Klon upsr set 3

Khairiah Abdul Kadir
Khairiah Abdul KadirGuru em sekolah kebangsaan seri tawai
KOLEKSI KLON UPSR SET 3
UNIT KURIKULUM-KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 1
NAMA :
TARIKH :
KERTAS : 2
ARAHAN : JAWAB SEMUA SOALAN.
1 72 813 + 543 =
2 64 537 + 893 =
3 Sebuah tangki mengandungi 20 l 15 ml air. Suzy
menuangkan air sebanyak 950 ml daripada
sebuah bekas ke dalam tangki itu. Hitungkan isi
padu air, dalam ml, dalam tangki itu sekarang.
4 Rajah 1 menunjukkan isi padu air soya dalam dua bekas, W dan
X.
KOLEKSI KLON UPSR SET 3
UNIT KURIKULUM-KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 2
Rajah 1
daripada air soya dalam bekas W dan daripada air soya
dalam bekas X dituang keluar.
Berapakah jumlah isi padu air soya, dalam l, yang dituang keluar
daripada kedua-dua bekas itu?
5 Tukarkan kepada nombor bercampur.
6 Suraya membeli 3 helai baju yang sama dengan harga RM12
sehelai dan sehelai seluar yang berharga RM19. Berapakah
jumlah harga bagi barang-barang yang dibeli oleh Suraya?
7 Hitung 12% daripada 450.
8 Rajah 2 menunjukkan koleksi tiga jenis bentuk.
Rajah 2
Hitung peratusan bentuk daripada seluruh koleksi itu.
KOLEKSI KLON UPSR SET 3
UNIT KURIKULUM-KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 3
9 Rajah 3 menunjukkan kalendar bagi bulan Januari 2004.
Rajah 3
(a) Nyatakan tarikh bagi hari Ahad kelima bulan itu.
(b) Nyatakan hari terakhir bagi bulan itu.
10 Sejumlah 240 orang murid mengadakan lawatan sambil
belajar dengan menaiki bas yang disewa. Setiap bas
membawa 30 orang murid.
Berapakah bilangan bas yang disewa?
11 5 428 - 45 =
12 Bundarkan 75 514 kepada puluh ribu yang terdekat.
13 12.0 kg - 9.09 kg =
KOLEKSI KLON UPSR SET 3
UNIT KURIKULUM-KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 4
14 Rajah 4 di bawah menunjukkan kedudukan P, Q dan R.
Rajah 4
Berapakah beza jarak di antara PQ dengan QR?
15 Jadual 1 menunjukkan bilangan kelapa yang dipetik oleh
Pak Raimi dalam tempoh 3 hari.
Jadual 1
Hitung purata bilangan kelapa yang dipetik dalam sehari.
16 Jadual 2 menunjukkan ciri-ciri sebuah bentuk tiga matra.
Jadual 2
Namakan bentuk tiga matra itu.
17 606 x 30 =
KOLEKSI KLON UPSR SET 3
UNIT KURIKULUM-KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 5
18 Rajah 5 menunjukkan dua buah segiempat sama JKLM dan
PQRS.
Rajah 5
Hitungkan perimeter kawasan berlorek.
19 2 772 - 1 936 ÷ 22 =
20 4.53 + 17.6 =
KOLEKSI KLON UPSR SET 3
UNIT KURIKULUM-KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 6
KERTAS 1
1 Jadual 1 menunjukkan senarai harga bagi 3 barang di 4 buah kedai, J, K, L d
Jadual 1
Zul membeli 3 barang tersebut dari sebuah kedai itu. Zul membayar RM50 da
baki RM21.60.Di kedai yang manakah Zul membeli barang-barang itu?
A J
B K
C L
D M
2 Jadual 2 ialah bil tidak lengkap yang menunjukkan barang-barang yang dib
Jadual 2
Jika jumlah harga bagi sardin dan gula adalah sama, berapakah harga bag
gula?
A RM1.25
B RM2.50
C RM5.00
D RM10.00
3 Rajah 1 menunjukkan 3 buah pepejal S, T dan U.
KOLEKSI KLON UPSR SET 3
UNIT KURIKULUM-KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 7
Rajah 1
Isi padu S ialah daripada isi padu T. Isi padu U ialah 3 kali isi padu S.Hitung ju
dalam m3, ketiga-tiga pepejal itu.
A 40.32
B 20.16
C 9.6
D 7.68
4 Jadual 3 menunjukkan wang simpanan 3 orang murid.
Jadual 3
Wang simpanan Kadir pula adalah sama dengan daripada purata simpana
murid di atas.Berapakah simpanan Kadir?
A RM480
B RM160
C RM120
D RM32
KOLEKSI KLON UPSR SET 3
UNIT KURIKULUM-KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 8
5 Rajah 2 menunjukkan suatu kad nombor.
54 389
Antara yang berikut, yang manakah nilai tempat bagi digit yang paling kecil
itu?
A Sa
B Puluh
C Ratus
D Ribu
6 Sebuah syarikat jualan kereta dapat menjual 6 350 buah kereta dalam masa
setahun. Anggarkan jumlah jualan dalam masa 10 tahun.
A 60 000 hingga 70 000
B 50 000 hingga 60 000
C 40 000 hingga 50 000
D 6 000 hingga 7 000
7 Sebuah peneraju Syarikat Kontraktor Perumahan memerlukan 12 386 ketul ba
membina sebuah rumah banglo. Anggarkan jumlah batu bata bagi membin
rumah yang sama.
A 72 000 hingga 82 000
B 82 000 hingga 92 000
C 720 000 hingga 820 000
D 820 000 hingga 920 000
8 Jadual yang manakah mewakili jumlah RM38.15?
A
KOLEKSI KLON UPSR SET 3
UNIT KURIKULUM-KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 9
B
C
D
9 Rajah 3 menunjukkan satu tanda harga sepasang kasut.
Antara yang berikut, yang manakah mempunyai hasil tambah yang sama d
harga sepasang kasut itu?
A RM100 + RM90 + 40 sen + 50 sen
B RM100 + RM90 + 40 sen + 5 sen
C RM100 + RM9 + 40 sen + 5 sen
D RM10 + RM9 + 40 sen + 50 sen
KOLEKSI KLON UPSR SET 3
UNIT KURIKULUM-KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 10
10 RM728 ÷ 16 =
A 4 keping RM10 + 4 keping RM1 + 2 keping 50 sen
B 4 keping RM10 + 5 keping RM1 + 2 keping 50 sen
C 4 keping RM10 + 2 keping RM5 + 1 keping 50 sen
D 4 keping RM10 + 4 keping RM1 + 3 keping 50 sen
12 5 654 300 + 131 600 + 54 100
A 0.58 juta
B 0.584 juta
C 5.84 juta
D 5.9 juta
13 Antara yang berikut, yang manakah dibundarkan betul kepada pu
