Rospiggen nr 8 2017 (budget 2018)

Kristian Krassman
Kristian KrassmanPolitisk handläggare em Socialdemokratiska riksdagsgruppen

Socialdemoraterna i Österåker, Rospiggen #8 2017. Temanummer Budget 2018.

1
Rospiggen
mötespunkten Nr. 8 - 15 nov 2017
Ökad personaltäthet
i förskola och skola
Satsa mer på barn med särskil-
da behov. Låt föräldrarna slippa
kämpa om varenda liten insats.
Bygga nya och upprusta
nuvarande förskolor och
skolor
Jag vill ha
kommunal
hemtjänst!
Gång- och cykelväg
på Ljusterö
Österåker - kan mer och bättre
Österåker kan mer och bättre!
Österåker med sin vackra natur, med
skärgården in på knuten och samtidigt
med sin närhet till Stockholms city, har
kvalitéer som rätt använda ger stora
möjligheter. Dessa möjligheter har
tyvärr alltför ensidigt inskränkts av
ständiga skattesänkningar. All utveck-
ling har i prioritet kommit därefter,
ibland mycket långt efter.
Under de senaste sju åren har
effekten av allt lägre kommunalskatt
gett minskade intäkter med 160
miljoner kronor. För 160 miljoner
kronor, hade minskningen av barn i
barngrupperna i förskolan varit möjlig
och med fler förskolelärare och nya
förskoleavdelningar. Nolltaxa för
ungdomsidrotten för hyra av idrottslo-
kaler hade varit genomförd. Slitna
förskolelokaler och klassrum hade
kunnat renoveras. Nya skolor hade
kunnat byggas liksom fler händer i
omsorgen hade anställts. Barn med
särskilda behov hade kunnat få bättre
skolgång och den skolskjuts som de
har behov av.
Skattesänkarracet för Österåker
borde vara slut för länge sen.
Fler invånare, låg arbetslöshet, ökade
statsbidrag och skatteintäkter har gett
goda ekonomiska förutsättningar
under en rad år. Ska den utveckling
fortsatt vara god måste Österåker
bättre se om sitt hus. De två enklaste
politiska besluten som finns är anting-
en att sänka skatten eller höja den. Det
som är den verkliga utmaningen för
politiken är att ta ansvar för den
kärnverksamhet som vi fått i förtro-
ende av väljarna att leda. Vi måste
investera i skolan, förskolan och
omsorgen samt att göra det smart.
Vi måste investera i vår personal,
inte minst genom bättre arbetsmiljö,
vara en attraktiv arbetsplats och
prioritera utbildning och kompetensut-
veckling. Med den här budgeten ser vi
till att vända Alcea-skutan. Vi gör det
genom att lägga ett budgetförslag som
ger Österåker chansen att stolt kunna
visa sig från en helt annan sida. Vi har
tagit del av analyser och handlingar,
lyssnat till professionella tjänstemäns
bedömningar, till åsikter, synpunkter
och förslag från medborgare. Vägt allt
samman och resultatet är en budget
för vår kommun år 2018 med plan år
2019 och år 2020 vid namn ”Österåker
2
Rospiggen
Budget
2018
Jämförelser	ramar	2017-2018	och	med	den	styrande	minoriteten	
(tusenstal	kronor)	
	
