Lecture5 хүртэхүй

Seku Hurel
Seku HurelProfessor em Harvard University
Сэдэв 5ХҮРТЭХҮЙ БА БИЕ ХҮНИЙ ШИЙДВЭР ГАРГАЛТ,[object Object]
Сэдвийн агуулга,[object Object],Хүртэхүйн тухай ойлголт,[object Object],Атрибуцийн онол,[object Object],Хувь хүний шийдвэр гаргалт,[object Object]
Хүртэйхүй гэж юу вэ, хүртэхүй яагаад чухал вэ?,[object Object],Хүртэхүй нь сэтгэцийн процесс бөгөөд сэрлүүдийн үндсэн дээр үүсдэг. ,[object Object],Хүний танин мэдэхүй олон үе шаттай. Хүртэхүй гэдэг нь юмс үзэгдлийн бүхий л шинж чанарыг нэгтгэн нэг бүхэл бүтэн дүр болгон тусгаж байгаа сэтгэцийн процессыг хэлнэ. ,[object Object],Сэрэл гэж мэдрэхүйн эрхтэнд тухайн цаг мөчид шууд нөлөөлж байгаа үзэгдэл, юмсын тодорхой шинж чанарын тусгалыг хэлнэ.,[object Object],Хүртэхүй,[object Object],Хүртэхүй,[object Object]
  Хүн сэрлийн тусламжтайгаар ертөнцийн юмс үзэгдлүүдийн олон янзын шинж чанаруудын дотроос зөвхөн ганц нэг шинжийг тусгадаг бол хүртэхүй нь тэдгээр юмс үзэгдэлд байдаг бүхий л шинжүүдийг агуулсан сэрлийн дээд хэлбэр юм.,[object Object]
жишээ:,[object Object],өнгө хэлбэр, хэмжээг - харааны сэрлээр,[object Object],Дуу чимээ, хол ойрыг - сонорын сэрлээр,[object Object],Үнэрлэж амтлах      - хүртэх буюу үнэрлэж   				   амтлах сэрлээр,[object Object],Гэр, машин, мод, уул, байшин гэсэн биет ухагдахууныг үгээр тэмдэглэн илэрхийлж байгааг нь хүртэхүй юм.,[object Object]
Õ¿ðòýõ¿éíчàíàðóóä,[object Object],Õ¿ðòýõ¿éíáèåòáîäèò ÷àíàð. Õ¿íäòóñãàãäàæáàéãààç¿éëíüòîäîðõîéáèåòýé, áîäèòîéøèíæ ÷àíàðûãàãóóëñàíáàéíà. Õ¿íãàäààäåðòºíöººñ òîäîðõîéäîõèî, ìýäýýãìýäðýõ¿éíýðõòíýýðäàìæóóëàíõ¿ëýýíàâäàã. ,[object Object],Õ¿ðòýõ¿éíá¿õýëá¿òýí ÷àíàð. Õ¿íàëèâàà ¿çýãäýëþìñûãòóñãàõäàà ò¿¿íäáàéäàãá¿õøèíæáîëîõõýëáýðõýìæýý, ºíãº, èõáàãàæèí, õ¿íäõºíãºíèéãá¿ãäèéãíýãòãýíòóñãàäàã.,[object Object]
Õ¿ðòýõ¿éí чàíàðóóä,[object Object],3. Õ¿ðòýõ¿éí óòãà èëýðõèéëñýí øèíæ. Õ¿ðòýõ¿éí òóñëàìæòàéãààð ¿¿ñýæ áàéãàà ä¿ð¿¿ä íü ÿìàãò ÿìàð íýãýí óòãà ñàíààã èëýðõèéëæ áàéäàã. Èéìýýñ áèä õ¿ðòýæ áàéãàà ç¿éëýý íýðëýæ ÷àääàã. Õ¿ðòýõ¿é õýë ñýòãýõ¿éòýé íÿãò õîëáîîòîé. ,[object Object],4.Õ¿ðòýõ¿éí òîãòâîðòîé ÷àíàð. Ãýðýëò¿¿ëýã, çàé, õàðàõ ÷èãëýëèéã ººð÷ëºõºä þìñûí õýëáýð õýìæýý, ºí㺠õàðüöàíãóé òîãòâîðòîé òóñãàãäàõûã õ¿ðòýõ¿éí òîãòâîðòîé ÷àíàð ãýíý. ,[object Object]
5. Àïïåðöåíöèáóþóíýìýëò ÷àíàð. Õ¿ì¿¿ñèéíõàíäëàãàòóõàéí ¿åèéíáàéäàë, ìýðãýæèëìýäëýã, òóðøëàãààñõ¿ðòýõ ¿éëàæèëëàãààøàëòãààëàõ ¿çýãäëèéãàïïåðöåíöèáóþóíýìýëò ÷àíàðãýíý. ,[object Object],Õ¿ðòýõ¿éí чàíàðóóä,[object Object]
