O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
MOTYWOWANIE

    MARZENA GRUSZKA
    NATALIA LUKOSZCZYK
    KAROLINA OBRĘBALSKA
    GRAŻYNA SZWACZ
PLAN PREZENTACJI:

1.  Istota i pojęcie motywacji
2.  Proces motywowania
3.  Współczesne teorie motywacji
4.  Rodzaje ...
ISTOTA I POJĘCIE MOTYWACJI

                stan gotowości istoty rozumnej do
              ...
ISTOTA I POJĘCIE MOTYWACJI

               układ sił, które skłaniają ludzi do
               ...
MODEL MOTYWACJI

   BODZIEC
   (potrzeba)  OKREŚLONE
  ZACHOWANIE    CEL
  (pożądany efekt)
PROCES MOTYWOWANIA
                 Określenie celów (zadań) dla
                    p...
TEORIE MOTYWACJI

1. Teoria Maslowa – hierarchia potrzeb
2. Teoria McClellanda
3. Teoria dwuczynnikowa Herzberga
4. Teoria...
Teoria Maslowa
Potrzeby wyższego
   rzędu
                Ambitna
                 prac...
Teoria Maslowa

 Tylko potrzeby niezaspokojone
 skłaniają do działania

 Potrzeby mają układ hierarchiczny

 Ludzie dą...
Teoria McClellanda

      KLASYFIKACJA POTRZEB:
        OSIĄGNIĘĆ
      
        AFILIACJI
   ...
Teoria dwuczynnikowa Herzberga
   Dwa typy ważnych czynników:

    Motywatory:           Czynniki higieny:...
Teoria dwuczynnikowa Herzberga

  Czynniki higieny i motywatory
  oddziałują niezależnie od siebie

  Działania mened...
Teoria oczekiwań Vrooma

      Otoczenie


                    Wynik
Motywacja  Wysiłek   Dz...
Teoria oczekiwań Vrooma

  Działanie ludzi to ciąg wyborów,
    podejmujący je ludzie potrafią
ustalić związek między...
Teoria sprawiedliwości
     Adamsa

 WYNIKI (JA)    WYNIKI (INNI)
        =
NAKŁADY (JA)    NAKŁADY (INNI)
Teoria wzmocnień
 Techniki modyfikacji zachowań:
 II.  Wzmocnienia pozytywnego
 III.  Unikania
 IV.  Karania
 V....
RODZAJE MOTYWÓW
I. Środki przymusu:    III. Środki zachęty
•  rozkaz
              (motywatory):
•  kom...
RODZAJE MOTYWÓW

 BODŹCE MATERIALNE
I. STAŁA CZĘŚĆ PŁACY- wynagrodzenie zasadnicze
II. RUCHOMA CZĘŚĆ PŁACY- premie
III. I...
RODZAJE MOTYWÓW
BODŹCE NIEMATERIALNE (POZAPŁACOWE):

 bieżące i okresowe oceny pracownicze
 planowanie indywidualnych ka...
RODZAJE MOTYWÓW


„Człowiek może prowadzić wartościowe i
harmonijne życie tylko wtedy, gdy uda mu
  się wyzbyć dążenia do...
SYSTEM WYNAGRADZANIA

SYSTEM WYNAGRADZANIA - ogół elementów
wzajemnie ze sobą powiązanych, stanowiących całość,
mającą na ...
SYSTEM WYNAGRADZANIA


ZASADA WYNAGRADZANIA   ZASADA WYNAGRADZANIA
  WG WKŁADU PRACY      WG POTRZEB     ...
NOWOCZESNE KONCEPCJE
   MOTYWOWANIA

I.   Wynagradzanie wg stanowiska pracy
II.  Wynagradzanie wg kompetencji
III. ...
STRATEGIE MOTYWOWANIA -
MOTYWACYJNE METODY ZARZĄDZANIA

 I.   Zarządzanie przez partycypację (uczestnictwo )
 II.  Zar...
ZARZĄDZANIE PRZEZ PARTYCYPACJE
  1. Formy partycypacji w zarządzaniu:
   partycypacja decyzyjna, bezpośrednia
   p...
DELEGOWANIE UPRAWNIEŃ

 potocznie- przekazywanie części formalnej władzy
       na niższe szczeble zarządzania
  ...
DELEGOWANIE UPRAWNIEŃ

