O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
teemana verkko-opetus yrityksissä ja hallinnossa edisty 0203 27 ➔
Kari Mikkelä
Adam Smithin kuuluisaksi tekemä käsi
ei ole...
28 teemana verkko-opetus yrityksissä ja hallinnossa
➔
”Verkolla on monet kasvot ja useita
työnteonulottuvuuksia:virikkeide...
edisty 0203 29 ➔
sä prosessissa verkko-oppiminen toimii
hyvänä tukena”, toteaa projektin toteutuk-
sestavastannutSirpaHaap...
30 verkko-opetus yrityksissä ja hallinnossa
➔
mainitut palveluyritykset tarjoavat myös
muita kuin esimerkeissä kuvattuja p...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

0

Compartilhar

Baixar para ler offline

Organisaation oppimista tuetaan digitaalisesti - Suomalaisilla asiakkailla ja palveluntarjoajilla paljon kokemusta

Baixar para ler offline

Kari Mikkelä, EDISTY-lehti, 2/2003

"Adam Smithin kuuluisaksi tekemä käsi
ei ole pelkästään näkymätön,
se näyttää olevan myös sokea.
Markkinat eivät vielä tarjoa läpinäkyvää
ikkunaa digitaalisten oppimispalveluiden
maailmaan vaan ennemminkin
vääristävän peilin, josta näkee vain
osia kokonaisuudesta. Suomessa on
toteutettu jo tuhansia pieniä ja suuria
teknologialla tuettuja oppimistapahtumia,
mutta ei niitä tunneta. Hiljan
perustettu digitaalisten oppimispalveluiden
osaamiskeskus pyrkii helpottamaan
mm. tätä ongelmaa."

"Suomalaisissa yrityksissä ja julkisyksiköissä
on toteutettu runsaasti digitaalisesti
tuetun oppimisen hankkeita. Niiden puitteissa
on järjestetty tuhansia oppimistapahtumia.
Suomessa toimii toista sataa digitaalisuutta
hyödyntävää yritystä, jotka
tarjoavat palveluita, koulutussisältöjä ja
teknologioita oppimisen tueksi. Artikkeliin
on koottu muutamia asiakasesimerkkejä,
jotka kuvaavat alan moninaisuutta ja
erilaisia teknologioiden sovellusalueita."

Digitaalisen median, sisältötuotannon ja
oppimispalveluiden osaamiskeskus
Hämeentie 153 A, FIN-00560 Helsinki
http://www.uudenmaanosaamiskeskus.fi/digibusiness

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo
  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Organisaation oppimista tuetaan digitaalisesti - Suomalaisilla asiakkailla ja palveluntarjoajilla paljon kokemusta