terdekat?
A 3 608 241 ---> 3 600 000
B 4 567 032 ---> 4 560 000
C 6 135 780 ---> 6 140 000
D 8 754 321 ---> 8 754 000
14 Rajah 5 menunjukkan dua kad nombor.
18 756 129 348
Rajah 5
Cari hasil darab bagi nilai digit 5 dan nilai digit 9.
A 450 000
B 45 000
C 4 500
D 450
KOLEKSI KLON UPSR SET 3
UNIT KURIKULUM-KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 11
16 Jadual 4 menunjukkan bilangan guli yang dimiliki oleh empat
orang murid.
Jadual 4
Berapakah pecahan guli Suraya daripada jumlah keseluruhan
guli mereka itu?
A
B
C
D
17 6 jam 8 minit - 2 jam =
A 3 jam 28 minit
B 3 jam 38 minit
C 4 jam 22 minit
D 4 jam 50 minit
18 RM13.95 + RM4.80 - (RM6.10 + 70 sen) =
A RM7.15
B RM10.95
C RM11.95
D RM13.35
KOLEKSI KLON UPSR SET 3
UNIT KURIKULUM-KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 12
19 Seorang pencuci motosikal mampu mencuci 20 buah motosikal
sehari. Dia menggunakan antara 250 l hingga 350 l air setiap
hari. Berapakah anggaran, dalam l, air yang digunakan untuk
membasuh motosikal dalam masa 1 minggu?
A 1 400
B 1 600
C 2 300
D 2 500
20 Anggaran hasil darab 6 219 dengan 84 ialah antara
A 40 ribu hingga 50 ribu
B 50 ribu hingga 60 ribu
C 400 ribu hingga 500 ribu
D 500 ribu hingga 600 ribu
21 Antara berikut, yang manakah paling hampir kepada 6 km?
A 5 km
B 5 km
C 6 km
D 6 km
22 16.3 kg + 34.25 kg + 8 000 g =
A 50.8 kg
B 58 kg
C 58.05 kg
D 58.55 kg
KOLEKSI KLON UPSR SET 3
UNIT KURIKULUM-KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 13
23 Rajah 7 menunjukkan gabungan bentuk kubus W dan kuboid X.
Rajah 7
Hitung isi padu, dalam cm3, seluruh rajah itu.
A 117
B 90
C 56
D 27
24 2 196 x 9 ÷ 18 =
A 1 098
B 1 809
C 1 908
D 4 392
25 daripada 17 tahun ialah
A 5 ahun 11 bulan
B 5 tahun 10 bulan
C 5 tahun 9 bulan
tD 5 tahun 8 bulan
26 Jadual 5 menunjukkan bayaran bil Mahadi yang tidak lengkap.
KOLEKSI KLON UPSR SET 3
UNIT KURIKULUM-KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 14
Jadual 5
Jika wang yang ada pada Mahadi ialah RM350, berapa
peratuskah harga jam daripada jumlah wang yang ada?
A 10
B 15
C 18
D 20
27 Rajah 8 menunjukkan sebuah segi tiga yang dibina dengan
seutas tali.
Rajah 8
Antara bentuk berikut, yang manakah boleh dibina dengan
menggunakan tali yang sama itu?
A
KOLEKSI KLON UPSR SET 3
UNIT KURIKULUM-KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 15
B
C
D
28 Rajah 9 menunjukkan gabungan bentuk dua buah segi empat
sama dan sebuah segi tiga.
WXYZ ialah garis lurus.
Rajah 9
Hitung luas, dalam cm2, seluruh rajah itu.
(
A 86
B 92
KOLEKSI KLON UPSR SET 3
UNIT KURIKULUM-KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 16
C 102
D 116
[
29 Penukaran yang manakah betul?
A 0.407 kg = 47 g
B 4.07 kg = 4 070 g
C 4.7 kg = 4 007 g
D 40.7 kg = 4 700 g
30 Antara jisim berikut, yang manakah paling berat?
(
A 0.001 kg
B 0.1 kg
C 10 g
D 1 g
31 4.36 km + 50 m + 3 km 90 m =
A 8 310 m
B 8 210 m
C 7 986 m
D 7 500 m
32 Rajah 10 ialah piktograf yang menunjukkan jualan jam dalam
masa 4 hari.
KOLEKSI KLON UPSR SET 3
UNIT KURIKULUM-KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 17
Rajah 10
Jumlah jualan untuk 4 hari ialah RM456.
Hitung harga sebuah jam.
A RM9.50
B RM9.70
C RM28.50
D RM29.00
33 Rajah 11 menunjukkan waktu dalam sistem 24 jam.
Rajah 11
Tukarkan waktu itu dalam sistem 12 jam.
(
A 10.09 p.m.
B 10.09 a.m.
C 2.09 p.m.
D 2.09 a.m.
34
Rajah 12 menunjukkan sebuah bekas berbentuk kuboid
yang berisi air. Luas tapak kuboid itu ialah 25 cm2.
KOLEKSI KLON UPSR SET 3
UNIT KURIKULUM-KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 18
Rajah 12
Isi padu air di dalam bekas itu adalah sama dengan isi
padu kubus yang bersisi 5 cm.
Hitungkan nilai t.
A 5
B 10
C 15
D 20
35 Puan Siti memelihara 10 000 ekor ayam. 3 970 ekor
daripadanya sudah bertelur. Ayam yang tidak bertelur itu
dimasukkan sama banyak ke dalam 6 buah reban.
Berapakah jumlah ayam dalam 4 buah reban?
A 4 020
B 1 005
C 420
D 402
36 Shahrul ada 1 696 ekor ayam. Dia menjual 496 ekor
ayam itu. Dia membahagi sama banyak bakinya ke
dalam 8 reban.
Berapakah jumlah bilangan ayam dalam 4 reban?
KOLEKSI KLON UPSR SET 3
UNIT KURIKULUM-KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 19
A 150
B 175
C 410
D 600
37 Antara berikut, pertukaran yang manakah benar?
A 9 020 ml = 90.2 l
B 9 020 ml = 9.2 l
C 902 ml = 9.02 l
D 902 ml = 0.902 l
38 Rajah 13 menunjukkan masa pada suatu pagi.
Rajah 13
Muka jam yang manakah menunjukkan waktu setengah jam
selepas waktu yang ditunjukkan dalam Rajah 13?)
A
KOLEKSI KLON UPSR SET 3
UNIT KURIKULUM-KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 20
B
C
D
39 Di dalam sebuah taman perumahan terdapat 4 800 orang
penduduk. daripada penduduk itu orang tua. daripada
baki penduduk itu orang dewasa dan selebihnya kanak-
kanak.
Berapakah jumlah kanak-kanak?
A 1 400
B 1 600
C 2 800
D 3 200
40 Jadual 6 menunjukkan ciri-ciri 4 buah pepejal.
KOLEKSI KLON UPSR SET 3
UNIT KURIKULUM-KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 21
Jadual 6
Antara pepejal berikut, yang manakah cirinya silap dicatatkan?
A Kon
B Kubus
C Silinder
D Piramid tapak segi empat sama

