O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Vro model paper

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Chandrayaanam
Chandrayaanam
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 9 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (18)

Quem viu também gostou (20)

Anúncio

Semelhante a Vro model paper (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Vro model paper

  1. 1. 1098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 1098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 1098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 1098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 1098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 1098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 qP~üF / qP~üZ ZQÍ˚î"£∞ „Ñ≤Ѩˆ~+¨<£ áê¡<£ 1098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 1098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 1098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 1098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 1098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 1098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 „QÍ=∞ Ô~"≥#∂º JkèHÍ~°∞Å∞ (qP~üF), „QÍ=∞ Ô~"≥#∂º [#~°Öò ã¨ì_ôãπ: ã¨Ç¨Ü«∞‰õΩÅ∞ (qP~üZ) áÈã¨∞ìÅ ÉèísÎH˜ lÖÏ¡Å "åsQÍ _ç„ã≤ìH±ì [#~°Öò ã¨ì_ôãπÖ’ WO_çÜ«∞<£ áêe©, WO_çÜ«∞<£ ÃãÅHõΔ<£ Hõq∞©Å∞ ^Œ~°MÏã¨∞ÎÅ∞ HÀ~°∞`«∞<åfl~Ú. „QÍ=∞ Ô~"≥#∂º ZHÍ#g∞, Ç≤Ïã¨ìs, *Ï„QÆѶ‘, [#~°Öò Ãã·<£û, HõÔ~Oò JÃѶ·~üû JkèHÍ~°∞Å∞ (qP~üF) 1172 áÈã¨∞ìÅ∞, „QÍ=∞ Ô~"≥#∂º #∞O_ç „Ñ¨â◊flÅ∞ =™êÎ~Ú. ã¨Ç¨Ü«∞‰õΩÅ∞ (qP~üZ) 6063 áÈã¨∞ìÅ∞<åfl~Ú. WO_çÜ«∞<£ áêe©: J~°›`«Å∞: WO_çÜ«∞<£ áêe© #∞Oz „Ѩâ◊flÅ∞ x`«ºrq`«O`À „QÍ=∞ Ô~"≥#∂º JkèHÍ~°∞Å∞ (qP~üF) áÈã¨∞ìʼnõΩ ã¨ O |O^è Œ O LO_Õ q QÍ, J=QÍǨ Ï ##∞ Ѩ s H˜ Δ O KÕ q QÍ WO@s‡_çÜ«∞ò, „QÍ=∞ Ô~"≥#∂º ã¨Ç¨Ü«∞‰õΩÅ∞ (qP~üZ) LO@∞<åfl~Ú. WO_çÜ∞<£ áêe© qÉèÏQÆOÖ’ ÉèÏ~°`« ~å*ϺOQÆ « áÈã¨∞ìʼnõΩ Ñ¨^Œ= `«~°QÆu LfÎ~°∞‚Öˇ· LO_®e. =Ü«∞ã¨∞û „QÍ=∞ K«i„`«, ~å*ϺOQÆ ã¨Oã¨÷Öˇ·# ~å„+¨ìѨu, áê~°¡"≥∞Oò, =∞O„u Ô~"≥#∂º JkèHÍ~°∞Å∞ (qP~üF) áÈã¨∞ìʼnõΩ 18 #∞O_ç 34 =∞O_»e, ZxflHõÅ ã¨OѶ∞¨ O, QÆ=~°fl~ü, âßã¨#ã¨É,íè âßã¨# =∞O_»e, ã¨O=`«û~åÅ∞, „QÍ=∞ ~"≥#∂º ã¨ÇÜ«∞‰õΩÅ∞ (qP~üZ) áÈã¨∞ʼnõΩ Ô ¨ ì ѨOKåÜ«∞f~å*ò ã¨Oã¨÷Å QÆ∞iOz K«^Œ"åe. 18 #∞O_ç 35 ã¨O=`«û~åÅ∞QÍ x~°‚~ÚOKå~°∞. =ÚYºOQÍ qq^èŒ PiìHõÖòû, ~å*ϺOQÆ ã¨=~°}Å∞, Ö’H±ã¨ÉèíÖ’ Zãπ.ã≤, Zãπ.˜Å‰õΩ ˆHÏ~ÚOz# ™ê÷<åÅ∞, ZOÑ≤Hõ „Ѩ„H˜Ü«∞: „Ѩ*τѨux^èŒ∞Å K«@ìO, áê~°¡"≥∞OòÖ’ ™êìO_çOQ∑ Hõq∞©Å∞, ZOÑ≤Hõ „Ѩ„H˜Ü«∞ Pɡ˚H˜ì"£ ~å`« ѨsHõΔ q^è•#OÖ’ qq^èŒ ^ÕâßÅ ~å*ϺOQÍÅ #∞Oz ã¨∂ÊùiÎ á⁄Ok `«Ü«∂Ô~·# LO@∞Ok. qP~üF áÈã¨∞ìʼnõΩ WO@s‡_çÜ«∞ò ™êú~ÚÖ’, ~å*ϺOQÆ qÉèÏQÍÅ∞, âßã¨#, HÍ~°ºx~åfiǨÏHõ, <åºÜ«∞ âßYÅ qP~üZ áÈã¨∞ìʼnõΩ Ñ¨^Œ= `«~°QÆu ™êú~ÚÖ’ ~å`«Ñ¨sHõΔ 100 =∞^è Œ º QÆ Å ã¨ O |O^è • Å∞, "å˜ x q=iOKÕ Piì H õ Ö ò û , =∂~°∞¯Å‰õΩ LO@∞Ok. [#~°Öò ã¨ì_ôãπ 60 =∂~°∞¯Å‰õΩ, Ü«Ú.Ñ≤.Zãπ.ã≤, ~å„+¨ì Ѩa¡H± ã¨sfiãπ Hõg∞+¨<£, JÏsfl [#~°Öò, J~°"∞≥ ˜H± ã≤¯Öòû 30 =∂~°∞¯Å‰õΩ, ÖÏlHõÖò ã≤¯Öòû 10 =∂~°∞¯Å‰õΩ ú Hõ O „áÈì Å ~ü JO_£ P_ç @ ~ü [#~° Ö ò , ~å„+¨ ì QÆ = ~° fl ~ü K Õ LO@∞Ok. [#~°Öò ã¨_ãÖ’ 50 âß`«O „Ѩâfl◊ Å∞ (30 =∂~°∞¯Å∞) ì ô π xÜ«∞q∞OK«|_Õ =º‰õΩÎÅ∞, ~å„+¨ìѨuKÕ xÜ«∞q∞OK«|_Õ =º‰õΩÎÅ∞, „QÍg∞} „áêO`åÅ∞ =∞iÜ«Ú „QÍg∞} ã≤uQÆ`∞ÅÃÑ· LOÏ~Ú. ú « ~å„ëêìŠѨÙ#~°fi ºã‘÷Hõ~°}, *ÏfÜ«∂aè=$kú =∞O_»e, *ÏfÜ«∞ ^Œ~°MÏã¨∞Î q^è•#O: ã¨=∞„QÆ`å =∞O_»e, JO`«~ü ~å„+¨ì =∞O_»e, JO`«~ü ~å„+¨ì #n ^Œ~°MÏã¨∞ÎÅ#∞ P<£Öˇ·<£ ^•fi~å =∂„`«"Õ∞ ѨOáêe. [Å q"å^•Å∞, „˜|∞º#à◊§ U~åÊ@∞ =O˜ q+¨Ü«∂Å#∞ ѶA K≥eOKÕO^Œ∞‰õΩ z=i `Õk 2010 _çÃãO|~ü 27. P<£Ö<£ ‘ ¡ ·ˇ K«^Œ"åe. il„¿ãì+¨<£‰õΩ z=i `Õk 2010 _çÃãO|~ü 29. JÉèíº~°∞úÅ∞ WO_çÜ«∞<£ ZHÍ#g∞ : ~°∂. 