  1. 1. teemana verkko-opetus yrityksissä ja hallinnossa edisty 0203 27 ➔ Kari Mikkelä Adam Smithin kuuluisaksi tekemä käsi ei ole pelkästään näkymätön, se näyttää olevan myös sokea. Markkinat eivät vielä tarjoa läpinäkyvää ikkunaa digitaalisten oppimispalvelui- den maailmaan vaan ennemminkin vääristävän peilin, josta näkee vain osia kokonaisuudesta. Suomessa on toteutettu jo tuhansia pieniä ja suuria teknologialla tuettuja oppimistapahtu- mia, mutta ei niitä tunneta. Hiljan perustettu digitaalisten oppimispalve- luiden osaamiskeskus pyrkii helpotta- maan mm. tätä ongelmaa. Organisaation oppimista tuetaan digitaalisesti Suomalaisissa yrityksissä ja julkisyksiköis- sä on toteutettu runsaasti digitaalisesti tuetun oppimisen hankkeita. Niiden puit- teissa on järjestetty tuhansia oppimista- pahtumia.Suomessa toimii toista sataa di- gitaalisuutta hyödyntävää yritystä, jotka tarjoavat palveluita, koulutussisältöjä ja teknologioita oppimisen tueksi. Artikke- liin on koottu muutamia asiakasesimerk- kejä, jotka kuvaavat alan moninaisuutta ja erilaisia teknologioiden sovellusalueita. Myös pienin askelin yltää pitkälle Yleisestä luulosta huolimatta digitaalisesti tuettuoppimineneivälttämättävaadisuu- ria investointeja. Tarjolla on myös kevyitä ratkaisuja organisaatioiden eri prosessien tarpeisiin. Esimerkiksi Aventis, yksi maail- man suurimmista lääkeyhtiöistä, otti Suo- messa käyttöön Internet-pohjaisen työka- lun insuliinikynän käyttö-koulutuksessa. Kohderyhmänä ovat lääkärit, diabetes- hoitajat ja potilaat. Koulutustyökaluna on helsinkiläisen Apprix Oy:n EduGame,joka antaa10minuutissatiiviinpelielementtien ympärille rakennetun oppimiskokemuk- sen muodossa perustiedot kynän käytöstä ja siihen liittyvistä mahdollisista ongelma- tilanteista. ”Kynän käytön helppous ja siihen pe- rehdyttäminen on entistäkin tärkeämpää nyt, kun olemme lanseeraamassa uutta pitkävaikutteista Lantus-insuliinia”, toteaa markkinointipäällikkö Janne Kovalainen Aventiksesta. EduGame otettiin käyttöön huhtikuussa diabetes-hoitajapäivillä, jossa peli sai hyvää palautetta ja pelaamaan jopa jonotettiin. ➔ Myösyhteisöilleonolemassaomiatuot- teistettuja ratkaisuja.”AvainVerkko.net on virtuaalinen ympäristö projektityöskente- lyyn iäkkäiden henkilöiden ja ikääntyvien vammaisten kuntoutuksen edistämiseksi. Verkkopohjainen työskentely-ympäristö yhdistäätoimijoidenvoimia,parantaapal- velua ja helpottaa jokapäiväistä työtä”,ker- too Kuntoutuksen edistämisyhdistys ry:n projektipäällikkö Oili Harri-Lehtonen. Verkko tukee osaamisen jakamista ”Halusimme työvälineen, joka mahdollis- taa eri paikkakunnilla toimivien projekti- työntekijöiden ja vetäjien aktiivisen yhtey- denpidon lähitapaamisten välillä. Näihin tarpeisiinkehitettiinratkaisu,jokapitääyl- lä vuorovaikutusta kokousten ulkopuolel- la. Verkko helpottaa myös yhteistä doku- mentointia, suunnitelmien ja raporttien laatimista sekä sopimusten ja käytäntöjen kehittämistä.Aktiivikäyttäjiäovatohjaajat, joilla on myös oma ryhmätyöfooruminsa tehtävineen ja teemoineen”, Harri-Lehto- nen toteaa. Suomalaisilla asiakkailla ja palveluntarjoajilla paljon kokemusta Virtuaalimaailma näytti kevään World Education Marketilla hyvin mediakylläiseltä. Digitaalisesti tuetun oppimisen arki pyörii kuitenkin ihmisten ehdoilla ja on siksi simulaatiota moniulotteisempaa. Kuva Reed Midem, WEM 2003
  2. 2. 28 teemana verkko-opetus yrityksissä ja hallinnossa ➔ ”Verkolla on monet kasvot ja useita työnteonulottuvuuksia:virikkeidenjaide- oiden vaihto, yleisen näkemyksen muok- kaaminen, koulutuksellinen rooli. Työ on oikeastaan jatkuvaa oppimista,joten myös toisten työn ohjaamisen voi nähdä yhtenä oppimisen ulottuvuutena. Siihen Avain- Verkko.net tarjoaa ihan uuden mahdolli- suuden”, sanoo Harri-Lehtonen. Verkko- työympäristön toteutti espoolainen Web Fellows Oy. Niin harjoittelijalle, kokeneelle osaajal- le kuin johdollekin voidaan rakentaa omia palveluita. Metallikonserni Outokum- mussa otettiin verkko-oppimisympäristö yrityksen tulevaisuuden johtajille suunna- tun koulutusohjelman osaksi. Helsinkiläi- sen Fountain Park Oy:n toteuttaman oppi- misympäristön tavoitteena on tutustuttaa osallistujatOutokummunarvoihin,strate- giaan ja eri liiketoimintojen päätoimintoi- hin. Lisäksi