1.    Uwarunkowania skutecznego delegowania
2.    Klasyczne zasady delegowania:
      Za...
NOWE FORMY ORGANIZACJI PRACY


 „Skrócony” tydzień pracy
  Elastyczny czas pracy
  System dzielenia etatów
    „Tel...
ZASADY SKUTECZNEGO MOTYWOWANIA

   stosować więcej nagród i kar
   natychmiast chwalić i ganić
   dostarczać rzet...
GŁÓWNE CZYNNIKI DEMOTYWUJĄCE
  1. Niewyrażanie uznania dla pracowników za
   zgłaszane przez nich sugestie
  2. Brak ...
BIBLIOGRAFIA

Griffin, R. W., Podstawy Zarządzania Organizacjami,
  Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005
Kozioł, L., Mo...
Dziękujemy za uwagę 
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Motywowanie Psychologia Zarzadzania

 • Entre para ver os comentários

Motywowanie Psychologia Zarzadzania

 1. 1. MOTYWOWANIE MARZENA GRUSZKA NATALIA LUKOSZCZYK KAROLINA OBRĘBALSKA GRAŻYNA SZWACZ
 2. 2. PLAN PREZENTACJI: 1. Istota i pojęcie motywacji 2. Proces motywowania 3. Współczesne teorie motywacji 4. Rodzaje motywów 5. Nowoczesne koncepcje motywowania 6. Strategie motywowania - Motywacyjne metody zarządzania 7. Najważniejsze zasady motywowania 8. Główne czynniki demotywujące
 3. 3. ISTOTA I POJĘCIE MOTYWACJI stan gotowości istoty rozumnej do podjęcia określonego działania, to wzbudzony potrzebą zespół MOTYWACJA procesów psychicznych i fizjologicznych określający podłoże zachowań i ich zmian. psychologiczny stan przyczyniający się do stopnia, w jakim człowiek się w coś angażuje, obejmuje ona czynniki, które powodują, wytyczają i podtrzymują zachowanie ludzkie zmierzające w określonym kierunku. [J.A. Stoner, R. E.Freeman i D. R. Gilbert]
 4. 4. ISTOTA I POJĘCIE MOTYWACJI układ sił, które skłaniają ludzi do zachowywania się w określony sposób; proces kierowniczy MOTYWOWANIE polegający na wpływaniu na zachowania ludzi z jednoczesnym uwzględnieniem wiedzy o tym co powoduje konkretne postępowanie. „... polega na świadomym i celowym oddziaływaniu na motywy postępowania ludzi poprzez stwarzanie środków i oczekiwań”. (A. Matejko)
 5. 5. MODEL MOTYWACJI BODZIEC (potrzeba) OKREŚLONE ZACHOWANIE CEL (pożądany efekt)
 6. 6. PROCES MOTYWOWANIA Określenie celów (zadań) dla podwładnych Identyfikacja i analiza potrzeb Konstruowanie systemu bodźców Ocena skuteczności bodźców negatywna Ocena skuteczności pozytywna Zastosowanie bodźców Obserwacja działań podwładnych i osiągniętych wyników Osiągnięcie celu i pozytywna negatywna zaspokojenie Ocena skuteczności potrzeb
 7. 7. TEORIE MOTYWACJI 1. Teoria Maslowa – hierarchia potrzeb 2. Teoria McClellanda 3. Teoria dwuczynnikowa Herzberga 4. Teoria oczekiwań Vrooma 5. Teoria sprawiedliwości Adamsa
 8. 8. Teoria Maslowa Potrzeby wyższego rzędu Ambitna praca Rozwój osobisty, kreatywność, osiąganie pełni możliwości Stanowisko Uznanie, status, samoakceptacja służbowe Przyjaciele w pracy Akceptacja, poczucie wspólnoty System Ochrona, wolność od emerytalny strachu, stabilizacja Płaca Przetwarzanie, podstawowa żywność, schronienie, ubranie Potrzeby podstawowe
 9. 9. Teoria Maslowa  Tylko potrzeby niezaspokojone skłaniają do działania  Potrzeby mają układ hierarchiczny  Ludzie dążą do zaspokojenia potrzeb w ich kolejności Abraham hierarchicznej Maslow
