O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

ปกใช้ หน่วยที่ 4 การปฏิบัติงานไม้1

5.281 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

ปกใช้ หน่วยที่ 4 การปฏิบัติงานไม้1

 1. 1. เอกสารประกอบการเรียนเอกสารประกอบการเรียนเล่มที่ 4 เรื่อง การเข้าไม้อานาจ ศรีทิมตาแหน่งครู วิทยฐานะครูชานาญการโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการรายวิชาช่างไม้ครุภัณฑ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 2. 2. คานาในปัจจุบันสภาพการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองให้มากที่สุด เพื่อให้นักเรียนมีนิสัย ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ อยู่เสมอ ดังนั้นการจัดทาเอกสารประกอบการเรียนเป็นแนวทางหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าและสามารถเรียนรู้หาคาตอบได้ด้วยตนเองผู้เขียนจึงได้ดาเนินการสร้างเอกสารประกอบการเรียน ราย วิชาช่างไม้ครุภัณฑ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 6 เล่ม เป็นเอกสารที่ผู้เขียนดาเนินการสร้างตรงตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผู้เขียนได้ค้นคว้า รวบรวม เนื้อหา ความรู้จากตาราและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะกระบวนการปฏิบัติจริงที่เหมาะสมกับวัยและความสามารถของผู้เรียน สาหรับเอกสารประกอบการเรียนเล่มนี้ ประ กอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับการเข้าไม้แบบต่าง ๆ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการเรียนที่จัดทาเล่มนี้สามารถแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพต่อไป นอกจากนั้นครูอาจารย์ที่สนใจสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุผลตามจุดมุ่ งหมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพขอขอบคุณ นายธวัชชัย เทศขา ผู้อานวยการโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ นายอาวุธ เพ็งแตงครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม นายอภิรัฐ จันดาหาญ ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนตะพานหิน นางกมลรัตน์ มีไ ชโย ครูชานาญการพิเศษ นางธันยพร เขียวเขินครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ และนางศิริพร ภู่ดี ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองหูช้าง ที่ได้กรุณาตรวจสอบเอกสารประกอบการเรียน และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ผู้เขียนจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้อานาจ ศรีทิม
 3. 3. สารบัญหน้าคานา กสารบัญ ขจุดประสงค์การเรียนรู้ งคาชี้แจง จกระดาษคาตอบ ฉแบบทดสอบก่อนเรียน ชเรื่องที่ 1 การเพลาะไม้ 1- กิจกรรมที่ 1 6เรื่องที่ 2 การเข้าไม้แบบการเข้าชน 8- กิจกรรมที่ 2 12เรื่องที่ 3 การเข้าไม้แบบการเข้าบ่า 14- กิจกรรมที่ 3 21เรื่องที่ 4 การเข้าไม้แบบการเข้าลิ้น 23- กิจกรรมที่ 4 30เรื่องที่ 5 การเข้าไม้แบบการเข้าปากกบ 32- กิจกรรมที่ 5 37เรื่องที่ 6 การเข้าไม้แบบการเข้าทาบ 39- กิจกรรมที่ 6 46เรื่องที่ 7 การเข้าไม้แบบการเข้าเดือย 48- กิจกรรมที่ 7 56
 4. 4. สารบัญ (ต่อ)หน้าแบบทดสอบหลังเรียน 58ภาคผนวก 61- เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 62- เฉลยกิจกรรมที่ 1 63- เฉลยกิจกรรมที่ 2 65- เฉลยกิจกรรมที่ 3 67- เฉลยกิจกรรมที่ 4 69- เฉลยกิจกรรมที่ 5 71- เฉลยกิจกรรมที่ 6 73- เฉลยกิจกรรมที่ 7 75- เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 77บรรณานุกรม 78
 5. 5. จุดประสงค์การเรียนรู้หลังจากนักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาช่างไม้ครุภัณฑ์ เรื่อง การเข้าไม้แล้ว นักเรียนจะมีความรู้ความสามารถ ดังนี้1. นักเรียนสามารถอธิบายเครื่องมือที่ใช้ในการเข้าไม้แต่ละประเภทได้2. นักเรียนสามารถจัดลาดับขั้นตอนการเข้าไม้แบบต่าง ๆ ได้3. สามารถเข้าไม้แบบต่าง ๆ ที่ใช้ในงานไม้ครุภัณฑ์ได้
 6. 6. คาชี้แจงสาหรับนักเรียนเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระการอาชีพรายวิชาช่างไม้ครุภัณฑ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่มนี้ เป็นเอกสารสาหรับนักเรียน เพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ และ ฝึกทักษะในการปฏิบัติกิจกรรม โดยนักเรียนสามารถใช้เอกสารปร ะกอบการเรียนได้ด้วยตนเองตามลาดับดังนี้1. ให้นักเรียนศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ทราบว่า เมื่อศึกษาจบแล้ว จะได้รับความรู้อะไรบ้าง2. ทาแบบทดสอบก่อนเรียน จานวน 10 ข้อ เพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียน3. ให้นักเรียนศึกษาและทาความเข้าใจเนื้อหา เรื่องที่ 1 การเพลาะไม้ เรื่องที่ 2 การเข้าไม้แบบการเข้าชน เรื่องที่ 3 การเข้าไม้แบบการเข้าบ่า เรื่องที่ 4 การเข้าไม้แบบการเข้าลิ้น เรื่องที่ 5 การเข้าไม้แบบการเข้าปากกบ เรื่องที่ 6 การเข้าไม้แบบการเข้าทาบ และเรื่องที่ 7 การเข้าไม้แบบการเข้าเดือย4. ทากิจกรรมตามที่กาหนดให้ด้วยตนเอง ถ้าทาไม่ได้ หรือสงสัยให้อ่านทบทวนเนื้อหาใหม่5. ตรวจคาตอบกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมที่ 6กิจกรรมที่ 7 จากเฉลยในส่วนของภาคผนวก6. หลังทากิจกรรมเสร็จแล้วให้ทาแบบทดสอบหลังเรียน จานวน 10 ข้อ7. ตรวจคาตอบแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนจากเฉลยในส่วนของภาคผนวก8. สรุปคะแนนในแบบสรุปผลการเรียน