Õ¿ðòýõ¿é ¿¿ñýõýä ìýäðýõ¿éí ÿìàð ýðõòýí ãîëëîõ ¿¿ðýã ã¿éöýòãýæ áàéãààãààð íü:,[object Object],Õàðààíû,[object Object],Ñîíîðûí,[object Object],Õ¿ðòýõ¿éíàíãèëàë,[object Object],Õºäºë㺺íèé,[object Object],Òýíöâýðèéí,[object Object]
Ìàòåðèàëëàã åðòºíöèéã òóñãàæ áàéãàà òóñãàëûí õýëáýðýýð íü:,[object Object],Ýäþìñûíõîîðîíäûíîðîíçàéíõàðèëöààãòóñãàñàíîðîíçàéíõ¿ðòýõ¿é,[object Object],Ìàòåðèàëëàã åðòºíöèéí þìñ, ¿çýãäëèéã åðºíõèéëºí òóñãàñàí õ¿ðòýõ¿é,[object Object],Õ¿ðòýõ¿é,[object Object],öàãõóãàöààíûõ¿ðòýõ¿é,[object Object],Õºäºë㺺-íèéõ¿ðòýõ¿é,[object Object]
Õ¿ðòýõ¿éíõýëáýð,[object Object],Ìàòåðèéí îðøèæ áàéãàà õýëáýðèéã òóñãàõ áàéäëààð íü õ¿ðòýõ¿éã:,[object Object],Îðîí çàé,[object Object],Öàã õóãàöàà,[object Object],Õºäºë㺺íèé õ¿ðòýõ¿é ãýæ ãóðàâ àíãèëäàã.,[object Object]
Îðîíçàéíõ¿ðòýõ¿é,[object Object],Þìñ ¿çýãäë¿¿äèéíîáúåêòèâîðîíçàéíøèíæ ÷àíàðáîëîíõàðüöààãòóñãàñàíòóñãàëûãîðîíçàéíõ¿ðòýõ¿éãýíý.Ýíýõ¿ðòýõ¿éíüõ¿íèéããàäààäåðòºíöòýéáàðèìæààëàíàìüäðàõûííýã ÷óõàëíºõöºëíüáîëäîã.,[object Object]
Öàãõóãàöààíûõ¿ðòýõ¿é,[object Object],Áîäèò ¿çýãäëèéíîáúåêòèâõóðä, ¿ðãýëæëýõõýìæýýíüäàðààëëûãòóñãàñàíòóñãàëûíïðîöåññûãöàãõóãàöààíûõ¿ðòýõ¿éãýíý.,[object Object],Öàãõóãàöààíûõ¿ðòýõ¿éíüõàðàà, ñîíîð, àðüñáîëîíäîòîîäñýðë¿¿äèéíõàìòàðñàíõàðèëöàí ¿éëäëèéíä¿íä ¿¿ñýæÿâàãäàíà.,[object Object]
Õºäºë㺺íèéõ¿ðòýõ¿é,[object Object],Òîäîðõîéöàãõóãàöàà, îðîíçàéäîðøèíáàéãààþìñûíáîäèòõºäºë㺺íèéãòóñãàñàíòóñãàëûãõºäºë㺺íèéõ¿ðòýõ¿éãýíý.,[object Object],Îðîíçàé, öàãõóãàöààíäõºäëºã÷ áèåáàéðààñîëèõïðîöåññûãõºäºë㺺í ãýíý. ,[object Object]
  Хүмүүсийн амьдралын туршлага, сонирхол, эрмэлзэл, мэргэжил мэдлэгээс хүртэхүйн хамаарал үүсч, үүнээс үүдэн хүмүүс ертөнцийн олон тооны юм үзэгдэлд хандах хандлага, харьцаа төлөвшин тогтдог байна.,[object Object], Иймээс хувь хүний шийдвэр гаргалт өөр өөр байдаг.,[object Object]
Lecture5 хүртэхүй
Lecture5 хүртэхүй
Person Perception: Making Judgments About Others,[object Object],Person Perception : Making Judgment (үнэлэмж),[object Object], about Others,[object Object],2. Атрибуцийн онол ,[object Object],  Хүмүүс өөрсдийн болон бусад хүмүүсийн үйл хөдлөлийг хэрхэн тайлбарлахыг атрибуци гэнэ.,[object Object],Íèéãìèéíõ¿ðòýõ¿éäõî¸ðòºðëèéíàòðèáóöèáàéäàã. ,[object Object],Äîòîîäàòðèáóöè -õ¿íèé ¿éëõºäëºëèéãäîòîîä õ¿÷èíç¿éëýýðíüä¿ãíýõ(õ¿íèéçàíòºðõ, àâúÿàñ ÷àäâàð),[object Object],ͺõöºëáàéäëûíàòðèáóöè-õ¿íèé ¿éëäëèéããàäààä õ¿÷èíç¿éëýýðä¿ãíýõ (áýëòãýãäýõáàéäàëíèéãìèéííºëººëºë),[object Object]
