Yes or no

637 visualizações

Publicada em

Yes or no

Publicada em: Negócios
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Yes or no

 1. 1. _ c s r . Lrr @a . .TL mar . . NLM_ . .. .r . _ . a íwuuümmí . y . u. . I a . . . .. fr L1 nr. rlr . . . .
 2. 2. L w w; ç» É** r 'r r ¡- r , _ ' ; [71 N_ _ à É Lv' [HJ l". - ' _ . ILT E' r¡ * Íg“= LÍ"ãt. ilutíí_-j n( e' e , r_ - ; é “e * ' _ - r . ' I ' 7 , * -r__. __i= n . rs ñ- ; ,”_l _. r __' - 7 _, . ; Í “É”- * u . if ; sx-; tfrjjerxre mine: âzgleejmur~ízcw ; TÍF ! gun : g3 _f _ _g_ g__ g . j m e = E 5 «ÊÁFÊW 'ÍÍÉÍÉÊf-ÍFÊJ' ÉÚ-“EÍÊFTV 'ÂÚÍL , FW-H eís'“'+"*InEÍ'tí'*'r= s'r"_ -f= t;erJgí“r“7ííL a . .w5- _r__; e ›_ É¡ : :HH ¡NE-u": Iwg _. _. _-. ¡n! “R” E_ ____ _ __ . g 'nn A_ f# _ih WH A_ A _à n E *sí ~L-íFJ-= T3Í*¡= IH«' 'iii-í FPF* seres-zen# «ess» É' *fí-: F »errar : seen n ea* F n messages -s. =~L«. r=i-, í* _V_ IL" _w ñ í. "i1 '” «Je-aum -^ b' . .. .: *' '. ..; .- . 'u' . ' n. 'a ? TEU -5vÉ'«V~; Í.ÉFlF"F-. Ja ãíká%lágrr<l. ír: ríV: E-F: vKIF1HI'ÉI: ÉYÍ [Tãígísí zílfstj. “Íitgrínílskrw F_Ã. ÂK: ,FÃLF_ÀT nfs ; ;,; f;arf›: g 4" ~. "'”Í. H L3- e ; '~. - . ,I . .e “ . s, . _ . , . E @ehehe : .F§J¡IÊ| .L. _tí 4_; _', ›.'í'FJu-. l EH. t;Í. 'IÉ: » '«“: ,1*¡*É, l,. -_? sf'HL'-'_ÉL*[: _[| _jr__j. N~-; ÉN§g'~[-¡_E'ÉP[“ _gn yrm ^ rsrs? ” , Fíñrgfçf ÍÊl-IElJjÃÍI ; E ; L-. sjxrw. ,ijtrã+l; ^.ij'*x -aÊíAf-AÉF '-. N_- _. gl_ < _ . .J L k . ' u v' _A _ ¡A! m. í _ _ _1 as# egínsrrggtsr; '«: ín, §4r''isr+ fghketarggv: r. ,[. _«; :yg~__+. r1» QÊEÍ-; r-. Íg &em; LA 5,34%. 5.__; ;§1=_r L ; A r , a I-¡frg-l i1' 'I'd' '¡F¡'«| :r| I¡: ¡_', -_1'- | l , m : L . _ Í_Í__. ~M-¡_. ¡__. _. _Tp ' __a. .t _A . .F ¡. _ __¡ _ . --'-' 1LL : WVEQÇL: .: [:, lÍ'; F*lF"E Hgkí-IEF# ; pwrnj LLN¡VEIQ›_: [.II«F: ÉVF<L~'_EÍ _I . Ê-'J-I-'Ãlu : |-'I. _.| _ü_'= .'- '1 . E¡--¡¡__. _:_T-__¡ 1 | "'. I.I. 'I. ' : l . | ¡ ' e ¡I! .1?F. "|EIàIII, '¡I.1h? 1: ; t1 Ljíiçl-Vír A¡ . . g h VÍ-¡MÍJÍ! :'*r'+t; "'; -.F'3r.5 A fm-s-n-. n-rslr-r-. ltlríÉllíÍiri F"? &H-ÀEÍE -Erihiceefeniíírsef “AÍEFT-'J-. fíftréiy «se 2'*
 3. 3. Nhffng quyêt ãính they dói . eugcsüng *asian mes' LJLJLJW: : six-TI' nfs; 'I'H_JÉ-II: I IIcjP 11:35 L+ 'HDMI rZ1.-'¡. .I"1 'l-'eñlü-. .T F1T "-. -'l". r-. ' nr 'u' ' | "|. l l'. - um 'l 111m" '1."r1'. "r
 4. 4. ese. - Tinees ÍÊ~íe. s'E-se1Êin; Jís Àrsf-: Ísürf Í"“í. ¡e“r. e a«~. '*""F-« e_ s. . q; ,. es? Ênílínn Mer: ares Íeeíge leme? . "-'. ' WF": ,inn ñ s , r s_ *a , .51 L' 4 A pr J . i , «_ h. _ ' J- a '; -:, r'. r' e r [e ' x [ xl'. q' . í *ñ ^ E . ' - r r: . l . V. _ í F. .. à; ,r . . 7 . a. : :i4 7 L¡ m1 r* a” TT' ". -“ a . V, 1! _ n* ' n F _l ? eng ses 'rá se íÍ-ÉEÍÍÊÍJFÍ mersusrís; msm IFHUIÍJÉ : nnle1umcs - 'Iflrfsiíil l-l atire A. . *enfrr THIÍF First News
 5. 5. Con duõng ban di do chính ban chQn "Ban khóng nm ¡ngm! nfjnk hn¡ Já): :: ho nujt vã: : (i5. Hxíy ame: di? rhófz' 312m vá suy nghí dr? m na): rgugytft direi¡ dzhzg dán rzgny Mn dãu fiên dê' ban khórzg phâi qrmy hu' Udit dê naá! mich khóng ai: : thíélt. meu him qué nzung nruõn . rem xe? fa¡ cdr quyà? rlinh, !Jan ! chão-ag du' ! àm : ink Íílfülfg 11:71: guy trial¡ cóng : ea: mia ban : m1 côr: !iam ání¡ ¡nnbrg ¡Íêir ulubxg mm um; dàmrg ! ut mà bau dá có rim): caía ¡ân rn quyêl dinh dân rién. " - Bill Gales
 6. 6. Lài giói thiéu Trong ruin' sông, hfm cú khóng íL làn han phãí dúng Lruóc su lua chon khó khãn khi ¡ahài quyêt diuh mút vân dê nào dó. Cú lúc bon chi cãn dua theo ¡Ihüng linh càm cúd minh, nhtmg có nhíutg lús: bgn càn phâí suy r1ghívà chtpr¡ lua kg¡- càng. Cuôc sông mia ban vó¡ 1111üng Chang duàng thành công [my thãl bai, hanh phúc hay tán thuLmg níên¡ phu lhuôc vão khà nãng quyÉt amu cüa tmn. Lima thàuh công vã Ihát bai 1a mQt ranh giài móng nmnh mà bãn thím ban phõi là nguiri atua ra npnyêl dinh. Quyôn sách "Nhüng QtnyÍ-. t Dinh 'Thay D6¡ Cuóc Sông" LÍLrQL' [vii-n rllch tú tác phíím : xiii tiêng "Yes or Mn' cún Spunccx" Johnson là em¡ CINyÇ-n kÓ vi» hành lrinh cúa mol rhñnu; trai di tim hi qngvÍ-l cúa lhitnlt công vã hanh ¡phúc m nhmn; quyôl dtnh cúa minh. Chàng trai ! hum gia mn chuyên¡ thinn hiÉm di; hi1¡ nghiétn vã hoc hói caich giài rluyôl các 'Jin dê múl cách Inóx¡ quà vã dúng (1511 nhát, nhfmg kinh nghiém Lú w
 7. 7. bÉ riu' tmng công xríên' v Trong tirng cháng duirng híõm, unh dân kháln phá n11( m nhüng quyÉ-l djnh n' minhtót hun. Nhüng Irong ¡uhüng lính huózag cá u chuyé lhú vi, gân gçüi, dan giàn và dê trai càm nham duçrc rãng thin ngurài ! à rxguài dãn duórxwg cho trính d¡ dên nhf -v hôt, su; chia sê dê ngtrêri k Vivi tuduy giãn dj, dôc dão và rát thuc tê, hoc, "Nhüng Quyêt 91m¡ m ^" ' * cú: : Tiên sí Spencer J khÉp thÉ gíóri dánh gió tâm su: "Tmúr ¡lâga mui¡ lu : mui: quyr? ? Quyõn sad¡ mu; m: _gvhty ! hm s: : m¡ ur riu kh¡ n): dm plural/ g ; map dm¡ girin ¡zlumg sad¡ nim. Tm' ngm' : my dmm rum' rfxtng um dou Donald Wlchcll › nh dôngxhin' là nhà tu vá thé áp dung cho bât ky' aí cãm 1h53# khó khàn và à cuóc 5611;; cú. ) núnh. cúa chuyên¡ thám mg bí quyÊ-l dê dam ú thÊ Iàm suor sông cúa b'í quyêt Ây d um' thÕ híén n thuc ! É và (ap along. Chàng h bán thán nnõi mính lrén hành mg quyêt dinh tô! nhát. Và hrm hác có th? ? khám phà ra Hong cuóc sáng. ulmson (lã dum: déc già cao. Dó( già Jamie Bruce m¡ 1mm aim ! lníy kim ! dum kh¡ dial¡ M¡ &j; mol Irá): de' gw. M¡ ! lu/ y dd¡ m": uhíéu. m' rg u/ ubrg N¡ day m) rd? !rien qm¡ m guy/ ó¡ là quyõn . wir/ z rm? M! à diÊ-n thuyêt, 1111?¡ rán n » bính 111x311: "Quyõn Yhinrg quyêl dgnh ! hay dó¡ cuô: E598 › --'- a* “rh . táxi _ . - g v kh: : : :Ju bd( ma uu 5nd¡ na! ! ddüfi/ ?lçñ mm( um ¡rjái gun/ LW. (Taí: - ° v: c o - , -' . m? ” 'tlmfumzv phdp này : rhinh h) khu »WH 'WF/ N M' CW (N ¡'- Àlm ! rm h] m' m (rim . wir. QW/ Í" dfuh um¡ c' “í hà! " m. ;um m mm m , NH-mg Im' 'md' ddr? ?? : lui Mai¡ dm khúch ! nmg uffm IHU? ”- nhvafn ngmzf” km6” m” m1,, ;wc Inii m nhrmg m' (img khátnlnrl? Guz/ ñ. : NW M" 'H' n" w day ngttin c _ . . ' _¡ . _ , um "uy km¡ ›. ¡~ um, _çuáp ban nlmnh c, ;ong x › ; il/ nm Hd¡ win CÍIÍNÍ! rHíJIh". ¡Âen canh nhcmg quyê" 95'? " "à *m* "h" . ' - . l , Phút Nhin Lai : mm (One Mlrlvmtpzjfgf 3:3_ _. ~_ ~ , 1 @U5 “m3 0'? ” 19' (TÊ-etifgímslgút Dam¡ Cho Cho Cha (One Minuto a I . _ Me (one Minute Mother) cua Sponlter , › - 'í * . cw ' da dwc Cac ban do? nham “Ptlçllbfml Thay &Dõi hy vong v0¡ "Nhung ! Qi t ra duo? Cuôc Sôngu (ycg o¡ No), cjxc ban pe. ;a dó¡ dgàu ç- nghía df¡ kh¡ d ung ! rum bttnlxg : Tx '. _= ,_~~~›1u “gm” nào um Cuçx 50%' kfjltrgtcyãjñzlllJYtêl dính 105" W ti" “ao [um um" üfçtl clt1íxml1 ban chan cfm minh. Con dulüllrã W" “ um tum_ CÉU ¡w! V5 ch¡ Có Chllth hçm. nltlTlükl minh con ducmg dung dm¡ n m . Á Xin lràn trong gíói thíêx¡ cfmg him doc va chúc câc bem lhành “m8- _ pm: : NP-'ítfb', 2005
 8. 8. Níxúnt; quyH ¡Êjnh 7"; |_~ -ÍÕÍ ülóc 5511;_ Vê Spencer Johnson 'Fác giá Quà tàng Diéu ky 'Hén s¡ Spencer Johnson l. ) mm (tam. : nimng tác giá nõi tiéng nhéil vúi (Jc m ; mim klnin¡ plni cuQc 56m; vã carla . xíing nlugu' 1mm. ; lricu din gia¡ um wàn ! hi4 giói ; um Ihnrh. ¡nón nufn, Hu¡ Ii¡ nhüung ruim sách da' vá Llnng thuq( hang bestseífing do Thin' ! um Nm' Yuri: Tmuzs binh chqn nhu "Chu": 'faug Dieu íxj? " (Tim (Braun). ". 'íhurl_g quy-*têl dfnh rlmy dói fuéf sxíng" (Yes nr Nu), *Pina . Nhin Lg¡ Aünh” (One : Minuto _far Yuurseíf). "Pina Dành Chu Cha" (The One . vlínuar Fmhcr), “Phm ! Jíznh (lho Meg" (fim (bw »Winnie Mulher). “Pluil Dàrlh (Ího Maj! ” (7712 On. : Minuto 'lkrazcherL WLWn v¡ . v . vlmwl My (íhvesu. : . "I'm Modem PrascntÍ. . (Iár [da ; vlnãm dQL dao Lüa ong 11;": ¡rung 14¡ (ho do( giâ mo¡ Im m6¡ nhfuug kluim nha unúi. lhú v¡ vã rá! húu irh v5 cárh sõlwg. «mich hohn lhiçn him (him. Iiimg nhúng chan ly' giàn Lli llhlllu: :Sil mú¡ mi: VJ¡ lhuc lê, duixu; lutmtu. ; luyn dén Ihlunh LÚIIH v: : Imuh ¡nhuç Hum; num' sçínn. 'l lui vi, Iinh n* va «My 3?' nmhia. Dó lia nhúng g¡ mà mk' ¡mhñm ruin óng dó' 1.1¡ Imng 16111,', nguúi dm'. (Éhúng Chu. ) dung ¡ahunug mu chuyçt¡ thuc “té, nhúlng bâu' lnçc d¡ Lil-Sing Llén mi¡ lim, lim¡ búng
 9. 9. YES or ND Iính tâm E1611, nhán Ihúc, th¡ m cá( giàí pháp dcm giãu, ló¡ uu rhu nhúng ván dê phúc (agp mà chúng lu dang phãi dói 1113)¡ (mng rum' sóng hiçu mi. Các giá Ir¡ : íy xmmg tính lriõt b" sdng snu sá: : vi¡ n13¡ ión 111¡ vá¡ (hài gian. Sau kh¡ t6¡ ¡mghiep Klmn 'Him ly' hoc' ai: : trudng m¡ hqc Southern¡ (íalifonia, Tíén sí Johnson tiõp tuc then hq( ngành y ta¡ truúng Y khoa Hoàng Gia vã hoàn tá( rhuong Irinh snu quá Irinh thuc tzjp ta¡ bénl¡ &Iiçn Mayo vã truúng Y duçxc Harvard. Óng dá túng là Giâm dóc 'fruyên thóng (ho Alcdtxonir - n112_›t trong nhúng cóng ly dông phát mính m ¡hi6! bi díêu hóa nhjp lim, là nhà nghién cúu tâm ly ta¡ ViÇ-n Nghién cúu 'rdng hqp vá là Chuyén vit-n lu rãn cún Trung lám nghíêa¡ cúu Nhán¡ hoc. Hicfn ta¡ i, 611g là Úy vii-n 1191' dõng 1.3¡ truàng Daí hçc Kinh doanh fílanvard. Nhúng tác phÃm 116¡ tiõng cúa ong duqr cdr w quan thóng 1511 hãmg dáu nhu C1'1', Today 51110111, 'Nau', BBC. Busincss Mwk, Nau! Y1›rk'¡'1'›nc's, RVr/ (ÍPWS Digest, 114111531111-1 Internal, formam USA 'lbclay vil l lim Itú( Não rh( Q1102' r: ?'d. inl1 giá nhu là 111111115 "(11311 rhuüà' rính rluín" (ho cm¡ nguài Lmng n10( sóng hiç-n dai. um qmh dó, " Luóng lrong các lá( phám cdr¡ Spencer johnson rón duqr. dua vào tháu 111311, gíáng dgy vê nhân vim và quán tr¡ Yhnhlg'. rum* I¡¡"h m0? 55¡ “"'~'" “img - -L ' h cao (1508, dd¡ - h a nhuu rhuang um kmh 110d" hq( vii san dq¡ hi9(- . - 3 y n durq“rcnl<'1c. 'pia'1trún Ihúng tác plmu¡ Lua( n31 - . ._ v Í¡ ¡hé wa¡ you (hích v3¡ van dung Ilmnh emu; ¡ozu u _ _ ' 1 . . ¡- ' . ~ » l¡ tm thanh m1 ~ ' - #ng IhuL lê um 111m NU (Wi 5* ; , . _ chi num m duv sông um nlucu thé hg. .
