O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
1
1
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 1 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a De Cuong 12 (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

De Cuong 12

  1. 1. Khoa sau ®¹i häc - Trêng §¹i häc ngo¹i ng÷ - §HQGHN §êng Ph¹m V¨n §ång - QuËn CÇu GiÊy - Hµ Néi faculty of Post-Graduate Studies, ulis - VNU Pham Van Dong Rd., Cau Giay Dist., Hanoi, Vietnam Tel: (84-4) 37547 435; Fax: (84-4) 37548 057; Email: sdhcfl@gmail.com Website: http://www.cfl.vnu.edu.vn/khoasdh/khoasdh.htm LỊCH HỌC LỚP LIÊN KẾT ĐÀO TẠO THẠC SĨ tại trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh STT Môn học Thời gian Giảng viên Ghi chú 1 Thực hành tiếng Anh nâng cao 09-10/2009 Thầy Hưng, Thầy Sơn, Cô Loan 2 Phương pháp giảng dạy ngoại ngữ 27-29/11/0 Thầy Lê Văn Canh 9 3 Lý thuyết học ngôn ngữ 04-06/12/0 Thầy Lê Hùng Tiến 9 4 Dẫn luận ngôn ngữ học ứng dụng 11-13/12/0 Thầy Võ Đại Quang 9 5 Thiết kế chương trình giảng dạy 18-20/12/0 Cô Hoàng Xuân Hoa ngoại ngữ 9 6 Ứng dụng Internet trong giảng dạy 25-27/12/0 Thầy Nguyễn Ngọc Oánh Học trực ngoại ngữ 9 tuyến 7 Bình diện liên văn hóa trong giảng 08-10/01/1 Thầy Nguyễn Quang dạy ngoại ngữ 0 8 Tiếng Anh chuyên ngành 15-17/01/1 Thầy Đỗ Bá Quý 0 Lưu ý: Lịch học trên có thể thay đổi.

×