ความหมาย

Patcharee Kongpun
Patcharee Kongpunรร.จุราภรณฯ เชียงราย
พานพุมดอกไม
 รายวิชางานพานพุ่มดอกไม้
(งานประดิษฐ์ ทเี่ น้ นเอกลักษณ์ ไทย)
   ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
พานพุมดอกไม
   
พานพุมดอกไม

   พานพุ่ม เป็ นงานประณี ตศิลป์ อีกประเภทหนึ่งที่ประดิษฐ์สืบเนื่อง
ควบคู่กบการจัดดอกไม้ประเภทมาลัย เครื่ องแขวน ซึ่ งเป็ นงานประดิษฐ์
     ั
ที่ใช้ในงานราชพิธี มีค่าสําหรับชาวไทยมาตั้งแต่โบราณ จนถึงปั จจุบน ั
ซึ่ งในงานพิธีต่างๆ อาทิเช่น งานเฉลิมฉลองในพระราชพิธีต่างๆ
       ่
พิธีวางพานพุมถวายราชสักการะพระบรมรู ปสมเด็จพระมหิ ตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก พิธีที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา
ใช้สกการะสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ต้องมีพานพุม เป็ นสิ่ งสําคัญในพิธีน้ น
   ั                ่             ั
พานพุมดอกไม


ประเภทของพานพุ่มดอกไม้
 1. พุ่มดอกไม้ สด หรือเรียกว่ า ดอกไม้ พ่ม คือ การนําดอกไม้ ใบไม้ และส่ วนต่ างๆ
                     ุ
 ของดอกไม้ มาจัดแต่ งหรือปักให้ เกิดเป็ นรูปทรงพุ่มกลม รูปทรงดอกบัวตูมที่
 ส่ วนกลางพุ่มจะโป่ งและมียอดแหลม การประดิษฐ์ พ่มดอกไม้ สดนี้ จะต้ องมีแกน
                           ุ
 หรือหุ่นปัก ในบางครั้งจึงเรียกว่ า
  “การประดิษฐ์ พ่มแบบขึนหุ่น”
         ุ    ้
 2. พานดอกไม้ สด คือ การนําดอกไม้ ใบไม้ และส่ วนต่ างๆ ของดอกไม้ มาจัดแต่ ง
 เป็ นรูปลักษณะพุ่ม เป็ นกอ หรือเป็ นรูปช่ อดอกไม้ สวยงามและเหมาะสมกับโอกาส
 ใช้ งาน การจัดพานดอกไม้ สดนีมกจะไม่ ค่อยพิถพถนในการใช้ วสดุหรือรูปทรงของ
                 ้ ั       ี ิั     ั
 แกนมากนัก สามารถประดิษฐ์ ได้ ตามความคิดสร้ างสรรค์ ของผู้ประดิษฐ์ ได้ อย่ าง
 กว้ างขวาง
ตัวอย่ างพานพุ่มดอกไม้
ตัวอยางพานพุมดอกไม
ตัวอย่ างพานดอกไม้ สด
ส่ วนประกอบพานพุ่มดอกไม้ ทใช้ ในพิธีการต่ างๆ
             ี่
           มาลัยตุ้ม


  ทัดหู             มาลัยแบน

  อุบะ              ตัวพุ่ม

ดอกข่ า
                  แบบเย็บ
ส่ วนประกอบพานพุ่มดอกไม้ ทใช้ ในพิธีการต่ างๆ
               ี่


มาลัยตุ้ม

                     ตัวพุ่ม
 มาลัยแบน

                     แบบเย็บ
หน้ าทีและประโยชน์ การใช้ งานพานพุ่มดอกไม้
      ่

•  เป็ นเครื่องสั กการะบูชาพระและสิ่ งศักดิ์สิทธิ์
•  เป็ นเครื่องถวายพระพร เทิดพระเกียรติ
•  ใช้ ไหว้ และสั กการะครูอาจารย์
•  ใช้ เป็ นพานสํ าหรับรับนําสั งข์ พานแหวนหมั้น พานขันหมาก
               ้
•  เป็ นเครื่องประดับตกแต่ งบ้ าน หรือจัดแต่ งห้ องพิธีต่างๆ
•  มอบเป็ นของขวัญแสดงความยินดี งานฉลองยศหรือตําแหน่ ง
1 de 10