 10. 10. Teoria McClellanda KLASYFIKACJA POTRZEB: OSIĄGNIĘĆ  AFILIACJI  WŁADZY   Nie ma w hierarchii potrzeb ani jednolitego zestawu potrzeb wspólnych dla wszystkich ludzi  W określonej sytuacji jeden z rodzajów potrzeb staje się przyczyną działania jednostek
 11. 11. Teoria dwuczynnikowa Herzberga Dwa typy ważnych czynników: Motywatory: Czynniki higieny: Osiągnięcia Przełożeni Uznanie Warunki pracy Sama praca Stosunki interpersonalne Odpowiedzialność Płaca i bezpieczeństwo Awanse i rozwój Polityka i administracja firmy Zadowolenie Brak zadowolenia Niezadowolenie Brak niezadowolenia
 12. 12. Teoria dwuczynnikowa Herzberga  Czynniki higieny i motywatory oddziałują niezależnie od siebie  Działania menedżerów w celu zapewnienia satysfakcji z pracy musza obejmować czynniki Frederick Herzberg higieny i motywatory
 13. 13. Teoria oczekiwań Vrooma Otoczenie Wynik Motywacja Wysiłek Działanie Wartościowość Możliwości
 14. 14. Teoria oczekiwań Vrooma Działanie ludzi to ciąg wyborów, podejmujący je ludzie potrafią ustalić związek między wykonaniem zadań a osiągnięciem pożądanych skutków, a ponadto oszacować oczekiwane prawdopodobieństwo wykonania zadania oraz osiągnięcia pożądanych skutków. Victor Vroom
 15. 15. Teoria sprawiedliwości Adamsa WYNIKI (JA) WYNIKI (INNI) = NAKŁADY (JA) NAKŁADY (INNI)
 16. 16. Teoria wzmocnień Techniki modyfikacji zachowań: II. Wzmocnienia pozytywnego III. Unikania IV. Karania V. Eliminacji Burrhus Frederic Skinner STAŁA CZĘSTOTLIWOŚĆ STAŁY STOSUNEK Wzmocnienie w stałych Wzmocnienie po ustalonej odstępach czasu niezależnie od licznie zachować niezależnie od zachowania czasu, jaki między nimi upływa ZMIENNY STOSUNEK ZMIENNA CZĘSTOTLIWOŚĆ Wzmocnienie w różnorodnych Wzmocnienie po zmiennej odstępach czasu licznie zachowań Źródło: [R. W. Griffin]
 17. 17. RODZAJE MOTYWÓW I. Środki przymusu: III. Środki zachęty • rozkaz (motywatory): • komenda materialne • polecenie niematerialne • zalecenie • rada II. Środki perswazji: • argumenty racjonalne • argumenty emocjonalne: - okazanie sympatii - apel moralny - obwinianie -wzór konformistyczny
 18. 18. RODZAJE MOTYWÓW BODŹCE MATERIALNE I. STAŁA CZĘŚĆ PŁACY- wynagrodzenie zasadnicze II. RUCHOMA CZĘŚĆ PŁACY- premie III. INNE ŚWIADCZENIA MATERIALNE: -nagrody rzeczowe lub finansowe -kursy i szkolenia finansowane przez firmę -deputaty, posiłki, dodatki na ubrania robocze -bonusy: dodatki urlopowe, pakiety medyczne, ubezpieczenia na życie -premie w formie akcji lub udziałów dla kierowników wyższych szczebli
 19. 19. RODZAJE MOTYWÓW BODŹCE NIEMATERIALNE (POZAPŁACOWE):  bieżące i okresowe oceny pracownicze  planowanie indywidualnych karier pracowników  awans stanowiskowy, pochwała, wyróżnienie, odznaczenia  systematyczna zmiana stanowiska pracy  rozszerzenie zakresu pracy  wzbogacenie pracy BODŹCE POZYTYWNE I NEGATYWNE  nagrody  kary
 20. 20. RODZAJE MOTYWÓW „Człowiek może prowadzić wartościowe i harmonijne życie tylko wtedy, gdy uda mu się wyzbyć dążenia do zaspokajania potrzeb materialnych. Celem jest wzrost znaczenia wartości duchowych...” [A. Einstein]
