O slideshow foi denunciado.

x quang hội chứng nhu mô phổi

25

Compartilhar

Carregando em…3
×
1 de 95
1 de 95

Mais Conteúdo rRelacionado

Livros relacionados

Gratuito durante 14 dias do Scribd

Ver tudo

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 14 dias do Scribd

Ver tudo

x quang hội chứng nhu mô phổi

 1. 1. October 31, 2014 1 CHAÅN ÑOAÙN HÌNH AÛNH HOÄI CHÖÙNG NHU MOÂ BS.NGUYEÃN QUYÙ KHOAÙNG BS.NGUYEÃN QUANG TROÏNG
 2. 2. 2October 31, 2014 DAØN BAØI Ñònh nghóa. Boùng môø troøn ñôn ñoäc. Nhöõng boùng môø troøn raûi raùc. Nhöõng boùng daïng hang. Nhöõng boùng saùng coù vieàn roõ. Nhöõng boùng saùng lan toûa hoaëc khu truù. Ñoùng voâi trong phoåi. Keát luaän.
 3. 3. 3October 31, 2014 DAØN BAØI Ñònh nghóa. Boùng môø troøn ñôn ñoäc. Nhöõng boùng môø troøn raûi raùc. Nhöõng boùng daïng hang. Nhöõng boùng saùng coù vieàn roõ. Nhöõng boùng saùng lan toûa hoaëc khu truù. Ñoùng voâi trong phoåi. Keát luaän.
 4. 4. 4October 31, 2014 ÑÒNH NGHÓA Hoäi chöùng nhu moâ bao goàm nhöõng daáu hieäu X quang dieãn taû nhöõõng toån thöông nhu moâ bieåu hieän qua 6 loaïi hình aûnh: 1.Ñoám môø troøn ñôn ñoäc,ñöôøng kính > 3cm. 2.Nhieàu ñoám môø troøn,ñöôøng kính > 3cm. 3.Nhöõng boùng daïng hang: Aùp xe,hang lao,K hoaïi töû. 4.Nhöõng boùng saùng coù vieàn roõ (bong boùng,keùn khí). 5.Boùng saùng lan toûa (khí pheá thuõng),hoaëc khu truù (öù khí). 6.Nhöõng ñoám voâi trong nhu moâ. Ba daáu hieäu xaùc ñònh toån thöông ñoù naèm trong nhu moâ phoåi: 1.Duø tö theá naøo,toån thöông cuõng ñöôïc bao quanh bôûi nhu moâ phoåi. 2.Goùc Bernou < 900. 3.Maïch maùu phoåi giaûm khaåu kính vaø soá löôïng trong vuøng phoåi saùng.
 5. 5. 5October 31, 2014 DAØN BAØI Ñònh nghóa. Boùng môø troøn ñôn ñoäc. Nhöõng boùng môø troøn raûi raùc. Nhöõng boùng daïng hang. Nhöõng boùng saùng coù vieàn roõ. Nhöõng boùng saùng lan toûa hoaëc khu truù. Ñoùng voâi trong phoåi. Keát luaän.
 6. 6. 6October 31, 2014 BOÙNG MÔØ TROØN ÑÔN ÑOÄC Coù 8 ñaëc tính: 1.Kích thöôùc: Khi D>4cm  K Coù 2 ngoaïi leä:Nang “hydatique” Phoåi caùch ly (Seùquestration pulmonaire). 2.Ñöôøng vieàn: -Bôø nhaün,trôn laùng  Thöôøng laønh tính. -Bôø hình gai (spiculated),hình ña cung hoaëc môø nhoøe  Thöôøng aùc tính. 3.Voâi hoùa beân trong: -Voâi hoùa toaøn boä,voâi hoùa trung taâm,voâi hoùa daïng baép rang, voâi hoùa ñoàng taâm  Thöôøng laønh tính. -Voâi hoùa laám taám hoaëc leäch taâm  Thöôøng aùc tính. Weissleder et al.Diagnostic Imaging Expert.1998 Sat Sharma, MD et al.Lung Cancer, Non-Small Cell.Last Updated: January 15, 2003