Recomendados

บทอาขยาน ภาษาไทย ม.๓ por
บทอาขยาน ภาษาไทย ม.๓บทอาขยาน ภาษาไทย ม.๓
บทอาขยาน ภาษาไทย ม.๓kruthai40
34.9K visualizações2 slides
7คำสั่งพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 56 por
7คำสั่งพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 567คำสั่งพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 56
7คำสั่งพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 56krupornpana55
5.1K visualizações5 slides
ขอความอนุเคราะห์ por
ขอความอนุเคราะห์ขอความอนุเคราะห์
ขอความอนุเคราะห์Rapheephan Phola
276.8K visualizações1 slide
โครงงานประโยชน์ของผลไม้ por
โครงงานประโยชน์ของผลไม้โครงงานประโยชน์ของผลไม้
โครงงานประโยชน์ของผลไม้greatzaza007
34.3K visualizações46 slides
ข้อตกลงของห้องเรียน por
ข้อตกลงของห้องเรียนข้อตกลงของห้องเรียน
ข้อตกลงของห้องเรียนนฤมล ลุ้ยอุไร
42.9K visualizações2 slides
โครงสร้างหลักสูตรมัธยม por
โครงสร้างหลักสูตรมัธยมโครงสร้างหลักสูตรมัธยม
โครงสร้างหลักสูตรมัธยมwangasom
138.2K visualizações3 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

การวิเคราะห์ผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ... por
การวิเคราะห์ผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ...การวิเคราะห์ผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ...
การวิเคราะห์ผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ...Nattapon
14.2K visualizações38 slides
กาพย์ยานี por
กาพย์ยานีกาพย์ยานี
กาพย์ยานีkhorntee
42.5K visualizações47 slides
เพลงนันทนาการ por
เพลงนันทนาการเพลงนันทนาการ
เพลงนันทนาการสุวิทย์ สารีแ้ก้ว
103.5K visualizações46 slides
ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง วงจรไฟฟ้า+ป.5+273+dltvscip5... por
ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง วงจรไฟฟ้า+ป.5+273+dltvscip5...ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง วงจรไฟฟ้า+ป.5+273+dltvscip5...
ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง วงจรไฟฟ้า+ป.5+273+dltvscip5...Prachoom Rangkasikorn
7.9K visualizações24 slides
โครงงานภาษาไทยเรื่องนิทาน por
โครงงานภาษาไทยเรื่องนิทานโครงงานภาษาไทยเรื่องนิทาน
โครงงานภาษาไทยเรื่องนิทานRawinnipha Joy
433.7K visualizações82 slides
แบบระบายสีดอกไม้ประจำชาติอาเซียน por
แบบระบายสีดอกไม้ประจำชาติอาเซียนแบบระบายสีดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
แบบระบายสีดอกไม้ประจำชาติอาเซียนKansinee Kosirojhiran
31.6K visualizações1 slide

Mais procurados(20)

การวิเคราะห์ผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ... por Nattapon
การวิเคราะห์ผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ...การวิเคราะห์ผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ...
การวิเคราะห์ผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ...
Nattapon14.2K visualizações
กาพย์ยานี por khorntee
กาพย์ยานีกาพย์ยานี
กาพย์ยานี
khorntee42.5K visualizações
ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง วงจรไฟฟ้า+ป.5+273+dltvscip5... por Prachoom Rangkasikorn
ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง วงจรไฟฟ้า+ป.5+273+dltvscip5...ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง วงจรไฟฟ้า+ป.5+273+dltvscip5...
ใบความรู้+แผนการสอน และใบกิจกรรม ประถม 4-6 เรื่อง วงจรไฟฟ้า+ป.5+273+dltvscip5...
Prachoom Rangkasikorn7.9K visualizações
โครงงานภาษาไทยเรื่องนิทาน por Rawinnipha Joy
โครงงานภาษาไทยเรื่องนิทานโครงงานภาษาไทยเรื่องนิทาน
โครงงานภาษาไทยเรื่องนิทาน
Rawinnipha Joy433.7K visualizações
แบบระบายสีดอกไม้ประจำชาติอาเซียน por Kansinee Kosirojhiran
แบบระบายสีดอกไม้ประจำชาติอาเซียนแบบระบายสีดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
แบบระบายสีดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
Kansinee Kosirojhiran31.6K visualizações
แบบรายงานคุรุชนคนคุณธรรม เครดิตโดยครูโสภิญญา por SophinyaDara
แบบรายงานคุรุชนคนคุณธรรม เครดิตโดยครูโสภิญญาแบบรายงานคุรุชนคนคุณธรรม เครดิตโดยครูโสภิญญา
แบบรายงานคุรุชนคนคุณธรรม เครดิตโดยครูโสภิญญา
SophinyaDara6.5K visualizações
ตัวชี้วัดเวิร์ด por mouseza
ตัวชี้วัดเวิร์ดตัวชี้วัดเวิร์ด
ตัวชี้วัดเวิร์ด
mouseza4.7K visualizações
โครงการ เสริมสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน por madechada
โครงการ  เสริมสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนโครงการ  เสริมสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน
โครงการ เสริมสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน
madechada79.5K visualizações
โครงสร้างหลักสูตรประถม por wangasom
โครงสร้างหลักสูตรประถมโครงสร้างหลักสูตรประถม
โครงสร้างหลักสูตรประถม
wangasom616.4K visualizações
แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความ por sripayom
แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความแบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความ
แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความ
sripayom35.6K visualizações
โครงงานลูกประคบสมุนไพร por Nattakarntick
โครงงานลูกประคบสมุนไพรโครงงานลูกประคบสมุนไพร
โครงงานลูกประคบสมุนไพร
Nattakarntick39.7K visualizações
ดาวโหลดเอกสารเลือกตั้งประธานนักเรียน por waranyuati
ดาวโหลดเอกสารเลือกตั้งประธานนักเรียนดาวโหลดเอกสารเลือกตั้งประธานนักเรียน
ดาวโหลดเอกสารเลือกตั้งประธานนักเรียน
waranyuati40.2K visualizações
คำกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน por pupphawittayacom
คำกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคำกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
คำกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
pupphawittayacom154.4K visualizações