Recomendados

Kertas 1 matematik UPSR por
Kertas 1 matematik  UPSRKertas 1 matematik  UPSR
Kertas 1 matematik UPSRdoroni balantis
227 visualizações8 slides
Matematik tahun 6 2016 jpn kedah modul think thank set 1 k1-1 por
Matematik tahun 6 2016 jpn kedah modul think thank set 1 k1-1Matematik tahun 6 2016 jpn kedah modul think thank set 1 k1-1
Matematik tahun 6 2016 jpn kedah modul think thank set 1 k1-1parydave
1.9K visualizações16 slides
Kertas 1 kem elit marang por
Kertas 1 kem elit marangKertas 1 kem elit marang
Kertas 1 kem elit marangRazita Hamid
73 visualizações17 slides
Kertas 1 perwakilan data por
Kertas 1 perwakilan dataKertas 1 perwakilan data
Kertas 1 perwakilan dataasyoe24 jaf
472 visualizações32 slides
Perwakilan data(2) por
Perwakilan data(2)Perwakilan data(2)
Perwakilan data(2)share with me
3.7K visualizações50 slides
015 mt krtas 1 pro pa 4_ogos1 por
015 mt krtas 1 pro pa 4_ogos1015 mt krtas 1 pro pa 4_ogos1
015 mt krtas 1 pro pa 4_ogos1Syahmi Zakaria
133 visualizações15 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

UPSR 2017 - Matematik - Perak por
UPSR 2017 - Matematik - PerakUPSR 2017 - Matematik - Perak
UPSR 2017 - Matematik - PerakIMSHA LEARNING
631 visualizações31 slides
UPSR 2017 Matematik - Johor por
UPSR 2017 Matematik - Johor UPSR 2017 Matematik - Johor
UPSR 2017 Matematik - Johor IMSHA LEARNING
2.4K visualizações70 slides
Klon upsr set 2 por
Klon upsr set 2 Klon upsr set 2
Klon upsr set 2 Khairiah Abdul Kadir
1.3K visualizações24 slides
Soalan pat 2014 math tahun 5 kertas 1 por
Soalan pat 2014 math tahun 5 kertas 1Soalan pat 2014 math tahun 5 kertas 1
Soalan pat 2014 math tahun 5 kertas 1AHMADathori
899 visualizações13 slides
Klon upsr set 1 por
Klon upsr set 1 Klon upsr set 1
Klon upsr set 1 Khairiah Abdul Kadir
939 visualizações29 slides
233594092 terengganu-pra-percubaan-2014-matematik-kertas-1 por
233594092 terengganu-pra-percubaan-2014-matematik-kertas-1233594092 terengganu-pra-percubaan-2014-matematik-kertas-1
233594092 terengganu-pra-percubaan-2014-matematik-kertas-1Jokdin Abdullah
222 visualizações9 slides

Mais procurados(17)