 10. 10. Tràn trà tim huóng di Chm-'én kÓ vê 111131 chàng 11111 tré 11113111.; 11111111, nhanh nhçn. 'l 10111; : :(1115 x-içw, 111111 là 1111.1161¡ cú trách 11h19m, 11.1111 1101* 11611; lrong c 1113( 551113, anh hàu 1111u dum'. 161111; tá( cá mp1 ngufri. Nhfmg ai dã môt 13111 gãp anh (11311 1:11:11* 1.11137' mÉn con nguôi vui vê, 1111111 thién x-'à 11611 111151 111,'. A¡ cüng_ nghí ràng, mó! mn 11311127¡ nhLr 111111 C115( hÉn phâi rát 111211111 công và hgnh pl1úc. Vây mà dã rá 1111' 111111 111111' n1uô11 buông xuôi 151k cà. Anh dá timg 1110111: duty: kluíng 11:11h 115m thãn trên C011 ; íuimg công danh : .11 11gl1iép. Nhung uúc mu dó cíung 11131111' cimp_ Irá 11611 x11 V131, duivng 111111 111111 05111,; 1x3 11411111,, cn 11131 11111); trón 0110)'. ?w115i 11.113, 661111; 141111' 1111¡ 11111 111111 1111.11 1111.1 ra¡ m1f›l. 11111-111 1111111 quam 1111111; 111111111: 1111 v¡ Chü 1¡11.1111«. '1c11(11111113111511111l111i11'1C-11111I 1111111111¡ (Pong 131111 1111,' (1111 11111111. S11 viÇw 1111 111161117_ 1111' làm C111) .11111 111.11' 1111.3¡ 1111,11¡ vb 111.11 111111; VÕ kl1i1 nãng cüa 11111111 11121 cim 1:51); thiÇ-t 11111 c111_1_11111"111g nguiri 111311 quan. Anh càtn tháy vó 111111; 11111¡ 115v. 1'¡
 11. 11. “nú”. quvgí¡ dial¡ (hm: aki¡ UIÕC 55;”. . .- . . ' : 'i dã Luâ Da nl1íÊvt1 15111 anh lu nhü phài thãt 11.7111 lính vã cúa cõ. Kh¡ “Éh hlgeu (Íln'k. ¡:: '¡¡: :¡l 5:11¡ khólng bíÍ-t dm ra nhfmg quyÉt djnh dúng lúc df; kíp muçn. Phãi '(3.1' Slfuím? n; um! cúng cá. 5.111 thàí giñi quyÕt công viçk; 1-'51 11.1111 hÁl cá( cn ho: dg¡ can 11.1111 di' 1161 la¡ yfll *i1* h h mt¡ có an. ; ló¡ dang cíÔn. Nhmwg m¡ «íúng lruín' 1110( rinh chuygq¡ dó, Phm 'mai' mu); "m" 'm huông phúc mp düí hói 11.511 Jinh 1-'51 . sgr nhanl¡ nguúi ngoai 1111x1135' ¡imb- nfuqgnnl¡ Im' dum lhÍ 't' ' ' ' ' ' l _ , » i ñ". xúc 1-11 Iàm . ~ . . Và dàu nã! " "M" "fm w ipi: Lp dê thmmg. gnu quyêt m san, dú rói kh¡ có chrur mút quyül Mec vó¡ mo¡ m gái lho¡ duyerl «mpb v on gâi djnh th¡ tam¡ dá quámnlón. N11¡ dg, çó (inh càm nmgníx-rl icm mm . ' "xhdç dó 0 ' . _' _, "mp8 mmh, M1 k : cFho nhau 11517** “é “m8 “ça xráiuhau, e m Cuôc sángjjârnhiêLn . ' vê nham¡ d¡ . u xay ra mg _Â É _V _mdã - 1 u '- '- t trdtrumn hóm hmh và mót tãm hôn lính té, nhay cám. Vô dem anh 11h30 Wmytgñ' Gang dgmh chu ¡nót ngày kia, tráí tim anh r* ~ yêu và doi: 113,115 “hit tgê 'nnh cãm dó khiên ong : di: TCU co: : hon và húng thú han tmng 3)' 'É ~ - - “ dó __ . 1 . td1p nau pc bàí Irong thu cóng WCG N** W "h" se (ho mo víén, Ifmg ru! ré di dao b* iéng lu cú: : anh cúng Chang khá han. Thàí sính xríôn, anh dum' nhiÔu Ngay rã ruóc sông 1' _ , . F , “ -' cô _ cn nham trong S611 thuàn fíêfl dê bàY'Êhng'ninlhgíçã"Enlêgfgay truàng nhfmg dêm aim trai. .. Càm gíác hõí ¡vôi clã chiÉzm mp1¡ trái nm anh m an c. . ) v xau xuyÉn dó cú Iâng lâng ngây' ngát mà¡ trong tú ¡àn gãp da" Úên' nnh. Anh muÍm gift Cho nhítng phtít gíñy ngor bÉ-r¡ lâu 111.1¡ miii. hi lui', nguivi Ia | |1.: Iy'('1'›l1._1n 11.111' 1136¡ rrong lhLr víén r - nguin' 11151 mà¡ 24.111 ¡Iày _ghi ràng khóng rhó' 11:10 . sn sânh xinga" m¡ . mh. Rm' anh 11h31) dum* mót Já thu Lhia 1.11: 113v' nhúng lêví dúi khuát ph. : Iãn chúl lróch rruñc ngào tluinh thíúrv dó dum' Nhuny, .sum mó( W111; g5¡ xính xiín mia . mh vúi n10( vhàng trai khá . mh xrÍm n¡ NI : li cá¡ um). mong (hi7 dó df¡ khóng 'cmg rc. _ _ . , h . . '. . -K ~' 11 'em Inc xmnn ban gm dcn. bau nhuu 111?); ° à _ ? um mnh «ç» . . , ' n . ' tm v? - vórl nu'›n quà thçtclc tm( À 1_ l ( ln '(1 cüm' “CH 11mm); h” V"" “um h non1c1 c a ' , . i s l ' - . à , bây m, m). 5P ú htmg [151 ngànnl1z1hçn1 111m1( . . . -' a vma cho m” 0111.11¡ cuu có. Tmng 11)” É” d' . rã¡ qm'. ,ngm _ . . . ~ ~ -' o . ^ nhnmg 1m chan that ; n15 “Cm à), Em m), ahh và tinh ci¡ m cú t a 1 0 t ' m H À V À _.17 'g¡“'íi, '- '5' 'i '1 ' , . , _ . , ç, :,-. _1›«-n4›Ê›'›_--, _¡Í›I 1-, 'r Mun. " . c. 2 gnv. .. . .LL
 12. 12. YES ur NO không phàí chi là mót linh bon Nhtmg cô dã ChÔ', dã chà 1151 lñu mà không 11111311 cíucrc mó! 1671' yôu 1111101113, nàn rfrunh. Vá hñy gift, cô nhñn 1131 dính ! n°111 vói 11101 nguiri ban cú, mor bác s? vim lu r1gh1Ç-p à nuúc 111311511' v3, (Iwo j' nguyôn caía gia 1111111. Anh 110.111 Iolm sup dá. Phàí rôi, muài nbm truth', có gái 1111.1 11151¡ tinh dàu dà 11h13 nó¡ VÚÍ . mh nhLr thê. Và lnly anh cüng dnng 11111311 là¡ lr nhLr anh dú dúng cãm v cám chân that vúí nguüí don thuân. già, :ich móc dó. Ô¡ gíá à u; tin df: bày ló tính 11111111 _vôu thutmg. Già mms qum ¡ljnh : hay 11111 nn): 56119: . - . .-1 -~ vvóri n1ólV1 tnróng 4105"' hÍÉÍIIÉkhSLÉÍh, 2111511111156¡ &(7111; dO" dàfv' kim' "à fm AM1 quyétdinh 11111111 làí lham gidCuÔC nghiêmi- 1h ngxv khóng hà, ngàn i1 I'd "i1 hânhlg ; uyênlilã ngnai di! , nnh thu thúi 113111 ÓC; ;ng C __'_ _ ›. :, 415¡ dê mu¡ tam (hm tramh dum m3¡ k11111â1n' km anh mát ngú 1111íÊ= u 1113111. Nam¡ m 81"; um? m? m1¡ mu: : dich cüa chuYén Íhánhhlbfn 0:0' la hhàm ¡xâng cao khã nñng Shi¡ *1“)'Ê“'â“ d* m0' cách hiél¡ 1111.1 em mms lh-“mh Vie"" “m” 3"' , . ç " * ' ' 7 kh' kh_ 1¡ da; bm( 1a cho nhung ngutn dang 55? ° m n11:: anh biêt duo ra quy 51,1' thâr bai trong cóng viéc cüng nhu trung lính yôu dã làm (11111 hoàí nghí khà nãng cúa chính mính. Anh n-ó nên t1; t1', nujc càm và chi mufm ! hu minh 1.71¡ Unix'. cuôc din'. Dêm dêm, kh¡ ch¡ côn n1ót mính anh lrong cãn phàng váng Iàng, anh lrãn trõ 111131 rmiêu và bãn klwãn n¡ 1161: "Tgi sao minh Ia¡ khón v 1115 gíáí 11111111 duuc n1ót 11161' gi Cho m 11h11 11111? . V11nl1 phóí 111m gi 11111/ già? 111m gi da"? có 1h11 111111111 công vá 1141111 phúc nhLr 11.111 rmíõu 11311611' khñc? ". M01 ngñy no, vlw kj' nghí C116¡ 1111111, 1111111; lúc me». 1111111121 11113111; má¡ phàí 111m gi ac? 1110.11 rn ! (11111 111117111.; j' nghí tíóc¡ cu( dam. ; [n°10 vñy, .mh › lính cà; 1111111: min' tluun gia vàn n16( cuôc hành ~ ' 1 lrính 1111 'thú _vi và him ich. D012¡ chuyên 1115111 1 , , - _ 5 ” V con Ét dinh d 11118 lúc. .. bê tããh Chá: VÍC. ' a * , ' __- '. . . hoên. "Khgãg lê chuyêh Lhhán¡ huem C" n? ? la¡ CÕ thê nmng tính chât cua mp1 1mm¡ htgç 1111:? " luyênjW- Mãc dü 111101; ughe nhmu ngtzxm M1210 uma v5 meu qua": 111511 k); - cua_ch~uyo11 11111111 hiêm, chàng trai vêm 110.31 ngh¡ van 11.1011 11.111 khoãn tu 116¡ - "Làm sao c111 1111111; mut th1nlgnín1l 1155;¡ nhu 11,11' 11151 cílc 111211111 no11 lhnm 1.5111 cu hçc duck' cách giã¡ quyét vñn do 1111111111 don tha. . T1161 ke, cú 1h11 d¡ xom sam". Khu ràng mà chàng tm¡ sáp 11111111 hiêm n01 “na u¡ mo¡ . _.¡^¡¡~,8 "guy I1iê1n. _hon¡1g 11:11]: : n (1111 chím tói. Trong rhuYé" "um m' ; séc manh v ién 11mm gia sê PM¡ 45¡ m** V” 'A '
 13. 13. YES or NU 111151 11h11m giài quyôt ván n13 111131 cách r1hanl1 chóng. V¡ trufmg 11112111 11') n1Ç1t donnh nhàn v1¡ 1113111; men' 1.1 mót nhà lhám hiém dày dan kinh t1ghién1. Õng 56111111111; 111111 n1ç11' ngmãri 1111,11 1111.1 khu rfmg : muy 1116111 1'. '1 giúp 11o có nhfmg quyó( dính 1113111; 11.1.11, kíp 111111. Chàng Ira¡ thin; day rir tú 11161 sáng và khân góí lôn 111161111; rham gia ruôr 11311111 1111111. . Yhtmg d¡ 111mm n1ól lúc th¡ 111111 bIÍt dâu (X1111 tháy hoang mang, 1o fâng. Chãng híêu sao, :11111 cú càm giác ràng minh 11.3111.; di lrên môt con dmfmg rát 1g. "Hinh 11h11 11111111 Igc duàng n1át ràí. Quay [gi u? 3411111 dâu cón thôí gían df: quay vê 11h21 tim biin dô nüa? Gif? th¡ châc không côn kip chn chuyên hành trinh níra rôi! " - Anh dinh quay vê 11h21 151-' bán n15 nhLmg rõí ! ai thói, tiêp mr buóc di vó¡ tôc dó nhanh 111m. Vim di, chàng lreu' vfm tu an Lií râng minh khóng 1111.1¡ 111 nguà-i duy 1111511 C511 114,11: cách 11uyÊ~1L1i1111 dúng. Anh 1111 ttmg 151111 viõc Chung 143v¡ nhüng 1151161¡ mà quyêt 1111111 (11.1 11o Iufmp, 01111111.; 11'¡ 161 11h51 cún 111113111, 11611 r. : cúng C111 1.1 111111111; 111111611111111 binh 11111611114, có kh¡ 5.1¡ 111111 và ChÃng có . suy 111311, 11111311 Iích 11510 1151' biaf-I. Có 1115 thây là à 1151 cú dâu, lrong 1151 cú 111111 Í vu( nào ngmlrí lu cúng cú lúc dua ra nhüng 2,' quyé 1111111 hiêu sáng 51161, ! heim rhí là ngà u . .a ' *- ' ' ' Jhúñz 11.113* dinlv "My *W 5"** 55"? . - ' * - . m chính pIIÚ. C59 ¡ÕP ngân. Cho iund; tam, các truàng 1119C do” do? " ¡- ¡syn- quvét d¡nh 116111,; cúa 1111121111: 1-51 dão bnêt a (E16 b¡ “m, 1115 nguà¡ 11.1 C110 com nsuàãtcãinh mà! chuvón, C53" "ó d? ” u (i I ¡ J 111111811213111 1.1 chuYÕ" WC “W _ , __ . . . c. ¡. = , uKhfmg 1111511 sao k|1.1 nlnàu ngum 111,11 10115 ! ai C6 thê dua ra 111113111! QWÉ' dim' câm "uh “hu vâYFUChàng rraí 'Immi' Nh, 1 . - ' “ . ' E ? ". 0' É” "MW “mg 5° hmnfq: ty dói khi nhrms1w1an“**'-= °f“”°. ° “t vân dê g1 t11iÊ~11<lllVê*dÚ<m *m8 m? ' . mjh d 'ân1ví anh khónâ "mó" Pham sm dâv. 1 0113' ' . ~ *d* . ' . ' " H t1. 4 l du cn 151m. Rô¡ trong CUOC 50W* ¡ÍÊIIÊ 1 khi ' dã rÕitlú arúunm nec num (na nhu, 111915” “ -' 11h11» _, . ~ . - . nha [1110 ngum c gm “hum QL¡ “11110111111131 cich quvêt 11W* Vá" thôLchuaancílyC Í _ ' . - , ~ «. , . - ' 1. ". Co lc H V? ) dê mót each lhong 11111111111111111 I I hub w mà anh cú má¡ Lin *um m' com' u¡ Ã . . _, - * hmçtcàitro11gc 119W" nshwp, u¡ plm¡ mor 111m 111111 duyôn. › x l _ chàng trai 1151111 111m1 Im" "W" ' “5 , _ , . g › ~ _ r 11'¡ 11116111 -gãy tua nhnnh (ay 1.11 11111 110115 m1 "Sã m má* cúa 111111. (Íhàng 11111 dtmlã bmx'