200ŠѶ‘A#∞ D ¿ã= ÖË^• g∞ ¿ã= ˆHO„^•ÅÖ’ [#~°Öò ã¨ì_ôãπ qÉèÏQÆOÖ’ „Ѩ^è•#OQÍ „Ѩ}ÏoHõÅ∞, K≥e¡OKåe. „QÍg∞}Ïaè=$kú, ÉèÏ~°`«^Õâ◊OÖ’ Pi÷Hõ ã¨O㨯~°}Å∞ QÆ∞iOz ~å`«Ñ¨sHΔÍ q^è•#O LOÏ~Ú. WO_çÜ«∞<£ ZHÍ#g∞Ö’ ѨOK«=~°¬ „Ѩ}ÏoHõÅ∞, ¿Ñ^ŒiHõO, x~°∞^ÀºQÆO, *ÏfÜ«∂^•Ü«∞O, [<åÉèÏ ÖˇHõ¯Å∞, JOâ◊O „Ѩâ◊flÅ∞ =∂~°∞¯Å∞ =∂#"åaè=$kÌ x"ÕkHõÅ∞, `«Åã¨i P^•Ü«∞O, „^Œ"ÀºÅƒ}O [#~°Öò ã¨ì_ôãπ* 60 60 ˆ~@∞, ã¨∂÷Å ^ÕjÜ≥∂`«ÊuÎ ˆ~@∞, =º=™êÜ«∞ =$kú ˆ~@∞, J~°ú"≥∞˜H± ã≤¯Öòû 30 30 áêi„âßq∞Hõ =$kúˆ~@∞, J`«ºkèHõ ~°∞} ÉèÏ~°O L#fl ^ÕâßÅÖ’ ÖÏlHõÖò ã≤¯Öòû 10 10 ÉèÏ~°`ü ™ê÷#O, |_≥˚ò, q^Õj „Ѩ`«ºHõΔ ÃÑ@∞ì|_»∞Å∞, q^Õj "≥Ú`«ÎO 100 100 ~°∞}O, Ö’@∞ „^Œ=º q^è•#O, ã¨aû_ôÅ∞, z#fl `«~°Ç¨ * [#~°Öò ã¨_ãÖ’ 50 âß`«O „Ѩâfl◊ Å∞ (30 =∂~°∞¯Å∞) ì ô π Ѩi„â◊=∞Å∞, „Ѩ`«ºHõΔ Ñ¨~ÀHõΔ Ñ¨#∞flÅ∞, qq^èŒ Hõq∞©Å∞, Pi÷Hõ „QÍg∞} „áêO`åÅ∞ =∞iÜ«Ú „QÍg∞} ã≤uQÆ`∞« ÅÃÑ· LOÏ~Ú. ú ã¨OѶ¨∞O ã¨∂K«#Å∞, Pi÷Hõ 㨈~fi =ÚYº"≥∞ÿ#q. 1
  2. 2. Ç≤Ïã¨ìs : H˜Ñ}∞Å∞, ZÅ„HÍìxH± Ü«Ú^Œú =º=ã¨Å∞, J}∞ q^Œ∞º`ü HO„^•Å∞, Δ ¨ ÷ ˆ [#~°Öò ã¨_ãπ qÉèÏQÆOÖ’ Ç≤Ïã¨s JOâ◊OÖ’ ÉèÏ~°`^â◊ ì ô ì « Õ #∂ºH˜¡Ü«∞~ü iÜ«∂Hõì~°∞¡, PÑ≤ìHõÖò ÃѶ·|~üû QÆ∞iOz J=QÍǨÏ# K«i„`«, „Ѩ^è•#OQÍ qq^èŒ HÍÖÏÅÖ’x ™ê=∂lHõ, Pi÷Hõ, ÃÑOK«∞HÀ"åe. r=ÙŠѨi=∂}O, r=ÙÅ =sæH~}, H©~^•Å∞, õ° Δ° ~å[H©Ü«∞, ™êO㨯 $uHõ JOâßÅ K«i„`«, PO„^茄Ѩ^Õâò#∞ Ѩ‰õΔΩÅ∞, áÈ+¨}, r~°‚=º=ã¨÷, qã¨~°˚#„H˜Ü«∞, âßfi㨄H˜Ü«∞, „Ѩ^è•#OQÍ fã¨∞H˘x ÃÑ· JOâßÅ∞ LOÏ~Ú. ǨÏ~°áêÊ <å_ô=º=ã¨,÷ ~°H„Îõ Ѩã~} =º=ã¨,÷ „Ѩ`∞« º`«ÊuÎ =º=ã¨,÷ [#∞ºâßGO, ¨° <åQÆiHõ`,« =∞ø~°º ™ê„=∂[ºO, q[Ü«∞#QÆ~° ™ê„=∂[ºO, É∫^Œ,ú "åº^èŒ∞Å∞, q@q∞<£Å∞, „QÆO^äŒ∞Å∞, Ǩ~À‡<£Å∞, ZO*ˇ·"£∞Å∞ *ˇ·# =∞`åÅ∞, ÉèÏ~°`«^Õâßxfl ã¨O^Œi≈Oz# q^Õj Ü«∂„u‰õΩÅ∞, "≥Ú^ŒÖˇ·# "å˜ QÆ∞iOz ‰õÄÅOHõ+¨OQÍ J^茺ܫ∞#O KÕÜ«∂e. "≥ÚQÆÖò ™ê„=∂[ºO, |ǨÏ=∞h ã¨∞ÖÏÎ#∞Å∞, *ÏfÜ≥∂^Œº=∞ HõÔ~Oò JÃѶ·~üû : <åÜ«∞‰õΩÅ∞, "å~°∞ ™ê÷Ñ≤Oz# Ѩ„uHõÅ∞, "å~°∞ #_çÑ≤# ~°Ç¨Ï㨺 HõÔ~Oò JÃѶ·~üû JO>Ë =~°Î=∂# q+¨Ü«∂Å∞. XHõ ã¨Oã¨÷Å QÆ∞iOz `«Ñ¨Êxã¨iQÍ „Ѩâ◊flÅ∞ =™êÎ~Ú. g˜`À áê@∞ q^èŒOQÍ Wk ÖË>ˇãπì [#~°Öò <åÖˇ_ç˚. ZO^Œ∞HõO>Ë HõÔ~Oò qq^èŒ ~å[=OâßÅ∞, ~åAÅ∞, Ü«Ú^•úÅ∞, Hõ=ÙÅ∞, Hõà◊Å∞ ZÃѶ·~üûÖ’ „Ѩ^è•#OQÍ ÖË>ˇãπì „H©_»Å∞, J"å~°∞¤Å∞ – "≥Ú^ŒÖˇ·# JOâßÅ #∞O_ç ‰õÄ_® „Ѩâ◊flÅ∞ =™êÎ~Ú. |Ǩï=∞`«∞Å∞ , ã¨ÉèíÅ∞ – ã¨=∂"ÕâßÅ∞, „QÆO^è•Å∞ – *Ï„QÆѶ‘: „QÆ O ^è Œ H õ ~ ° Î Å ∞, J„a"Õ + ¨ < £ û , `« k `« ~ ° JOâßÅ#∞ K« k q D qÉèÏQÆO #∞O_ç „Ñ¨â◊flÅ∞ =~°Öò¤ *Ï„QÆѶ‘, WO_çÜ«∞<£ QÆ∞~°∞ÎOK«∞HÀ"åe. [#~°Öò <åÖˇ_ç˚x ZѨʘHõѨC_»∞ JÑπ_Õò *Ï„QÆÑ,‘¶ PO„^è„Œ Ѩ^âò *Ï„QÆÑ‘¶ #∞O_ç =™êÎ~Ú. *Ï„QÆÑ‘¶ ã¨ÉH#∞ Õ ˚ˇ ì± KÕã¨∞HÀ"åÅO>Ë HõÔ~Oò ZÃѶ·~üû#∞ á¶êÖ’ J=Ù`«∞O_®eûO^Õ. K«k"Õ@ѨÙÊ_»∞ „Ѩu JOâßhfl ã¨=∞HÍb# ã¨OѶ¨∞@#Å`À HõeÑ≤ Hõ Ô ~ Oò JÃѶ · ~ ü û ‰õ Ω ã¨ O |Okè O z#O`« =~° ‰ õ Ω „H© _ » Å ∞, K«^Œ"åe. *ÏfÜ«∞ ™ê÷~ÚÖ’ J<ÕHõ Éè∫QÀoHõ JOâßÅ∞ ‰õÄ_® J"å~°∞Å∞–|Ǩï=∞`«∞Å∞ =O˜ q+¨Ü∂Å`À áê@∞, ã¨=∞HÍb# ¤ « „Ѩâ◊flÅ ~°∂ѨOÖ’ =™êÎ~Ú. WO^Œ∞HÀã¨O `å*Ï ã¨=∂Kå~°O, ~å¢+‘ìÜ«∞, *ÏfÜ«∞, JO`«~å˚fÜ«∞ ã¨OѶ¨∞@#Å#∞ ‰õÄ_® QÆ}ÏOHÍÅ#∞ QÆ∞~°∞ÎOK«∞HÀ"åe. K«^Œ∞=ÙHÀ"åe. [#~°Öò Ãã·<£û : J~°ú"≥∞˜H± ã≤¯Öòû: [#~°Öò Ãã·<£ûÖ’ =$HõΔ, [O`«∞âß„™êÎÅ #∞O_ç, Éè∫uHõ, J~°÷"≥∞˜H± qÉèÏQÆOÖ’ ѨÓ~°‚ ã¨OYºÅ∞, _≥ã≤=∞Öòû, ~°™êÜ«∞xHõ âß„™êÎÅ #∞O_ç „Ñ¨â◊flÅ∞ =™êÎ~Ú. [#~°Öò „á¶êHõΔ<£û, ^ŒâßOâßÅ∞, ÉèÏQÍǨ~åÅ∞, #O|~°¡ =∞^茺 ã¨O|O^èŒO Ãã·<£û`Àáê@∞ ã¨=∞HÍb# âß„ã¨Î, ™êOˆHuHõ ~°OQÍÅÖ’ Hõ#∞Q˘#_»OÖ’ JÉèíºi÷ =ӺǨ`«‡Hõ ^Œâ◊Å∞ QÆ=∞x™êÎ~°∞. KÀ@∞KÕã¨∞‰õΩO@∞#fl Ѩi}Ï=∂Å∞, "å˜=Å# =∂#= *ÏuH˜ g˜`Àáê@∞ aè<åflÅ∞, âß`«O, x+¨ÊuΖJ#∞áê`«O, ã¨QÆ@∞, X#QÆ∂_Õ „ѨÜ≥∂[<åÅ∞ =O˜ JOâßʼnõΩ ã¨O|OkèOz# ÉÏ~°∞=_ô¤, K«„Hõ=_ô¤, ÖÏÉèí#ëêìÅ∞, "≥·âßÖϺÅ∞, HÍÅO–^Œ∂~°O, „Ѩâ◊flÅ∞ =™êÎ~Ú. HÍÅO–Ѩx, ÉèÏQÆ™êfi=∂ºÅ∞, ˆHΔ„`«QÆ}˜`«O =O˜ JOâßÅÃÑ· Éè∫uHõ âß„ã¨ÎOÖ’ L+¨‚O, ^èŒfix, HÍOu, q^Œ∞º`ü, „^Œ=, „Ѩâ◊flÅ∞ =™êÎ~Ú. Jxfl ~°HÍÅ ÖˇHõ¯Å#∂ gÅ~Ú#O`« =~°‰õÄ Ñ¶ ¨ ∞ # Ѩ ^ •~å÷ Å ^è Œ ~ å‡Å∞, #∂º@<£ QÆ = ∞# 㨠∂ „`åÅ∞, ~°Ñ¶π =~ü¯ KÕÜ«∞‰õΩO_® <À˜`À KÕÜ«∞_®xfl „áêH©ìãπ KÕÜ«∂e. J}∞Ѩi*Ï˝# JOâßÅ∞, ZÅ„HÍì#∞Å∞, #∂º„Ï#∞Å∞ =O˜ ‰õÄ_çHõÅ∞, fã≤"Õ`«Å∞, QÆ∞}HÍ~åÅ∞, ÉèÏQÍǨ~åÅÃÑ· JÉèíºi÷H˜ JOâßÅ #∞O_ç „Ñ¨â◊flÅ∞ =™êÎ~Ú. ~°™êÜ«∞# âß„ã¨ÎO #∞O_ç „áê^äŒq∞Hõ J=QÍǨÏ# LO_®e. J~°÷"≥∞˜H± qÉèÏQÆOÖ’x `«‰õΩ¯= „Ѩâ◊flÖË =zÛ<å "å˜x ‰õÄ_® `«Ñ¨Ê‰õΩO_® K«^Œ"åe. ã¨∂„`åÅ#∞ `≥Å∞ã¨∞‰õΩ#fl@¡~Ú`Õ „Ѩâ◊flÅ#∞ ëê~üì HõòÖ’ KÕã≤ Ãã·<£û JO_£ >ˇHÍflÅrÖ’ HÀ¡xOQ∑, |Ü≥∂ >ˇHÍflÅr, Ããì"£∞ ["å|∞Å∞ QÆ∞iÎOK«=K«∞Û. D qÉèÏQÆOÖ’ „Ѩâ◊flʼnõΩ ã¨~°~Ú# ÃãÖòû, |Ü≥∂ W#Êù~‡˜Hû, Ǩ˙º=∞<£ r<À"£∞, <å<À >ˇHÍflÅr, ˆ ± ["å|∞Å#∞ QÆ∞iÎOK«_®xH˜ Z‰õΩ¯= ™ê^è# J=ã¨~O. J~°"∞≥ ˜H± Œ ° ÷ W#Êùˆ~‡+¨<£ >ˇHÍflÅr, WO@Ô~flò, ã¨∂Ѩ~ü HõOѨӺ@~°∞¡, „ÉÏ_£ „Ñ≤Ѩˆ~+¨<£‰õΩ 8 #∞O_ç 10= `«~°QÆu =~°‰õΩ QÆÅ QÆ}˜`«O ÉϺO_£ >ˇHÍflÅr, LѨ„QÆǨÅ∞, ~°HõΔ} ~°OQÍxH˜ K≥Ok# ѨÙã¨ÎHÍÅ∞ ZO`«QÍ<À ^ÀǨÏ^ŒÑ¨_»`å~Ú. 2
  3. 3. ÖÏlHõÖò ã≤¯Öòû: „QÍg∞} „áêO`åÅ∞ =∞iÜ«Ú „QÍg∞} ã≤úuQÆ`«∞Å∞: ÖÏlH± J#QÍ Ü«ÚH˜Î. Ü«ÚH˜Î`À =º=ǨÏiOKÕ"å~°∞ D qÉèÏQÆOÖ’ „QÍg∞} ã¨=∂*Ïaè=$kú HÍ~°º„Hõ=∞O, `≥ e qQÆ Å "å~° Q Æ ∞ ^Œ ∞ ~° ∞ . JO>Ë Z^Œ ∞ ˜ "å~° ∞ K≥ ¿ ÑÊk „QÍg∞}Ïaèè=$kú Ѩ^äŒHÍÅ∞, „QÍg∞} P~ÀQƺO, áêiâ◊√^Œúº x["≥∞#ѨʘH,© J|^Œ"∞≥ #ѨʘH© `«# Ü«ÚH˜`À P J|^Œ=Ú#‰õΩ ÿ ú ÿ Î ú ã¨=∞㨺Å∞, ™êOѶ‘∞Hõ ã¨=∞㨺Å∞, „QÍg∞} „áêO`åÅÖ’ ¿Ñ^ŒiHõO, x~°∞^ÀºQÆO, =¸_è» qâßfi™êÅ∞, "≥#∞HõÉÏ@∞`«#O HÍh, x[=Ú#‰õΩ HÍh ã¨Ô~·# ã¨=∂^è•#O K≥ѨC^Œ∞~°∞. =O˜ JOâßÅÃÑ· „Ѩâ◊flÅ∞ =™êÎ~Ú. WO^Œ∞Ö’ |¡_£ iÖË+<û£ >ˇã,ìπ ã≤OQ∑ Jˆ~O*ò"∞≥ Oòû, ¿ãò"∞≥ Oò ¨ ì˜ ì „Ñ≤Ѩˆ~+¨<£ áê¡<£: - q=~°}Å∞ =O˜ JOâßÅ∞OÏ~Ú. Wq JÉèºí ~°∞Å ‰õΩâß„QÆ`,« ÷ ѨsHõΔÖ’ ã¨=∞Ü«∞áêÅ# ZO`À =ÚYºO. xs‚`« =∂#ã≤Hõ PÖ’K«<å â◊H,Θ q+¨Ü∞« Ѩi*Ï˝#O, TǨâ◊Hx ѨsH˜OKÕ Î˜ Δ ã¨=∞Ü«∞OÖ’ gÖˇ·#xfl Z‰õΩ¯= „Ѩâ◊flʼnõΩ ã¨=∂^è•<åÅ∞ q^èŒOQÍ LOÏ~Ú. D qÉèÏQÆOÖ’ ["å|∞Å∞ QÆ∞iÎOK«_®xH˜ QÆ∞iÎOKåeû LO@∞Ok. Wk ã¨Ô~·# „áêH©ìãπ L#flѨC_Õ `åi¯Hõ *Ï˝#O J=ã¨~O. nxH˜`À_»∞ ëê~üHò "≥∞^ä_û£ #∞ ™ê^è# ° ìõ Œ Œ ™ê^è Œ º Ѩ _ » ∞ `« ∞ Ok. „Ѩ } ÏoHÍ Ü« Ú `« O QÍ „Ñ≤ Ñ ¨ ˆ ~ +¨ < £ KÕ¿ãÎ D qÉèÏQÆOÃÑ· Ѩ@∞ì U~°Ê_»∞`«∞Ok. ™êyOz#@¡~Ú`Õ Ñ¨sHõΔÖ’ q[Ü«∞O g∞^Õ J=Ù`«∞Ok. 3
  4. 4. 4. JkèHõ [#™êO„^Œ`«, JÅÊ ™êOˆHuHõ Ѩi*Ï˝#O 3. ǨÏOÑ≤ 4. |~À_® 3. JÅÊ [#™êO„^Œ`«, JÅÊ ™êOˆHuHõ Ѩi*Ï˝#O 1. a*ÏѨÓ~ü 2. QÀÖÁ¯O_» 2. JÅÊ [#™êO„^Œ`«, JkèHõ ™êOˆHuHõ Ѩi*Ï˝#O 8. q[Ü«∞#QÆ~° ™ê„=∂[º tkäÖÏÅ#∞ ZHõ¯_» Hõ#∞Q˘#=K«∞Û? 1. JkèHõ [# ™êO„^Œ`«, JkèHõ ™êOˆHuHõ Ѩi*Ï˝#O 3. J|∞Öò Ѷ¨[Öò 4. c~°ƒÖò 17. ™êO„^Œ Ѩâ◊√„QÍ㨠=º=™êÜ«∞O U „áêO`« ÅHõΔ}O 1. ÃÑiëêì 2. S|<£ |@∂Ï 3. =ÚOÉÏ~Ú 4. #∂º _èçb¡ 7. 'Sh JHõƒs— „QÆO^ä•xfl ~°zOz#k Z=~°∞? 1. JǨÏ=∞‡^•ÉÏ^£ 2. ѨÓ<Õ 3. 43 4. 53 HÍ~åºÅÜ«∞=Ú ZHõ¯_» Ü«Ú#flk? 1. 25 2. 33 16. WO_çÜ«∞<£ H“xûÖò PѶπ J„yHõÅÛ~°Öò sÃã~üÛ „Ѩ^è•# J_»=ÙÅ qã‘Î~°‚O ZO`«âß`«O LO_®Åx ã≤á¶ê~°ã¨∞ KÕâß~°∞? 3. P¢¿ãìeÜ«∂ 4. WOQÍ¡O_£ 6. Lz`«"≥∞ÿ# Ѩ~åº=~°} ã¨O`«∞e`« HÀã¨O J=ã¨~°"≥∞ÿ# Hõh㨠1. WO_çÜ«∂ 2. [~°‡h 4. "Õ∞Ѷ¨∂ÅÜ«∞ 15. „ѨѨOK«=ÚÖ’ J`«ºkäHõ Ѩâ◊√ ã¨OѨ^Œ# HõeyÜ«Ú#fl ^Õâ◊=Ú? 3. J™êûO 3. ɡOQÆ∞à◊¥~°∞ 4. *ˇ·Ñ¨Ó~ü 2. J~°∞}ÏK«Öò „Ѩ^Õâò 1. HÀÖòHõ`åÎ 2. ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£ 1. JO_»=∂<£xHÀÉÏ~ü n=ÙÅ∞ „áê~°OaèOK«|_ç#k? 5. *ÏfÜ«∞ áê~°∞¯Å∞ JkèHõOQÍ L#fl ~å„+¨ìO? 14. <Õ+¨#Öò W<£ã≤ì@∂ºò PѶπ J„yHõÅÛ~°Öò =∂Ô~¯˜OQ∑#∞ ZHõ¯_» 3. 9 4. 10 3. ÖÏ~ü¤ Ǩi¤OQ∑– 2 4. _»„Ѷ≤<£ 1. 7 2. 8 1. ÖÏ<£û_À<Õ 2. ÖÏ~ü¤ Hõ~°˚<£ 4. ÉèÏ~°`« ã¨=Ú„^Œf~åxfl Zxfl ~å„ëêìÅ∞ ѨOK«∞‰õΩOÏ~Ú? QÆ=~°fl~ü [#~°Öò Z=~°∞? 4. q^•ºÉˇ<£ ëê 13. ~å[^è•xx HõÅHõ`åÎ #∞O_ç _èçb¡H˜ =∂~åÛÅx „ѨuáêkOz# 3. *ˇ.ÔH. "≥∞ǨÏ`å 4. ÉèÏ~°`« „ѨÉèí∞`«fi K«@ìO 1935 2. *ˇ.