O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Strategijsko planiranje

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Organizacija procesa rada
Organizacija procesa rada
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 27 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (17)

Anúncio

Strategijsko planiranje

 1. 1. Dinamičan razvoj tehnoloških proizvodnih mogućnosti i sve veća diverzificiranost potreba i zahtjeva potrošača razvija potrebu strategijskog planiranja (druga polovica 20. st.). Proizvodnja sama sebi osigurava tržište (J.B. Say)? Uspješno poslovanje suvremenog poduzeća pretpostavlja djelovanje menadžmenta ne samo temeljem spoznaja o internim snagama i slabostima, nego i o eksternim prilikama i prijetnjama koje mu pruža eksterna okolina.
 2. 2. Strategijsko planiranje – uključuje racionalan pristup: definiranje određivanje koncepcije odabir resursa dugoročnih poslovnih aktivnosti ciljeva  Omogućuje menadžmentu proaktivno suočavanje s diskontinuiranim promjenama okoline.
 3. 3. Svrha strategijskog planiranja - osigurati opstanak i razvoj poduzeća u budućnosti / stalne promjene i porast konkurencije. Definiranje i realizacija strategije /vrhovni menadžment > neizvjesnost/rizik. Strategijsko planiranje – proces razvijanja i održavanja vitalnosti ciljeva i proizvodnih mogućnosti poduzeća u skladu s razvojnim potrebama i uvjetima njegove okoline.
 4. 4. Strategijsko razmišljanje zasnovano na dugoročnom vremenskom horizontu > rizik netočnosti predviđanja – taktika/strategija. Upravljanje poslovanjem poduzeća – dinamičko usklađivanje internih snaga i slabosti s prilikama i prijetnjama koje stvara okolina.
 5. 5. Faze strategijskog planiranja 1. analiza okoline 2. formuliranje strategije 3. implementacija strategije 4. evaluacija i kontrola strategije
 6. 6. 1. ANALIZA OKOLINE • Dijagnosticiranje ključnih čimbenika koji utječu na uspješnost sadašnjeg i budućeg djelovanja poduzeća. • Predmet analize - svi relevantni čimbenici koji djeluju na poduzeća iz njegove interne i eksterne okoline. • SWOT – tehnika strategijskog planiranja / dinamičan odnos /: STRENGHTS-snage WEAKNESSES-slabosti OPPORTUNITIES-prilike THREATS-prijetnje  Sugerira alternativne strategijske položaje i strategijske pravce djelovanja poduzeća.
 7. 7. Primjer SWOT matrice UNUTARNJI ČIMBENICI Snage (s) slabosti(w) SO WO strategija strategija ST WT strategija strategija
 8. 8. 2.Formuliranje strategije  Proces razvoja dugoročnih planova za efektivno sučeljavanje s prilikama i prijetnjama okoline sukladno razvojnim mogućnostima upravljanja snagama i slabostima poduzeća.  Sustav – hijerarhijski strukturiran: 1. Razina poduzeća – korporacijska strategija 2. Razina poslovnih jedinica – poslovne strategije 3. Razina funkcijskih područja – funkcijske strategije
 9. 9. Korporacijska strategija Naglašava razinu poduzeća kao cjeline, te daje odgovor na pitanje područja poslovanja i alociranja resursa koji moraju biti sukladni s prioritetima poduzeća. Oblikovanje misije, postavljanje ciljeva i strateških ambicija. S obzirom na smjer razvoja poduzeća može se formulirati kao: Strategija rasta / razvoja Strategija stabilizacije Strategija redukcije /dezinvestiranja
 10. 10. Poslovne strategije Usmjerene na određivanje puta do konkurentske prednosti poduzeća. Obuhvaćaju ciljeve s obzirom na proizvode i tržišta SPJ – upućuju na aktivnosti poduzeća u pojedinim poslovnim područjima. Formuliraju se korištenjem tehnika strategijskog planiranja: Poslovne strategije na osnovi portfelj matrice (BCG) Porterov model generičkih strategija Poslovne strategije životnog ciklusa proizvoda
 11. 11. Poslovne strategije na osnovi portfelj matrice ZVIJEZDE UPITNICI 20% 20% (PROBLEMATIČNA DJECA) INDUSTRIJSKI RAST (u stalnim cijenama) 10% KRAVE MUZARE PSI 10X 4.0X 2.0X 1.0X 0.5X 0.25X RELATIVNI TRŽIŠNI UDJEL (prema najvećem konkurentu)
 12. 12. BCG matrica tvrtke Levis
 13. 13. Porterov model generičkih strategija Strategija diferencijacije – razvoj konkurentnosti putem unikatnih proizvoda na cjelokupnom tržištu. Strategija troškovnog vodstva – razvoj konkurentnosti putem niskih troškova/cijena na cjelokupnom tržištu. Strategija fokusiranja – razvoj konkurentnosti usmjerenjem na određeni tržišni segment (unikatni proizvodi ili niski troškovi).
 14. 14. Poslovne strategije životnog ciklusa proizvoda  Faza uvođenja na tržište – strategija koja će dopuštati relativno visoke prodajne cijene (visoki proizvodni troškovi/male serije, nema konkurencije, veliki troškovi promocije) > poslovanje bez dobiti.  Faza rasta – ulazi konkurencija, snižavaju se cijene > diferencijacija i razvoj distribucije /profitabilnost.  Faza zrelosti – jaka konkurencija, pad cijena > racionalizacija troškova/razvoj učinkovitosti proizvodno-distribucijskih procesa i standardizacija proizvoda.  Faza opadanja – opadanje profita > strategijsko povlačenje