 7. 7. 7October 31, 2014 BOÙNG MÔØ TROØN ÑÔN ÑOÄC PHOÅI CAÙCH LY-PULMONARY SEQUESTRATION
 8. 8. 8October 31, 2014 Intralobar Extralobar Lieân quan vôùi phoåi Naèm trong maøng phoåi chung Coù maøng phoåi rieâng TM hoài löu TM phoåi TM heä thoáng Vò trí Phoåi (T):60-70 % Phoåi (T):90% Baát thöôøng keát hôïp Hieám Thöôøng Tuoåi luùc chaån ñoaùn 50% tröôùc 20 tuoåi 60% tröôùc 1 tuoåi Tyû leä Nam/Nöõ Nam/Nöõ = 1:1 Nam/Nöõ = 8:1 Boäi nhieãm Thöôøng Hieám 18/35 BOÙNG MÔØ TROØN ÑÔN ÑOÄC PHOÅI CAÙCH LY - PULMONARY SEQUESTRATION
 9. 9. 9October 31, 2014 BOÙNG MÔØ TROØN ÑÔN ÑOÄC PHOÅI CAÙCH LY - PULMONARY SEQUESTRATION INTRALOBAR EXTRALOBAR
 10. 10. 10October 31, 2014 BOÙNG MÔØ TROØN ÑÔN ÑOÄC PHOÅI CAÙCH LY-INTRALOBAR PULMONARY SEQUESTRATION Beù trai 6 tuoåi,Vieâm phoåi thuøy döôùi (P) nhieàu laàn.CTangiogram:Ñoâng ñaëc ñaùy phoåi (P) vôùi maïch maùu lôùn ôû trung taâm. Maïch maùu naøy xuaát phaùt töø döôùi cô hoaønh.
 11. 11. 11October 31, 2014 BOÙNG MÔØ TROØN ÑÔN ÑOÄC PHOÅI CAÙCH LY-INTRALOBAR PULMONARY SEQUESTRATION CT angiogram: Ñoäng maïch nuoâi xuaát phaùt töø ñoäng maïch thaân taïng (muõi teân) vaø Tónh maïch hoài löu trôû veà tónh maïch phoåi.
 12. 12. 12October 31, 2014 BOÙNG MÔØ TROØN ÑÔN ÑOÄC PHOÅI CAÙCH LY-INTRALOBAR PULMONARY SEQUESTRATION Volume-render reformatted images (CT scanner):Ñoäng maïch nuoâi xuaát phaùt töø ñoäng maïch thaân taïng. Moå: Intralobar Sequestration.
 13. 13. 13October 31, 2014 BOÙNG MÔØ TROØN ÑÔN ÑOÄC Weissleder et al.Diagnostic Imaging Expert.1998
 14. 14. 14October 31, 2014 BOÙNG MÔØ TROØN ÑÔN ÑOÄC Bôø nhaün ñeàu: Laønh tính Bôø daïng gai:AÙc tính D.Anthoine.L’Imagerie Thoracique
 15. 15. 15October 31, 2014 BOÙNG MÔØ TROØN ÑÔN ÑOÄC BRONCHOGENIC CARCINOMA Weissleder et al.Diagnostic Imaging Expert.1998
 16. 16. 16October 31, 2014 BOÙNG MÔØ TROØN ÑÔN ÑOÄC Bôø daïng gai  Aùc tính Alain Blum.Scanographie volumique multicoupe.MASSON.