ã≤. ‰õΩ=∂~°Ñ¨Ê 3. WO_çÜ«∞<£ H“xûÖò K«@ìO 1861 1. N=∞<£ <å~åÜ«∞}<£ 2. ÉèÏ~°`« „ѨÉèí∞`«fi K«@ìO 1858 1. Kå~°ì~ü K«@ìO, 1833 ã¨O㨯~°}Å Hõq∞© (1949) K≥·~°‡<£? KÕuÖ’H˜ fã¨∞‰õΩOk? 3. ã¨Ç¨ÏHÍ~° =º=™êÜ«∂xfl „ѨuáêkOz# HÍO„ÔQãπ =º=™êÜ«∞ 12. U K«@ìO ^•fi~å ÉèÏ~°`« „ѨÉèí∞`åfixfl „a©+π ™ê„=∂l˝ `«# 4. ~å[=∞<åfl~ü Hõq∞© 3. Z.q. JÖˇQÍ˚O_»~ü 4. HͺOÑπɡÖò *Ï#û<£ 3. ~å*ϺOQÆ ã¨g∞HõΔ Hõq∞+¨<£ 1. ÖÏ~ü¤ ÃÑkäH± ÖÏÔ~<£û 2. ã¨~ü ™êìá¶È~ü¤ „H˜Ñπû 2. ã¨~å¯iÜ«∂ Hõq∞+¨<£ ã¨Éèí∞º_»∞ HÍx "åÔ~=~°∞? 1. ѨÓOp Hõq∞+¨<£ 11. 1946 =∂iÛÖ’ ÉèÏ~°`ü‰õΩ =zÛ# „a©+π ˆHa<≥ò q∞+¨<£Ö’ <åºÜ«∞ „ѨuѨuÎx HõeÊOKåÅx ã¨∂zOz# Hõq∞+¨<£? 3. HõÅHõ`åÎ 4. =∞„^•ãπ 2. JO`«~ü ~åR #n [ÖÏÅ q"å^•Å#∞ Ѩi+¨¯iOKÕ „˜|∞º#Öò‰Ω õ 1. ÉÁOÉÏ~Ú 2. ÖÏǨϟ~ü 4. =∞^Œ<£ "≥∂ǨÏ<£ =∂ÅgÜ«∞ ã¨^Œã¨∞û ZHõ¯_» [iyOk? 3. P~ü.ã≤.^Œ`ü 10. áêH˜™êÎ<£ HÍ"åÅO@∂ f~å‡#O P"≥∂kOz# =Úã≤¡ObQ∑ 2. a. QÀYÖË 3. H“xûÅ~ü 4. "Õ∞Ü«∞~ü 1. aÑ≤<£ K«O„^ŒáêÖò 1. Hõg∞+¨#~ü 2. Kè≥·~°‡<£ á⁄Ok#"å~°∞? 9. HÍ~˘Êˆ~+¨<£ JkèѨu Z=~°∞? 1. Pi÷ H õ *ÏfÜ« ∞ "å^•xH˜ =¸ÅѨ Ù ~° ∞ +¨ μ _ç Q Í QÆ ∞ iÎ O Ѩ Ù 2121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 2121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 2121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 2121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 2121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 =∂~°∞¯Å∞ : 100 Ѩâ◊flÅ∞ : 100 2121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 2121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 2121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 2121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 2121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 2121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 2121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 2121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 "≥∂_»Öò¿ÑѨ~ü 2121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 2121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 2121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 2121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 2121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 2121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 2121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 2121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 2121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 2121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 2121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 2121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 2121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 2121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 qP~üF / qP~üZ 2121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 2121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 2121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 2121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 2121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 2121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 2121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321
  5. 5. 18. ѨtÛ=∞ ɡOQÍÖòÖ’x _®i˚eOQ∑ D ѨO@ L`«ÊuÎH˜ „Ѩã≤kú 28. =∞#^Õâ◊OÖ’ ™œ~°â◊H˜Î`À gkè náêÅ#∞ U~åÊ@∞ KÕã≤# K≥OkOk? =∞Ǩ#QÆ~°O Uk? 1. HÍѶ‘ 2. `ÕÜ«∂‰õΩ 1. HÀÅHõ`å 2. #∂º_èçb¡ 3. ‰õΩO‰õΩ=∞ ѨÙ=Ùfi 4. ~°|ƒ~°∞ 3. ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£ 4. =ÚOÉ~Ú 19. ZÅ„H˜ìH± Ѷ≤Å"≥∞OòÖ’ LѨÜ≥∂yOKÕk? 29. ÃÑxûe<£#∞ HõxÃјì# âßG"Õ`«Î? 1. ~åy 2. JÅ∂ºq∞xÜ«∞O 1. Z_»fi~ü *ˇ#fl~ü 2. áêÖò Zi¡H± 3. JÖˇQÍ˚O_»~ü ÃÑ¡q∞OQ∑ 4. „yQÆ~ü "≥∞O_»Öò 3. W#∞=Ú 4. @OQ∑ã¨ì<£ 30. H©à◊¡ =∞^茺 ~åÑ≤_çx `«yæOK«_®xH˜ LѨÜ≥∂QÆѨ_Õ „^Œ=O? 20. ~å„+¨ìѨux Ѩ^Œq #∞Oz `˘ÅyOKÕ „Ѩ„H˜Ü«∞‰õΩ ã¨O|OkèOz# 1. =∞ã≤Î+¨¯"Õ∞~°∞ „^Œ=O 2. Jã≤÷ѨO[~° „^Œ=O f~å‡#O U ã¨ÉèíÖ’ „Ѩ"Õâ◊ ÃÑÏìe? 