O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

เล่มที่ 1 แนะนำโปรแกรม

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
คานา
เอกสารประกอบการเรีย น กลุ่มสาระการเรีย นรู้ก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิช า
เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ ชุด เติมฝันงานสวยด้...
สารบัญ
เรื่อง
คาแนะนาในการใช้เอกสารประกอบการเรียน
เรื่องที่ 1 แนะนาโปรแกรม Microsoft Word 2010
- สาระสาคัญ/จุดประสงค์การเร...
1

คาแนะนาในการใช้เอกสารประกอบการเรียน
เอกสารประกอบการเรียน ชุด เติมฝันงานสวยด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 เรื่อง
เรื่อง...
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
ประมวลผลคำ
ประมวลผลคำ
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 45 Anúncio

เล่มที่ 1 แนะนำโปรแกรม

เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ ชุด เติมฝันงานสวยด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องที่ 1 แนะนำโปรแกรม Microsoft Word 2010

เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ ชุด เติมฝันงานสวยด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องที่ 1 แนะนำโปรแกรม Microsoft Word 2010

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (18)

Semelhante a เล่มที่ 1 แนะนำโปรแกรม (20)

Anúncio

Mais de kanidta vatanyoo (20)

Mais recentes (14)

Anúncio

เล่มที่ 1 แนะนำโปรแกรม

 1. 1. คานา เอกสารประกอบการเรีย น กลุ่มสาระการเรีย นรู้ก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิช า เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ ชุด เติมฝันงานสวยด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องที่ 1 แนะนาโปรแกรม Microsoft Word 2010 เล่มนี้ จัดทาขึ้นเพื่อประกอบการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) โดย มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2010 จนเกิดทักษะความชานาญและสามารถประยุกต์ใช้ชีวิตประจาวันได้ อีกทั้งยังมุ่งเน้นเพื่อ การพัฒนา สมรรถนะสาคัญของผูเรียนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ้ เอกสารประกอบการเรีย น กลุ่มสาระการเรีย นรู้ก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิช า เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ ชุด เติมฝันงานสวยด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 แบ่งเป็นเนื้อหาสาระ และกิจกรรม จานวน 8 เรือง ได้แก่ ่ เรื่องที่ 1 แนะนาโปรแกรม Microsoft Word 2010 เรื่องที่ 2 พิมพ์ข้อความสวยด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 เรื่องที่ 3 สร้างเอกสารสวยด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 เรื่องที่ 4 สร้างการ์ดสวยด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 เรื่องที่ 5 สร้างปกสวยด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 เรื่องที่ 6 สร้างโปสการ์ดสวยด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 เรื่องที่ 7 สร้างแฟ้มสะสมงานสวยด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 เรื่องที่ 8 การสั่งพิมพ์เอกสาร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารประกอบการเรียน ชุดนี้ จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ โปรแกรม Microsoft Word 2010 ของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงขึ้น ตลอดจนเสริมสร้างสมรรถนะสาคัญด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ของนักเรียนและ ผูที่สนใจ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ต่อไป ้ นางสาวขนิษฐา วทัญญู