	
Nämndernas	ramar	
	
	
Budget	2017	
	
	
Budget	2018	
	
	
Skillnad	
Skillnad	
S/styrande	
minoritet	
	
Kommunfullmäktige	
	
-11	250	 -14	765	 3	515	 1	865	
Kommunstyrelsen	
	
-263	000	 -255	977	 -7	223	 -	4		323	
Kultur-	och	fritidsnämnden	
	
-88	200	 -94	080	 5	880	 6	230	
Skolnämnden	
	
-1	127	625	 -1	211	200	 83	575	 23	800	
Vård-	och	omsorgsnämnden	
	
-659	300	 -678	300	 19	000	 4	550	
Byggnadsnämnden	
	
-47	650	 -50	750	 3	100	 3	400	
Miljö-	och	hälsoskyddsnämnden	
	
-13	050	 -14	890	 1	840	 1	190	
Socialnämnden	
	
199	175	 -160	140	 30	035	 64	90	
Summa	 -	2	409	450	 -2	480	102	 70	652	 43	202	
	
Vi satsar totalt 83 mkr (jämfört med
budget 2017) på förskola, skola och
gymnasium. Genom bl.a. ökad förskole
och skolpeng med särskild höjning av
stödet för barn med särskilda behov. En
särskild satsning för att minska antalet
barn i barngrupperna i förskolan. Öka-
de resurser till elevhälsan, utvecklings-
medel till fortbildning och permanenta
förskollärarutbildningen. Vi tillför 2,2
mkr för att barn med särskilda behov
skall ha rätt till den skolskjuts som de
har behov av. En mängd av våra skollo-
kaler är undermåliga och inte anpassa-
de för modern skolverksamhet, vilket
går ut över elevernas måluppfyllels. För
att klara alla elever i grundskolan och
ge möjligheter till att minska antalet
barn i barngrupperna i förskolan tillför
vi ytterligare 20 mkr i ett förskole-och
klassrumslyft.
Vi satsar totalt 19 mkr (jfm med bud-
get 2017) på vård och omsorg. För att
möta behovet med fler äldre inom om-
Exempel på några av våra satsningar
sorgen tillför vi extra resurser till hem-
tjänsten samt förstärker med bistånds-
handläggare. Vi prioriterar att en
återuppbyggnad av den tidigare kom-
munala hemtjänsten skall inledas. Vi
tillför en ny tjänst som syn- och hörsel-
instruktör. Projektet möten mellan ge-
nerationer inspirerat från Helsingfors
startas och vi tillför även extra resurser
så att personal på äldreboende ges möj-
lighet att genomgå en Silvia Certifiering.
Vi satsar totalt 9,2 mkr (jfm med bud-
get 2017) på kultur, fritid och idrott.
Fler skall kunna odla sitt musikintresse,
därför halverar vi egenavgiften till mu-
sikskolan. Vi ökar stödet till ungdomsi-
drotten genom att halvera taxan för
hyra av kommunens idrottshallar. Fler
fritidsfältare anställs och en ny tjänst
som kultursamordnare inrättas. Vi ger
uppdrag om att planera för ny modern
simhall.
Vi har inte bara tittat på våra nämn-
ders uppdrag, vi har även tittat på hur vi
organiserar vårt arbete. Vi har länge va-
rit kritiska till den beställar- och utfö-
rarmodell som kommunen har, nu före-
slår vi att en ny modell tas fram. Vi
måste göra mer och göra det bättre och
två områden som vi verkligen priorite-
rar i detta är skärgården och vårt kli-
mat. Vi inrättar ett Skärgårdsutskott
och ett Klimat-och hållbarhetsutskott
där vi sätter fokus på dessa frågor till-
sammans med de råd och andra grup-
peringar som finns inom områdena.
Den budget vi nu lägger löser inte allt.
Men det är en bra start till något nytt
och bättre.
Jämförelser mellan Socialdemokratiska budgetar 2017 och 2018 samt skillnaden mellan S budgetförslag 2018 och
den styrande minoritetens (Alliansen) förslag.
3
Rospiggen
”Kommunerna skall förvalta sina medel
på ett sådant sätt att krav på god av-
kastning och betryggande säkerhet kan
tillgodoses. Enligt vår uppfattning är en
budget i balans, dvs att intäkter och ut-
gifter går ihop en självklarhet. En bud-
get skall alltid hållas. Men det räcker
inte att Österåkers kommun enbart har
en god ekonomisk hushållning, utan
Österåker ska också leverera kvalitet i
de verksamheter som Österåkers kom-
mun driver för sina medborgare. Att
verksamheterna når sina kvalitetsmål
är lika viktigt för oss som att en budget
går ihop på sista raden”
Nämndernas budgetar
Kultur- och
Fritidsnämnden
Satsning: 4,2 mkr
Det här är några av våra satsningar i
den socialdemokratiska budgeten, sä-
ger Kristina Embäck:
Att Kultur- och fritidsnämnden till-
sammans med kommunstyrelsen tar
fram ett konkret förslag för utbyggnad
av Solskiftesgården för genomförande
under år 2018.
Att också att Kultur- och fritidsnämn-
den tillsammans med kommunstyrel-
sen tar fram ett konkret förslag för öpp-
nande av en fritidsgård i Svinnige.
Vi vill skapa en mötesplats i centrala
Åkersberga, exempelvis ungdomens
hus i Kulturknutens lokaler.
Vi vill utöka antalet skolbiovisningar,
utöka gruppen fältassistenter.
Starta projekt för nyanlända barn/
ungdomar för att få kunskap om de oli-
ka grupperna och deras kulturer och
kunna anpassa deras tillvaro till vår kul-
tur.
Kultursamordnare
S vill ha en kultursamordnare, vars upp-
gift är att samverka med andra aktörer,
utveckla Berga Teater samt att ta fram
en strategi under år 2018 för att lyfta
teaterns verksamhet.
Det är angeläget att kommunen sat-
sar för att ridsportsutövare, såväl flick-
or som pojkar, kan utveckla sina kun-
skaper och färdigheter hästsporten. Det
är också ett sätt att lära sig hantera djur
och natur.
Steg till gratistaxa
Eftersom den nuvarande simhallen inte
håller måttet som en modern anlägg-
ning vill vi se över möjligheterna att
bygga en ny och ändamålsenlig simhall.
Vi vill ha en halvering av avgiften till
musikskolan och ta ett första steg mot
nolltaxa i de kommunala idrottsanlägg-
ningarna/lokalerna genom att halvera
hyran.
Kristina Embäck,
2:e vice ordförande
Skolnämnden
Satsning: 39 mkr
Våra prioriteringar inom skolnämnden
har som utgångspunkt i de tre viktigas-
te områdena som Skolverket konstate-
rat är avgörande för att höja resultaten
och kvaliteten inom förskola/skola/
gymnasium. Förbättra likvärdigheten,
stärka läraryrket och föra en långsiktig
skolpolitik.
Förskolan
Förskolan ska
vara lärorik och
stimulerande
för alla barn.
Barngrupperna
ska inte vara för
stora och bar-
nen ska erbju-
das en trygg
miljö där behö-
rig och kunnig
personal har tid
och möjlighet
att se varje barn.
Beslut är taget
av Österåkers kommunfullmäktige, i
bred politisk enighet, att mål om perso-
naltäthet i förskolan tas fram utifrån
tillgänglig forskning, erfarenheter och
goda exempel, samt att en plan tas fram
för hur personaltätheten ska öka för att
nå målen om cirka 5,2 barn per vuxen. I
dagsläget är antalet barn per årsarbe-
tare 6,1 vilket är samma nivå som år
2014. Sett till dagens volym skulle det
behövas ca. 22 nya avdelningar för att
nå målet. Detta skulle enligt förvalt-
ningen innebära ca.21,5 miljoner i löne-
kostnader.
En ny konkret plan måste tas fram som
tydligt visar hur antalet barn i barn-
grupperna skall minskas.
Utbildade förskollärare ökar kvalitén på
den pedagogiska verksamheten. En för-
skollärarutbildning i samverkan med
Uppsala universitet för 40 barnskötare
påbörjades hösten 2017, en verksam-
het som vi vill permanenta och tillföra
resurser.
Skolan
Lokalbristen i de centrala skolorna är
det största hindret för att kunna arbeta
effektivt och flexibelt En mängd skollo-
kaler måste därför snarast anpassas
och erbjuda tillgänglighet för alla, såväl
som att erbjuda flexibilitet i sin utform-
ning.
Vi vill att en inventering av lokalanpass-
ning i skolors och förskolors innemiljö
genomförs av fastighetsägaren Armada
Kommunfastigheter AB tillsammans
med berörda enheter, och att en åt-
gärdsplan tas fram och rangordnas i
prioritering.
I Skolnämndens budgetförslag för 2018
riktas ca 70 miljoner kronor (netto) i
stöd till elever i
förskola/ grund-
skola/gymnasie-
skola. Men som
skolinspektio-
nen säger ”Det
är svårt att sä-
kerställa likvär-
digheten mellan
skolorna då
största delen av
skolpengen för-
delas lika för var-
je elev”.
Därför vill vi sat-
sa på ökat stöd
till likvärdighet i grundskola, och tillfö-
ra 7,5 mkr i den del som rektor förfogar
över.
För ökat stöd i likvärdighet i förskola,
tillför vi 4 mkr i den del som förskole-
chef/rektor förfogar över.
För ökat stöd till likvärdighet i gymna-
sieskola, tillför vi 3 mkr i den del som
rektor förfogar över.
Istället för dagens modell vill vi införa
en elevpeng. Det innebär att skolan er-
håller en ersättning som är mer baserat
på den enskilde elevens förväntade be-
hov. Detta för att säkerställa likvärdig-
heten och utjämna skillnaderna i de
riktade insatserna och på så sätt utjäm-
na skillnaderna mellan skolor och elev-
grupper.
Elevhälsan
Elevhälsan har en avgörande roll och är
en stor utmaning. Arbetet med ökad
samverkanmellanenheternagermånga
positiva effekter och detta arbete skall
fortsätta och stärkas, bland annat ge-
nom tillsättandet av en elevhälsochef.
För rekrytering och ökad bemanning
Samt extra satsningar
4
Rospiggen
Jörgen Palmberg,
2:e vice ordförande
Utveckling av elevhälsans resurser i Österåker
inom elevhälsan tillför vi 3 mkr, i den
del som rektor förfogar över.
Lärare
Lärare och rektorer är nyckeln till en
framgångsrik skola. Att stärka läraryr-
ket handlar dock inte uteslutande om
lön. Det omfattar även frågor som tid
för undervisning, rektors ledarskap,
professionsutveckling, karriärutveck-
ling, lärarförsörjning och lärarutbild-
ningen. Vi tillför 500 tkr till utvecklings-
medel för professionsutveckling. S vill
ha en en kompetensförsörjningsplan
med åtgärder och tidsplan för att lång-
siktigt nå målet med behöriga lärare.
Vi tillför 800 tkr för nätverksbyggande
inom de prioriterade ämnesområdena
IKT samt intern kommunikation. En år-
lig investeringsbudget införs till Peda-
gogcentrum på 3 mkr till digitalisering
inom skolan, se avsnitt 6.3 investerings-
budget.
I budgetförslaget finns även satsningar
på skolbibliotek, skolskjuts, Komvux
och språkintroduktion på gymnasiet.
Vård- och Omsorgs-
nämnden
Satsning: 7,4 mkr
Uppräkning
Enligt tillgängliga uppgifter är nuvaran-
de utförargrad av biståndsbedömd
hjälp är ca.77 %. Den bör bli 85 %. Per-
sonalbristen inom äldreomsorgen är
stor och många får inte den omsorgen
de har rätt till. Det finns en överens-
kommelse mellan kommunen och per-
sonalorganisationen Kommunal om att
införa heltidstjänster som norm senast
år 2021, vilket vi anser även berör ex-
terna utförare. Budgeten för hemtjäns-
ten räknas upp med 4,5 mkr.
Hemtjänsten
Medborgarna skall ha rätt att kunna
välja kommunal hemtjänst. Vi vill på-
börja en återuppbyggnad av hemtjänst i
kommunal regi snarast och tillför 500
tkr.
Bistånd
Behovet i socialpsykiatrin möts med
kompetensutveckling och ytterligare en
biståndshandläggare motsvarande en
heltidstjänst.
Äldreomsorg
S vill satsa på att inrätta syn- och hörse-
linstruktör och en e-hälsostrateg samt
höja kompetens inom kost och näring.
Vi vill ha stöd till Silvia Certifiering,
vilket innebär att personal får utbild-
ning för att uppnå högsta möjliga livs-
kvalitet för demenssjuka och deras an-
höriga.
Uppdrag
I budgeten tas mark för ett antal
uppdrag:
Utreda och införa s.k. Trygg hemgång
Kartlägga med årlig uppdatering, per-
sonalbemanning och anställningsvill-
kor hos alla utförare dessutom persona-
lens kompetens och erfarenhet utifrån
beviljat stöd/plats.
Utifrån kartläggningen föreslå kom-
petenshöjande insatser
I samarbete med utförarna av kom-
munalt finansierad vård och omsorg ge
möjligheten till personal att studera vi-
dare för att få den kompetens som krävs
för de personalkategorier som kommer
att efterfrågas i allt högre grad i framti-
den.
Genom KOMVUX i Österåker erbjuda
kompetenshöjande insatser för att kva-
litetssäkra utförandet av kommunalt fi-
nansierad vård- och omsorgsverksam-
het
I samarbete med berörda myndighe-
ter ta fram koncept för att kunna
erbjuda arbetslösa grundutbildning
och/eller vidareutbildning inom
bristyrken i omsorgssektorn.
Heltidsnormen ska vara ett krav vid
exempelvis upphandling samt då kom-
munen utför Vård- och omsorgsarbete.
Möjligheterna att starta upp verk-
samhet utifrån konceptet – bra för unga
i behov av stöd utreds.
Se över om och hur MIA, Livlinan och
Bryggan kan knytas ihop.
Planeringen av framtida typer av oli-
ka boenden sker i nära samarbete med
målgruppen exempelvis pensionärsor-
ganisationer och kommunens pensio-
närsråd
Vid nybyggnadsplanering även beak-
ta behovet av LSS boende
Utreda hur hemtjänsttaxan nyttjas
och vad som är en rimlig nivå för att öka
Marie Ende,
2:e vice ordförande
5
Rospiggen
”Från år 2010 fram till år 2017
har kommunalskatten sänkts
från 19:23 till 17:75, vilket är 1
krona och 48 öre. Sammanta-
get innebär det att på sju år har
skatteinkomsterna minskat
med cirka 160 mkr.
Vi föreslår för år 2018 oföränd-
rad skatt jämfört med år 2017,
vilket är en utdebitering med
17:75.
Vårt budgetförslag tar under
99 % av skatteintäkter och bi-
drag i anspråk.”
Volymökning
Ökad befolkning i kommunen ger ökade
behov av sociala insatser på alla Social-
nämndens områden. Det är därför rim-
ligt att även Socialnämnden får volym-
kompensation motsvarande den
växande befolkningen.
Integration
Med nya regelverk har prognoserna för
flyktingmottagandet skrivits ner, men
det är fortsatt svårt att beräkna kostna-
der. För att få en fungerande integration
krävs en ökad samordning. socialnämn-
den tillsammans med näringslivs- och
utvecklingsenheten arbetar fram en in-
tegrationsplan vars huvudsyfte är att
skapa ett integrerat samhälle i Österå-
ker.
Vi föreslår att ensamkommande unga
som fyller 18 år, eller får sin ålder upp-
skriven under asylprocesstiden och
som anvisats till Österåkers kommun
