รายชื่อนักเรียนปี2555

พิพัฒน์ ตะภา
พิพัฒน์ ตะภาครู em โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
ใบรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ปการศึกษา 2555
เลข เลข
             ชื่อ - ชื่อสกุล
 ที่ ประจําตัว
 1 5391     เด็กชายตันติกร บอกชัยภูมิ
 2 5398     เด็กชายประกาศิต แทนสันเทียะ
 3 5400     เด็กชายภูมินทร ปงศรี
 4 5401     เด็กชายภูเบศ สาระคํา
 5 5405     เด็กชายศุภกิตต ธุระตา
 6 5406     เด็กชายสุริยา ยิ้มสงบ
 7 5409     เด็กชายอนันตชัย ดลรัศมี
 8 5461     เด็กชายปฏิภาณ จบปาน
 9 5462     เด็กชายเทอดศักดิ์ นิยมถิ่น
 10 5463     เด็กชายนิกร บุญหมั่น
 11 5464     เด็กชายธนากร พรมสูงเนิน
 12 5466     เด็กชายธนวัฒน รักษมณี
 13 5467     เด็กชายวีระ แสนเมือง
 14 5468     เด็กชายวิรัตน แสนเมือง
 15 5469     เด็กชายยงยุทธ รักษมณี
 16 5509     เด็กชายเทพชา นาโควงศ
 17 5411     เด็กชายกฤษฎา บุญปราการ
 18       เด็กชายอดิศักดิ์ นิยมนา
 19 5412     เด็กหญิงกาญจนา มนตวิเศษ
 20 5414     เด็กหญิงกิตติมา จันทรลอย
 21 5416     เด็กหญิงชมพูนุช นิยมชัย
 22 5417     เด็กหญิงบัณฑิตา แกวชัยโย
 23 5420     เด็กหญิงปาริสา บุญรังศรี
 24 5421     เด็กหญิงศิรินันท กุนอก
 25 5423     เด็กหญิงศศิธร เทพอุด
 26 5424     เด็กหญิงอิทิรา ขังทัด
 27 5425     เด็กหญิงอภิญญา นิยมชัย
 28 5472     เด็กหญิงอริยา ศรีแกวกุล
 29 5473     เด็กหญิงจุฑาทิพย งามดี
 30 5474     เด็กหญิงรวงขาว บุญมี
 31 5475     เด็กหญิงกัญจนพร เริงอาจ
 32 5476     เด็กหญิงวรรณภา นึกชัยภูมิ
 33 5506     เด็กหญิงสุจิตรา บุญจันทรา
 34 5511     เด็กหญิงกฤตพร เดินขุนทด
 35 5658     เด็กหญิงธนิษฐา สัมมาตรี
 36       เด็กหญิงจิราพร มากนอก
 37       เด็กหญิงพรพรรณ พงษสุวรรณ
 38       เด็กหญิงสุภาวดี ขุมทรัพย
ใบรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ปการศึกษา 2555
เลข เลข
             ชื่อ - ชื่อสกุล
 ที่ ประจําตัว
 1 5311     เด็กชายสิทธิกร อิ่มเทศ
 2 5313     เด็กชายวรพงษ รุงแจมแจง
 3 5314     เด็กชายพัชรพล ศรียา
 4 5316     เด็กชายจักรภพ แคงสันเทียะ
 5 5318     เด็กชายธีรวุฒิ ยอดสงา
 6 5320     เด็กชายเมธี ขําหินตั้ง
 7 5323     เด็กชายเกรียงไกร บุญภูมิ
 8 5388     เด็กชายกฤษตะวัน บุญปลื้ม
 9 5390     เด็กชายเจษฎา โพธาขวัญประชา
 10 5393     เด็กชายเทวราช บุญจันทา
 11 5395     เด็กชายธนวัฒน เฮาชัยภูมิ
 12 5399     เด็กชายพุฒิพงศ นิยมนา
 13 5403     เด็กชายวิศรูต ไชยวงค
 14 5407     เด็กชายสิทธิศักดิ์ บุญปราการ
 15 5327     เด็กหญิงพัชราภรณ กําลังทวี
 16 5329     เด็กหญิงอนุสรา กุนอก
 17 5332     เด็กหญิงธิดารัตน บุญผิว
 18 5334     เด็กหญิงนาเอ็นดู นกชัยภูมิ
 19 5337     เด็กหญิงรัตนาภรณ ความหมั่น
 20 5339     เด็กหญิงภาวรินทร ปรูกระโทก
 21 5415     เด็กหญิงนรีรัตน เนาวนนท
 22 5426     เด็กหญิงอภิฤดี โกยทรัพย
 23 5428     เด็กหญิงขวัญจิรา แกวเกตุสี
 24
 25
ใบรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ปการศึกษา 2555
เลข  เลข       ชื่อ - ชื่อสกุล
 1  5312  เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ ขําชัยภูมิ
 2  5315  เด็กชายชลสิทธิ์ นิยมวงษ
 3  5317  เด็กชายอนุศักดิ์ นึกชัยภูมิ
 4  5319  เด็กชายวีรพล บุญหมั่น
 5  5321  เด็กชายทศพล ใจดี
 6  5324  เด็กชายกิตติชัย ชางโต
 7  5392  เด็กชายทินภัทร ปลื้มชัยภูมิ
 8  5396  เด็กชายธีรภัทร อินจะนะ
 9  5402  เด็กชายวิชานนท โลนุช
 10  5404  เด็กชายศิวกร ไยสวาง
 11  5408  เด็กชายอัครพล บุญปราการ
 12  5507  เด็กชายอภิรักษ ศิวนารถเจริญ
 13  5508  เด็กชายเนติภูมิ โยธะอาง
 14     เด็กชายพลกฤษ บุญภูมิ
 15  5328  เด็กหญิงอภิชญา อุยบอน
 16  5330  เด็กหญิงจุฬาลักษณ นิยมพร
 17  5333  เด็กหญิงสุพัตตรา นพวรรณ
 18  5336  เด็กหญิงหทัยภัทร แกนโพธิ์
 19  5338  เด็กหญิงปริญญา วรรณเพชร
 20  5340  เด็กหญิงรัชมน นิยมชาติ
 21  5419  เด็กหญิงวิภา เทศชัยภูมิ
 22  5598  เด็กหญิงรักยม พรมสา
 23     เด็กหญิงรัชนีกร บํารุงนา
 24
 25
ใบรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ปการศึกษา 2555
เลข เลข
             ชื่อ - ชื่อสกุล
 ที่ ประจําตัว
 1 5192     เด็กชายสมศักดิ์ ศรีวาป
 2 5322     เด็กชายนนทกร เอกกลาง
 3 5355     เด็กชายกฤษณะ พรไพศาล
 4 5356     เด็กชายปยวิทย กุลนอก
 5 5290     เด็กหญิงวิลาวรรณ สมางชัย
 6 5326     เด็กหญิงปาลิตา แกวละออ
 7 5331     เด็กหญิงอารีรัตน คณาเขวา
 8 5335     เด็กหญิงศิริพร นิยมถิ่น
 9 5341     เด็กหญิงบุษราคํา ทองคําแทน
 10       เด็กหญิงทิพวรรณ ขําชัยภูมิ
 11       เด็กชายเกรียงไกร เสวตร
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25