 2. 2. สารบัญ เรื่อง คาแนะนาในการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องที่ 1 แนะนาโปรแกรม Microsoft Word 2010 - สาระสาคัญ/จุดประสงค์การเรียนรู้ - แบบทดสอบก่อนเรียน - แนะนาโปรแกรม Microsoft Word 2010 - กิจกรรม - แบบทดสอบหลังเรียน กระดาษคาตอบ เฉลย - เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน - เฉลยกิจกรรม บรรณานุกรม หน้า 1 3 4 7 24 31 34 35 36 41
 3. 3. 1 คาแนะนาในการใช้เอกสารประกอบการเรียน เอกสารประกอบการเรียน ชุด เติมฝันงานสวยด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 เรื่อง เรื่องที่ 1 แนะนาโปรแกรม Microsoft Word 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นเอกสารที่ใช้สาหรับ ประกอบการเรียนและเป็นเอกสารที่นักเรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง ให้นักเรียนอ่านคาแนะนา และปฏิบัติตามคาแนะนาแต่ละขันตอน ซึ่งนักเรียนสามารถดูภาพประกอบขณะฝึกปฏิบัติ นักเรียนจะ ้ ได้รบความรูอย่างครบถ้วน โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ ั ้ 1. ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ทราบว่าเมื่อนักเรียน เรียนจบแล้ว นักเรียนสามารถเรียนรูอะไรได้บ้าง ้ 2. นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน แล้วตรวจคาตอบที่เฉลยท้ายเล่ม แล้ ว บั น ทึ ก คะแนนก่ อ นเรี ย นไว้ เ พื่ อ ให้ นั ก เรี ย นรู้ พื้ น ฐานความรู้ ข อง นักเรียนว่ามีมากน้อยเพียงใด 3. ศึกษาเนื้อหาต่าง ๆ รายละเอียดขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม แต่ละบทโดยละเอียด ปฏิบัติตามลาดับขั้นตอน นักเรียนควรดู ภาพประกอบเอกสาร เพื่อความถูกต้อง หากนักเรียนปฏิบัติ แล้ว ได้ผลไม่เหมือนตามภาพที่ป รากฏในเอกสาร หรือเกิด ปัญหาในการทางาน ควรแจ้งครูผู้สอน ทันที
 4. 4. 2 4. ทาแบบฝึกกิจกรรมตามที่กาหนด เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ ความเข้าใจ 5. เมื่อจบบทเรียนแล้ว ให้นัก เรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อ ทบทวนความรู้ความเข้าใจ ตรวจคาตอบ ถ้าข้อใดผิด นักเรียน ควรกลับไปศึกษาทบทวนใหม่อกครั้ง ี 6. เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อดูพัฒนาความรู้ ของตนเอง 7. นักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่เปิดดูเฉลยก่อนเรียนหลังเรียน และเฉลยกิจกรรม นักเรียนควรทบทวน และฝึกปฏิบัติ อย่างสม่าเสมอ ได้ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนเพื่อ ให้เกิด ทักษะความชานาญ เข้าใจแล้วค่ะ...คุณครู หนูดีจะปฏิบัติตามคาแนะนาใน การใช้เอกสารประกอบการเรียน ค่ะ
 5. 5. 3 เรื่องที่ 1 สาระสาคัญ โปรแกรม Microsoft Word 2010 หรือโปรแกรมประมวลผล คานิยมใช้สร้างงานเอกสาร และ งานสิ่งพิมพ์ตางๆ แทนเครื่องพิมพ์ดีดในสมัยก่อนที่เวลาต้องการแก้ไขค่อนข้างยากและมีข้อจากัดใน ่ การตกแต่งเอกสารให้สวยงาม แต่สาหรับโปรแกรม Microsoft Word 2010 นั้น สามารถแก้ไข ปรับ ตกแต่ง เอกสารได้ ตามต้อ งการ สะดวกรวดเร็ว และสวยงาม นอกจากนี้ ยั ง สามารถเก็ บ บั นทึ ก เอกสารลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ตัวอย่างงานเอกสารที่นยมใช้โปรแกรม Microsoft Word 2010 ใน ิ การทา เช่น บัตรอวยพร เอกสาร รายงาน เป็นต้น จุดประสงค์การเรียนรู้ เมื่อนักเรียนศึกษา เรื่อง 1 แนะนาโปรแกรม Microsoft Word 2010 จบแล้ว นักเรียนมี ความสามารถ ต่อไปนี้ 1. อธิบายคุณลักษณะสาคัญของโปรแกรม Microsoft Word 2010 ได้ 2. เปิดโปรแกรม Microsoft Word 2010 ได้ 3. ระบุตาแหน่งและหน้าที่ของส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม Microsoft Word 2010 ได้ 4. สร้างเอกสารใหม่ โดยใช้ Blank Workbook (เอกสารเปล่า) ได้ 5. บันทึกเอกสารได้ 6. เปิดเอกสารที่บันทึกไว้กลับมาใช้งานได้ 7. ปิดเอกสารได้ 8. ออกจากโปรแกรม Microsoft Word 2010 ได้