skall få bo kvar i kommunen istället för
att flytta till migrationsverkets anlägg-
ningsboenden. I första hand skall detta
finansieras inom ramen för de statliga
bidraget men vi utesluter inte att tillfö-
ra medel om framtida behov uppstår.
Fältassistent
Vi ser ett ökat behov av fältassistenter
för att skapa goda relationer mellan
vuxenvärlden och Österåkers unga. Vi
anser att fältassistenterna även fyller
viktig roll för integration och för att
fånga upp strömningar av extremism/
rasism. Vi ser denna yrkesgrupp som
viktig för att motverka psykisk ohälsa
samt olika former av missbruk. Vi tillför
600 tkr.
Uppdrag
Vi ger socialnämnden i uppdrag att
genomföra en utredning av de förebyg-
gande insatserna mot utanförskap.
Ge Socialnämnden i uppdrag att verk-
ställa kommunfullmäktiges beslut
(2013-12-16 § 9:28) angående att un-
dersöka möjligheten att bygga upp ett
system med byteslägenheter för vålds-
utsatta kvinnor och män.
Byggnadsnämnden
Satsning: 3,4 mkr
Samhällsbetalda resor
Riktlinjerna för skolskjuts för barn med
särskilda behov som inte kan erbjudas
likvärdig utbildning inom kommunen,
föreslås under området Skolnämnden,
att ändras så att barnen ges den rätten
vilket innebär en högre kostnad för
samhällsbetalda resor. Vi tillför 2,2 mkr.
Arbetsmiljöprojekt
Personalen inom byggnadsnämndens
område har under ett flertal år varit
mycket trångbodda med uppenbara ris-
ker för arbetsrelaterad ohälsa. Eftersom
det centrala arbetet med översyn av lo-
kaler och skalskydd har dragit ut på ti-
den anser vi att ett projekt för att hitta
alternativa lösningar med till exempel
flexibla arbetsplatser och eventuell ar-
betstidsförkortning skall genomföras.
Vi tillför 500 tkr.
Utveckling e-arkiv
Vi tillför 500 tkr till start för utveckling
av e-arkiv inom bygglovssektorn.
Förstärkning handläggare
För att komma ikapp med eftersläpande
arkivering men även för att ge möjlighet
till avlastning och förstärkning för
bygglovsenhetens personal. Vi tillför
200 tkr.
Rosita Olsson
Palmberg,
2:e vice ordförande
Miljö- och Hälsoskydds-
nämnden
Satsning: 1,8 mkr
Nödvändiga insatser
Österåkers kommun ska intensifiera
omställningen till att bli en hållbar
kommun genom höga ambitioner inom
klimat och miljö. Miljövänliga transpor-
ter ska stimuleras och energieffektivi-
sering prioriteras. Miljö- och hälsos-
kyddsnämnden ska, genom sin
expertkompetens, bidra till kommu-
nens långsiktigt hållbara utveckling. Lo-
kala miljömål har fastslagits av kom-
munfullmäktige. Alla kommunala
verksamheter ska med hänsyn till verk-
samhetens art och uppdrag vidta åtgär-
der som leder mot målen. Nämnderna
ska ta fram delmål, dela ut ansvar och
upprätta tidsplan inom den egna orga-
nisationen för att stegvis närma sig må-
len.
I arbetet med genomförande och upp-
följning har MHN en viktig uppgift. Inte
minst kommer det att krävas insatser
genom bland annat fler provtagningar.
För att veta vilken status kommunens
miljö och klimat har idag både på land, i
vatten och i luft för att därefter kontinu-
erligt följa upp och utvärdera. Vi tillför
600 tkr för en tjänst av miljöhandläg-
gare på 100 % för mätningar. Vi ökar
resurserna för inventering och analys
av bl.a vattenområden och förorenad
mark. Arbetet i samrådsprocesser t ex
med anknytning till 12:6-ärenden enligt
Miljöbalken, kommer troligen kräva
mer tid. En tjänst som kommun- ekolog
på 50 % tillsätts, vi tillför 300 tkr. Vi
tillför 40 tkr för en utbildningsdag för
nämnden för det lokala miljömålsarbe-
tet.
Socialnämnden
Satsning: 5,7 mkr
Ingela Westerlund,
2:e vice ordförande
6
Rospiggen
”Det är en ansvarsfull budget med satsningar som gör skillnad. En
budget med oförändrad skattenivå jämfört med år 2017. Budgetför-
slaget tar under 99 % av skatteintäkter och bidrag i anspråk med en
marginal 24 mkr. Vår budget gagnar alla, eftersom vi har ett tydligt
fokus på barnen, eleverna, och de äldre.
För oss är dessa satsningar viktigare än något annat.”
Produktionsstyrelsen
Satsning: 5,7 mkr
Produktionsstyrelen är en kommunal
utförare som i konkurrens med andra
leverantörer av välfärdstjänster driver
och utvecklar förskola, skola, fritid, stöd
för personer med funktionsnedsättning
samt vård och omsorg om äldre perso-
ner. Produktionsstyrelsen finansieras i
stort sett av kundvalsnämnderna
Reynoldh Furustrand,
2:e vice ordförande
Lokala vattenvårdsprojekt
Lokala åtgärder för bättre havsmiljö
kan få stöd från LOVA-bidraget. Kom-
muner och ideella sammanslutningar
kan ansöka hos Länsstyrelsen om 50 %
finansieringsbidrag för projekt som
minskar tillförseln av fosfor, kväve och
miljögifter till Östersjön. Vi föreslår att
kommunen ansöker om LOVA bidrag i
samarbetet med t.ex. Trälhavets båt-
klubb (TBK), med 500 tkr för båttvätt.
Eva Börjsson Nordin,
2:e vice ordförande
Trygg i Österåker
Österåker skall vara en trygg och säker
kommun för alla. Österåker har nollto-
lerans mot brott och skadegörelse.
Kommunen bedriver ett förebyggande
arbete för att öka tryggheten, minska
brottsligheten och användandet av dro-
ger. Det gör vi bland annat genom att
sprida kunskap, utbilda, stödja olika
verksamheter och delta i samarbeten.
Österåkers kommun arbetar tillsam-
mans med polis och övriga kommuner i
Roslagen för att tillsammans öka trygg-
heten. Det brotts- och drogförebyggan-
de arbetet bedrivs i form av ett råd.
Trygg i Österåker arbetar också med
Kommunstyrelsen
Satsning: 2,1 mkr
båt- och grannsamverkan, föräldrastöd,
m.m. Det finns även en antagen hand-
lingsplan mot våldsbejakande extre-
mism. Den nära samverkan med poli-
sen är viktig liksom att vi följer
utvecklingen och bevaka att det finns
tillräckligt med polisresurser. Som ett
led i att motverka rasism och främlings-
fientlighet är det viktigt att kommunen
tillsammans med polisen fortsätter att
ge den faktiska bilden av läget genom
webb och app m.m. Under år 2018 står
Österåker som arrangör för en heldags-
konferens ”Ung i Roslagen”. För stöd till
att ytterligare intensifiera och lyfta ar-
betet under år 2018 och åren framöver
med trygghetsfrågorna tillförs 600 tkr
för utökning med 1 tjänst.
Skärgård
Kommunen har antagit en vision att
vara länets mest attraktiva skärgårds-
kommun, den skärgårdskommun flest
välja att flytta till, bo och verka i, starta
företag i samt att besöka - En Skär-
gårdskommun i världsklass. Skall kom-
munen ha kvar visionen, krävs det
krafttag gällande skärgårdens utma-
ningar och utveckling. Det behövs göras
mer, mycket mer! Vi tillför en tjänst som
skärgårdsutvecklare inom Näringslivs-
och utvecklingsavdelningen, 600 tkr.
Uppdrag
Skärgårdspolitiskt program arbetas
fram med tillhörande handlingsplan.
Genom samtal med Trafikverket få till
stånd ett ”Ljusteröpaket” som bland an-
nat innehåller
gång- och cykelväg från väg 276 till
Linanäs, samt att gång och cykelväg väg.
Vägen till Åsättra djuphamn förstärks
så att den klarar tyngre trafik samt utö-
ka färjetrafiken på kvällarna till Ljus-
terö.
Utreda skärgårdsskolornas framtid i
samverkan med närliggande skärgårds-
kommuner. För att se över möjligheter-
na att skapa till exempel ett skärgårds-
förbund i syfte att över
kommungränserna säkra att förskolor
och skolor finns i skärgården.
Österåkers kommun medverkar till
att kommunikationerna till havs ut-
vecklas bland annat genom att påverka
landstinget i syfte att den nya linjen
Nord- syd blir kvar och ger stöd till ini-
tiativet ”Ringar på vattnet”.
I dialog med Landstinget se över möj-
ligheten för en säkra tillgång till läkare
och distriktssköterska på Ljusterö.
Att i samarbete med Naturvårdsver-
ket arbeta för en etablering av ett Natu-
rum i kommunen.
Klimat och Miljö
Miljömål är antagna, fokus måste vara
att få fart på det konkreta arbetet med
att ta fram verkningsfulla åtgärder för
att nå målen. En handbok finns redan
framtagen för detta. Varje förvaltning
och bolag har en
miljöansvarig/miljöombud. Vi tillför
100 tkr för att ge dessa miljöombud ut-
bildning för sitt uppdrag.
Grundläggande utbildning för anställ-
da inom förvaltningarna kring hållbar-
het och miljöfrågor genomförs under år
2018. Vi tillför 200 tkr.
Uppdrag
Österåkers kommun i samarbete med
Roslagsvatten under genomför under år
2018 en informationskampanj angåen-
de att minska utsläpp av mikroplaster
riktad till kommunen internt och våra
invånare.
Vi uppdrar att en genomlysning av
problematiken kring återvinningssta-
tionerna görs i samverkan mellan kom-
munen och Roslagsvatten.
Undersöka möjligheten, tillsammans
med Roslagsvatten, för att öka den s k
fastighetsnära återvinningen i hela
kommunen.
Att kommunen tillsammans med Ros-
lagsvatten löser frågan om ett fullgott
omhändertagande av dagvattnet.
Att tillsammans med Armada se över
möjligheten för anläggande av solceller
på fastigheter där kommunen bedriver
verksamhet.
Upphandling/inköp skall vara miljö-
vänliga, bland annat konstgräsplaner.
Vidare vill Socialdemokraterna bland
annat ha en bostadsförsörjningplan, att
barnperspektivet verkligen implemen-
teras i samhällsplaneringen, att lokal-
7
Rospiggen
Placering av nya utskott och råd
Investeringsbudget
I investeringsbudgeten prioriterar vi Klassrumslyft för förskola/skola, Peda-
gogcentrum för digitaliseringen inom skolan samt Gång- och cykelväg på
Ljusterö. dessutom lyfter vi en reinvestering av Båthamnsvägen med fler
P-platser + grönt, skall genomförs snarast möjligt inom ramen för SBFs
investeringsbudget. Mot denna bakgrund budgeterar vi för en revidering av
planerade investeringsprojekt motsvarade 15 % till förmån för våra nämnda
satsningar. Klassrumslyftet beräknas till 20 Mkr fördelade på 5, 10 och 5 Mkr
respektive år under planperioden. Kommunens andel av kostnaden för Gång-
och cykelväg på Ljusterö beräknas till 5 Mkr, jämt fördelad mellan år 2018 och
2019. Investeringskostnaden för Pedagogcentrum beräknas till 3 Mkr och
gäller 2018.
Ann-Christine
Furustrand,
2:e vice ordförande
samt kommunalråd i
opposition
förutsättningar och brister åtgärdas i
förskola och skola, samt att en plan tas
fram för att möta behovet av tillgång till
mark för det lokala näringslivet samt
för de företag som vill och kan tänka sig
etablerar sig i kommunen.
Ny styrmodell
År 2007 beslutade Kommunfullmäktige
i Österåker om en ”ny organisation för
ökad valfrihet och kundval” enligt be-
ställar- och utförarmodell. Den model-
len fungerar inte längre.
Ny styrmodell efterlyses som utveck-
lar resultatstyrningen utifrån ett med-
borgarperspektiv, inte ett kundper-
spektiv. Politiken måste bli tydligare i
sina prioriteringar och lägga fast vilka
kvalitetskrav som ska uppfyllas och vil-
ka medel som skall understödja mål-
uppfyllelsen. Kvalitet ska vara ledordet i
utvecklingen. Professionen i de verk-
samheter kommunen driver skall inom
ramen för politiska beslut och sitt an-
svar ges möjligheter att utforma verk-
samheten. Möjligheten att välja skola
och serviceproducent skall finnas inom
ramen för nationella och lokala kvali-
tetskrav.
I en ny styrmodell skall samverkan vara
den ledande principen.
Nya råd och utskott
Socialdemokraterna i Österåker vill in-
föra ett Klimat och hållbarhetsutskott
Österåkers kommun skall på allvar lyfta
de viktiga klimat och hållbarhetsfrågor-
na. Kommunstyrelsen har det samord-
nade och strategiska ansvaret, men vi
upplever att desa frågor får för litet ut-
rymme och det vill vi ändra på. Därför
förelår vi att ett klimat och hållbarhets-
utskott inrättas, att Miljö och klimatrå-
det knyts till utskottet samt på tjänste-
mannanivå knyts till miljömålsgruppen
(en från varje förvaltning) och en poli-
tisk styrgrupp. Vi tillför 400 tkr
Österåker skall vara en skärgårds-
kommun av världsklass, det är en vision
och samtidigt ett löfte om att skärgårds-
frågorna skall lyftas fram. Vi vill stärka
skärgårdsbornas inflytande och vårt
mål är att på sikt inrätta en skärgårds-
nämnd. Fram till dess startar vi med att
föreslå att ett skärgårdsråd inrättas.
Till utskottet knyts Skärgårdsrådet och
på tjänstemannanivå kopplats Närings-
livs- och utvecklingsenheten till utskot-
tet samt en politiskt styrgrupp.Vi tillför
400 tkr
BUDGET
2018
8
Rospiggen
I Kanalen vecka 40 slår ett antal
Liberaler i Österåker fast att vi Social-
demokrater vill avveckla valfriheten.
Vilka bevis skribenterna har för sitt
påstående är oklart men vi önskar
ändå från vår horisont belysa skillna-
derna i två begrepp som våra liberala
skribenter verkar blandat ihop.
Det fria skolvalet gör att alla elever
och föräldrar har rätt att söka till de
skolor de vill, både fristående som
kommunala skolor. Det betyder INTE
som skribenterna gör gällande att det
är föräldrarna som bestämmer vilken
skola barnen skall gå till. Målet är
naturligtvis detta, men när det är
fullbelagt i alla skolor, för att det
saknas nya skolor i Österåker, då är det
svårt att hävda att det råder valfrihet.
Det är som sagt skillnad på valfrihet
och valmöjlighet.
Vi Socialdemokrater anser att de
skattemedel som tas in från våra
medborgare skall används på bästa
sätt. Det är beklagligt att Liberalerna
ser förslaget om att begränsa vinster
av dessa skattemedel som att vi vill
försvåra drivandet av uppskattade
verksamheter. Att vilja begränsa
uttaget av vinst i bolag som finansieras
med skattemedel så att pengarna går
tillbaka till verksamheten , dvs till
eleverna och lärarna i klassrummet,
tycker vi bör vara en prioriterad fråga