Recomendados

Motivacija zaposlenih u organizaciji kroz strateški kadrovski menadžment por
Motivacija zaposlenih u organizaciji kroz strateški kadrovski menadžmentMotivacija zaposlenih u organizaciji kroz strateški kadrovski menadžment
Motivacija zaposlenih u organizaciji kroz strateški kadrovski menadžmentJelena Bogdanic
11.1K visualizações34 slides
รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจริง por
รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจริงรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจริง
รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจริงWichai Likitponrak
8.3K visualizações43 slides
Загонетке por
ЗагонеткеЗагонетке
ЗагонеткеИвана Ћуковић
377 visualizações74 slides
Jednacine sa mnozenjem i deljenjem II razred por
Jednacine sa mnozenjem i deljenjem II razredJednacine sa mnozenjem i deljenjem II razred
Jednacine sa mnozenjem i deljenjem II razredŽaklina Jevtić
36.9K visualizações17 slides
ตัวอย่างแผนธุรกิจบริษัทเสียงดีจำกัด por
ตัวอย่างแผนธุรกิจบริษัทเสียงดีจำกัดตัวอย่างแผนธุรกิจบริษัทเสียงดีจำกัด
ตัวอย่างแผนธุรกิจบริษัทเสียงดีจำกัดNattakorn Sunkdon
30.5K visualizações33 slides
คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัย por
คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัยคู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัย
คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัยSupakarn Yimchom
11.5K visualizações28 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