 6. 6. 4 แบบทดสอบก่อนเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง แนะนาโปรแกรม Microsoft Excel 2010 คะแนนเต็ม 10 คะแนน ชื่อ-สกุล ……………………………………………………………..… เลขที่ ……….… ชั้นประถมศึกษาปีที่……./……. คาชี้แจง เลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วทาเครื่องหมาย X ลงในกระดาษคาตอบ 1. ข้อใดคือการเปิดโปรแกรม Microsoft Word 2010 ที่ถูกต้องที่สุด ก. ดับเบิลคลิกที่ สัญลักษณ์ ้ ข. ดับเบิลคลิกที่ สัญลักษณ์ ้ ค. คลิก  คลิก All Programs  คลิก Microsoft Office  คลิกเลือก Microsoft Word 2010 ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ค. 2. ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวถูกต้องที่สุด เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Word 2010 ก. เป็นโปรแกรมใช้ดูหนัง ฟังเพลง ข. เป็นโปรแกรมที่นยมใช้วาดภาพได้สวยงาม ิ ค. เป็นโปรแกรมที่สามารถคานวณสูตรได้อย่างแม่นยา ง. เป็นโปรแกรมที่นิยมสร้างงานประเภทเอกสาร เช่น การ์ด ใบงาน เมนูอาหาร รายงาน 3. โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป็นโปรแกรมประเภทใด ก. โปรแกรมกราฟฟิก ข. โปรแกรมสร้างแผ่นพับ ค. โปรแกรมตารางคานวณ ง. โปรแกรมประมวลผลคา 4. ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวถูกต้องที่สุด ก. ขั้นตอนสร้างเอกสารใหม่ คือ คลิก File คลิก New Blank Workbook  Create ข. ขั้นตอนการปิดเอกสาร คือ คลิก ค. ขั้นตอนเปิดเอกสารที่บันทึกไว้แล้ว คือ คลิก File คลิก Recentคลิกที่ชื่อไฟล์เอกสาร ง. ข้อ ก. และ ข้อ ค. ถูก
 7. 7. 5 จากภาพต่อไปนี้ตอบคาถามข้อ 5-6 5. หมายเลขใด แสดงชื่อโปรแกรมและชื่อเอกสาร ก. หมายเลข 1 ข. หมายเลข 2 ค. หมายเลข 4 ง. หมายเลข 7 6. ริบบอน คือหมายเลขใด ก. หมายเลข 1 ข. หมายเลข 3 ค. หมายเลข 5 ง. หมายเลข 6 7. ใบหม่อน ต้องการบันทึกข้อมูล ใบหม่อน ควรปฏิบัติตามข้อใด ก. คลิก ข. คลิก ค. คลิก Home คลิก Save ง. คลิก File คลิก Save As
 8. 8. 6 8. Backstage view (แบค-สเตทจฺ-วิว) อยู่ที่ แท็บใด ต่อไปนี้ ก. แท็บ File ข. แท็บ Home ค. แท็บ Insert ง. แท็บ View 9. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นนามสกุลไฟล์เอกสารที่ได้จากการบันทึกด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 ก. นามสกุล .pptx ข. นามสกุล .docx ค. นามสกุล .xlsx ง. นามสกุล .swf 10. สุดาต้องการออกจากโปรแกรม Microsoft Word 2010 สุดาควรปฏิบัติ ตามขั้นตอนข้อใด ก. แท็บ File  Exit ข. แท็บ File  Info ค. คลิก ปุ่ม Close Window ง. สุดาสามารถปฏิบัติได้ทั้ง ข้อ ก. และ ข้อ ค.
 9. 9. 7 สวัสดีค่ะ นักเรียนที่น่ารักทุกคน รอบตัวของเรามีเอกสารมากมาย เช่น ใบงาน การ์ดอวยพร หนังสือ รายงาน แบบฝึกหัด เป็นต้น นักเรียนทราบหรือไม่ว่า เอกสารเหล่านี้...ส่วนใหญ่ใช้โปรแกรมอะไรในการสร้าง
 10. 10. 8 หนูดี เคยเห็นพี่ทารายงานส่งคุณครู พี่บอกว่า พี่ใช้ โปรแกรมเวิร์ด ในการทารายงานส่งคุณครู งัน...หนูดี ขอตอบว่า โปรแกรมเวิร์ด ้ เป็นคาตอบสุดท้าย ค่ะ คาตอบของหนูดี เป็นตอบสุดท้ายที่ ...ถูกต้องนะคะ เก่งมากค่ะ  โปรแกรม Microsoft Word 2010 นิยมเรียกสั้นๆ ว่า โปรแกรมเวิร์ด(word) จัดเป็นโปรแกรมประเภทโปรแกรมประมวลผลคา ซึ่งนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในการ ทางานประเภทเอกสาร โปรแกรม Microsoft Word 2010 ได้ถูกพัฒนาให้มีความ สามารถในการทางานให้ สะดวก ใช้งานง่าย แต่มีประสิทธิภาพในการทางานสูง ยิ่งขึ้น ความโดดเด่นของโปรแกรมอยู่ที่ประสิทธิภาพการจัดการเกี่ยวกับตัวอักษรข้อความ การตกแต่งภาพ นอกจากนียังสามารถใช้งานร่วมกับ โปรแกรมอื่นๆ ได้ เป็นอย่างดี ้
 11. 11. 9 คุณลักษณะสาคัญของโปรแกรม Microsoft Word 2010 1. เพิ่มลักษณะพิเศษการจัดรูปแบบที่น่าประทับใจ เช่น สีเติมไล่ระดับและการสะท้อน ลงใน ข้อความภายในเอกสารได้โดยตรง สามารถนาลักษณะพิเศษใช้กับรูปภาพ แผนภูมิ และ กราฟฟิก SmartArt ใช้กับข้อความและรูปร่าง 2. เครื่องมือการแก้ไขรูปภาพใหม่ที่ได้รับการปรับปรุง ซึ่งรวมถึง ลักษณะพิเศษแนวศิลป์ที่ หลากหลายและเครื่องมือการแก้ไขสี และการครอบตัดขั้นสูง เพื่อปรับแต่งรูปภาพทุกรูป ในเอกสารสวยงามยิ่งขึน ้