 7. 7. รายวิชาช่างไม้ครุภัณฑ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเล่มที่ 4 เรื่องการเข้าไม้ชื่อ ................................................................................................................ เลขที่ .............................แบบทดสอบก่อนเรียนข้อ ก ข ค ง12345678910สรุปผลการเรียนคะแนนเต็ม คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนแบบทดสอบหลังเรียนแบบทดสอบหลังเรียนข้อ ก ข ค ง12345678910เกณฑ์การประเมิน80 - 100 % = ดีมาก70 – 79 % = ดี60 - 69 % = พอใช้0 - 59 % = ควรปรับปรุงกระดาษคาตอบ
 8. 8. คาชี้แจง ข้อสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อคาสั่ง จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว แล้วกากบาท (X) ลงในกระดาษคาตอบ1. ข้อใดคือความหมายของการเข้าไม้ก. การต่อไม้ข. การตอกตะปูค. การนาไม้มาประกอบเข้าด้วยกันง. การตัดไม้2. ประโยชน์ของการเพลาะไม้คืออะไรก. ได้ไม้ขนาดยาวขึ้นข. ได้ไม้ขนาดกว้างขึ้นค. ได้ไม้หลายชิ้นง. ได้ไม้เรียบเนียน3. แม่แรงเป็นเครื่องมือที่สาคัญที่สุดกับการเข้าไม้แบบใดก. การเพลาะไม้ข. การเข้าทาบค. การเข้าเดือยง. การเข้าบ่า4. การนาไม้ท่อนหนึ่งฝังเข้าไปในร่องของไม้อีกท่อน เรียกการเข้าไม้แบบใดก. การเพลาะไม้ข. การเข้าทาบค. การเข้าลิ้นง. การเข้าบ่าแบบทดสอบก่อนเรียนรายวิชาช่างไม้ครุภัณฑ์ เรื่องการเข้าไม้
 9. 9. 5. จากแบบที่กาหนดให้ คือแบบการเข้าไม้แบบใดก. การเพลาะไม้ข. การเข้าทาบค. การเข้าลิ้นง. การเข้าบ่า6. ตัดปลายไม้เป็นมุม 45 องศา เครื่องมือที่ใช้วัดมุม คือเครื่องมือใดก. สิ่วข. ไม้บรรทัดค. ตลับเมตรง. ฉากลอง7. บากไม้ลงไปครึ่งหนึ่งของความหนาของเนื้อไม้ทั้งสองท่อน แล้วนาไม้สองท่อนอัดเข้าด้วยกัน เป็นการเข้าไม้แบบใดก. การเพลาะไม้ข. การเข้าทาบค. การเข้าลิ้นง. การเข้าบ่า8. การเข้าไม้แบบใดคือว่าดีที่สุดและแข็งแรงที่สุดก. การเข้าเดือยข. การเข้าบ่าค. การปากกบง. การเข้าชนไม้แผ่นที่ 1ไม้แผ่นที่ 2
 10. 10. 9. การทดสอบความพอดีของการเข้าไม้จะทาในขั้นตอนใดก. หลังการเตรียมแบบข. ก่อนการตัดไม้ค. ก่อนการประกอบชิ้นงานง. หลังจากประกอบชิ้นงาน10. การผลิตชิ้นงานไม้ครุภัณฑ์จะใช้การเข้าไม้แบบใด เพราะเหตุใดก. การเข้าเดือย เพราะถือว่าเป็นการเข้าไม้ที่ดีที่สุดข. การเข้าชน เพราะเป็นการเข้าไม้ที่ง่ายที่สุด ประหยัดเวลาค. การเข้าลิ้น เพราะบากไม้แค่ชิ้นเดียว เอาไม้อีกชิ้นมาเข้าในร่องบากก็เสร็จง. ทุกชนิดของการเข้าไม้ ขึ้นอยู่กับชิ้นที่ทา เพราะการเข้าไม้แต่ละอย่างมีข้อดีข้อเสียต่างกัน**********************
 11. 11. เรื่องที่ 1การเพลาะไม้การเข้าไม้การเข้าไม้ หมายถึง การนาไม้มาประกอบเข้าด้วยกัน ทาให้เกิดเป็นมุมหรือรูปร่างต่าง ๆเพื่อสนองความต้องการในการใช้งาน ส่วนใหญ่จะได้แก่งานทาเครื่องเรือนต่าง ๆการเข้าไม้ที่ใช้กันทั่วไปมีมากมายหลายแบบ ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการที่คล้ายคลึงกัน แต่แบบที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนและเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ได้แก่การเพลาะไม้การเพลาะไม้ คือการเอาแผ่นไม้มาวางเรียงแล้วอัดเข้าด้วยกันให้แผ่นใหญ่ขึ้น การเพลาะไม้นิยมใช้กับการทาพื้นโต๊ะ พื้นเก้าอี้ พื้นบ้าน หรือผนังเครื่องเรือน ที่ต้องการพื้นที่กว้าง ๆ1. วัสดุ – อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้วัสดุ – อุปกรณ์ และเครื่องมือ ภาพแม่แรงค้อนเลื่อยลันดา
 12. 12. วัสดุ – อุปกรณ์ และเครื่องมือ ภาพตะปูไม้2. ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย2.1. ตรวจความเรียบร้อยของตัวค้อนกับด้ามจับให้แน่นสนิททุกครั้ง หากไม่สนิทให้จัดการแก้ไข2.2 แม่แรงทาด้วยโลหะมีน้าหนักมาก เวลายกหรือเคลื่อนย้ายต้องใช้ความระมัดระวังควรถือจับให้แน่น2.3 เวลาบีบอัดไม้ ควรล็อคหน้าอัดตัวที่เลื่อนได้ให้แน่น เพื่อป้ องกันการลื่นไหลของชิ้นงานในขณะทางาน2.4 ในขณะบีบอัด ไม่ควรให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายไปอยู่ในช่วงการอัดจะทาให้ได้รับบาดเจ็บ2.5 เวลาตอกตะปูควรจับตะปูและค้อนให้แน่น ป้ องกันไม่ให้ตะปูกระเด็นโดนผู้ปฏิบัติงาน2.6 ไม่ควรนาตะปูใส่กระเป๋ าเสื้อหรือกระเป๋ ากางเกง เพราะอาจทิ่มแทงผู้ใช้งานได้รับบาดเจ็บได้2.7 ไม่หยอกล้อหรือเล่นกันขณะปฏิบัติงาน อาจก่อให้เกิดอันตรายได้
 13. 13. 3. แบบการเพลาะไม้4. ขั้นตอนการทางาน4.1 เตรียมไม้แผ่นทั้งหมดที่ต้องการเพลาะเข้าด้วยกัน (ไม้ 2 แผ่น) จากนั้นแต่งขอบไม้แต่ละแผ่นให้เรียบตรงและได้ฉาก เพื่อที่จะเพลาะเข้ากันได้สนิท ไม้ที่จะนามาเพลาะต้องแห้งสนิทไม่บิดงอ4.2 ทดลองวางเรียงไม้ทั้งหมดเข้าด้วยกัน แล้วจัดหรือสลับแผ่นไม้ เพื่อให้ขอบไม้เข้ากันได้สนิท จัดวางลายไม้ให้ไปในทิศทางเดียวกัน เขียนหมายเลขเรียงตามลาดับไว้4.3 ตีตะปูยึดไม้ แผ่นแรกเข้ากับคานไม้ไม้แผ่นที่ 1 ไม้แผ่นที่ 2
 14. 14. 4.4 นาไม้แผ่นที่ 2 มาวางเรียงต่อไม้แผ่นที่ 1 ยึดอัดด้วยแม่แรงให้สนิทพอประมาณและตอกยึดไม้แผ่นที่ 2 กับคาน (ถ้าต้องการเพลาะไม้หลายแผ่นก็ทาในลักษณะเดียวกัน คือนาไม้มาวางเรียงกันตามลาดับหมายเลขไปเรื่อย ๆ และตอกยึดด้วยตะปู)4.5 ตัดแต่งขอบไม้แต่ละแผ่นให้เรียบเสมอกันด้วยเลื่อยลันดา4.6 ชิ้นงานสาเร็จ
 15. 15. กิจกรรมที่ 1เรื่อง การเพลาะไม้ชื่อ .............................................................................................................. เลขที่ ..................ตอนที่ 1 ให้นักเรียนเติมข้อความ ลงในกรอบที่กาหนดให้สมบูรณ์ ( 10 คะแนน )เครื่องมือ – วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานขั้นตอนการเพลาะไม้การเพลาะไม้