 14. 14. - . .. ' 55m - , a lmh ! hm «im : um: n Nhmgquytl . › l ¡ Hung Iúc dó : mb nfún thây' n10!! ngufví dàn óng, _ (m trong nhín : ih-au dó xét. I iính Chang fm¡ “gap “guns” ¡IIurngLnWi dàn ông lo kia d ong d¡ tim mó! ni dó. Chàng rm¡ lgrhól không bl' ' . , --' ~ 7 . n. tlmmlucm 113)'- › ¡hnmkpnchuynn _Taisaocaü , - . v him); *Wyét Ón hoc cnLh dm¡ m n _ chñu mu . v uinh 'L . . b' d1nht6tnhÕtCh0'~'““ “M” umvl. - , gnu-ir Iuri '¡| làn da rãyn rmng kia cú Kh¡ nó¡ m dit-u này, chànkg tm¡ can. ú nn 'hm phéí ¡E! v¡ mqvmg Lfoàn lhám hiénw hay khñng. 5¡ V¡ Chang thâm chi con Chun du 1 b Chãng Iríêu sao anh có cñm gíác an toàn truór bói r há não là tÕt nhât nxfm. su hier¡ d iên CÚD nguôi dàn ông 1.3 ¡na! này. Anh dum* A Í , Int-ú. quyÉt dinh ¡nàlêrí dê phá hm su im lang: Vi truàng t of¡ 'i tha mc não tam; phái - Chão Õng, chàu demg d¡ lím mó¡ doàn -Thãt rn¡ ? lvl-lg tÕt nhãt dâu. Dê C43 lhám hiênl. 5m 'W9C “hang qu) , . ~' 3 iu. : ra 7. ~ = hung ta du u! " < _ k t ua lol han. c Nguaí dàn ông dáp: dlmc e q : ~- 'g hu chúng - n - h lol han !1101- M" 'É , . _ nhtms qu? ” d! " - . '~ ' tãthülhca¡ › Túi là trufmg doim dây. Cau di saí hLrórlg r65- ¡jén tiêp dLra ra nhtmg quíifetfímlsa ; ê có dum_ D¡ thco hufmg này co. - . 'ói rôí, ông quay ! aí vã g6¡ han cái mrÓC, th¡ Cm” cmg ' i ¡ chàng rm¡ liên bufac lhou õng. V A C . _- . , --s . ' I . diêu ta cân' , m h). “ong : :ou uma. th 1) he ~ . .. . . . ~ . - í ' -' ' 5 3 r' Í “ Vua d! , nlãum d ' Châng fra¡ cam tha! bm “m5 th: ng . . z - * “r ' the nao Ia m0 ^ hn chan hm, - Nhtmg 011g c quyêt dlnh “f” mm" a? 1 * ^ di , . 1 ' y ¡ . ' KW¡ ' Hc Chàng trai u; trárh mính ¡nó! !Sn : nim nhtmg - Là quyêt dinh khw" chum' h mm › khíuug rm¡ gi. Gif¡ nnà anh chuáh b¡ cín lhán han › , - "v dñv. không P115" há" dê¡ ma¡ kêt qua (Ô: hum. t. . lhi só khóng di¡ . _ _ . - . ¡ là' Hngnníncíxcln thün quyét xdlng¡ làm LÍIÍIIIQG ¡mgauqülwiál dim dó '-3 4"? " dmh vã kn: [Nói cácllx khác, khi _En chúng m thnài m j, . , › m". ~ m 411%! dinh mót meu g1 vo: ÍdÊ-'í 311: 'a 1a thtràmã. #vw Bet q à “ “ quón tâm bàn dó. ¡úc phál híün m minh khàng : mó dLrCmg mà nnh bõ chút lhài gian qun y vô nhà ! ây bñn dô th¡ cú lê moi viêc dã trú nón ló! dep tum. Dó cüng là chuydxjquyôt dinh mó! ván dê rthó. IMO! lá¡ sau, 11311131 Ong Ia¡ hõi: . ._ À Plnàc glá »hu
 15. 15. . . ›.. m.1vaa= .cu~›r~ñ~›= Nlnulug 1113,14 1.111 . , _ . .â 1¡nh 161111711 . .. : 1 a “ “u” quydl r p '~ Chung la phm n; vam nunh - Kh¡ C4" mu? ” CÓ Cau as 13161 HULK' het quyél cá dây! - Vj trufmg Cá¡q11y'ÕÍdÍ“hC*m: ' b . . ~ ^ v x1ghjch. Rô¡ «âng 1113¡ tic-p: phái làm g1 M1014', - ~ Tú¡ cioán là nhíôu hi ' LÓ (vim giãc 1115111¡ . Chill¡ “hm bw' "L Chun ¡juyêt mm Jàm 111131 vii-ç ' ' ° _-, - . - 1211113¡ 1 _- 'b¡¡, ~Lm¡11hkl1u1u, nÍ“ _ qéu thv, t0" c" bâng hai cáu na: : 11 1105111 nhãy 111112 tim* _ khóng? _ . ,- Vó¡ uá ' 1:11 quwxt 1111111 do kh¡ 1111113113111.; CÕU ~ m¡ chàng tm¡ ! rc tum TÔ". xq_ = -~ ~ = _ na -. “mms ~ › ' r não cüng d" d** m"" xunt luçn cnm gm( nur hu, bar an. Mneu ngum nhjêu mac, dâu oc cmh nc . khâc cúng gíóng nlnr sujy. ' . . 1h15): dàu re¡ thÕÔ 1 , ^ hm 151111 g1, Chu' a1 _ , den Chu) v" P Ch úng ta có 1116 thay dói thói qum này. Vim . . - a z 11111 khóns “é” 'àm' . ' Síim dê 1181" de" x m m1 ( dê ! à phucmg 11115111 thuc hién. Céu só gap rã! em. . bõng nlúên aims fhà" '41' , v' t aims L ong chuyén này. H9 dã~ Itqc C1! 5:¡ 1m¡ gang düng thco. duoc m0! phuqng pháp quvõt dmh vein dê tât 1 g meu quà: T1; ¡ãn mính b. u Ong nói: / n - '^ "gl dính , n tra fm, con Cau kia 115)' dê -Dan giàn là tljôi ktmngfíltrc hàçgiqxlãfg' (mg cha con um cua mính ! ên hung. Diem dáchíét 1.a mà can ch un chãc chan_ d"“$; '_ à a w vã dm, cãu ch¡ co thê trá lfn "Có"ho. íc "Khong" Cho 11a! na¡ ¡rong tú¡ ra m0¡ 11131** 810) 3'¡ câu 116¡ do ma thói. Chính v1 N10, phmmg phap cho chàng xcm mÔ| ?htm- nàuv cón duuc nguàí ta gp¡ ! à "Pfnmng pháp Có 1105C l01õng" _r . _ - _ ' mam 1151131119' Bau kh¡ ÓOç : P115 ¡fhó lnm, dg, vz¡ látrôirúttüba o rn ma) - . Iyz gh¡ lçi: Chàng tra¡ trà vó¡ hôi ng < H.1¡c. '111 hd¡ dó H1 g¡ xlãy - Chúng 1.1 c hd¡ dó 11511. Pini . _1?(. 'l1.'1u Iô mó quai! !um chan 1911.1111 tim hiêt¡ 11.1¡ caiu l 11': 11": chú! (Ihàng tm¡ mim cuàí. V¡ hói MU): truàng 1105111 1111'
 16. 16. Nhung; 1]u= ,'i'4lú111'11111;1_1›' 11111çugx-s-Ê1n1; _YES m' . '(› V¡ 111115111', 11111111 11131: . Nêu CÔLI 1111111: ngny 11111-131 (iinh Cú 1111;- 24.1¡ Iàm mà Cáu 1111111', 111111' hiÇ-n, 11.111 sô tú 111111211 m 110¡ và 111111 ginn dó 11¡; |1'1 m 1111711 1;¡ dó [(11 111m. - Nhung : :hein 51,1 1.1111; 111111 111.311 I1'1l11'111h1'n1g g¡ chúu 1111115 vó lh¡ khüng chàc 111 thin¡ . sé 11m ngay m 111mm diêu gi dó 1131 dep 111m. - Chúng ln a¡ rüng : .11 1111311 dó, 1111.11 141161111? Phái düng càm thí mó¡ ró 1|1ê 111 bó nhúng [(11 mim, djnh kiÉn trong nÊp suy nghi vã 11111151 dgnh. Nhung rún th1_1c ré, dó là (21111 121m hay và hiêu quâ giúp ta da! 1111131- kêt quá 11111111; muÕn. 10111021¡ bó nhfmg công viéc mà câu biêt là nó sé Chãng di 1211311 119111, C511¡ Lháy rành rang dÊ Lip trung tim kiÉm gíài pháp 151 111,111, Và Lhóng flíltông céu sê tim 11131', 11121111 chi cbn 11111111; dói nhanh nim là khánf. C6 Câu ngçn 11gü'1r11n¡. :1111.1 v6 1111111111:- 115131: "Nêu tmh 11111611 1111.1 111131 1.3111 trà 1115113, (ruim hÉt anh phàl 116 di 1151 1111116¡ 1mm. ; C11l(2'('1'1:11'a1_". CÉU lllú nghT : (0111, liÇàu 11111111 14': 1h11 pha 111131 chén m1 [hum ngun vlw 1111)( C111 C131' 1.5.111 ((111 : luís dày 1111 nguói khung? 1-11311 1.1 ni 1111511111111 11101 C601¡ giãi qujwÔl 1111 111m khí 111.11 la 11.7111 gif: m9¡ "161611 111511 trung C151¡ khúng? _ _ 'o 'fc rôi! - Chàng trai bár dàu lhích lhú 1. __ «WÍÕÉASUXrngHÍí 1. - 1 _. 1 11"? " '3119515111751?"Íhànfff. .." .1566 gíái quyé1%1yaf. ¡ ag,1 L
 17. 17. YES or NC¡ Khan: : quvÍ-r uljnh ! hay 115% CUÓC R$18 - Chuyév¡ này làm cháu nhà dÊ-n Cóng ty nnh [mn cháu làm ãn vá¡ mó! nhñ cung (Sp kóm nnãnmg luc. Di¡ duçc um nhiôu co h<_'›; nhung nhà cung cñp này vñn Iàm ñn lhuo kiõu chup gíát, munh mún. Anh lvan chúu di' nhiün không hà¡ lóng, nlnmg v¡ vân chua tim kiôn d Ul. - n11?! cung câp nào khác ! Ót hovn dê (hay ! há Ông nó mêkêchochál¡ ngm. mm rídukhÕ11g? nén anh dành tíÉ 7 me 'ifr m5¡ uam hé vóí dói ' , _, , _ -› v ^¡~. çl^i tác dó. Nghi' 1.3¡ cffóm¡ cúêêháy- tiác? Dáng lã- m ¡mh ' Eliot Chu' 5.: : 5;' nêh súm châm dfrt Imp dông vó¡ nhà cung Ê-Ioanãmíüfága_ ; o nha¡ môt chuyên gia vú mp do' . nghiên¡ cúu vê xxÉm dê này- VÊ FhWVÊ" 32a - vá): tô¡ Sao nã” nàv dâ ra têm chiên üuifntã qm” Sát va, tljay rãlíag Cú truóc mÕi 15m khai hôa, câc chu 1111 1h pháo binh la¡ buórc m¡ vê phía sau, chü khoang ba giãy rÕi mó¡ bãn- mól rxguói ban. không có thõi gian, phãn khár là cú làm thcu nf' thô¡ Dãn dãn, ta trà nim dõng Iõn i; twn e ' ' , ,. - tl: : rehímh tu duv¡ PÍWWH Ph-'P' W' "lumg v ¡ nm vw¡- kúm hiéu quà qucn UNC* dó- (WW Cmt; Ê¡ ¡htw ro mg. .. na¡- tmn); xxhiÊ-u tô chúc, cú N' u x '. , 'a ' khdC- . .à (y nhILu «á nhnn cóng RV " - Chi. .. Nhà cung cÉp dó vãn tiôp tuc pham saí 15m, gây thiêt hai câ vê thôi gían lãn tíÉn ba: cho công ty anh ban cháu. Cuôi cüng, thãt dáng tíÉc, anh ban rháu dã b: sa th thành nhiénw¡ vu. Nói Liên dây ãí V¡ không mà" Khi dum' hõi IS' do v¡ sao ho R"" "h" “a3” h” , _ ~ ' . - " ' dh¡ cnh no¡ ráng ho tuan Ihu thcokhan hulchvuwgl. .. A . quãn dói. V1 chuyvên gia clanh phal hn “m3 m «no chtíng h h¡ lân la¡ các lvàn huúnlã da" K5' thtm ba" sum; m . I . o u, ' _ , ' . ~ , _ _ _ _ _ _. _. _ . ,› , .' '. qçgchbínrul) com? , 1.4456 ma mmh co ! hu suv mm* N" m): "à 9"** pm' m? g1; i'm bay gw - › . -""~1-¡. ›'« v chhng co chut hngru qun mu. °° “EWÕ” 8°* l" "'°; ,”*" t “uh P'ra¡ m¡ m¡ ~ vu( - › V¡ duún ' la thuàn ' ràm IhÊ ôn Mm hnn uma mm ba. " huóngf tm' “b ^' il ' ~ Mu . . _ . ê' .  y t c. truúc kh¡ nó súng dê gnüchàl khau do ? Ju l uh rahtqmñ; çncf¡ Inm. quçn' thugfc, vu¡ nhmu; Im không nàng Húng _ça bán chéch muc Hêu. mon. Chung tn khong dam (u bõ con duêmg * chàng Iraí im king, rÔí Iõc ltrõi: - Cháu mim; chãng híõu 1.3¡ Iufm làm ¡Ihthwg duán dugrc Ii¡ . sô _ _ _ _ Í g _ . . . . . . - °dãncinhrãcanml1 mlnh «Lung d l dá nm ra huorng khac don «hch @hang m" WWW' k“'. “3l“, ' tm à: gh; khãu A . .x x . ' - › v¡ . . 3_ 1 S_ . nhanh han, plum v1 5g mao hmm, phan v¡ S17 'mk PMO bmh PM' 1"' 'L p u' ' 4 dâxbác. 29
 18. 18. YEÊ or NO NhrmB qua? níinh th# *W “É” “'53 , .. , - 16¡ _ _ _ Í __ _ _ . . ¡ u ge qua; 141m * ¡ Vptrtrnnlg doan dan anhlonqtranuptcnn qué¡ . TM 111m3" 'à Cm h ”¡ nhó. Õng ¡íêc r1hin la b t* __ "t ~ ^ v y - _ ›. a t_ ~ m un rmnh m¡ no¡ un ! W598 doam gm dàtn dông tinh: Vim ' . v. q* -l 'ng ? tw “ms - D! nhién rôí- QWÉ' “í"". “"§*›. 51k¡ lçjilllggâfâvêl¡ phaip bshn, dê¡ huúng ÕÚÚH' Thu um ( . (a 1 ¡Ôn ¡1guüí khác ciãn cm¡ d¡ 11.13,' tu n L . . _ . . dfflhl; duàng Vó¡ tám hein dó? . . . m¡ khúng hê híél nó di¡ quâ JÔ¡ th “' ' ' chàng trai: - Tât ¡mién I à «au khi biôt chuyúnm n ; L I : w110i ¡ính dñ ! hay dá¡ phmmg Chang trai dá? ? . c] _x . a. . r. _; z . . » ~t ¡ám bàn dó htm- mng tra¡ de cap luôn den x-an de ma anh _ Cháu mich mmh co m0 _n mr¡ VI" dan ' rã( nón ¡ôn mufm bíêl, và cún là l" du › ' -' 116¡ Lila Winston Church' - 'l Í' 3 g , . g y Chan nhü Ldu __ , .y. ~ 1m¡ I khiôn . mh than¡ gia chuyón di rfay: luôn ¡uón sãn lõng hoc hm, to meu ? T0115 dó 'II , - ; Í _ : . , . . . ~ ' d 1 iavdô MY? " ¡Hlj - , Chan se ke ong nghe de ông ! hu xcm ; ac m. ; nao to¡ 'Ivzhlch mtu. c . h * d 1h cúa ch-iu da dún chua nhé? dãn dufmg C Il 01 - H¡ quvet p ç g Í H _ÇÍ f - Ta không nluôn làm câu mât hímg nhLmB dá Vi truàng doàn num cum. ~ , m N¡ là quyêt cjjrü": cua câu, chu Uwng phâíctna ta. 1a _ Bling vây_ Tim cha dunh mmh n19¡ Cí “ n' khóng thê gíúp cáu vi chi có céu múí bíót bàn thàn h| _ , .- ~ ' 'tl"hli›n. . , , duàng da aíumnam" h"" 1° . '31 o' ímã. : aúng Gang gõp mó! só bô t5¡ Nhmxg ta có thé làm dLrqc dmu dmlhn. c "ong vim: : vii** Imã? "Uns aan cách tu hói "cu" lwãc "Khwã - alúc sông nñn Cau mir¡ Iham 3,6:: rhuyén d¡ 111w. Lxm mo Chan biêt Lhmt Phlmm Pháp , my - . . . . , . J , ' - a ' Sono : :ou khong thLr up dying nlurng dlÊ-u qu¡ hu' C6 meu quã vó¡ (hu-m My khóng? dum' tnong ¡nây ngày' 11511¡ : my . wm rhúng cú giúp gi cho cçiu dum' khúng? DO¡ nhifvn, v¡ lrxrõrng da 115w dó càn gíâí qtqzÉl t . , ' - . a1. I-Ifiy' . ' S00 C3" khfmg j"? (km5. gnt” r1dqnãrt. Hn rrôLchuyén vó¡ nhmv= =."›~'“í”. É : w nghê r A Í' C . . no¡ “hang umnh phlçllbfíu ! zu , +511 . hmm Énhau nhung 110 5° 'W' *my ° : t: fa'. dum_ ”r_. _›. ' ~ . * ' 85 l '71', 8 Phutmg P115!? MY W a 3m hói chimg trai: 4 - NÊu céu muón lá¡ , w vê huívng 'Táy nhung ' chql phát ltíér¡ m núnh dang d¡ 1h00 hufmg Dôngfgíñy sô Jàm gi? . _'