 12. 12. 10 3. Ribbon สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ สร้างแท็บแบบกาหนดเองหรือกระทั่ง กาหนดแท็บที่มอยู่แล้วได้ตามความต้องการ ี 4. มีเครื่องมือที่ได้รับการปรับปรุงสาหรับการกู้คนงาน ในกรณีที่เกิดปัญหาขึนในโปรแกรม ื ้ Microsoft Word 2010 หรือเมื่อปิดโปรแกรมโดยไม่ตั้งใจขณะที่ยังไม่ได้บันทึกงาน 5. การค้นหาและเรียกใช้เอกสารที่เก็บบันทึกไว้กระทาได้โดยง่าย หนูดคะ...หนูดสามารถศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะ ี ี สาคัญของโปรแกรม Microsoft Word 2010 เพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ http://office.microsoft.com/thth/word/HA101810003.aspx ค่ะ ... ขอบคุณค่ะ..คุณครู โปรแกรม Microsoft Word 2010 บางครั้งก็เรียก สั้น ๆ ว่า โปรแกรม เวิร์ด หนูดี จะใช้อนเทอร์เน็ต เข้าไปศึกษาเพิ่มเติม ที่บ้าน ...ค่ะ ิ
 13. 13. 11 นักเรียนคะ...การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2010 สิ่งแรกที่นักเรียนต้องเรียนรู้และสามารถปฏิบัติได้ คือ การเปิดโปรแกรม Microsoft Word 2010 นักเรียนฝึกปฏิบัติตามขั้นตอน นะคะ เปิดโปรแกรม Microsoft Word 2010 คลิก All Programs คลิก Start คลิก Microsoft Office คลิก Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010
 14. 14. 12 เมื่อนักเรียน เปิดโปรแกรมตามขั้นตอน การเปิดโปรแกรม Microsoft Word 2010 แล้ว จะปรากฏ ส่วนที่เรียกว่า หน้าต่างโปรแกรม ขึนมาค่ะ ้ ส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม Microsoft Word 2010 ส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม แต่ละหมายเลข มีชื่อเรียกว่าอย่างไรคะ ..คุณครู
 15. 15. 13 ส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม Microsoft Word 2010 หมายเลข 1 แถบเครื่องมือด่วน(Quick Access toolbar) เป็นแถบเครื่องมือที่รวบรวมปุ่มคาสั่งที่ ต้องใช้บ่อยๆ โดยเราสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ หมายเลข 2 แถบชื่อเรื่อง (Title bar) แสดงชื่อของโปรแกรมและชื่อเอกสารที่เปิดอยู่ หมายเลข 3 ปุ่มควบคุม (Program Window Controls) เป็นส่วนที่ใช้ควบคุมหน้าต่างโปรแกรม ประกอบด้วย ย่อ ขยาย ปิดหน้าต่าง หมายเลข 4 ริบบอน(Ribbon) เป็นส่วนที่แสดงคาสั่งทั้งหมดของโปรแกรม Microsoft Word 2010 โดยจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่เรียกว่า แท็บ(Tab) และในแต่ละแท็บจะแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ หมายเลข 5 แท็บ File (แฟ้ม) เป็นส่วนที่ใช้ในการเรียกใช้คาสั่งพืนฐานที่จาเป็นต้องใช้ใน ้ การทางาน เช่น การเปิดเอกสาร การบันทึกเอกสาร เป็นต้น หมายเลข 6 จุดแทรก (Insertion point) คือ เส้นที่ตั้งที่กระพริบอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะเป็นตัวบอก ถึงตาแหน่งที่เราจะพิมพ์ขอความลงไป ้ หมายเลข 7 ไม้บรรทัด (Ruler) เป็นส่วนที่แสดงมาตราส่วนเช่นเดียวกับไม้บรรทัดทั่วไป เพื่อบอก ระยะของข้อความในเอกสาร หมายเลข 8 แถบเลื่อน (Scroll Bar) เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการเลื่อนข้อมูลในตาแหน่งที่ ต้องการในกรณีที่พื้นที่การทางานมีขนาดใหญ่ การใช้งานจะใช้การเลื่อนเอกสารไป ซ้าย - ขวา หรือ เลื่อนขึน – ลง ้ หมายเลข 9 แถบสถานะ (Status bar) ทางด้านซ้ายจะเป็นส่วนที่แสดงการใช้งานเอกสารขณะนั้น หมายเลข 10 มุมมองเอกสาร (View Shortcuts) เป็นคาสั่งสาหรับกาหนดมุมมองการแสดงผล ของเอกสารในรูปแบบต่าง ๆ หมายเลข 11 ควบคุม ย่อ/ขยายเอกสาร (Zoom Controls) ใช้สาหรับปรับขนาดการแสดงผล ย่อ/ขยาย หน้าจอ เพื่อให้สามารถทางานได้ง่ายขึ้น - ถ้าต้องการ ย่อให้ขนาดการแสดงเล็กลง ให้เลื่อนไปทาง ลบ (-) - ถ้าต้องการ ขยายให้ขนาดการแสดงขนาดใหญ่ข้ึน ให้เลื่อนไปทาง บวก (+)