 16. 16. ตอนที่ 2 ให้นักเรียนปฏิบัติการเพลาะไม้ ทาเป็นกลุ่มๆ ละ 3 คน ส่งงานกลุ่มละ 1 ชิ้น(20 คะแนน)รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเด็นการประเมินเกณฑ์การให้คะแนน5 4 3 2 1เทคนิควิธีการถูกต้องสมบูรณ์เทคนิควิธีการถูกต้องสมบูรณ์เหมาะสมน่าสนใจเทคนิควิธีการถูกต้องสมบูรณ์เหมาะสมแต่น่าสนใจเป็นบางส่วนเทคนิควิธีการถูกต้องสมบูรณ์เหมาะสมแต่ไม่ค่อยน่าสนใจเทคนิควิธีการถูกต้องบางส่วนสมบูรณ์แต่ไม่ค่อยน่าสนใจเทคนิควิธีการไม่ถูกต้องประณีตสวยงามผลงานประณีตและสวยงามผลงานประณีตแต่ไม่ค่อยสวยงามผลงานไม่ค่อยประณีต แต่มีความสวยงามบ้างเล็กน้อยผลงานไม่ค่อยประณีตไม่สวยงามผลงานไม่เสร็จสมบูรณ์สะอาดเรียบร้อยผลงานมีความสะอาดเรียบร้อยผลงานค่อนข้างสะอาดเรียบร้อยผลงานมีความเรียบร้อย แต่ไม่ค่อยสะอาดผลงานไม่สะอาดและไม่เรียบร้อยเป็นส่วนใหญ่ผลงานไม่สะอาดและไม่เรียบร้อยส่งผลงานตามกาหนดผลงานเสร็จตามเวลาที่กาหนดผลงานเสร็จช้ากว่าเวลาที่กาหนด 1 วันผลงานเสร็จช้ากว่าเวลาที่กาหนด2 วันผลงานเสร็จช้ากว่าเวลาที่กาหนด 3 วันผลงานเสร็จช้ากว่าเวลาที่กาหนดเกิน3 วัน
 17. 17. เรื่องที่ 2การเข้าไม้แบบการเข้าชนการเข้าไม้แบบการเข้าชนการเข้าชนเป็นการเข้าไม้ที่ง่ายที่สุด ด้วยการนาเอาปลายไม้ของไม้แผ่นหนึ่งชนเข้ากับหน้าไม้หรือขอบของไม้อีกแผ่นหนึ่ง แล้วจึงทาการยึดด้วยตะปูหรือตะปูเกลียว จะทาให้รอยต่อแข็งแรงดียิ่งขึ้นการเข้าไม้แบบนี้นิยมใช้ในการทาเครื่องเรือนราคาถูก เช่น ทากล่อง หีบ ลิ้นชักโต๊ะ หรือตู้ เก้าอี้หรือโครงเครื่องเรือน เป็นต้น1. วัสดุ – อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้วัสดุ – อุปกรณ์ และเครื่องมือ ภาพค้อนปากกาหัวโต๊ะตะปูดินสอวัสดุ – อุปกรณ์ และเครื่องมือ ภาพ
 18. 18. ไม้2. ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย2.1 ปากกาหัวโต๊ะทาด้วยโลหะมีน้าหนักมาก ควรยึดจับให้แน่นกับโต๊ะ2.2 เวลาบีบจับหรือหนีบไม้ ควรจับชิ้นงานให้แน่นสนิทกับหน้าอัด เพื่อป้ องกันการลื่นไหล เมื่อหมุนหน้าอัดอีกหน้ามาถึงชิ้นงานจึงปล่อยมือออก2.3 ในขณะบีบอัด ไม่ควรใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายไปอยู่ในช่วงการอัดจะทาให้ได้รับบาดเจ็บ2.4 เวลาตอกตะปูควรจับตะปูและค้อนให้แน่น ป้ องกันไม่ให้ตะปูกระเด็นโดนผู้ปฏิบัติงาน2.5 ไม่หยอกล้อเล่นกันขณะปฏิบัติงาน เพราะตะปูเป็นของแหลมคม อาจทาให้เกิดอุบัติเหตุ2.6 ไม่ควรนาตะปูใส่กระเป๋ าเสื้อหรือกระเป๋ ากางเกง เพราะอาจทิ่มแทงผู้ใช้งานได้รับบาดเจ็บ2.7 ดินสอเป็นของแหลมคมการใช้งานต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง เพราะอาจทิ่มแทงร่างกายได้2.8 ห้ามนาดินสอใส่กระเป่าเสื้อหรือกระเป๋ ากางเกง เพราะถ้าลืมพลาดหกล้มหรือนั่งทับ อาจทิ่มแทงโดยรับอันตรายได้2.9 ไม่หยอกล้อเล่นกันขณะปฏิบัติงาน3. แบบการเข้าไม้แบบการเข้าชน
 19. 19. 4. ขั้นตอนการทางาน4.1 ปรับไม้ให้ได้ขนาดที่ถูกต้อง ทั้งความกว้าง ความยาว ความหนา และความยาวของปลายไม้ที่ตัดต้องได้ฉากจริงๆ4.2 วางด้านหัวของไม้ชิ้นที่ 1 ลงบนหน้าไม้ด้านหัวของไม้ชิ้นที่ 2 โดยให้ขอบด้านนอกเสมอกับด้านหัวของไม้ชิ้นล่าง จากนั้นใช้ดินสอขีดไปตามขอบด้านในของไม้ชิ้นที่ 2ไม้ชิ้นที่ 1ไม้ชิ้นที่ 2
 20. 20. 4.3 ใช้ปากกาหัวโต๊ะบีบจับไม้ชิ้นที่ 1 จากนั้นนาไม้ชิ้นที่ 2 มาวางให้อยู่ตรงตาแหน่งเดิม โดยอาศัยรอยดินสอที่ขีดไว้ในข้อ 4.2 แล้วยึดติดด้วยตะปู4.4 ชิ้นงานสาเร็จ
 21. 21. กิจกรรมที่ 2เรื่อง การเข้าไม้แบบการเข้าชนชื่อ .............................................................................................................. เลขที่ ..................ตอนที่ 1 ให้นักเรียนเติมข้อความ ลงในกรอบที่กาหนดให้สมบูรณ์ ( 10 คะแนน )เครื่องมือ – วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานขั้นตอนการเข้าไม้แบบการเข้าชนการเข้าชน
 22. 22. ตอนที่ 2 ให้นักเรียนปฏิบัติการเข้าไม้แบบการเข้าชน ทาเป็นกลุ่มๆ ละ 3 คน ส่งงานกลุ่มละ 1 ชิ้น(20 คะแนน)รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเด็นการประเมินเกณฑ์การให้คะแนน5 4 3 2 1เทคนิควิธีการถูกต้องสมบูรณ์เทคนิควิธีการถูกต้องสมบูรณ์เหมาะสมน่าสนใจเทคนิควิธีการถูกต้องสมบูรณ์เหมาะสมแต่น่าสนใจเป็นบางส่วนเทคนิควิธีการถูกต้องสมบูรณ์เหมาะสมแต่ไม่ค่อยน่าสนใจเทคนิควิธีการถูกต้องบางส่วนสมบูรณ์แต่ไม่ค่อยน่าสนใจเทคนิควิธีการไม่ถูกต้องประณีตสวยงามผลงานประณีตและสวยงามผลงานประณีตแต่ไม่ค่อยสวยงามผลงานไม่ค่อยประณีต แต่มีความสวยงามบ้างเล็กน้อยผลงานไม่ค่อยประณีตไม่สวยงามผลงานไม่เสร็จสมบูรณ์สะอาดเรียบร้อยผลงานมีความสะอาดเรียบร้อยผลงานค่อนข้างสะอาดเรียบร้อยผลงานมีความเรียบร้อย แต่ไม่ค่อยสะอาดผลงานไม่สะอาดและไม่เรียบร้อยเป็นส่วนใหญ่ผลงานไม่สะอาดและไม่เรียบร้อยส่งผลงานตามกาหนดผลงานเสร็จตามเวลาที่กาหนดผลงานเสร็จช้ากว่าเวลาที่กาหนด 1 วันผลงานเสร็จช้ากว่าเวลาที่กาหนด2 วันผลงานเสร็จช้ากว่าเวลาที่กาหนด 3 วันผลงานเสร็จช้ากว่าเวลาที่กาหนดเกิน3 วัน
 23. 23. เรื่องที่ 3การเข้าไม้แบบการเข้าบ่าการเข้าไม้แบบการเข้าบ่าการเข้าบ่าเป็นการเข้าไม้โดยการเอาปลายหรือหัวไม้ของไม้แผ่นหนึ่งลงไปในร่อง ที่ปลายหรือหัวไม้ซึ่งบากเอาไว้ของไม้อีกแผ่นหนึ่ง แล้วยึดตรึงด้วยตะปูหรือตะปูเกลียว ร่องที่บากควรจะลึกประมาณ 1 ใน 2 ถึง 2 ใน 3 ของความหนาของไม้ การเข้าไม้แบบนี้จะแข็งแรงกว่าการเข้าชนในปัจจุบันนิยมใช้มากกับการเข้ามุมเครื่องเรือนต่าง ๆ ทาลิ้นชักโต๊ะ และกล่องอย่างง่าย ๆ1. วัสดุ – อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้วัสดุ – อุปกรณ์ และเครื่องมือ ภาพเลือยรอค้อนค้อนไม้สิ่ว