Similar a ความหมาย

การงาน งานใบตอง por
การงาน งานใบตองการงาน งานใบตอง
การงาน งานใบตองreemary
4.2K visualizações11 slides
การงาน งานใบตองJeed por
การงาน งานใบตองJeedการงาน งานใบตองJeed
การงาน งานใบตองJeedPaChArIn27
8.2K visualizações11 slides
การฝึกทักษะการมัดดอกข่า por
การฝึกทักษะการมัดดอกข่าการฝึกทักษะการมัดดอกข่า
การฝึกทักษะการมัดดอกข่าPatcharee Kongpun
30.9K visualizações11 slides
ดอกมะลิ por
ดอกมะลิดอกมะลิ
ดอกมะลิpaunphet
2.7K visualizações22 slides
คู่มือการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน por
คู่มือการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานคู่มือการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
คู่มือการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานประพันธ์ เวารัมย์
1.1K visualizações31 slides
คู่มือการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน por
คู่มือการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานคู่มือการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
คู่มือการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานประพันธ์ เวารัมย์
545 visualizações31 slides

Similar a ความหมาย(15)

การงาน งานใบตอง por reemary
การงาน งานใบตองการงาน งานใบตอง
การงาน งานใบตอง
reemary4.2K visualizações
การงาน งานใบตองJeed por PaChArIn27
การงาน งานใบตองJeedการงาน งานใบตองJeed
การงาน งานใบตองJeed
PaChArIn278.2K visualizações
การฝึกทักษะการมัดดอกข่า por Patcharee Kongpun
การฝึกทักษะการมัดดอกข่าการฝึกทักษะการมัดดอกข่า
การฝึกทักษะการมัดดอกข่า
Patcharee Kongpun30.9K visualizações
ดอกมะลิ por paunphet
ดอกมะลิดอกมะลิ
ดอกมะลิ
paunphet2.7K visualizações
โครงงานคอม por Pornthip Nabnain
โครงงานคอมโครงงานคอม
โครงงานคอม
Pornthip Nabnain334 visualizações
6. ใบความรู้ por kopkaewkoki2014
6. ใบความรู้6. ใบความรู้
6. ใบความรู้
kopkaewkoki20144.3K visualizações
6. ใบความรู้ por kopkaewkoki2014
6. ใบความรู้6. ใบความรู้
6. ใบความรู้
kopkaewkoki2014556 visualizações
6. ใบความรู้ por kopkaewkoki2014
6. ใบความรู้6. ใบความรู้
6. ใบความรู้
kopkaewkoki2014761 visualizações
6. ใบความรู้ por kopkaewkoki2014
6. ใบความรู้6. ใบความรู้
6. ใบความรู้
kopkaewkoki201412K visualizações
ชุดการสอนรายบุคคลชุดที่ 3 por Apivat Vongkanha
ชุดการสอนรายบุคคลชุดที่ 3 ชุดการสอนรายบุคคลชุดที่ 3
ชุดการสอนรายบุคคลชุดที่ 3
Apivat Vongkanha3.6K visualizações
จางหนัก por leam2531
จางหนักจางหนัก
จางหนัก
leam2531138 visualizações
โครงงาน ปอกปากการูปผลไม้ por Moomy Momay
โครงงาน ปอกปากการูปผลไม้โครงงาน ปอกปากการูปผลไม้
โครงงาน ปอกปากการูปผลไม้
Moomy Momay1.1K visualizações