UPSR 2017 - Matematik - Perak por IMSHA LEARNING
UPSR 2017 - Matematik - PerakUPSR 2017 - Matematik - Perak
UPSR 2017 - Matematik - Perak
IMSHA LEARNING631 visualizações
UPSR 2017 Matematik - Johor por IMSHA LEARNING
UPSR 2017 Matematik - Johor UPSR 2017 Matematik - Johor
UPSR 2017 Matematik - Johor
IMSHA LEARNING2.4K visualizações
Soalan pat 2014 math tahun 5 kertas 1 por AHMADathori
Soalan pat 2014 math tahun 5 kertas 1Soalan pat 2014 math tahun 5 kertas 1
Soalan pat 2014 math tahun 5 kertas 1
AHMADathori899 visualizações
233594092 terengganu-pra-percubaan-2014-matematik-kertas-1 por Jokdin Abdullah
233594092 terengganu-pra-percubaan-2014-matematik-kertas-1233594092 terengganu-pra-percubaan-2014-matematik-kertas-1
233594092 terengganu-pra-percubaan-2014-matematik-kertas-1
Jokdin Abdullah222 visualizações
MATH YEAR 6 PAPER 1 PPT/18 por Rosliza Yacob
MATH YEAR 6 PAPER 1 PPT/18MATH YEAR 6 PAPER 1 PPT/18
MATH YEAR 6 PAPER 1 PPT/18
Rosliza Yacob77 visualizações
Set4 por share with me
Set4Set4
Set4
share with me308 visualizações
Kertas dua perwakilan data 2 por SK Seri Tawai
Kertas dua perwakilan data 2Kertas dua perwakilan data 2
Kertas dua perwakilan data 2
SK Seri Tawai4.3K visualizações
Pat 2017-mt-t5-k1 por suni162702
Pat 2017-mt-t5-k1Pat 2017-mt-t5-k1
Pat 2017-mt-t5-k1
suni162702139 visualizações
UPSR 2017 - Matematik - BBM por IMSHA LEARNING
UPSR 2017 - Matematik - BBMUPSR 2017 - Matematik - BBM
UPSR 2017 - Matematik - BBM
IMSHA LEARNING324 visualizações
Modul 1 por Nurul Khairiah
Modul 1Modul 1
Modul 1
Nurul Khairiah15 visualizações
001 latihtubi math upsr - kertas i por pinat1310
001  latihtubi math upsr - kertas i001  latihtubi math upsr - kertas i
001 latihtubi math upsr - kertas i
pinat1310391 visualizações
Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017 por habibah yusoff
Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017
Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017
habibah yusoff20K visualizações
Pra upsr 2 math jpd baram julai 2013 k1 por share with me
Pra upsr 2 math jpd baram julai 2013 k1Pra upsr 2 math jpd baram julai 2013 k1
Pra upsr 2 math jpd baram julai 2013 k1
share with me738 visualizações

Destaque

Uts mtk 7,8,9 smp hk 2014 por
Uts mtk 7,8,9 smp hk 2014Uts mtk 7,8,9 smp hk 2014
Uts mtk 7,8,9 smp hk 2014SMP Hang Kasturi, Batam
879 visualizações3 slides
Classexpressions por
ClassexpressionsClassexpressions
ClassexpressionsEstrellita Panama
144 visualizações6 slides
Golden october por
Golden octoberGolden october
Golden octoberDvc Tester
99 visualizações42 slides
Tělesné modifikace v kyberpunku por
Tělesné modifikace v kyberpunkuTělesné modifikace v kyberpunku
Tělesné modifikace v kyberpunkumascha_dudu
892 visualizações15 slides
The Rochester Advantage - State of the City 2013 por
The Rochester Advantage - State of the City 2013 The Rochester Advantage - State of the City 2013
The Rochester Advantage - State of the City 2013 Karen Pollard, CEcD, EDP
291 visualizações19 slides

Destaque(20)

Classexpressions por Estrellita Panama
ClassexpressionsClassexpressions
Classexpressions
Estrellita Panama144 visualizações
Golden october por Dvc Tester
Golden octoberGolden october
Golden october
Dvc Tester99 visualizações
Tělesné modifikace v kyberpunku por mascha_dudu
Tělesné modifikace v kyberpunkuTělesné modifikace v kyberpunku
Tělesné modifikace v kyberpunku
mascha_dudu892 visualizações
The Rochester Advantage - State of the City 2013 por Karen Pollard, CEcD, EDP
The Rochester Advantage - State of the City 2013 The Rochester Advantage - State of the City 2013
The Rochester Advantage - State of the City 2013
Karen Pollard, CEcD, EDP291 visualizações
Oriflame - ulotka do katalogu 15/2013 por Klara Resto
Oriflame - ulotka do katalogu 15/2013Oriflame - ulotka do katalogu 15/2013
Oriflame - ulotka do katalogu 15/2013
Klara Resto1.7K visualizações
ผลงานสัปดาห์ วันที่ ๔ ๑๐ ก.ค. 56 por Chalerm Pon
ผลงานสัปดาห์ วันที่ ๔ ๑๐ ก.ค. 56ผลงานสัปดาห์ วันที่ ๔ ๑๐ ก.ค. 56
ผลงานสัปดาห์ วันที่ ๔ ๑๐ ก.ค. 56
Chalerm Pon204 visualizações
Katalog Oriflame 13/2013 por Klara Resto
Katalog Oriflame 13/2013Katalog Oriflame 13/2013
Katalog Oriflame 13/2013
Klara Resto2.1K visualizações
Granite Ridge Tax Increment Financing Plan por Karen Pollard, CEcD, EDP
Granite Ridge Tax Increment Financing PlanGranite Ridge Tax Increment Financing Plan
Granite Ridge Tax Increment Financing Plan
Karen Pollard, CEcD, EDP327 visualizações
共働き・子持ちの夫婦がコワーキングスペース運営をしてるワケ por Kojiro Fukazawa
共働き・子持ちの夫婦がコワーキングスペース運営をしてるワケ共働き・子持ちの夫婦がコワーキングスペース運営をしてるワケ
共働き・子持ちの夫婦がコワーキングスペース運営をしてるワケ
Kojiro Fukazawa1.8K visualizações
Final project por Jessie Seeley
Final projectFinal project
Final project
Jessie Seeley182 visualizações
A computadora por Davidperrydavid
A computadoraA computadora
A computadora
Davidperrydavid184 visualizações
7 SS -- Ancient Chinese Civilizations (Chapter 4.1) por Anthony_Maiorano
7 SS -- Ancient Chinese Civilizations (Chapter 4.1)7 SS -- Ancient Chinese Civilizations (Chapter 4.1)
7 SS -- Ancient Chinese Civilizations (Chapter 4.1)
Anthony_Maiorano1.5K visualizações
Реформа налоговых органов республики казахстан por nukaykan
Реформа налоговых органов республики казахстанРеформа налоговых органов республики казахстан
Реформа налоговых органов республики казахстан
nukaykan351 visualizações
Ulotka c13 2 por Klara Resto
Ulotka c13 2Ulotka c13 2
Ulotka c13 2
Klara Resto581 visualizações
Presentazione socialwork por Matteo V Ceccolini
Presentazione socialworkPresentazione socialwork
Presentazione socialwork
Matteo V Ceccolini318 visualizações
καλή αποκριά! por Anastasia Poimenidou
καλή αποκριά!καλή αποκριά!
καλή αποκριά!
Anastasia Poimenidou398 visualizações
Revenue Models por Tudor Ice Company
Revenue ModelsRevenue Models
Revenue Models
Tudor Ice Company197 visualizações