 24. 24. วัสดุ – อุปกรณ์ และเครื่องมือ ภาพขอขีดไม้ฉากลองปากกาหัวโต๊ะตะไบดินสอตะปู 2 นิ้วไม้
 25. 25. 2. ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย2.1. ตรวจความเรียบร้อยของตัวค้อนกับด้ามจับให้แน่นสนิททุกครั้ง หากไม่สนิทให้จัดการแก้ไข2.2 ใช้มือจับด้ามค้อนให้แน่นทุกครั้ง ทั้งค้อนหงอนและค้อนไม้2.3 ถ้าตอกตะปูแล้วคดให้ดัดตะปูให้ตรง หรือเปลี่ยนตัวใหม่ แล้วตอกลงไปในเนื้อไม้ เพื่อป้ องกันอันตรายจากการหลุดกระเด็นของตะปู2.4 ขอขีดไม้มีหมุดที่ทาด้วยโลหะ ดังนั้นเวลาใช้งานขีดไม้ต้องใช้ความระมัดระวังเพราะถ้าพลาดโดนร่างกาย ทาให้เกิดอันตรายได้2.5 ตัวขอขีดไม้เป็นเครื่องมือที่ทาจากไม้ ห้ามโยนส่งให้กัน เพราะถ้าพลาดโดนร่างกายอาจบาดเจ็บได้ หรือถ้าตกหล่นจะเกิดความเสียหายได้2.6 ฉากลองทาด้วยโลหะ มีความคมเวลาใช้งานต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง2.7 ห้ามโยนฉากให้กัน พยายามส่งกันมือถึงมือ เพื่อป้ องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น2.8 ปากกาหัวโต๊ะทาด้วยโลหะมีน้าหนักมาก ควรยึดจับให้แน่นกับโต๊ะ2.9 เวลาบีบจับหรือหนีบไม้ ควรจับชิ้นงานให้แน่นสนิทกับหน้าอัด เพื่อป้ องกันการลื่นไหล เมื่อหมุนหน้าอัดอีกหน้ามาถึงชิ้นงานจึงปล่อยมือออก2.10 ในขณะบีบอัด ไม่ควรใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายไปอยู่ในช่วงกันอัดจะทาให้ได้รับบาดเจ็บได้2.11 ดินสอเป็นของแหลมคมการใช้งานต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง เพราะอาจทิ่มแทงร่างกายได้2.12 ห้ามนาดินสอใส่กระเป่าเสื้อหรือกระเป๋ ากางเกง เพราะถ้าลืมพลาดหกล้มหรือนั่งทับ อาจทิ่มแทงโดนร่างกาย2.13 ตรวจความเรียบร้อยของด้ามจับตะไบให้แน่นสนิทกับตัวตะไบก่อนใช้งาน2.14 ตรวจความเรียบร้อยของด้ามจับสิ่วให้แน่นสนิทกับตัวสิ่ว2.15 จับด้ามค้อนไม้บริเวณใกล้ๆ กับหัวค้อนด้วยมือข้างที่ถนัด ส่วนมืออีกข้างหนึ่งจับด้ามสิ่วในตาแหน่งที่ต้องการจะตอก2.16 ไม่หยอกล้อเล่นกันขณะปฏิบัติงาน
 26. 26. 3. แบบการเข้าไม้แบบการเข้าบ่า4. ขั้นตอนการทางาน4.1 การร่างแบบ4.1.1 ปรับไม้ให้ได้ขนาดที่ถูกต้อง ทั้งความกว้าง ความหนา และความยาวปลายไม้ที่ตัดจะต้องได้ฉากจริง ๆ4.1.2 วางด้านหัวของไม้ชิ้นที่ 1 ลงบนหน้าไม้ด้านหัวของไม้ชิ้นที่ 2 โดยให้ขอบด้านนอกเสมอกับด้านหัวของไม้ชิ้นล่าง จากนั้นใช้ดินสอขีดไปตามขอบด้านในของไม้ชิ้นที่ 2ไม้แผ่นที่ 1 ไม้แผ่นที่ 2
 27. 27. 4.1.3 ใช้ฉากลองเข้ากับหน้าไม้แล้วขีดเส้นขวางกับขอบไม้ต่อจากเส้นที่ขีดไว้แล้ว ตามข้อที่4.1.2 ให้ทาทั้ง 2 ข้าง4.1.4 ปรับขอขีดไม้ให้เท่ากับ 1 ใน 2 ของความหนาของแผ่นไม้ใช้ขอขีดไม้ทาบเข้ากับหน้าไม้ แล้วลากขอไปตามหน้าไม้ จากเส้นที่ขีดไว้ ในข้อที่ 4.1.3 ไปหาหัวไม้ ก็จะได้เส้นแสดงระดับลึกของบ่าตามต้องการ ให้ทาที่ไม้ทั้ง 2 ตัว4.2 การตัดบ่า4.2.1 ใช้ปากกาหัวโต๊ะบีบ- จับ ไม้ที่ได้ร่างแบบไว้แล้ว โดยให้ด้านที่ร่างแบบอยู่ด้านบน ใช้เลือยรอตัดไปตามเส้นที่ได้ร่างไว้ ให้ตัดในเส้นส่วนที่จะตัดทิ้ง จนถึงระดับความลึกที่กาหนด4.2.2 คลายปากกาหัวโต๊ะ แล้วบีบจับชิ้นงานใหม่ในแนวตั้ง จากนั้นให้ใช้เลือยรอ ตัดไปตามเส้นระดับความลึกที่ร่างไว้ ให้ตัดในเส้นส่วนที่จะตัดทิ้งเช่นกัน จนบรรจบกับรอยที่ตัดไว้ในข้อ 4.2.1 ก็จะทาให้ไม้ส่วนที่จะตัดทิ้งหลุด ก็จะได้บ่าตามที่ต้องการ
 28. 28. 4.3 การทดสอบความพอดีของบ่า4.3.1 ทดลองวางหัวไม้ชิ้นที่จะใช้ประกอบเข้าด้วยกันลงในบ่าที่ตัดตรวจความเรียบร้อย บ่าจะต้องเข้ากันสนิทและได้ฉาก4.3.2 ถ้าประกอบเข้าไปแล้วยังไม่เรียบร้อย ก็ให้ใช้สิ่วแต่งบ่าให้พอดี4.4 การประกอบชิ้นงาน4.4.1 ใช้ปากกาหัวโต๊ะ บีบ – จับไม้ที่จะใช้ประกอบเข้าที่บ่า นาไม้ชิ้นที่ 2มาวางบนบ่าและตอกตะปูยึด
 29. 29. 4.5 ชิ้นงานสาเร็จ
 30. 30. กิจกรรมที่ 3เรื่อง การเข้าไม้แบบการเข้าบ่าชื่อ .............................................................................................................. เลขที่ ..................ตอนที่ 1 ให้นักเรียนเติมข้อความ ลงในกรอบที่กาหนดให้สมบูรณ์ ( 10 คะแนน )เครื่องมือ – วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานขั้นตอนการเข้าไม้แบบการเข้าบ่าการเข้าบ่า
 31. 31. ตอนที่ 2 ให้นักเรียนปฏิบัติการเข้าไม้แบบการเข้าบ่า ทาเป็นกลุ่มๆ ละ 3 คน ส่งงานกลุ่มละ 1 ชิ้น(20 คะแนน)รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเด็นการประเมินเกณฑ์การให้คะแนน5 4 3 2 1เทคนิควิธีการถูกต้องสมบูรณ์เทคนิควิธีการถูกต้องสมบูรณ์เหมาะสมน่าสนใจเทคนิควิธีการถูกต้องสมบูรณ์เหมาะสมแต่น่าสนใจเป็นบางส่วนเทคนิควิธีการถูกต้องสมบูรณ์เหมาะสมแต่ไม่ค่อยน่าสนใจเทคนิควิธีการถูกต้องบางส่วนสมบูรณ์แต่ไม่ค่อยน่าสนใจเทคนิควิธีการไม่ถูกต้องประณีตสวยงามผลงานประณีตและสวยงามผลงานประณีตแต่ไม่ค่อยสวยงามผลงานไม่ค่อยประณีต แต่มีความสวยงามบ้างเล็กน้อยผลงานไม่ค่อยประณีตไม่สวยงามผลงานไม่เสร็จสมบูรณ์สะอาดเรียบร้อยผลงานมีความสะอาดเรียบร้อยผลงานค่อนข้างสะอาดเรียบร้อยผลงานมีความเรียบร้อย แต่ไม่ค่อยสะอาดผลงานไม่สะอาดและไม่เรียบร้อยเป็นส่วนใหญ่ผลงานไม่สะอาดและไม่เรียบร้อยส่งผลงานตามกาหนดผลงานเสร็จตามเวลาที่กาหนดผลงานเสร็จช้ากว่าเวลาที่กาหนด 1 วันผลงานเสร็จช้ากว่าเวลาที่กาหนด2 วันผลงานเสร็จช้ากว่าเวลาที่กาหนด 3 วันผลงานเสร็จช้ากว่าเวลาที่กาหนดเกิน3 วัน
