O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

5267

269 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

5267

 1. 1. Êu‡‡‡ UGë dF Ê«u œ X U bL Ä d UAKà ≤∞∞¥ØµØ≤¥ ≤∞∞¥Øππ∞∞ Ÿ«b ù« rÁ— ∞±∞رµ≥±∞∞≤ ∫‰uL Ä ∞≤Ø∑≤≤±≤±≤ ∫ ÊuHOK
 2. 2. ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫אא‬ ‫א‬ ‫)ﻋـﱪ ﺍﻻﻧﱰﻧـﺖ ﺃﻭ‬ ‫א‬ ‫אא‬ ‫ﻟﻠﻤﻜﺘﺒــﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﱰﻭﻧﻴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻗــﺮﺍﺹ ﺍﳌﺪﳎــﺔ ﺃﻭ ﺍﻯ‬ ‫א‬ ‫ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ (‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫א א‬
 3. 3. ¿ ¡«b‡‡‡ ≈ ¿ …dOL ÆÆ W O (« w √ vÃ≈ X U bL Ä
 4. 4. Êu‡‡ ‡ ‡ ‡ U‡‡ Gë ÆÆ ÚŸUÓMIë jIÝ ÎvMFÄ dFAKà bF¹ rÃË t¹Ë«bð ÏWO UÁ Ê“uKà bF¹ rÃË ÚbOH¹ Tý bF¹ rÃË ŸUMIë jIÝ Ú bOK'« w Í—cð —UMÃU tÃ≈ UMO bF¹ rÃË ÚÒw³½ UMO bF¹ rÃË ÚtÃułdë v²Š bFð rÃË ¥
 5. 5. ÚtÃuD³Ã« sÄ“ U¹ XÒOÃË Ú»öJë sÄ“ U¹ XOð√Ë Ú»«dGÃU ÔoFM¹ ÊuON ÏWHOł Ô»ÚdÔFÃ«Ë t¹b¹ w øvIÐ «–UÄ tOKŽ wJ³½ Úb¹b'« ÂuOë sŽ «–UÄ ÚÁUOAë ÔrN²K¹ d¹“UM)« sÄ r µ
 6. 6. ÆÆ ÚtÐËdFë Ô…dšRÄ X×²Ô ÚpN²M¹ UÄ bF¹ rÃË œ«bGÐ U¹ „uײ ÚÁ—UJ³Ã« vKŽ ÂöÝ ö ÚÁ—UC(« bNÄ U¹ „uײ ÊuAŠu²*« UN¹√ bFÐ «–UÄË ÊËœö'« ÊuŠUH ë UN¹√ Êu³ UGë ÊuAðd*« ÷—_« 5ÞUOý U¹ ø bFÐ «–UÄ ∂
 7. 7. rMNł WO½UГ U¹Ë Úw³Gë ‘u³Ã« UN¹√ U¹ Ú»«dÝ w pK¼√ ÂöŠ√ ÚÁdOE(« vÃ≈ œuFð wJà ÊUŠ XÁuë ÚÁdONEë XÁË w Ô‰u³ðË p×JM¹ sÄ Èdð ôË »«d²Ã« w pÝ√— Ê_ Úw³Gë ‘u³Ã« UN¹√ øÚ dÝ√ s0 XKF «–UÄ ∑
 8. 8.
 9. 9. ÓXKJ½Ë ÆÆ X³B²ž« ÆÆ ÊU³'« lOÃUIð Íc¼ ÚÊU³'« sЫ ø Í—U9 qN ÆÆ gOFð sÄ pÄ√ Ê√ bNý√ ÚÕUJMë vKŽ ø Í—U9 qN ÊuON wMÐ sÄ „uÐ√Ë ° sÄ œUHŠ√ rKFð X½√Ë π
 10. 10. Í—U9 qN ÚlOMÄ sBŠ w XÓUÄ ÚÂËb¹ qN ÓpAOł Ôd¹“UMš Xë“UÄ ÆÆ ÊuK²I¹Ë ÊuJ²H¹ Êu¦³F¹Ë ÚÊËR)« VKJë UN¹√ U¹ ÊuIÃeײ*« „Ô¡öLŽ ÚÊuLON¹ œ«Ë q w ±∞
 11. 11. ywÁ«dŽ Ï”uÝUł wà ‰UÁ ÚÊuÐdIÄ tOÃ≈ rJ½QÐ Ìbž— w gOF¹Ë Ú—UNMë `{Ë w ÁuMÐË ÆÆ ÚÊuK³I¹ ÚÊu×JM¹Ë ÚtOCIë ŸUÐ Ícë «c¼ Út¹uNë ÊËœ sÄ gOF¹Ë ÏY¼ ô ÊU³ł «c¼ ±±
 12. 12. Ú‰UFMë nKš Ú‰«bł ô VK ÁuÐ√Ë åÚ”ULŠò «ËœUÁ sÄ q²Á w «u—Uý r¼ ÚrOŽeë q²Á «u—Uý r¼ ÆÆ bK)« ÊUMł ÈuÝË å5ÝU¹ò v{d¹ sà Út½UO)« rždÐ Ú»öJë fOÝ«uł rždÐË «ÎbÄU åw O²½dëò ÊU ±≤