Атрибуцийн онолын төлөөлөгч,[object Object],Эрдэмтэн Г. Келли атрибуцийн онолыг тодорхойлохдоо хүрээлэн буй орчны нөлөөллөөр хүний зан төлвийг тайлбарладаг онол хэмээн авч үзсэн.,[object Object],Ганц гадаад хүчин зүйлсийн нөлөөллөөр зан төлвийг тайлбарлаж болохгүй бөгөөд хүмүүс үйл хөдлөлөө ихэнхдээ өөрийн мэдрэмжинд тулгуурлан хийдэг. ,[object Object]
  Альваа нэг ажилчны ажил дээрх амжилт гүйцэтгэлд нь гадаад дотоод хүчин зүйлсээс шалтгаалсныг атрибуцийн хяналтын төв гэж тайлбарладаг.,[object Object],дотоод хяналтын төвийн мэдрэмжтэй ажилчид ажлдаа ханамжтай байдаг бөгөөд удирдагчийн албан тушаал эрхэлдэг.,[object Object],Дотоод хяналт мэдэрдэг ажилчид: бүх зүйл өөрсдөөс нь шалтгаална,[object Object],Гадаад хяналт мэдэрдэг ажилчид: өөрөөс нь хамааралгүй зүйлсээс гүйцэтгэл нь шалтгаална гэж үздэг.,[object Object]
3. Хүртэхүй ба хувь хүний шийдвэр гаргалт,[object Object],Хувь хүн шийдвэр гаргахдаа эдгээр сэтгэцийн процессуудыг дамжин эцсийн дүнд өөр өөр шийдвэр гаргадаг. Мөн хувь хүний шийдвэр гаргалтанд хүртэхүйн 3 хэлбэр болох,[object Object],Цаг хугацааны,[object Object],Орон зайн,[object Object],Хөдөлгөөний хүртэхүй чухал үүрэг гүйцэтгэнэ.,[object Object]
Øèéäâýð ãàðãàã÷èä íºëººëæ áàéäàã õ¿÷èí ç¿éë,[object Object],Ñýòãýë ñàíààíû õÿìðàë. Õýò èõ äàðàìò øàõàëò, øààðäëàãà íü øèéäâýð ãàðãàã÷èéã ñàíäàðãàæ õÿìðóóëäàã.,[object Object],Øèéäâýð ãàðãàã÷èéí çºí áèëýã. Ǻí áèëýã ãýäýã íü ä¿ãíýëòýíä õ¿ðýõ ëîãèê ïðîöåññ þì. ººðººð õýëáýë òîäîðõîé íºõöºë áàéäàëä øèéäâýð ãàðãàã÷ ñàíààíäã¿éãýýð àñóóäëàà øèéäâýðëýõ ãýñýí ¿ã þì.,[object Object]
Øèéäâýð ãàðãàã÷èä íºëººëæ áàéäàã õ¿÷èí ç¿éë,[object Object],3. Õóâèéí çàí ÷àíàð áà îþóíû ÷àäàìæ. Õóâü õ¿íèé òýñâýð õàòóóæèë áà óÿí çàí íü øèéäâýð ãàðãàëòàíä íºëºº ¿ç¿¿ëíý.,[object Object],4. Ìýäýýëëèéí øèíæ ÷àíàð. Øèéäâýð ãàðãàã÷ ¿íýí çºâ, øóóðõàé ìýäýýëýëòýé òîõèîëäîëä øèéäâýð àìæèëòòàé áàéíà.,[object Object],5. Óëñ òºðèéí áîäëîãî.Øèéäâýð ãàðãàã÷ íü íýëýýä à÷ õîëáîãäîë á¿õèé àëáàí òóøààëòàé õ¿ì¿¿ñèéí ñàíàë áîäëûã òóñãàäàã. (õóóëü òîãòîîìæèíä),[object Object]
Øèéäâýðãàðãàã÷èäíºëººëæáàéäàã õ¿÷èíç¿éë,[object Object],6. Òîäîðõîéã¿éáàéäëûíõýìõýìæýý. ,[object Object],7. ¯íýòç¿éë.Øèéäâýð ¿íýòç¿éëäýýð ¿íäýñëýíý.,[object Object]
Шийдвэр гаргах гэдэг: нь олон төрлийн мэдээлэл дээр дүн шинжилгээ хийх, үнэлгээ өгөх асуудал юм. Маш олон мэдээлэллийн эх үүсвэрээс авдаг тул алийг нь сонгж тэдгээрийг хэрхэн шийдэх вэ гэдэгт шийдвэр гаргагчийн хүртэхүй хариулж өгдөг.,[object Object]
Шийдвэр гаргалтын үр дүнг үнэн зөв байлгахын тулд бие хүн ямар зан төлөв эсвэл ямар үйлдэл хийх ёстойг тайлбарласан 6 алхамт загвар байдаг.,[object Object]
1 de 26

