O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

วิทยากรสัมมาชีพ

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 26 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Anúncio

วิทยากรสัมมาชีพ

 1. 1. หัวใจของความร่มเย็นเป็ น สุข วิถีชีวิตและสังคมที่ดี งาม เต็ม พื้นที่
 2. 2. ความรู้ สิ่งที่ ต้องมี เทคนิค เคล็ดลับ
 3. 3. ควา มรู ้
 4. 4. วิทยากร....เริ่มต้นที่การ พัฒนาทักษะ (Skills) และ ไม่เพียงแค่เรียนรู ้ ฝึ กฝนจาก การฝึ กอบรม แต่ต้องเป็ นการ สร้างการเรียนรู ้ ที่ไม่สิ้นสุด ที่ใช้พลังสมอง พลังจิต .....พัฒนาตนเองสู่มืออาชีพ
 5. 5. คาพูดที่ดีเป็นสิ่งมีค่า ไม่ต้องใช้เงินตรามาลงทุน
 6. 6. บุคลิกภาพ มีความรอบรู้ ไหวพริบปฏิภาณ ร่าเริงสนุกสนาน น้าเสียงไพเราะ
 7. 7. สิ่งเกี่ยวข้องเมื่อต้องพูด การแต่งกาย อิริยาบถ สายตา น้าเสียง ภาษา ไมโครโฟน
 8. 8. การแต่งกาย สุภา พ สะอา ด สวม สบาย สอดคล้อง สถานการณ์ เสริม บุคลิกภาพ หลัก 5 ส
 9. 9. สง่างาม จุดที่ เหมาะสม ยิ้มแย้ม แจ่มใส มี วัฒนธรร ม การปรากฏกาย
 10. 10. ภาษากาย สายตา ภาษามือ อิริยา บถ • เป็น กันเอง อิริยา บถ • เป็น ธรรมชาติ อิริยา บถ • สอดคล้อง กับเนื้อหา อิริยา บถ • สร้าง เสริม ความ เข้าใจ
 11. 11. ฟังสบายหู ดูสบายตา พาสบายใจ 3 สบาย
 12. 12. ฟังสบายหู ภาษาพูด น้าเสียง จังหวะ ระดับเสียงกับเนื้อหา
 13. 13. ดูสบายตา การปรากฏกาย จุดที่ยืน ภาษากาย ลีลา สายตา มือ
 14. 14. พาสบายใจ คุณค่าของเนื้อหาสาระ ลาดับหัวข้อที่ชัดเจน ตัวอย่างเสริมสร้างความเข้าใจ
 15. 15. สูง กลาง ต่า หนัก เบา สั้น ยาว ........ เร็ว ช้า จิตวิทยาของการใช้เสียงในการสอน
 16. 16. ทักทาย แนะนาตัว เกริ่นนาบรรยากาศหรือเปิดฉาก การเริ่มต้นที่ดี
 17. 17. คาถาม คาคม คาชม คาอ้างอิง ความระทึก ความฉงน ความขบขัน เพลงดนตรี เทคนิคการเปิดฉาก
 18. 18. •ลาดับขั้นตอน เชื่อมโยงประเด็นชวนติดตาม •ตัวอย่างประกอบ/เปรียบเทียบเสริมสร้างความเข้าใจ • สลับด้วยอารมณ์ขัน สร้างความสนุกสนาน การดาเนินเรื่อง
 19. 19. โครงของการพูด  ส่วนนา 10 %  ส่วนเนื้อหา 75 %  ส่วนสรุป 15 %
 20. 20. หลัก 3 ใจ ส่วนนา..…เพื่อสร้างความสนใจ เนื้อหา..…เพื่อความเข้าใจ ส่วนสรุป..…เพื่อโน้มน้าวใจ
 21. 21. จากง่าย ไปหา ยาก จากก่อน สู่ หลัง จากส่วนรวมไปส่วนย่อย ตามกาละ/เวลา จากใกล้ตัว ไป ไกลตัว ตามโครงสร้างของความรู้/เนื้อหา โดยยึดความสนใจผู้เข้ารับการอบรม เทคนิคการจัดเรียงเนื้อหาในการถ่ายทอด
 22. 22. ปลอดภัยจากสิ่งรบกวน สะอาด สดชื่น เป็นระเบียบ บรรยากาศกัลยาณมิตร วิทยากรเรียบร้อย น่าเชื่อถือ วัสดุ/อุปกรณ์/สื่อครบ มีคุณภาพ เวลาเนื้อหาพอดี พอเหมาะ จุดเรียนรู้ปลอดโปร่ง /สบายใจ
 23. 23. อุปสรรคการเรียนรู้ (Learning Barriers) • ตัวผู้เรียนเอง เช่น • ประสบการณ์เดิม เจตคติ เรื่องส่วนตัวและ ครอบครัว เงื่อนไขและเป้าหมายของการมาเรียน การปรับตัว ฯลฯ • สิ่งแวดล้อม เช่น • สถานที่ อุปกรณ์ จังหวะเวลา ข่าวสารข้อมูล หลักสูตร ค่าใช้จ่าย ฯลฯ • ผู้สอน เช่น • ไม่มีความรู้ความสามารถ ไม่มีคุณธรรม ฯลฯ
 24. 24. สัจธรรมของการพูด o พูดแล้วมีคนฟัง นั้นยาก o พูดแล้วมีคนเข้าใจ นั้นยากกว่า o พูดแล้วมีคนเชื่อตาม นั้นยากที่สุด

×