 19. 19. Vbãx or ND Nhtmu any-í: dsnr- 1h.1vdÕícu~Í-x"~"¡”! '- , fjz Càu có ! IIÊ lvãí! d 3a¡ ngay' Lvây gif¡ vó¡ lvàn tem_ tñl 1151)'. l Óng dm¡ Chu chàng rm¡ mó¡ ! à gi. ' 'j my nnh lurór nhnnh vôplul¡ Iruck'. ¡“› - (jhúng lu nmón 1115!. Ch¡ cú ha ¡agày- (mu); 1' ' 1 - - -u . mm, v¡ n13» pha¡ nlmnh Ion. . a. *f z _. . Vlúl là( . xau, khi hç (an) chimg trai mà bfm lúm du. ) cho . mh và doc. ¡Ighí chân hên chrñngg, lãt ¡nà vi lnrrhg Lioànn
 20. 20. hfmS 'luvél dmh lhJ-'v' 45¡ “'95 i'm¡ Cu . . . z '” . v' *l ' ' h cân mó¡ Cu i cúng Iljí 11m' : Igual rfmg da don clug mám hlêm mim mem m) t “mb 6 na¡ tajp lrung. (1 dày, lu) gap thõm hây ngmy chuyên dl nn ma"? , ; _ ~ - ~› ç, a - -'_ . . . , ' n": rrung chfwlálrcn¡ mm. Nhuvng ngum : my d( n lu nluíu quôc gn¡ MQ¡ “sua há! 115mm a b: __ H ) khác nham: Ur, Hmxin, Dúc, Nhàl và A45". :Wúç nhnnhd1Ól1gl¡n1(Í| KYCÍ¡'"H"E'“'hÍ'"1“' * n, " . -' 1 1 | -' - ' › " ~ '- ; Hu khàm phú Ílr¡, >hh1Dl^? l'| g hum 1mm, .so w c an* p m! ;Im mu¡ 115m; tam¡ se lvãl a _ . ' nhfm _ _l . . 1. ¡ . . . . . › ¡ q" -. . V¡ dm hính um klm 11:13, 3., k1k( mu «o m «ong cm lo Lo mas em¡ km¡ ràng ! rum : v i 1_ H h Khóng" à phía truóc và ¡Ihfnlg dimg riu? nlni khong ¡náy ¡ahúc taPAVà MMM dm dt” | - VH z_ ~ v ' ' Â' "quyôl djnh. .. quyát cfinuh. .. quyôt dânh" . Kung dmhsêdnho den chiéutô¡, ngh111g(n nxollug ro¡ quanh mú. "Sê có nhí nxgubi: êu chuyên Ihú v¡ níây' C hàng trai thàm nghí. Các thành vión Iàm qucn vúi nhau vi¡ aún soam dum'. mót Iúc th¡ : iên gift ãn mta. Mg¡ ngxtài tü nhau ra bãí cà bên dõng suõi và : in tm¡ àdó. 'I' rong bfm ãn, ho sô¡ nã¡ lôn kÉ hoçzch Cho chuyÉn di. 'Truóc hêt, ;w115i quyôt dinh khânn phá thco huúng nào - vi frong ló trính d¡ cün ho cú nlúêu nu¡ mà n ' ' l (1511. Vá hq cúng ph Iruác Cho ¡Ihímg tin lhé xáy m, châng ha á¡ lén kÉ hoach du' phàlwg h huông : Igoàí du kíÉn cú n nhu khórug lim tháy dum' dtrímg di, ¡uhñi tlmy dói hufvng, rã¡ tha¡ ciú. .. (H3 râl nhioÍ-L¡ _ú kién : hmm dum rn. Nhung Iuinh nhu ho Iãn (hu. ) 11h51 lr¡ rúí ¡Ilmu vê | n_'› lrinh cm chuyén di. Chu( n10! ¡rguài Iron g só ho hó¡ 15| cõ nuyí. _ , .› - “~ hành trinh. DÉn khuyu, m0¡ [a1 tlêp WC No* › - - ' * " ' ' hi ~ * 1.' 'm lrçu. L0 the den luc do t_ 118"? B: qlñãcaámx nm ¡hãng cíuímg crua b? dha Ham (mm cá ngàv thú Bây hóm sau dê ti; ?ue cuõc thám nimg núí - @wing a cp Cv má¡ chán aê khú khàn han nhiêu sn uông na - ' - , _ " , t. - ' y “ ' "' A 1 vó¡ chãng tnroc. Den dem, mu? “bm” “f t” c? ” : not cuõc lüa cnii- Sâng n35? “m” 5*"" “W “mm” cz, gi [hay a6¡ m¡ hq sê cíên dich. . « - ' . ' ' v ' ' l di ' Plmmg phap (my Em? th? "[1IQ'l: [tu3›lfu:1Í1(›Vl. l1 bõ dum' rthúng diéu khóng mp no m ç ra 'duqc diêu minh thuc #U C4"- . V] Inrüng doñn nói. Chñng tm¡ nó¡ v0¡ Vi ÍTUÍmH "hmm . _ - CMI¡ bát dÍltl nhàn rn ràng (HW 3Ú“ÊÉ_C"I*_' t" phàn 16m duqc hinh thành lÚI1Í1lÍIIgA]II_)"IL'Í dmh í nh. Cháu ¡lghl cháu cüng CÓ [hà *SR dum; " ' háp ông vira bão. ' cóthê ápdungnóivmátlà *“°'?5A. _
 21. 21. . 'vrâug 'FEB or NU Nhmgqurê¡ m"" "W i1* ' N* L Í r ~- l - í í _É 4" n1c, '›t lhê ¡gíói (hay CÍÕÍ (img chning ta cÍm phài cú nhfmg '› › kip thñí di: tón lg¡ ví¡ di: th › Kh¡ ta biÍ' dúng, ngàyr nhu hífen na quyót dinh dúng ¡mh cmg. . -- , ' -; ' liri 115w si' diõn - d tcau ho¡ m ! If , t _ "Qua mnlliíuaa? › (Íhànug (rm thnc mm. 1 ra bu” t _ n. u¡ v Llild WÀIH Tú thuoc V” "M. do *lu-m k h' x s¡ _ _ . _ . . - ' a 's l chgm cha mnnh mrgr ¡whxmng phá¡ 51,¡ : Man thúc cua cqu l1'h| ._)(0›k n aih¡ w la si- lrónl¡ LÍUV( nhüng 5.1¡ làm vñ Irünêt dhút có khi lâu han the'- rát l1“"~““› ? '31 v": _hm lhành công 11m¡ Hong ruór 561131,. Pàngcó ; há sô gíúp Cho nunh quyul l l" * C( «funny m nhu srjy, phmmg phup aq¡ càu hú chánhon. này là dàrth dm tâl cà ma¡ ngmãí, dê có (hm: chàns na¡ mành thât: m0! kÉl quà Chung fi): lôt dep han. Tuy nhíõq mêm kmtháu dànhnhià" mà¡ gm) (hn v-¡õç 1-9¡ - t »p ¡yg 1 - . t lá ' _. '~ 'Lx-ándôlãnm l IL u quan uma_ a p v n “Jp a um, p urnmg p 1 p am m huông 8,3¡ qu) et un mo v: này wrào lhuc tíÊsn. 'Aí cüng 11h11 Cãu Cá lhüí. Iumg nÊLI_ - Bring cách nào a? - Chàng mu' F16¡ ku'. th . _lg xuygn 5p dung ¡uhumwg pháp my, em¡ . se ' -› . . “m . - ' 'a ' tr "vc. - C511¡ có thõ su dun 3m m Cau uà là¡ nhanh han x a da daljg huíâlcrâfíuí rmau. 'ftuác tién, :à u cú quyrôt dinh vâ n dê theu Mô¡ khi nó da m3 tirành (1101 qltlürhfCçlllíllít' r . cách thôn v thuórz) cúa mính. Tiê thm dó, n15 * àm mát thài gian cua can iam < . m. _ &- , H P , khong có quyôt dính tô! han, céu háy d (mg dõn ly trí I _ _, ' _. v. 1'¡ _ ' _ 7 _ _ A _ _ _ _ __ . Jhécgthô thmhtmy, cduhouo ç h . va ly Ie rua con um. Íhmmg th¡ ca ly m Inn con tim dôu có vài ly' lã r g then nhiêu cách khác . - _ ~- . . , í vê nhínxg . , , V, _ . A. - , - Hãy ho¡ Mumg 115m7¡ nom. , Q0111_ ' , l »eng kluu nhau. Cau bay _ là¡ _ ' v¡ [ma, hu gm¡ and¡ hang chan! xem xót Hung 3? nrfvng mor rÔi suy luán tímy cíxJ ¡Síhcáq hn ' Inn» (hip (Iwo, càu sÇ plnál hiçn u¡ diàu g¡ (him k DS tm . .v _ A im_ m” l. , _¡¡, ,; .¡ hop vúi minh nhÂI. ' Rô¡ 5m¡ d? ! ' “MÍHQÉ h Ii' : ml 'W dó_ gm, . , . , _ . _ dlnhcãu cânva tuhunmun « _ Mp( kh¡ qu¡ da hoc dmgc phmntg plmp nã); n” C6 m6 Cm “HW dó m 'um ¡mng “hmm cñu *ú M1511" Hu 'sir l m rvfn-'Çrnlvál c( l' ' 1à ›. ' _ g l ' ~ 4 . VÊ' cio/ bin: Lrixcffilvôêltixi; HE' lrí lntár lrtcfílclcÂn qwét dmh ló' um" Cm mmh da). l . I c '. , › S - ' I_ _ . - f* hán n1gnl1. - my tim trtrçãx' (1511 duuc, nhung qunn Hong là ¡ahàí 811m3' ' f¡ "ímã “qm 111a¡ kién nhãn. Bãt lmiêl kê ° “Oi 8m" da" c? " m" P 1' 'Ê i mó¡ mê bau giívcúng m' «
 22. 22. __: __›_ , . . .paradas l › *IlwÍ-l dlñh ¡hP-"'“1ÕÍC"Ô: &Sm; V" ' . ' Yrzs o¡ M) EP4" í ' ' tir tmn* hu¡ Cú ! hi5- càtn : Õ Cho ràng ¡nó! mú. ¡ cú. ) phtnm, “um IIIÍIy Inót ; im thanh PN' m b phúp 1121;¡ qui¡ quon IhunÍuJ, 110.34' klmnakz cpm, Hong dói vn¡ càu, 111mm; h. '›_s-' n? lhú kién tri , '__ dung. 'la Iín li¡ nú . só _qiúp mma (gnu rÍxl nxhià; tmng rúny, viÇ-c cüng nhu irmu; L'u(:1t'rà(': |ng. Rô¡ Ong (Lin di) lhóm: ~ s. Iõn: . 'j 1 ' lxl u ' _ 5 mm. U b n M¡ um" Rhn dps. muy'. . , - . 1 ' . ' . _ . D¡ MUN¡ c] t l “i O (my W m¡ u¡ the ¡yhgl _ o 1 . u . - _ _- . Chang "dll lduinrllrxL-d Anh u¡ nlui ¡ninh w d¡- 5» ›- han 1 t? ' * hwn rn H , , ~ w 1¡ ho'n nua. . m-n duvn), k ¡nul [hu - . hu^n¡; , phài nlui . xú dum; cá l¡ plnmng pháp. NÍ-u chi d fun; dó th¡ . se l<|1ón - . - ' '~ d¡ ñ* PW “iv Rô¡ v¡ "WW dfm" kMÇÍNL”, :ou mÕf tponkl fm¡ Phàu lén phía truút ví¡ 1.1111 qnon winx-x' d¡ [hhàlnslai Phía g cú (do dnng dá u. dàng hành khác. Sun Pon? ,1L›l11Í, i dó . . Bau dó. khi ho cíong tubo Ién dôc, chàng Ira¡ sm¡ dê 51'? m7 1' W mm É m b aéy thãy vj trlrimg dnàn aíang chám du¡ nghiuí-r cfru nnánh giãy mà (mg vira láy 1' nwính. "Óng dang xom cáí g¡ dá); khóng khñi th mó. i1 V¡ Cú; g? " - (Éhàng trai (Ílng nhin nnh mím ctróri: - Day' chinh 15 Sn : Iô "Có hmíc Không" dá gíúp ta Uma* hién c . ic quyÉl djnh (13.1 nuinh. IiÍnLI IIÉI rnçu rlgtriri Hong duàn cíÊ-n cú 5a (i6 nhu Miy. MS 1.": rlhúng cinu hó¡ giúp ta phún tíLh vÍIn (16. NICI¡ khi rim qnn-'ül djnl¡ mol dit-u gi, t. ) lui thing dm nú_ « 'lhf' um; m th: : cha chJu M" 'Hlvo (n th¡ ! ÓI ! mn (à ll¡ v m mó( lún di» cho rióng lh(n1›hi4'~r11 nágv. Nlm thi- . sé HQ! vlhif-n, m dllljs' khúng! ; n u nôn hnc «inch Lw minh Hung chuyn-n co ich vlw ; jiu htm. .~ Kung : Ihóy trímh . camp, m0( lvún khi
 23. 23. . | ll'n›': q|1¡vr5'l díllh [hay ; En ÇngX; gfxng . m , m P. ,m _m . . . n . â u a. . u s C . w. »xl m t ü C E. ,Ó m. .vu â m m m u o AN . m . n. h 8 mo . M m C . ..w na P . u a . u a C U U . l . f. n . .e um ô an d . d m l - ai_ . , . k_ É 41
 24. 24. manu_ qnyàv. uma [hay . lái (ma): ,img Hiêu CÍIIÍQC minh dang thàt su' cân (liêu. gi Bay gif! vÍm dnng là dâu gífv chiím cúa ¡xgày- dãu tiêru. ?Joàn ngufri gãp phái mQt khúc quanh khá híém trà. [ln chia thành timg càp d¡ Chung và hô tm ¡Ih-au. Nguivi d¡ cúng chàng trai là l-'ranlklirm Neal, môl xxguíwi mà then su x1hàn xél ban dàt¡ cúa anh là có vê khâ só¡ 116¡ và thâng thãn Neal além tir Chicago »à 121 chú lich cún môt tâp doàn lim. Ong dl¡ hçu; Sn (ló nhy han Inuôi mót 115m1 : my ví¡ dã . ip rlnng nó lhành CÕhg tmng công viÇ-l' vil rufn' aún); crúa minh. Neal chi. ) him [ny rán vlmv ana minh rn Cho Chüng tm¡ m Ihàn nnjl núi: 'Cú gn¡ lúi lá¡ Frank clio than ! him nhú! I-lai nguóri hál' my linn qucn. RO¡ Nml lui llvp “.10 di thoán thuÍnl. (hàmlg (rui rúnggnl1anlw rhàn l1C/ l1 dê Cú [Int lhco Lip ong. Nml quny lai nhín ahh ví] hÕi: ' B5W gif: Can¡ : :M1611 nó¡ »'31 Lliêl¡ gi não? VL'- h?