Recomendados

сэтгэлийн хөдөлгөөн ба зориг por
сэтгэлийн хөдөлгөөн ба зоригсэтгэлийн хөдөлгөөн ба зориг
сэтгэлийн хөдөлгөөн ба зоригEnkhtuya Batchuluun
17.1K visualizações39 slides
лекц por
лекцлекц
лекцPsychology Psy
20K visualizações54 slides
Leg8 por
Leg8Leg8
Leg8Мөнх- Очир
12.9K visualizações15 slides
хүртэхүй por
хүртэхүйхүртэхүй
хүртэхүйEnkhbat Chimed-Ochir
12.1K visualizações13 slides
Leg9 por
Leg9Leg9
Leg9Мөнх- Очир
5.1K visualizações21 slides
лекц 2 por
лекц 2лекц 2
лекц 2azora14
4.1K visualizações24 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

сургуулийн бага насны хүүхдийн ой тогтоолт, түүнийг судлах боломж por
сургуулийн бага насны хүүхдийн ой тогтоолт, түүнийг судлах боломжсургуулийн бага насны хүүхдийн ой тогтоолт, түүнийг судлах боломж
сургуулийн бага насны хүүхдийн ой тогтоолт, түүнийг судлах боломжBinderya Becky
35.7K visualizações35 slides
сэтгэхүй ба хэл яриа por
сэтгэхүй ба хэл яриасэтгэхүй ба хэл яриа
сэтгэхүй ба хэл яриаАриунгэрэл Миз
13.8K visualizações34 slides
Leg11 por
Leg11Leg11
Leg11Мөнх- Очир
16K visualizações28 slides
Leg7 por
Leg7Leg7
Leg7Мөнх- Очир
11.8K visualizações31 slides
Legts 13 por
Legts 13Legts 13
Legts 13Siner AG
16.1K visualizações44 slides
сэтгэл хөдлөл por
сэтгэл хөдлөлсэтгэл хөдлөл
сэтгэл хөдлөлBuyaka Buugii
17.7K visualizações10 slides