Similar a Klon upsr set 3

MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014 por
MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014
MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014Orait Boss
498 visualizações12 slides
K1 julai2014 por
K1  julai2014K1  julai2014
K1 julai2014amierulkaramah
253 visualizações19 slides
Latih tubi 1 por
Latih tubi 1Latih tubi 1
Latih tubi 1Khairiah Abdul Kadir
780 visualizações17 slides
Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015 por
Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015
Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015Aziz Mamat
1.6K visualizações20 slides
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR por
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRKertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRar-rifke.com
32.1K visualizações11 slides
Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017 por
Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017
Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017Azalea
174 visualizações11 slides

Similar a Klon upsr set 3 (20)

MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014 por Orait Boss
MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014
MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014
Orait Boss498 visualizações
K1 julai2014 por amierulkaramah
K1  julai2014K1  julai2014
K1 julai2014
amierulkaramah253 visualizações
Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015 por Aziz Mamat
Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015
Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015
Aziz Mamat1.6K visualizações
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR por ar-rifke.com
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRKertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
ar-rifke.com32.1K visualizações
Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017 por Azalea
Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017
Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017
Azalea174 visualizações
Kertas Ujian Matematik Kertas 1 Tahun 5 KSSR por ar-rifke.com
Kertas Ujian Matematik Kertas 1 Tahun 5 KSSRKertas Ujian Matematik Kertas 1 Tahun 5 KSSR
Kertas Ujian Matematik Kertas 1 Tahun 5 KSSR
ar-rifke.com33.2K visualizações
Ujian diagnostik m3 t6 k1 por penaabadi1979
Ujian diagnostik m3 t6 k1Ujian diagnostik m3 t6 k1
Ujian diagnostik m3 t6 k1
penaabadi197999 visualizações
Set 1 por share with me
Set 1Set 1
Set 1
share with me540 visualizações
Matematik Trial Kelantan K1 2016 por Mohd Asrul Yahya
Matematik Trial Kelantan K1 2016Matematik Trial Kelantan K1 2016
Matematik Trial Kelantan K1 2016
Mohd Asrul Yahya208 visualizações
Set 1 por Syuk Mohd
Set 1Set 1
Set 1
Syuk Mohd222 visualizações
upsr matematik (A) por Sofia Mahmood
upsr matematik (A)upsr matematik (A)
upsr matematik (A)
Sofia Mahmood342 visualizações
Klon upsr set 4 kertas 1 por Khairiah Abdul Kadir
Klon upsr set 4 kertas 1Klon upsr set 4 kertas 1
Klon upsr set 4 kertas 1
Khairiah Abdul Kadir1.3K visualizações
Set 2 por share with me
Set 2Set 2
Set 2
share with me1.7K visualizações
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (00) por IMSHA LEARNING
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (00)Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (00)
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (00)
IMSHA LEARNING811 visualizações
Mt thn 4 kertas 1 por Wan Fairuz
Mt thn 4 kertas 1Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1
Wan Fairuz130 visualizações
Mt thn 4 kertas 1 por Nor Ashraf
Mt thn 4 kertas 1Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1
Nor Ashraf323 visualizações
Mt thn 4 kertas 1 (3) por Sarinah Salleh
Mt thn 4 kertas 1 (3)Mt thn 4 kertas 1 (3)
Mt thn 4 kertas 1 (3)
Sarinah Salleh44 visualizações
Ujian mac matematik tahun wahida por Norwahidah Rashid
Ujian mac matematik tahun wahidaUjian mac matematik tahun wahida
Ujian mac matematik tahun wahida
Norwahidah Rashid44 visualizações
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01) por IMSHA LEARNING
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)
IMSHA LEARNING578 visualizações

Mais de Khairiah Abdul Kadir

Klon upsr set 2 por
Klon upsr set 2 Klon upsr set 2
Klon upsr set 2 Khairiah Abdul Kadir
631 visualizações24 slides
Klon upsr set 1 por
Klon upsr set 1 Klon upsr set 1
Klon upsr set 1 Khairiah Abdul Kadir
1.5K visualizações29 slides
Klon upsr set 3 por
Klon upsr set 3 Klon upsr set 3
Klon upsr set 3 Khairiah Abdul Kadir
881 visualizações21 slides
Happy teachers day por
Happy teachers dayHappy teachers day
Happy teachers dayKhairiah Abdul Kadir
591 visualizações1 slide
Rancangan harian matematik tahun 6 pdf por
Rancangan harian matematik tahun 6 pdfRancangan harian matematik tahun 6 pdf
Rancangan harian matematik tahun 6 pdfKhairiah Abdul Kadir
14.7K visualizações92 slides
Rancangan harian matematik tahun 6 por
Rancangan harian matematik tahun 6Rancangan harian matematik tahun 6
Rancangan harian matematik tahun 6Khairiah Abdul Kadir
10.1K visualizações92 slides