 25. 25. 111191' "K111'1111;" (hó¡. N n. '›_s›'1'11.111;_~, có 1.11' (11111 115 or NO 1h11y15-1 111131 cách 11111; 1111111; 111111111: 11111' hoc- 1'hu_y'1".11 d¡ 111151? ! Thy - Cháu 1111011 11111; 111111131111311 nhfmg 1111311 11111' v¡'11›1h1_rc11'-. Nhfnn Ii On 11113!, 11115111 1.11111; 1 1111¡ 1111¡ 111511 113111: 11.11' 1'¡ nu 1113¡ mà v1' 111111111; 111'-1°. _'1¡.1111'~11 11131 1111111 1111' . sáng lá 1;¡ 11113? 01:11 711115- 1111:¡ Nunl lr. ) liri, gíçm; V111 1-13: -C1'111gd1n_11;111("1i. 11'¡ (5111 1161 11151 1a ph Caju hãy nghi dén 17.111 1113¡ 11.7111 11cm 1111111111. 1111111111; aên 1; m' dê 11.1 1a quyõt 111m1¡ mà C151¡ 1111111 11;¡ 1°l11;›n vá n; ván 11111111: !1-111111 có 111111' 51; (311 díÊ1 này không? Cú càn giaií ¡vháp nào khác mà 11111111 rhua 13m ra không? .Win11 cú 11161113 111161 hêt các 111111 huông sf: xãy 111 khi quyát d ¡nh r1111- Ihê náy 111111113? Cmng 11x11 ngân ngú 11.111: - Nó¡ chung 151 m. (1113111: 11111111111? 111'~n 111111111 m1": (Í. _'1111.111'1'1'› 1111"¡ 11.1 1.1¡ 11111 111m1 1111.11- "C11 Ó11k1113ngt11ip11um1gp11áp g 1;¡ 115111. (1151111: tm¡ 1111111111; gia( minh, 111111111.; rÔi nhu ' 1161¡ Lumi . a . .h 111.1? NNE¡ quvt? dr. , h xo w wav 611151' mú 'Ten A¡ v¡ a" n_ - a . r! C11* u 9' ' kw"" ? há 111161: 11511 11""" V' l Cú 'há' '1 biÕl 11151111', 1111¡ 1111111101” ~ 11.( “É . r ~ rg '| '11-' ~ khitkm _ _ . - 1 1¡dCL1- . rmn 1 _a , him Mugm 111.11 u. à u 1 . mà Vuc v km1¡ hi1¡ à anh. 1'15" W mich W . 1111 111¡ 11111311 quyí* *M59 _ . .Cú the" ITKJ-Í (11111, da hn", câiu hà). "ju 1.11.11- On: : 116¡ ' Pa), a" 'n cáu 111111113. 11111 11.111 xem *a “mg ph? " [Rolf 1d1ó112§ 1111,31 Iron): dãu . . › ' a v Vá¡ 1111511 th" g¡ nhlmg "Cau có thuc z o Í 133111 danãf" qu” . L ' . . ' : - ' k] 2 ' , su' can meu do 11-102 à m”, “ahi, Ahh 11.1 11h11; Cmmg m): lr? 11.o 151 "Éh" rÔi tú tú' 513?' . .Mh-. h có the tra 1m 1-01 ohiêu São' ¡mjpt Iál can. nghí 111151111". 011m8 Fhorlg mn trà 1111 thành 1111.11: - Không ô- _ . , - : f f f trung hu" “É” ' q Ôt mm! Çau d? 'jin dia ? P1 r tim rn Úmü cáu 11131 vô¡ 11133,'. Thu nao Cau 1.111 p, › 1111111 ! Ôt han lhói. . , , «_ ; id1.'1_v1_1?-^ . Cháu 111m1 t11p_11l| |'11› h"" ” 1° "I › Chàng 11.11 111111' 111.111. . . v' . ' hÍÚh . _ . ..~1»› '. FrmkgW¡ " NN¡ C3" m¡ [m khung ' ¡1111 5'(- 11¡ , _ _ 1. q n . - v mu càn chu y 111m 1m 111111111, I , _ _ . , f h( t dÊ111111'ó11g Hàu hcl Chung 1.1 kh¡ 1111 p 3 5
 26. 26. ¡ Chgng nmÔn thufmg Lhúc ta O . _ 7 "w ¡ cá nham: nham: bl” “m” "img n” ' 't . u' V n chung t. ) d¡ an¡ hucmg. b” "R 2 ' p dk» › › ta : hang can .74 V' . , . ¡¡ç. -1l1á'lp dan gi, v2) kÊ-l (11151 l lvúug m hm. Bm) mn cÍm lhlêi Vó¡ c lhÕ nuü¡ 5443"? ? t" dlmv' Chàng tm¡ mu mày khi nhú lg¡ . mh d. ) aitrfvng v , 'a : na: «iây “Nm” 'já ! Sah/ rg vnqua n1hxrlhcrnfnnu. Chhngtmi lhwht 1.a h mv “mn dam giàn Nhmlg làm ih? - nho dê có the. ; biÉ-t du, _ pay quá là m0! L. Chi; v: rãlihuvêr phuc. _›'_ _g . ›_. _, _."L'o" 4 __ drum, m ! hm . su om du 1131.9? “hang 1a¡ co (sr-T: Exírêçfãlúv nã' u¡ ¡ch Cho nhung ' . gl-mc z *- Cháu dim' . Nu Imã¡ . són ' lu'› 3-; Frank chi. ) sã: uàn la diÊu min¡ *Tank nó” . .- ,5 ¡fu- ¡ói chi v¡ 110 muñn7". . Ta thÃY “meu "grin blÍzp ' rm nhung . - . , , ~ : t nhfmg nguye" “C d” t"" ' au gwa ha¡ ca¡ do khong a? CIE” 'nâqmã hç dá timg hoc huàc nghc qua. , Í , I hIÇu _ _tchm Franknóitiêp: 'Íu càn ¡nóri chính là diÉu Dungku m0 ' ' lhLrC su thuüng - : :Ihfuâxg ngtfiv¡ thàrxctl du_ w dm 'à quyên rü dt¡ tdagbãljg vit: cúa ht). b. l . tu dàu, ta then duõü' ná m" “net WI Cm' ' g 'gti càm tháy khú ', chn dú cuói cúng 4.¡ có da¡ dum' diÊ-u l. ) muón, no x-*Ím di¡ lui Cho tu c. '1rngi. '¡cchn.1 thúu nràn vi) khíÔn tn foi cr) mm lj' tíÍ-. p Iuc flu-o duo. mà Lhúng lvíÍ-t díÔm (liam. From; kh¡ dó, diÉ-n ¡ninh cÍm 1,1¡ [à diÕL¡ thiÔt _mtu »'51 daim; dmyc tlwt híún. Khí giiu' (luyêl nmtxvár¡ LÍÔ, chúng l. : chi 'uiÇx' xóc djnh diüu minh dm là (tú. . . . * 9 1 3m: "S 1"" WTF» Rmfmghal" ' gl, › | " 411m1', ta dÊ-u - 'Hung cuóc 50m: : W '“ k ¡ . n, “É 'if Rô¡ nlü to lá", *í-"Wv “Tm” n m b mutnmc. n * , , . - « . h . - = › '" ' Ç iu do uhum- ' “VN m d"" “m m9" w 31|. ” 'L . hún-v t. ) ! Iwo cñm lhây hqnh phuc rm¡ " “V *" “Nha”. 1 , › . l m a n1uón, chung 1.1 7 c um cileu mm 1 m( g, 2 dó màt diÊ-u ¡ninh that 51x can. . x x (w hnfnhfmtã Néu câu muôn lhnnh kong, Í ~, '
 27. 27. 1 . . ' -óc * . YESNNU “11Wsq ydo11u_ -mrlí vióc C511 làm Imútt. Hâiy tim 1111)( "tá 5111" 1m¡ _ 1 "avô trái dá! an toàn. " 1111, rôi 11111¡ 11611 111,111¡ dén "(1311 ! [111 11.'1í"sau. V¡ cunho "him. 5.111 khi dai 1131111111' 111611 11111111 1511 A_ M Fraàkpsa 111m8 63h lo¡ nghi dên mÕu C107 ' 111114111, 11111111,. ; phñi nhú¡ hahah dó n mó¡ v¡ du hm- dé 1113¡ VÊ' . k-chñu c o ' . 1¡ 1-3' ” . 1116115; d: : _ 1 . _ 'à mmh c. n. 1111., , ; hi vê su; 1111311; 11111111 gia¡ 6'¡ m, "wggfâua : húng diêu cân thiét, “m8 à nhúng (fiêu anh 11111111¡ Xñcdinh" (. 'h¡›11;; l1'111' 1113171111 n¡ nhúng dieu . mh 13-111 v , _ ; ._. =, " . 'md1n1 a, khõ¡ b-'in khvàv - Ta dôns Y' c” the um? d? (a aim 1h dang then duá mn ¡jguüi lên mà* trãng' N “m” _ . . . ~ ' vã 11111 ho tràvê dneu znmh can ha) mmh ntuon 11:11? là 111m con ngum len mgt trang - < ("Ziong Frank 1.11' 1.13113.; lên, cát 11131 11121111; 511,1 51111053' ngh¡ cúa anh: . Vans nêu khôngz 1453C “Óng 'img qu? ! dm _ › . . 1m sê há hang 11a c 1110115 phàí tâp trung vão diêu C9", "É lengâgíàçfzagxpy-iéc 611g ây dê C111) truno ô' 115v có 11311111 . '51 trãnhw m' . =- . - k? " cfm cho lhâv z z'. . ' : da¡ mà¡ gian "vao cum lhaç? ) g ' nhfmg km qu. : nm câu can, 110m - -4 A' -hcúa vân d? ?- . , . .« . 1 - hdum SLII-*Pbd* mor cach ki' cang, 111 1h11 va nhLr the. m3 ay dã xác d! " 11311 111511' minh dê dàng , à _ z _- ^ 17. 1111,11» 1.11311 1.11.1111; meu . -1116 céu có biêt kv* m” "'“' m” “m” km3"" cán 111161 111111. FNM¡ hÕÍ- _ _ñ Iô” Chàng 11.1¡ 1113111111111' 1111111 16-11 11.1111 11111'. Xn x11. #C6 a. Nguô/ i My- dñ <111.1L›§: í¡1tl'114;›: “kç' m trung 1111111 nuiv 1111 hiõn 11113! 11111111; 11.111,; 11115 mMf-¡Tãnã Và""*_'“ 1969' [m , a LHIL" 6:¡ ¡úúy n¡ 1111111. (Zhànrl (11111: 'VÊÍÚU3 hO “à Vc' d" mm' CPM' w k~ ¡ôn . __ _ _ _ _. _ ' him m1,¡ Apollo 1111 cnnh : m 111.111 x1 a, ' 11111111111111111111¡ Tong › - Quan trong 11h31 Jà minh that 51,1' cân. Táp lúnh dung ra xét 11111113;
 28. 28. YFÊ or N( l - Víúc nlw có gíúp 111311 hoc 1311131: 111173 . . . ' . .x . x , viçr mp lrung 11.111 1111-11 11111111 um khñng? - C111111 11511 11.111 nhàn rn 1' 151m 1117111 1113-11 minh 111511 su (fic 1111711 1111.11', minh s(- - T1111 1.1111! - Frank nói - 1111,11' dich 11111111 C511 11.31 gíây, 11111111 1111151113 láy nó 1' ta tâp trung vàu V511 dÊ cíach áy xem sao! Chàng trai gàt gi: : - Chú nó¡ dúng. Có1é ch . 'ói xong, anh lg¡ nhfmg 111111* (111: minh 1111.1 viÉ! ra và nó¡ vó¡ Frank, c 111311 chinh 11111111: - Nlur 1113 1111 ! nim 151m to 111111* 111111 11111111 cÍnn si' 1; 1111.1111; v. ) 1:11¡ 1111111 1.1131 111111111; 11.111 1'13- khác? Frank gól 11.1111: - P151): 11111 khuàl 11131' 'Khóiujf' khúng giúp 1.311 11111111101' mu( d nóí "C11 ' vúi 111161111.; g¡ giúp Cau dén 1111131( dich. - . Nhung Iêun um, 511g khi 11111111 chi c¡ cfm vñ 1.111 111111 151, dC- 1111111111117 111111' dich hr¡ Tri thuêmg gh¡ 111111.; 1111111' vàu 11101 n1àr1 z - -› . , 11 ngam nghl. .o gn¡ hm. Sao câu khúng thf áu (Ling nê11 ! àm 1111' 115m1; [gi và lây 31511111111 ra gh h mà emh (Lang cân huóng 119:¡ Anh ngãm nghí 1111.3111 vê 111111111; 41111161 (11111 1111;; 111111 1111 C111 y 11111 1111111; 1x11' iúp 011.111 khóng 11¡ 1.11% › . .' , .i J V111 11.11 1.'1.1d11:11_1;› ich 1-11 111111111 1.1.11¡ sem lúc nào chúng 1a mm; cú 1111"' . .,- 5 a . .éç111z1h1I1;1'. ~' | '11Un_1í_ *Vl _ é , .. qu? ! Cá nhiÕu 1.15111 u n01 dm* * <iu>fê“'°'l"1nhuclig me' chi 11.1 11v¡ "Cú" 1111111- dê chúng [a khôn "Không" duor- 1, . - [N11 n¡ 11111111 v¡ 1 Ltycl tum 11W” “ i Nhmg ? S112 mina v¡ 11111 mà 111.1 @Ó km “àmí um w d” m1 ¡tccfn M1 1119:' n11 1111111111, ho C011"? . - 1 4 ~ nhm m 1351** 1' _o cú w¡ uiêc 11:10 khônéã- , 1'^1~ ' ' 1 “C dmhylçk M ~ . 'a bw lén 111131 ' h' tích vó cau CIIUYS '1 '- . n"" P n" rcnavnhel (715 súcó 1110¡ "hà › - 1 ' ^ , “mg cgu 111m mv u _ , É y lü1óml1gl1iôl1 em¡ khoa hoc aén gap V* “WM” “Iénmãt ' _ . ' n n um . l. d , l m mu¡ phumg ,111 dua ci) 3 y_ _ m m ' lâm ¡Iãm mm. Theo Céu th' tráng *Imã m? " = › bi xác ~ - quvül doa-rh nã" "um ngm" s. g- h ¡hm- 'qu càn aê 11115111 img dim dum dum mm “ U i 111w Ong sé nói nhu' 1h13 nan 1mm; trlmng gp ' ' ' "Cú" hay "Kl1ông"? Chàng trai 14116111!, ngân n14.” m' m” l . 1 - . ~ ' ° 3 - NÕu 1116111 chúng 1.1 12111 1.1 dua QU¡.1]“_1§"]": ~ _ _x s , f . " 131g' mo! tràng 1-'11 trü 1-1: an 111.111 1.10 Lin" í 1 1 ü” ' r¡ , , . . -- v Í < 11111111111114111 nao km1 11.11 111m 11111111 11. m” uhlà¡ . . . a . v ' ' , ~ r1 qua Inu. V1 the, v1 trmmg 111111111 110 *f *hn . . . , . _ - . ' * ^ v ' 1 ' Khnng'. Cu 1115, 1111 1111 do 1.1 mp1 y Emmlê¡ 1 , . . . . - » 111 *' nlnmpw, Khung", o11g 1111.1 k11("1l'l›_, L111I|1 11 -. hogtch dó. _ . , , . . ›- "r ' : *I* 116111 - (1111111 mc. - 11-1111k11o1: (4,111 C0 11:03'] ft Q 11h11m chi lá 1 tmn vim dim¡ minh 1.111 111 a » .1 8
 29. 29. - mg _ _g_ úlnh um); dm n um -N _ _xlums qu”. -- VJ _ _ z _ A i c , -' ¡hõ cún minh m VÊ¡ tro non quycl doam han khong? - ¡hông quén lay cum": ao¡ l , , › . . m" ' ~ Vang, chnu hãt dâu nhçn ra rôz. ' 'lz J gh! la' - Chúng m ! ici-p mc dõt rn rmjl tính huúr¡ khán' nhé. NÔL¡ cú mol rlhà khoz¡ hoc klnicg xuÂI vá¡ rrufvng 11116111 m0¡ ké hoçcl¡ dum ç¡- , .. ¡Igufvi lén mà! tràng ch¡ Hung v . . _ , . _ ' r_ _ l. ; 1)? nhu' lhê 112w? .ã, _ , rnong naiuôlxn, ~ Óng áy Lüng sã. trà là¡ "Khóng". D” ' _ " ' _ ( r e j : eu um; ~ ày cán là m¡ an toàn, trung k] _ h o À üdgnínlajquánna; dleu gh hrêm. '7' a V_ . , . . h _ , . - A . "' n Than - Bàygiàrait¡ dã tháy st; quyêtdoán cúa mínf , a . 'se ne N phu thyóc vão múc dó xác djnh díÉu minh cân › tin hÕn. nhu thê nào chua? - Frank 116¡ chàng trai. ' ' - Quâ lhât, plnrcmg pháp này có hiéu qui Sê tu. ” ra ngoàí 91,1 tmlvng turyng cúa cháu - (Íhàng tm¡ m' "5 ' l A' . 'J [him nlnfin. cach “hat de Frank nó¡ thôm: - Nôu chúng to hinh dum; rn díÊ-u : ninh cÂI' u ' ^ ' _ , A CIO- ró : wing ! mo nhÍÕll th¡ 1143 si' giúp chúng ta xfr ly 7-_1 rnong nquón các lính huóm; dC- dàng bÍty IIMÚU. ' "" Lúc : why th¡ hn¡ nguvài dá vtmi qu. : mút quang, dnfmg khá dàí ChO nôn hp quyól djnh dimg ' chím nghí mó( lúr. Trong khi nghi ngm, chàng: " Lu. l.. .;. ..›. ~_$. :~, :-
 30. 30. trin' Ininh cú Hu": 15m xinga' d iõu L-Çnu càn, hhy nr dm hoàn lhimh cá¡ " 1,: ~ - Chjíng ta thuànug n1_tuÊI1 quá nhíÉ-u un¡ Frank liép wc - Nlurng (íiôu la lhm: su u* cuóc 56m; cún n váy khi chúng Lin - túc là tíiÊ-L¡ su' thành cóng dinh minh th¡ khóng rxhiêu nhu thá_ u¡ l. ) chi hip trung 'viro Líiúag (n.3, línm Chu chúng ta ciun lhày gh¡ vá hunh ¡vhúc . sô rrô Inf-n dê dàng han. Giõng nhu ta, v¡ g0:: vgnnin phài lu mínhq u, m5¡ 1511 djnh mua gi, 1. ! aí n; hñí "minh thuc sucân 10m' lhuc phàzn nà¡ J minh th¡ muón nó mói". Két -s l Ch] luon mu. : vc n - lhÍ VÍÔC qug-, g 1ành mót thóí quer¡ cúla minh khào bon hãn. Chàng trai trõ thIÍc 1115C: - Nhtmg làm thé nào &É; xác aíjnh dum: diÉL' cháu win x-'à diéu cháu muôn? Nhiôl¡ I úc, chúng chíing khác nhm¡ là nniy'. ta và ta cám thây « Thú tbm' hành phuaimg ph . não dính diÕu : ip này xonn. D¡ um¡ muón, h ñy ru vân minh "'I'<'1I gi? ? dê win' dinh dum' hó¡: “Thú : min ku' xom, I. : àn ç), z- linh ÚNY dói 53!** @na nham: ami. «~ , ~ - à ua. . à caí g1 cung mufm m mua ¡nón S' Mãe: : x16¡ "Rát cuós: th¡ m dany. ; : LI “O 'e ' , . u - "e IC-dimg IWWF "e g_ vlúcnnwx? th¡ 1m at t . . . ' lwltfonb ' çfanculbl" th? ” ludhmm 1 - 1hún. . - 1 - Chilli); m" tum a 1 * v th¡ 1 y ' vã h. l*"di| )'- l “tunh ' . phmnt! Phnplàzêãíntjng nmón, chúu mó¡ sau khi : ix-if khóng íunag 1.1 là khi clráu z. _I . 'I ' ' ' ' ' , o biet LO mu? gilêu 'Luh ¡nuôn th¡ hóa ra no khong : É C6 V098 V5' mu? doi' UC t . a ê, z _, _ . - , hành dóng nhu tha. . . Ratñnlueuhlzlgiãcnm mà m, muôn chú Ho thufrñgt: 1h càn Kétquà m ho ga). que¡ khmâ hm (fihgc Vá sm¡ da, :ho chinh bàn hai c o ngUm ' thân 11o. Frank nó¡ thêm! . . - _. -- 1 1119C 55115!, - Du la lrong cong HÇC ! WF "f" 1, th¡ t; néu ta bíét tu vân nfmh bang vw “mf "z 1: › . f , _ ' " r ' ~' I L' si¡ quvêt V. ) tim racdLl1 glñl qlliül 411 É sáng suôt han. . , . z x - . s " 13v c ll N! - Lháu di¡ bat amp nhqn 1.1 ; dll hm u , l “ tnpng nhu thú nim rôi. Nm"- dên nhfmg xvfn¡ dó khó klíànnnnxjlm dang cÍm phài giài quyét, 6h31?? “mxhat Éh” 10mm aàn cóc c' tnrimn HIP* «mh C59* "m" Em"? thyrcsny càn thiéut nhung dõ Ch¡ ¡'¡1Ú¡““hba: " m' 55 w!