Mais procurados(20)

сургуулийн бага насны хүүхдийн ой тогтоолт, түүнийг судлах боломж por Binderya Becky
сургуулийн бага насны хүүхдийн ой тогтоолт, түүнийг судлах боломжсургуулийн бага насны хүүхдийн ой тогтоолт, түүнийг судлах боломж
сургуулийн бага насны хүүхдийн ой тогтоолт, түүнийг судлах боломж
Binderya Becky35.7K visualizações
Legts 13 por Siner AG
Legts 13Legts 13
Legts 13
Siner AG16.1K visualizações
сэтгэл хөдлөл por Buyaka Buugii
сэтгэл хөдлөлсэтгэл хөдлөл
сэтгэл хөдлөл
Buyaka Buugii17.7K visualizações
Лекц 7 por Temuulen Baldan
Лекц 7Лекц 7
Лекц 7
Temuulen Baldan46K visualizações
Лекц 6 por Temuulen Baldan
Лекц 6Лекц 6
Лекц 6
Temuulen Baldan27.3K visualizações
лекц №10 por azora14
лекц №10лекц №10
лекц №10
azora1428.4K visualizações
1 6 гэр бүлийн сэтгэл судлалын тухай ойлголт, por azora14
1 6 гэр бүлийн сэтгэл судлалын тухай ойлголт,1 6 гэр бүлийн сэтгэл судлалын тухай ойлголт,
1 6 гэр бүлийн сэтгэл судлалын тухай ойлголт,
azora1412.6K visualizações
бие хүний талаар үзэл баримтлалууд por Siner AG
бие хүний талаар үзэл баримтлалуудбие хүний талаар үзэл баримтлалууд
бие хүний талаар үзэл баримтлалууд
Siner AG23.2K visualizações
ой тогтоолт por Oyuka Oyu
ой тогтоолтой тогтоолт
ой тогтоолт
Oyuka Oyu11.9K visualizações
темпрамент зан төлөв Copy por Siner AG
темпрамент зан төлөв  Copyтемпрамент зан төлөв  Copy
темпрамент зан төлөв Copy
Siner AG72.1K visualizações
Lekts 4 por Siner AG
Lekts 4Lekts 4
Lekts 4
Siner AG5.5K visualizações
бие хүний зан төлөв лекц 2 por Tserendulam Gan-Erdene
бие хүний зан төлөв лекц 2бие хүний зан төлөв лекц 2
бие хүний зан төлөв лекц 2
Tserendulam Gan-Erdene21K visualizações
Харилцаа гэж юу вэ? por Tuvshinsanaa Baasanjav
Харилцаа гэж юу вэ?Харилцаа гэж юу вэ?
Харилцаа гэж юу вэ?
Tuvshinsanaa Baasanjav79.7K visualizações
Лекц 2 por Temuulen Baldan
Лекц 2Лекц 2
Лекц 2
Temuulen Baldan34K visualizações

Destaque

Лекц 5 por
Лекц 5Лекц 5
Лекц 5Temuulen Baldan
18.2K visualizações36 slides
лекц №4 por
лекц №4лекц №4
лекц №4azora14
12.2K visualizações10 slides
хүртэхүй ба бие хүний шийдвэр гаргалт лекц 3 por
хүртэхүй ба бие хүний шийдвэр гаргалт лекц 3хүртэхүй ба бие хүний шийдвэр гаргалт лекц 3
хүртэхүй ба бие хүний шийдвэр гаргалт лекц 3Tserendulam Gan-Erdene
4.5K visualizações23 slides
Байгууллагын зан төлөв: Хүртэхүйн ойлголт por
Байгууллагын зан төлөв: Хүртэхүйн ойлголтБайгууллагын зан төлөв: Хүртэхүйн ойлголт
Байгууллагын зан төлөв: Хүртэхүйн ойлголтShunkhlai Group LLC
3.3K visualizações16 slides
Ой тогтоолт por
Ой тогтоолтОй тогтоолт
Ой тогтоолтBorte
28.6K visualizações21 slides
амтлах сэрэл por
амтлах сэрэламтлах сэрэл
амтлах сэрэлMaRaLaa
1.4K visualizações11 slides