testien ja itseoppimisen avulla osallistujat kehittävät omia valmiuksiaan itsensä kehittämiseen ja uralla etenemi- seen.”Kokemukset ovat olleet kannustavia ja innostavia”, kertoo Outokummun hen- kilöstöpäällikkö Heli Alén. Yrityksen prosessit jouheviksi digitaalisilla työvälineillä Konsulttitoimisto Induser Oy:ssa pohdit- tiin pitkään ajankäytön tehostamista.Säh- köinen verkkotyökalu todettiin välineeksi, jolla liikkumista voidaan vähentää ja silti tietojen vaihto helpottuu. Erinäisten vai- heiden ja kokeilujen kautta löydettiin kumppaniksi jyväskyläläinen Humap Oy, jonka Tool- tuote sopi koulutukseen ja projektinhallintaan sekä useimpiin yrityk- sen konsultoinnin toimeksiantoihin. Aluksi uudet työvälineet otettiin vain yrityksensisäiseenkäyttöön,muttanytnii- tä käytetään muun muassa erilaisissa pro- jekteissa ja yksittäisissä toimeksiannoissa. ”Hankkeet ovat eri tyylisiä ja vuorovaiku- tusta tarvitaan enemmän. Esimerkiksi asiakasyritysten kehittämisestä on jatkettu toimialankehittämiseenjasevaatiivahvan yhteysverkoston”, kertoo koulutuspäällik- kö Riikka Kolu Induser Oy:sta.”Ihminen tarvitsee kuitenkin kontaktia toiseen, yh- dessäoloamuutenkinkuinvirtuaalisesti.Ei kannata pyrkiä poistamaan kaikkia tapaa- misia,puhelinkeskusteluja,sähköpostejaja fakseja, mutta yllättävän moneen asiaan verkkoympäristö on paras vaihtoehto. On oltava rohkeutta todeta, ettei teknologia korvaa kaikkea entistä”, Riikka Kolu muis- tuttaa. Induserin vuorovaikutteinen kumppa- nuuspalveluntarjoajankanssaonmolem- pia osapuolia hyödyttävä. ”Olemme saa- neet konsultoinnin erityistarpeisiin räätä- löityä palvelua samalla kun olemme anta- neet vinkkejä järjestelmän kehittämiseksi entistä monikäyttöisemmäksi ja käyttäjä- ystävällisemmäksi”,kertooKolu.Humapin tuki on vaiheistettu ja tarjotaan yleensä puolen päivän pätkissä. Pienin askelin määrätietoisesti edeten on opeteltu yhdes- sä uutta toimintakulttuuria. Teknologia apuna strategisessa osaamisen kehittämisessä Raflatac Oy on yksi maailman johtavia pa- peripohjaisten ja synteettisten tarrala- minaattien valmistajia ja osa UPM-Kym- mene -konsernia. Raflatacilla on tehtaat viidessä maanosassa sekä laaja terminaa- lien ja myyntikonttorien verkosto ympäri maailmaa.Raflatactyöllistääyli2000hen- kilöä.Raflatacissaonjärjestettyverkko-op- pimistavuodesta2000alkaensekäpuhtaa- na verkko-opiskeluna, että yhä laajenevas- timyösmonimuoto-oppimisena.Verkossa on toteutettu henkilöstön perehdyttämis- koulutuksia ja asiantuntijoiden yhteisölli- siä foorumeja. Tämän lisäksi oululaisen Discendum Oy:n tarjoamaa verkko-oppi- misympäristöä on hyödynnetty eri osasto- jensisäiseentiedonjakoon,kokouksiinval- mistautumiseen ja organisointiin.Verkko- oppiminen on otettu käyttöön myös Raf- latacin asiakkaiden kouluttamisessa osana laajempaaRaflatacAcademya.Tulevaisuu- den haasteena on jalkauttaa verkko-oppi- minen ja sen tuomat hyödyt koko organi- saation tasolle toimistoista tehdassaleihin. Koulutuksen toteuttamisen rinnalla Raflatac on etsinyt myös strategista lähes- tymistapaa. Raflatac halusi saada nopeasti kasvaneen kansainvälisen konsernin hen- kilöstöjohtamisen prosessit uudelle laatu- tasolle. Tätä varten kartoitettiin aluksi yri- tyksen strategista kyvykkyyttä ja sen tilaa. Sitten otettiin käyttöön digitaaliset työka- lut,jotka yhdistävät liiketoiminnan tavoit- teet henkilötason osaamisen hallintaan. Projektin konsultoinnin ja työkalut toi- mitti espoolainen IC Insight Ltd. Oy. ”Tutustuimme moniin vaihtoehtoisiin ratkaisuihin ja toimittajiin ja valitsimme omaan tilanteeseemme sopivimmat osaa- jat.Kun osaamisen sisältöalueet ja kehittä- misen painopisteet ovat kokonaisuuden tasolla tiedossa, voidaan hyvin kohdiste- tulla verkko-oppimisella tukea paremmin tietämyksenjakamistajaluomista”, kertoo HRD Manager Tiina Nousiainen. Globaalisti toimiva yritys saavuttaa henkilöstönsä verkon kautta Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien sekähuolto- ja asiantuntijapalvelujen maailmanlaajuinen toimittaja. Konsernissa on noin 28 500 työntekijää ja se toimii yli 50 maassa.Met- so-konsernin koko henkilöstölle rakenne- taan perehdytysohjelmaa me@metso,joka on parhaillaan käyttöönottovaiheessa. Verkossa toimivan me@metso -kurssin tavoitteena tukea