3. Ãã·<ÀqÜ«∞Öò „^Œ=O 4. UnHÍ^Œ∞ 1. Ö’H±ã¨ÉèíÖ’ 2. ~å[ºã¨ÉèíÖ’ 31. WO_çÜ«∞<£ Ô~·ãπ sÃã~üÛ W<£ã≤ì@∂ºò WK«Û@ HõÅ^Œ∞ 3. LÉèíÜ«∞ã¨ÉèíÅ ã¨OÜ«ÚHõÎ ã¨=∂"Õâ◊OÖ’ 1. HÀÖòHõ`å 2. Hõ@H± 4. U ã¨ÉèíÖ’<≥·<å „Ñ¨"Õâ◊ÃÑÁìK«∞Û 3. =ÚOɡ· 4. #∂º_çb¡ 21. P^è∞Œ xHõ K«i„`«HÍ~°∞Å∞ '~å[ ^Œ∞ã¨∞Ö’¡ L#fl ã¨<åºã≤— Jx Z=ix Î 32. <Õ+¨#Öò |∂º~À PѶπ áê¡Oò *ˇx˜H± i™ÈÔ~ûãπ U~åÊ>ˇÿ L#flk? ¿Ñ~˘¯OÏ~°∞? 1. [=¸‡ 2. +≤ÖÏ¡OQ∑ 1. q„Hõ=∂k`«∞º_»∞ 2. Jâ’‰õΩ_»∞ 3. #∂º _èçb¡ 4. ɡOQÆà◊¥~°∞ 3. aOa™ê~°∞_»∞ 4. Q“`«g∞Ѩل`« âß`«Hõi‚ 33. <Õ+¨#Öò W<£ã≤ì@∂ºò PѶπ #∂º„˜+¨<£ (*ÏfÜ«∞ áÈ+¨Hõ PǨ~° 22. ÉèÏ~°`« „ѨÉèí∞`«fiѨ٠„Ѩ^äŒ=∞ ÖÏ PѶ‘ã¨~üQÍ gix ¿Ñ~˘¯O^Œ∞~°∞. ã¨Oã¨÷) L#fl KÀ@∞. 1. JÏsfl [#~°Öò 2. P_ç@~ü [#~°Öò 1. _èçb¡ 2. =ÚOɡ· 3. J_»fiˆHò [#~°Öò 3. HÍeHõò 4. ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£ 4. HõO„áÈìÅ~ü   P_ç@~ü [#~°Öò 34. L+¨‚=∞O_»ÖÏʼnõΩ L^ÕÌtOK«|_ç# JO`«~å˚fÜ«∞ ѨO@Å 23. =∞Ǩ`å‡QÍOnè 1932 ÃãÃÑìO|~ü 20# Ü≥∞~°"å_» *ˇ·Å∞Ö’ Ѩiâ’^èŒ<å ˆHO„^ŒO (ICRISAT) ZHõ¯_» LOk? 1. H˘ÅOÉ’ 2. =∞xÖÏ ^ÕxH˜ =ºuˆ~HõOQÍ P=∞~°} x~åǨ~°nHõΔ KÕѨ>ˇì#∞? 3. ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£ 4. =ÚOɡ· 1. ã¨`庄QÆǨÏO KÕã¨∞Î#fl "åiÃÑ· „a©+π "åi J}z"Õ`«‰õΩ 35. „ÉÏOÔH· ˜ãπ [|∞ƒ =K«∞Û#k? 2. QÍOnè –Wifi<£ X_»O|_çHõ LÅ¡OѶ¨∞# 1. ~°HõÎO 2. HÍÖËÜ«∞O 3. ~å"£∞¿ã "≥∞H± _˘<åÖò¤ Hõ=¸º#Öò J"å~ü¤ 3. z#fl „¿Ñ=ÙÅ∞ 4. âßfiâ◊HÀâ◊O 4. HõÅHõ`åÎÖ’ =∞`« Ѷ¨∞~°¬}Å∞ 36. *ÏO_çãπ "åºkè U J=Ü«∞=O ã¨iQÍ Ñ¨xKÕÜ∞Hõ áÈ=_»O ^•fi~å « 24. _èçb¡Ö’ 1857 u~°∞QÆ∞ÉÏ@∞ J^茺‰õΔΩ_»∞ Z=~°∞? =ã¨∞ÎOk? 1. |ǨÏ^Œ∂Ì~üëê 2. MÏ<£ |ǨÏ^Œ∂~ü 1. HÍÖËÜ«∞O 2. á⁄@ì 3. ‰õΩ#fi~ü ã≤OQ∑ 4. ÉèíH±ÎMÏ<£ 3. TÑ≤iu`«∞ÎÅ∞ 4. H˜_ôflÅ∞ 25. áê~°¡"≥∞Oò ã¨OÜ«ÚHõÎ ã¨=∂"ÕâßxH˜ J^茺HõΔ`« =Ç≤ÏOK«∞#k? 37. H˜Ok "åxÖ’ Uk [#∞ºÑ¨~°"≥∞ÿ# "åºkè? 1. ~åRѨu 2. LѨ~åRѨu 1. HÍ#û~ü 2. Ç≤Ï"≥∂Ѷ≤eÜ«∂ 3. _»Ü«∂ɡ ˜ãπ 4. HõΔÜ«∞ 3. ã‘ÊHõ~ü 38. Z~Ú_£û „ѨÉèÏ=O K«∂ѨÙ#k? 4. ã‘ÊHõ~ü, LѨ~åRѨu ~˘©+¨<£ Ѩ^ŒúuÖ’ 1. =∂#= â◊s~°OÖ’x ~°HõÎHõ}ÏÅÃÑ· 26. QÍOnèr ã¨Ç¨Ü«∞ x~åHõ~°}À^Œº=∞O LѨã¨OǨÏiOK«_®xH˜ 2. =∂#= â◊s~° ~°HõΔ} =º=ã¨÷ÃÑ· „Ѩ^è•#HÍ~°}O Uq∞˜? 3. =∂#= â◊s~° Jaè=$kúÃÑ· 1. Ç≤ÏO㨠„Ѩ[fiiÅ¡_»O 4. ÃÑ·=hfl 2. „ѨÉèí∞`«fi J}z"Õ`« K«~°ºÅ∞ 39. ѨOKåÜ«∞f~å*ò =º=ã¨÷ „Ѩ^è•# „ѨÜ≥∂[<åÖ’¡ XHõ ˜ 3. „Ѩ[Å J<åã¨H˜Î 1. Wk „QÍg∞} „Ѩ[ʼnõΩ ~å[H©Ü«∞ K≥·`«#ºO HõeÊã¨∞ÎOk 4. W`«~° „Ѩ=ÚY <åÜ«∞‰õΩÅ J<åã¨H˜Î 2. Wk „QÍg∞} „áêO`åʼnõΩ ã¨=∂O`«~° „ѨÉèí∞`åfixfl 27. q^Œ∞º`ü ëêH± =Å¡ â◊s~°OÖ’ ^≥|ƒu<Õ ÉèÏQÍÖËq∞˜? JO^Œ*Ëã¨∞ÎOk 1. ¿ÑQÆ∞Å∞ 2. "≥∞^Œ_»∞ 3. Wk „QÍg∞} „Ѩ[ʼnõΩ ÉÏQÍ ¿ã=ÅOkã¨∞ÎOk 3. <å_»∞Å∞ 4. ~°HõÎ<åàÏÅ∞ 4. „QÍg∞} „áêO`åÅÖ’ Láêkèx ÃÑOK«∞`«∞Ok
  6. 6. 40. ѨOKåÜ«∞f~å*ò =º=ã¨÷Å∞ x^èŒ∞Å HÀã¨O „Ѩ^è•#OQÍ "Õ ˜ÃÑ· 50. lÖÏ¡ Jaè=$kú Ѩ^HO ^•fi~å „Ñ¨u lÖÏ¡‰Ωõ XHõ HÀ˜ ~°∂áêÜ«∞Å∞ Œä õ P^è•~° Ѩ_»`å~Ú? ˆHÏ~ÚOz Jaè=$kúx „áê~°OaèOz# ã¨O=`«û~°O? 1. ™ê÷xHõ Ѩ#∞flÅ∞ 1. 1984–85 2. 1985–86 2. Pã≤ΠѨ#∞fl 3. 1986–87 4. 1987–88 3. „ѨÉèí∞`«fi x^èŒ∞Å∞ 51. ã¨Ç¨ÏHÍ~° ã¨OѶ¨∂Å =º=ã¨÷‰õΩ? 4. ˆHO„^Œ „ѨÉèí∞`«fiO #∞OKÕ =KÕÛ „QÍOòû W<£ Z~Ú_£ g∞^Œ 1. K«@ì |^Œú`« =∂„`«"Õ∞ LOk 41. q[Ü«∞=O`«OQÍ q^èŒ∞Å∞ x~°fiiÎOK«_®xH˜ ѨOKåÜ«∞f~å*ò‰õΩ 2. ~å*ϺOQÆ |^Œú`« ‰õÄ_® LOk Z=i ã¨Ç¨ÏHÍ~°O J=ã¨~°O? 3. ~å*ϺOQÆ |^Œú`«, K«@ì |^Œú`« Ô~O_»∞ L<åfl~Ú 1. ~åR „ѨÉèí∞`«fiO 2. ˆHO„^Œ „ѨÉèí∞`«fiO 4. Ô~O_»∂ ÖË=Ù 3. ™ê÷xHõ „Ѩ[Å∞ 4. |∂º~À„Hõã‘ 52. ã¨ÇÏHÍ~° ÉϺO‰õΩÅ∞ ‰õÄ_® i[~üfi ÉϺO‰õΩ x|O^è#ʼnõΩ Ö’|_ç ¨ Œ 42. Ô~·`åfis q^è•<åxfl U ã¨O=`«û~°OÖ’ „Ѩ"Õâ◊ÃÑÏì~°∞? Ѩx KÕÜ«∂Åx ã¨∂zOz# Hõq∞©? 1. 1792 2. 1794 1."≥·^Œº<å^äŒ<£ Hõq∞© 2. #~°ã≤OÇ¨Ï Hõq∞© 3. 1795 4. 1798 3. ã¨∞„|Ǩχ}º Hõq∞© 4. Ñ≤.Zãπ. JѨC Hõq∞© 43. PO„^茄Ѩ^Õâò ~åROÖ’ J_»=ÙÅ∞ "≥Ú`«ÎO ~åR qã‘Î~°‚OÖ’ 53. ã¨g∞Hõ$`« „QÍg∞}Ïaè=$kú HÍ~°º„Hõ=∞O (SP~ü_çÑ≤) „QÍg∞} ã¨∞=∂~°∞QÍ ZO`« âß`«O L<åfl~Ú? „áêO`åÅÖ’ Z=i Ѩiã≤ux "≥∞~°∞QÆ∞Ѩ~K_®xH˜ „ѨÜ∞« uflã¨∞Ok? ÷ ° « Î 1. 