Destaque(20)

Лекц 5 por Temuulen Baldan
Лекц 5Лекц 5
Лекц 5
Temuulen Baldan18.2K visualizações
лекц №4 por azora14
лекц №4лекц №4
лекц №4
azora1412.2K visualizações
хүртэхүй ба бие хүний шийдвэр гаргалт лекц 3 por Tserendulam Gan-Erdene
хүртэхүй ба бие хүний шийдвэр гаргалт лекц 3хүртэхүй ба бие хүний шийдвэр гаргалт лекц 3
хүртэхүй ба бие хүний шийдвэр гаргалт лекц 3
Tserendulam Gan-Erdene4.5K visualizações
Байгууллагын зан төлөв: Хүртэхүйн ойлголт por Shunkhlai Group LLC
Байгууллагын зан төлөв: Хүртэхүйн ойлголтБайгууллагын зан төлөв: Хүртэхүйн ойлголт
Байгууллагын зан төлөв: Хүртэхүйн ойлголт
Shunkhlai Group LLC3.3K visualizações
Ой тогтоолт por Borte
Ой тогтоолтОй тогтоолт
Ой тогтоолт
Borte28.6K visualizações
амтлах сэрэл por MaRaLaa
амтлах сэрэламтлах сэрэл
амтлах сэрэл
MaRaLaa1.4K visualizações
лекц №4 por azora14
лекц №4лекц №4
лекц №4
azora142.2K visualizações
танин мэдэхүйн-түвшний-даалгавар por Ireedui12
танин мэдэхүйн-түвшний-даалгавартанин мэдэхүйн-түвшний-даалгавар
танин мэдэхүйн-түвшний-даалгавар
Ireedui122.7K visualizações
лекц №4 por azora14
лекц №4лекц №4
лекц №4
azora143.4K visualizações
ASAS PSIKOLOGI sensation and perception por Amin Upsi
ASAS PSIKOLOGI sensation and perceptionASAS PSIKOLOGI sensation and perception
ASAS PSIKOLOGI sensation and perception
Amin Upsi3.6K visualizações
ой тогтоолт por azora14
ой тогтоолтой тогтоолт
ой тогтоолт
azora149.5K visualizações
6. medrehui por otgonubuns
6. medrehui6. medrehui
6. medrehui
otgonubuns2.2K visualizações
Ой тогтоолт por Gantulga Dashdondov
Ой тогтоолтОй тогтоолт
Ой тогтоолт
Gantulga Dashdondov2.8K visualizações
мэдрэхүй por Dereme Narankhuu
мэдрэхүймэдрэхүй
мэдрэхүй
Dereme Narankhuu9.2K visualizações
Ой тогтоолт шалгах арга por chemistry teacher
Ой тогтоолт шалгах аргаОй тогтоолт шалгах арга
Ой тогтоолт шалгах арга
chemistry teacher8.7K visualizações
хүүхдийн судлах арга цээгийg, por Tsekee Tseegii
хүүхдийн судлах арга цээгийg,хүүхдийн судлах арга цээгийg,
хүүхдийн судлах арга цээгийg,
Tsekee Tseegii28.1K visualizações
лекц 5 мэдрэлийн эрхтэн тогтолцоо por E-Gazarchin Online University
лекц 5 мэдрэлийн эрхтэн тогтолцоолекц 5 мэдрэлийн эрхтэн тогтолцоо
лекц 5 мэдрэлийн эрхтэн тогтолцоо
E-Gazarchin Online University15K visualizações
мэдрэлийн тогтолцоо 2 4 por otgonburenubuns
мэдрэлийн тогтолцоо 2 4мэдрэлийн тогтолцоо 2 4
мэдрэлийн тогтолцоо 2 4
otgonburenubuns43.5K visualizações
бие хүн ба би por А. Итгэл
бие хүн ба бибие хүн ба би
бие хүн ба би
А. Итгэл16.6K visualizações