osaltaan Metson yhte- näisenyrityskulttuurinkehittymistä.Kurs- sissa paneudutaan mm. Metsontavoit- teisiin, arvoihin ja visioon. Me@metso on toteutettu englanninkielisenä, mutta siitä tehdään myös suomen-,ruotsin- ja portu- galinkieliset versiot. Prosessi käynnistyi SanomaWSOY- konsernin Suomessa ja Ruotsissa toimivan Everscreen Oy:n konsultoimalla määritte- lyprojektilla. Tällöin hankkeelle asetettiin tavoitteet, suunniteltiin kurssin rakenne, selvitettiin tekninen infrastuktuuri ja pe- dagogiset metodit sekä luotiin projekti- suunnitelma. Määrittelyvaihetta seurasi käsikirjoitus ja mediatuotanto. ”Perehdytysohjelman luominen maail- manlaajuisesti toimivalle konsernille on olluthaastavatehtävä,koskakonserniinon vuosien kuluessa fuusioitunut kymmeniä yrityksiä. Yhteiset toimintatavat on tärkeä saattaa organisaation kaikkien osien tie- toonjajalkauttaapäivittäiseentyöhön,täs- ”Sähköisen verkkotyökalun avulla liikkumista voidaan vähentää ja silti tietojen vaihto helpottuu.”
  3. 3. edisty 0203 29 ➔ sä prosessissa verkko-oppiminen toimii hyvänä tukena”, toteaa projektin toteutuk- sestavastannutSirpaHaapaojaEverscree- nistä. Palveluyritykset tukevat suurten hankkeiden käynnistämistä Yritysostojen jälkeen syntyy yleensä tarve yhtenäistää yrityksen kulttuuria ja koulut- taa suuria joukkoja nopeasti. Mm. paperi- ja selluteollisuudessa ja terästeollisuudessa maailman johtava palvelu- ja prosessitoi- mittaja Andritz on hyvä esimerkki tästä. Pelkästään Suomessa henkilökuntaa on 1 100. Andritzissa tähänkin tarpeeseen käyn- nistyvälle hankkeelle asetetaan paljon yh- täaikaisia tavoitteita, halutaan mm. kou- luttaa henkilöstöä ’moniosaajiksi’,jotta re- surssien siirtäminen projektista toiseen olisi helpompaa sekä varmistaa vankka osaaminen,jottasuurienikäluokkieneläk- keelle lähteminen ei aiheuta osaajapulaa. Lisäksi pyritään valjastamaan asiantunti- joiden osaaminen laajempaan käyttöön ja parantamaan viestinnän laatua. ”Tavoitteiston moninaisuuden takia yrityksessä lähdettiin pohtimaan digitaa- listen teknologioiden hyödyntämistä. Taustallaolilaajakompetenssinkehittämi- seen tehty tarvekartoitus. Haastatteluin ja työpajoin kartoitettiin näkemystä siitä mi- ten digitaalisesti tuettu oppiminen voisi tukeastrategistentavoitteidentoteutumis- ta”,kertooAndritzinhenkilöstöjohtajaEli- sa Hänninen. ”Saatujen ideoiden kestä- vyyttä testattiin miettimällä liiketoimin- nan edustajien ja henkilöstöhallinnon ih- misten kanssa ideoiden toteutuksesta saa- tavat hyödyt. Tulokset vedettiin yhteen, hankkeet priorisoitiin ja käynnistettiin si- sällöntuotannon pilotti”, Elisa Hänninen summaa. Koskakokonaisuusolilaajajatoiminta- tapauusiAndritzkäyttiulkopuolistaapua. Suunnittelun konsulttina toimi helsinki- läinen Talent Code Oy ja asiakkaalta suun- nitteluun osallistui laaja joukko henkilöi- tä organisaation eri tasoilta. Mukaan pal- kattiin myös diplomityöntekijä,jonka vas- tuuna on kartoittaa e-oppimisen hyödyn- täminenmyyntiprosessissa.TalentCodeit- se toteuttaa pilottiratkaisua, jossa Andritz on sisällön asiantuntija. Etäopiskelusta vauhtia julkisorganisaatioiden oppimiseen Myös valtionhallinnon kouluttajilla on haasteita. Esim. ulkoasiainministeriöllä on työntekijöitä hajanaisesti ympäri maail- maa. Niille virkamiehille, jotka vaihtavat asemapaikkaa tarjotaan koulutusta, jonka avulla he parantavat valmiuksiaan työs- kennellä ko. kulttuurin edustajien kanssa. Siksi ulkoministeriön uudet ja asemamaa- ta vaihtavat virkamiehet osallistuvat ver- kossa valmennusohjelmiin. Maata, kult- tuuria ja liiketoimintakulttuuria valote- taan faktojen lisäksi myös konkreettisin esimerkein. Ohjelmat sisältävät alueella töönottoa jo vuosia. Puolustusvoimat käyttäämuutenkinlaajastiteknologiaaop- pimisen tukena, mm. turkulaisen Divace Oy:n Campiaza kieltenopetusympäristöä. Ongelmat ratkeavat ja uusi tieto syntyy verkossa Koulutuksen ja kokemuksien vaihdon tar- joaminen ei ole kuitenkaan ainoa digitaa- lisuuden tarjoama etu. Myös uutta tietoa voidaan luoda verkossa.Center for Leading Competence Oy konsulttitoimisto on to- teuttanut useita haastavia avainhenkilöi- den osaamisen kehittämishankkeita. Yleensä hankkeet sisältävät sekä lähipäiviä että yhteisöllistä verkossa tapahtuvaa tie- don