 17. 17. 17October 31, 2014 BOÙNG MÔØ TROØN ÑÔN ÑOÄC 4.Thôøi gian nhaân ñoâi theå tích: -Neáu noát môø nhaân ñoâi theå tích trong voøng 1 thaùng: Toån thöông thöôøng laø nhieãm truøng, lymphoma hoaëc di caên phaùt trieån nhanh. -Neáu noát môø nhaân ñoâi theå tích trong voøng 1 thaùng ñeán 1 naêm: Toån thöông thöôøng laø aùc tính. -Neáu noát môø khoâng thay ñoåi theå tích sau 2 naêm: Toån thöông thöôøng laø laønh tính. (X quang qui öôùc: Söï gia taêng ¼ ñöôøng kính töông ñöông vôùi söï nhaân ñoâi theå tích (ví duï:khi noát môø taêng ñöôøng kính töø 1cm leân 1,25cm). Söï gia taêng gaáp ñoâi ñöôøng kính töông ñöông vôùi söï nhaân 8 laàn theå tích (ví duï:khi noát môø taêng ñöôøng kính töø 1cm leân 2cm).Vôùi MSCT: Hình aûnh taùi taïo 3 chieàu giuùp ño chính xaùc theå tích noát môø). Sanjay Manocha, MD et al.Solitary Pulmonary Nodule.Last Updated: January 15, 2003
 18. 18. 18October 31, 2014 BOÙNG MÔØ TROØN ÑÔN ÑOÄC 5.Söï taêng ñaäm ñoä sau chích thuoác caûn quang: -Neáu boùng môø taêng ñaäm ñoä sau chích caûn quang > 20HU :ñoù laø toån thöông aùc tính (Se:98%,Sp:73% - Swensen,1996). 6.Neáu boùng môø taïo hang: -Vaùch hang daøy < 4mm: 95% toån thöông laø laønh tính. -Vaùch hang daøy > 15mm: 85% toån thöông laø aùc tính. 7.Nhöõng toån thöông keát hôïp: -Rigler notch sign: Choã loõm ôû moät beân boùng môø töông öùng vôùi maïch maùu ñi vaøo nuoâi boùng môø  Thöôøng aùc tính. -Co keùo maøng phoåi  Thöôøng aùc tính. 8. Nguy cô aùc tính taêng theo löùa tuoåi: -3% ôû löùa tuoåi 35-39. -15% ôû löùa tuoåi 40-49. -43% ôû löùa tuoåi 50-59. ->50% ôû löùa tuoåi >60. Weissleder et al.Diagnostic Imaging Expert.1998 Sat Sharma, MD et al.Lung Cancer, Non-Small Cell.Last Updated: January 15, 2003
 19. 19. 19October 31, 2014 BOÙNG MÔØ TROØN ÑÔN ÑOÄC Bôø daïng gai,co keùo maøng phoåi, Rigler notch sign Bronchogenic carcinoma / Emphysema Joseph K.T.Lee. Lee computed body tomography with MRI correlation. 1998
 20. 20. 20October 31, 2014 BOÙNG MÔØ TROØN ÑÔN ÑOÄC Bôø daïng gai,co keùo maøng phoåi Bronchogenic carcinoma
 21. 21. 21October 31, 2014 BOÙNG MÔØ TROØN ÑÔN ÑOÄC Le nodule pulmonaire aø l’heure du deùpistage. G.Ferretti et al.JFR 2003. Noát ñôn ñoäc phoåi (P) vôùi calcification ôû trung taâm:TUBERCULOMA
 22. 22. 22October 31, 2014 BOÙNG MÔØ TROØN ÑÔN ÑOÄC Le nodule pulmonaire aø l’heure du deùpistage. G.Ferretti et al.JFR 2003. Noát ñôn ñoäc phoåi (P) vôùi 3 ñaäm ñoä Calcification + Môõ + Moâ  HAMARTOMA Weissleder et al.Diagnostic Imaging Expert.1998