предикат por
предикатпредикат
предикатmilijana1
2.1K visualizações23 slides
แนวคิดเชิงนามธรรม por
แนวคิดเชิงนามธรรมแนวคิดเชิงนามธรรม
แนวคิดเชิงนามธรรมSujareeFakfoom
488 visualizações23 slides
4.อุบัติเหตุและอันตรายในงานอุตสาหกรรม por
4.อุบัติเหตุและอันตรายในงานอุตสาหกรรม4.อุบัติเหตุและอันตรายในงานอุตสาหกรรม
4.อุบัติเหตุและอันตรายในงานอุตสาหกรรมBangkok, Thailand
4.8K visualizações16 slides
Grafici funkcija por
Grafici funkcijaGrafici funkcija
Grafici funkcijaBEBALUKA
268 visualizações20 slides
รายชื่อกระทรวงในประเทศไทย และเว็บไซต์ por
รายชื่อกระทรวงในประเทศไทย และเว็บไซต์รายชื่อกระทรวงในประเทศไทย และเว็บไซต์
รายชื่อกระทรวงในประเทศไทย และเว็บไซต์Nujae KA
3.5K visualizações3 slides
Posmatranje u funkciji rešavanja problem situacija u vaspitnoj grupi por
Posmatranje u funkciji rešavanja problem situacija u vaspitnoj grupiPosmatranje u funkciji rešavanja problem situacija u vaspitnoj grupi
Posmatranje u funkciji rešavanja problem situacija u vaspitnoj grupiDanijela Krasic
5.7K visualizações30 slides

Mais procurados(20)

предикат por milijana1
предикатпредикат
предикат
milijana12.1K visualizações
แนวคิดเชิงนามธรรม por SujareeFakfoom
แนวคิดเชิงนามธรรมแนวคิดเชิงนามธรรม
แนวคิดเชิงนามธรรม
SujareeFakfoom488 visualizações
4.อุบัติเหตุและอันตรายในงานอุตสาหกรรม por Bangkok, Thailand
4.อุบัติเหตุและอันตรายในงานอุตสาหกรรม4.อุบัติเหตุและอันตรายในงานอุตสาหกรรม
4.อุบัติเหตุและอันตรายในงานอุตสาหกรรม
Bangkok, Thailand4.8K visualizações
Grafici funkcija por BEBALUKA
Grafici funkcijaGrafici funkcija
Grafici funkcija
BEBALUKA268 visualizações
รายชื่อกระทรวงในประเทศไทย และเว็บไซต์ por Nujae KA
รายชื่อกระทรวงในประเทศไทย และเว็บไซต์รายชื่อกระทรวงในประเทศไทย และเว็บไซต์
รายชื่อกระทรวงในประเทศไทย และเว็บไซต์
Nujae KA3.5K visualizações
Posmatranje u funkciji rešavanja problem situacija u vaspitnoj grupi por Danijela Krasic
Posmatranje u funkciji rešavanja problem situacija u vaspitnoj grupiPosmatranje u funkciji rešavanja problem situacija u vaspitnoj grupi
Posmatranje u funkciji rešavanja problem situacija u vaspitnoj grupi
Danijela Krasic5.7K visualizações
การใช้ชีวิตในอวกาศ por Chapa Paha
การใช้ชีวิตในอวกาศการใช้ชีวิตในอวกาศ
การใช้ชีวิตในอวกาศ
Chapa Paha6.7K visualizações
โครงการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว por Juthaporn Lekwong
โครงการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวโครงการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว
โครงการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว
Juthaporn Lekwong14.6K visualizações
Organization environment por Kan Yuenyong
Organization environmentOrganization environment
Organization environment
Kan Yuenyong20.7K visualizações
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ por แวมไพร์ แวมไพร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ฐานะและอำนาจของกษัตริย์ por thnaporn999
ฐานะและอำนาจของกษัตริย์ฐานะและอำนาจของกษัตริย์
ฐานะและอำนาจของกษัตริย์
thnaporn9994.3K visualizações
Чойжид дагины тууж por Otgonsuren Davaajav
Чойжид дагины туужЧойжид дагины тууж
Чойжид дагины тууж
Otgonsuren Davaajav5.7K visualizações
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ por grit_1
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
grit_129.7K visualizações
คำกล่าวเปิดอบรมเขียนข่าว por Jitiya Purksametanan
คำกล่าวเปิดอบรมเขียนข่าวคำกล่าวเปิดอบรมเขียนข่าว
คำกล่าวเปิดอบรมเขียนข่าว
Jitiya Purksametanan13.9K visualizações
Construct 2 Manual (คู่มือ Construct 2 ฉบับภาษาไทย) por Khunakon Thanatee
Construct 2 Manual (คู่มือ Construct 2 ฉบับภาษาไทย)Construct 2 Manual (คู่มือ Construct 2 ฉบับภาษาไทย)
Construct 2 Manual (คู่มือ Construct 2 ฉบับภาษาไทย)
Khunakon Thanatee7.8K visualizações
การทดลองภูเขาไฟระเบิด por Taweesak Poochai
การทดลองภูเขาไฟระเบิดการทดลองภูเขาไฟระเบิด
การทดลองภูเขาไฟระเบิด
Taweesak Poochai39.6K visualizações
แบบสอบถาม ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว por สำเร็จ นางสีคุณ
แบบสอบถาม ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวแบบสอบถาม ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว
แบบสอบถาม ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว

Similar a รายชื่อนักเรียนปี2555

ม.3.1 por
ม.3.1ม.3.1
ม.3.1seelopa
215 visualizações1 slide
แยกห้อง ม.1 2555 por
แยกห้อง ม.1 2555แยกห้อง ม.1 2555
แยกห้อง ม.1 2555Lao-puphan Pipatsak
1.9K visualizações12 slides
2558 ป.5 por
2558 ป.52558 ป.5
2558 ป.5ยุทธกิจ สัตยาวุธ
1.1K visualizações7 slides
ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม por
ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมข้อมูลนักเรียนโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม
ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมพงษ์เทพ ทองจันทร์
891 visualizações8 slides
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกประเภทโควตา 2559 (28-01-2559) por
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกประเภทโควตา 2559 (28-01-2559)ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกประเภทโควตา 2559 (28-01-2559)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกประเภทโควตา 2559 (28-01-2559)Sp Mj
1.2K visualizações14 slides

Similar a รายชื่อนักเรียนปี2555(20)

ม.3.1 por seelopa
ม.3.1ม.3.1
ม.3.1
seelopa215 visualizações
แยกห้อง ม.1 2555 por Lao-puphan Pipatsak
แยกห้อง ม.1 2555แยกห้อง ม.1 2555
แยกห้อง ม.1 2555
Lao-puphan Pipatsak1.9K visualizações
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกประเภทโควตา 2559 (28-01-2559) por Sp Mj
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกประเภทโควตา 2559 (28-01-2559)ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกประเภทโควตา 2559 (28-01-2559)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกประเภทโควตา 2559 (28-01-2559)
Sp Mj1.2K visualizações
ผลการเรียนป.1 ป.6 ภาคเรียนที่ 1 2556 por Kidsada Dujda
ผลการเรียนป.1 ป.6 ภาคเรียนที่ 1  2556ผลการเรียนป.1 ป.6 ภาคเรียนที่ 1  2556
ผลการเรียนป.1 ป.6 ภาคเรียนที่ 1 2556
Kidsada Dujda1.1K visualizações
คะแนนสอบม.15 por Lunla Nui
คะแนนสอบม.15คะแนนสอบม.15
คะแนนสอบม.15
Lunla Nui222 visualizações
ม.3.3 por seelopa
ม.3.3ม.3.3
ม.3.3
seelopa348 visualizações
คะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 6 por singha_koy
คะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 6คะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 6
คะแนนนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 6
singha_koy12.4K visualizações
อ3 por anuban bandek
อ3อ3
อ3
anuban bandek71 visualizações