 16. 16. 14 ส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม ทีนักเรียน ่ ต้องรู้จักและทาเข้าใจเพื่อให้ใช้โปรแกรมได้ มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น คือ ริบบอน (Ribbon) ค่ะ เรามาทบทวนเกี่ยวกับ ริบบอน อีกครั้งนะคะ หลังจากที่นักเรียนเรียนรู้มาจาก เรื่อง ส่วนประกอบของ หน้าต่างโปรแกรม แล้ว ริบบอน (Ribbon) ริบบอน (Ribbon) เป็นส่วนที่แสดงคาสั่งทั้งหมดของโปรแกรม โดยจัดแบ่งเป็น หมวดหมู่เรียกว่า แท็บ (Tab) แต่ละแท็บจะแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ(Group)โดยในแต่ละ กลุ่มจะมีคาสั่งให้เราเลือกใช้งาน ซึ่งจะแสดงในรูปของปุ่มรูปภาพ เรียกว่า ไอคอน (Icon) นักเรียนคะ...องค์ประกอบหลักของริบบอน จะมีอยู่ 3 ส่วน คือ 1. แท็บรายชื่อกลุ่มคาสั่ง 2. เครื่องมือและคาสั่งย่อยภายใต้แท็บ 3. กลุ่มคาสั่ง แท็บ เครื่องมือและคาสั่งย่อยภายใต้แท็บ กลุ่มคาสั่ง
 17. 17. 15 เพื่อน ๆ คะ วิธีการใช้งานคาสั่งในริบบอน ทาได้ง่าย ๆ คือ 1. คลิกที่ชื่อแท็บของกลุ่มคาสั่งที่ต้องการ ซึ่งจะแสดงคาสั่ง โดยแยกออกเป็นกลุ่มๆ 2. คลิกที่ปุ่มของคาสั่งที่ตองการ ้ เพียงเท่านี้เพื่อนๆ ก็ใช้งาน คาสั่งๆ ได้แล้วค่ะ เก่งมากค่ะ..หนูดี นอกจากนีโปรแกรม Microsoft Word 2010 ยังมีมุมมองใหม่ที่ ้ เรียกว่า Backstage view (แบค-สเตทจฺ-วิว) ซึ่งถือว่า เป็นมุมมองที่มประโยชน์มากในการใช้ ี โปรแกรม Microsoft Word 2010 ค่ะ Backstage view (แบค-สเตทจฺ-วิว) คืออะไรคะ...คุณครู
 18. 18. 16 Backstage view (แบค-สเตทจฺ-วิว) คือ หน้าต่างหนึ่งของโปรแกรม Microsoft Word 2010 ที่แสดงรายละเอียดของเอกสารปัจจุบัน โดยสามารถคลิก เข้าไปดู ได้ที่ แท็บ File โปรแกรมจะแสดงหัวข้อ Info ให้ เห็นรายละเอียดต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็น เรียกว่า Backstage View ดังภาพค่ะ คลิกแท็บ File แสดงเมนูให้เลือกทางาน แสดงรายละเอียดการใช้งาน เมนูย่อยของเมนูที่เลือก
 19. 19. 17 หากนักเรียนต้องการสร้างเอกสารใหม่ นักเรียนสามารถทาได้ดังนี้ค่ะ การสร้างเอกสารใหม่ ขั้นตอนการสร้างเอกสารใหม่ 1. คลิกแท็บ File (แฟ้ม) 2. คลิกเลือก New (สร้าง) 3. คลิกเลือก Blank document (เอกสารเปล่า) 4. คลิก (สร้าง)
 20. 20. 18 คุณครูคะ..ถ้าหนูดต้องการ ี บันทึกเอกสาร หนูดีตอง ้ ปฏิบัติอย่างไรคะ เป็ น ค าถามที่ ดี ม ากค่ ะ ..เมื่ อ นั ก เรี ย น ต้องการบันทึก เอกสาร นักเรียนสามารถใช้ คาสั่งบันทึกเอกสาร ค่ะ การบั น ทึ ก เอกสารที่ ท าไว้ ช่ ว ยให้ นั ก เรี ย น สามารถนาเอกสารกลับมาทางานต่อได้ ซึ่งในการ ทางานนั ก เรี ย นควรท าการบั น ทึ ก เป็ น ระยะ ๆ เพื่ อ ป้ อ งกั น ปั ญ หาด้ า นเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ห รื อ กระแสไฟดั บ ข้ อ มู ล ของนั ก เรี ย นก็ จ ะไม่ สู ญ หาย ทั้งหมดค่ะ  ถ้ า นั ก เรี ย นพร้ อ มแล้ ว ไปฝึ ก ปฏิ บั ติ ตาม คุณครูเลยค่ะ... หนูดี และเพื่อนๆ พร้อมแล้วค่ะ
 21. 21. 19 การบันทึกเอกสาร ขั้นตอนการบันทึกเอกสาร 1. คลิกแท็บ File (แฟ้ม) 2. คลิกเลือก Save As (บันทึกเป็น) 3. คลิกเลือกโฟลเดอร์ที่จะเก็บไฟล์ ตั้งชื่อไฟล์ ในช่อง File name 4. คลิก สังเกต ที่แถบชื่อเรื่อง จะ เปลี่ยนเป็นชื่อที่ได้ต้ังไว้ เมื่อมีการแก้ไขหรือพิมพ์ ข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ให้ ค ลิ ก ที่ ก็ จ ะท าการบั น ทึ ก ไฟล์ ทั บ ลงในข้ อ มู ล เดิ ม จากนั้ น ข้ อ มู ล ในไฟล์ งานนั้ น ก็ จ ะกลายเป็ น ข้ อ มู ล ปั จ จุ บั น ที่ มี ก าร แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ไฟล์เอกสารที่ได้จากการบันทึก จะมีนามสกุล เป็น .docx ค่ะ