för alla partier. Precis som det är att
våra gemensamma skattepengar skall
användas på bästa sätt.
Vi tycker om modellen där enskilda
kommuner har valfriheten att själva
avgör friskolors medverkan, som i
bildandet av gymnasieregionen i länet
2011. Att hitta liknande lösningar på
andra områden är intressant, inte
minst som en metod att garantera
skolor i skärgården. Men är återigen en
fråga vi tycker skall avgöras av varje
enskild kommun.
Vi delar verkligen Liberalernas syn
på att brukarna skall kunna påverka
innehållet i hemtjänsten, och dessutom
Debatt
Det är skillnad på valfrihet och valmöjlighet
vem som utför den. I vår kommun så
finns bara kommunal hemtjänst på
Ljusterö. Det betyder att valfriheten att
få kommunal hemtjänst är borttagen i
resten av kommunen. Tyvärr är
Liberalerna ett av de partier som
fattade beslutet att lägga ner den
kommunala hemtjänsten, dvs att
beskära valfriheten för medborgarna i
kommunen. Vi välkomnar er att göra
gemensam sak med oss över block-
gränserna och återinföra valfriheten
genom att åter bygga upp kommunal
hemtjänst.
Vi vill gärna se fler små företag ta
upp konkurrensen med de stora
välfärdskoncernerna som idag skär
guld med täljkniv av våra gemensam-
ma skattemedel. Lagen om valfrihets-
system (LOV) är ett alternativ till lagen
om offentlig upphandling (LOU) men
det är inte någon garanti för de små
företagens möjligheter. Vi vill lägga
krutet på att upphandlingsunderlagen
blir bättre och att kommunen som idag
fortsätter att föra dialog med de
mindre företagen för att de skall klara
upphandlingarna.
Ann-Christine Furustrand,
kommunalråd i opposition, S
Jörgen Palmberg, andre vice ordfö-
rande Skolnämnden, S
Kommunen har en vision att vara
länets mest attraktiva skärgårdskom-
mun. Skall kommunen ha kvar visio-
nen krävs det krafttag. För att ge
frågan den prioritet den förtjänar
föreslår Socialdemokraterna att ett
särskilt Skärgårdsutskott bildas under
kommunstyrelsen med enbart fokus
på skärgårdsfrågorna.
Vi tillför en miljon kronor för
utskottet och inför en heltidstjänst för
en skärgårdsutvecklare.
I vår S-budget för kommunen finns
föreslaget ett antal uppdrag:
• Ett skärgårdspolitiskt program med
handlingsplan skall arbetas fram.
• Genom samtal med Trafikverket få
till stånd ett ”Ljusteröpaket” som bland
annat innehåller gång- och cykelväg
från väg 276 till Linanäs, samt att gång
och cykelväg väg. För paketet avsätter
vi 5 miljoner kronor i investeringsbud-
geten. Även vägen till Åsättra djup-
hamn förstärks så att den klarar tyngre
trafik samt att färjetrafiken på kväl-
larna till Ljusterö skall utökas.
• Utreda skärgårdsskolornas framtid i
samverkan med närliggande skär-
gårdskommuner. För att se över
En skärgårdskommun
måste prioritera skär-
gården
9
Rospiggen
Kommunen har en vision att vara
länets mest attraktiva skärgårdskom-
mun. Skall kommunen ha kvar visionen
krävs det krafttag. För att ge frågan den
prioritet den förtjänar föreslår Social-
demokraterna att ett särskilt Skär-
gårdsutskott bildas under kommunsty-
relsen med enbart fokus på
skärgårdsfrågorna.
Vi tillför en miljon kronor för
utskottet och inför en heltidstjänst för
en skärgårdsutvecklare.
I vår S-budget för kommunen finns
föreslaget ett antal uppdrag:
• Ett skärgårdspolitiskt program med
handlingsplan skall arbetas fram.
• Genom samtal med Trafikverket få till
stånd ett ”Ljusteröpaket” som bland
annat innehåller gång- och cykelväg
från väg 276 till Linanäs, samt att gång
och cykelväg väg. För paketet avsätter
vi 5 miljoner kronor i investeringsbud-
geten. Även vägen till Åsättra djup-
hamn förstärks så att den klarar tyngre
trafik samt att färjetrafiken på kväl-
larna till Ljusterö skall utökas.
• Utreda skärgårdsskolornas framtid i
samverkan med närliggande skär-
I Österåker blir vi fler och äldre vilket är
mycket positivt. Det ställer krav på
långsiktig planering och på nytänkande
för att kreativt möta dagens och mor-
gondagens behov. Vi menar att det är
avgörande för om kommunen skall lyck-
as med sin uppgift. Med den budget vi
nu lägger, satsar vi totalt 19 mkr mer än
föregåend e års budget. Alla dessa sats-
ningar är viktigare för oss än en skatte-
sänkning.
Österåker måste våga pröva nytt. I
Helsingfors stad erbjuds ungdomar upp
till 25 år boende på servicehus för äld-
re. Målsättningen är att människor i
olika ålder ska mötas och förstå varan-
dra bättre. Ett av syftena är att de äldre
skall slippa vara ensamma och att ung-
domarna får någonstans att bo. Tanken
är att de unga ska krydda de äldres var-
dag med några timmars sällskap i veck-
an, och vise versa. Det kan handla om
promenader, lösa tekniska problem,
laga mat ihop eller bara att samtala och
få nya vänner. Vi tillför 75 tkr för att a
fram ett koncept för ett liknande pro-
jekt här i Österåker.
Mellanboende
Idag sker omvårdnad i särskilt boen-
de samt i hemmet genom hemtjänsten,
som vi förstärker med 4,5 mkr. Det som
saknas är någon form av mellanboende
i Österåker. Ett boende för den som kla-
rar sig bra, men som ibland behöver
hjälp och stöd och som inte längre vill
bo ensamma utan vill ha andra runt om
sig. Vi vill, tillsammans med de berörda
Så förstärker vi äldreomsorgen
initiera boenden som passar seniorer
eller till och med generationer. Ett ex-
empel är konceptet Bovieran.
Silvia certifiering
I Österåker finns ingen Syn- och hör-
selinstruktör. Det vill vi ändra på och
tillför 650 tkr för en heltidstjänst. Vi
erbjuder äldreboenden kompetensut-
bildning enligt Silvia Certifiering vilket
innebär att personal får utbildning för
att erbjuda högsta möjliga livskvalitet
för demenssjuka och deras anhöriga.
Ständig kompetensökning ska vara led-
stjärna inom vård- och omsorgen.
Idag finns ingen valfrihet av hem-
tjänsten i vår kommun (med undantag
för Ljusterö). Vi vill att det skall finnas
en kommunalt driven hemtjänsten och
avser att bygga upp den igen. Det skulle
samtidigt innebära att vi säkrar upp
servicen till de som har hemtjänsten,
ifall någon privat utövare upphör.
Ann-Christine Furustrand (S) kom-
munalråd i opposition
Marie Ende (S), 2:e vice ordförande
Vård- och omsorgsnämnden
10
Rospiggen
Våra politiska prioriteringar i budget
2018 för skolnämnden tar utgångs-
punkten i de tre viktigaste områdena
som Skolverket konstaterat är avgöran-
de för att höja resultaten och kvaliteten
inom förskola, skola och gymnasium.
Det är att:
- förbättra likvärdigheten, stärka lärar	
yrket,
- föra en långsiktig skolpolitik.
Beslut är taget av Österåkers kom-
munfullmäktige, i politisk enighet, att
personaltätheten inom förskolan ska nå
5,2 barn per vuxen. I dagsläget är siffran
6,1 barn per årsarbetare, samma nivå
som år 2014. Det skulle idag behövas
cirka 22 nya avdelningar för att nå må-
let vilket skulle innebära cirka 21,5mil-
joner i bara lönekostnader. Vi tillför 10
miljoner kronor som en grund för en
konkret plan och ett åtagande som tyd-
ligt visar hur antalet barn i barngrup-
perna skall minskas.
Minskade barngruppernas storlek
En förutsättning för att minska barn-
gruppernas storlek och klara av att in-
kludera alla elever är att skollokalerna
är anpassade för verksamheten. I våra
centrala skolor har vi tidigare år kunnat
se att det är organisatoriskt svårt att in-
kludera elever i behov av särskilt stöd
på grund av brister i lokalerna.
Läget har förvärrats och i år kan man
se att det nu inte bara drabbar eleverna
i behov av särskilt stöd, det går nu ut
över hela elevgruppen. Något som våra
rektorer uppger påverka våra elevers
måluppfyllelse och resultat negativt.
Detta är upprörarande och helt oaccep-
tabelt.
I vår budget omprioriterar vi bland
investeringarna och prioriterar 20 mil-
joner kronor till ett förskole- och klass-
rumslyft, så att bristerna i lokalerna åt-
gärdas, för att så snabbt som möjligt
stoppa utvecklingen som pågår.
Idag är andelen lärare med pedago-
gisk högskoleexamen 82 % vilket är
samma som föregående år och som
tangerar snittet i riket. Utmaningen
handlar om rekrytering av nya lärare,
behålla de befintliga behöriga lärarna
och ge de som saknar behörighet möj-
lighet till detta.
Utveckling för personal
Vi tillför 3 mkr i utvecklingsmedel för
fortbildning av lärare och annan peda-
gogisk personal, som respektive rektor
kan söka.
Förutom allt detta höjer vi barn och
elevpengen med 23 miljoner, var av 14
miljoner av dessa är riktade för stöd till
elever i förskola, grundskola och gym-
nasieskola. Totalt tillför vi 83 miljoner
Österåker kan mer och bättre:
Förskola, skola och gymnasium
till skolnämndens budget och 23 miljo-
ner i riktade investeringar (jämfört med
år 2017).
Pengar har betydelse men är inte allt,
utan det handlar även om hur resurser
används för att nå bästa resultat.
Våra satsningar av de gemensamma
skattemedlen är väl avvägda och utfor-
made för att göra största möjliga nytta
för våra barn i förskola, i skola och gym-
nasium.
Ann-Christine Furustrand (S) kom-
munalråd i opposition
Jörgen Palmberg (S) 2;e vice ordföran-
de i skolnämnden
För ökat stöd till likvärdighet i
grundskola,
tillför vi 7,5 mkr i den del som
rektor förfogar över.
För ökat stöd likvärdighet i
förskola,
tillför vi 4 mkr i den del som
förskolechef/rektor förfogar
över.
För ökat stöd till likvärdighet i
gymnasieskola,
tillför vi 3 mkr i den del som
rektor förfogar över.
11
Rospiggen
Kontakt med
Socialdemokraterna i Österåker
PÅ GÅNG:
Anders Pettersson
Redaktör´n har ordet
Gå in på:
socialdemokraterna i Österåker
Kolla också in:
Debattforum för framtidens Österå-
ker
Medlemsmöte i
Socialdemokraterna
Österåker
Lördagen den 22 oktober
Kl 10:00, Bergasalen,
Folkets Hus Åkersberga
	 VÄLKOMNA!
NOVEMBER
25 nov: Medlemsmöte. Diskussion om 	
	 kommande val
21 nov: AK styrelse
DECEMBER
3 dec: 	 Valkonferens för distriktet
11 dec: Kommunfullmäktige
12 dec: AK styrelse
2O dec: Medlemsmöte, säsongsavslut-
ning.
Socialdemokraterna i Österåker
Stationsgränd 10, 1 tr
184 36 Åkersberga
sap.osteraker@gmail.com
www.socialdemokraterna.se/osteraker
Mats Larsson, ordförande:
grundvik@telia.com
mobil:0702 922 265
Ann-Christine Furustrand, kommunaråd i
opposition.
ann-christinefurustrand@hotmail.se
0708 263 396
Kristian Krassman, politisk sekreterare
Mob: 0768 36 99 67
kristian.krassman@osteraker.se
S-direkt 103,7 Mhz
Sossarna direkt sänder närradio i Ra-
dio Österåker varje onsdag klockan
18.00-19.00 samt lördagar kl 13.00-
14.00. Aktuell politik och trevlig mu-
sik med Kristina Embäck och Lars
Jonsson som dina värdar i etern.
Varmt välkomna att lyssna!
Rospiggen ges ut av Socialdemokraterna i
Österåker. Redaktör är Anders Pettersson
- togden11@gmail.com
Den stora skillnaden
Nu är det tid att anta kommunbudget
för Österåker igen. Samtliga partier är
fria att lägga förslag på budgetar, få gör
det. Socialdemokraterna har nu i flera
år i rad lagt fram fullständiga budget-
förslag för kommunfullmäktige. Ibland
i samverkan med andra, i år själva.
Ett litet antal förtroendevalda arbetar
fram ett budgetförslag i samråd och dis-
kussion med våra fullmäktige- och
nämndledamöter och medlemmarna i
arbetarekommunen. Liksom andra par-
tier i opposition har vi mycket magert
stöd från kommunens förvaltningar. Så
det blir att kämpa för att få fram under-
lag och gällande principer.
Den styrande minoriteten i kommu-
nen har däremot tillgång till resurserna
i hela kommunförvaltningen som hjäl-
per dem att bygga en budget.
Orättvist? Ja, i grunden. De kommu-
ner jag känner till i Sverige ger samtliga
partier samma underlag som de sedan
kan bygga budgetar på. men i vår kom-
mun vill man liksom ha fördelar. Unge-
fär som ett hemmalag i fotboll. Hemma-
publiken (förvaltningen) är i majoritet
och ger laget sitt fulla stöd.
När det gäller Socialdemokraternas
budget och den styrande minoritetens
så finns det en mycket stor skiljelinje
mellan dem, som i grunden är djupt
ideologisk. Det handlar om hur vi ser på
den kommunala skatten. Vi Socialde-
mokrater vill använda skatten för att
skapa välfärd för alla, se till att alla kan
åtnjuta kommunal service och möjlig-
heter oberoende av inkomst och lev-
nadsvillkor. Alliansen vill sänka skatten
för att människor ska finansiera den
kommunala servicen ur egen plånbok
(eftersom de fått behålla några hund-
ralappar mer varje år). Det sättet kom-
mer aldrig att skapa jämlikhet, snarast
tvärtom. Där går den stora skiljelinjen!
S-upprop:
Vårdval löser inte äld-
revårdens problem
Den nya modell för vårdval för äldre
som alliansen vill införa i Stock-
holm kommer att försämra vården och
öka kostnaderna.
Socialdemokraterna föreslår i stället
ökad samverkan mellan vårdgivarna.
Socialdemokraterna i länet har gått ut
med ett upprop där man kritiserar alli-
ansens vårdvalsmodell.
Socialdemokraterna har ett annat för-
slag. Vi vill att vården och omsorgen för
våra äldre ska vara samordnad och ske
efter den enskildes behov.  Vårt förslag
är Vårdsamverkan Stockholm. Det inne-
bär att vården av äldre ska organiseras
om.
Vi vill värna patientens valfrihet men
också se en mer samordnad vård där
vårdgivarna tar ett större helhetsansvar
för patienten.
Vi Socialdemokrater vill sätta patien-
ternas behov före vårdbolagens. Det gör
vi genom samverkan mellan landsting
och kommuner.
Uppropet har undertecknats av 32 le-
dande socialdemokrater i länet.
Erika Ullberg mfl
finanslandstingsråd i opposition
(S) Stockholms läns landsting

