Anúncio

แบบเสนอโครงการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 3 4

21 de Feb de 2011
แบบเสนอโครงการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 3 4
แบบเสนอโครงการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 3 4
แบบเสนอโครงการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 3 4
แบบเสนอโครงการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 3 4
Anúncio
แบบเสนอโครงการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 3 4
Próximos SlideShares
แบบเสนอโครงการจัดการเรียนรู้'งานบ้าน งานประดิษฐ์ ช่วงชั้นที่ 3-4แบบเสนอโครงการจัดการเรียนรู้'งานบ้าน งานประดิษฐ์ ช่วงชั้นที่ 3-4
Carregando em ... 3
1 de 5
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(18)

Similar a แบบเสนอโครงการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 3 4(20)

Anúncio

Mais de Koksi Vocation(20)

Último(20)

Anúncio

แบบเสนอโครงการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 3 4

  1. โครงการ การจัดการเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชวงชั้นที่ 3 และ 4 สนอง มฐ.ที่ 1,3,4,5, และ 6 หลักการและเหตุผล การจะปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน จําเปนจะตองใชรปแบบการเรียนการสอนหลากหลายเพื่อให ู เหมาะสมตามศักยภาพของบุคคล การศึกษาระดับมัธยมศึกษาเปนการศึกษาที่มุงใหผูเรียนมีพื้นฐานเพื่อ การศึกษาตอในระดับสูงขึ้น และพรอมกันนั้นก็ยังมุงใหผูเรียนสามารถที่จะออกไปประกอบอาชีพ ทําประโยชน ใหแกสังคมไดดวย กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เปนกลุมสาระการเรียนรูที่มุงใหมความรูดานการ ี ออกแบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือใหมีทักษะเพียงพอเพื่อการกํารงชีวิต การศึกษาตอ มีทัศนคติที่ดี ่ เทคโนโลยีในยุคดิจิตอล สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได มีนิสัยรักการทํางานและเปนการสํารวจความถนัดและ ความสนใจของตนเอง วัตถุประสงค ตัวชี้วัด ขอมูลเดิม % เปาหมาย % 1. เพื่อใหนักเรียนมีความรูพื้นฐานดาน มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีคุณธรรม จริย - เทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเปนตอ ธรรม และคานิยมที่พึงประสงค การดํารงชีวิตตามขอควรปฏิบัติ ขอ 1 ขอมีวินัย รับผิดชอบงานที่ สําหรับผูใชเทคโนโลยี สารสนเทศ มอบหมาย 65 70 2. เพื่อใหนักเรียนมีความรูในการผลิต ขอ 2 มีความซื่อสัตยสุจริต 60 70 หนังสืออิเล็กทรอนิกส(E-Book) ขอ 4 ประหยัด รูจักใชทรัพยสิ่งของ 3. เพื่อใหนักเรียนมีความรูดานการเขียน สวนตน และสวนรวมอยาง เว็บเพจ คุมคา 70 80 4. เพื่อใหนักเรียนมีความรูดานการสราง มาตรฐานที่ 3ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับ 5. เพื่อใหนักเรียนมีความรูดานการ ผูอื่นได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต วิเคราะหและวางแผนการทํางานดาน ขอ 1 มีทักษะในการจัดการและทํางาน การออกแบบและเทคโนโลยี เพื่อ ใหสําเร็จ 65 70 สรางสิ่งของเครื่องใชที่ใชในชีวิต ขอ 2เพียรพยายาม ขยัน อดทนละเอียด ประจําวัน รอบคอบในการทํางาน 65 70 6. เพื่อใหนักเรียนมีความรูดานงานเขียน ขอ 3 ทํางานอยางมีความสุข พัฒนา แบบพื้นฐานวิศวกรรม งานและภูมิใจในผลงานของ 7. เพื่อใหผูเรียนมีนิสัยรักการทํางาน มี ตนเอง 40 60 คุณธรรมในการทํางาน สามารถพึ่ง ขอ 4 ทํางานรวมกับผูอื่นได 30 50 ตนเองและทํางานรวมกับผูอนได ื่ ขอ 5 มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริต และหาความรูเ กี่ยวกับอาชีพที่ตน สนใจ 50 70
  2. วัตถุประสงค ตัวชี้วัด ขอมูลเดิม % เปาหมาย % 8. เพื่อใหผูเรียนคนพบความสามารถ มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถใน ความถนัดและความสนใจของตนเอง การคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มี ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมี วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค พื้นฐานสําหรับการศึกษาตอ คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน ขอ 3 ประเมินและเลือกแนวทางการ ตัดสินใจ และ แกไขปญหาอยาง มีสติ 60 70 ขอ 4 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มอง โลกในแงดี และมีจินตนาการ 20 30 มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะ ที่จําเปนตามหลักสูตร ขอ 1 มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยตามเกณฑ 65 75 ขอ5สามารถใชเทคโนโลยีสาร สนเทศ เพื่อพัฒนาการเรียนรู 80 85 มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการ แสวงหาความรูดวยตนเอง รักการ เรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ขอ 2 สนใจแสวงหาความรูจากแหลง  ตางๆ รอบตัว ใชหองสมุด แหลง ความรูและสื่อตาง ๆได ทั้งใน และนอกสถานศึกษา 65 75 ขอ 3 มีวิธีการเรียนรูของตนเอง เรียนรู รวมกับผูอื่นได สนุกกับการเรียนรู และชอบมาโรงเรียน 65 75