 31. 31. A - . d”. 'n66 561v: 1132.» No NhQLyIELQÊLm 'M' 0 L 1 nay. Khí làm dmjtc nhLr vày, C151 có 1116¡ ta) p 111.” 111m vão víéc xác dlnh diÊ-nx minh ((111. Frank 116¡ 1161¡ 01121111', trai: '_ n. - -' v 11m* nhu . meu 11111111 um . < nêh Éep dklnágnhát dâv? ” _ Chàng m" o hi 11 q** ' - K11i cãu «Inng duói 11100 n11f11 con 111d dó Cho 11101 11111 111d khác (hay qua¡ duàng 15;¡ «(111 phân 115m1. Có 1116¡ tmng khofnnh khác d(- Lg¡ 111111311 có duqc cá 11.1¡ con 11113, 111mm; caju 11.111 - ' nh di¡ có mó¡ vi1i 111111111; 1:15¡ . ; à , ic x61 mà bàn 111511 .11111 dam; 0 ' -: -~ ' -' 1 A1¡ . ' 1.1101 IICU (1010 1' 1' ¡Nhung anh lchkmff- YÂt dlnh mà cnh thuc su C5" không? "nmg É . uh'. _ _ _ A . › , sê C111 có 11101 giãí ; W513 111111 : eu Ch) (5111 bat dyuc 11101 mn 11121 thñi. Hà¡ , . “g8 là g5¡ Pháp 11210? xác 1111111 diÊu cáu cân làm và 1§1p trung tluqí mc ' ' __ | _ thâv vê mu dàm (11161 nó C110 dôn khí câu da! 111m1' muc dich. *gãp lili m9" “Sm” '1 'm ' ' . __ _- ' * ~' ra rân 1121111 Chàng tra¡ chqt nhó dÉn câu l1r'›í mà mGIN. 'cughomhànsuffü (Elgg : ãílífllwiçt dê nguài tmng doàn dã hó¡ 11191 n1gtrfvimníc khi hà: : : à ihl-m, ,ju 116a_ dãu (11113-'3111 thám 11161111 này: "Váy cuói cüng Cüímnh' C0 1° 1 mg à chúng ta muón n1Ç1t ruóc lhám hiÉnI 111.30 hí15n1 hay chúng tn cân 111610111131511 d¡ (111 1021117". khfaoàn 1151.1611 dfmg 3115111 tg] 111 cãy, chàng traiulax Clglglítr w a 4 ~ , ' ' y " › C116¡ cfmg» 1191 dâu quyên 1111111 chan n1ól mmh múãhllê' "hmm 1 'eu K chuyên d¡ an 1412111. Diôu 111) thuc su phàí là hiém nguy, 1111? l11.'1cJ1 hay 111111111 mà 151 mót k? cãn khóng cám giác nghí cuái tuÍm 111v, - 111151111; giúp 11g: suy 1111,11¡ v3 1.211' 11111-131 1111111 cüa 11111111. (íl1ínl1 v¡ 1116, 11911.1 rhon m' 111011111113111; 1311.11; Lün k|1u rimg, Ii¡ Iuróng d¡ i1 115113' 11115111 111151. 11.1¡ 111mm (15111 (mg 11101 3111 11101 tri' 1.3¡ (li hang im Iang. Mô¡ 111511171 111011 duãi mó! _Cr 113,111 _ ríéng. Cá 11111 dÕu hiêu 1151113 115111311' kín d '111 11 111 â ¡ v Á t. À m. 1 - . t g g 112111 em: 'mn de Cem gm¡ 11115111 cun 11111111.
 32. 32. Xác dinh díêu b_an cân Né'u ban xác djnh duqc diêu ban thuc su' cân và dôn hé't súc minh dê' theo duõ¡ nó, ban sê dê dàng dat dugc diêu mà bgn mong dpi. Càng hinh dung mót cóch ch¡ tiêí nhúng kê": quá minh mong dai, ban sé càng cám tháy minh dé'n gán và dê dàng dqt duac Muôh, !à diêu mong uóc. Cán, fa' nhu câu thát su. Dé xác djnh diêu minh muõn, don gíán hãy hó¡: "Bây già minh muõn làm g¡? ". Dé' xác dfnh diêu minh cân, háy tc¡ hó¡: "Ta cán diêu gi trong fúc nàyP". -j. V _x * f f __ , '-, qnh mu' di: : cufçc 5311;; çhunLlNL' L”. ^ Dê có mÔt quyét djnh dímg . › . ~ hiéttclmànfãtriú _. ,. . do lrank gxml , _ : luêu to¡ hum « l __. .. .l nhm a v “' tlnm luem gm r" mm trong “W513 "ha ' . « - h “n ll' o Tamkü - chu mnt duan . ~ nr n < ' ' . . cua ? nani 5'38" Theo “han xêt ban dãu cua ngm? ? m' Nhdt' _ . g. . ¡nôt nguõi kill dáo chàng tral. ong Hno LU «bai dãu Cuñc hgmh . . 3 6 - ' V? ! CNmS 'mx' Bd nbmm ': n mút dmn rirnâ trinh. H0 511115 “mm “m1 q (A › ¡nx- tljivld¡ rúri . _ ' _ , ngm' híêm. Frank duà m0' "gmj q . ' ›- . r . 1¡ t: i mã fm v dan? , lhàu hu? " °“'d""-“' . Vw mu? ?? (e) . «l b - 5 1 *hiÔl suclun vê câu hm. m'. Chung m” da L um' l 'x lhÍc unir ! ruim 1 . - . ' -fl n um¡ o ' ' nhun', mh mn um Lu u x y _ - z' t -' v ' v 'vi b m 416m; hnnh: long. Anh hm 11.11 m. ” '- ' » . _ _ 1 . - “ h ui nlnvu cam - Nm¡ chau ¡vhàl tu ! W ! “"Í q m mm-, u . ... hm, hçu nhu xrgy LU um rmlx 1'¡ ; u kscãngv 11x61¡ &ãian dê di dên mol í]“)"*" dm' . - 1 . . ~- ' › " 116¡ cúa c 1.108 Frank mum rum kh¡ nglu u"? x 3x' tw chão ¡. 'x , Y -' ^ u, '* trainhnmgkl1ongnox gh DOsm-Ón** ' › ' 4x] “i
 33. 33. YES m' ND tam biÇ-l ha¡ x1gutñ. Ông nunôn suy tu mót minh v3- mxüng vân d? ? cüa riêng nninh. Ch¡ cõn Lp¡ chàng tm¡ và nhà thám hiõnn cú kluôi nguüi Nhàt Bain. Hiro lrà lüi càu 116¡ cúa chàng lmi: ~ Cháu nó¡ Idmóng mui. Nhtmg nguiñ NW* ? Ú môt câu ngan ngú nhu thê này: "Ai d¡ càm; chõm lhi ló¡ dich cimg rtlmnh". Diêu này cú nglfm là vier súa chüa 11131¡ quá do nhfmg quyêt dính sai 15x11 gây ra bao già cüng tÔn nhiêu thêvi gian rà công sin; ho'n 2.o vó¡ viêc suy nghí cãn than ngay u) dãu. Chàng trai aêmg tinh. Cú nghí dên 5.a¡ làm cüa anh »'32 chuyên dê quên bàn dê à nhà Lhí tháy' rõ ngay. !v1.3 giâ nhu anh chiu bõ chút ihü¡ gian quay 1a¡ ây bàn aê» th¡ hân dà không b¡ 1-4.- dltüng vã Inât nhiõt¡ thôí gian tim kiênm moi ngtrfvi. Hiro 14¡ hó¡ . mhz cháu dá sãn sàng cho phàn thú hai - Íàv trung càu lnãi hóm hay Chun? Não chúng 1a tiüp me nhé! "(16 côn cách già¡ quyêt não khác mà lvan dura tim m khõng? " (Íhianxg trai cuivi lhíu luar¡ v - Néu CÓ nhfmg vÍm d(- không (Em càch giài i1 hó¡ I-liro: quyét 115m khác [hi sao o? Thuimg thi trong bÍxl cú' liuh huông nào, cm! rmguõi ta cfíng có dê at. ; n vài ha huímg giàí quyêl ÚÍFh ! hay G5¡ [um . using não dó. Nhmu. ; nhiêu Inguàí lo¡ không nhñn n diôu này. Lúc : não nguài ln cüng n¡ suyfdiÉ-à ¡dêu “hm "Trivi o! Minh china só rich . vía kum n 7» _ . ' ' * x html . lNcu cháu lmmg suy ngm nhuvãy m¡ dó L¡ do chan chua chiu xom xêt hÊ-l moi khi Mn - lhõl. Càm gíác lo w vê¡ iê-n": thê thxrômg có (rank: mõi chúng ta¡ ai- làm han chÉ- tÍun rxhin H khiÊ-b ¡ K “m8 ta b¡ 'ÂÔNg truót các tinh huông 1111-3( 1151 nhfmg tinh huông bál ngà. Nhung ¡hlzc , à "à không phài lúc não chúng ta cfmg õÍvào' má cung duàng cá_ ' _ Nh . , _ ' mmÍÀÊÃL°§iÉtT§°"ãL'°E'b“? *#93* “Irma *a kh-âc tÇhi sao? m con c° 3"" PMP não ~T u-¡rem › , ,z . . . , các gigfrghâ 'l ta (fm prhm : nm ra tât cá . p (p. whe3'a“1“3*U-Í Van dccúa nninh. ' “km8 55113 cách nào q! ? mínfglxíprncêzigr-IZÊ-: tvgâu Pãnâg cách dat ra cho : meu u¡ ch¡ Chú . _ dêntnílllídnvülãí Xlfllg quãmh. l: )¡ Chu chá" dê C6 ímã d¡ . Fantin B; tl1'xl: '-: !c¡1n lhlçl hm. Cem nhfmg v¡ kljtfjc: quyttl Liklnh lol nén má¡ um ginnãào x I ln n n Quan th¡ Llúng dÂy. M0¡ a-H . . . mm timulgêíun: _Hong lflmán' _mm- la 1mm: cmi¡ viêç , a qu rêl 1" Lmfã ¡hfmg hn llên qugm dE-n 3 ' 1m* CW¡ lTImh. chan dfmg hó qua
 34. 34. Y F5 m' NU nhúng chi liát n15¡ dói khi c11í¡11c111n1<1Êj't(x¡. C(› nhu 1h(- cháu mói 1111x111 ra dum: hôl C116 cu 11131 hm 111m1 lhuc su cúa n1inh, c11.'u¡ si'. khúng b¡ . in 11111111; 1411 mg¡ lhú truúrc màl' cháu u* lrú 11011 rt) ràng hun. « Nghe cú vó khó quá óng nhi? - ôu biêt caich lhi cüng khúng quá khó dáu cháu q. Trong lrLrimg hqp này, hãy sir dying 11611 khá uãng quam sát cúa cháu, vã phâi thin khách quam. V¡ du nhé, giã sú nhu cháu phài tim kiêm dia diÉm dê xày duug mót khu vuõn 1mm ceiy. Và cháu drum* gibi thjéu ¡nét aii: : diêm có rô thích hup, chi có aiêu duivng nhu khu w111i dó gió hu¡ 16m. Nguüi L1 dâm bão vói cháu dây 151 IIIÔÍ' no¡ kín gió r1hung làm thê nào cháu có tha* hiêt . um aiêu dó 1:1 Líúng? Chàn* trai tri- mãm n 'hi b b 15 Him gq¡ 5': - ("hóu si* rúl rn (113%: gi khi nhin V310 mút m¡ rày mw; à vúng (|51| dó? « L. .1¡111í3('111.111c(› ! hi1 quiu¡ sin! city dá xum 1ic, '*LI 6111111); (w311i gió [só com; khúng. - Chinh xác. -'. '_1y lhi cuÓi cínu; cháu nghi 11611 lin mo cá¡ nhu hm? LCri nó¡ : :ú-a nguài khác 11511' 111113113 gi mà chính cháu quan sál dmgc? Nlwfrngign¡ 3,31 aum lhny nã¡ 1111]¡ mg chjmg tm¡ khóng traiiói. Nhiêu 15m nnh di¡ tu mm); tim hiõu rôi quyisl dinh 1h00 11111111 ví1 “hang làn dó dã_kl1f›c1g 121x111 .1n11 1h51: wong, Ching mn tram; 15m mua chiúc x1- dÀu Iiõn, M111 da aê j¡ quem sút rÍ1I; nhiôu 10.3¡ xe 111111;- nhm¡ n-ên duàng phô lruóc khi rhon dum' n1ótcl1iôi- phü hqp vó¡ sü thích. Và a 11h di¡ rât 1121¡ lóng rài Clay-á: djnh saiu cúng cúa minh. r2111g là dcra vào chính kiôn cúa 11111111 th¡ ván tôt 11011 rã¡ nhiêu. Anh nói vêr¡ Hiro: - Dúng là dura rào su quan sá! vã úánh giâ cúa th¡ xrãn tô! 11cm, ông .31 - Vày dãy! Nêu cháu muôn biÉt nhiÊu han, hãy dê j' quam sât càng nhiêu càng tÔt. Chãng trai ngãm nghí vê : hà: này và hó¡: - Vây nói chuyên vói rmfmg nguàri thubng quam sàl có giúp chñu m) nén nhny bén han 141611 g? r Dmmg nhión rôi! Cú mami¡ L| ¡'_l| h()1C1'1l| y'ç_fI1 nhúng nguài C6 kinh r1ghiçvn1 111151 mí¡ chñu hiÉ-I. Mm irnng : John 1115111 hiénr 11:13', có rÍ1L 1111ioÍ-u "KVM mà cháu cú 1115. hoc 11:51. Chóu 1111), ' di¡ 3;' C501 tiÕ-p càn 1-11 dánh giá viin di¡ cún ho, u": dó rúhra nhfmg 1121¡ hoc cháu nglu 131 hay vã (1.111 Wõt cho 115m thân. _ NÉI¡ chàu càm lháy nguôri 11510 dó có 1116 gíúp 9h31¡ giãi quyêt duo( x-ân dê cúa minh th¡ cú 11611 [13
