O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

เทคนิคการเล่าเรื่องดิจิทัล (Digital Storytelling Technique)

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 38 Anúncio

เทคนิคการเล่าเรื่องดิจิทัล (Digital Storytelling Technique)

ฝากติดตามกด Like  กด Love ❤️ กด Share ⤴️ ที่ https://www.facebook.com/TouchPoint.in.th/
------------------------------------------------------------------
ฝากกด Subscribe ช่อง YouTube TouchPoint ที่
https://www.youtube.com/c/TouchpointTH
------------------------------------------------------------------
เว็บไซต์
https://touchpoint.in.th/
------------------------------------------------------------------
ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย

ฝากติดตามกด Like  กด Love ❤️ กด Share ⤴️ ที่ https://www.facebook.com/TouchPoint.in.th/
------------------------------------------------------------------
ฝากกด Subscribe ช่อง YouTube TouchPoint ที่
https://www.youtube.com/c/TouchpointTH
------------------------------------------------------------------
เว็บไซต์
https://touchpoint.in.th/
------------------------------------------------------------------
ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Mais de Kridsanapong Lertbumroongchai (14)

Anúncio

Mais recentes (20)

เทคนิคการเล่าเรื่องดิจิทัล (Digital Storytelling Technique)

 1. 1. เทคนิคการเล่าเรื่องดิจิทัล ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบารุงชัย Digital Storytelling Technique Facebook.com/TouchPoint.in.th TouchPoint.in.th YouTube.com/c/TouchPointTH
 2. 2. Digital Storytelling เป็นการเล่าเรื่องเพื่อสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้อารมณ์ ความรู้สึก จินตนาการ และประสบการณ์ ไปยังผู้รับสาร ผ่านช่องทางดิจิทัล
 3. 3. ความสาคัญของเรื่องเล่า 4 ชี้แจงหรือบอกกล่าวข้อเท็จจริง 3 โน้มน้าวใจ 2 นาเสนอข้อมูลเหตุการณ์ 1 ถ่ายทอดจินตนาการ 5 ให้การศึกษา
 4. 4. การถ่ายทอดจินตนาการและความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีส่วนช่วยในการผ่อนคลายความตึงเครียด เช่น การเล่า เรื่องในนวนิยายวรรณคดี นิทาน เรื่องสั้นต่างๆ ถ่ายทอดจินตนาการ
 5. 5. เป็นการเปิดเผย นาเสนอเหตุการณ์ เรื่องราว ประสบการณ์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร หรือ เปิดเผยข้อเท็จจริงทั้งในปัจจุบันและในอดีต นาเสนอข้อมูลเหตุการณ์
 6. 6. เรื่องเล่าต่างๆ มักแฝงคติสอนใจที่สามารถใช้เป็นแนวทางใน การดาเนินชีวิตได้ เรื่องเล่าประเภทนี้ได้แก่ เรื่องเล่าเชิง ชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ โน้มน้าวใจ
 7. 7. เป็นการนาเสนอข้อคิดเห็นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน อาจนาบันทึก รายงาน ประกาศ แถลงการณ์ต่างๆ มาจัดทา เป็นการเล่าเรื่อง ชี้แจงหรือบอกกล่าวข้อเท็จจริง
 8. 8. สามารถใช้เป็นสื่อให้ความรู้สื่อการสอน การอบรม ในทุกระดับ เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนและ พัฒนาบุคลากร ให้การศึกษา