Recomendados

Aretikorthet_2015_OK por
Aretikorthet_2015_OKAretikorthet_2015_OK
Aretikorthet_2015_OKYvonne Odervång
64 visualizações8 slides
Riktlinjer flyktingverksmhet och finansiering por
Riktlinjer flyktingverksmhet och finansiering Riktlinjer flyktingverksmhet och finansiering
Riktlinjer flyktingverksmhet och finansiering KristianKrassman
15 visualizações8 slides
Bilaga till Kanalen v33 por
Bilaga till Kanalen v33Bilaga till Kanalen v33
Bilaga till Kanalen v33Kristian Krassman
329 visualizações4 slides
Valprogram vingåker por
Valprogram vingåkerValprogram vingåker
Valprogram vingåkerSocialdemokraterna i Sörmland
414 visualizações12 slides
Rospiggen nr 9 2017 por
Rospiggen nr 9 2017Rospiggen nr 9 2017
Rospiggen nr 9 2017Kristian Krassman
158 visualizações8 slides
Rospiggen nr 8 2016 por
Rospiggen nr 8  2016Rospiggen nr 8  2016
Rospiggen nr 8 2016Kristian Krassman
101 visualizações4 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

älvsjö sdn verksamhetsplan 2015 särskilt uttalande alliansen por
älvsjö sdn verksamhetsplan 2015 särskilt uttalande alliansenälvsjö sdn verksamhetsplan 2015 särskilt uttalande alliansen
älvsjö sdn verksamhetsplan 2015 särskilt uttalande alliansenhdahlsson
183 visualizações1 slide
Handlingsprogam por
HandlingsprogamHandlingsprogam
HandlingsprogamUlricehamnsbloggen
296 visualizações16 slides
älvsjö sdn verksamhetsplan budget 2015 c förslag por
älvsjö sdn verksamhetsplan budget 2015 c förslagälvsjö sdn verksamhetsplan budget 2015 c förslag
älvsjö sdn verksamhetsplan budget 2015 c förslaghdahlsson
268 visualizações5 slides
Tjänsteutlåtande söderhamn por
Tjänsteutlåtande söderhamnTjänsteutlåtande söderhamn
Tjänsteutlåtande söderhamnJohan Westerholm
9.7K visualizações8 slides
Det händer mycket i kommunen por
Det händer mycket i kommunenDet händer mycket i kommunen
Det händer mycket i kommunenUlricehamnsbloggen
831 visualizações5 slides
Rospiggen nr 3 2017 por
Rospiggen nr 3 2017Rospiggen nr 3 2017
Rospiggen nr 3 2017Kristian Krassman
128 visualizações4 slides

Mais procurados(16)

älvsjö sdn verksamhetsplan 2015 särskilt uttalande alliansen por hdahlsson
älvsjö sdn verksamhetsplan 2015 särskilt uttalande alliansenälvsjö sdn verksamhetsplan 2015 särskilt uttalande alliansen
älvsjö sdn verksamhetsplan 2015 särskilt uttalande alliansen
hdahlsson183 visualizações
älvsjö sdn verksamhetsplan budget 2015 c förslag por hdahlsson
älvsjö sdn verksamhetsplan budget 2015 c förslagälvsjö sdn verksamhetsplan budget 2015 c förslag
älvsjö sdn verksamhetsplan budget 2015 c förslag
hdahlsson268 visualizações
Tjänsteutlåtande söderhamn por Johan Westerholm
Tjänsteutlåtande söderhamnTjänsteutlåtande söderhamn
Tjänsteutlåtande söderhamn
Johan Westerholm9.7K visualizações
Det händer mycket i kommunen por Ulricehamnsbloggen
Det händer mycket i kommunenDet händer mycket i kommunen
Det händer mycket i kommunen
Ulricehamnsbloggen831 visualizações
Rospiggen nr 3 2017 por Kristian Krassman
Rospiggen nr 3 2017Rospiggen nr 3 2017
Rospiggen nr 3 2017
Kristian Krassman128 visualizações
För framtiden i Gävleborg por Future Position X
För framtiden i GävleborgFör framtiden i Gävleborg
För framtiden i Gävleborg
Future Position X300 visualizações
Rospiggen nummer 3 2021 por KristianKrassman
Rospiggen nummer 3 2021 Rospiggen nummer 3 2021
Rospiggen nummer 3 2021
KristianKrassman126 visualizações
Rospiggen #2 2019 por Kristian Krassman
Rospiggen #2 2019Rospiggen #2 2019
Rospiggen #2 2019
Kristian Krassman243 visualizações
Trygghet por Jan Wallner
TrygghetTrygghet
Trygghet
Jan Wallner161 visualizações
Ny färdriktning investera i nya jobb por Ulricehamnsbloggen
Ny färdriktning investera i nya jobbNy färdriktning investera i nya jobb
Ny färdriktning investera i nya jobb
Ulricehamnsbloggen404 visualizações
Budget2016slutversion por Mattias Larsson
Budget2016slutversionBudget2016slutversion
Budget2016slutversion
Mattias Larsson944 visualizações
4 punkter för stärkt landsbygd por Ulricehamnsbloggen
4 punkter för stärkt landsbygd4 punkter för stärkt landsbygd
4 punkter för stärkt landsbygd
Ulricehamnsbloggen616 visualizações
Kulturfritid Igelstagym por guesta2850f
Kulturfritid IgelstagymKulturfritid Igelstagym
Kulturfritid Igelstagym
guesta2850f233 visualizações
Rospiggen nr 2 2017 por Kristian Krassman
Rospiggen nr 2  2017Rospiggen nr 2  2017
Rospiggen nr 2 2017
Kristian Krassman154 visualizações
Fortsatt framåt för fler jobb och företag por Ulricehamnsbloggen
Fortsatt framåt för fler jobb och företagFortsatt framåt för fler jobb och företag
Fortsatt framåt för fler jobb och företag
Ulricehamnsbloggen897 visualizações

Similar a Rospiggen nr 8 2017 (budget 2018)

Budget 2019 plan 2020 2023 por
Budget 2019 plan 2020 2023Budget 2019 plan 2020 2023
Budget 2019 plan 2020 2023Pierre Ringborg
440 visualizações56 slides
Ks 131029, budget 2014 VARBERGS KOMMUNBUDGET por
Ks 131029, budget 2014 VARBERGS KOMMUNBUDGETKs 131029, budget 2014 VARBERGS KOMMUNBUDGET
Ks 131029, budget 2014 VARBERGS KOMMUNBUDGETPierre Ringborg
1.7K visualizações44 slides
Rospiggen 2 2023 1.0.pdf por
Rospiggen 2 2023 1.0.pdfRospiggen 2 2023 1.0.pdf
Rospiggen 2 2023 1.0.pdfKristianKrassman
90 visualizações6 slides
Vägen framåt, S-budget 2019 plan 2020-2021 por
Vägen framåt, S-budget 2019 plan 2020-2021 Vägen framåt, S-budget 2019 plan 2020-2021
Vägen framåt, S-budget 2019 plan 2020-2021 Kristian Krassman
341 visualizações52 slides
130417 västerortsmoderaterna sten nordin por
130417 västerortsmoderaterna sten nordin130417 västerortsmoderaterna sten nordin
130417 västerortsmoderaterna sten nordinAleks Sakala
481 visualizações25 slides
Socialdemokraternas budget 2019, plan 2020-2021 (version 2.2) por
Socialdemokraternas budget 2019, plan 2020-2021 (version 2.2) Socialdemokraternas budget 2019, plan 2020-2021 (version 2.2)
Socialdemokraternas budget 2019, plan 2020-2021 (version 2.2) Kristian Krassman
723 visualizações52 slides