Mais de Khairiah Abdul Kadir(20)

Rancangan harian matematik tahun 6 pdf por Khairiah Abdul Kadir
Rancangan harian matematik tahun 6 pdfRancangan harian matematik tahun 6 pdf
Rancangan harian matematik tahun 6 pdf
Khairiah Abdul Kadir14.7K visualizações
Rancangan harian matematik tahun 6 por Khairiah Abdul Kadir
Rancangan harian matematik tahun 6Rancangan harian matematik tahun 6
Rancangan harian matematik tahun 6
Khairiah Abdul Kadir10.1K visualizações
Refleksi mikro dan makro kdp 3026 khairiah binti abdul kadir d20121061507 por Khairiah Abdul Kadir
Refleksi mikro dan makro kdp 3026 khairiah binti abdul kadir d20121061507Refleksi mikro dan makro kdp 3026 khairiah binti abdul kadir d20121061507
Refleksi mikro dan makro kdp 3026 khairiah binti abdul kadir d20121061507
Khairiah Abdul Kadir1.1K visualizações
6. pertukaran unit isipadu cecair por Khairiah Abdul Kadir
6. pertukaran unit isipadu cecair6. pertukaran unit isipadu cecair
6. pertukaran unit isipadu cecair
Khairiah Abdul Kadir4.9K visualizações
Kertas 2 isipadu cecair por Khairiah Abdul Kadir
Kertas 2  isipadu cecairKertas 2  isipadu cecair
Kertas 2 isipadu cecair
Khairiah Abdul Kadir2.4K visualizações
Kertas 2 ukuran panjang por Khairiah Abdul Kadir
Kertas 2  ukuran panjangKertas 2  ukuran panjang
Kertas 2 ukuran panjang
Khairiah Abdul Kadir4.6K visualizações
6. pertukaran unit ukuran panjang por Khairiah Abdul Kadir
6. pertukaran unit ukuran panjang6. pertukaran unit ukuran panjang
6. pertukaran unit ukuran panjang
Khairiah Abdul Kadir10.5K visualizações
Instrumen ujian pra protim tahun 4(2013) bm por Khairiah Abdul Kadir
Instrumen ujian pra protim tahun 4(2013) bmInstrumen ujian pra protim tahun 4(2013) bm
Instrumen ujian pra protim tahun 4(2013) bm
Khairiah Abdul Kadir1.5K visualizações
Instrumen ujian pra protim tahun 5(2013) bm por Khairiah Abdul Kadir
Instrumen ujian pra protim tahun 5(2013) bmInstrumen ujian pra protim tahun 5(2013) bm
Instrumen ujian pra protim tahun 5(2013) bm
Khairiah Abdul Kadir1.1K visualizações
Instrumen ujian pra protim tahun 6(2013) bm por Khairiah Abdul Kadir
Instrumen ujian pra protim tahun 6(2013) bmInstrumen ujian pra protim tahun 6(2013) bm
Instrumen ujian pra protim tahun 6(2013) bm
Khairiah Abdul Kadir1K visualizações
Modul protim 2013 (edisi 3) por Khairiah Abdul Kadir
Modul protim 2013 (edisi 3)Modul protim 2013 (edisi 3)
Modul protim 2013 (edisi 3)
Khairiah Abdul Kadir838 visualizações
Masa dan waktu set 4 por Khairiah Abdul Kadir
Masa dan waktu set 4Masa dan waktu set 4
Masa dan waktu set 4
Khairiah Abdul Kadir14.3K visualizações
Masa dan waktu set 3 por Khairiah Abdul Kadir
Masa dan waktu set 3Masa dan waktu set 3
Masa dan waktu set 3
Khairiah Abdul Kadir13.8K visualizações

