O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Próximos SlideShares
Cây Nhị Phân
Avançar
Transfira para ler offline e ver em ecrã inteiro.

0

Compartilhar

Baixar para ler offline

Cây và cây nhị phân

Baixar para ler offline

ctdl&gt 06-cay

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo
 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Cây và cây nhị phân

 1. 1. Cấutrúcdữliệu1váthuậtgiảiCẤUTRÚCDỮLIỆUVÀGIẢITHUẬT1 Click To Edit Master Title Style 1 NỘI DUNG CÂY VÀ CÂY NHỊ PHÂN
 2. 2. Cấutrúcdữliệu1váthuậtgiảiCẤUTRÚCDỮLIỆUVÀGIẢITHUẬT1 Click To Edit Master Title Style 2 Định Nghĩa Cây Cây là một tập hợp T các phần tử (gọi là nút của cây), trong đó có một nút đặc biệt gọi là nút gốc, các nút còn lại được chia thành những tập rời nhau T1, T2, …,Tn theo quan hệ phân cấp, trong đó Ti cũng là 1 cây. Mỗi nút ở cấp i sẽ quản lý một số nút ở cấp i+1. Quan hệ này người ta gọi là quan hệ cha – con.
 3. 3. Cấutrúcdữliệu1váthuậtgiảiCẤUTRÚCDỮLIỆUVÀGIẢITHUẬT1 Click To Edit Master Title Style 3 Một Số Khái Niệm • Bậc của một nút: là số cây con của nút đó . • Bậc của một cây: là bậc lớn nhất của các nút trong cây • Nút gốc: là nút không có nút cha. • Nút lá: là nút có bậc bằng 0 . • Mức của một nút: – Mức (gốc (T) ) = 0. – Gọi T1, T2, T3, ... , Tn là các cây con của T0 : Mức (T1) = Mức (T2) = . . . = Mức (Tn) = Mức (T0) + 1. • Độ dài đường đi từ gốc đến nút x: là số nhánh cần đi qua kể từ gốc đến x.
 4. 4. Cấutrúcdữliệu1váthuậtgiảiCẤUTRÚCDỮLIỆUVÀGIẢITHUẬT1 Click To Edit Master Title Style 4 Ví Dụ 1 Tổ Chức Dạng Cây BB-Electronic Corp. R&D Kinh doanh Taøi vuï Saûn xuaát TV CD AmplierNoäi ñòa Quoác teá Chaâu aâu Myõ Caùc nöôùc
 5. 5. Cấutrúcdữliệu1váthuậtgiảiCẤUTRÚCDỮLIỆUVÀGIẢITHUẬT1 Click To Edit Master Title Style 5 Cây Nhị Phân • Mỗi nút có tối đa 2 cây con Caây con traùi Caây con phaûi
 6. 6. Cấutrúcdữliệu1váthuậtgiảiCẤUTRÚCDỮLIỆUVÀGIẢITHUẬT1 Click To Edit Master Title Style 6 Một Số Tính Chất Của Cây Nhị Phân • Số nút nằm ở mức i  2i. • Số nút lá  2h-1, với h là chiều cao của cây. • Chiều cao của cây h  log2(N) – N = số nút trong cây • Số nút trong cây  2h-1.
 7. 7. Cấutrúcdữliệu1váthuậtgiảiCẤUTRÚCDỮLIỆUVÀGIẢITHUẬT1 Click To Edit Master Title Style 7 Cấu Trúc Dữ Liệu Của Cây Nhị Phân typedef struct tagTNode { Data Key; struct tagTNode *pLeft; struct tagTNode *pRight; }TNode; typedef TNode *TREE; Key
 8. 8. Cấutrúcdữliệu1váthuậtgiảiCẤUTRÚCDỮLIỆUVÀGIẢITHUẬT1 Click To Edit Master Title Style 8 Ví Dụ Cây Được Tổ Chức Trong Bộ Nhớ Trong 3f62f 1f N97f 3f 5f4N 2f N5N 5f N8N 7f
 9. 9. Cấutrúcdữliệu1váthuậtgiảiCẤUTRÚCDỮLIỆUVÀGIẢITHUẬT1 Click To Edit Master Title Style 9 Duyệt Cây Nhị Phân  Có 3 trình tự thăm gốc :  Duyệt trước  Duyệt giữa  Duyệt sau  Độ phức tạp O (log2(h)) Trong đó h là chiều cao cây
 10. 10. Cấutrúcdữliệu1váthuậtgiảiCẤUTRÚCDỮLIỆUVÀGIẢITHUẬT1 Click To Edit Master Title Style 10 Ví Dụ Kết Quả Của Phép Duyệt Cây • NLR: 9, 2, 6, 1, 10, 8, 5, 3, 7, 12, 4. • LNR: 6, 2, 10, 1, 9, 3, 5, 8, 12, 7, 4. • Kết quả của phép duyệt : LRN, NRL,LRN, LNR? 9 82 16 10 5 3 7 412
 11. 11. Cấutrúcdữliệu1váthuậtgiảiCẤUTRÚCDỮLIỆUVÀGIẢITHUẬT1 Click To Edit Master Title Style 11 Duyệt Trước void NLR(TREE Root) { if (Root != NULL) { <Xử lý Root>; //Xử lý tương ứng theo nhu cầu NLR(Root->pLeft); NLR(Root->pRight); } }
 12. 12. Cấutrúcdữliệu1váthuậtgiảiCẤUTRÚCDỮLIỆUVÀGIẢITHUẬT1 Click To Edit Master Title Style 12 Duyệt Giữa void LNR(TREE Root) { if (Root != NULL) { LNR(Root->pLeft); <Xử lý Root>; // Xử lý tương ứng theo nhu cầu LNR(Root->pRight); } }
 13. 13. Cấutrúcdữliệu1váthuậtgiảiCẤUTRÚCDỮLIỆUVÀGIẢITHUẬT1 Click To Edit Master Title Style 13 Duyệt Sau void LRN(TREE Root) { if (Root != NULL) { LRN(Root->pLeft); LRN(Root->pRight); <Xử lý Root>; // Xử lý tương ứng theo nhu cầu } }
 14. 14. Cấutrúcdữliệu1váthuậtgiảiCẤUTRÚCDỮLIỆUVÀGIẢITHUẬT1 Click To Edit Master Title Style 14 Biểu Diễn Cây Tổng Quát Bằng Cây Nhị Phân A B C D E F G H I J A B C D E F G H I J

ctdl&amp;gt 06-cay

Vistos

Vistos totais

3.067

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

22

Ações

Baixados

36

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×