Similar a Rospiggen nr 8 2017 (budget 2018)(20)

Budget 2019 plan 2020 2023 por Pierre Ringborg
Budget 2019 plan 2020 2023Budget 2019 plan 2020 2023
Budget 2019 plan 2020 2023
Pierre Ringborg440 visualizações
Ks 131029, budget 2014 VARBERGS KOMMUNBUDGET por Pierre Ringborg
Ks 131029, budget 2014 VARBERGS KOMMUNBUDGETKs 131029, budget 2014 VARBERGS KOMMUNBUDGET
Ks 131029, budget 2014 VARBERGS KOMMUNBUDGET
Pierre Ringborg1.7K visualizações
Rospiggen 2 2023 1.0.pdf por KristianKrassman
Rospiggen 2 2023 1.0.pdfRospiggen 2 2023 1.0.pdf
Rospiggen 2 2023 1.0.pdf
KristianKrassman90 visualizações
Vägen framåt, S-budget 2019 plan 2020-2021 por Kristian Krassman
Vägen framåt, S-budget 2019 plan 2020-2021 Vägen framåt, S-budget 2019 plan 2020-2021
Vägen framåt, S-budget 2019 plan 2020-2021
Kristian Krassman341 visualizações
130417 västerortsmoderaterna sten nordin por Aleks Sakala
130417 västerortsmoderaterna sten nordin130417 västerortsmoderaterna sten nordin
130417 västerortsmoderaterna sten nordin
Aleks Sakala481 visualizações
Socialdemokraternas budget 2019, plan 2020-2021 (version 2.2) por Kristian Krassman
Socialdemokraternas budget 2019, plan 2020-2021 (version 2.2) Socialdemokraternas budget 2019, plan 2020-2021 (version 2.2)
Socialdemokraternas budget 2019, plan 2020-2021 (version 2.2)
Kristian Krassman723 visualizações
Rospiggen 3 2019 por KristianKrassman
Rospiggen 3 2019 Rospiggen 3 2019
Rospiggen 3 2019
KristianKrassman74 visualizações
Vänsterpartiets budgetförslag 2018 Varberg por Pierre Ringborg
Vänsterpartiets budgetförslag 2018 VarbergVänsterpartiets budgetförslag 2018 Varberg
Vänsterpartiets budgetförslag 2018 Varberg
Pierre Ringborg331 visualizações
Ks 141028 budget 2015 por Pierre Ringborg
Ks 141028 budget 2015Ks 141028 budget 2015
Ks 141028 budget 2015
Pierre Ringborg1.5K visualizações
Haninge Posten nr 2 2017 por Gunnar Borg Media
Haninge Posten nr 2 2017 Haninge Posten nr 2 2017
Haninge Posten nr 2 2017
Gunnar Borg Media177 visualizações
Pp fördjupad dialog - om kultur och samhällsutveckling por Ostsam
Pp fördjupad dialog - om kultur och samhällsutvecklingPp fördjupad dialog - om kultur och samhällsutveckling
Pp fördjupad dialog - om kultur och samhällsutveckling
Ostsam432 visualizações
Årsredovisning 2013 Varbergs Kommun por Pierre Ringborg
Årsredovisning 2013 Varbergs KommunÅrsredovisning 2013 Varbergs Kommun
Årsredovisning 2013 Varbergs Kommun
Pierre Ringborg1.9K visualizações
Jobben först - Sverige och Ulricehamn ska tillbaka till toppen! por Ulricehamnsbloggen
Jobben först - Sverige och Ulricehamn ska tillbaka till toppen!Jobben först - Sverige och Ulricehamn ska tillbaka till toppen!
Jobben först - Sverige och Ulricehamn ska tillbaka till toppen!
Ulricehamnsbloggen322 visualizações
Kf 161115, bilaga ärende 17 budgetförslag por Pierre Ringborg
Kf 161115, bilaga ärende 17 budgetförslagKf 161115, bilaga ärende 17 budgetförslag
Kf 161115, bilaga ärende 17 budgetförslag
Pierre Ringborg365 visualizações
UTBYGGNADSPLAN FÖR BOSTÄDER I VARBERGS KOMMUN por Pierre Ringborg
UTBYGGNADSPLAN FÖR BOSTÄDER I VARBERGS KOMMUNUTBYGGNADSPLAN FÖR BOSTÄDER I VARBERGS KOMMUN
UTBYGGNADSPLAN FÖR BOSTÄDER I VARBERGS KOMMUN
Pierre Ringborg1.1K visualizações
Statskontoret folkbildning slurapport 2018 por Johan Westerholm
Statskontoret folkbildning slurapport 2018Statskontoret folkbildning slurapport 2018
Statskontoret folkbildning slurapport 2018
Johan Westerholm673 visualizações
Kallelse årsmöte 15 feb 2009 por Maria Lohe
Kallelse årsmöte 15 feb 2009Kallelse årsmöte 15 feb 2009
Kallelse årsmöte 15 feb 2009
Maria Lohe409 visualizações

Mais de Kristian Krassman

Rospiggen 1 2019 por
Rospiggen 1 2019Rospiggen 1 2019
Rospiggen 1 2019Kristian Krassman
239 visualizações5 slides
Dom från Förvaltningsrätten 2018-12-17 por
Dom från Förvaltningsrätten 2018-12-17Dom från Förvaltningsrätten 2018-12-17
Dom från Förvaltningsrätten 2018-12-17Kristian Krassman
54 visualizações6 slides
Rospiggen nr 3 2018 por
Rospiggen nr 3 2018Rospiggen nr 3 2018
Rospiggen nr 3 2018Kristian Krassman
242 visualizações6 slides
Rospiggen nr 2 2018 por
Rospiggen nr 2 2018Rospiggen nr 2 2018
Rospiggen nr 2 2018Kristian Krassman
141 visualizações7 slides
Rospiggen nr 1, 2018 por
Rospiggen nr 1, 2018Rospiggen nr 1, 2018
Rospiggen nr 1, 2018Kristian Krassman
171 visualizações11 slides
Listan till val till kommunfullmäktige 2018 por
Listan till val till kommunfullmäktige 2018Listan till val till kommunfullmäktige 2018
Listan till val till kommunfullmäktige 2018Kristian Krassman
235 visualizações2 slides

Mais de Kristian Krassman(20)

Rospiggen 1 2019 por Kristian Krassman
Rospiggen 1 2019Rospiggen 1 2019
Rospiggen 1 2019
Kristian Krassman239 visualizações
Dom från Förvaltningsrätten 2018-12-17 por Kristian Krassman
Dom från Förvaltningsrätten 2018-12-17Dom från Förvaltningsrätten 2018-12-17
Dom från Förvaltningsrätten 2018-12-17
Kristian Krassman54 visualizações
Rospiggen nr 3 2018 por Kristian Krassman
Rospiggen nr 3 2018Rospiggen nr 3 2018
Rospiggen nr 3 2018
Kristian Krassman242 visualizações
Rospiggen nr 2 2018 por Kristian Krassman
Rospiggen nr 2 2018Rospiggen nr 2 2018
Rospiggen nr 2 2018
Kristian Krassman141 visualizações
Rospiggen nr 1, 2018 por Kristian Krassman
Rospiggen nr 1, 2018Rospiggen nr 1, 2018
Rospiggen nr 1, 2018
Kristian Krassman171 visualizações
Listan till val till kommunfullmäktige 2018 por Kristian Krassman
Listan till val till kommunfullmäktige 2018Listan till val till kommunfullmäktige 2018
Listan till val till kommunfullmäktige 2018
Kristian Krassman235 visualizações
Österåker kan mer och bättre 2018, plan 2019-2020 por Kristian Krassman
Österåker kan mer och bättre 2018, plan 2019-2020Österåker kan mer och bättre 2018, plan 2019-2020
Österåker kan mer och bättre 2018, plan 2019-2020
Kristian Krassman155 visualizações
Rospiggen nr 7 2017 por Kristian Krassman
Rospiggen nr 7  2017Rospiggen nr 7  2017
Rospiggen nr 7 2017
Kristian Krassman184 visualizações
Rospiggen nr 6 2017 Fokus kyrkovalet por Kristian Krassman
Rospiggen nr 6  2017 Fokus kyrkovaletRospiggen nr 6  2017 Fokus kyrkovalet
Rospiggen nr 6 2017 Fokus kyrkovalet
Kristian Krassman120 visualizações
Rospiggen nr 5 2017 por Kristian Krassman
Rospiggen nr 5  2017Rospiggen nr 5  2017
Rospiggen nr 5 2017
Kristian Krassman171 visualizações
Rospiggen nr 4 2017 por Kristian Krassman
Rospiggen nr 4 2017Rospiggen nr 4 2017
Rospiggen nr 4 2017
Kristian Krassman115 visualizações
Pressmeddelande: Övertron till skolmarknaden por Kristian Krassman
Pressmeddelande: Övertron till skolmarknadenPressmeddelande: Övertron till skolmarknaden
Pressmeddelande: Övertron till skolmarknaden
Kristian Krassman80 visualizações
Försök till kortversion av översiktsplan por Kristian Krassman
Försök till kortversion av översiktsplanFörsök till kortversion av översiktsplan
Försök till kortversion av översiktsplan
Kristian Krassman104 visualizações
Försök till kortkort instruduktion till översiktsplan por Kristian Krassman
Försök till kortkort instruduktion till översiktsplanFörsök till kortkort instruduktion till översiktsplan
Försök till kortkort instruduktion till översiktsplan
Kristian Krassman75 visualizações
Rospiggen nr 1 2017 por Kristian Krassman
Rospiggen nr 1  2017Rospiggen nr 1  2017
Rospiggen nr 1 2017
Kristian Krassman137 visualizações
Översiktsplan 2040 bilaga 1 por Kristian Krassman
Översiktsplan 2040 bilaga 1Översiktsplan 2040 bilaga 1
Översiktsplan 2040 bilaga 1
Kristian Krassman165 visualizações
Översiktsplan 2040 bilaga 2 por Kristian Krassman
Översiktsplan 2040 bilaga 2Översiktsplan 2040 bilaga 2
Översiktsplan 2040 bilaga 2
Kristian Krassman397 visualizações
Översiktsplan 2040 del 1 por Kristian Krassman
Översiktsplan 2040 del 1Översiktsplan 2040 del 1
Översiktsplan 2040 del 1
Kristian Krassman234 visualizações
Översiktsplan 2040 del 2 por Kristian Krassman
Översiktsplan 2040 del 2Översiktsplan 2040 del 2
Översiktsplan 2040 del 2
Kristian Krassman449 visualizações
Översiktsplan 2040 del 3 por Kristian Krassman
Översiktsplan 2040 del 3Översiktsplan 2040 del 3
Översiktsplan 2040 del 3
Kristian Krassman112 visualizações

Rospiggen nr 8 2017 (budget 2018)