 9. 9. องค์ประกอบของเรื่องเล่า เหตุการณ์ Event ตัวละคร หรือบุคคล Character ฉากหรือสถานที่ Place ความสัมพันธ์ในแง่เวลา Temporal Relations
 10. 10. องค์ประกอบของเรื่องเล่า ความสัมพันธ์ในแง่ของเหตุและผล Causal Relations ความคิดหลัก Theme เล่าเรื่อง หรือผู้ส่งสาร Narrator ผู้ฟัง หรือผู้รับสาร Audience
 11. 11. เหตุการณ์ Event ประกอบด้วยเหตุการณ์หลักที่เป็นเป็นจุดสาคัญของเรื่องและมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง ของเรื่อง ส่วน เหตุการณ์รองเป็นผลจากเหตุการณ์หลัก เหตุการณ์รองนี้มีหน้าที่ให้การเติมเต็มเรื่องตกแต่งเรื่องเท่านั้น
 12. 12. ตัวละคร หรือบุคคล Character เป็นองค์ประกอบที่เน้นไปที่ตัวบุคคลหรือสิ่งมีชีวิต หรือสิ่งอื่นๆ มีหน้าที่คิดเป็นผู้สื่อสารใน เรื่อง สิ่งสาคัญที่จะต้องคานึงเกี่ยวกับตัวละคร คือ บุคลิกลักษณะของตัวละครมี
 13. 13. Place ฉากหรือสถานที่ หลายๆ ครั้งเรื่องเราจะถูกแสดงบนพื้นหลังสีขาวหรือสีอื่นๆหากนาฉากมาเป็นองค์ประกอบ จะส่งผลต่อบรรยากาศของเรื่อง รวมถึงเกี่ยวข้องกับโครงเรื่องและตัวละครด้วย
 14. 14. Temporal Relations ความสัมพันธ์ในแง่เวลา เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เกิดในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือยาวนานข้ามปีรวมถึงแต่ละเหตุการณ์ที่เกิด จะมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันหรือไม่อย่างไร
 15. 15. ความสัมพันธ์ในแง่ของเหตุและผล Causal Relations เป็นเรื่องที่โยงจากเหตุมาหาผลหรือ โยงจากผลมาหาเหตุ
 16. 16. ความคิดหลัก Theme เป็นประเด็นหรือแง่คิดซึ่งเป็นหัวใจสาคัญของเรื่องทั้งหมด
 17. 17. Narrator ผู้เล่าเรื่อง หรือผู้ส่งสาร เป็นบุคคลผู้ที่ทาหน้าที่เล่าเรื่องให้ผู้อ่านรับรู้
 18. 18. Audience ผู้ฟัง หรือผู้รับสาร เป็นผู้ที่รับฟัง หรือ อ่านเรื่องเล่า ซึ่งอาจเป็นคนๆเดียว หรือเป็นกลุ่ม หรือเป็นมวลชน (Mass)
 19. 19. Searching for information การค้นหา ข้อมูล Search planning การวางแผนการ ค้นหาข้อมูล Search planning process ขั้นตอนการวาง แผนการค้นหา Search Resources แหล่ง ค้นหาข้อมูล การสืบค้นข้อมูลประกอบการเล่าเรื่อง
 20. 20. ข้อควรพิจารณา และปรับ การค้นหาข้อมูลใหม่ วิธีกาหนดคาค้น หรือคีย์เวิร์ด การสืบค้นข้อมูลประกอบการเล่าเรื่อง How to define keywords Data search example ตัวอย่างการค้นหา ข้อมูล Common things from searching for information สิ่งที่พบบ่อยจากการ หาข้อมูล Considerations and adjust the research
 21. 21. การค้นหาข้อมูล Searching for information เป็นการค้นหาประเด็นที่ต้องการนามาเล่าเรื่องหรือถ้ามีประเด็นแล้วให้หาข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ ได้มากที่สุดและบันทึกไว้ในระบบคอมพิวเตอร์
 22. 22. การวางแผนการค้นหาข้อมูล Search planning กาลังค้นหาอะไร ค้นหาได้จากที่ไหนบ้าง ค้นหาอย่างไร ข้อมูลที่ได้ตรงกับความต้องการหรือไม่ ได้ข้อมูลเพียงพอหรือไม่