21% 2. 23% 1. Éèí∂q∞ÖËx "å~°∞ 2. z#fl, ã¨#flHÍ~°∞ Ô~·`«∞Å∞ 3. 25% 4. 26% 3. KÕu=$u÷^•~°∞Å∞ 4. ÃÑ·"å~°O^Œ~°∂ 54. =º=™ê÷Ѩ~°"≥∞ÿ# x~°∞^ÀºQÆ ã¨fiÉèÏ=O? 44. ~åÜ«∞Åã‘=∞ Jaè=$kú É’~°∞¤#∞ ZѨC_»∞ U~°ÊiKå~°∞? 1. `å`å¯eHõO 2. n~°…HÍeHõO 1. 1968–69 2. 1969–70 3. xÜ«∞q∞`« HÍÅO 4. K«„H©Ü«∞O 3. 1970–71 4. 1967–68 55. ѨÏìaè J„yHÍ~°∞¤ „Ѩ`ÕºHõ`« Uq∞˜? 45. =i ѨO@ kQÆ∞|_çÖ’, L`åÊ^ŒHõ`«Ö’ ^Õâ◊OÖ’ ÔHÖÏ¡ „Ѩ^äŒ=∞ 1. =º=™êÜ«∞ ѨO@ʼnõΩ ~°∞} ™œHõ~°ºO ™ê÷#OÖ’ L#fl lÖÏ¡ Uk? 2. Ô~·`«∞ʼnõΩ =ºH˜ÎQÆ`« „Ѩ=∂^Œ c=∂ ™œHõ~°ºO 1. `«∂~°∞Ê QÀ^•=i 2. ѨtÛ=∞ QÀ^•=i 3. Wk PO„^è• ÉϺO‰õΩ HÍ~°∞¤ 3. Hõ$ëê‚ 4. QÆ∞O@∂~°∞ 4. ÃÑ·=hfl 46. W#∞=Ú L‰õΩ¯ Ѩi„â◊=∞ U ~°Hõ"≥∞ÿ# Ѩi„â◊=∞? 56. ~å~Úf`À ‰õÄ_ç# aÜ«∞ºO Ѩ^äŒHÍxfl =∞# ~åROÖ’ U 1. =∞øeHõ ÉèÏs Ѩi„â◊=∞ ã¨O=`«û~°OÖ’ „Ѩ"Õâ◊ÃÑÏì~°∞? 2. =º=™êÜ«∞^è•~° Ѩi„â◊=∞ 1. 1990 2. 1999 3. L`«ÊuΠѨi„â◊=∞ 3. 1970 4. 1980 4. UnHÍ^Œ∞ 57. ~å^è•Hõ$+¨‚<£ Hõq∞© ã≤á¶ê~°∞û? 47. z#fl `«~°Ç¨ Ѩi„â◊=∞‰õΩ ÃÑ@∞ì|_ç Ѩiq∞u ZO`«? 1. ã¨O™ê÷Ѩ~°"≥∞ÿ# Ѩ~°Ñ¨u ÃÑOK«_»O 1. 25 ÅHõΔÅ∞ 2. 50 ÅHõΔÅ∞ 2. ã¨Ç¨ÏHÍ~° =º=ã¨÷ Ѩxf~°∞ "≥∞~°∞QÆ∞‰õΩ 3. 75 ÅHõΔÅ∞ 4. 1 HÀ˜ 3. "≥Úɡ·Öò ÉϺOH˜OQ∑ q^è•#O ^•fi~å Ô~·`«∞ʼnõΩ ~°∞}™œHõ~°ºO 4. ã¨O™ê÷Ѩ~°O HÍx Ѩ~°Ñ¨u xÜ«∞O„`«} 48. D H˜Ok "å˜Ö’ `«Ñ¨CQÍ [`«Ñ¨iz#k QÆ∞iÎOK«O_ç? 58. D H˜Ok"åxÖ’ =∞# ~åROÖ’ KÕ¿ã áÈ_»∞ =º=™êÜ«∞ q^è•#O 1. [ÅÜ«∞[˝O– „Ѩu ѨO@‰õΩ h~°∞ U~°Hõ"≥∞ÿ#k? 2. WOk~°=∞‡ – „QÍg∞}–=Úxã≤áêe©Å ¿Ñ^Œ"åiH˜ QÆ$ǨÅ∞ 1. ™êO„^Œ =º=™êÜ«∞O 2. E"£∞ =º=™êÜ«∞O   Hõh㨠ã¨^Œ∞áêÜ«∂Å∞ 3. q∞„â◊=∞ =º=™êÜ«∞O 4. „_çѶπì =º=™êÜ«∞O 3. ~år"£ ã¨fiQÆ$Ç¨Ï – #QÆ~åÅÖ’x =∞^躌 `«~Qu „Ѩ[ʼnõΩ QÆ$ǨÅ∞ °Æ 59. ã¨Ç¨ÏHÍ~° Ѩ~°Ñ¨u x~å‡}OÖ’ kQÆ∞= #∞Oz ÃÑ·H˜ ã¨Ô~·# „Hõ=∂xfl 4. NERGA – JO^ŒiH© QÆ$ǨÅ∞ QÆ∞iÎOK«O_ç? 49. 20 ã¨∂„`åŠѨ^äŒHõO, =∞^蕺ǨÏfl Éè’[# Ѩ^äŒHõO „Ѩ"Õâ◊Ãјì# 1. „áê^äq∞Hõ =º=™êÜ«∞ Ѩ~Ñu ã¨OѶ∂Å∞, lÖÏ¡ HÀ-PѨ~˜"£ Œ ° ¨ ¨ ˆ „Ѩ}ÏoHõ? ÃãO„@Öò ÉϺO‰õΩÅ∞ 1. 5= „Ѩ}ÏoHõ 2. 6= „Ѩ}ÏoHõ 2. ~å„+¨ ì ™ ê÷ ~ ÚÖ’ HÀ-PѨ ˆ ~ ˜ " £ ã¨ Ç ¨ Ï HÍ~° ÉϺO‰õ Ω Å∞, 3. 4= „Ѩ}ÏoHõ 4. 3= „Ѩ}ÏoHõ lÖÏ¡™ê÷~ÚÖ’ „áê^äŒq∞Hõ =º=™êÜ«∞ ã¨Ç¨ÏHÍ~° ÉϺO‰õΩÅ∞
  7. 7. 3. "å}˜[º ÉϺO‰õΩÅ∞, „áê^äŒq∞Hõ ã¨Ç¨ÏHÍ~° ÉϺO‰õΩÅ∞, lÖÏ¡ 69. P^è•~°O 9 ÃãO.g∞., Z`«∞Î 4 ÃãO.g∞. QÆÅ XHõ ã¨=∞ÉÏǨï ã¨Ç¨ÏHÍ~° ÉϺO‰õΩÅ∞ "≥·âßźO? 4. ÃÑ·"Õg HÍ=Ù 1. 9 K«.ÃãO.g∞. 2. 4 K«.ÃãO.g∞ 60. PO„^茄Ѩ^ÕâòÖ’ Éèí∂ã¨O㨯~°}Å (Éèí∂Hõ=∞`åŠѨiq∞u) K«@ìO 1973Ö’ „áê~°OaèOK«|_»QÍ ZѨʘ#∞O_ç J=∞Å∞Ö’H˜ 3. 36 K«. ÃãO.g∞ 4. 13 K«.ÃãO.g∞ =zÛOk? 70. „Ѩ^è•# ã¨OYº ÖË^• ã¨OÜ«ÚHõÎ ã¨OYº HÍxk? 1. 1974 [#=i 2. 1975 [#=i 1. 0 2. 1 3. 1979 [#=i 4. 1981 [#=i 3. 3 4. 2 61. "åi¬Hõ =_ô¤ˆ~@∞ 10 âß`«O K˘Ñ¨ÙÊ# ã¨O=`«û~åxH˜ XHõ™êi 71. ZÖ’ 30 âß`«O ´ a Ö’ 0.25 ´ ã≤Ö’ 1/5 J~Ú<å Z: a K«„Hõ=_ô¤ Hõ_ç`Õ 3 ã¨O=`«û~åÅ `«~°∞"å`« P =_ô¤ "≥Ú`«ÎO ~°∂. : ã≤ ZO`«? 331 J~Ú#, Jã¨Å∞ ZO`«? 1. 12 : 15 : 10 2. 10 : 12 : 15 1. ~°∂. 900 2. ~°∂. 1000 3. 10 : 15 : 12 4. 15 : 12 : 10 3. ~°∂. 1050 4 ~°∂. 1100 72. ~°∂. 1,440#∞ Ô~O_»∞ ÉèÏQÍÅ∞QÍ KÕ¿ãÎ, XHõ ÉèÏQÆO Ô~O_»= 62. XHõ ^Œ∞HÍ}^•~°∞_»∞ XHõ =ã¨∞Î=ÙÃÑ· L#fl ^èŒ~°ÃÑ· 10 âß`«O ÉèÏQÆOÖ’ 7/9=O`«∞ LOk. JѨÙÊ_»∞ z#fl ÉèÏQÆO qÅ∞= ZO`«? _癜¯O@∞ WzÛ 20 âß`«O ÖÏÉèíO á⁄O^•_»∞ . P =ã¨∞Î=ÙÃÑ· 1. ~°∂. 810 2. ~°∂. 630 L#fl ^èŒ~° ~°∂. 280. J~Ú`Õ, P =ã¨∞Î=Ù "åã¨Î= ^èŒ~° ZO`«? 1. ~°∂. 195 2. ~°∂. 200 3. ~°∂. 405 4. ~°∂. 1035 3. ~°∂. 225 4. ~°∂. 215 73. „Ѩã∞`O `«O„_ô H˘_»∞‰õΩÅ =Ü«∞ã¨∞Å "≥Ú`«O 60 ã¨O=`«û~åÅ∞. ¨Î « Î 63. ~å=Ú _»[#∞ ~°∂. 3.75Å "≥Å K˘Ñ¨ÙÊ# 1600 HÀ_çQÆ∞_»∞¡ 6 ã¨O=`«û~åÅ „H˜`«O `«O„_ç =Ü«∞ã¨∞ H˘_»∞‰õΩ =Ü«∞ã¨∞‰õΩ S^Œ∞ H˘<≥#∞. JO^Œ∞Ö’ 900 QÆ∞_»¡#∞ Ô~O_»∞ QÆ∞_»∞¡ ~°∂. 1 K˘Ñ¨ÙÊ# Ô~@∞¡ LO_Õk. 6 ã¨O=`«û~åÅ `«~°∞"å`« H˘_»∞‰õΩ =Ü«∞ã¨∞ ZO`« Jq∞‡, q∞QÆ`å "å˜x 5 QÆ∞_»∞¡ ~°∂. 