Similar a Lecture5 хүртэхүй

Leg15 por
Leg15Leg15
Leg15Мөнх- Очир
999 visualizações22 slides
Leg5 por
Leg5Leg5
Leg5Мөнх- Очир
4K visualizações24 slides
Сэтгэн бодох шийдвэр гаргах арга зүй-тест por
Сэтгэн бодох шийдвэр гаргах арга зүй-тестСэтгэн бодох шийдвэр гаргах арга зүй-тест
Сэтгэн бодох шийдвэр гаргах арга зүй-тестsaruul tungalag
2.9K visualizações43 slides
лекц №9 por
лекц №9лекц №9
лекц №9azora14
1.2K visualizações51 slides
Communication ethics & stress management por
Communication ethics & stress management Communication ethics & stress management
Communication ethics & stress management Zorigoo Ch
536 visualizações79 slides
ябд хичээл уз por
ябд хичээл узябд хичээл уз
ябд хичээл узnaran_od
1.6K visualizações20 slides

Similar a Lecture5 хүртэхүй(20)

Сэтгэн бодох шийдвэр гаргах арга зүй-тест por saruul tungalag
Сэтгэн бодох шийдвэр гаргах арга зүй-тестСэтгэн бодох шийдвэр гаргах арга зүй-тест
Сэтгэн бодох шийдвэр гаргах арга зүй-тест
saruul tungalag2.9K visualizações
лекц №9 por azora14
лекц №9лекц №9
лекц №9
azora141.2K visualizações
Communication ethics & stress management por Zorigoo Ch
Communication ethics & stress management Communication ethics & stress management
Communication ethics & stress management
Zorigoo Ch536 visualizações
ябд хичээл уз por naran_od
ябд хичээл узябд хичээл уз
ябд хичээл уз
naran_od1.6K visualizações
2. amisgaliin erhten por Orgio Ekho
2. amisgaliin erhten2. amisgaliin erhten
2. amisgaliin erhten
Orgio Ekho1.7K visualizações
Pestis por Etugen
PestisPestis
Pestis
Etugen3.5K visualizações
2. amisgaliin erhten por Orgio Ekho
2. amisgaliin erhten2. amisgaliin erhten
2. amisgaliin erhten
Orgio Ekho5.3K visualizações
оюуны өмчийн эрх зү1 por jambobna
оюуны өмчийн эрх зү1оюуны өмчийн эрх зү1
оюуны өмчийн эрх зү1
jambobna710 visualizações
2012 01 lesson nursing management por oyundariubuns
2012 01 lesson nursing management2012 01 lesson nursing management
2012 01 lesson nursing management
oyundariubuns1.6K visualizações
лекц№5 por azora14
лекц№5лекц№5
лекц№5
azora141.7K visualizações
1 sur por tungalag
1 sur1 sur
1 sur
tungalag3.4K visualizações
Legts 12 por Siner AG
Legts 12Legts 12
Legts 12
Siner AG921 visualizações
сургалт por naraa_od2698
сургалтсургалт
сургалт
naraa_od2698757 visualizações
Legts 15 por Siner AG
Legts 15Legts 15
Legts 15
Siner AG1.4K visualizações
нийгмийн ажлын ёс зүй хичээлийн электрон сан por Sukhochirxna
нийгмийн ажлын ёс зүй хичээлийн электрон саннийгмийн ажлын ёс зүй хичээлийн электрон сан
нийгмийн ажлын ёс зүй хичээлийн электрон сан
Sukhochirxna2.2K visualizações
Huviin zb por BMunguntuul
Huviin zbHuviin zb
Huviin zb
BMunguntuul3.9K visualizações
Micro1 por Tj Crew
Micro1Micro1
Micro1
Tj Crew1.7K visualizações

