก) และ True/False (ถูก/ผิด) เมื่อเลือกแล้วก็พิมพ์คาถาม และตัวเลือกลงไป และคลิก เฉลยข้อที่ถูกในช่อง Correct แล้วกดปุ่ม Save หรือหากต้องการบันทึกแล้วสร้างคาถามต่อไปอีกให้คลิก Save and Create now
  5. คู่มือการใช้งาน Plicker.com จัดทาโดย นายเทวัญ ภูพานทอง ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม. 24 http://combasicnpk.wordpress.com 3. ตัวอย่างการสร้างคาถาม 4. เมื่อสร้างเสร็จ ทาการเลือกคาถามให้เข้าไปเก็บไว้ใช้ในห้องเรียน คลิกที่ปุ่ม Add to Queue
  6. คู่มือการใช้งาน Plicker.com จัดทาโดย นายเทวัญ ภูพานทอง ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม. 24 http://combasicnpk.wordpress.com การใช้งาน Plicker 1. ให้คุณครูโหลด Application Plicker ลงใน สมาร์ทโฟน ของตนเอง และ Login เข้าใช้งานด้วยรหัสตัว เดียวกันกับที่สร้างไว้ และที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่อโปรเจคเตอร์ ก็ให้ Login เข้าใช้งานไว้เช่นกัน 2. เมื่อเปิดแอพพลิเคชั่น Plicker ในสมาร์ทโฟนเข้าไป จะปรากฏ ห้องเรียนที่สร้างไว้
  7. คู่มือการใช้งาน Plicker.com จัดทาโดย นายเทวัญ ภูพานทอง ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม. 24 http://combasicnpk.wordpress.com 3. แจก Card ให้กับนักเรียนตามรายชื่อ 4. คลิกเลือกห้องเรียน จะปรากฏคาถามที่สร้างไว้ 5. คลิกเลือกคาถามที่จะใช้งาน ซึ่งขั้นตอนนี้ คาถามจะปรากฏที่ จอโปรเจคเตอร์ด้วย ภาพที่ปรากฎบนจอ ภาพที่ปรากฏบนสมาร์ทโฟน
  8. คู่มือการใช้งาน Plicker.com จัดทาโดย นายเทวัญ ภูพานทอง ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม. 24 http://combasicnpk.wordpress.com 6. ให้นักเรียนอ่านแล้วตอบ โดยหันบัตรให้ถูกต้องตามตัวเลือก แล้วชูขึ้น โดยต้องไม่จับบริเวณที่เป็นสีดา
  9. คู่มือการใช้งาน Plicker.com จัดทาโดย นายเทวัญ ภูพานทอง ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม. 24 http://combasicnpk.wordpress.com 7. ในขั้นตอนนี้ สมาร์ทโฟนของคุณครูจะปรากฏเป็นลักษณะเหมือนกล้องถ่ายภาพ ให้หันกล้องไปสแกน บัตรที่ นักเรียนชูขึ้นจนครบทุกคน 8. เมื่อตอบครบต้องการเข้าไปดูรายงานสรุปผล คลิกที่เมนู Report แล้วคลิก Scoresheet 9. จากนั้นที่ซ้ายมือ คลิกเลือก ห้องจาก Class และเลือกวันที่ แล้วกดปุ่ม Apply จะมีหน้าจอสรุปผล ดังภาพ
  10. คู่มือการใช้งาน Plicker.com จัดทาโดย นายเทวัญ ภูพานทอง ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนนามนพิทยาคม สพม. 24 http://combasicnpk.wordpress.com
Anúncio