 23. 23. 23October 31, 2014 BOÙNG MÔØ TROØN ÑÔN ÑOÄC
 24. 24. 24October 31, 2014 BOÙNG MÔØ TROØN ÑÔN ÑOÄC Bôø khoâng ñeàu,calci hoaù laám taám Epidermoid carcinoma. Jacques Reùmy. Imagerie Thoracique.2003
 25. 25. 25October 31, 2014 BOÙNG MÔØ TROØN ÑÔN ÑOÄC BAÉT THUOÁC MAÏNH  AÙC TÍNH Abid Irshad, MD et al .Lung Cancer, Small Cell.Last Updated: May 9, 2003
 26. 26. 26October 31, 2014 BOÙNG MÔØ TROØN ÑÔN ÑOÄC A CAVITATING RIGHT LOWER LOBE SQUAMOUS CELL CARCINOMA Sat Sharma, MD et al.Lung Cancer, Non-Small Cell.Last Updated: January 15, 2003
 27. 27. 27October 31, 2014 BOÙNG MÔØ TROØN ÑÔN ÑOÄC U PHEÁ QUAÛN PHAÂN THUØY 2 PHOÅI (P) (BRONCHIOLOALVEOLAR CARCINOMA) Alain Blum.Scanographie volumique multicoupe.MASSON.
 28. 28. 28October 31, 2014 BOÙNG MÔØ TROØN ÑÔN ÑOÄC Jacques Reùmy. Imagerie Thoracique.2003 MSCT: Giuùp ñaùnh gía chính xaùc hình daùng vaø theå tích cuûa boùng môø.
 29. 29. 29October 31, 2014 BOÙNG MÔØ TROØN ÑÔN ÑOÄC Laùt caét coù beà daøy 1,25mm vaø taùi taïi coronal 2D,sagittal 2D: U PHEÁ QUAÛN PHAÂN THUØY 1-2 THUØY TREÂN PHOÅI (T) Alain Blum.Scanographie volumique multicoupe.MASSON.
 30. 30. 30October 31, 2014 BOÙNG MÔØ TROØN ÑÔN ÑOÄC U ÔÛ NGOAÏI VI PHOÅI (P) DI CAÊN CUNG SÖÔØN Alain Blum.Scanographie volumique multicoupe.MASSON.
 31. 31. 31October 31, 2014 BOÙNG MÔØ TROØN ÑÔN ÑOÄC Laùt caét daøy 2,5mm vaø taùi taïo coronal-2D: U PHEÁ QUAÛN-PHOÅI (pheá quaûn goác (P)). Alain Blum.Scanographie volumique multicoupe.MASSON.
 32. 32. 32October 31, 2014 DAØN BAØI Ñònh nghóa. Boùng môø troøn ñôn ñoäc. Nhöõng boùng môø troøn raûi raùc. Nhöõng boùng daïng hang. Nhöõng boùng saùng coù vieàn roõ. Nhöõng boùng saùng lan toûa hoaëc khu truù. Ñoùng voâi trong phoåi. Keát luaän.
 33. 33. 33October 31, 2014 NHÖÕNG BOÙNG MÔØ TROØN RAÛI RAÙC 1.K di caên  Hình bong boùng bay. 2.Nang Hydatique raûi raùc. 3.Nhieãm truøng huyeát do tuï caàu vaøng ôû treân phoåi.
 34. 34. 10/31/201434 UNG THƯ PHỔI THỨ PHÁT DI CĂN THEO ĐƯỜNG MÁU Di căn từ Testicular teratocarcinoma Sebastian Lange, MD et al. Radiology of Chest Diseases. 2nd Edition, 1998
 35. 35. 10/31/201435 UNG THƯ PHỔI THỨ PHÁT DI CĂN THEO ĐƯỜNG MÁU Di căn từ HCC Sanjeev Katyal, MD et al. Extrahepatic Metastases of Hepatocellular Carcinoma. Radiology. 2000;216:698-703. 6 tháng sau