Mais de Patcharee Kongpun

นำเสนอขนมไทยประเภททอด por
นำเสนอขนมไทยประเภททอดนำเสนอขนมไทยประเภททอด
นำเสนอขนมไทยประเภททอดPatcharee Kongpun
3.4K visualizações8 slides
นำเสนอขนมไทยประเภทกวน por
นำเสนอขนมไทยประเภทกวนนำเสนอขนมไทยประเภทกวน
นำเสนอขนมไทยประเภทกวนPatcharee Kongpun
1.9K visualizações5 slides
นำเสนอขนมไทย วัสดุอุปกรณ์ por
นำเสนอขนมไทย วัสดุอุปกรณ์นำเสนอขนมไทย วัสดุอุปกรณ์
นำเสนอขนมไทย วัสดุอุปกรณ์Patcharee Kongpun
2K visualizações19 slides
นำเสนอขนมไทย วัสดุอุปกรณ์ por
นำเสนอขนมไทย วัสดุอุปกรณ์นำเสนอขนมไทย วัสดุอุปกรณ์
นำเสนอขนมไทย วัสดุอุปกรณ์Patcharee Kongpun
1.4K visualizações19 slides
นำเสนอการห่อขนมไทย por
นำเสนอการห่อขนมไทยนำเสนอการห่อขนมไทย
นำเสนอการห่อขนมไทยPatcharee Kongpun
44.5K visualizações27 slides
นำเสนอขนมปุยฝ้าย por
นำเสนอขนมปุยฝ้ายนำเสนอขนมปุยฝ้าย
นำเสนอขนมปุยฝ้ายPatcharee Kongpun
3.2K visualizações16 slides

Mais de Patcharee Kongpun(14)

นำเสนอขนมไทยประเภททอด por Patcharee Kongpun
นำเสนอขนมไทยประเภททอดนำเสนอขนมไทยประเภททอด
นำเสนอขนมไทยประเภททอด
Patcharee Kongpun3.4K visualizações
นำเสนอขนมไทยประเภทกวน por Patcharee Kongpun
นำเสนอขนมไทยประเภทกวนนำเสนอขนมไทยประเภทกวน
นำเสนอขนมไทยประเภทกวน
Patcharee Kongpun1.9K visualizações
นำเสนอขนมไทย วัสดุอุปกรณ์ por Patcharee Kongpun
นำเสนอขนมไทย วัสดุอุปกรณ์นำเสนอขนมไทย วัสดุอุปกรณ์
นำเสนอขนมไทย วัสดุอุปกรณ์
Patcharee Kongpun2K visualizações
นำเสนอขนมไทย วัสดุอุปกรณ์ por Patcharee Kongpun
นำเสนอขนมไทย วัสดุอุปกรณ์นำเสนอขนมไทย วัสดุอุปกรณ์
นำเสนอขนมไทย วัสดุอุปกรณ์
Patcharee Kongpun1.4K visualizações
นำเสนอการห่อขนมไทย por Patcharee Kongpun
นำเสนอการห่อขนมไทยนำเสนอการห่อขนมไทย
นำเสนอการห่อขนมไทย
Patcharee Kongpun44.5K visualizações
นำเสนอขนมปุยฝ้าย por Patcharee Kongpun
นำเสนอขนมปุยฝ้ายนำเสนอขนมปุยฝ้าย
นำเสนอขนมปุยฝ้าย
Patcharee Kongpun3.2K visualizações
งานนำเสนอลูกชุบ por Patcharee Kongpun
งานนำเสนอลูกชุบงานนำเสนอลูกชุบ
งานนำเสนอลูกชุบ
Patcharee Kongpun5.8K visualizações
งานนำเสนอขนมแตงไทย por Patcharee Kongpun
งานนำเสนอขนมแตงไทยงานนำเสนอขนมแตงไทย
งานนำเสนอขนมแตงไทย
Patcharee Kongpun2.7K visualizações
งานนำเสนอขนมกล้วย por Patcharee Kongpun
งานนำเสนอขนมกล้วยงานนำเสนอขนมกล้วย
งานนำเสนอขนมกล้วย
Patcharee Kongpun1.9K visualizações
เล่ม 6 แตงไทยย้อนยุค por Patcharee Kongpun
เล่ม 6 แตงไทยย้อนยุคเล่ม 6 แตงไทยย้อนยุค
เล่ม 6 แตงไทยย้อนยุค
Patcharee Kongpun1.7K visualizações
การร้อยมาลัยตุ้ม por Patcharee Kongpun
การร้อยมาลัยตุ้มการร้อยมาลัยตุ้ม
การร้อยมาลัยตุ้ม
Patcharee Kongpun15K visualizações
การร้อยอุบะ por Patcharee Kongpun
การร้อยอุบะการร้อยอุบะ
การร้อยอุบะ
Patcharee Kongpun33.8K visualizações
ความหมายพานพุ่ม por Patcharee Kongpun
ความหมายพานพุ่มความหมายพานพุ่ม
ความหมายพานพุ่ม
Patcharee Kongpun14.1K visualizações
การฝึกทักษะพับกลีบดอกไม้ por Patcharee Kongpun
การฝึกทักษะพับกลีบดอกไม้การฝึกทักษะพับกลีบดอกไม้
การฝึกทักษะพับกลีบดอกไม้
Patcharee Kongpun871 visualizações