 22. 22. 20 การเปิดเอกสารเก่า ด้วยคาสั่ง Recent ,Open เมื่อต้องการเปิด เอกสารเก่าที่เคยบันทึกไว้ เพื่อเปิดขึ้นมาทางานต่อ เพิ่มเติม หรือทาการแก้ไข ข้อมูลในเอกสาร สามารถทาได้ตามขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนการเปิดเอกสาร ด้วยคาสั่ง Recent (เปิดเอกสารล่าสุด) 1. คลิกแท็บ File (แฟ้ม) 2. คลิกเลือก Recent (ล่าสุด) จะปรากฏรายชื่อไฟล์เอกสารที่เคยเปิดใช้งาน 3. คลิกที่ชื่อไฟล์ที่ต้องการเปิดใช้งาน ไฟล์เอกสารนันก็จะปรากฏขึ้นมาพร้อมที่ใช้ทางานได้ ใน ้ ตัวอย่าง เปิดเอกสารชื่อ หนูดี.docx เพื่อน ๆ คะ..คาสั่งเปิดเอกสารเก่า ด้วยคาสั่ง Recent ยังช่วยแก้ปัญหาให้เพื่อน ๆ หลายคน ที่บางครัง อาจบันทึก ้ แล้วจาไม่ได้ว่า บันทึกไว้ที่โฟล์เดอร์ใด คาสั่งนีจะช่วยให้เพื่อน ๆ เปิดไฟล์เอกสารได้ค่ะ ้
 23. 23. 21 ขันตอนการเปิดเอกสาร ด้วยคาสั่ง Open ้ 1. คลิกแท็บ File (แฟ้ม) 2. คลิกเลือก Open (เปิด) 3. คลิกเลือกโฟลเดอร์ที่จัดเก็บไฟล์ไว้ แล้วคลิกเลือก ไฟล์ที่ต้องการ 4. คลิก ไฟล์เอกสารนันก็จะปรากฏขึ้นมา พร้อมที่ใช้ทางานได้ ้ การปิดเอกสาร ขั้นตอนการปิดเอกสาร 1. คลิกแท็บ File (แฟ้ม) 2. คลิกเลือก Close (ปิด) เพื่อน ๆ สามารถปิดเอกสารโดย คลิก ปุ่ม Close Window ของหน้าต่างเอกสาร เก่งมากค่ะ..หนูดี และหากปิดเอกสารโดยที่ยังไม่ได้บันทึก จะปรากฏ ข้อความเตือนให้บันทึกเอกสารก่อน ดังภาพ ซึ่งนักเรียนสามารถคลิกเลือกได้ ตามที่นักเรียนต้องการ
 24. 24. 22 เมื่อต้องการออกจากการทางานด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 นักเรียนสามารถออกจาก โปรแกรม โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนีคะ ้ การออกจากโปรแกรม ขั้นตอนการออกจากโปรแกรม 1. คลิกแท็บ File (แฟ้ม) 2. คลิกเลือก Exit (จบการทางาน) หรือ คลิก ปุ่ม Close Window ของหน้าต่างเอกสาร ปุ่ม Close Window
 25. 25. 23 เป็นอย่างไรกันบ้างคะ...นักเรียนที่น่ารักทุกคน เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ ความเข้าใจ ให้นักเรียนทุกคนทากิจกรรมที่ 1-3 จากนัน ้ ทาแบบทดสอบหลังเรียน นะคะ เข้าใจแล้วค่ะ คุณครู หนูดและเพื่อนๆ พร้อมกิจกรรมแล้วค่ะ ี ไปกันเลย 
 26. 26. 24 คุณลักษณะสาคัญของโปรแกรม Microsoft Word 2010 ให้นักเรียนเขียนอธิบายคุณลักษณะสาคัญ ของโปรแกรม Microsoft Word 2010 
 27. 27. 25 เติมความรู้ สู่ความเก่ง ให้นักเรียนเขียนอธิบาย ส่วนประกอบของหน้าต่าง โปรแกรม Microsoft Word 2010 ตามหมายเลขที่กาหนดไว้ 
 28. 28. 26 หมายเลข 1 หมายเลข 2 หมายเลข 3 หมายเลข 4 หมายเลข 5 ให้นักเรียนเขียนคาตอบ เติมลงในช่องว่าง องค์ประกอบหลักของริบบอน มีอยู่ .................... ส่วน ได้แก่ ………………………………………..……………………………..……………………………..…………………………….. ………………………………………..……………………………..……………………………..…………………………….. ………………………………………..……………………………..……………………………..…………………………….. (2 คะแนน)
 29. 29. 27 3. นักเรียนดูภาพ Backstage view (แบค-สเตทจฺ-วิว) แล้ว เติมคาหรือข้อความ ส่วนประกอบของหน้าต่าง Backstage view ในช่องว่าง ให้สมบูรณ์ กิจกรรม 3 บอกหน่อยได้ ไหม ริ บบอน ขันตอนการทางาน เมนูย่อยของเมนูที่เลือก
 30. 30. 28 บอกหน่อยได้ไหม ให้นักเรียนเติมขั้นตอนที่ขาดหายไปลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 1. ขั้นตอนเปิดโปรแกรม Microsoft Word 2010 1. 2. 3. 4. คลิก คลิก คลิก Microsoft Office คลิก 2. ขั้นตอนการปิดโปรแกรม Microsoft Word 2010 1. คลิกแท็บ 2. คลิกเลือก
 31. 31. 29 3. ขั้นตอนการสร้างเอกสารใหม่ (เติมตัวเลขตามลาดับขั้นตอน) 4. ขั้นตอนการบันทึกเอกสาร 1. คลิกแท็บ ………………………………………………… 2. คลิกเลือก ……………………………………………… 3. คลิกเลือกโฟลเดอร์ที่จะเก็บไฟล์ ตั้งชื่อไฟล์ ในช่อง File name 4. คลิก ………………………………………………………. 5. ไฟล์เอกสารที่ได้จากการบันทึกด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 จะมี นามสกุลไฟล์ คือ ................................