 32. 32. เรื่องที่ 4การเข้าไม้แบบการเข้าลิ้นการเข้าไม้แบบการเข้าลิ้นการเข้าไม้แบบนี้เหมาะที่สุดกับการทาชั้นวางของ บันได ตู้ใส่หนังสือ เนื่องจากมีความแน่นหนาและแข็งแรงดี โดยการนาเอาไม้แผ่นหนึ่งฝังเข้าไปในร่องของไม้อีกแผ่น ปลายของไม้ที่ฝังเข้าไปอาจจะบากหรือ ไม่บากก็ได้ จากนั้นใช้ตะปูหรือตะปูเกลียวเป็น ตัวยึดตรึง ร่องที่เซาะควรจะลึกประมาณ 1 ใน 2 ของความหนาของแผ่นไม้1. วัสดุ – อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้วัสดุ – อุปกรณ์ และเครื่องมือ ภาพเลือยรอค้อนค้อนไม้ขอขีดไม้
 33. 33. วัสดุ – อุปกรณ์ และเครื่องมือ ภาพฉากปากกาหัวโต๊ะตะไบสิ่วดินสอตะปู 2 นิ้วไม้2. ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย
 34. 34. 2.1. ตรวจความเรียบร้อยของตัวค้อนกับด้ามจับให้แน่นสนิททุกครั้ง หากไม่สนิทให้จัดการแก้ไข2.2 ใช้มือจับด้ามค้อนให้แน่นทุกครั้ง ทั้งค้อนหงอนและค้อนไม้2.3 ถ้าตอกตะปูแล้วคดให้ดัดตะปูให้ตรง หรือเปลี่ยนตัวใหม่ แล้วตอกลงไปในเนื้อไม้ เพื่อป้ องกันอันตรายจากการหลุดกระเด็นของตะปู2.4 ขอขีดไม้มีหมุดที่ทาด้วยโลหะ ดังนั้นเวลาใช้งานขีดไม้ต้องใช้ความระมัดระวังเพราะถ้าพลาดโดนร่างกาย จะเป็นอันตรายได้2.5 ตัวขอขีดไม้ทาจากไม้ ห้ามโยนส่งให้กัน เพราะถ้าพลาดโดนร่างกายอาจบาดเจ็บหรือถ้าตกหล่นจะเกิดความเสียหายได้2.6 ฉากลองทาด้วยโลหะ มีความคมเวลาใช้งานต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง2.7 ห้ามโยนฉากให้กัน พยายามส่งกันมือถึงมือ เพื่อป้ องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น2.8 ปากกาหัวโต๊ะทาด้วยโลหะมีน้าหนักมาก ควรยึดจับให้แน่นกับโต๊ะ2.9 เวลาบีบจับหรือหนีบไม้ ควรจับชิ้นงานให้แน่นสนิทกับหน้าอัด เพื่อป้ องกันการลื่นไหล เมื่อหมุนหน้าอัดอีกหน้ามาถึงชิ้นงานจึงปล่อยมือออก2.10 ในขณะบีบอัดไม้ ไม่ควรให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายไปอยู่ในช่วงการอัดจะทาให้ได้รับบาดเจ็บ2.11 ดินสอเป็นของแหลมคมการใช้งานต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง เพราะอาจทิ่มแทงร่างกายได้2.12 ห้ามนาดินสอใส่กระเป่าเสื้อหรือกระเป๋ ากางเกง เพราะถ้าลืมพลาดหกล้มหรือนั่งทับ อาจทิ่มแทงโดนร่างกาย2.13 ตรวจความเรียบร้อยของด้ามจับตะไบให้แน่นสนิทกับตัวตะไบก่อนใช้งาน2.14 ตรวจความเรียบร้อยของด้ามจับสิ่วให้แน่นสนิทกับตัวสิ่ว2.15 จับด้ามค้อนไม้บริเวณใกล้ๆ กับหัวค้อนด้วยมือข้างที่ถนัด ส่วนมืออีกข้างหนึ่งจับด้ามสิ่วในตาแหน่งที่ต้องการจะตอก2.16 ไม่หยอกล้อเล่นกันขณะปฏิบัติงาน3. แบบการเข้าไม้แบบการเข้าลิ้นไม้ชิ้นที่ 1 ไม้ชิ้นที่ 2
 35. 35. 4. ขั้นตอนการทางาน4.1 การร่างแบบ4.1.1 ปรับไม้ให้ได้ขนาดที่ถูกต้อง ทั้งความกว้าง ความหนา และความยาวปลายไม้ที่ตัดต้องได้ฉากจริงๆ4.1.2 เพื่อกาหนดแนวในการตัดร่องลิ้น ให้ใช้ฉากลองทาบเข้ากับขอบไม้ในตาแหน่งที่กาหนด จากนั้นใช้ดินสอขีดเส้นขวางกันหน้าไม้ ให้ขีดเพียงเส้นเดียว
 36. 36. 4.1.3 วางหัวไม้ที่จะใช้ประกอบเข้าด้วยกัน ให้ด้านหนึ่งทาบเข้ากับเส้นที่ขีดไว้ในข้อ 4.1.2 แล้วใช้ดินสอขีดเส้นอีกด้านหนึ่ง ก็จะได้ความกว้างของร่องลิ้นตามต้องการ4.1.4 ใช้ฉากลองทาบกับหน้าไม้ แล้วขีดเส้นขวางกับขอบไม้ต่อจากเส้นที่ขีดไว้ตามลาดับในข้อ 4.1.2 และ 4.1.3 ให้ทาทั้ง 2 ข้าง4.1.5 ปรับขอขีดไม้ให้เท่ากับ 1 ใน 2 ของความหนาของแผ่นไม้4.1.6 ใช้ขอขีดไม้ทาบเข้ากับหน้าไม้ จากนั้นลากขอขีดไม้ไปตามขอบไม้ระหว่างเส้นที่ขีดในข้อ 4.1.4 ก็จะได้เส้นแสดงระดับความลึกของร่องลิ้นตามต้องการ ให้ทาทั้ง 2 ข้างเช่นกัน
 37. 37. 4.2 การตัดร่องลิ้น4.2.1 ใช้ปากกาหัวโต๊ะบีบ – จับ ไม้ที่ได้ร่างแบบไว้แล้วโดยให้ด้านที่ร่างแบบอยู่ด้านบน4.2.2 ใช้เลื่อยรอตัดไปตามเส้นที่ร่างไว้ ให้ตัดในเส้นส่วนที่จะตัดทิ้ง จนถึงระดับความลึกที่กาหนด ห้ามตัดพอดีเส้นหรือนอกเส้นโดยเด็ดขาด เพราะจะทาให้ร่องลิ้นกว้างไปจะทาให้เมื่อประกอบไม้เข้าไปแล้วจะไม่แน่น4.2.3 ใช้เลื่อยตัดหลาย ๆ แนว ให้ได้ระดับความลึกที่กาหนด4.2.4 ใช้สิ่วทาการบากร่อง4.2.5 ใช้ตะไบขัดร่องลิ้นให้เรียบ4.3 การทดสอบความพอดีของร่องลิ้น4.3.1 กดหัวไม้ที่ใช้ประกอบลงไปในร่องลิ้นที่ทาไว้ ร่องลิ้นที่พอดีจะต้องสามารถกดลงไปด้วยแรงกดจากมือ
 38. 38. 4.3.2 ถ้าฝืดเกินไปให้ใช้สิ่วแต่งด้านข้างของร่องลิ้นจนพอดี4.4 การประกอบชิ้นงานการประกอบชิ้นงานให้ใช้ตะปูตอกยึดชิ้นงาน4.5 ชิ้นงานสาเร็จ
 39. 39. กิจกรรมที่ 4เรื่อง การเข้าไม้แบบการเข้าลิ้นชื่อ .............................................................................................................. เลขที่ ..................ตอนที่ 1 ให้นักเรียนเติมข้อความ ลงในกรอบที่กาหนดให้สมบูรณ์ ( 10 คะแนน )เครื่องมือ – วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานขั้นตอนการเข้าไม้แบบการเข้าลิ้นการเข้าลิ้น
 40. 40. ตอนที่ 2 ให้นักเรียนปฏิบัติการเข้าไม้แบบการเข้าลิ้น ทาเป็นกลุ่มๆ ละ 3 คน ส่งงานกลุ่มละ 1 ชิ้น(20 คะแนน)รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเด็นการประเมินเกณฑ์การให้คะแนน5 4 3 2 1เทคนิควิธีการถูกต้องสมบูรณ์เทคนิควิธีการถูกต้องสมบูรณ์เหมาะสมน่าสนใจเทคนิควิธีการถูกต้องสมบูรณ์เหมาะสมแต่น่าสนใจเป็นบางส่วนเทคนิควิธีการถูกต้องสมบูรณ์เหมาะสมแต่ไม่ค่อยน่าสนใจเทคนิควิธีการถูกต้องบางส่วนสมบูรณ์แต่ไม่ค่อยน่าสนใจเทคนิควิธีการไม่ถูกต้องประณีตสวยงามผลงานประณีตและสวยงามผลงานประณีตแต่ไม่ค่อยสวยงามผลงานไม่ค่อยประณีต แต่มีความสวยงามบ้างเล็กน้อยผลงานไม่ค่อยประณีตไม่สวยงามผลงานไม่เสร็จสมบูรณ์สะอาดเรียบร้อยผลงานมีความสะอาดเรียบร้อยผลงานค่อนข้างสะอาดเรียบร้อยผลงานมีความเรียบร้อย แต่ไม่ค่อยสะอาดผลงานไม่สะอาดและไม่เรียบร้อยเป็นส่วนใหญ่ผลงานไม่สะอาดและไม่เรียบร้อยส่งผลงานตามกาหนดผลงานเสร็จตามเวลาที่กาหนดผลงานเสร็จช้ากว่าเวลาที่กาหนด 1 วันผลงานเสร็จช้ากว่าเวลาที่กาหนด2 วันผลงานเสร็จช้ากว่าเวลาที่กาหนด 3 วันผลงานเสร็จช้ากว่าเวลาที่กาหนดเกิน3 วัน