Mais de พิพัฒน์ ตะภา

ผอ.สพป.ชัยภูมิ 1 พบเพื่อนครู por
ผอ.สพป.ชัยภูมิ 1 พบเพื่อนครูผอ.สพป.ชัยภูมิ 1 พบเพื่อนครู
ผอ.สพป.ชัยภูมิ 1 พบเพื่อนครูพิพัฒน์ ตะภา
1.2K visualizações27 slides
แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.5 por
แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.5แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.5
แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.5พิพัฒน์ ตะภา
7.6K visualizações194 slides
ตัวชี้วัดและสาระศิลปะ por
ตัวชี้วัดและสาระศิลปะตัวชี้วัดและสาระศิลปะ
ตัวชี้วัดและสาระศิลปะพิพัฒน์ ตะภา
104.8K visualizações51 slides
ทัศนศิลป์ por
ทัศนศิลป์ทัศนศิลป์
ทัศนศิลป์พิพัฒน์ ตะภา
2.4K visualizações37 slides
Googleintro por
GoogleintroGoogleintro
Googleintroพิพัฒน์ ตะภา
407 visualizações10 slides
Blogger คืออะไร por
Blogger คืออะไรBlogger คืออะไร
Blogger คืออะไรพิพัฒน์ ตะภา
3.5K visualizações30 slides