 15. 15. Funkcijske strategije  Usredotočuju se na maksimaliziranje učinkovitosti resursa, odnosno organizacije djelatnosti za realizaciju korporacijske i poslovnih strategija: Strategija proizvodnje Strategija istraživanja i razvoja Strategija marketinga Strategija logistike Strategija prodaje Financijska strategija Strategija razvoja ljudskih potencijala…
 16. 16.  Scenario analiza  Tehnika za izbor odgovarajuće strategije > SWOT  Formuliranje strategije menadžment izvodi primjenom odgovarajućih metoda: Portfelj matrica industrijskog rasta i tržišnog udjela (BCG matrica) Portfelj matrica industrijske privlačnosti i poslovne snage (GE matrica) Portfelj matrica životnog ciklusa industrije i konkurentskog položaja (ADL matrica)
 17. 17. Pozicioniranje na GE matrici i strategijske implikacije za PC Valvita
 18. 18. ADL matrica Faza životnog ciklusa industrije Uvođenje Rast Zrelost Starost Brzi rast Držanje položaja Držanje položaja K Dominantan Držanje položaja o Držanje položaja Držanje udjela Rast s industrijom n k u Poboljšanje položaja Poboljšanje položaja Držanje položaja Držanje položaja ili Jak r Brzi rast Brzi rast Rast s industrijom žetva e n t Brzi rast ili selektivan s Poboljšanje položaja k razvoj Poboljšanje položaja ili pronalazak Žetva ili fazno i Povoljan Selektivno Selektivni razvoj strateškog povlačenje poboljšanje p segmenta položaja o l o ž Oslonac na Pronalazak i zaštita a zaštićenom Fazno povlačenje ili j Održiv Selektivan razvoj strateškog tržištu ili fazno napuštanje segmenta povlačenje Agresivno Preobrazba, poboljšanje Preokret ili Slab restrukturiranje Napuštanje položaja ili napuštanje ili gašenje povlačenje 19
 19. 19. 3. Implementacija strategije Proces kojim se aktivira formulirana strategija, tj. strategijski plan - kroz razvoj politika, procedura, pravila, programa i budžeta. Bit implementacije je strateška promjenazamjena stare strategije novom – organizacijski razvoj / uspješnije poslovanje. Uspješnost strategijskog planiranja = efektivna formulacija + efikasna implementacija strategije. STRATEGIJSKI PLANrezultat strategijskog planiranja (VIZIJA) PLAN AKCIJA za realiz. strategijskih ciljeva.
 20. 20. Uspješno provođenje strategije ovisi o brojnim čimbenicima:  Prilagodba: ORGANIZACIJSKA STRUKTURA – treba biti kompatibilna s planiranim strategijskim ciljevima i novim pristupima menadžmenta ili je valja promijeniti. LJUDSKI POTENCIJALI – moraju posjedovati potrebna znanja i vještine za realizaciju formulirane strategije ili ih treba podvrgnuti procesu izobrazbe i treninga. KONTROLNI SUSTAV – treba omogućavati menadžmentu praćenje i usmjeravanje procesa i implementaciju strategije .
 21. 21. 4. EVALUACIJA I KONTROLA PRIMJENE STRATEGIJE Završna faza i povratna veza cjelokupnog procesa strategijskog planiranja poduzeća. Zatvaraju kariku procesa strategijskog planiranja tvoreći sustav strategijskog menadžmenta. Mnogobrojne promjene u poduzeću i izvan njega primoravaju menadžment da u fazi realizacije često revidira i korigira prije donesene odluke.
 22. 22. PROCES STRATEGIJSKOG PLANIRANJA ANALIZA OKOLINE STRATEGIJSKO FORMULIRANJE STRATEGIJE IMPLEMENTACIJA STRATEGIJE PLANIRANJE EVALUACIJA I KONTROLA PRIMJENE STRATEGIJE
 23. 23. Umrežavanje faza strategijskog planiranja > paralelno provođenje: analiza okoline – formuliranje strategije – implementiranje strategije – kontrola i evaluacija. Poslovanje poduzeća - kontinuirana dinamična aktivnost (nema zaustavljanja za planiranje). Osnovica - evaluacija i kontrola.
 24. 24. Procesom strategijskog planiranja planiraju se i kontrolne aktivnosti: definiraju se postupci i rezultati koji će se mjeriti, postavljaju se standardi - kriteriji koji se žele ispuniti i ciljne veličine.
 25. 25.  PROCES KONTROLE: MJERENJE OSTVARENIH REZULTATA USPOREĐIVANJE S POSTAVLJENIM STANDARDIMA UTVRĐIVANJE ODSTUPANJA I UZROKA PODUZIMANJE KOREKTIVNIH AKCIJA
 26. 26.  Informacijska podloga za sustavno transformiranje poduzeća iz jednog u drugo strateško poslovno ponašanje… ORGANIZACIJSKA KONTROLA/kombinirani pristup – razvojem programa, pravila, procedura i politika / stvara se osnovica za oblikovanje nove strategije (evaluacija i kontrola=povratna veza). IZVANORGANIZACIJSKA KONTROLA - tržišna vrijednost dionica i stopa povrata kapitala / eksterni indikatori uspješnosti strategijskog razvoja.

×