 41. 41. เรื่องที่ 5การเข้าไม้แบบการเข้าปากกบการเข้าไม้แบบการเข้าปากกบการเข้าไม้แบบปากกบเป็นการเข้าไม้เป็นมุมด้วยการตัดปลายไม้ที่จะนามาต่อเข้าด้วยกันให้ได้มุมที่เท่ากันเสียก่อน แล้วจึงนามาประกอบเข้าด้วยกัน และใช้ตะปู ตะปูเกลียว หรือสลักไม้ยึดตรึงให้เกิดความแข็งแรง การเข้าไม้แบบที่นิยมใช้กันมากที่สุดจะตัดปลายไม้เป็นมุม 45 องศาเมื่อประกอบเข้าด้วยกันแล้วจะได้มุม 90 องศา พอดี การเข้าไม้แบบนี้นิยมใช้ทากรอบรูป ทากล่อง ทาวงกบประตู –หน้าต่างหรือทาโครงเครื่องเรือน เป็นต้น1. วัสดุ – อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้วัสดุ – อุปกรณ์ และเครื่องมือ ภาพเลื่อยรอค้อนฉากปากกาหัวโต๊ะ
 42. 42. วัสดุ – อุปกรณ์ และเครื่องมือ ภาพตะไบดินสอตะปู 2 นิ้วไม้2. ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย2.1. ตรวจความเรียบร้อยของตัวค้อนกับด้ามจับให้แน่นสนิททุกครั้ง หากไม่สนิทให้จัดการแก้ไข2.2 ใช้มือจับด้ามค้อนให้แน่นทุกครั้งเวลาตอกตะปูหรือถอนตะปู2.3 ถ้าตอกตะปูแล้วคดให้ดัดตะปูให้ตรง หรือเปลี่ยนตัวใหม่ แล้วตอกลงไปในเนื้อไม้ เพื่อป้ องกันอันตรายจากการหลุดกระเด็นของตะปู2.4 ฉากลองและบรรทัดเหล็กทาด้วยโลหะ มีความคม เวลาใช้งานต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง2.5 ห้ามโยนฉากให้กัน พยายามส่งกันมือถึงมือ เพื่อป้ องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น2.6 ปากกาหัวโต๊ะทาด้วยโลหะมีน้าหนักมาก ควรยึดจับให้แน่นกับโต๊ะ2.7 เวลาบีบจับหรือหนีบไม้ ควรจับชิ้นงานให้แน่นสนิทกับหน้าอัด เพื่อป้ องกันการลื่นไหล เมื่อหมุนหน้าอัดอีกหน้ามาถึงชิ้นงานจึงปล่อยมือออก2.8 ในขณะบีบอัด ไม่ควรให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายไปอยู่ในช่วงการอัดจะทาให้ได้รับบาดเจ็บได้2.9 เนื่องจากดินสอเป็นของแหลมคมการใช้งานต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเพราะอาจทิ่มแทงร่างกายได้
 43. 43. 2.10 ห้ามนาดินสอใส่กระเป่าเสื้ อหรือกระเป๋ ากางเกง เพราะถ้าลืมพลาดหกล้มหรือนั่งทับ อาจทิ่มแทงโดยร่างกายได้2.11 ตรวจความเรียบร้อยของด้ามจับตะไบให้แน่นสนิทกับตัวตะไบก่อนใช้งาน2.12 ไม่หยอกล้อเล่นกันขณะปฏิบัติงาน3. แบบการเข้าไม้แบบการเข้าปากกบ4. ขั้นตอนการทางาน4.1 การร่างแบบการร่างแบบ โดยกาหนดความยาวของไม้ที่จะตัดทาเครื่องหมายไว้ที่ขอบไม้ด้านนอกใช้ฉากทาบเข้าไปแล้วขีดเส้นขวางกับไม้ด้านนอกและหน้าไม้ทั้ง 2 ด้าน ที่เส้นมุมขอบไม้ด้านนอกเท่ากับ 45 องศาไม้ชิ้นที่ 1 ไม้ชิ้นที่ 2
 44. 44. 4.2 การตัดปากกบ4.2.1 ใช้ปากกาหัวโต๊ะบีบ – จับ ชิ้นงานที่ได้ร่างแบบไว้แล้ว โดยให้ด้านที่ได้ร่างแบบไว้แล้วอยู่ด้านบน4.2.2 ใช้เลื่อยรอเลื่อยไปตามเส้นร่างไว้ ให้ตัดในเส้นด้านที่จะตัดทิ้งจนขาดให้พลิกดูรอยด้านตรงข้ามด้วย จะต้องให้อยู่ในตาแหน่งหรือแนวเดียวกัน4.2.3 ให้เลื่อยไม้ตามลาดับข้อ 4.2.1 และ 4.2.2 ที่ไม้ชิ้นที่ 24.3 การทดสอบความพอดีของปากกบการทดสอบความพอดีของปากกบ โดยวางไม้ทุกชิ้นลงบนพื้นราบ และทดลองประกอบไม้ ที่ตัดเข้าด้วยกัน จากนั้นใช้ฉากทดสอบการได้ฉากที่มุมของปากไม้ที่ประกอบเข้าด้วยกันถ้ามุมยังไม่ได้ฉากก็ใช้เลื่อยหรือกบไสตกแต่ง จนปากไม้เข้ากันได้สนิท
 45. 45. 4.4 การประกอบชิ้นงาน4.4.1 ตอกตะปูเข้าที่ปลายไม้ด้านหนึ่ง โดยตอกให้ปลายตะปูโผล่มาเล็กน้อยต้องกะให้พอดีเมื่อตอกตะปูจะฝังลงไปที่กึ่งกลางของปากไม้อีกชิ้นหนึ่งที่จะนามาชนเข้าด้วยกัน4.4.2 จับไม้ในแนวตั้งด้วยปากกาหัวโต๊ะ จากนั้นทาบปากไม้ชิ้นที่ตอกตะปูเข้าไปที่ปากไม้ชิ้นที่จับด้วยปากกา ให้ปากไม้ชิ้นที่ทาบลงไปยื่นเลยขอบของปากไม้ชิ้นที่จับด้วยปากกาขึ้นไปเล็กน้อย เพื่อที่เวลาตอกตะปูเข้าไปแล้ว ปากไม้จะเลื่อนลงมาพอดี4.4.3 ตอกตะปูเข้าไปจนเรียบเสมอผิวไม้4.5 ชิ้นงานสาเร็จ
 46. 46. กิจกรรมที่ 5เรื่อง การเข้าไม้แบบการเข้าปากกบชื่อ .............................................................................................................. เลขที่ ..................ตอนที่ 1 ให้นักเรียนเติมข้อความลงในกรอบที่กาหนดให้สมบูรณ์ ( 10 คะแนน )เครื่องมือ – วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานขั้นตอนการเข้าไม้แบบการเข้าปากกบการเข้าปากกบ
 47. 47. ตอนที่ 2 ให้นักเรียนปฏิบัติการเข้าไม้แบบการเข้าปากกบ ทาเป็นกลุ่มๆ ละ 3 คน ส่งงานกลุ่มละ 1 ชิ้น(20 คะแนน)รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเด็นการประเมินเกณฑ์การให้คะแนน5 4 3 2 1เทคนิควิธีการถูกต้องสมบูรณ์เทคนิควิธีการถูกต้องสมบูรณ์เหมาะสมน่าสนใจเทคนิควิธีการถูกต้องสมบูรณ์เหมาะสมแต่น่าสนใจเป็นบางส่วนเทคนิควิธีการถูกต้องสมบูรณ์เหมาะสมแต่ไม่ค่อยน่าสนใจเทคนิควิธีการถูกต้องบางส่วนสมบูรณ์แต่ไม่ค่อยน่าสนใจเทคนิควิธีการไม่ถูกต้องประณีตสวยงามผลงานประณีตและสวยงามผลงานประณีตแต่ไม่ค่อยสวยงามผลงานไม่ค่อยประณีต แต่มีความสวยงามบ้างเล็กน้อยผลงานไม่ค่อยประณีตไม่สวยงามผลงานไม่เสร็จสมบูรณ์สะอาดเรียบร้อยผลงานมีความสะอาดเรียบร้อยผลงานค่อนข้างสะอาดเรียบร้อยผลงานมีความเรียบร้อย แต่ไม่ค่อยสะอาดผลงานไม่สะอาดและไม่เรียบร้อยเป็นส่วนใหญ่ผลงานไม่สะอาดและไม่เรียบร้อยส่งผลงานตามกาหนดผลงานเสร็จตามเวลาที่กาหนดผลงานเสร็จช้ากว่าเวลาที่กาหนด 1 วันผลงานเสร็จช้ากว่าเวลาที่กาหนด2 วันผลงานเสร็จช้ากว่าเวลาที่กาหนด 3 วันผลงานเสร็จช้ากว่าเวลาที่กาหนดเกิน3 วัน