 • 1. 1 Rospiggen mötespunkten Nr. 8 - 15 nov 2017 Ökad personaltäthet i förskola och skola Satsa mer på barn med särskil- da behov. Låt föräldrarna slippa kämpa om varenda liten insats. Bygga nya och upprusta nuvarande förskolor och skolor Jag vill ha kommunal hemtjänst! Gång- och cykelväg på Ljusterö Österåker - kan mer och bättre Österåker kan mer och bättre! Österåker med sin vackra natur, med skärgården in på knuten och samtidigt med sin närhet till Stockholms city, har kvalitéer som rätt använda ger stora möjligheter. Dessa möjligheter har tyvärr alltför ensidigt inskränkts av ständiga skattesänkningar. All utveck- ling har i prioritet kommit därefter, ibland mycket långt efter. Under de senaste sju åren har effekten av allt lägre kommunalskatt gett minskade intäkter med 160 miljoner kronor. För 160 miljoner kronor, hade minskningen av barn i barngrupperna i förskolan varit möjlig och med fler förskolelärare och nya förskoleavdelningar. Nolltaxa för ungdomsidrotten för hyra av idrottslo- kaler hade varit genomförd. Slitna förskolelokaler och klassrum hade kunnat renoveras. Nya skolor hade kunnat byggas liksom fler händer i omsorgen hade anställts. Barn med särskilda behov hade kunnat få bättre skolgång och den skolskjuts som de har behov av. Skattesänkarracet för Österåker borde vara slut för länge sen. Fler invånare, låg arbetslöshet, ökade statsbidrag och skatteintäkter har gett goda ekonomiska förutsättningar under en rad år. Ska den utveckling fortsatt vara god måste Österåker bättre se om sitt hus. De två enklaste politiska besluten som finns är anting- en att sänka skatten eller höja den. Det som är den verkliga utmaningen för politiken är att ta ansvar för den kärnverksamhet som vi fått i förtro- ende av väljarna att leda. Vi måste investera i skolan, förskolan och omsorgen samt att göra det smart. Vi måste investera i vår personal, inte minst genom bättre arbetsmiljö, vara en attraktiv arbetsplats och prioritera utbildning och kompetensut- veckling. Med den här budgeten ser vi till att vända Alcea-skutan. Vi gör det genom att lägga ett budgetförslag som ger Österåker chansen att stolt kunna visa sig från en helt annan sida. Vi har tagit del av analyser och handlingar, lyssnat till professionella tjänstemäns bedömningar, till åsikter, synpunkter och förslag från medborgare. Vägt allt samman och resultatet är en budget för vår kommun år 2018 med plan år 2019 och år 2020 vid namn ”Österåker
 • 2. 2 Rospiggen Budget 2018 Jämförelser ramar 2017-2018 och med den styrande minoriteten (tusenstal kronor) Nämndernas ramar Budget 2017 Budget 2018 Skillnad Skillnad S/styrande minoritet Kommunfullmäktige -11 250 -14 765 3 515 1 865 Kommunstyrelsen -263 000 -255 977 -7 223 - 4 323 Kultur- och fritidsnämnden -88 200 -94 080 5 880 6 230 Skolnämnden -1 127 625 -1 211 200 83 575 23 800 Vård- och omsorgsnämnden -659 300 -678 300 19 000 4 550 Byggnadsnämnden -47 650 -50 750 3 100 3 400 Miljö- och hälsoskyddsnämnden -13 050 -14 890 1 840 1 190 Socialnämnden 199 175 -160 140 30 035 64 90 Summa - 2 409 450 -2 480 102 70 652 43 202 Vi satsar totalt 83 mkr (jämfört med budget 2017) på förskola, skola och gymnasium. Genom bl.a. ökad förskole och skolpeng med särskild höjning av stödet för barn med särskilda behov. En särskild satsning för att minska antalet barn i barngrupperna i förskolan. Öka- de resurser till elevhälsan, utvecklings- medel till fortbildning och permanenta förskollärarutbildningen. Vi tillför 2,2 mkr för att barn med särskilda behov skall ha rätt till den skolskjuts som de har behov av. En mängd av våra skollo- kaler är undermåliga och inte anpassa- de för modern skolverksamhet, vilket går ut över elevernas måluppfyllels. För att klara alla elever i grundskolan och ge möjligheter till att minska antalet barn i barngrupperna i förskolan tillför vi ytterligare 20 mkr i ett förskole-och klassrumslyft. Vi satsar totalt 19 mkr (jfm med bud- get 2017) på vård och omsorg. För att möta behovet med fler äldre inom om- Exempel på några av våra satsningar sorgen tillför vi extra resurser till hem- tjänsten samt förstärker med bistånds- handläggare. Vi prioriterar att en återuppbyggnad av den tidigare kom- munala hemtjänsten skall inledas. Vi tillför en ny tjänst som syn- och hörsel- instruktör. Projektet möten mellan ge- nerationer inspirerat från Helsingfors startas och vi tillför även extra resurser så att personal på äldreboende ges möj- lighet att genomgå en Silvia Certifiering. Vi satsar totalt 9,2 mkr (jfm med bud- get 2017) på kultur, fritid och idrott. Fler skall kunna odla sitt musikintresse, därför halverar vi egenavgiften till mu- sikskolan. Vi ökar stödet till ungdomsi- drotten genom att halvera taxan för hyra av kommunens idrottshallar. Fler fritidsfältare anställs och en ny tjänst som kultursamordnare inrättas. Vi ger uppdrag om att planera för ny modern simhall. Vi har inte bara tittat på våra nämn- ders uppdrag, vi har även tittat på hur vi organiserar vårt arbete. Vi har länge va- rit kritiska till den beställar- och utfö- rarmodell som kommunen har, nu före- slår vi att en ny modell tas fram. Vi måste göra mer och göra det bättre och två områden som vi verkligen priorite- rar i detta är skärgården och vårt kli- mat. Vi inrättar ett Skärgårdsutskott och ett Klimat-och hållbarhetsutskott där vi sätter fokus på dessa frågor till- sammans med de råd och andra grup- peringar som finns inom områdena. Den budget vi nu lägger löser inte allt. Men det är en bra start till något nytt och bättre. Jämförelser mellan Socialdemokratiska budgetar 2017 och 2018 samt skillnaden mellan S budgetförslag 2018 och den styrande minoritetens (Alliansen) förslag.
 • 3. 3 Rospiggen ”Kommunerna skall förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god av- kastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Enligt vår uppfattning är en budget i balans, dvs att intäkter och ut- gifter går ihop en självklarhet. En bud- get skall alltid hållas. Men det räcker inte att Österåkers kommun enbart har en god ekonomisk hushållning, utan Österåker ska också leverera kvalitet i de verksamheter som Österåkers kom- mun driver för sina medborgare. Att verksamheterna når sina kvalitetsmål är lika viktigt för oss som att en budget går ihop på sista raden” Nämndernas budgetar Kultur- och Fritidsnämnden Satsning: 4,2 mkr Det här är några av våra satsningar i den socialdemokratiska budgeten, sä- ger Kristina Embäck: Att Kultur- och fritidsnämnden till- sammans med kommunstyrelsen tar fram ett konkret förslag för utbyggnad av Solskiftesgården för genomförande under år 2018. Att också att Kultur- och fritidsnämn- den tillsammans med kommunstyrel- sen tar fram ett konkret förslag för öpp- nande av en fritidsgård i Svinnige. Vi vill skapa en mötesplats i centrala Åkersberga, exempelvis ungdomens hus i Kulturknutens lokaler. Vi vill utöka antalet skolbiovisningar, utöka gruppen fältassistenter. Starta projekt för nyanlända barn/ ungdomar för att få kunskap om de oli- ka grupperna och deras kulturer och kunna anpassa deras tillvaro till vår kul- tur. Kultursamordnare S vill ha en kultursamordnare, vars upp- gift är att samverka med andra aktörer, utveckla Berga Teater samt att ta fram en strategi under år 2018 för att lyfta teaterns verksamhet. Det är angeläget att kommunen sat- sar för att ridsportsutövare, såväl flick- or som pojkar, kan utveckla sina kun- skaper och färdigheter hästsporten. Det är också ett sätt att lära sig hantera djur och natur. Steg till gratistaxa Eftersom den nuvarande simhallen inte håller måttet som en modern anlägg- ning vill vi se över möjligheterna att bygga en ny och ändamålsenlig simhall. Vi vill ha en halvering av avgiften till musikskolan och ta ett första steg mot nolltaxa i de kommunala idrottsanlägg- ningarna/lokalerna genom att halvera hyran. Kristina Embäck, 2:e vice ordförande Skolnämnden Satsning: 39 mkr Våra prioriteringar inom skolnämnden har som utgångspunkt i de tre viktigas- te områdena som Skolverket konstate- rat är avgörande för att höja resultaten och kvaliteten inom förskola/skola/ gymnasium. Förbättra likvärdigheten, stärka läraryrket och föra en långsiktig skolpolitik. Förskolan Förskolan ska vara lärorik och stimulerande för alla barn. Barngrupperna ska inte vara för stora och bar- nen ska erbju- das en trygg miljö där behö- rig och kunnig personal har tid och möjlighet att se varje barn. Beslut är taget av Österåkers kommunfullmäktige, i bred politisk enighet, att mål om perso- naltäthet i förskolan tas fram utifrån tillgänglig forskning, erfarenheter och goda exempel, samt att en plan tas fram för hur personaltätheten ska öka för att nå målen om cirka 5,2 barn per vuxen. I dagsläget är antalet barn per årsarbe- tare 6,1 vilket är samma nivå som år 2014. Sett till dagens volym skulle det behövas ca. 22 nya avdelningar för att nå målet. Detta skulle enligt förvalt- ningen innebära ca.21,5 miljoner i löne- kostnader. En ny konkret plan måste tas fram som tydligt visar hur antalet barn i barn- grupperna skall minskas. Utbildade förskollärare ökar kvalitén på den pedagogiska verksamheten. En för- skollärarutbildning i samverkan med Uppsala universitet för 40 barnskötare påbörjades hösten 2017, en verksam- het som vi vill permanenta och tillföra resurser. Skolan Lokalbristen i de centrala skolorna är det största hindret för att kunna arbeta effektivt och flexibelt En mängd skollo- kaler måste därför snarast anpassas och erbjuda tillgänglighet för alla, såväl som att erbjuda flexibilitet i sin utform- ning. Vi vill att en inventering av lokalanpass- ning i skolors och förskolors innemiljö genomförs av fastighetsägaren Armada Kommunfastigheter AB tillsammans med berörda enheter, och att en åt- gärdsplan tas fram och rangordnas i prioritering. I Skolnämndens budgetförslag för 2018 riktas ca 70 miljoner kronor (netto) i stöd till elever i förskola/ grund- skola/gymnasie- skola. Men som skolinspektio- nen säger ”Det är svårt att sä- kerställa likvär- digheten mellan skolorna då största delen av skolpengen för- delas lika för var- je elev”. Därför vill vi sat- sa på ökat stöd till likvärdighet i grundskola, och tillfö- ra 7,5 mkr i den del som rektor förfogar över. För ökat stöd i likvärdighet i förskola, tillför vi 4 mkr i den del som förskole- chef/rektor förfogar över. För ökat stöd till likvärdighet i gymna- sieskola, tillför vi 3 mkr i den del som rektor förfogar över. Istället för dagens modell vill vi införa en elevpeng. Det innebär att skolan er- håller en ersättning som är mer baserat på den enskilde elevens förväntade be- hov. Detta för att säkerställa likvärdig- heten och utjämna skillnaderna i de riktade insatserna och på så sätt utjäm- na skillnaderna mellan skolor och elev- grupper. Elevhälsan Elevhälsan har en avgörande roll och är en stor utmaning. Arbetet med ökad samverkanmellanenheternagermånga positiva effekter och detta arbete skall fortsätta och stärkas, bland annat ge- nom tillsättandet av en elevhälsochef. För rekrytering och ökad bemanning Samt extra satsningar
 • 4. 4 Rospiggen Jörgen Palmberg, 2:e vice ordförande Utveckling av elevhälsans resurser i Österåker inom elevhälsan tillför vi 3 mkr, i den del som rektor förfogar över. Lärare Lärare och rektorer är nyckeln till en framgångsrik skola. Att stärka läraryr- ket handlar dock inte uteslutande om lön. Det omfattar även frågor som tid för undervisning, rektors ledarskap, professionsutveckling, karriärutveck- ling, lärarförsörjning och lärarutbild- ningen. Vi tillför 500 tkr till utvecklings- medel för professionsutveckling. S vill ha en en kompetensförsörjningsplan med åtgärder och tidsplan för att lång- siktigt nå målet med behöriga lärare. Vi tillför 800 tkr för nätverksbyggande inom de prioriterade ämnesområdena IKT samt intern kommunikation. En år- lig investeringsbudget införs till Peda- gogcentrum på 3 mkr till digitalisering inom skolan, se avsnitt 6.3 investerings- budget. I budgetförslaget finns även satsningar på skolbibliotek, skolskjuts, Komvux och språkintroduktion på gymnasiet. Vård- och Omsorgs- nämnden Satsning: 7,4 mkr Uppräkning Enligt tillgängliga uppgifter är nuvaran- de utförargrad av biståndsbedömd hjälp är ca.77 %. Den bör bli 85 %. Per- sonalbristen inom äldreomsorgen är stor och många får inte den omsorgen de har rätt till. Det finns en överens- kommelse mellan kommunen och per- sonalorganisationen Kommunal om att införa heltidstjänster som norm senast år 2021, vilket vi anser även berör ex- terna utförare. Budgeten för hemtjäns- ten räknas upp med 4,5 mkr. Hemtjänsten Medborgarna skall ha rätt att kunna välja kommunal hemtjänst. Vi vill på- börja en återuppbyggnad av hemtjänst i kommunal regi snarast och tillför 500 tkr. Bistånd Behovet i socialpsykiatrin möts med kompetensutveckling och ytterligare en biståndshandläggare motsvarande en heltidstjänst. Äldreomsorg S vill satsa på att inrätta syn- och hörse- linstruktör och en e-hälsostrateg samt höja kompetens inom kost och näring. Vi vill ha stöd till Silvia Certifiering, vilket innebär att personal får utbild- ning för att uppnå högsta möjliga livs- kvalitet för demenssjuka och deras an- höriga. Uppdrag I budgeten tas mark för ett antal uppdrag: Utreda och införa s.k. Trygg hemgång Kartlägga med årlig uppdatering, per- sonalbemanning och anställningsvill- kor hos alla utförare dessutom persona- lens kompetens och erfarenhet utifrån beviljat stöd/plats. Utifrån kartläggningen föreslå kom- petenshöjande insatser I samarbete med utförarna av kom- munalt finansierad vård och omsorg ge möjligheten till personal att studera vi- dare för att få den kompetens som krävs för de personalkategorier som kommer att efterfrågas i allt högre grad i framti- den. Genom KOMVUX i Österåker erbjuda kompetenshöjande insatser för att kva- litetssäkra utförandet av kommunalt fi- nansierad vård- och omsorgsverksam- het I samarbete med berörda myndighe- ter ta fram koncept för att kunna erbjuda arbetslösa grundutbildning och/eller vidareutbildning inom bristyrken i omsorgssektorn. Heltidsnormen ska vara ett krav vid exempelvis upphandling samt då kom- munen utför Vård- och omsorgsarbete. Möjligheterna att starta upp verk- samhet utifrån konceptet – bra för unga i behov av stöd utreds. Se över om och hur MIA, Livlinan och Bryggan kan knytas ihop. Planeringen av framtida typer av oli- ka boenden sker i nära samarbete med målgruppen exempelvis pensionärsor- ganisationer och kommunens pensio- närsråd Vid nybyggnadsplanering även beak- ta behovet av LSS boende Utreda hur hemtjänsttaxan nyttjas och vad som är en rimlig nivå för att öka Marie Ende, 2:e vice ordförande
 • 5. 5 Rospiggen ”Från år 2010 fram till år 2017 har kommunalskatten sänkts från 19:23 till 17:75, vilket är 1 krona och 48 öre. Sammanta- get innebär det att på sju år har skatteinkomsterna minskat med cirka 160 mkr. Vi föreslår för år 2018 oföränd- rad skatt jämfört med år 2017, vilket är en utdebitering med 17:75. Vårt budgetförslag tar under 99 % av skatteintäkter och bi- drag i anspråk.” Volymökning Ökad befolkning i kommunen ger ökade behov av sociala insatser på alla Social- nämndens områden. Det är därför rim- ligt att även Socialnämnden får volym- kompensation motsvarande den växande befolkningen. Integration Med nya regelverk har prognoserna för flyktingmottagandet skrivits ner, men det är fortsatt svårt att beräkna kostna- der. För att få en fungerande integration krävs en ökad samordning. socialnämn- den tillsammans med näringslivs- och utvecklingsenheten arbetar fram en in- tegrationsplan vars huvudsyfte är att skapa ett integrerat samhälle i Österå- ker. Vi föreslår att ensamkommande unga som fyller 18 år, eller får sin ålder upp- skriven under asylprocesstiden och som anvisats till Österåkers kommun skall få bo kvar i kommunen istället för att flytta till migrationsverkets anlägg- ningsboenden. I första hand skall detta finansieras inom ramen för de statliga bidraget men vi utesluter inte att tillfö- ra medel om framtida behov uppstår. Fältassistent Vi ser ett ökat behov av fältassistenter för att skapa goda relationer mellan vuxenvärlden och Österåkers unga. Vi anser att fältassistenterna även fyller viktig roll för integration och för att fånga upp strömningar av extremism/ rasism. Vi ser denna yrkesgrupp som viktig för att motverka psykisk ohälsa samt olika former av missbruk. Vi tillför 600 tkr. Uppdrag Vi ger socialnämnden i uppdrag att genomföra en utredning av de förebyg- gande insatserna mot utanförskap. Ge Socialnämnden i uppdrag att verk- ställa kommunfullmäktiges beslut (2013-12-16 § 9:28) angående att un- dersöka möjligheten att bygga upp ett system med byteslägenheter för vålds- utsatta kvinnor och män. Byggnadsnämnden Satsning: 3,4 mkr Samhällsbetalda resor Riktlinjerna för skolskjuts för barn med särskilda behov som inte kan erbjudas likvärdig utbildning inom kommunen, föreslås under området Skolnämnden, att ändras så att barnen ges den rätten vilket innebär en högre kostnad för samhällsbetalda resor. Vi tillför 2,2 mkr. Arbetsmiljöprojekt Personalen inom byggnadsnämndens område har under ett flertal år varit mycket trångbodda med uppenbara ris- ker för arbetsrelaterad ohälsa. Eftersom det centrala arbetet med översyn av lo- kaler och skalskydd har dragit ut på ti- den anser vi att ett projekt för att hitta alternativa lösningar med till exempel flexibla arbetsplatser och eventuell ar- betstidsförkortning skall genomföras. Vi tillför 500 tkr. Utveckling e-arkiv Vi tillför 500 tkr till start för utveckling av e-arkiv inom bygglovssektorn. Förstärkning handläggare För att komma ikapp med eftersläpande arkivering men även för att ge möjlighet till avlastning och förstärkning för bygglovsenhetens personal. Vi tillför 200 tkr. Rosita Olsson Palmberg, 2:e vice ordförande Miljö- och Hälsoskydds- nämnden Satsning: 1,8 mkr Nödvändiga insatser Österåkers kommun ska intensifiera omställningen till att bli en hållbar kommun genom höga ambitioner inom klimat och miljö. Miljövänliga transpor- ter ska stimuleras och energieffektivi- sering prioriteras. Miljö- och hälsos- kyddsnämnden ska, genom sin expertkompetens, bidra till kommu- nens långsiktigt hållbara utveckling. Lo- kala miljömål har fastslagits av kom- munfullmäktige. Alla kommunala verksamheter ska med hänsyn till verk- samhetens art och uppdrag vidta åtgär- der som leder mot målen. Nämnderna ska ta fram delmål, dela ut ansvar och upprätta tidsplan inom den egna orga- nisationen för att stegvis närma sig må- len. I arbetet med genomförande och upp- följning har MHN en viktig uppgift. Inte minst kommer det att krävas insatser genom bland annat fler provtagningar. För att veta vilken status kommunens miljö och klimat har idag både på land, i vatten och i luft för att därefter kontinu- erligt följa upp och utvärdera. Vi tillför 600 tkr för en tjänst av miljöhandläg- gare på 100 % för mätningar. Vi ökar resurserna för inventering och analys av bl.a vattenområden och förorenad mark. Arbetet i samrådsprocesser t ex med anknytning till 12:6-ärenden enligt Miljöbalken, kommer troligen kräva mer tid. En tjänst som kommun- ekolog på 50 % tillsätts, vi tillför 300 tkr. Vi tillför 40 tkr för en utbildningsdag för nämnden för det lokala miljömålsarbe- tet. Socialnämnden Satsning: 5,7 mkr Ingela Westerlund, 2:e vice ordförande