2 K˘Ñ¨ÙÊ# q„Hõ~ÚOK≥#∞. LO_»∞#∞? J~Ú`Õ J`«#∞ á⁄Ok# #+¨ìO ÖË^• ÖÏÉèíO âß`«O ZO`«? 1. 20 ã¨O=`«û~åÅ∞ 2. 14 ã¨O=`«û~åÅ∞ 1. 40 âß`«O 2. 45 âß`«O 3. 12 ã¨O=`«û~åÅ∞ 4. 18 ã¨O=`«û~åÅ∞ 3. 42 âß`«O 4. 46 âß`«O 74. XHõ =ã¨∞Î=Ù#∞ 29 âß`«O #ëêìxH˜ q„Hõ~ÚOKå~°∞. ^•xx 64. 741560 + 935416 + 1143 +17364=? ~°∂. 84Å∞ Z‰õΩ¯=‰õΩ q„Hõ~Ú¿ãÎ 11 âß`«O ÖÏÉèO =zÛ LO_Õk. í 1. 1694583 2. 1695438 J~Ú`Õ P =ã¨∞Î=Ù `«Ü«∂s ^èŒ~° ZO`«? 3. 1695483 4. 1659483 1. ~°∂. 210 2. ~°∂. 200 65. XHõ ã¨OYºÖ’ 35 âß`«O ZO`À `≥Å∞ã¨∞HÀ"åÅO>Ë, ^•xx 3. ~°∂. 180 4. ~°∂. 170 ^Õx`À QÆ∞}˜OKåe? 75. XHõ Ô~·Å∞ XHõ ¿ãì+¨<£ #∞Oz =∞~˘Hõ ¿ãì+¨<£‰õΩ QÆO@‰õΩ 20 1. 7/20 2. 3.5 3. 17/20 4. 5 H˜Ö’g∞@~°¡ "ÕQÆO`À "≥à’ÎOk. uiy QÆO@‰õΩ 30 H˜Ö’g∞@~°¡ 66. XHõ ã¨OYºÖ’ 20 âß`«O 10 J~Ú`Õ, P ã¨OYº "ÕQÆO`À =™ÈÎOk. J~Ú`Õ "≥Ú`«ÎO „Ѩܫ∂}Ѩ٠ã¨QÆ@∞ "ÕQÆO 1. 30 2. 40 ZO`«? 3. 50 4. 70 1. QÆO@‰õΩ 25 H˜Ö’g∞@~°∞¡ 67. XHõ "≥Ú`«ÎO xiÌ+¨ì =_ô¤ˆ~@∞`À 20 ã¨O=`«û~åÅÖ’ Ô~˜ìOѨ٠2. QÆO@‰õΩ 24 H˜Ö’g∞@~°∞¡ J~Ú`Õ, <åÅ∞QÆ∞ Ô~@∞¡ HÍ=_®xH˜ Zxfl ã¨O=`«û~åÅ∞ 3. QÆO@‰õΩ 35 H˜Ö’g∞@~°∞¡ Ѩ_»∞`«∞Ok? 4. QÆO@‰õΩ 40 H˜Ö’g∞@~°∞¡ 1. 40 ã¨O=`«û~åÅ∞ 2. 50 ã¨O=`«û~åÅ∞ 3. 60 ã¨O=`«û~åÅ∞ 4. 80 ã¨O=`«û~åÅ∞ 76. XHõ ǨϟÖò¿ãÖò =~°Î‰õΩ_»∞ =ã¨∞Î=ÙÅ#∞ 20 âß`«O ÖÏÉèíO`À 68. 0, 1, 2, 3, 4 J<Õ <åÅ∞QÆ∞ JOÔHÅ∞ JxflO˜x XˆHXHõ™êi zÅ¡~° =~°Î‰õΩxH˜ q„Hõ~Ú™êÎ_»∞. zÅ¡~° =~°Î‰õΩ_»∞ "å˜x 25 =∂„`«"Õ∞ LѨÜ≥∂yã¨∂Î U~°Ê_»¤ ã¨OYºÅÖ’ JuÃÑ^ŒÌ ã¨OYº‰õΩ, âß`«O ÖÏÉèíO`À ~°∂. 3,375 ^èŒ~°‰õΩ q„Hõ~Ú™êÎ_»∞. J~Ú`Õ Juz#fl ã¨OYº‰õΩ =∞^茺 =º`åºã¨O ǨϟÖò¿ãÖò =~°Î‰õΩxH˜ Ѩ_»¤ Jã¨Å∞ ^èŒ~° ZO`«? 1. 32976 2. 32679 1. ~°∂. 2,700 2. ~°∂. 2,250 3. 32769 4. Un HÍ^Œ∞ 3. ~°∂. 2,400 4. ~°∂. 2,475
  8. 8. 77. Z J<Õ =ºH˜Î XHõ Ѩxx 9 ~ÀAÅÖ’ KÕÜ«∞QÆÅ_»∞. a J<Õ =ºH˜Î 1. 95 _ç„wÅ á¶êÔ~<£ Ç‘Ïò 18 ~ÀAÅÖ’ ѨÓiÎ KÕÜ«∞QÆÅ_»∞. W^ŒÌ~°∞ HõÅã≤ P Ѩxx 2. 85 _ç„wÅ á¶êÔ~<£ Ç‘Ïò „áê~°OaèOKå~°∞. J~Ú`Õ Ñ¨x ѨÓiÎ HÍ=_®xH˜ 3 ~ÀAÅ 3. 99 _ç„wÅ á¶êÔ~<£ Ç‘Ïò =ÚO^Œ∞ Z "≥oáÈÜ≥∞#∞. P Ѩx ѨÓiÎ HÍ=_®xH˜ Ѩ# ~ÀAÅ∞ ¡ ì˜ 4. 90 _ç„wÅ á¶êÔ~<£ Ç‘Ïò Zxfl? 86. 7654 ˛ 99 ´ ? 1. 7 ~ÀAÅ∞ 2. 5 ~ÀAÅ∞ 1. 777746 2. 757746 3. 8 ~ÀAÅ∞ 4. 11 ~ÀAÅ∞ 3. 767747 4. 767777 88. XHõ ã¨OYº ^•x 20 âß`«O HõO>Ë 20 JkèHõOQÍ LOk. 87. "≥Ú^Œ ˜ Ѩk ã¨Ç¨Ï[ ã¨OYºÅ "≥Ú`«ÎO ZO`«? J~Ú`Õ P ã¨OYº Uk? 1. 54 2. 55 1. 20 2. 25 3. 43 4. 100 3. 50 4. 80 88. Ѷ¨}˜ XHõ Ѩxx 4 ~ÀAÅÖ’ J^Õ Ñ¨xx ã¨∞nè~ü 6 ~ÀAÅÖ’ 79. H˘O`« "≥Ú`«ÎO _»|∞ƒ#∞ Z, a =∞iÜ«Ú ã≤ʼnõΩ 1/2, 1/3, KÕÜ«∞QÆÅ~°∞. ™ê~Ú 11/2 Ô~@∞¡ Ѷ¨}˜ Hõ<åfl "ÕQÆ=O`«OQÍ 1/4 x+¨ÊuÎÖ’ ѨOKå~°∞. Z a HõO>Ë ~°∂. 400 Z‰õΩ¯= ѨxѨÓiÎ KÕÜ«∞QÆÅ_»∞. =ÚQÆ∞æ~°∞ Hõeã≤ "≥Ú`«ÎO Zxfl ~ÀAÅÖ’ á⁄Ok#KÀ "≥Ú`«ÎO _»|∞ƒ ZO`«? ѨÓiÎ K≥Ü«∞ºQÆÅ~°∞? 1. ~°∂. 1560 2. ~°∂. 1870 5 1 1. 1 2. 1 3. ~°∂. 2700 4. ~°∂. 2600 19 19 80. XHõ ã¨ÎOÉèíO Ü≥ÚHõ¯ 1/6=O`«∞ |∞~°^ŒÖ’ ‰õÄ~°∞‰õΩáÈÜ≥∞#∞. 1 3. 2 4. 1 2 q∞ye# ^•xÖ’ ã¨QÆ ÉèÏQÆO h˜Ö’ LO_»QÍ, 5 g∞@~°∞¡ h˜ 89. 2, 3, 4, 5, 6 =∞iÜ«Ú 7Å`À xâı≈+¨OQÍ ÉèÏyOѨ|_»∞ 4 ÃÑ· ÉèÏQÍ# L#flk. J~Ú`Õ P ã¨ÎOÉèíO á⁄_»=Ù ZO`«? JOÔHÅ∞ QÆÅ Hõx+¨ª ã¨OYº Uk? 1. 7.5 g∞@~°∞¡ 2. 8.5 g∞@~°∞¡ 1. 1100 2. 1,260 3. 10 g∞@~°∞¡ 4. 12 g∞@~°∞¡ 3. 2,424 4. 4,200 81. XHõ =ºH˜Î QÆO@‰õΩ 10 H˜Ö’g∞@~°∞¡‰õΩ |^Œ∞Å∞ 14 H˜Ö’g∞@~°¡ 90. XHõ n~°…K«`«∞~°„™êHÍ~°OÖ’ L#fl á⁄ÅO H˘Å`«Å∞ 12˛16. "ÕQÆO`À #_ç¿ãÎ =∞~˘Hõ 20 H˜Ö’g∞@~°∞¡ J^Œ#OQÍ #_çz J~Ú`Õ Hõ~°‚O á⁄_»=Ù ZO`«? LO_Õ"å_»∞. J~Ú`Õ J`«_»∞ „Ѩܫ∂}˜Oz# ^Œ∂~°O ZO`«? 1. 25 g∞@~°∞¡ 2. 30 g∞@~°∞¡ 1. 50 H˜Ö’g∞@~°∞¡ 2. 56 H˜Ö’g∞@~°∞¡ 3. 20 g∞@~°∞¡ 4. 35 g∞@~°∞¡ 3. 70 H˜Ö’g∞@~°∞¡ 4. 80 H˜Ö’g∞@~°∞¡ 91. NHÍO`ü L`«Î~°O "≥·Ñ¨Ù#‰õΩ 10 H˜.g∞. #_»K≥#∞. JHõ¯_» #∞O_ç 82. 20Ö’ Ѩkâß`«O =∞iÜ«Ú 10Ö’ 20 âß`«O HõeÑ≤`Õ Wk ^ŒH˜Δ}O "≥·Ñ¨Ù#‰õΩ 6 H˜.g∞. #_çK≥#∞. =∞~°ÖÏ `«∂~°∞Ê "≥·Ñ¨Ù#‰õΩ nxH˜ ã¨=∂#O J=Ù`«∞Ok? 3 H˜.g∞. #_çK≥#∞. |Ü«∞Å∞^Õi# ™ê÷#O #∞O_ç U kâ◊Ö’ 1. 