รายชื่อนักเรียนปี2555

 • 1. ใบรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ปการศึกษา 2555 เลข เลข ชื่อ - ชื่อสกุล ที่ ประจําตัว 1 5391 เด็กชายตันติกร บอกชัยภูมิ 2 5398 เด็กชายประกาศิต แทนสันเทียะ 3 5400 เด็กชายภูมินทร ปงศรี 4 5401 เด็กชายภูเบศ สาระคํา 5 5405 เด็กชายศุภกิตต ธุระตา 6 5406 เด็กชายสุริยา ยิ้มสงบ 7 5409 เด็กชายอนันตชัย ดลรัศมี 8 5461 เด็กชายปฏิภาณ จบปาน 9 5462 เด็กชายเทอดศักดิ์ นิยมถิ่น 10 5463 เด็กชายนิกร บุญหมั่น 11 5464 เด็กชายธนากร พรมสูงเนิน 12 5466 เด็กชายธนวัฒน รักษมณี 13 5467 เด็กชายวีระ แสนเมือง 14 5468 เด็กชายวิรัตน แสนเมือง 15 5469 เด็กชายยงยุทธ รักษมณี 16 5509 เด็กชายเทพชา นาโควงศ 17 5411 เด็กชายกฤษฎา บุญปราการ 18 เด็กชายอดิศักดิ์ นิยมนา 19 5412 เด็กหญิงกาญจนา มนตวิเศษ 20 5414 เด็กหญิงกิตติมา จันทรลอย 21 5416 เด็กหญิงชมพูนุช นิยมชัย 22 5417 เด็กหญิงบัณฑิตา แกวชัยโย 23 5420 เด็กหญิงปาริสา บุญรังศรี 24 5421 เด็กหญิงศิรินันท กุนอก 25 5423 เด็กหญิงศศิธร เทพอุด 26 5424 เด็กหญิงอิทิรา ขังทัด 27 5425 เด็กหญิงอภิญญา นิยมชัย 28 5472 เด็กหญิงอริยา ศรีแกวกุล 29 5473 เด็กหญิงจุฑาทิพย งามดี 30 5474 เด็กหญิงรวงขาว บุญมี 31 5475 เด็กหญิงกัญจนพร เริงอาจ 32 5476 เด็กหญิงวรรณภา นึกชัยภูมิ 33 5506 เด็กหญิงสุจิตรา บุญจันทรา 34 5511 เด็กหญิงกฤตพร เดินขุนทด 35 5658 เด็กหญิงธนิษฐา สัมมาตรี 36 เด็กหญิงจิราพร มากนอก 37 เด็กหญิงพรพรรณ พงษสุวรรณ 38 เด็กหญิงสุภาวดี ขุมทรัพย
 • 2. ใบรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ปการศึกษา 2555 เลข เลข ชื่อ - ชื่อสกุล ที่ ประจําตัว 1 5311 เด็กชายสิทธิกร อิ่มเทศ 2 5313 เด็กชายวรพงษ รุงแจมแจง 3 5314 เด็กชายพัชรพล ศรียา 4 5316 เด็กชายจักรภพ แคงสันเทียะ 5 5318 เด็กชายธีรวุฒิ ยอดสงา 6 5320 เด็กชายเมธี ขําหินตั้ง 7 5323 เด็กชายเกรียงไกร บุญภูมิ 8 5388 เด็กชายกฤษตะวัน บุญปลื้ม 9 5390 เด็กชายเจษฎา โพธาขวัญประชา 10 5393 เด็กชายเทวราช บุญจันทา 11 5395 เด็กชายธนวัฒน เฮาชัยภูมิ 12 5399 เด็กชายพุฒิพงศ นิยมนา 13 5403 เด็กชายวิศรูต ไชยวงค 14 5407 เด็กชายสิทธิศักดิ์ บุญปราการ 15 5327 เด็กหญิงพัชราภรณ กําลังทวี 16 5329 เด็กหญิงอนุสรา กุนอก 17 5332 เด็กหญิงธิดารัตน บุญผิว 18 5334 เด็กหญิงนาเอ็นดู นกชัยภูมิ 19 5337 เด็กหญิงรัตนาภรณ ความหมั่น 20 5339 เด็กหญิงภาวรินทร ปรูกระโทก 21 5415 เด็กหญิงนรีรัตน เนาวนนท 22 5426 เด็กหญิงอภิฤดี โกยทรัพย 23 5428 เด็กหญิงขวัญจิรา แกวเกตุสี 24 25
 • 3. ใบรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ปการศึกษา 2555 เลข เลข ชื่อ - ชื่อสกุล 1 5312 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ ขําชัยภูมิ 2 5315 เด็กชายชลสิทธิ์ นิยมวงษ 3 5317 เด็กชายอนุศักดิ์ นึกชัยภูมิ 4 5319 เด็กชายวีรพล บุญหมั่น 5 5321 เด็กชายทศพล ใจดี 6 5324 เด็กชายกิตติชัย ชางโต 7 5392 เด็กชายทินภัทร ปลื้มชัยภูมิ 8 5396 เด็กชายธีรภัทร อินจะนะ 9 5402 เด็กชายวิชานนท โลนุช 10 5404 เด็กชายศิวกร ไยสวาง 11 5408 เด็กชายอัครพล บุญปราการ 12 5507 เด็กชายอภิรักษ ศิวนารถเจริญ 13 5508 เด็กชายเนติภูมิ โยธะอาง 14 เด็กชายพลกฤษ บุญภูมิ 15 5328 เด็กหญิงอภิชญา อุยบอน 16 5330 เด็กหญิงจุฬาลักษณ นิยมพร 17 5333 เด็กหญิงสุพัตตรา นพวรรณ 18 5336 เด็กหญิงหทัยภัทร แกนโพธิ์ 19 5338 เด็กหญิงปริญญา วรรณเพชร 20 5340 เด็กหญิงรัชมน นิยมชาติ 21 5419 เด็กหญิงวิภา เทศชัยภูมิ 22 5598 เด็กหญิงรักยม พรมสา 23 เด็กหญิงรัชนีกร บํารุงนา 24 25
 • 4. ใบรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ปการศึกษา 2555 เลข เลข ชื่อ - ชื่อสกุล ที่ ประจําตัว 1 5192 เด็กชายสมศักดิ์ ศรีวาป 2 5322 เด็กชายนนทกร เอกกลาง 3 5355 เด็กชายกฤษณะ พรไพศาล 4 5356 เด็กชายปยวิทย กุลนอก 5 5290 เด็กหญิงวิลาวรรณ สมางชัย 6 5326 เด็กหญิงปาลิตา แกวละออ 7 5331 เด็กหญิงอารีรัตน คณาเขวา 8 5335 เด็กหญิงศิริพร นิยมถิ่น 9 5341 เด็กหญิงบุษราคํา ทองคําแทน 10 เด็กหญิงทิพวรรณ ขําชัยภูมิ 11 เด็กชายเกรียงไกร เสวตร 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25