 32. 32. 30 6. ขั้นตอนการเปิดเอกสาร ด้วยคาสั่ง Recent (เปิดเอกสารล่าสุด) เมื่อนักเรียนทากิจกรรมเสร็จเรียบร้อย นักเรียนสามารถตรวจคาตอบได้จากเฉลยท้ายเล่ม นะคะ คุณครูภูมิใจ ในตัวนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจ ทากิจกรรม จนสาเร็จค่ะ
 33. 33. 31 แบบทดสอบหลังเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง แนะนาโปรแกรม Microsoft Excel 2010 คะแนนเต็ม 10 คะแนน ชื่อ-สกุล ……………………………………………………………..… เลขที่ ……….… ชั้นประถมศึกษาปีที่………. คาชี้แจง เลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วทาเครื่องหมาย X ลงในกระดาษคาตอบ 1. โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป็นโปรแกรมประเภทใด ก. โปรแกรมกราฟฟิก ข. โปรแกรมสร้างแผ่นพับ ค. โปรแกรมตารางคานวณ ง. โปรแกรมประมวลผลคา 2. ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวถูกต้องที่สุด เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Word 2010 ก. เป็นโปรแกรมใช้ดูหนัง ฟังเพลง ข. เป็นโปรแกรมที่นยมใช้วาดภาพได้สวยงาม ิ ค. เป็นโปรแกรมที่สามารถคานวณสูตรได้อย่างแม่นยา ง. เป็นโปรแกรมที่นิยมสร้างงานประเภทเอกสาร เช่น การ์ด ใบงาน เมนูอาหาร รายงาน 3. ข้อใดคือการเปิดโปรแกรม Microsoft Word 2010 ที่ถูกต้อง ก. ดับเบิลคลิกที่ สัญลักษณ์ ้ ข. ดับเบิลคลิกที่ สัญลักษณ์ ้ ค. คลิก  คลิก All Programs  คลิก Microsoft Office  คลิกเลือก Microsoft Word 2010 ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ค. 4. ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวถูกต้องที่สุด ก. ขั้นตอนสร้างเอกสารใหม่ คือ คลิก File คลิก New Blank Workbook  Create ข. ขั้นตอนการปิดเอกสาร คือ คลิก ค. ขั้นตอนเปิดเอกสารที่บันทึกไว้แล้ว คือ คลิก File คลิก Recentคลิกที่ชื่อไฟล์เอกสาร ง. ข้อ ก. และ ข้อ ค. ถูก
 34. 34. 32 จากภาพต่อไปนี้ตอบคาถามข้อ 5-6 5. ริบบอน คือหมายเลขใด ก. หมายเลข 1 ข. หมายเลข 3 ค. หมายเลข 5 ง. หมายเลข 6 6. หมายเลขใด แสดงชื่อโปรแกรมและชื่อเอกสาร ก. หมายเลข 1 ข. หมายเลข 2 ค. หมายเลข 4 ง. หมายเลข 7 7. ใบหม่อน ต้องการบันทึกข้อมูล ใบหม่อน ควรปฏิบัติตามข้อใด ก. คลิก ข. คลิก ค. คลิก File คลิก Save As ง. คลิก Home คลิก Save
 35. 35. 33 8. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นนามสกุลไฟล์เอกสารที่ได้จากการบันทึกด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 ก. นามสกุล .pptx ข. นามสกุล .docx ค. นามสกุล .xlsx ง. นามสกุล .swf 9. Backstage view (แบค-สเตทจฺ-วิว) อยู่ที่ แท็บใด ต่อไปนี้ ก. แท็บ File ข. แท็บ Home ค. แท็บ Insert ง. แท็บ View 10. สุดาต้องการออกจากโปรแกรม Microsoft Word 2010 สุดาควรปฏิบัติ ตามขั้นตอนข้อใด ก. แท็บ File  Exit ข. แท็บ File  Info ค. คลิก ปุ่ม Close Window ง. สุดาสามารถปฏิบัติได้ทั้ง ข้อ ก. และ ข้อ ค.
 36. 36. 34 ข้อที่ ก 1. ก 2. ก 3. ก 4. ก 5. ก 6. ก 7. ก 8. ก 9. ก 10. ก รวมคะแนน ข ข ข ข ข ข ข ข ข ข ข ค ค ค ค ค ค ค ค ค ค ค ง ง ง ง ง ง ง ง ง ง ง ข้อที่ ก 1. ก 2. ก 3. ก 4. ก 5. ก 6. ก 7. ก 8. ก 9. ก 10. ก รวมคะแนน ข ข ข ข ข ข ข ข ข ข ข ค ค ค ค ค ค ค ค ค ค ค ง ง ง ง ง ง ง ง ง ง ง
 37. 37. 35 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ง ง ง ง ข ค ง ก ข ง 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ผลคะแนนเป็นอย่างไรบ้างคะ สาหรับข้อใดที่นักเรียนตอบผิด นักเรียนควรย้อนกลับไปศึกษาทาความเข้าใจในเรื่องนัน ๆ ้ จะได้เข้าใจยิ่งขึ้นค่ะ ง ง ง ง ค ข ค ข ก ง