Mais de Seku Hurel

лекц 1 por
лекц 1лекц 1
лекц 1Seku Hurel
526 visualizações3 slides
Hicheeliin todorhoilolt санхүү эдийн засгийн шинжилгээ por
Hicheeliin todorhoilolt санхүү эдийн засгийн шинжилгээHicheeliin todorhoilolt санхүү эдийн засгийн шинжилгээ
Hicheeliin todorhoilolt санхүү эдийн засгийн шинжилгээSeku Hurel
3K visualizações3 slides
лекц 8 9 por
лекц 8 9лекц 8 9
лекц 8 9Seku Hurel
7.5K visualizações19 slides
лекц 8 9 por
лекц 8 9лекц 8 9
лекц 8 9Seku Hurel
750 visualizações19 slides
лекц 7 por
лекц 7лекц 7
лекц 7Seku Hurel
1.3K visualizações11 slides
лекц 6 7 por
лекц 6 7лекц 6 7
лекц 6 7Seku Hurel
5.9K visualizações18 slides

Mais de Seku Hurel(20)

лекц 1 por Seku Hurel
лекц 1лекц 1
лекц 1
Seku Hurel526 visualizações
Hicheeliin todorhoilolt санхүү эдийн засгийн шинжилгээ por Seku Hurel
Hicheeliin todorhoilolt санхүү эдийн засгийн шинжилгээHicheeliin todorhoilolt санхүү эдийн засгийн шинжилгээ
Hicheeliin todorhoilolt санхүү эдийн засгийн шинжилгээ
Seku Hurel3K visualizações
лекц 8 9 por Seku Hurel
лекц 8 9лекц 8 9
лекц 8 9
Seku Hurel7.5K visualizações
лекц 8 9 por Seku Hurel
лекц 8 9лекц 8 9
лекц 8 9
Seku Hurel750 visualizações
лекц 7 por Seku Hurel
лекц 7лекц 7
лекц 7
Seku Hurel1.3K visualizações
лекц 6 7 por Seku Hurel
лекц 6 7лекц 6 7
лекц 6 7
Seku Hurel5.9K visualizações
лекц 5 por Seku Hurel
лекц 5лекц 5
лекц 5
Seku Hurel1.3K visualizações
лекц 3 por Seku Hurel
лекц 3лекц 3
лекц 3
Seku Hurel3.9K visualizações
лекц 3 por Seku Hurel
лекц 3лекц 3
лекц 3
Seku Hurel622 visualizações
лекц 3 por Seku Hurel
лекц 3лекц 3
лекц 3
Seku Hurel947 visualizações
лекц 2 por Seku Hurel
лекц 2лекц 2
лекц 2
Seku Hurel13.9K visualizações
лекц 1 por Seku Hurel
лекц 1лекц 1
лекц 1
Seku Hurel5.4K visualizações
лекц 1 por Seku Hurel
лекц 1лекц 1
лекц 1
Seku Hurel478 visualizações
лекц 1 por Seku Hurel
лекц 1лекц 1
лекц 1
Seku Hurel360 visualizações
лекц 5 6 por Seku Hurel
лекц 5 6лекц 5 6
лекц 5 6
Seku Hurel4.8K visualizações
лекц 2 por Seku Hurel
лекц 2лекц 2
лекц 2
Seku Hurel1.9K visualizações
лекц 1 por Seku Hurel
лекц 1лекц 1
лекц 1
Seku Hurel4.9K visualizações
лекц 1 por Seku Hurel
лекц 1лекц 1
лекц 1
Seku Hurel694 visualizações
лекц 3 4 por Seku Hurel
лекц 3 4лекц 3 4
лекц 3 4
Seku Hurel689 visualizações
лекц № 10 уян хатан төсөв зохиолд por Seku Hurel
лекц № 10 уян хатан төсөв зохиолдлекц № 10 уян хатан төсөв зохиолд
лекц № 10 уян хатан төсөв зохиолд
Seku Hurel5.1K visualizações

Lecture5 хүртэхүй

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • 25.
 • 26.