 36. 36. 36October 31, 2014 NHÖÕNG BOÙNG MÔØ TROØN RAÛI RAÙC Lâcher de ballons (d'un cancer du corps utérin)
 37. 37. 37October 31, 2014 NHÖÕNG BOÙNG MÔØ TROØN RAÛI RAÙC Kystes hydatiques bilatéraux
 38. 38. 38October 31, 2014 NHÖÕNG BOÙNG MÔØ TROØN RAÛI RAÙC Kyste hydatique : aspect en "brioche à tête" typique.
 39. 39. 39October 31, 2014 DAØN BAØI Ñònh nghóa. Boùng môø troøn ñôn ñoäc. Nhöõng boùng môø troøn raûi raùc. Nhöõng boùng daïng hang. Nhöõng boùng saùng coù vieàn roõ. Nhöõng boùng saùng lan toûa hoaëc khu truù. Ñoùng voâi trong phoåi. Keát luaän.
 40. 40. 40October 31, 2014 NHÖÕNG BOÙNG DAÏNG HANG 1.Aùp-xe phoåi. 2.Hang lao. 3.Ung thö hoaïi töû. 4.Hình luïc laïc (Image en grelot).
 41. 41. 41October 31, 2014 NHÖÕNG BOÙNG DAÏNG HANG
 42. 42. HÌNH HANG (ABSCESS PHOÅI)
 43. 43. 43October 31, 2014 NHÖÕNG BOÙNG DAÏNG HANG AÙP-XE THUØY LÖÔÕI PHOÅI (T)
 44. 44. 44October 31, 2014 NHÖÕNG BOÙNG DAÏNG HANG AÙP-XE THUØY TREÂN PHOÅI (T)
 45. 45. 45October 31, 2014 NHÖÕNG BOÙNG DAÏNG HANG AÙP-XE PHOÅI
 46. 46. 46October 31, 2014 NHÖÕNG BOÙNG DAÏNG HANG HANG LAO
 47. 47. 47October 31, 2014 NHÖÕNG BOÙNG DAÏNG HANG HANG LAO
 48. 48. 48October 31, 2014 NHÖÕNG BOÙNG DAÏNG HANG HANG LAO
 49. 49. 49October 31, 2014 NHÖÕNG BOÙNG DAÏNG HANG
 50. 50. 50October 31, 2014 NHÖÕNG BOÙNG DAÏNG HANG
 51. 51. 51October 31, 2014 NHÖÕNG BOÙNG DAÏNG HANG ASPERGILLOME
 52. 52. 52October 31, 2014 NHÖÕNG BOÙNG DAÏNG HANG ASPERGILLOME
 53. 53. 53October 31, 2014 NHÖÕNG BOÙNG DAÏNG HANG UNG THÖ HOAÏI TÖÛ: TOMOGRAPHIE QUY ÖÔÙC COUPES 7&9cm.
 54. 54. 54October 31, 2014 DAØN BAØI Ñònh nghóa. Boùng môø troøn ñôn ñoäc. Nhöõng boùng môø troøn raûi raùc. Nhöõng boùng daïng hang. Nhöõng boùng saùng coù vieàn roõ. Nhöõng boùng saùng lan toûa hoaëc khu truù. Ñoùng voâi trong phoåi. Keát luaän.
 55. 55. 55October 31, 2014 NHÖÕNG BOÙNG SAÙNG COÙ VIEÀN ROÕ 1.Polykystose pulmonaire congeùnitale. 2.Chaán thöông  Keùn khí. 3.Nhieãm truøng (Tuï caàu). 4.Khí pheá thuõng: -Bong boùng trong phoåi (bulla). -Bong boùng saùt maøng phoåi taïng (bleb). -Tuùi khí (pneumatocele).
 56. 56. 56October 31, 2014 NHÖÕNG BOÙNG SAÙNG COÙ VIEÀN ROÕ
 57. 57. 57October 31, 2014 NHÖÕNG BOÙNG SAÙNG COÙ VIEÀN ROÕ BLEB VÔÕ TRAØN KHÍ MAØNG PHOÅI (Tomography quy öôùc)
 58. 58. 58October 31, 2014 NHÖÕNG BOÙNG SAÙNG COÙ VIEÀN ROÕ Bulle d'emphysème