Klon upsr set 3

 • 1. KOLEKSI KLON UPSR SET 3 UNIT KURIKULUM-KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 1 NAMA : TARIKH : KERTAS : 2 ARAHAN : JAWAB SEMUA SOALAN. 1 72 813 + 543 = 2 64 537 + 893 = 3 Sebuah tangki mengandungi 20 l 15 ml air. Suzy menuangkan air sebanyak 950 ml daripada sebuah bekas ke dalam tangki itu. Hitungkan isi padu air, dalam ml, dalam tangki itu sekarang. 4 Rajah 1 menunjukkan isi padu air soya dalam dua bekas, W dan X.
 • 2. KOLEKSI KLON UPSR SET 3 UNIT KURIKULUM-KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 2 Rajah 1 daripada air soya dalam bekas W dan daripada air soya dalam bekas X dituang keluar. Berapakah jumlah isi padu air soya, dalam l, yang dituang keluar daripada kedua-dua bekas itu? 5 Tukarkan kepada nombor bercampur. 6 Suraya membeli 3 helai baju yang sama dengan harga RM12 sehelai dan sehelai seluar yang berharga RM19. Berapakah jumlah harga bagi barang-barang yang dibeli oleh Suraya? 7 Hitung 12% daripada 450. 8 Rajah 2 menunjukkan koleksi tiga jenis bentuk. Rajah 2 Hitung peratusan bentuk daripada seluruh koleksi itu.
 • 3. KOLEKSI KLON UPSR SET 3 UNIT KURIKULUM-KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 3 9 Rajah 3 menunjukkan kalendar bagi bulan Januari 2004. Rajah 3 (a) Nyatakan tarikh bagi hari Ahad kelima bulan itu. (b) Nyatakan hari terakhir bagi bulan itu. 10 Sejumlah 240 orang murid mengadakan lawatan sambil belajar dengan menaiki bas yang disewa. Setiap bas membawa 30 orang murid. Berapakah bilangan bas yang disewa? 11 5 428 - 45 = 12 Bundarkan 75 514 kepada puluh ribu yang terdekat. 13 12.0 kg - 9.09 kg =
 • 4. KOLEKSI KLON UPSR SET 3 UNIT KURIKULUM-KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 4 14 Rajah 4 di bawah menunjukkan kedudukan P, Q dan R. Rajah 4 Berapakah beza jarak di antara PQ dengan QR? 15 Jadual 1 menunjukkan bilangan kelapa yang dipetik oleh Pak Raimi dalam tempoh 3 hari. Jadual 1 Hitung purata bilangan kelapa yang dipetik dalam sehari. 16 Jadual 2 menunjukkan ciri-ciri sebuah bentuk tiga matra. Jadual 2 Namakan bentuk tiga matra itu. 17 606 x 30 =
 • 5. KOLEKSI KLON UPSR SET 3 UNIT KURIKULUM-KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 5 18 Rajah 5 menunjukkan dua buah segiempat sama JKLM dan PQRS. Rajah 5 Hitungkan perimeter kawasan berlorek. 19 2 772 - 1 936 ÷ 22 = 20 4.53 + 17.6 =
 • 6. KOLEKSI KLON UPSR SET 3 UNIT KURIKULUM-KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 6 KERTAS 1 1 Jadual 1 menunjukkan senarai harga bagi 3 barang di 4 buah kedai, J, K, L d Jadual 1 Zul membeli 3 barang tersebut dari sebuah kedai itu. Zul membayar RM50 da baki RM21.60.Di kedai yang manakah Zul membeli barang-barang itu? A J B K C L D M 2 Jadual 2 ialah bil tidak lengkap yang menunjukkan barang-barang yang dib Jadual 2 Jika jumlah harga bagi sardin dan gula adalah sama, berapakah harga bag gula? A RM1.25 B RM2.50 C RM5.00 D RM10.00 3 Rajah 1 menunjukkan 3 buah pepejal S, T dan U.
 • 7. KOLEKSI KLON UPSR SET 3 UNIT KURIKULUM-KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 7 Rajah 1 Isi padu S ialah daripada isi padu T. Isi padu U ialah 3 kali isi padu S.Hitung ju dalam m3, ketiga-tiga pepejal itu. A 40.32 B 20.16 C 9.6 D 7.68 4 Jadual 3 menunjukkan wang simpanan 3 orang murid. Jadual 3 Wang simpanan Kadir pula adalah sama dengan daripada purata simpana murid di atas.Berapakah simpanan Kadir? A RM480 B RM160 C RM120 D RM32
 • 8. KOLEKSI KLON UPSR SET 3 UNIT KURIKULUM-KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 8 5 Rajah 2 menunjukkan suatu kad nombor. 54 389 Antara yang berikut, yang manakah nilai tempat bagi digit yang paling kecil itu? A Sa B Puluh C Ratus D Ribu 6 Sebuah syarikat jualan kereta dapat menjual 6 350 buah kereta dalam masa setahun. Anggarkan jumlah jualan dalam masa 10 tahun. A 60 000 hingga 70 000 B 50 000 hingga 60 000 C 40 000 hingga 50 000 D 6 000 hingga 7 000 7 Sebuah peneraju Syarikat Kontraktor Perumahan memerlukan 12 386 ketul ba membina sebuah rumah banglo. Anggarkan jumlah batu bata bagi membin rumah yang sama. A 72 000 hingga 82 000 B 82 000 hingga 92 000 C 720 000 hingga 820 000 D 820 000 hingga 920 000 8 Jadual yang manakah mewakili jumlah RM38.15? A
 • 9. KOLEKSI KLON UPSR SET 3 UNIT KURIKULUM-KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 9 B C D 9 Rajah 3 menunjukkan satu tanda harga sepasang kasut. Antara yang berikut, yang manakah mempunyai hasil tambah yang sama d harga sepasang kasut itu? A RM100 + RM90 + 40 sen + 50 sen B RM100 + RM90 + 40 sen + 5 sen C RM100 + RM9 + 40 sen + 5 sen D RM10 + RM9 + 40 sen + 50 sen
 • 10. KOLEKSI KLON UPSR SET 3 UNIT KURIKULUM-KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 10 10 RM728 ÷ 16 = A 4 keping RM10 + 4 keping RM1 + 2 keping 50 sen B 4 keping RM10 + 5 keping RM1 + 2 keping 50 sen C 4 keping RM10 + 2 keping RM5 + 1 keping 50 sen D 4 keping RM10 + 4 keping RM1 + 3 keping 50 sen 12 5 654 300 + 131 600 + 54 100 A 0.58 juta B 0.584 juta C 5.84 juta D 5.9 juta 13 Antara yang berikut, yang manakah dibundarkan betul kepada pu terdekat? A 3 608 241 ---> 3 600 000 B 4 567 032 ---> 4 560 000 C 6 135 780 ---> 6 140 000 D 8 754 321 ---> 8 754 000 14 Rajah 5 menunjukkan dua kad nombor. 18 756 129 348 Rajah 5 Cari hasil darab bagi nilai digit 5 dan nilai digit 9. A 450 000 B 45 000 C 4 500 D 450