  3. ระยะเวลาดําเนินงาน เริ่มตนวันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 ชวงเวลา กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ ดําเนินงาน 1. จัดการเรียนรูวชา ง 21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี1 ิ 16 พ.ค. – 30 ก.ย. นายวิเชต 2. จัดการเรียนรูวชา ง 20141 การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส ิ 16 พ.ค. – 10 มี.ค. 3. จัดการเรียนรูวิชา ง 21103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 16 พ.ค. – 30 ก.ย. 4. จัดการเรียนรูวิชา ง 21142 การเขียนเว็บเพจ 16 พ.ค. – 10 มี.ค. 5. จัดการเรียนรูวิชา ง 30206 โครงงานคอมพิวเตอร 16 พ.ค. – 10 มี.ค. 25 ต.ค. – 10 มี.ค. 48,100.- 6. จัดการเรียนรูวิชา ง 33101 การออกแบบและเทคโนโลยี นายอํานาจ 7. จัดการเรียนรูวิชา ง 31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 16 พ.ค. – 30 ก.ย. 8. จัดการเรียนรูวิชา ง 32103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 16 พ.ค. – 30 ก.ย. 9. จัดการเรียนรูวิชา ง 30141 การเขียนเว็บเพจ 25 ต.ค. – 10 มี.ค. 10. จัดการเรียนรูวิชา ง 40263งานเขียนแบบ(ดวยคอมพิวเตอร) 16 พ.ค. – 10 มี.ค. การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล นายอํานาจ พรหมใจรักษ ผูเสนอโครงการ 1. แบบทดสอบกอน-หลังเรียน 1. การทดสอบกอน-หลังเรียน 2. ใบงาน 2. การปฏิบัติกิจกรรม ตาม ..............................................ผูเห็นชอบโครงการ 3. แบบสังเกตพฤติกรรม ใบงาน 4. ผลการแขงขันทางวิชาการ 3. สังเกตพฤติกรรมในการวม กิจกรรม 4. สงนักเรียนเขารวมแขงขั้น ทักษะทางวิชาการ นายวิชัย ออนเบา .ผูอนุมัติโครงการ
  4. รายละเอียดงบประมาณโครงการการจัดการเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชวงชั้นที่ 3 และ 4 ที่ รายการ หนวย ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 1 เครื่องเขียน/อาน DVD 5 ชุด 1000 5000 2 Tablet ขนาด 8.5 นิ้ว 2 ชุด 2500 5000 3 Flash Drive ขนาด 8 GB 5 ตัว 500 25000 4 แผน CD 4 กระบอก 250 1000 5 แผน DVD 2 กระบอก 350 700 6 กลอง CD 20 กลอง 10 200 7 เมาสแสง 20 ตัว 150 3000 8 คียบอรด 20 ตัว 250 5000 9 CD สอนการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 10 เรื่อง 250 2500 10 แผน Label CD 2 รีม 150 300 11 สกรูยึดเครื่อง 1000 ตัว 400 400 รวมเปนเงิน ( สี่หมื่นแปดพันหนึ่งรอยบาทถวน) 48,100.- คําชี้แจง ในการเขียนโครงการ
  5. 1. ชื่อโครงการ 2. หลักการและเหตุผล ใหบอกสิ่งที่พึงประสงคตามหลักการเปนอยางไร สภาพปญหาที่ผานมาเปน อยางไร ระบุขอมูลที่เปน Base Line Data ของตัวบงชี้ มาสนับสนุน และจะกําหนดแนวทาง  ดําเนินการอยางไร 3. วัตถุประสงค ใหบอกตองการใหเกิดอะไรขึ้น หลังจากดําเนินโครงการ/กิจกรรมแลวเสร็จ เชน เพื่อใหใครมีความรูความสามารถในเรื่อง....., เพื่อใหเกิดกระบวนการใด, เพื่อใหไดผลผลิตใด 4. ตัวชี้วัด ใหระบุตัวชีวัดในมาตรฐานการศึกษาที่สนองโครงการ ้ 5. ขอมูลเดิม ใหระบุขอมูลผลการพัฒนาในตัวบงชี้นั้นๆ ในปการศึกษาที่ผานมา 6. เปาหมาย ใหระบุขอมูลที่เปนเปาหมายในการพัฒนาในตัวบงชี้นนๆ ใหสูงขึ้น ในปการศึกษาใหม ั้ 7. ระยะเวลาดําเนินงาน ใหระบุชวงเวลาในการดําเนินงานโครงการในปการศึกษาที่จดการศึกษาั (พ.ค.-มี.ค.) 8. กิจกรรม ใหระบุวิธการดําเนินงานตามกระบวนการ เพื่อใหผูเกียวของเกิดการพัฒนาเชิงคุณภาพ ี ่ ตามเปาหมาย ที่ตองการในแตละตัวบงชี้ โดยอาศัยการประเมินกิจกรรมนั้นๆ ที่เปนวิทยาศาสตร 9. ชวงเวลาดําเนินงาน ใหระบุชวงเวลา(เดือน)ในการดําเนินงานในแตละกิจกรรมที่จด ั 10. งบประมาณ ใหระบุงบประมาณในโครงการทั้งหมดและแจงรายละเอียดงบประมาณในแตละ กิจกรรมใหชัดเจน 11. ผูรับผิดชอบ ใหระบุคคลทีรับผิดชอบดําเนินงาน ประสานงานโครงการนั้นๆ ่ 12. การประเมินผล/เครื่องมือ ใหระบุเครื่องมือ เกณฑการประเมินในแตละโครงการใหชัดเจน 13. วิธีการประเมิน ใหระบุการใชเครื่องมือ วิธีการประเมินตามเครื่องมือ และเกณฑการประเมินที่ กําหนด 14. ผูเสนอโครงการ ผูเห็นชอบโครงการ และผูอนุมัติโครงการ ใหระบุชอผูรับผิดชอบ ผูเห็นชอบและ ื่ ผูอนุมัติโครงการตามลําดับการบริหารจัดการศึกษา
Anúncio