rakentamista. Verkossa tapahtuvan yhteisöllisenoppimisentavoitteenaonoh- jatusti ratkaista osallistujien itselleen aset- tamia ongelmia. ”Verkossa toiminta keskittyy ongelman ratkaisuun, jota tuetaan hankkimalla ai- heeseen liittyvää tietoa, analysoimalla sitä ja esittämällä useita ratkaisuvaihtoehtoja. Olennaista on, että hankkeen päättyessä osallistujilla on uutta syvällistä osaamista ja ymmärrystä, jota voidaan laajasti hyö- dyntää yrityksen liiketoiminnassa. Yrityk- sen vision ja strategian pohtiminen ja tar- kentaminenedellyttääerilaisenverkkoym- päristön kuin johtamistaitojen kehittämi- nen”,kuvaaChief InspirationalOfficerBo- Magnus Salenius Center for Leading Competence Oy:sta. Työvälineenä käytetään helsinkiläisen Co-learnitOy:nverkko-ohjelmistoja,jotka on räätälöity eri projektien tarpeisiin sopi- viksi.Co-learnitinosaaminenyhteisöllisen verkko-oppimisen alalta perustuu pitkään yliopistolliseen tutkimus- ja kehitystyö- hön.OmientuotteidensaohellaCo-learnit tarjoaa sovelluspalveluna Taideteollisen korkeakoulun Medialaboratoriossa kehitet- tyä Fle3-oppimisympäristöä.Fle3 on open source -tuotteena kansainvälisesti laajim- min levinnyt suomalainen oppimisympä- ristö. Osaamiskeskus on neutraali kumppani asiakkaille ja tarjoajille Edellä olevat esimerkit ovat vain pintarii- paisu alan toimintaan. Mainituilla asiakasorganisaatioilla on käynnissä myös useita muita digitaalisesti tuettuun oppi- miseen liittyviä hankkeita. Kaikki edellä ”Yhteiset toimintamuodot ja suunta on tärkeä saattaa organisaation kaikkien osien tietoon ja jalkauttaa päivittäiseen työhön” pitkään toimineiden asiantuntijoiden nä- kemyksiä ja kokemuksia huumoria unoh- tamatta. Ratkaisut toteutetaan helsinkiläisen Knowledge Capital Communications Oy:n verkkokoulutus-mallin avulla. Koulutus- muodon etuna on mm. se, että perheenjä- senetkin voivat halutessaan osallistua kou- lutukseen.”Verkossa toteutetut maaohjel- mat ovat toimineet hyvin ja osallistujat ovat olleet tyytyväisiä myös mahdollisuu- teen opiskella omalla ajalla kotona rauhas- sa työpaikan paineilta. Meille tällainen koulutus on houkutteleva vaihtoehto, jota haluamme viedä eteenpäin”, lupaa ulko- asiainministeriön koulutuspäällikkö Eero Suominen. Toinen hyvä esimerkki julkisorganisaa- tioista on puolustusvoimat, joka tehostaa omaa palkatun henkilöstön sekä reservi- läisten ja varusmiesten koulutusta koulu- tusportaalilla. Tämän arvoltaan melkein miljoonan euron arvoisen ratkaisun toteuttamisen projektivastuu on Iocorella ja muina ali- hankkijoina toimivat IBM, Novo Group Oyj ja R5 Vision Oy. Asiakkaan puolella portaalistajasisällönkehittämisestävastaa Puolustusvoimien Koulutuksen Kehittämis- keskus (PvKK), joka on valmistellut käyt- ➔
  4. 4. 30 verkko-opetus yrityksissä ja hallinnossa ➔ mainitut palveluyritykset tarjoavat myös muita kuin esimerkeissä kuvattuja palve- luita. Vuoden 2003 alussa käynnistyi digitaa- lisen median, sisältötuotannon ja oppi- mispalveluidenosaamiskeskuksentoimin- ta. Oppimisen alueella keskus pyrkii alan palveluyritystenkasvunedistämiseen.Kes- keisenä keinona on asiakaslähtöisyyteen panostaminen. Keskus tukee neutraalina toimijana toimialan eri osapuolten tietoi- suuden ja ymmärryksen kasvattamista mm. ratkaisujen hankinnasta, käyttööno- tosta,käytöstäjalaatuarvioinneistatuotta- malla tietoa, tukea ja koulutusta alan yri- tyksille, niiden asiakkaille, rahoittajille ja t&k-organisaatioille. Keskus toimii verkkokoulutuksen,digi- taalisen työnteontuen,tietämyksen hallin- nan ja uuden tiedon luomisen aloilla.Syk- syllä, 12.–13.11.2003, osaamiskeskus on kansallisen yritysten eLearning- konfe- renssin pääyhteistyökumppani.”Tapahtu- maan kerätään parhaat esimerkit suoma- laisten yritysten kokemuksista ja esitellään tärkeimmät alan palvelutarjoajat”, lupaa tuottaja Eija Sormunen Kontakti.net Oy:sta. ➔ ”Yleisestä luulosta huolimatta digitaalisesti tuettu oppiminen ei välttämättä vaadi suuria investointeja.” Kari Mikkelä vastaava tuottaja Digitaalisen median, sisältötuotannon ja oppimispalveluiden osaamiskeskus Kuva Reed Midem, WEM 2003 Lisätietoja: Digitaalisen median, sisältötuotannon ja oppimispalveluiden osaamiskeskus Hämeentie 153 A, FIN-00560 Helsinki http://www.uudenmaanosaamiskeskus.fi/digibusiness