 • 11. KOLEKSI KLON UPSR SET 3 UNIT KURIKULUM-KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 11 16 Jadual 4 menunjukkan bilangan guli yang dimiliki oleh empat orang murid. Jadual 4 Berapakah pecahan guli Suraya daripada jumlah keseluruhan guli mereka itu? A B C D 17 6 jam 8 minit - 2 jam = A 3 jam 28 minit B 3 jam 38 minit C 4 jam 22 minit D 4 jam 50 minit 18 RM13.95 + RM4.80 - (RM6.10 + 70 sen) = A RM7.15 B RM10.95 C RM11.95 D RM13.35
 • 12. KOLEKSI KLON UPSR SET 3 UNIT KURIKULUM-KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 12 19 Seorang pencuci motosikal mampu mencuci 20 buah motosikal sehari. Dia menggunakan antara 250 l hingga 350 l air setiap hari. Berapakah anggaran, dalam l, air yang digunakan untuk membasuh motosikal dalam masa 1 minggu? A 1 400 B 1 600 C 2 300 D 2 500 20 Anggaran hasil darab 6 219 dengan 84 ialah antara A 40 ribu hingga 50 ribu B 50 ribu hingga 60 ribu C 400 ribu hingga 500 ribu D 500 ribu hingga 600 ribu 21 Antara berikut, yang manakah paling hampir kepada 6 km? A 5 km B 5 km C 6 km D 6 km 22 16.3 kg + 34.25 kg + 8 000 g = A 50.8 kg B 58 kg C 58.05 kg D 58.55 kg
 • 13. KOLEKSI KLON UPSR SET 3 UNIT KURIKULUM-KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 13 23 Rajah 7 menunjukkan gabungan bentuk kubus W dan kuboid X. Rajah 7 Hitung isi padu, dalam cm3, seluruh rajah itu. A 117 B 90 C 56 D 27 24 2 196 x 9 ÷ 18 = A 1 098 B 1 809 C 1 908 D 4 392 25 daripada 17 tahun ialah A 5 ahun 11 bulan B 5 tahun 10 bulan C 5 tahun 9 bulan tD 5 tahun 8 bulan 26 Jadual 5 menunjukkan bayaran bil Mahadi yang tidak lengkap.
 • 14. KOLEKSI KLON UPSR SET 3 UNIT KURIKULUM-KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 14 Jadual 5 Jika wang yang ada pada Mahadi ialah RM350, berapa peratuskah harga jam daripada jumlah wang yang ada? A 10 B 15 C 18 D 20 27 Rajah 8 menunjukkan sebuah segi tiga yang dibina dengan seutas tali. Rajah 8 Antara bentuk berikut, yang manakah boleh dibina dengan menggunakan tali yang sama itu? A
 • 15. KOLEKSI KLON UPSR SET 3 UNIT KURIKULUM-KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 15 B C D 28 Rajah 9 menunjukkan gabungan bentuk dua buah segi empat sama dan sebuah segi tiga. WXYZ ialah garis lurus. Rajah 9 Hitung luas, dalam cm2, seluruh rajah itu. ( A 86 B 92
 • 16. KOLEKSI KLON UPSR SET 3 UNIT KURIKULUM-KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 16 C 102 D 116 [ 29 Penukaran yang manakah betul? A 0.407 kg = 47 g B 4.07 kg = 4 070 g C 4.7 kg = 4 007 g D 40.7 kg = 4 700 g 30 Antara jisim berikut, yang manakah paling berat? ( A 0.001 kg B 0.1 kg C 10 g D 1 g 31 4.36 km + 50 m + 3 km 90 m = A 8 310 m B 8 210 m C 7 986 m D 7 500 m 32 Rajah 10 ialah piktograf yang menunjukkan jualan jam dalam masa 4 hari.
 • 17. KOLEKSI KLON UPSR SET 3 UNIT KURIKULUM-KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 17 Rajah 10 Jumlah jualan untuk 4 hari ialah RM456. Hitung harga sebuah jam. A RM9.50 B RM9.70 C RM28.50 D RM29.00 33 Rajah 11 menunjukkan waktu dalam sistem 24 jam. Rajah 11 Tukarkan waktu itu dalam sistem 12 jam. ( A 10.09 p.m. B 10.09 a.m. C 2.09 p.m. D 2.09 a.m. 34 Rajah 12 menunjukkan sebuah bekas berbentuk kuboid yang berisi air. Luas tapak kuboid itu ialah 25 cm2.
 • 18. KOLEKSI KLON UPSR SET 3 UNIT KURIKULUM-KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 18 Rajah 12 Isi padu air di dalam bekas itu adalah sama dengan isi padu kubus yang bersisi 5 cm. Hitungkan nilai t. A 5 B 10 C 15 D 20 35 Puan Siti memelihara 10 000 ekor ayam. 3 970 ekor daripadanya sudah bertelur. Ayam yang tidak bertelur itu dimasukkan sama banyak ke dalam 6 buah reban. Berapakah jumlah ayam dalam 4 buah reban? A 4 020 B 1 005 C 420 D 402 36 Shahrul ada 1 696 ekor ayam. Dia menjual 496 ekor ayam itu. Dia membahagi sama banyak bakinya ke dalam 8 reban. Berapakah jumlah bilangan ayam dalam 4 reban?
 • 19. KOLEKSI KLON UPSR SET 3 UNIT KURIKULUM-KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 19 A 150 B 175 C 410 D 600 37 Antara berikut, pertukaran yang manakah benar? A 9 020 ml = 90.2 l B 9 020 ml = 9.2 l C 902 ml = 9.02 l D 902 ml = 0.902 l 38 Rajah 13 menunjukkan masa pada suatu pagi. Rajah 13 Muka jam yang manakah menunjukkan waktu setengah jam selepas waktu yang ditunjukkan dalam Rajah 13?) A
 • 20. KOLEKSI KLON UPSR SET 3 UNIT KURIKULUM-KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 20 B C D 39 Di dalam sebuah taman perumahan terdapat 4 800 orang penduduk. daripada penduduk itu orang tua. daripada baki penduduk itu orang dewasa dan selebihnya kanak- kanak. Berapakah jumlah kanak-kanak? A 1 400 B 1 600 C 2 800 D 3 200 40 Jadual 6 menunjukkan ciri-ciri 4 buah pepejal.
 • 21. KOLEKSI KLON UPSR SET 3 UNIT KURIKULUM-KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 21 Jadual 6 Antara pepejal berikut, yang manakah cirinya silap dicatatkan? A Kon B Kubus C Silinder D Piramid tapak segi empat sama