20Ö’ Ѩkâß`«O 2. 10Ö’ W~°"≥·âß`«O ZO`« ^Œ∂~°OÖ’ =Ù<åfl_»∞ ? 3. 200Ö’ XHõ âß`«O 4. 200Ö’ Ô~O_»∞ âß`«O 1. 7 H˜.g∞. `«∂~°∞Ê 2. 5 H˜.g∞. Ѩ_»=∞~° 83. 616 ÃãO.g∞2. "≥·âßźO Hõey# =$`«ÎO Ü≥ÚHõ¯ "庙ê~°÷O 3. 5 H˜.g∞. Dâß#º 4. 7 H˜.g∞. Ѩ_»=∞~° 92. XHõ KèåÜ«∞ z„`åxfl K«∂Ñ≤ã¨∂Î XHõ Pq_» D „H˜Ok q^èŒOQÍ ZO`«? J<åfl~°∞. 1. 16 ÃãO.g∞. 2. 12 ÃãO.g∞. <å‰õΩ ™È^Œ~°∞Å∞ HÍx ™È^ŒiÅ∞HÍx ÖË~°∞, HÍh Pq_» `«e¡ =∂ 3. 14 ÃãO.g∞. 4. Un HÍ^Œ∞ J=∞‡ ‰õÄ`«∞~°∞, Z=i KèåÜ«∂ z„`«O Jk? 84. `«~°∞"å`« ã¨OYº#∞ Hõ#∞Q˘#O_ç: 1. Pq_»^Õ 1, 4, 7, 10, ... 2. Pq_» `«e¡k 1. 13 2. 12 3. Pq_» "Õ∞#HÀ_»ek 3. 14 4. 11 4. Pq_» ‰õÄ`«∞ik 85. h~°∞ 212 _ç„wÅ á¶êÔ~<£Ç‘Ïò ÖË^• 100 _ç„wÅ ÃãeûÜ«∞ãπ 93. z#fl Ñ≤Å¡Å∞ ‰õÄ~˘Û#fl XHõ =~°∞ã¨Ö’ =x`« Z_»=∞ "≥·Ñ¨Ù #∞O_ç U_Àk =∞iÜ«Ú he=∞ ‰õΩ_ç"≥·Ñ¨Ù #∞O_ç <åÅ∞QÀk. "å~°∞ =^ŒÌ =∞~°∞QÆ∞`«∞Ok. 32 _ç„wÅ á¶êÔ~<£Ç‘Ïò ÖË^• 0 _ç„wÅ ‰õÄ~°∞Û#fl ã¨÷ÖÏÅ#∞ Ѩ~°ã¨Ê~°O =∂~°∞Û‰õΩ#fl Z_»Å =x`« ÃãeûÜ«∞ãπ =^ŒÌ Ѷ¨∞hÉèí=#O K≥O^Œ∞`«∞Ok. XHõ ~ÀA LëÈ‚„QÆ`« Z_»=∞"≥·Ñ¨Ù #∞O_ç 15= ÉÏeHõ J=Ù`«∞Ok. JѨC_»∞ ‰õΩ_ç"≥·Ñ¨Ù 35 _ç„wÅ ÃãeûÜ«∞ãπ J~Ú`Õ, Jk ^Õx`À ã¨=∂#O? #∞O_ç he=∞ Z<Àflk?
  9. 9. 1. <åÅ∞QÀk 2. Zxq∞^Àk 97. bѨ٠ã¨O=`«û~°=ÚHÍx XHõ ã¨O=`«û~°=Ú Ü≥ÚHõ¯ [#=i 3. Ѩ^ŒH˘O_Àk 4. Ѩ<≥flO_Àk XHõ@= `Õn ™È=∞"å~°O J~Ú`Õ J^Õ ã¨O=`«û~°=Ú Ü≥ÚHõ¯ 94. ã¨z<£ `«∂~°∞Ê "≥·Ñ¨Ù#‰õΩ 75 g∞, #_»z, Z_»=∞ "≥·Ñ¨Ù#‰õΩ uiy _çâ◊O|~°∞ 31= `Õn U "å~°=Ú J=Ù`«∞Ok? 25 g∞, #_»K≥#∞. =∞~°ÖÏ Z_»=∞ "≥·Ñ¨Ù#‰õΩ uiy 40 g∞. 1. ™È=∞"å~°=Ú 2. |∞^èŒ"å~°=Ú #_»K≥#∞. =∞~°ÖÏ Z_»=∞"≥·Ñ¨Ù#‰õΩ uiy 25 g∞. #_»K≥#∞. 3. â◊√„Hõ"å~°=Ú 4. â◊x"å~°=Ú |Ü«∞Å∞^Õi# ™ê÷#O #∞O_ç J`«#∞ WѨÙ_»∞ ZO`« ^Œ∂~°OÖ’ 98. XHõ á¶È’Ö’ L#fl XHõ P"≥∞ "≥·Ñ¨Ù K«∂ѨÙ`«∂ XHõ P"≥∞ WÏ¡ =Ù<åfl_»∞ ? J#flk. ''<å‰õΩ ™È^Œ~°∞_»∞ HÍx ™È^Œi HÍx ÖË~°∞. P á¶È’Ö’ 1. 140 g∞. 2. 50 g∞. L#fl P"≥∞ `«e¡ =∂ J=∞‡ Ü≥ÚHõ¯ ‰õΩ=∂Ô~Η— P á¶È’Ö’x 3. 115 g∞. 4. 35 g∞. =ºH˜Î Z=~°∞? 95. 35 =∞Ok q^•º~°∞Ö’¡ Jx~°∞^è£ ™ê÷#=Ú XHõ z=~° #∞O_ç 1. P"≥∞ 2. P"≥∞ `«e¡ 25 J~Ú`Õ, WOH˘Hõ z=~°∞flOz J`«x ™ê÷#O? 3. P"≥∞ ‰õΩ=∂Ô~Î 4. P"≥∞ Ñ≤xfl 99. ã¨∞xÖò HõO>Ë ~°q á⁄_»"#"å_»∞. ~°q HõO>Ë ~åA á⁄_»"#"å_»∞, ·≥ ·≥ 1. 10 2. 11 „H˜+¨‚ J<Õ"å_»∞ â’Éèí<£ HõO>Ë á⁄_»"≥·#"å_»∞, ã¨∞xÖò HõO>Ë 3. 12 4. 15 z#fl"å_»∞. gà◊¡O^ŒiÖ’ á⁄_»"≥·#"å_»∞ Z=~°∞? 96. A,B,C,D,E,F J<Õ P~°∞QÆ∞~°∞ ‰õΩ@∞O| ã¨Éèí∞ºÅ∞ Hõeã≤ 1. ~åA 2. ~°q „Ѩܫ∂}O KÕã¨∞Î<åfl~°∞. A H˘_»∞‰õΩ B J~Ú`Õ B `«e¡ C,A,C 3. „H˜+¨‚ 4. ã¨∞xÖò ^ŒOѨ`«∞Å∞.C ™È^Œ~°∞_»∞ E, A Hõ=∂Ô~Î D. B ™È^Œ~°∞_»∞ F. P 100. =∂ `«O„_çQÍi Ü≥ÚHõ¯ ™È^Œi Ü≥ÚHõ¯ H˘_»∞‰õΩ Ü≥ÚHõ¯ ‰õΩ@∞O|=ÚÖ’ ZO`«=∞Ok =∞QÆ"åà◊√§ L<åfl~°∞. ‰õÄ`«∞~°∞‰õΩ, <å‰õΩ QÆÅ ã¨O|O^èŒO? 1. 2 2. 3 1. Hõl<£ 2. ™È^Œi 3. 4 4. 5 3. hãπ 4. J=∞‡ `«~°Ñ¨Ù# PO˜ 7654321098765432121098765432109876543210987654321 7654321098765432121098765432109876543210987654321 7654321098765432121098765432109876543210987654321 ["å|∞Å∞ 7654321098765432121098765432109876543210987654321 7654321098765432121098765432109876543210987654321 7654321098765432121098765432109876543210987654321 7654321098765432121098765432109876543210987654321 1. 3 2. 3 3. 2 4. 3 5. 3 6. 2 7. 3 8. 3 9. 4 10. 2 11. 4 12. 2 13. 3 14. 4 15. 1 16. 4 17. 4 18. 2 19. 4 20. 4 21. 2 22. 1 23. 3 24. 1 25. 3 26. 1 27. 3 28. 1 29. 3 30. 3 31. 2 32. 3 33. 4 34. 3 35. 4 36. 1 37. 2 38. 4 39. 1 40. 3 41. 3 42. 1 43. 2 44. 2 45. 2 46. 1 47. 4 48. 4 49. 2 50. 2 51. 1 52. 1 53. 4 54. 2 55. 4 56. 4 57. 3 58. 2 59. 1 60. 2 61. 2 62. 2 63. 4 64. 2 65. 1 66. 3 67. 3 68. 1 69. 3 70. 2 71. 2 72. 2 73. 1 74. 1 75. 2 76. 2 77. 3 78. 2 79. 4 80. 4 81. 1 82. 4 83. 3 84. 1 85. 1 86. 2 87. 2 88. 1 89. 3 90. 3 91. 3 92. 4 93. 4 94. 4 95. 2 96. 3 97. 1 98. 1 99. 1 100. 3

×