 48. 48. เรื่องที่ 6การเข้าไม้แบบการเข้าทาบการเข้าไม้แบบการเข้าทาบการเข้าไม้แบบนี้ใช้เมื่อต้องการประกอบไม้สองตัวขวางกันเป็นมุมฉากหรือเป็นรูปกากบาทโดยบากไม้ลงไปครึ่งหนึ่งของความหนาของเนื้อไม้ทั้งสองตัว แล้วนาไม้สองตัวอัดเข้าด้วยกัน จากนั้นยึดตรึงด้วยโลหะยึดตรึงหรือสลักไม้ เพื่อให้เกิดความแข็งแรง การเข้าไม้แบบนี้ใช้สาหรับการประกอบขาโต๊ะ เก้าอี้ ทาวงกบ ประตู - หน้าต่าง1. วัสดุ – อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้วัสดุ – อุปกรณ์ และเครื่องมือ ภาพเลื่อยรอค้อนค้อนไม้ขอขีดไม้บรรทัดเหล็ก
 49. 49. วัสดุ – อุปกรณ์ และเครื่องมือ ภาพฉากปากกาหัวโต๊ะตะไบสิ่วดินสอตะปู 2 นิ้วไม้2. ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย2.1 ใช้มือจับด้ามค้อนให้แน่นทุกครั้ง ทั้งค้อนหงอนและค้อนไม้2.2 ถ้าตอกตะปูแล้วคดให้ดัดตะปูให้ตรง หรือเปลี่ยนตัวใหม่ แล้วตอกลงไปในเนื้อไม้ เพื่อป้ องกันอันตรายจากการหลุดกระเด็นของตะปู2.3 ขอขีดไม้มีหมุดที่ทาด้วยโลหะ ดังนั้นเวลาใช้งานขีดไม้ต้องใช้ความระมัดระวังเพราะถ้าพลาดโดนร่างกาย จะเป็นอันตรายได้
 50. 50. 2.4 ตัวขอขีดไม้ทาจากไม้ ห้ามโยนส่งให้กัน เพราะถ้าพลาดโดนร่างกายอาจบาดเจ็บหรือถ้าตกหล่นจะเกิดความเสียหายได้2.5 ฉากลองและบรรทัดเหล็กทาด้วยโลหะ มีความคมเวลาใช้งานต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง2.6 ห้ามโยนฉากลองให้กัน พยายามส่งกันมือถึงมือ เพื่อป้ องกันอุบัติเหตุ2.7 ปากกาหัวโต๊ะทาด้วยโลหะมีน้าหนักมาก ควรยึดจับให้แน่นกับโต๊ะ2.8 เวลาบีบจับหรือหนีบไม้ ควรจับชิ้นงานให้แน่นสนิทกับหน้าอัด เพื่อป้ องกันการลื่นไหล เมื่อหมุนหน้าอัดอีกหน้ามาถึงชิ้นงานจึงปล่อยมือออก2.9 ในขณะบีบอัด ไม่ควรให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายไปอยู่ในช่วงกันอัดจะทาให้ได้รับบาดเจ็บ2.10 ดินสอเป็นของแหลมคมการใช้งานต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง อาจทิ่มแทงร่างกายได้2.11 ห้ามนาดินสอใส่กระเป่าเสื้อหรือกระเป๋ ากางเกง เพราะถ้าลืมพลาดหกล้มหรือนั่งทับ อาจทิ่มแทงโดนร่างกายได้2.12 ตรวจความเรียบร้อยของด้ามจับตะไบให้แน่นสนิทกับตัวตะไบก่อนใช้งาน2.13 ตรวจความเรียบร้อยของด้ามจับสิ่วให้แน่นสนิทกับตัวสิ่ว2.14 จับด้ามค้อนไม้บริเวณใกล้ๆ กับหัวค้อนด้วยมือข้างที่ถนัด ส่วนมืออีกข้างหนึ่งจับด้ามสิ่วในตาแหน่งที่ต้องการจะตอก2.15 ไม่หยอกล้อเล่นกันขณะปฏิบัติงาน3. แบบการเข้าไม้แบบการเข้าทาบ
 51. 51. 4. ขั้นตอนการทางาน4.1 การร่างแบบ4.1.1 ปรับไม้ให้ได้ขนาดที่ถูกต้อง ทั้งความกว้าง ความหนา และความยาวปลายไม้ที่ตัดจะต้องได้ฉากจริงๆ4.1.2 วางไม้ทั้ง 2 ชิ้นชิดกันและหัวไม้เรียบเสมอกัน ลักษณะการวางไม้จะต้องให้หน้าไม้ชิ้นหงายขึ้น และอีกชิ้นคว่าลง4.1.3 จากหัวไม้ของไม้ชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ใช้บรรทัดเหล็กวัดระยะเข้าไปเท่ากับความกว้างของหน้าไม้ จากจุดดังกล่าวให้ใช้ฉากลองทาบเข้ากับขอบไม้ แล้วใช้ดินสอขีดเส้นลงไปบนหน้าไม้ทั้ง 2 ชิ้น4.1.4 ใช้ฉากลองทาบเข้ากับหน้าไม้ แล้วขีดเส้นขวางกับขอบไม้ต่อจากเส้นที่ขีดไว้แล้ว ในข้อ 4.1.3 ให้ทาทั้ง 2 ข้าง และทาทั้ง 2 ตัว
 52. 52. 4.1.5 ปรับ – ตั้งขอขีดไม้ให้เท่ากับ 1 ใน 2 ของความหนาของแผ่นไม้ที่จะนามาต่อเข้าด้วยกัน จากนั้นทาบขอขีดไม้เข้ากับหน้าไม้ แล้วขีดเส้นไปตามขอบไม้ จากเส้นที่ขีดไว้ในข้อ 4.1.4 จนถึงหัวไม้ ให้ทาทั้ง 2 ข้าง และทาทั้ง 2 ตัว4.2 การตัดบ่าหรือตัดร่อง4.2.1 ใช้ปากกาหัวโต๊ะบีบ – จับ ไม้ที่ได้ร่างแบบไว้แล้ว โดยให้หัวไม้ตั้งขึ้น4.2.2 ใช้เลื่อยรอตัดไปตามเส้นที่ได้ร่างไว้ โดยตัดในเส้น ด้านที่จะตัดทิ้งจนถึงระดับความลึกที่กาหนด4.2.3 คลายปากกาหัวโต๊ะ แล้วบีบ – จับ ชิ้นงานใหม่ โดยให้ด้านหน้าไม้หงายขึ้น4.2.4 ใช้เลื่อยรอตัดไปตามเส้นที่ได้ร่างไว้ โดยตัดในเส้นด้านที่จะตัดทิ้งจนถึงระดับความลึกที่กาหนด การตัดในลักษณะนี้จะทาให้ไม้ส่วนที่จะตัดทิ้งหลุดออกไป
 53. 53. 4.3 การทดสอบความพอดีของบ่าหรือร่องที่ตัด4.3.1 ประกบส่วนที่เป็นบ่าของชิ้นงานทั้ง 2 ชิ้นเข้าด้วยกัน แล้วตรวจดูความเรียบร้อย เช่น การได้ฉากระหว่างไม้ที่นามาต่อเข้าด้วยกัน ความเรียบเสมอกันของไม้ทั้ง 2 ชิ้น4.3.2 ถ้าประกอบเข้าไปแล้วยังไม่เรียบร้อย ให้ใช้สิ่วแต่งบ่าจนพอดี
 54. 54. 4.4 การประกอบชิ้นงานประกบส่วนที่เป็นบ่าของชิ้นงานทั้ง 2 ชิ้นเข้าด้วยกัน เมื่อเข้าที่แล้วจับยึดให้แน่นจากนั้นตอกตะปู4.5 ชิ้นงานสาเร็จ
 55. 55. กิจกรรมที่ 6เรื่อง การเข้าไม้แบบการเข้าทาบชื่อ .............................................................................................................. เลขที่ ..................ตอนที่ 1 ให้นักเรียนเติมข้อความ ลงในกรอบที่กาหนดให้สมบูรณ์ ( 10 คะแนน )เครื่องมือ – วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานขั้นตอนการเข้าไม้แบบการเข้าทาบการเข้าทาบ
 56. 56. ตอนที่ 2 ให้นักเรียนปฏิบัติการเข้าไม้แบบการเข้าทาบ ทาเป็นกลุ่มๆ ละ 3 คน ส่งงานกลุ่มละ 1 ชิ้น(20 คะแนน)รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเด็นการประเมินเกณฑ์การให้คะแนน5 4 3 2 1เทคนิควิธีการถูกต้องสมบูรณ์เทคนิควิธีการถูกต้องสมบูรณ์เหมาะสมน่าสนใจเทคนิควิธีการถูกต้องสมบูรณ์เหมาะสมแต่น่าสนใจเป็นบางส่วนเทคนิควิธีการถูกต้องสมบูรณ์เหมาะสมแต่ไม่ค่อยน่าสนใจเทคนิควิธีการถูกต้องบางส่วนสมบูรณ์แต่ไม่ค่อยน่าสนใจเทคนิควิธีการไม่ถูกต้องประณีตสวยงามผลงานประณีตและสวยงามผลงานประณีตแต่ไม่ค่อยสวยงามผลงานไม่ค่อยประณีต แต่มีความสวยงามบ้างเล็กน้อยผลงานไม่ค่อยประณีตไม่สวยงามผลงานไม่เสร็จสมบูรณ์สะอาดเรียบร้อยผลงานมีความสะอาดเรียบร้อยผลงานค่อนข้างสะอาดเรียบร้อยผลงานมีความเรียบร้อย แต่ไม่ค่อยสะอาดผลงานไม่สะอาดและไม่เรียบร้อยเป็นส่วนใหญ่ผลงานไม่สะอาดและไม่เรียบร้อยส่งผลงานตามกาหนดผลงานเสร็จตามเวลาที่กาหนดผลงานเสร็จช้ากว่าเวลาที่กาหนด 1 วันผลงานเสร็จช้ากว่าเวลาที่กาหนด2 วันผลงานเสร็จช้ากว่าเวลาที่กาหนด 3 วันผลงานเสร็จช้ากว่าเวลาที่กาหนดเกิน3 วัน