 38. 38. 36 แนวการตอบ คุณลักษณะสาคัญของ โปรแกรม Microsoft Word 2010 1. เพิ่มลักษณะพิเศษการจัดรูปแบบที่น่าประทับใจ เช่น สีเติมไล่ระดับ และการสะท้อน ลงในข้อความภายในเอกสารได้โดยตรง สามารถนาลักษณะพิเศษใช้กับรูปภาพ แผนภูมิ และกราฟฟิก SmartArt ใช้กับข้อความและรูปร่าง 2. เครื่องมือการแก้ไขรูปภาพใหม่ท่ได้รับการปรับปรุง ซึ่งรวมถึง ี ลักษณะพิเศษแนวศิลป์ที่หลากหลายและเครื่องมือการแก้ไขสี 3. Ribbon สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการสร้างแท็บแบบกาหนด เองหรือกระทั่งกาหนดแท็บที่มอยู่แล้วภายในเอง ี 4. มีเครื่องมือที่ได้รับการปรับปรุงสาหรับการกู้คืนงาน ในกรณีที่เกิด ปัญหาขึนใน Word 2010 หรือเมื่อปิดโปรแกรมโดยไม่ตั้งใจขณะที่ยังไม่ได้ ้ บันทึกงาน 5. การค้นหาและเรียกใช้เอกสารที่เก็บบันทึกไว้กระทาได้โดยง่าย
 39. 39. 37 หมายเลข 1 แถบชื่อเรื่อง แสดงชื่อของโปรแกรมและชื่อเอกสารที่เปิดอยู่ หมายเลข 2 ปุ่มควบคุมเป็นส่วนที่ใช้ควบคุมหน้าต่างโปรแกรม หมายเลข 3 ริบบอน เป็นส่วนที่แสดงคาสั่งทั้งหมดของโปรแกรม Microsoft Word 2010โดย จัดแบ่งเป็นหมวดหมูเรียกว่าแท็บ(Tab)และในแต่ละแท็บจะแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ ่ มุมมองเอกสาร เป็นคาสั่งสาหรับกาหนดมุมมองการแสดงผลของเอกสารใน รูปแบบต่าง ๆ หมายเลข 4 หมายเลข 5 ควบคุม ย่อ/ขยายเอกสาร ใช้สาหรับปรับขนาดการแสดงผล ย่อ/ขยาย หน้าจอ เพื่อให้สามารถทางานได้ง่ายขึ้น องค์ประกอบหลักของริบบอน มีอยู่ 3 ส่วน ได้แก่ 1. แท็บรายชื่อกลุ่มคาสั่ง 2. เครื่องมือและคาสั่งย่อยภายใต้แท็บ 3. กลุ่มคาสั่ง
 40. 40. 38 3. นักเรียนดูภาพ Backstage view (แบค-สเตทจฺ-วิว) แล้วเติมคาหรือข้อความ ส่วนประกอบของหน้าต่าง Backstage view ในช่องว่าง ให้สมบูรณ์ รายละเอียดการใช้งาน แท็บ File กิจกรรม 3 บอกหน่อยได้ ไหม ริ บบอน ขันตอนการทางาน เมนูให้เลือกทางาน เมนูย่อยของเมนูที่เลือก
 41. 41. 39 1. ขั้นตอนเปิดโปรแกรม Microsoft Word 2010 1. คลิก Start 2. คลิก All Programs 3. คลิก Microsoft Office 4. คลิก Microsoft Word 2010 2. ขั้นตอนการปิดโปรแกรม Microsoft Word 2010 1. คลิกแท็บ File 2. คลิกเลือก Exit หรือ คลิก ปุ่ม Close Window ของหน้าต่างเอกสาร 3. ขั้นตอนการสร้างเอกสารใหม่ (เติมตัวเลขตามลาดับขั้นตอน)
 42. 42. 40 4. ขั้นตอนการบันทึกเอกสาร 1. คลิกแท็บ File 2. คลิกเลือก Save As 3. คลิกเลือกโฟลเดอร์ที่จะเก็บไฟล์ ตั้งชื่อไฟล์ ในช่อง File name 4. คลิก Save 5. ไฟล์เอกสารที่ได้จากการบันทึกด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 จะมีนามสกุล ไฟล์ คือ .docx 6. ขั้นตอนการเปิดเอกสาร ด้วยคาสั่ง Recent (เปิดเอกสารล่าสุด) File Recent
 43. 43. 41 บรรณานุกรม จีราวุธ วารินทร์ และคณะ. (2554). คู่มือ Office 2010 ฉบับ All in One. นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์. ทิศนา แขมมณี.(2553). ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่มี ี ประสิทธิภาพ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. นันรณา จาลอง. (2554). เรียนเล่นเป็นง่าย Word 2010. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์). (2554). หลักสูตรสถานศึกษา. ลพบุรี : โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์). สานักทดสอบทางการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ. (2555). คู่มือประเมินสมรรถนะสาคัญของ ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สานัก พระพุทธศาสนาแห่งชาติ. สานักวิชาการและมาตรฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุม สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด. สุธีร์ นวกุล. (2552). Windows 7 & Office 2010 ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. _________. (2553). 167 Tips & tricks Office 2010. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. _________. (2554). อ่านสนุก ใช้งานง่าย word 2010 ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. อาภา กุลธรรมโยธิน. (2541). การใช้โปรแกรมประมวลผลคา MICROSOFT OFFICE WORD 2007/2010. กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ.
 44. 44. 42

×