 • 6. 6 Rospiggen ”Det är en ansvarsfull budget med satsningar som gör skillnad. En budget med oförändrad skattenivå jämfört med år 2017. Budgetför- slaget tar under 99 % av skatteintäkter och bidrag i anspråk med en marginal 24 mkr. Vår budget gagnar alla, eftersom vi har ett tydligt fokus på barnen, eleverna, och de äldre. För oss är dessa satsningar viktigare än något annat.” Produktionsstyrelsen Satsning: 5,7 mkr Produktionsstyrelen är en kommunal utförare som i konkurrens med andra leverantörer av välfärdstjänster driver och utvecklar förskola, skola, fritid, stöd för personer med funktionsnedsättning samt vård och omsorg om äldre perso- ner. Produktionsstyrelsen finansieras i stort sett av kundvalsnämnderna Reynoldh Furustrand, 2:e vice ordförande Lokala vattenvårdsprojekt Lokala åtgärder för bättre havsmiljö kan få stöd från LOVA-bidraget. Kom- muner och ideella sammanslutningar kan ansöka hos Länsstyrelsen om 50 % finansieringsbidrag för projekt som minskar tillförseln av fosfor, kväve och miljögifter till Östersjön. Vi föreslår att kommunen ansöker om LOVA bidrag i samarbetet med t.ex. Trälhavets båt- klubb (TBK), med 500 tkr för båttvätt. Eva Börjsson Nordin, 2:e vice ordförande Trygg i Österåker Österåker skall vara en trygg och säker kommun för alla. Österåker har nollto- lerans mot brott och skadegörelse. Kommunen bedriver ett förebyggande arbete för att öka tryggheten, minska brottsligheten och användandet av dro- ger. Det gör vi bland annat genom att sprida kunskap, utbilda, stödja olika verksamheter och delta i samarbeten. Österåkers kommun arbetar tillsam- mans med polis och övriga kommuner i Roslagen för att tillsammans öka trygg- heten. Det brotts- och drogförebyggan- de arbetet bedrivs i form av ett råd. Trygg i Österåker arbetar också med Kommunstyrelsen Satsning: 2,1 mkr båt- och grannsamverkan, föräldrastöd, m.m. Det finns även en antagen hand- lingsplan mot våldsbejakande extre- mism. Den nära samverkan med poli- sen är viktig liksom att vi följer utvecklingen och bevaka att det finns tillräckligt med polisresurser. Som ett led i att motverka rasism och främlings- fientlighet är det viktigt att kommunen tillsammans med polisen fortsätter att ge den faktiska bilden av läget genom webb och app m.m. Under år 2018 står Österåker som arrangör för en heldags- konferens ”Ung i Roslagen”. För stöd till att ytterligare intensifiera och lyfta ar- betet under år 2018 och åren framöver med trygghetsfrågorna tillförs 600 tkr för utökning med 1 tjänst. Skärgård Kommunen har antagit en vision att vara länets mest attraktiva skärgårds- kommun, den skärgårdskommun flest välja att flytta till, bo och verka i, starta företag i samt att besöka - En Skär- gårdskommun i världsklass. Skall kom- munen ha kvar visionen, krävs det krafttag gällande skärgårdens utma- ningar och utveckling. Det behövs göras mer, mycket mer! Vi tillför en tjänst som skärgårdsutvecklare inom Näringslivs- och utvecklingsavdelningen, 600 tkr. Uppdrag Skärgårdspolitiskt program arbetas fram med tillhörande handlingsplan. Genom samtal med Trafikverket få till stånd ett ”Ljusteröpaket” som bland an- nat innehåller gång- och cykelväg från väg 276 till Linanäs, samt att gång och cykelväg väg. Vägen till Åsättra djuphamn förstärks så att den klarar tyngre trafik samt utö- ka färjetrafiken på kvällarna till Ljus- terö. Utreda skärgårdsskolornas framtid i samverkan med närliggande skärgårds- kommuner. För att se över möjligheter- na att skapa till exempel ett skärgårds- förbund i syfte att över kommungränserna säkra att förskolor och skolor finns i skärgården. Österåkers kommun medverkar till att kommunikationerna till havs ut- vecklas bland annat genom att påverka landstinget i syfte att den nya linjen Nord- syd blir kvar och ger stöd till ini- tiativet ”Ringar på vattnet”. I dialog med Landstinget se över möj- ligheten för en säkra tillgång till läkare och distriktssköterska på Ljusterö. Att i samarbete med Naturvårdsver- ket arbeta för en etablering av ett Natu- rum i kommunen. Klimat och Miljö Miljömål är antagna, fokus måste vara att få fart på det konkreta arbetet med att ta fram verkningsfulla åtgärder för att nå målen. En handbok finns redan framtagen för detta. Varje förvaltning och bolag har en miljöansvarig/miljöombud. Vi tillför 100 tkr för att ge dessa miljöombud ut- bildning för sitt uppdrag. Grundläggande utbildning för anställ- da inom förvaltningarna kring hållbar- het och miljöfrågor genomförs under år 2018. Vi tillför 200 tkr. Uppdrag Österåkers kommun i samarbete med Roslagsvatten under genomför under år 2018 en informationskampanj angåen- de att minska utsläpp av mikroplaster riktad till kommunen internt och våra invånare. Vi uppdrar att en genomlysning av problematiken kring återvinningssta- tionerna görs i samverkan mellan kom- munen och Roslagsvatten. Undersöka möjligheten, tillsammans med Roslagsvatten, för att öka den s k fastighetsnära återvinningen i hela kommunen. Att kommunen tillsammans med Ros- lagsvatten löser frågan om ett fullgott omhändertagande av dagvattnet. Att tillsammans med Armada se över möjligheten för anläggande av solceller på fastigheter där kommunen bedriver verksamhet. Upphandling/inköp skall vara miljö- vänliga, bland annat konstgräsplaner. Vidare vill Socialdemokraterna bland annat ha en bostadsförsörjningplan, att barnperspektivet verkligen implemen- teras i samhällsplaneringen, att lokal-
 • 7. 7 Rospiggen Placering av nya utskott och råd Investeringsbudget I investeringsbudgeten prioriterar vi Klassrumslyft för förskola/skola, Peda- gogcentrum för digitaliseringen inom skolan samt Gång- och cykelväg på Ljusterö. dessutom lyfter vi en reinvestering av Båthamnsvägen med fler P-platser + grönt, skall genomförs snarast möjligt inom ramen för SBFs investeringsbudget. Mot denna bakgrund budgeterar vi för en revidering av planerade investeringsprojekt motsvarade 15 % till förmån för våra nämnda satsningar. Klassrumslyftet beräknas till 20 Mkr fördelade på 5, 10 och 5 Mkr respektive år under planperioden. Kommunens andel av kostnaden för Gång- och cykelväg på Ljusterö beräknas till 5 Mkr, jämt fördelad mellan år 2018 och 2019. Investeringskostnaden för Pedagogcentrum beräknas till 3 Mkr och gäller 2018. Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordförande samt kommunalråd i opposition förutsättningar och brister åtgärdas i förskola och skola, samt att en plan tas fram för att möta behovet av tillgång till mark för det lokala näringslivet samt för de företag som vill och kan tänka sig etablerar sig i kommunen. Ny styrmodell År 2007 beslutade Kommunfullmäktige i Österåker om en ”ny organisation för ökad valfrihet och kundval” enligt be- ställar- och utförarmodell. Den model- len fungerar inte längre. Ny styrmodell efterlyses som utveck- lar resultatstyrningen utifrån ett med- borgarperspektiv, inte ett kundper- spektiv. Politiken måste bli tydligare i sina prioriteringar och lägga fast vilka kvalitetskrav som ska uppfyllas och vil- ka medel som skall understödja mål- uppfyllelsen. Kvalitet ska vara ledordet i utvecklingen. Professionen i de verk- samheter kommunen driver skall inom ramen för politiska beslut och sitt an- svar ges möjligheter att utforma verk- samheten. Möjligheten att välja skola och serviceproducent skall finnas inom ramen för nationella och lokala kvali- tetskrav. I en ny styrmodell skall samverkan vara den ledande principen. Nya råd och utskott Socialdemokraterna i Österåker vill in- föra ett Klimat och hållbarhetsutskott Österåkers kommun skall på allvar lyfta de viktiga klimat och hållbarhetsfrågor- na. Kommunstyrelsen har det samord- nade och strategiska ansvaret, men vi upplever att desa frågor får för litet ut- rymme och det vill vi ändra på. Därför förelår vi att ett klimat och hållbarhets- utskott inrättas, att Miljö och klimatrå- det knyts till utskottet samt på tjänste- mannanivå knyts till miljömålsgruppen (en från varje förvaltning) och en poli- tisk styrgrupp. Vi tillför 400 tkr Österåker skall vara en skärgårds- kommun av världsklass, det är en vision och samtidigt ett löfte om att skärgårds- frågorna skall lyftas fram. Vi vill stärka skärgårdsbornas inflytande och vårt mål är att på sikt inrätta en skärgårds- nämnd. Fram till dess startar vi med att föreslå att ett skärgårdsråd inrättas. Till utskottet knyts Skärgårdsrådet och på tjänstemannanivå kopplats Närings- livs- och utvecklingsenheten till utskot- tet samt en politiskt styrgrupp.Vi tillför 400 tkr BUDGET 2018
 • 8. 8 Rospiggen I Kanalen vecka 40 slår ett antal Liberaler i Österåker fast att vi Social- demokrater vill avveckla valfriheten. Vilka bevis skribenterna har för sitt påstående är oklart men vi önskar ändå från vår horisont belysa skillna- derna i två begrepp som våra liberala skribenter verkar blandat ihop. Det fria skolvalet gör att alla elever och föräldrar har rätt att söka till de skolor de vill, både fristående som kommunala skolor. Det betyder INTE som skribenterna gör gällande att det är föräldrarna som bestämmer vilken skola barnen skall gå till. Målet är naturligtvis detta, men när det är fullbelagt i alla skolor, för att det saknas nya skolor i Österåker, då är det svårt att hävda att det råder valfrihet. Det är som sagt skillnad på valfrihet och valmöjlighet. Vi Socialdemokrater anser att de skattemedel som tas in från våra medborgare skall används på bästa sätt. Det är beklagligt att Liberalerna ser förslaget om att begränsa vinster av dessa skattemedel som att vi vill försvåra drivandet av uppskattade verksamheter. Att vilja begränsa uttaget av vinst i bolag som finansieras med skattemedel så att pengarna går tillbaka till verksamheten , dvs till eleverna och lärarna i klassrummet, tycker vi bör vara en prioriterad fråga för alla partier. Precis som det är att våra gemensamma skattepengar skall användas på bästa sätt. Vi tycker om modellen där enskilda kommuner har valfriheten att själva avgör friskolors medverkan, som i bildandet av gymnasieregionen i länet 2011. Att hitta liknande lösningar på andra områden är intressant, inte minst som en metod att garantera skolor i skärgården. Men är återigen en fråga vi tycker skall avgöras av varje enskild kommun. Vi delar verkligen Liberalernas syn på att brukarna skall kunna påverka innehållet i hemtjänsten, och dessutom Debatt Det är skillnad på valfrihet och valmöjlighet vem som utför den. I vår kommun så finns bara kommunal hemtjänst på Ljusterö. Det betyder att valfriheten att få kommunal hemtjänst är borttagen i resten av kommunen. Tyvärr är Liberalerna ett av de partier som fattade beslutet att lägga ner den kommunala hemtjänsten, dvs att beskära valfriheten för medborgarna i kommunen. Vi välkomnar er att göra gemensam sak med oss över block- gränserna och återinföra valfriheten genom att åter bygga upp kommunal hemtjänst. Vi vill gärna se fler små företag ta upp konkurrensen med de stora välfärdskoncernerna som idag skär guld med täljkniv av våra gemensam- ma skattemedel. Lagen om valfrihets- system (LOV) är ett alternativ till lagen om offentlig upphandling (LOU) men det är inte någon garanti för de små företagens möjligheter. Vi vill lägga krutet på att upphandlingsunderlagen blir bättre och att kommunen som idag fortsätter att föra dialog med de mindre företagen för att de skall klara upphandlingarna. Ann-Christine Furustrand, kommunalråd i opposition, S Jörgen Palmberg, andre vice ordfö- rande Skolnämnden, S Kommunen har en vision att vara länets mest attraktiva skärgårdskom- mun. Skall kommunen ha kvar visio- nen krävs det krafttag. För att ge frågan den prioritet den förtjänar föreslår Socialdemokraterna att ett särskilt Skärgårdsutskott bildas under kommunstyrelsen med enbart fokus på skärgårdsfrågorna. Vi tillför en miljon kronor för utskottet och inför en heltidstjänst för en skärgårdsutvecklare. I vår S-budget för kommunen finns föreslaget ett antal uppdrag: • Ett skärgårdspolitiskt program med handlingsplan skall arbetas fram. • Genom samtal med Trafikverket få till stånd ett ”Ljusteröpaket” som bland annat innehåller gång- och cykelväg från väg 276 till Linanäs, samt att gång och cykelväg väg. För paketet avsätter vi 5 miljoner kronor i investeringsbud- geten. Även vägen till Åsättra djup- hamn förstärks så att den klarar tyngre trafik samt att färjetrafiken på kväl- larna till Ljusterö skall utökas. • Utreda skärgårdsskolornas framtid i samverkan med närliggande skär- gårdskommuner. För att se över En skärgårdskommun måste prioritera skär- gården
 • 9. 9 Rospiggen Kommunen har en vision att vara länets mest attraktiva skärgårdskom- mun. Skall kommunen ha kvar visionen krävs det krafttag. För att ge frågan den prioritet den förtjänar föreslår Social- demokraterna att ett särskilt Skär- gårdsutskott bildas under kommunsty- relsen med enbart fokus på skärgårdsfrågorna. Vi tillför en miljon kronor för utskottet och inför en heltidstjänst för en skärgårdsutvecklare. I vår S-budget för kommunen finns föreslaget ett antal uppdrag: • Ett skärgårdspolitiskt program med handlingsplan skall arbetas fram. • Genom samtal med Trafikverket få till stånd ett ”Ljusteröpaket” som bland annat innehåller gång- och cykelväg från väg 276 till Linanäs, samt att gång och cykelväg väg. För paketet avsätter vi 5 miljoner kronor i investeringsbud- geten. Även vägen till Åsättra djup- hamn förstärks så att den klarar tyngre trafik samt att färjetrafiken på kväl- larna till Ljusterö skall utökas. • Utreda skärgårdsskolornas framtid i samverkan med närliggande skär- I Österåker blir vi fler och äldre vilket är mycket positivt. Det ställer krav på långsiktig planering och på nytänkande för att kreativt möta dagens och mor- gondagens behov. Vi menar att det är avgörande för om kommunen skall lyck- as med sin uppgift. Med den budget vi nu lägger, satsar vi totalt 19 mkr mer än föregåend e års budget. Alla dessa sats- ningar är viktigare för oss än en skatte- sänkning. Österåker måste våga pröva nytt. I Helsingfors stad erbjuds ungdomar upp till 25 år boende på servicehus för äld- re. Målsättningen är att människor i olika ålder ska mötas och förstå varan- dra bättre. Ett av syftena är att de äldre skall slippa vara ensamma och att ung- domarna får någonstans att bo. Tanken är att de unga ska krydda de äldres var- dag med några timmars sällskap i veck- an, och vise versa. Det kan handla om promenader, lösa tekniska problem, laga mat ihop eller bara att samtala och få nya vänner. Vi tillför 75 tkr för att a fram ett koncept för ett liknande pro- jekt här i Österåker. Mellanboende Idag sker omvårdnad i särskilt boen- de samt i hemmet genom hemtjänsten, som vi förstärker med 4,5 mkr. Det som saknas är någon form av mellanboende i Österåker. Ett boende för den som kla- rar sig bra, men som ibland behöver hjälp och stöd och som inte längre vill bo ensamma utan vill ha andra runt om sig. Vi vill, tillsammans med de berörda Så förstärker vi äldreomsorgen initiera boenden som passar seniorer eller till och med generationer. Ett ex- empel är konceptet Bovieran. Silvia certifiering I Österåker finns ingen Syn- och hör- selinstruktör. Det vill vi ändra på och tillför 650 tkr för en heltidstjänst. Vi erbjuder äldreboenden kompetensut- bildning enligt Silvia Certifiering vilket innebär att personal får utbildning för att erbjuda högsta möjliga livskvalitet för demenssjuka och deras anhöriga. Ständig kompetensökning ska vara led- stjärna inom vård- och omsorgen. Idag finns ingen valfrihet av hem- tjänsten i vår kommun (med undantag för Ljusterö). Vi vill att det skall finnas en kommunalt driven hemtjänsten och avser att bygga upp den igen. Det skulle samtidigt innebära att vi säkrar upp servicen till de som har hemtjänsten, ifall någon privat utövare upphör. Ann-Christine Furustrand (S) kom- munalråd i opposition Marie Ende (S), 2:e vice ordförande Vård- och omsorgsnämnden
 • 10. 10 Rospiggen Våra politiska prioriteringar i budget 2018 för skolnämnden tar utgångs- punkten i de tre viktigaste områdena som Skolverket konstaterat är avgöran- de för att höja resultaten och kvaliteten inom förskola, skola och gymnasium. Det är att: - förbättra likvärdigheten, stärka lärar yrket, - föra en långsiktig skolpolitik. Beslut är taget av Österåkers kom- munfullmäktige, i politisk enighet, att personaltätheten inom förskolan ska nå 5,2 barn per vuxen. I dagsläget är siffran 6,1 barn per årsarbetare, samma nivå som år 2014. Det skulle idag behövas cirka 22 nya avdelningar för att nå må- let vilket skulle innebära cirka 21,5mil- joner i bara lönekostnader. Vi tillför 10 miljoner kronor som en grund för en konkret plan och ett åtagande som tyd- ligt visar hur antalet barn i barngrup- perna skall minskas. Minskade barngruppernas storlek En förutsättning för att minska barn- gruppernas storlek och klara av att in- kludera alla elever är att skollokalerna är anpassade för verksamheten. I våra centrala skolor har vi tidigare år kunnat se att det är organisatoriskt svårt att in- kludera elever i behov av särskilt stöd på grund av brister i lokalerna. Läget har förvärrats och i år kan man se att det nu inte bara drabbar eleverna i behov av särskilt stöd, det går nu ut över hela elevgruppen. Något som våra rektorer uppger påverka våra elevers måluppfyllelse och resultat negativt. Detta är upprörarande och helt oaccep- tabelt. I vår budget omprioriterar vi bland investeringarna och prioriterar 20 mil- joner kronor till ett förskole- och klass- rumslyft, så att bristerna i lokalerna åt- gärdas, för att så snabbt som möjligt stoppa utvecklingen som pågår. Idag är andelen lärare med pedago- gisk högskoleexamen 82 % vilket är samma som föregående år och som tangerar snittet i riket. Utmaningen handlar om rekrytering av nya lärare, behålla de befintliga behöriga lärarna och ge de som saknar behörighet möj- lighet till detta. Utveckling för personal Vi tillför 3 mkr i utvecklingsmedel för fortbildning av lärare och annan peda- gogisk personal, som respektive rektor kan söka. Förutom allt detta höjer vi barn och elevpengen med 23 miljoner, var av 14 miljoner av dessa är riktade för stöd till elever i förskola, grundskola och gym- nasieskola. Totalt tillför vi 83 miljoner Österåker kan mer och bättre: Förskola, skola och gymnasium till skolnämndens budget och 23 miljo- ner i riktade investeringar (jämfört med år 2017). Pengar har betydelse men är inte allt, utan det handlar även om hur resurser används för att nå bästa resultat. Våra satsningar av de gemensamma skattemedlen är väl avvägda och utfor- made för att göra största möjliga nytta för våra barn i förskola, i skola och gym- nasium. Ann-Christine Furustrand (S) kom- munalråd i opposition Jörgen Palmberg (S) 2;e vice ordföran- de i skolnämnden För ökat stöd till likvärdighet i grundskola, tillför vi 7,5 mkr i den del som rektor förfogar över. För ökat stöd likvärdighet i förskola, tillför vi 4 mkr i den del som förskolechef/rektor förfogar över. För ökat stöd till likvärdighet i gymnasieskola, tillför vi 3 mkr i den del som rektor förfogar över.
 • 11. 11 Rospiggen Kontakt med Socialdemokraterna i Österåker PÅ GÅNG: Anders Pettersson Redaktör´n har ordet Gå in på: socialdemokraterna i Österåker Kolla också in: Debattforum för framtidens Österå- ker Medlemsmöte i Socialdemokraterna Österåker Lördagen den 22 oktober Kl 10:00, Bergasalen, Folkets Hus Åkersberga VÄLKOMNA! NOVEMBER 25 nov: Medlemsmöte. Diskussion om kommande val 21 nov: AK styrelse DECEMBER 3 dec: Valkonferens för distriktet 11 dec: Kommunfullmäktige 12 dec: AK styrelse 2O dec: Medlemsmöte, säsongsavslut- ning. Socialdemokraterna i Österåker Stationsgränd 10, 1 tr 184 36 Åkersberga sap.osteraker@gmail.com www.socialdemokraterna.se/osteraker Mats Larsson, ordförande: grundvik@telia.com mobil:0702 922 265 Ann-Christine Furustrand, kommunaråd i opposition. ann-christinefurustrand@hotmail.se 0708 263 396 Kristian Krassman, politisk sekreterare Mob: 0768 36 99 67 kristian.krassman@osteraker.se S-direkt 103,7 Mhz Sossarna direkt sänder närradio i Ra- dio Österåker varje onsdag klockan 18.00-19.00 samt lördagar kl 13.00- 14.00. Aktuell politik och trevlig mu- sik med Kristina Embäck och Lars Jonsson som dina värdar i etern. Varmt välkomna att lyssna! Rospiggen ges ut av Socialdemokraterna i Österåker. Redaktör är Anders Pettersson - togden11@gmail.com Den stora skillnaden Nu är det tid att anta kommunbudget för Österåker igen. Samtliga partier är fria att lägga förslag på budgetar, få gör det. Socialdemokraterna har nu i flera år i rad lagt fram fullständiga budget- förslag för kommunfullmäktige. Ibland i samverkan med andra, i år själva. Ett litet antal förtroendevalda arbetar fram ett budgetförslag i samråd och dis- kussion med våra fullmäktige- och nämndledamöter och medlemmarna i arbetarekommunen. Liksom andra par- tier i opposition har vi mycket magert stöd från kommunens förvaltningar. Så det blir att kämpa för att få fram under- lag och gällande principer. Den styrande minoriteten i kommu- nen har däremot tillgång till resurserna i hela kommunförvaltningen som hjäl- per dem att bygga en budget. Orättvist? Ja, i grunden. De kommu- ner jag känner till i Sverige ger samtliga partier samma underlag som de sedan kan bygga budgetar på. men i vår kom- mun vill man liksom ha fördelar. Unge- fär som ett hemmalag i fotboll. Hemma- publiken (förvaltningen) är i majoritet och ger laget sitt fulla stöd. När det gäller Socialdemokraternas budget och den styrande minoritetens så finns det en mycket stor skiljelinje mellan dem, som i grunden är djupt ideologisk. Det handlar om hur vi ser på den kommunala skatten. Vi Socialde- mokrater vill använda skatten för att skapa välfärd för alla, se till att alla kan åtnjuta kommunal service och möjlig- heter oberoende av inkomst och lev- nadsvillkor. Alliansen vill sänka skatten för att människor ska finansiera den kommunala servicen ur egen plånbok (eftersom de fått behålla några hund- ralappar mer varje år). Det sättet kom- mer aldrig att skapa jämlikhet, snarast tvärtom. Där går den stora skiljelinjen! S-upprop: Vårdval löser inte äld- revårdens problem Den nya modell för vårdval för äldre som alliansen vill införa i Stock- holm kommer att försämra vården och öka kostnaderna. Socialdemokraterna föreslår i stället ökad samverkan mellan vårdgivarna. Socialdemokraterna i länet har gått ut med ett upprop där man kritiserar alli- ansens vårdvalsmodell. Socialdemokraterna har ett annat för- slag. Vi vill att vården och omsorgen för våra äldre ska vara samordnad och ske efter den enskildes behov.  Vårt förslag är Vårdsamverkan Stockholm. Det inne- bär att vården av äldre ska organiseras om. Vi vill värna patientens valfrihet men också se en mer samordnad vård där vårdgivarna tar ett större helhetsansvar för patienten. Vi Socialdemokrater vill sätta patien- ternas behov före vårdbolagens. Det gör vi genom samverkan mellan landsting och kommuner. Uppropet har undertecknats av 32 le- dande socialdemokrater i länet. Erika Ullberg mfl finanslandstingsråd i opposition (S) Stockholms läns landsting