Kari Mikkelä, EDISTY-lehti, 2/2003 "Adam Smithin kuuluisaksi tekemä käsi ei ole pelkästään näkymätön, se näyttää olevan myös sokea. Markkinat eivät vielä tarjoa läpinäkyvää ikkunaa digitaalisten oppimispalveluiden maailmaan vaan ennemminkin vääristävän peilin, josta näkee vain osia kokonaisuudesta. Suomessa on toteutettu jo tuhansia pieniä ja suuria teknologialla tuettuja oppimistapahtumia, mutta ei niitä tunneta. Hiljan perustettu digitaalisten oppimispalveluiden osaamiskeskus pyrkii helpottamaan mm. tätä ongelmaa." "Suomalaisissa yrityksissä ja julkisyksiköissä on toteutettu runsaasti digitaalisesti tuetun oppimisen hankkeita. Niiden puitteissa on järjestetty tuhansia oppimistapahtumia. Suomessa toimii toista sataa digitaalisuutta hyödyntävää yritystä, jotka tarjoavat palveluita, koulutussisältöjä ja teknologioita oppimisen tueksi. Artikkeliin on koottu muutamia asiakasesimerkkejä, jotka kuvaavat alan moninaisuutta ja erilaisia teknologioiden sovellusalueita." Digitaalisen median, sisältötuotannon ja oppimispalveluiden osaamiskeskus Hämeentie 153 A, FIN-00560 Helsinki http://www.uudenmaanosaamiskeskus.fi/digibusiness

Vistos

Vistos totais

16

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

0

Ações

Baixados

0

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×