 35. 35. 1% u: NO 11o. RÔi 111111; nghc 11o 11-51 là¡ 111111' 1111.3 11:10. Nhung 11111111111 ;1151110511 111111? 111 1111111111011 d? ! 1151111', 111.111(- § 1111111 113m1¡ k11i1c 11101 1211111 11111211 11111' xú1 111.1 11.11- 1 11111-1 11¡ 11111111 kiÊm chfmg 111¡ vÍm dia Chàng trai tÇm lhành: - Cãidv 1111 cháu 1.1111 111111 hiêu m V311 113 rÔi. 11.11,- 11111111111 tim hiÊu su viéc! 1 Hiro lgú nói: 1 - lliêm khí 1511111111; ta có 1115 11m ra các giài pháp cúa ván d? ) C111 bàng cách há miêng ngói _ dm' chúng tóí. - 'l hê mà nlüêu lúc Chàu 1.31' nhu vây 115111'. Cháu _ cúng 6115111.; hiêvu 1.11¡ sao 11111111 ku' làm LhÊ 111111. - Cú lê nÕí so' hi1¡ trung 1iÊ-n1 lhúc dã khiÊ-n ' chúng 111 1111,31 mó¡ 1:21 khóng 1151111 11511111 dông. Lu 511151111 11111111; 111 lwang 1110111; 1121 11111311 khi ((111 khioÍ-n chúng 1.1 11211111 1113111; 1111211 cl1cl1 mü 1111.1111; Cá 11101 13m, 1.1 119,111' 1111111' líri 111.1 111131 ngufrí (11.1 1111¡ vô 11¡;1r(rí con 11,11¡ 11.1 111.114.111¡ 11111111 - 11311111¡ 11.1 cÔ j' 11111 (11111 1-11¡ c11É-1 k111 111111 chi lràn 1111¡ 11111111 111111. Chàu vó 11111-1 171111; 311' nó¡ gi k11ú11g? (°)11g1111i 11111; n11 11.111 limpa, khi C011 gáí 6111; dá (11011 cá¡ 11h51 1h rách 11111,- 111131116131111 qtgvêl 111111151101111, k11i rãn CÓD 111111511 cách gíái qu _vêr khác tÓt han. C6 ta dá quá . cry 11.1¡ vê¡ tuyét 110111; nén mói chgy trón bQã' pách dó. .. 1 n16 . ,- .1 NhCmgq11yÉ1d111h ! hay 11151 CUÓC 55m: _¡_Nó¡ m¡ (my 1111 Hiro dfmg 1.111, 611g không khçú c “na kh¡ nghãytxñil 1161' 11116111 cua 1114,11 ngxm¡ 'cmuuoc 51.1 V101: L 1111 (1111, 111 _1. u' _ gang liêc 111151121111117115; diàu 111111 c111'111g›1a ao, M¡ Và nhut chi 1111113111; 1111 111 11111'mg dicu khong có thâh _ Dó cüng 1;, 1)', do m¡ sao ch-. iu 1111111 11151113; mw 1%: 101¡ quam sá( va 11m 111011 11111 dt? , b? M1112 b"? hm “à “mn nhân su wgc dung vu¡ ban chat cua nó 11cm. Him Lai hó¡ chàng trai: . Tmng truñmg hop nào 111¡ 11115141 sê : :lê 1121113 : v1 vão trgmg 11151¡ chán 111111? Kh¡ ch11u thy m1r1l1 íkllóng có s1_r11_1.1 chqn 11.11,' ¡klu 1211.11: 111.11; mmh Vin cá nhiêu cách già¡ quyet khac? - Tá( n111ôn là khí cháu 111.111' n11n11 11116111; cú ? u 11,111 chon. Dó : Ling c11ín11 1.1 rñc m1 111.1 hlçn Chat! Gang gap phài. - 'T1113 cháu 111111 c. '1c;11 11310 d(- 11111 k1én1 1.111' hufmg gm¡ quyiq? Ngqi 1111211 (11171 1111 (11111: 11:11:11 mm¡ su). ngm 11.11' 1.1711 1111' Vau 11111 1111111 cnc ;1110113 tín 111111' 111 có lién qunn? ~ . . . . mu; - (ló ló cháu C311 phan hch cLyc 11m 1111.11 112111 1 'ván dê dê l¡111 ra cá( gia¡ phap, IIÍRmS dm” : Mú râng thông tin khôr1g d"" 111145" th¡ làw
 36. 36. YES or NO ? Wma quvêl @um ! hay a6; gua. - &Ênxg bô sm¡ tap rác su xviéc. Vân dê cbn Õchõ nguüi la dánln giá và ¡Ihin nhân thông tin : :ló nhu thê ruim nim. Dó là môt khín canh qunn trçmg 1m": :: Mu phál luu j'. Lô¡ nhác nhü cúa 611g I'Iirr› khiêx¡ chàng 1m¡ nhàn ra vài aiiéu mà truú* dây ¡mh khóng chú _Ç- dên. Anh càn phài tim hiênt, «Tê y" thêxx¡ nhüng suy «Ighí cúa xrguõi khãc cúng nhu các su kién thur IÊ. Cú lê sau này anh phài dê tàm 11cm dên khí: : card¡ này. Chàng tm¡ vãn chxra hôl thâc mão: : - Nhtmg khôlug lê cú th u thâp thông tín n1ãi 1113 hà õng? Dm sao châu có thê Iaiêl bao Iúúên¡ th¡ dú dê ra quyêt dinh? - Ta có thÊ chia thông lin ra làm hai loai: thú nhât là log¡ thông tin nêu ta cú LÍmjVC thi tót, log¡ thú hai là lua¡ ta càn phâi có. Hiro 1.3¡ nói tíÊp: - Cú khí? cháu »É có càm giác rãng minh khóng bao già cú m¡ hÔl cair: thóng tín mà minh nunónw cá. Lúc dó chúu hñy lu hói minh là "Niinh dã có dú câc lhñnag tin minh càn chunT'. Hñy nhó ráng nhúng lhông Lin "càn lhiôl" là nhmg diàu nôu lhiêu chúng, chóu không thê mm ra môt; çrfmg giài quyêt k6k duqc. * C 'l 3- . jnnhtxt ' "dê 11311¡ chân. DíÉ-u chímg ta càn làm là phài En cúu truóc dia hinh nhímg khu gân «iãy . môt chõ cám mui gãn nguÕn nuórc. Nôu g, moi viéc sê trú nén khó khñn han. ; hàng lmi quyêl dinh gh¡ lçi rxhfmg là¡ Ong : :I Ílvün nói:
 37. 37. Càng có duqc nhiêu, :thông tin, cd . hôi-dê' lua : lion cách hànhdóngrvà tim duqc iquyêt dinh dúng. *. .›_ _; .«_. __' - _. ... ... ... .. t. 'L Nhüng qnynâl dinh ! hay cuôc' NÊng . Cháu phâi thú thin VÓÍ óng là cháu cúng it , uy ngh¡ dê tim ra hôl các ca 1161 cún minh lám. - Lúc dó hñy tu hó¡ minh râng"1v1inh có lhuc q¡ cñn diôu nñy khórmg? Cú aim : :Jiu giài pháp não khác mà minh chua ¡ihàn m không? Minh a', luàitg mrót hÉ-t các tinh huông xãy ra khi quyêl djnh nhu thê này khôngW'. Chàng (mi xãn tiÉ-. p luc 1115C 1115C: -Nhung cuáí cúng th¡ Iàm sao cháu cú thê xác aum duo: quyêt dinh nào 1a 161 nhât cha cháu? - Theo cháu th¡ sao? - cháu nghí. .. châu có thê tu hói minh, râng liéu gíãí pháp này có phài là lua chon tô¡ nhãt giúp minh dat duot diêu minh cãn khõng. .. - Túyél 15m! Cháu bíêt nôi kêt tÍit cá các ván dê truórc dó 1h wa¡ nhau. Cháu cõn nhó barão dãu tíên cháu phàí làm dê bát dàu hufmg um mót quyÊt dinh tÓt hon không? - C6 chú a¡ Khi mà bãn thãn m chLm biõz phài làm g¡ di¡ có : hmm mor quyÉ( dinh khí¡ han, cách tót 11115! 1h dimg ngay nhfmg gi «Ling làm mà t. : biêt nó không mnng la¡ kêl quai. Ngny cá khi Chlm tim ra dum'. cách não sáng súa hcm dê ! hay ih: : th¡ viéc tn dimg 1a¡ cüng dá mà ra cho m co' hÓi dên_ yóí nhfmg diêu khác tót dep hmm”
 38. 38. YES ur NO_ - 011111; 11113! Khi dñ 1.121 bó nhüng 1116¡ que-n 11'¡ lré cú, chúng 1.1 svÍ' 113' dàng üÃ-p 132111 vói nhfmg c. '1i 111111 11011. DC¡ 1.1 ki¡ ch11 1111111 113111- chuy'('n1 v1"- n11j1l 11n11 ban cüng 11¡ 1111¡ 1.1 Hong chuyên l1151m 11163111 'giông 111111 lhê ¡rày 11111 11.1111 ngoúi. C311 Ãy kê rãng tú 11111 chiu 111)' 11111 11311111 1611, cóng viés cúa càu áy duimg 11111¡ 1101111 toàn dão 113m. 011111 115 khiên . mh han 1131)' dan khi; là vi càu ây ngh¡ minh vãn cõn yêu cô gái dó lrong khi có la thi cháng thiêt 111a áuá¡ hoài g¡ clên càu áy. - Chic là anh này yêu tô ban gái cúa minh nhiêu - Ta cüng không chác 131m. Qua nhüng gi câu ãy 115 1.115 ta ngJü cüng không 112111 là câu áy quá yéu và 11151( vçng dÍÍ-n mút suy sup nhu 1h13. Nhurxg c-Ç1u ây 11)¡ Iin rãng càch duy 1111511131' dó só 1115 giúp minh lhoât khói 111111 trqmg này 121 phài quay 191 vóí nguôi yéu. FJiÍEu dó lai 111115111; thÉ dum'. 1313 131* dó khiÉ-n 11,111 Í1y trà nên lhât 1111111; khúng khiâp vi¡ ành 111116111; 111111111 dÉ-n cóng 141k'. 'I'h(1t mny 121 ñnh lnmg dó 11116111; 111-0 dài. - Vày úiàu gi 1131 111111111111111 ây ! hay 1161 11¡'11'111g? - Níôt 11511111 bqn df¡ 1171¡ c$111 51)' ra 111111¡ cá¡ vông 1111111 1111511 dó 115 nhin nhàn tlmc (É bãng cách dua ra 111111111.; cfm 1161. Anh 1.1 1161 nguài ban dm¡ khó 111a minh: "Khi côn bên nhau, bgm câu có uniu* 111m hçnh phúc khôngT'. C131: la ! rã 1131 "k11úng". Rô¡ nguüri 111m lui hó¡: "Vúy có Áy vá caju¡ có 111m g¡ dê 111111,' 1113¡ rính krung dó kl1(›ng? ". Câu 113 là¡ 1211111; là "khôpgÍ "Vóy 1111 céu 1111.1 xím 11111» gi di; tin ring nôu 111m1' lui 11131 11111111 1111 cá 11111, hay í( ru : au 56111111111 phúc hun 1111131' .7". C511¡ này th¡ anh ban cúa lu khóng Irá là¡ duqc, bói v¡ niôm lin cúa 11h11 la là vó can cú, là phi thuc tê. Ngufri ban 1121 khuyén càu 1a râng: "C13 ây không thÉ quay [gi vó¡ cam. Dó 1a 2-11.; 111211. 161 nhát 1a câu nên nhín 6151113 xràn thuc tê vã ! hay dài 111111 dó cú: : n1in11. Sao caiu không 111,11' hõi nhimg sai 13m tú' cuôc tính này 1-21 rút 1115111 nghiêm. Bié¡ dâu viéc chia tay nhau 1.a môt diêu may mân 111¡ sao? Biêt dãu 11h11 11.53.' mà sau nã); côu . sô gãp duqc ¡rtõt cf¡ gá¡ khác Imp vó¡ minh 11cm? 'T1111' tuüng 111131113 *fm CÃU Sê SÕP $111?? 1131.1571 phu m? lmng mu Cljel minh trung n1ô1 clmyên 1111 11th, mót dot Gong 1511.', hay 1:3¡ mót câu 1111* 1113 thê thao 11:10 dÔ-u- Rô¡ véu 111-11 hà vó¡ cô ñy 1131 (img nhau khám p11á ra 111111311 1111x111 145v diÇ-u. lluy 11111111111; 1110"): ràng. .." 111m khõng n13¡ 1113! mu. C111; 111¡ C110 tlúng ¡m! !ré 11113111; 1119111: r.1 111111111; 111111 111111111; 1111 dtp khác có 11113 dén vói 1131161¡ ban cfm Him. Chàng trai ! ré mim cuài: __ - Cháu doán rhác là bem ông càm 1h13» khá 71-
 39. 39. 13501110_ 111m rã! nhiêu sau khi nó¡ chuyén vó¡ nguàl ban cúa minh. - m nhiên 11111111 nhfmg um¡ huóng dó 111 hnzm toàn có khà nàng xày ra, 1.11 thuc tê hm1 cá¡ nmng 1x61' hão huyên quay 11,11 vói ngLrôi yéu cñ vã liêp wc mót cuóc 111111 không biêt sê vê dãu. Khi 1-;111 áy 111111 không 11: dàn »a1 minh nüa th¡ tu' 11111611, céu ây sf: nghT dên nhfmg tinh 11116113 và 11111161 khâc nhau. Câu áy có quyên lua chon thãi dô cúa minh vói hoàn cành lúên iai. Thu: 1:1': là nhüng cu 116¡ nãy hay câc ca 1161 khác vãn Iuôn hiôn diên à dó. ch¡ có aiêu câu ây, cüng nhu nhiàu nguõi khác, không j' thírc duqc nó mà thôi. - Câu chuyfzn õng kê làm cháu nhó aên môt nguõi ban cüa minh. Cô ây cñng vüa châm dút mó! cuóc tính vó¡ ngubi ban trai, dông thõri cüng là ban hoc thñn thiÊ-t nhât cüa cô ãy han mufvi nám qua. Cô ây that su Gang rát 111.11 hãng và 11151 vqng. - 'má cháu có biôl v¡ 311o 1131 quá 1111 um. ; HÊc nhu lhÉ khóng, chác khõng phñi nhu' anh 11,111 cña 1a chú? Chhng trai nhin xuông, giong buôn bã: - Khi nguôi yôtt cô áy n61 clüa my, cô 11)' không i¡êt và cüng không I'm là anh ta da chon 11m, _ . con gáikhá v¡ go¡ 113-1 ' Em Iin vã hy vçng vào tinh yôu cúa minh, vão __ ta. Chua bao giü cô 5)' nghí dÉn kê1 cuôc _.11 mà cá. NhLmg khi cô áy 1111111 m 1h¡ lông -. «. thây dây thin him. C6 áy nó¡ vó¡ cháu ràng, _Í muón xóa 511d¡ t5¡ cá nhfmg gi 11611 quam dén ' ' ta, dÉ-n cuoc Lính 111m nhãt cüa 121.101* dh¡ . C0 áy dñ tim dên nrou và cho dó là cách _A nh nhât di¡ quên. . «Hiro hó¡ chàng trai: Thê cháu có tha dó 1a cách 161 1111.11 không - 1:11 cã dê bát dàu 14¡ tát cã? l h-›Vâng, fháu cüng nghí xrây. Chúng ta không 'Í À nhó dên nhüng ki' niêm làm ta dau 16115. __. Ch1_ra chác dâu cháu a! niém dú vu¡ hay 1,4131¡ dêu có gjá tri cúa nó. Chúng ta tim cách dê f; ;Gn túc lã diêu dó dã khãc sâu trong chúng ta, 11 Ímót phàn cuóc dõi chúng ta. Cô ban 1111.1 ' ¡ cüng lhê. ;j &Vây then ông 111¡ chúng ta có nên giú 111¡ ¡Úhg kí/ niêm. nhúng hinh ành 111a 11101 cuóc _i dñ tan võ không? 33.' Diàu dó càn túy lhuôc vão 111111 1111111 cú: : mõi Tnrúc khi quyêt dinh có 11611 mang 111110 3 _ÇuOc úôí 11111111 hay 11116113, chúng ta cbn suy _ ; lhüng hinh ânh. 'nh1'rng R9_ niém 1:6 'là r a' v' n h' em?