ความหมาย

 • 1. พานพุมดอกไม รายวิชางานพานพุ่มดอกไม้ (งานประดิษฐ์ ทเี่ น้ นเอกลักษณ์ ไทย) ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
 • 3. พานพุมดอกไม พานพุ่ม เป็ นงานประณี ตศิลป์ อีกประเภทหนึ่งที่ประดิษฐ์สืบเนื่อง ควบคู่กบการจัดดอกไม้ประเภทมาลัย เครื่ องแขวน ซึ่ งเป็ นงานประดิษฐ์ ั ที่ใช้ในงานราชพิธี มีค่าสําหรับชาวไทยมาตั้งแต่โบราณ จนถึงปั จจุบน ั ซึ่ งในงานพิธีต่างๆ อาทิเช่น งานเฉลิมฉลองในพระราชพิธีต่างๆ ่ พิธีวางพานพุมถวายราชสักการะพระบรมรู ปสมเด็จพระมหิ ตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก พิธีที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ใช้สกการะสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ต้องมีพานพุม เป็ นสิ่ งสําคัญในพิธีน้ น ั ่ ั
 • 4. พานพุมดอกไม ประเภทของพานพุ่มดอกไม้ 1. พุ่มดอกไม้ สด หรือเรียกว่ า ดอกไม้ พ่ม คือ การนําดอกไม้ ใบไม้ และส่ วนต่ างๆ ุ ของดอกไม้ มาจัดแต่ งหรือปักให้ เกิดเป็ นรูปทรงพุ่มกลม รูปทรงดอกบัวตูมที่ ส่ วนกลางพุ่มจะโป่ งและมียอดแหลม การประดิษฐ์ พ่มดอกไม้ สดนี้ จะต้ องมีแกน ุ หรือหุ่นปัก ในบางครั้งจึงเรียกว่ า “การประดิษฐ์ พ่มแบบขึนหุ่น” ุ ้ 2. พานดอกไม้ สด คือ การนําดอกไม้ ใบไม้ และส่ วนต่ างๆ ของดอกไม้ มาจัดแต่ ง เป็ นรูปลักษณะพุ่ม เป็ นกอ หรือเป็ นรูปช่ อดอกไม้ สวยงามและเหมาะสมกับโอกาส ใช้ งาน การจัดพานดอกไม้ สดนีมกจะไม่ ค่อยพิถพถนในการใช้ วสดุหรือรูปทรงของ ้ ั ี ิั ั แกนมากนัก สามารถประดิษฐ์ ได้ ตามความคิดสร้ างสรรค์ ของผู้ประดิษฐ์ ได้ อย่ าง กว้ างขวาง
 • 8. ส่ วนประกอบพานพุ่มดอกไม้ ทใช้ ในพิธีการต่ างๆ ี่ มาลัยตุ้ม ทัดหู มาลัยแบน อุบะ ตัวพุ่ม ดอกข่ า แบบเย็บ
 • 9. ส่ วนประกอบพานพุ่มดอกไม้ ทใช้ ในพิธีการต่ างๆ ี่ มาลัยตุ้ม ตัวพุ่ม มาลัยแบน แบบเย็บ
 • 10. หน้ าทีและประโยชน์ การใช้ งานพานพุ่มดอกไม้ ่ • เป็ นเครื่องสั กการะบูชาพระและสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ • เป็ นเครื่องถวายพระพร เทิดพระเกียรติ • ใช้ ไหว้ และสั กการะครูอาจารย์ • ใช้ เป็ นพานสํ าหรับรับนําสั งข์ พานแหวนหมั้น พานขันหมาก ้ • เป็ นเครื่องประดับตกแต่ งบ้ าน หรือจัดแต่ งห้ องพิธีต่างๆ • มอบเป็ นของขวัญแสดงความยินดี งานฉลองยศหรือตําแหน่ ง