 21. 21. SYSTEM WYNAGRADZANIA SYSTEM WYNAGRADZANIA - ogół elementów wzajemnie ze sobą powiązanych, stanowiących całość, mającą na celu kształtowanie zasad i wysokości wynagrodzeń zgodnie z celami przedsiębiorstwa. [M. Tyrańska] MOTYWACYJNA FUNKCJA PŁACY zakłada, że chęć zarabiania jest głównym czynnikiem, skłaniającym ludzi do podejmowania pracy.
 22. 22. SYSTEM WYNAGRADZANIA ZASADA WYNAGRADZANIA ZASADA WYNAGRADZANIA WG WKŁADU PRACY WG POTRZEB ZASADA WYNAGRADZANIA WG UZYSKIWANYCH WYNIKÓW
 23. 23. NOWOCZESNE KONCEPCJE MOTYWOWANIA I. Wynagradzanie wg stanowiska pracy II. Wynagradzanie wg kompetencji III. System płac zmiennych IV. Teoria ustalania celów V. Podejście japońskie VI. Zarządzanie pełnej satysfakcji
 24. 24. STRATEGIE MOTYWOWANIA - MOTYWACYJNE METODY ZARZĄDZANIA I. Zarządzanie przez partycypację (uczestnictwo ) II. Zarządzanie przez delegowanie uprawnień (upełnomocnienie) III. Nowe formy organizacji pracy
 25. 25. ZARZĄDZANIE PRZEZ PARTYCYPACJE 1. Formy partycypacji w zarządzaniu:  partycypacja decyzyjna, bezpośrednia  partycypacja negocjacyjna, przedstawicielska, pośrednia  partycypacja kapitałowa, kapitałowo- własnościowa  partycypacja informacyjna  partycypacja czynna  partycypacja bierna 2. Uwarunkowania partycypacji 3. Zalety i wady
 26. 26. DELEGOWANIE UPRAWNIEŃ  potocznie- przekazywanie części formalnej władzy na niższe szczeble zarządzania w zarządzaniu- delegowanie uprawnień,  obowiązków i odpowiedzialności Generalna zasada delegowania Wszelkie uprawnienia do podejmowania decyzji należy kierować na możliwie najniższe, a jednocześnie kompetentne szczeble organizacji
 27. 27. DELEGOWANIE UPRAWNIEŃ 1. Uwarunkowania skutecznego delegowania 2. Klasyczne zasady delegowania: Zasada szczeblowości  Zasada jedności rozkazodawstwa  Zasada kompletności  Zasada dostateczności  Zasada ograniczonej odpowiedzialności  3. Zalety i zagrożenia związane z delegowaniem uprawień
 28. 28. NOWE FORMY ORGANIZACJI PRACY „Skrócony” tydzień pracy Elastyczny czas pracy System dzielenia etatów „Telepraca”
 29. 29. ZASADY SKUTECZNEGO MOTYWOWANIA  stosować więcej nagród i kar  natychmiast chwalić i ganić  dostarczać rzetelnej informacji zwrotnej na temat pracy  krytykować, lecz nie ironizować  dobrze zorganizować pracę zespołu  zlecać zadania nieco ponad poziom możliwości  zadbać o przyjazną, lecz konstruktywną atmosferę  wprowadzać elementy rywalizacji
 30. 30. GŁÓWNE CZYNNIKI DEMOTYWUJĄCE 1. Niewyrażanie uznania dla pracowników za zgłaszane przez nich sugestie 2. Brak reakcji na skargi 3. Brak zachęty 4. Krytykowanie pracowników w obecności innych 5. Brak zainteresowania opiniami pracowników 6. Brak informacji skierowanej do pracowników o ich postępach 7. Faworyzowanie wybranych osób 8. Zły stopień motywacji
 31. 31. BIBLIOGRAFIA Griffin, R. W., Podstawy Zarządzania Organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005 Kozioł, L., Motywacja w pracy. Determinanty ekonomiczne i organizacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa- Kraków 2002 Ratyński, W., Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania, Wydawnictwo C. H. BECK, 2005 Tyrańska, M., Motywowanie pracowników w teorii i praktyce, Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza, Warszawa 2006
 32. 32. Dziękujemy za uwagę 

×