 59. 59. 59October 31, 2014 NHÖÕNG BOÙNG SAÙNG COÙ VIEÀN ROÕ Volumineux kyste aérien droit
 60. 60. 60October 31, 2014 NHÖÕNG BOÙNG SAÙNG COÙ VIEÀN ROÕ Pneumatocèle aux 2 lobes supérieurs
 61. 61. 61October 31, 2014 NHÖÕNG BOÙNG SAÙNG COÙ VIEÀN ROÕ Grosse bulle d'emphysème du lobe supérieur gauche
 62. 62. 62October 31, 2014 NHÖÕNG BOÙNG SAÙNG COÙ VIEÀN ROÕ Emphysème polybulleux
 63. 63. 63October 31, 2014 NHÖÕNG BOÙNG SAÙNG COÙ VIEÀN ROÕ Emphysème bulleux congénital
 64. 64. 64October 31, 2014 DAØN BAØI Ñònh nghóa. Boùng môø troøn ñôn ñoäc. Nhöõng boùng môø troøn raûi raùc. Nhöõng boùng daïng hang. Nhöõng boùng saùng coù vieàn roõ. Nhöõng boùng saùng lan toûa hoaëc khu truù. Ñoùng voâi trong phoåi. Keát luaän.
 65. 65. 65October 31, 2014 NHÖÕNG BOÙNG SAÙNG KHU TRUÙ HOAËC LAN TOÛA 1.Boùng saùng khu truù do taéc pheá quaûn khoâng hoaøn toaøn. 2.Boùng saùng lan toả: Khí pheá thuõng (Emphysema) -COPD:Chronic Obstructive Pulmonary Disease. -Coù 2 daïng chính: +Khí pheá thuõng toaøn tieåu thuøy. +Khí pheá thuõng trung taâm tieåu thuøy.
 66. 66. 66October 31, 2014 NHÖÕNG BOÙNG SAÙNG KHU TRUÙ
 67. 67. October 31, 201467 NHÖÕNG HÌNH AÛNH GIAÙN TIEÁP Inspiration Expiration
 68. 68. October 31, 201468 NHÖÕNG HÌNH AÛNH GIAÙN TIEÁP Phim chuïp thì hít vaøo Phim chuïp thì thôû raÖÙ khí phoåi (T)Dò vaät pheá quaûn khoâng caûn quang (haït ñaäu phoäng).
 69. 69. KHÍ PHẾ THŨNG
 70. 70. KHÍ PHẾ THŨNG
 71. 71. Chẩn đoán khí phế thũng trên X quang quy ước: chiều cao phổi ≥ 29.9 mm, chiều cao vòm hoành phải trên phim thẳng < 1.5 cm, vòm hoành phải nằm dưới cung sườn 7 phía trước, tù góc sườn hoành, chiều cao vòm hoành phải trên phim nghiêng < 2.7 cm, khoảng sáng sau xương ức > 4.4 cm ở vị trí 3 cm dưới góc Louis (angle of Louis), góc ức-hoành ≥ 900.
 72. 72. 72October 31, 2014 NHÖÕNG BOÙNG SAÙNG LAN TOÛA KHÍ PHEÁ THUÕNG TOAØN TIEÅU THUØY KHÍ PHEÁ THUÕNG TRUNG TAÂM TIEÅU THUØY
 73. 73. HÌNH ẢNH KHÍ PHẾ THŨNG (EMPHYSEMA) Khí phế thũng được chia làm 3 loại:  Centrilobular emphysema (khí phế thũng trung tâm tiểu thuỳ): tổn thương ở các tiểu phế quản hô hấp ở trung tâm của chùm phế nang và vì thế biểu hiện ở phần trung tâm của tiểu thuỳ thứ cấp. Bệnh thường thấy ở người nghiện thuốc lá, và thường thấy ở phần trên phổi.  