 13. 13. ±≥
 14. 14. Ú»UFBë rž— åÊU³BÁò wMÐ —Ëœ ÂuOÃ«Ë ÚÊUłdÄ wMÐ ÚÊ«–dł wMÐ ÚÁU&« qJÐ wÃuŠ ÊuHK¹ Ú»U³ ë iFÐ wMÄ ÊËb¹d¹ ÚÁUðË vÃuð ÌbNFà Úq¹uFë UN¹√U¹ qOLFë UN¹√U¹ ±¥
 15. 15. Ó„Ó¡«eł vIK²Ý Ú»öJë Óq¦Ä ÚÁ—UC(« vI³ðË ÚÁ—UM*« vI³ðË ÚÁ—UŽbë rždÐ ÚÁU³'« ¡UM×½« rž—Ë ÚÁö wKB½ ÚtÃù« «uŽb½Ë § tK s¹bë vI³¹Ë ±µ
 16. 16. åÚÒwÐ√ Ì—bBÐò ÈbNë gOłË —UNMë wðQOÝ ÚÁU³'« wKF½Ë Êu³ UGë UN¹√ ÊuŠUH ë UN¹√ ÚÁ—UŽbë …UMÐ ÚÊuON Íb¹√ vKŽ ÏdB½ wðQ¹ ô ±∂
 17. 17. ÚÊu½e×¹ ôË ÚÁ—UAÐ Íc¼Ë Úw³Gë ‘u³Ã ÓŸU bë ÊQÐ ‰uI¹ ÏŸu½ o(« sŽ Ú»U¼—ù« sÄ ÆÆ ÷dFë sŽ ŸU bÃ«Ë Ú»U¼—ù« sÄ ÏŸu½ Úq²;« œdÞ b¹d¹ sÄË ±∑
 18. 18. ±∏
 19. 19. Ú5LK *« œöÐ q w Ú»U¼—ù« sÄ ÏŸu½ Úq²;« ÔV UGÃ«Ë Úq²<« ÕUH Ã«Ë ÚÊËR)« ÊË—UýË ÚÊuM:« d¹eM)« ÚÂöÝ wŽ«œ ÚÂUB)« vÐQ¹Ë ÚÒw³Gë ‘uÐ ‰uI¹Ë ±π
 20. 20. ‰uI¹Ë ÚÊuON wMÐ ÓqF½ ÔoFK¹Ë Ú»öJë sÄ“ U¹ Á¬ øÚ‰Ëeð v²Ä Ú‰UFMë sÄ“U¹ Á¬ ø Ú‰Ëeð v²Ä Ú¡öLFë sÄ“U¹ Á¬ ø‰Ëeð v²Ä ÚÂËdë »ö q ÂeN½Ë ≤∞
 21. 21. ÚÂu−Më tðQ³š UÄ ÔrKF½Ë ¿¿¿¿¿ ≤±
 22. 22. ≤≤
 23. 23. wM Ë U pOF √ r~à ÚÁdÄ w d³Bë XÐdý ÚÁd («Ë rNë ”QJÐ UO½bÃ«Ë dF=Aë XKÁË ÚÁdF² Ä ÊU³CGë vKŽ UÎAOł tà «uFLł bÁË ÚÁdÄ√ w dBMë «uÃUÁË Èœ«bGÐ q n MOÝ ÚÁdB³Ã«Ë ÷—_« „b½ ≤≥
 24. 24. ÚÁd Š wÄœ w Ë XHÁË ÍbKÐ vKŽ wMÞË vKŽ UÎÄuL×Ä dFAë XKÁË Íb³Â w ÒqGë —U½Ë w{—√ w »dGKà UÄË ÍbKÐ w »dGKÃUÄË «uðQ¹ wJà wŽ«bë UÄË ÍbJ½ vKŽ «u½eŠ v²Ä ÍbÃË vKðUÁU¹ U½√ ≤¥
 25. 25. w½«eŠ√Ë wŠ«d QÐ tOLŠQÝ sÞË wÃË w½UFë W1eŽ qJÐ UMðbŠuÐ ÔÁbKš√ w½U'« sŽ ÔtF —√Ë ÏWOMž√ tMÄ w½_ w½UŽd¹Ë wMHÃR¹ ‚dAë Õ«dł rJOJ³ð√ UMÄœ w Ê«eŠ_«Ë ≤µ
 26. 26. ÚrJ²MЫ ÔqOz«dÝ√Ë UÓMLOÃ«Ë ÓÂUAë ÔbO³ð UMÄbNðË UMOM³ðË UMIMAðË UM³KBðË U½dAMðË UMK GðË UMÐœRð UMOÐdð ÍbKÐU¹ pOF½√ rJà wMÄ“ w ‚dAë wF½√Ë œ«bGÐ sÄ ÔdFÒAë ÊUÂË ≤∂
 27. 27. ÊbŽ w —uNILKà œ«bGÐ sÄ dL²Ã« ÊUÂË wMÞË w ÂËd×LKà åqÐUÐò sÄ q×Jë ÊUÂË sJÝ w Xš_« 5Fà ÍbKÐ U¹ pOF½√ rJà =rNKà ]rGë wF½√Ë ÍbKÐ w „dAë wF½√Ë wÄœ w ]Âbë wF½√Ë ≤∑
 28. 28. Ó‰U)« wF½√ Óq¼_« wF½√Ë =rFë …uDÝ wF½√ v×BHÃUÐ dFAë wF½√Ë årFÃUÐò dF=Aë wF½√Ë ¿¿¿¿¿ ≤∏
 29. 29. ≤π
 30. 30. ≥∞
 31. 31. ≥±
 32. 32. ≥≤

×