 57. 57. เรื่องที่ 7การเข้าไม้แบบการเข้าเดือยการเข้าไม้แบบการเข้าเดือยการเข้าเดือย เป็นการเข้าไม้ที่ดีและแข็งแรงกว่าการเข้าไม้แบบอื่น ๆ ทั้งหมด โดยการบากไม้ท่อนหนึ่งออกโดยรอบให้เหลือแต่แกนกลางที่ยื่นออกมาเรียกว่าเดือย ส่วนอีกท่อนจะถูกเจาะเป็นร่องเล็กเรียกว่ารูหรือร่องเดือย โดยมีขนาดความกว้าง ความลึก ให้พอดีกับขนาดของเดือย โดยทั่วไปรูเดือยจะลึกประมาณ 2 ใน 3 ของความกว้างของหน้าไม้ เมื่ออัดเดือยเข้าไปในรูหรือร่องเดือยแล้วให้ใช้ตะปูหรือสลักไม้ยึดให้แน่น การเข้าไม้แบบนี้นิยมใช้กับการทาเก้าอี้ โต๊ะและหีบชั้นดี1. วัสดุ – อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้วัสดุ – อุปกรณ์ และเครื่องมือ ภาพเลือยรอค้อนไม้บรรทัดเหล็กขอขีดไม้ฉาก
 58. 58. วัสดุ – อุปกรณ์ และเครื่องมือ ภาพปากกาหัวโต๊ะตะไบสิ่วดินสอกาวไม้2. ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย2.1. ตรวจสภาพของค้อนไม้ก่อนใช้งาน2.2 ใช้มือจับด้ามค้อนไม้ให้แน่นทุกครั้ง ในขณะตอกสิ่ว2.3 ขอขีดไม้มีหมุดที่ทาด้วยโลหะ ดังนั้นเวลาใช้งานขีดไม้ต้องใช้ความระมัดระวังเพราะถ้าพลาดโดนร่างกาย จะเป็นอันตรายได้2.4 ตัวขอขีดไม้ทาจากไม้ ห้ามโยนส่งให้กัน เพราะถ้าพลาดโดนร่างกายอาจบาดเจ็บหรือถ้าตกหล่นจะเกิดความเสียหายได้2.5 ฉากลองและบรรทัดเหล็กทาด้วยโลหะ มีความคมเวลาใช้งานต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง2.6 ห้ามโยนฉากลองให้กัน พยายามส่งกันมือถึงมือ เพื่อป้ องกันอุบัติเหตุ
 59. 59. 2.7 ปากกาหัวโต๊ะทาด้วยโลหะมีน้าหนักมาก ควรยึดจับให้แน่นกับโต๊ะ2.8 เวลาบีบจับหรือหนีบไม้ ควรจับชิ้นงานให้แน่นสนิทกับหน้าอัด เพื่อป้ องกันการลื่นไหล เมื่อหมุนหน้าอัดอีกหน้ามาถึงชิ้นงานจึงปล่อยมือออก2.9 ในขณะบีบอัด ไม่ควรใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายไปอยู่ในช่วงการอัดจะทาให้ได้รับบาดเจ็บ2.10 เนื่องจากดินสอเป็นของแหลมคมการใช้งานต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเพราะอาจทิ่มแทงร่างกาย2.11 ห้ามนาดินสอใส่กระเป่าเสื้อหรือกระเป๋ ากางเกง เพราะถ้าลืม พลาดหกล้มหรือนั่งทับ อาจทิ่มแทงโดนร่างกาย2.12 ตรวจความเรียบร้อยของด้ามจับตะไบให้แน่นสนิทกับตัวตะไบก่อนใช้งาน2.13 ตรวจความเรียบร้อยของด้ามจับสิ่วให้แน่นสนิทกับตัวสิ่ว2.14 ควรใช้ไม้หรือแท่งพลาสติก ทากาวที่ชิ้นงาน แทนที่จะใช้มือโดยตรง2.15 ไม่หยอกล้อเล่นกันขณะปฏิบัติงาน เพราะกาวอาจกระเด็นเข้าตาหรือปากทาให้ได้รับอันตรายได้2.16 ไม่หยอกล้อเล่นกันขณะปฏิบัติงาน3. แบบการเข้าไม้แบบการเข้าเดือย
 60. 60. 4. ขั้นตอนการทางาน4.1 การร่างแบบเดือย4.1.1 ปรับไม้ให้ได้ขนาดที่ถูกต้อง ทั้งความกว้าง ความหนา และความยาวปลายไม้ที่ตัดจะต้องได้ฉากจริงๆ4.1.2 กาหนดความยาวของเดือย โดยการใช้บรรทัดเหล็กวัดระยะเข้าไปให้เท่ากับ 2 ใน 3 เท่าของความกว้างของไม้ชิ้นที่หนาที่สุด จากจุดดังกล่าวใช้ฉากลองและดินสอขีดเส้นไปโดยรอบ4.1.3 กาหนดแก้มเดือยส่วนที่บาก ด้วยการปรับ – ตั้ง ขอขีดไม้ให้เท่ากับ1 ใน 2 ของความหนาของไม้ ลบด้วยความหนาของเดือยที่กาหนด จากนั้นทาบขอขีดไม้เข้ากับหน้าไม้แล้วขีดเส้นลงไปบนหัวไม้ด้านลึก ให้ทาทั้ง 2 ข้าง
 61. 61. 4.1.4 กาหนดบ่าเดือยส่วนที่จะบากทิ้ง ด้วยการปรับ – ตั้งขอขีดไม้ให้เท่ากับความหนาของเดือย หรือเท่ากับ 1/2 นิ้ว จากนั้นทาบขอขีดไม้เข้ากับขอบไม้ แล้วขีดเส้นลงไปบนหัวไม้ด้านหนา ให้ทาทั้ง 2 ข้าง4.2 การร่างแบบร่องเดือย4.2.1 ปรับไม้ให้ได้ขนาดที่ถูกต้อง ทั้งความกว้าง ความหนา และความยาวปลายไม้ที่ตัดจะต้องได้ฉากจริงๆ4.2.2 กาหนดตาแหน่งและขนาดร่องเดือย ด้วยการใช้ขอขีดไม้ดังนี้- ปรับ – ตั้ง ขอขีดไม้ให้เท่ากับ ระยะบ่าเดือยบวกกับความกว้างของเดือยจากนั้นทาบขอขีดไม้เข้ากับหัวไม้ แล้วขีดเส้นลงไปบนขอบไม้ก็จะได้เส้นที่ 1- ปรับ – ตั้ง ขอขีดไม้ให้เท่ากับระยะของบ่าเดือย จากนั้นทาบขอขีดไม้เข้ากับหัวไม้ แล้วขีดเส้นลงไปบนขอบไม้ตัวเดิม ก็จะได้เส้นที่ 2- ปรับ – ตั้ง ขอขีดไม้ เท่ากับระยะความหนาของแก้มเดือย บวกกับความหนาของเดือย จากนั้นทาบขอขีดไม้เข้ากับหน้าไม้ แล้วขีดเส้นลงไปบนขอบไม้ตามยาว ตัดกับเส้นที่ขีดไว้แล้วข้างต้น ให้ทาทั้ง 2 ข้าง ก็จะได้เส้นที่ 3 และ 4 และแบบของร่องเดือยตามต้องการ
 62. 62. 4.3 การเจาะร่องเดือย4.3.1 เลือกดอกสว่านเจาะร่องเดือย โดยทั่วไปจะต้องเลือกดอกสว่านขนาดเล็กกว่าความกว้างของร่องเดือย4.3.2 การเจาะรูเดือย โดยเจาะให้ลึกกว่าความยาวของเดือยประมาณ 1/8 นิ้ว4.3.3 เจาะรูด้วยดอกสว่าน 2- 3 รูแต่ให้อยู่ภายในแบบร่องเดือยที่ร่าง4.3.4 ถอดสว่านออกจากรูเดือยไม้ที่เจาะ แล้วใช้สิ่วแต่งร่องเดือยให้เรียบ4.4 การตัดเดือย4.4.1 ใช้ปากกาหัวโต๊ะ บีบ – จับ ไม้ที่ร่างแบบไว้แล้ว โดยให้ด้านหัวไม้ที่จะตัดทาเดือยตั้งขึ้น4.4.2 ใช้เลื่อยรอตัดไปตามเส้นที่ได้ร่างไว้ โดยตัดในเส้นด้านที่จะตัดทิ้งจนถึงระดับความลึกที่กาหนด ในการตัดอาจมีความจาเป็นต้องคลายปากกาหัวโต๊ะ แล้วบีบ – จับชิ้นงานใหม่ในด้านอื่นๆ เพื่อความสะดวกในการเลื่อย

×