Panlobular emphysema (khí phế thũng toàn tiểu thuỳ): tổn thương tất cả các thành phần của chùm phế nang và vì thế biểu hiện ở toàn bộ tiểu thuỳ thứ cấp. Bệnh thường thấy ở người thiếu hụt α-1-antitrypsin, mặc dù cũng có thể thấy ở người nghiện thuốc lá, người già…  Paraseptal emphysema (khí phế thũng cận vách): tổn thương các tiểu thuỳ thứ cấp chủ yếu ở vùng ngoại vi phổi. Thường gây tràn khí màng phổi tiên phát (spontaneous pneumothorax).  Bulla (kén khí phổi): kén khí có thể hình thành với bất cứ type nào của khí phế thũng, nhưng thường gặp nhất với khí phế thũng cận vách hoặc trung tâm tiểu thuỳ. Kén khí điển hình thường nằm dưới màng phổi, có đường kính ≥ 1 cm, vách dày ≤ 1 mm. Kén khí có thể rất lớn, lúc đó nó được gọi là pneumatocele.
 74. 74. 74October 31, 2014 NHÖÕNG BOÙNG SAÙNG LAN TOÛA HOAËC KHU TRUÙ
 75. 75. Centrilobular emphysema Panlobular emphysema Paraseptal emphysema
 76. 76. Emphysème centrolobulaire et bulleux associés (aspect en "trous de mites").
 77. 77. Emphysème centrolobulaire et bulleux associés (aspect en "trous de mites").
 78. 78. Bullous emphysema
 79. 79. Pneumothorax droit et emphysème panlobulaire
 80. 80. 87October 31, 2014 DAØN BAØI Ñònh nghóa. Boùng môø troøn ñôn ñoäc. Nhöõng boùng môø troøn raûi raùc. Nhöõng boùng daïng hang. Nhöõng boùng saùng coù vieàn roõ. Nhöõng boùng saùng lan toûa hoaëc khu truù. Ñoùng voâi trong phoåi. Keát luaän.
 81. 81. 88October 31, 2014 ÑOÙNG VOÂI TRONG PHOÅI A.Ñôn ñoäc: -Lao (Tuberculoma). -Hamartoma. B.Raûi raùc: -Lao. -Naám. -Silicose. -Heùmosideùrose. -Di caên töø ung thö xöông (osteosarcoma,chondrosarcoma).
 82. 82. 89October 31, 2014 ÑOÙNG VOÂI TRONG PHOÅI
 83. 83. 92October 31, 2014 DAØN BAØI Ñònh nghóa. Boùng môø troøn ñôn ñoäc. Nhöõng boùng môø troøn raûi raùc. Nhöõng boùng daïng hang. Nhöõng boùng saùng coù vieàn roõ. Nhöõng boùng saùng lan toûa hoaëc khu truù. Ñoùng voâi trong phoåi. Keát luaän.
 84. 84. 93October 31, 2014 KEÁT LUAÄN Hoäi chöùng nhu moâ bao goàm nhieàu beänh lyù,caàn ñaëc bieät löu yù ñeán noát môø ñôn ñoäc ôû phoåi cuøng caùc ñaëc ñieåm ñeå phaân bieät laønh-aùc. CT khaûo saùt beänh lyù khí pheá thuõng toát hôn X quang quy öôùc.
 85. 85. October 31, 201494 CAÛM ÔN SÖÏ CHUÙ YÙ THEO DOÕI CUÛA QUYÙ BAÙC SÓ
 86. 86. 95 CAÛM ÔN SÖÏ CHUÙ YÙ THEO DOÕI CUÛA QUYÙ BAÙC SÓ

×