 40. 40. Ehfm): 61H13! 1311111 ! hay 1151 C116( 111113, › j YFF¡ or NU trong cuêc sông hay khõng, cú 111 niêm khích IC'. dóng 1111311 C110 ta di 11511 con 111161111; C111¡ 11111111 11101 um¡ 43,), me quam hay khcmg. C611 nêu dó c111 111 1111111111; 11111 111m cha 111 tuyêt vong và 11.111 thumg 11111111111; 1112111 1111111 11116113 Hong 161113. - Nlumg 116¡ vói cô Íiy, 1115C 1m quá khí' “Ô “Õ só 1111ü11g11íê11 1141111 phúc nhung 31.1 1h31 dans diên ra 11111511'. mãt 1a¡ quá phü phàng. Làm sao có Íly : :ó thê. .. . Cháu cbn chua bíÉt môí diêu, dó là chúng ta phài biêt chan môt 1111:¡ diém dê 11119. 11111111115 1111 truót lúc kêt 111111, cha dú 11 111 thuc v1 ngugwén nhàn gi, th¡ moi CHÔC mmfô” (Ô “h kjr niém dçp, dêu : ó nhüng diet! 1151118 “h_°' Chúng 1a chi nôn giü 1.31¡ uhüng k? níêm dê" 111611 di6n1 áy mà thôi. Dê chàng 1111¡ 51111,: ngh¡ nhfmg 1111 611g rüa nó¡ n1(›t lúc, 11'11"11 nó¡ 111311: _ Nham 1131111 khi yóu lwñc kã: 11611 1161 111111 agua¡ 11.111 dó, 111) 11111611 nguíñ kia p111^11 vút 1:11 1111 cá nhfmg kfr 1-(11 c1'111 c1_11)c 111111 co, muo11 nguivi 11111 düng 111111 gió nhàc dón và 1111011 111-1 nhüng 1;¡ liên quan 111311 "nguüi 1111.1". .. Nhung tn 11111 dó 121 m01 diêu 5111 13111. Chàng trai tó vê ngçc nhiên: - Vjisao g? Châu nghí rãng dó 11'¡ tâ¡ 1 111116111 113)¡ chú_ - V1 có hai vân dê, 1111.1 nhâl, nôu mót nguüi dê dans vút hõ nhfmg gi mà ló 1-11 111111 111 1111.1¡ 1r1'1n 119m; gin giü 1111111' dê 112m1; quén nhfmg 15-11111111 dep dê cüa minh 111¡ 111111 111 cüng aí- dê dàng làm dlêu dó vúi nguô-i 114m dài cúa 11111111 51111 1121)». Thú' hai, chúng 1.1 không 11111 1151 1111131' 11141101 khác nhór 11111,' quên mót diêu gi. Nêu 1thúng 1a cú khâng khàng 11111211' ngxrôí khác vút bô 1111fmg 1133' niêm dâng 11h61 cúa hq trong quá khú th¡ nêu có, 11o cfmg chi "vftt bõ" 1111611'. m3j1 chúng 111 thõí, chú bàn thân 119 vãn cát gift nhfmg diêu ? ny à mót góc khuãt nào dó trung trái tim núnh, chãu a! Nhfmg lñr¡ Hiro 11151131111 1áng. nhu : né dó 1.1 811 chiêm nghíêm 111a chính cuóc dói ông. Chàng trai bãt gãp ánh mit dây 15111151; cún Hiro 11111 ông nhin xa xñm. Chqt mit chàng 11.11 sáng lén. anh 1161¡ Hiro 11101 díêu 11111 duimg nhu anh dñ 111111 trã tú 11111: - Cháu ! img nghu 111111511 nmrín' 11131 111111; "Tinh 11611 không 11110 gíà chÉ-t di, 111.1 . sông mà¡ 111m; V131 15111 hàn nhfmg 111511611' yóu 11111111, dú 11o 1:6 b¡ Chin C111 hó¡ không 111.111, 11161¡ gian 1121 cá cá¡ 9h51". Nlnmg hién ta¡ xung quanh chàu, rá( 11111111 nguàí luôn than 11161111113.; 111111 yêu cúa ho dã 911131 khi cuóc 111111 châm 11111. Vggv có g¡ 1112111
 41. 41. thuãn không ông? - ó: Mor câu hó¡ thú v¡ dãy. 'Hmh yôu là m6! (til-u tuyét vài nhât mà con ngtrài có thoÊ cú duqc. Dó là gia là¡ lón nhãt cúa cuoc sóng và là nguôn «Jong vit-n Km nhât cúa con nguàl. Nhmmg dó phãí là tinh yêu dich thuc, thóu a! Cháu có nghe nó¡ cúu này clum: "Caií na ná ünh yêu th¡ cô tràm nghin, nhung dich tlmc tinh yéu thich¡ có môt". Nêu 1a tính yéu manu, th¡ nó sê sõng nnãi (ho dü hoàn cãnh thôi gían có thê nào di nim. NÉu ví tinh yêu nhu môt ngon lim thí nhfmg thfr thách, !hõi gian hay xa cácl) có thê ví nhu nhüng com gió bão, nó sê dàp : :ia nhüng ngon lixa nhó vã sê làm búng lên nhímg dâm lfm lón. Và éhính nhüng nguài yêu nhau sê quyÊt aim¡ lính yêu cúa ho 1a gi. Nêu là môt tinh yéu dich thuc, nó sô 5611;; mã¡ tmng làng ta cha dú cuóc sông : :ó thÉ nào dl nüa. V¡ bàn thãn tinh yéu là mó! dông lux' giúp con ¡Iguõi nmnh mi- v_à aông lôt han. Chàng trai láng nghe chàm chú nhu mtnfm nuôt ! img là¡ «iiõn giài »âu sã: : cüa (mg. Hiro nó¡ tiêp: - Thê dây cháu a, lrong ünh yôu, cuóc sóng hay tmng cóng waiêc cüng lhê, mrór: khi ¡pnyêí “uma mui* cum» «hay dó¡ ruó: :Ang CÍÍnh mÕÍ ÕÍÔII gi, chúng la cüng phài suy xét tá¡ càphllng khía cçnh cú. : 116, dông thàl Cüng phá¡ blét làng nghc lrái tim minh nmách bão nim dáy. Chàng trai hô hõrl: - Chin¡ dá híÔL¡ tô¡ Ong a! Him giài lhích thém: ' “Ú ¡OÍ VÓi vân dê cfmg víêc, dê cháu có thê hiÊu rõ 11m vô tâm quan lrong cúa viéc tim 11151¡ "mm “É di” m QUYÊ¡ ÇJÍHÍL la sê kê chn cháu ¡lghe mu¡ : :au chuyên vê Henry Ford. Mót làn, ông chu cua ttãng xc Ford línxg danh này phã¡ n21 1110: ngum thíchnhgp dê bô nhjêm Vão V¡ n¡ 313m ÕOC quôc gia. Ong ¡nàí ha nguàí giáIn dõc ' l g g' r " “ - › a. “j” "UC d¡ an lo¡ »ou nunh. 55m bua àn do, ong da Cher; duoç mó! nguài và bô ¡Ihiêm anh ta vão V¡ ! T1 ong cân. Xgtrfví này, sem khí dum Im¡ Chou, dã hó¡ Henry 13," do ta¡ sao (mg la¡ chpn nàmh: Và *Henry dã trà 16'¡ rãng: "Cá ha 113m¡ c c cuu qéu la nhttrng nguêri kinh doanh gíói, ?MW E01 NÍÕH ljmyl' lrong bm fm, nim là ¡Igubi Llyznhsnt cluu ném món ñn cúa minh lrufw khi <I|1yL~t d| nh ném thêm gia vi. 'my dg, 1;¡ m3,” "M, IT'§“'“IT“"B ? Ó ¡OÍ "ÓÍ ¡Ôn dum' rÀIIg céu luôn ? u yhm hifru lhóng tín h-Ltóç khi quysÍ-r dlnh. 01 thnch nhung nguêri nhu thê. " Chàng trai lnõ Ig¡ thàm trách minh. it kh¡ . um
 42. 42. YES or M¡ chiu xem xét x-'Ím dê truírc khi m quyÉl dinh. (iió nghí 1m, anh tu hó¡ không hiÉt minh dá di¡ vuót [mu ¡IhiC-n¡ cuhói. Nhivnlmülug phãn lích Cúkl ông ¡x15! ¡mh dá rút m uium' ¡no! hà¡ Iwo: ughiau. Anh cãm an Him »'51 mm blúl (mg. Anh nmón d¡ mçsl minh vi¡ lu minh ngãnn nghi nhfmg diÊ-u dñ hçc duuc. 5m¡ (ló, .um tim mó¡ gÓc cây lo và ngxlüi xuóng. 'v/ iêc «TÍIU tíõn nnh Iàm là láy quyên gh¡ chép cún minh ra vã bãt dàu gh¡ Lai: . ... v.-. _%_. ..__. ..«; I_«
 43. 43. YES ur NO Dê có mót quyêt dính dúng= ' Truót hõt. phó¡ nhà ràng Iuón có nhüng càch gíàf quyC-t mà minh chao dê y hodc chuu Um F0 ÚWC - Càng có duvc nhiéu thóng un, ban càng có nhiêu co hó¡ de' chon hm cóch hành dóng và tim duo: quyét dinh dúng. Khi quyéít dính. ban phà! !à chính ban. . Quye": djnh cúa bqn phói ló hleu quá nhdt dê dat duqc cüêu bqn cân. . Thu rhóp thóng ! in không ch¡ Jà viéc tim hiéu st; klén thgc ré' tú bán thán bon, nó côn ! à ! hó¡ dó và suy ngh¡ cúa nhúng nguói khàc vê su klén dó. - Khi u. : minh tim Néu nhüng thóng Un cán thlét, bqn pháf thco dor. quan só: mó: càch ky fuong. Néu nguà¡ khàc cung cdp thóng Un cha ban, ban cán phá¡ dm càch xàc' djnh ! al múc dó chính xàc cua thóng tin. Nhãuug quyníll dmh lhav JÔ¡ : uifvc- Marq; Nhüng diêu ban cân tu' hó¡: 0 Bon dd có dutx ou thóng ! in mà minh cdn çhua? Ban có thé tim duoc thóng Un á dáu, tú a! ? Bàng càd¡ nào? Ban dá kiõm chúng fa¡ chua? - Bon da tim ra duçrc nhfmg cách tõt nhãt dê' ! hu tháp rhóng tin chua? Hãy suy xét cãn thàn nhüng díêu ban cón hoài nghi: Ban có thuc su cón diêu này không? Cón càch não khác mà ban Chun nhdn ra khóng? Ban có ¡uàng truóc het các ünh huõng xáy ra sou khí É quyêr dfnh nhu the' này khóng? Trong tinh yéu: Tnràc khi quyõt dinh có nén glú fa¡ : :Jiang ky 01cm và hinh ónh - da) buón hay vu¡ - cúa mó( Cuóc tính tan vô, bon cán phái suy xét nhüng k? mem và hmh ánh dó có ! à nIém dongylén trong cuoc sdng cúa ban hay khõng. .
 44. 44. Tiên liéu các tinh huõng Bêm dó, 34m khi nghi ngui : rã ngãln nhin cành hmüng hôn, dnàn thám hiêm ln¡ tiêp mr khàn gói Iôn duemg. 119 bát aàu a¡ Châm 141 v¡ trêri dã tôi. v: truüng doãn khuyên khích các thành viên trong doàn thú khám phà cách tim duàng trong dém tái. Ông nó¡ VÔÍ moi nguài: - Quá trinh ra môt quyêt dinh cüa chúng ta cñng tuung lt; nhu' thÉ này, phài mó mÉim trong bóng 16a. va chúng m có mà aháp sáng dirimg di cúa minh bãng cách díit câu hói (hu chính minh. Côn nÔu không, chúng ta sô kçt nú¡ trong lvóng tõi. San ntól tiéng Liông hÔ mó míim, nhfnig nguàvi lmng dnàn quyÉ-l (tinh Cluny ln¡ chõ “Im (ibng suÓi mà ho dá lim ihây dê cSm lrni qua dúm. Chang trai bit ciÍm cCm1 thây innh, v1¡ dufvng nhu chiÊc (ao khoác mông chlíng ginp anh di¡ Íim dém naty. Giá mà ¡mh tinh truór dC-n diêu này. Khóng khí lrong rímg brio già cüng lgmh hi 'rát líhíêll, nhâl 1a vao buói tôi. Smmg Niiúllt: rluyÉ-t dính Uney dói mà 55h; dôm bÃt dàu roi. Su . fim Lrót công thôm cài Ianh . i . t x , , ' khien nnh hat dnu run Ion. Anh xon ha¡ mv vim nhnu n15 subi âm. Nhím ihày diõu này, nubt ihành vii-n trong, duim - hà Ingrid Bauer - liôn dim cho anh Inugm chiéc áo khoíic di¡ phóng cúa bh. BJ¡ dim zài nnh: - 'That là may Chu cháu dáy! Vi cú chi' thích màc ão lanh rfmg. Chàng trai dón Iáy chiÊc : '10 tir tay Ingrid rói lông bíêt un. na hó¡ anh: , - Cô cú nghc Frank nó¡ là chàu dang muôn kiêm mÓt ngufxi 11551 dó thât xuât sãc dê tu' ván cho Châu nhímg vãn dê tmng công viéc, phãi không? - Vâng n; - Anh cuíví - ca có biÊt ; um ngum" nàu nhLr lhê khüng? C511 noi châu õ' ây. _- Khxôtng, làm sao só biêt dum'. Nhimg CÔ có thê hicu diroc taí sao cháu lai càn dên mót "íàuúi nhLr thó. O Dúc, bon cô cú mót hê litông dinh huímg công ixiç-c, then dó, nhimg nguài tri' só dunc hirfmg dân vi¡ há m; tmng xihiêu nãm 01.10.) dun khi hi) có lhí¡ lu minh dãm Ithàn công VIÔC dÔC ¡ÓP- CÕH Ú' dây, thuo cú biót th¡ ln¡ không có ciiÊru này, cho nún ¡iguiri i-. i phãi lu tim fa cho mmh ¡nó! cúch riêng de hçc viéc, Cem 'vim cháu, ihã( rn cháu dã có nguài M183? cho tveng minh rôi dãy.
 45. 45. m NO . Chàng trai khímg khõi ngm'. nhiêrv o Cháu áy à? - Dúng thÊ dáyl Xguciri dó khültg ai khácxlà chính bàn thün cháu. l-lày nhín i0¡ “hímã dm" cháu dà 121m trong quá khu, chan sê mróvng lhjãnh hm vg¡ nó nên khôn ngoan han. Xem xét ky 1.11 ¡xhüztg quyêt dinh truúc dãy cúa minh S! ? da! ? chan nhià-L¡ ciiêu hun so vó¡ viéc uháu hoc lü ¡iguàri khác. . m “hang quyá¡ sai lâm cüa minh, chau se biÊt tránh nhíing díéu tuung u. : ! runs ! wma "ai vã huy gi da lam dúng trong quá khú. Nhüng lôi cúa Ingrid khiên chàng tra¡ nhóv la¡ “hang hanh dóng thiêu sáng suôt cúa minh. ¡nmd nhm ¡áy ¡nót cành cá): nlió, (tua nó vão tim chiêc dên lôrcg dê châm lay lua rô¡ chuyei¡ nó cho chàng trai: ' . Hñy dói lúa và vui lén. Bang có quá khñt kho vó¡ bán thàn nhu thê! Chàng trai mim cuài lfLfÓC su tinh 9 cüa bh Ingrid. . Cháu chi cñn nhin lui kêt quà cúa nhúng 11mm @png trong quá khú, _nó sê giúp Chill¡ Né" r_ udiêmbólànhüig' g , t Nhimg quyãt dinh may díii ma: ¡ông i ât. Mà hién già cháu dá hoc dén phân nào hang So ah rôi? - Dên gira th¡ chain dá d¡ dum- hai phàn ha cria 'al doar¡ môt. 'l úc là dôn phÀn hai câu 116¡ "Minh 7' ' thgrc su càn diÊu này khñng? Có cbn Caic giái háp nàu khác mà minh chua nhàn rn không? " - Thê cháu cú muón tim hiêu câu 116¡ lhú hà _ - Có chú. Cháu «Jiang ¡É! muôn biÉt dây. - Dó là: "rwmh có luông ma; ditou: nã: ci¡ cá: tinh nõng xãy ra khi quyÉt dinh nhu thê này không? " . 5 Chàng trai_dãm chiêu suy n ghí. Bà Ingrid diu dâns goi - Cháu có nhú là trua nay tháu có kÉ cho rá: : I chú nghc VÊ viêc vi trtràng doàn cúa chúng ia (lã tránh khól lüm cây có rfín déc nhu thÉ _Íño không? - Cháu vân nhó. Ông áy dá nhán ra nguy tüêm @mig rich tac. Sao mi¡ Ong ãy nhanh vày nhi? é - Chinh là vi &nf; Íiy dá ltdmg truth' dum: tinh ; uóng này. Trmn khi bát dah¡ chuyÉn tluim l. : 'Énu óng Íiy dá tir hõl minh râng: "Nêu có moi i_ rain bát thinh linh Ino ra tir twng bui ràm, 'Í' ¡têu vô tinh có nmôt táng! dá nào «.16 rót " ütrñn caonthidíêjxi_ i i i t'
 46. 46. YES or NO Nhu cháu lháy dãy. ông ãy dõ du (10511 truóc nhfmg tinh huÔng có thê xày ra và chuân bi dê dó¡ phó vó¡ chúng. Chúng m cüng có : né hoc hó¡ à Ong áy. Ta không b¡ bál ¡Igà vó¡ nhüng diêu mí¡ ta di¡ luñng truóc. Gióng nhu mol lay cho¡ cú giõi thi luôn tinh Imã n dwt truóu nhfmg nuóc di dê cuôi cúng có thê giành duqc chiÉn thãng. - Cô có thê nó¡ rõ han duvc không g? - 1.4¡ düng dÕn Ilhfmg câu hõi Lhôi. Chúng ta CÓ thê du truóc nhfmg tinh huông nó thê¡ phát sinh, rõi tu hó¡ minh: "Seu dó thí chuyên sê nhu thê não? ca¡ gi sê xay ra liÉp? ". Cú hõi : né thi rôi chúng ta sã. du doán duqc cá: : tinh huông xãy ta. GiÔng nhu' là ta di "thám hiéln" cuôc sông vá công riêc v-ãyv, lúc 115o chúng ta cüng cân pháí du tính lruóc nhfmg tinh huông xâu cõ thÊ phál sinh và cãnh gíác xróri chúng. Chàng trai nhu dã hiÉu 3'¡ cün lngüd: - Chúng ta dêu bioÍ-t trong rimg núi lhLrô/ ng cú rán »'21 dá, nhung noi-u chúng ta ¡Ighí dÊn các llnh htlông xâu xãy m, chúng to su": biÉ-l cñch dó¡ phó vó¡ chúng. - Không sai. Cñu hó¡ dó giúp ln suy ngm môt cách thâu dâo và dat dum'. diêu : a cÀn. - cú là truór khí Ljuyêt djnh, _cháp nên Nhfngg quyft thay dá¡ cunç xcm xét tfmg giài pháp mà minh có và tu dê¡ câu hó¡ nêu minh chon gíái pháp này th¡ diêu g¡ se xày m? Rói die-u gi uép then dó? . Dúng ma, hãíy hlnh dung mót cách chi : aê: nhüng diôu có ! hd xáy m mõi khí cháu quyõt djnh mót vÍm (tê gi, diêu này sê giúp cháu luüng truóc dum kÊt quá. 135¡ 110 ngÕi Hong im lang. Mô¡ nguài thco úuôi môt j' ngm riông. Chàng trai tu hó¡ minh: "Çíã sir minh cú tiêp tuo thuc hiên quyêt djnh ban dâu 'cüa minh, vây th¡ díêu gi sê xày m, rõi diêu gi tiép sau dó? ". Ngay lúc ây, anh nhân ra rãng anh sê không nhán dum kêt quá anh cãn. x Anh cân phài dua ra môt quyêt djnh ld-¡áç tothom. Rô¡ cú nhu thÉ, anh xcm xêt các quyêt dinh khác nhau và du doán các tinh httông có th? ? xãy ra. Sau mõi làn suy xét môt cách thâu dáo các giáí pháp. anh 1a¡ càrn lh-áy minh dên gân hm Vó¡ quycíl dinh mà minh thus: su cân. Ingrid 1111311 xét: - C6 di¡ ttmg gap rá! nhíêu nguà¡ chi v¡ không Chill lufmg rruót các quyêt dinh cúu ¡nính nén dá thât 11.9¡ thãm Imí. - Cô có thê kã cho cháu mót vài truàng hop _ cu thê dum' không?

×