 23. 23. ขั้นตอนการวางแผนการค้นหา Search planning process กาหนดประเด็นเรื่องที่สนใจ รู้ขอบเขตเนื้อหาหรือประเภททรัพยากร กาหนดคาหรือคีย์เวิร์ด ใช้ทักษะการสืบค้น เลือกเครื่องมือช่วยสืบค้นและวิธีการสืบค้น วิเคราะห์และประเมินผลการสืบค้นที่ได้
 24. 24. แหล่งค้นหาข้อมูล Search planning process ห้องสมุด Library ฐานข้อมูลออนไลน์ / งานวิจัย Online Database อินเทอร์เน็ต Internet เก็บข้อมูลหรือสัมภาษณ์ Interview
 25. 25. วิธีกาหนดคาค้นหรือคีย์เวิร์ด How to define keywords 1. เขียน 1-2 ประโยค อธิบายเกี่ยวกับเรื่องหรือสิ่งที่เราต้องการค้นหา 2. ขีดเส้นใต้หรือวงคาที่คิดว่าเป็นคาเฉพาะหรือคาสาคัญ 3. ลิสต์รายการคาเหล่านั้น แล้วหาความหมายของคาใกล้เคียงหรือคาที่เกี่ยวข้องได้แก่ • คาที่มีความหมายแคบกว่า • ลองสะกดคาแบบอื่น (ถ้ามี) • คาที่มีความหมายเหมือนกัน / เกี่ยวข้องกัน • คาที่มีความหมายกว้างกว่า
 26. 26. ตัวอย่างการค้นหาข้อมูล Data search example
 27. 27. ตัวอย่างการค้นหาข้อมูล Data search example “ต้องการหาข้อมูลสมุนไพรไทยที่ช่วยต้านโรคโควิด-19” คาค้น / คาที่เกี่ยวข้อง
 28. 28. ตัวอย่างการค้นหาข้อมูล Data search example “ต้องการหาข้อมูลสมุนไพรไทยที่ช่วยต้านโรคโควิด-19” คาค้น >> สมุนไพรไทย / โควิด-19
 29. 29. ตัวอย่างการค้นหาข้อมูล Data search example “ต้องการหาข้อมูลสมุนไพรไทยที่ช่วยต้านโรคโควิด-19” คาที่เกี่ยวข้อง >> ฟ้าทะลายโจร / ขิง / ข่า / ตะไคร้ / มะกรูด / มะนาว / ฯลฯ
 30. 30. ตัวอย่างการค้นหาข้อมูล Data search example “ต้องการหาข้อมูลอาหารที่ช่วยการลดน้าหนักและการสร้างกล้ามเนื้อ” คาค้น / คาที่เกี่ยวข้อง
 31. 31. ตัวอย่างการค้นหาข้อมูล Data search example “ต้องการหาข้อมูลอาหารที่ช่วยการลดน้าหนักและการสร้างกล้ามเนื้อ” คาค้น >> สารอาหาร / การลดน้าหนัก / การสร้างกล้ามเนื้อ
 32. 32. ตัวอย่างการค้นหาข้อมูล Data search example “ต้องการหาข้อมูลอาหารที่ช่วยการลดน้าหนักและการสร้างกล้ามเนื้อ” คาที่เกี่ยวข้อง >> การคาร์ดิโอ / การออกกาลังกาย / การกินที่ถูกต้อง
 33. 33. สิ่งที่พบบ่อยจากการหาข้อมูล Common things from searching for information ได้ผลลัพธ์การสืบค้นมากเกินไป ได้ผลลัพธ์การสืบค้นน้อยเกินไป ได้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง
 34. 34. Considerations and adjust the research ข้อควรพิจารณา และปรับการค้นหาข้อมูลใหม่ กรณีได้ผลลัพธ์การสืบค้น มากเกินไป กรณีได้ผลลัพธ์การสืบค้น น้อยเกินไป กรณีได้ผลลัพธ์ ไม่ถูกต้อง 1 2 3
 35. 35. กรณีได้ผลลัพธ์การสืบค้นมากเกินไป ● ให้ดูว่าคาค้นที่ใช้สืบค้นกว้างเกินไปหรือไม่ ● ใช้คาค้นที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น ● ไม่ควรใช้วลีในการค้น 1
 36. 36. กรณีได้ผลลัพธ์การสืบค้นน้อยเกินไป ปรับเปลี่ยนคาค้นให้มีความหมายกว้างขึ้นคาเหมือน หรือใกล้เคียงกัน หรือลองตัดคา 2
 37. 37. กรณีได้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง ● ให้ตรวจดูการสะกดคา ● ตรวจสอบว่าฐานข้อมูลนั้นครอบคลุมเรื่องที่ต้องการค้นหาข้อมูลหรือไม่ ● ฝึกฝนการใช้หัวเรื่องและคาสาคัญ 3
 38. 38. สืบค้นเรื่องที่น่าสนใจ เพื่อนาไปเขียนบทพูด

×