O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Focus6

364 visualizações

Publicada em

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Focus6

  1. 1. จุดเน้นการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จุดเน้นที่ 6 ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนระดับห้องเรียนตามมาตรฐานห้องเรียน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 สภาพปัจจุบัน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนเปิดทาการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจานวนนักเรียนอนุบาล 1-2 จานวน 49 คน และ ป.1 – ม. 3 จานวน 235 คน รวมทั้งหมด 284 คน โรงเรียนมีการจัดห้องเรียนและห้องปฏิบัติการโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดังตารางต่อไปนี้ เครื่อง โปรเจค เครื่อง ไมโคร โทรทัศน์ ขนาด คอมพิวเตอร์ Wirelessที่ อาคาร ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ เล่น เตอร์ ขยาย โฟน ( ) มี (นิ้ว) (เครื่อง) LAN VCD เสียง1 อาคารไก่แจ้ ป.1  21 - -  - - - ป.2  21 - -  - - - ป.3  21 - -  - - -2 อาคารไก่ป่า อนุบาล 1  21 1 เครื่อง -  - - - อนุบาล 2  21 1 เครื่อง -  - - - ป.4  21 - -  - - - ป.5  21 - -  -  3 อาคารไก่ฟ้า ห้องสมุด  21 1 เครื่อง 6 เครื่อง  - - - ห้องประชุม  29 1 เครื่อง 1 เครื่อง     ห้องกลุ่มสาระสุขศึกษา  29 1 เครื่อง 1 เครื่อง  - - - และพลศึกษา4 อาคารไก่อู ห้องกลุ่มสาระการงานฯ  29 1 เครื่อง  - - - ห้องกลุ่มสาระ  29 1 เครื่อง 1 เครื่อง  -   วิทยาศาสตร์ ห้องกลุ่มสาระภาษาไทย  29 1 เครื่อง 1 เครื่อง  - - - ห้องกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  29 1 เครื่อง 1 เครื่อง  - - - ห้องกลุ่มสาระ  29 1 เครื่อง 1 เครื่อง     ภาษาต่างประเทศ ห้องกลุ่มสาระสังคมศึกษา  29 1 เครื่อง 1 เครื่อง  - - - ศาสนาและวัฒนธรรม ห้องปฏิบัติการ  29 1 เครื่อง 24 เครื่อง   - - คอมพิวเตอร์
  2. 2. ปัญหา1. โทรทัศน์ที่ใช้ในห้องเรียน และห้องปฏิบัติการมีขนาดเล็กเกินไปสาหรับห้องเรียน2. ครูใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 533. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอผลงานได้จานวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 52.11เป้าหมาย1. จัดหาโทรทัศน์ LCD ขนาด 42 นิ้ว จานวน 5 เครื่อง เพื่อนาไปใช้ในห้องแต่ละอาคาร อาคารละ 1 เครื่อง2. ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นร้อยละ 103. ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอผลงานได้ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10การดาเนินงาน1. จัดหาโทรทัศน์ LCD ขนาด 42 นิ้ว จานวน 5 เครื่อง เพื่อนาไปใช้ในห้องแต่ละอาคาร อาคารละ 1 เครื่อง
  3. 3. 2. ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
  4. 4. 3. ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอผลงานได้
  5. 5. 4. ซ่อมแซมระบบสัญญาณแบบไร้สาย( Wireless) กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไปยังห้องเรียนและทุกพื้นที่ ของโรงเรียน เพื่อให้บริการกับครู นักเรียนให้คลอบคลุมทุกอาคารเรียนสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตค้นคว้าได้ ตลอดเวลา5. ติดตั้งโปรแกรมบริหารสื่อให้บริการได้ทุกที่ทุกเวลาทั่วทั้งโรงเรียนมีการลงสื่ออย่างต่อเนื่องและหลากหลาย
  6. 6. 6. ทุกห้องเรียนมีแฟ้มข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคลที่มีกาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อใช้ในการ จัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางผลการดาเนินงาน1. โรงเรียนมีโทรทัศน์ LCD ขนาด 42 นิ้ว จานวน 5 เครื่อง นาไปใช้ในแต่ละห้องโดยให้ใช้อาคารละ 1 เครื่อง2. ครูใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและใช้โปรแกรมการบริหารสื่อการเรียน การสอนอย่างหลากหลายมีการเพิ่มเติมสื่อลงในโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เพิ่มขึ้นร้อยละ 473. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอผลงานได้ จานวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 76.76 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 24.654. ทุกห้องเรียนมีแฟ้มข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคลที่มีกาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อใช้ ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

×