Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a AR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริง(20)

Anúncio

Mais de Kridsanapong Lertbumroongchai(13)

Último(20)

Anúncio

AR / VR / MR / XR มุ่งสู่อนาคตการท่องเที่ยวที่เหนือจริง

 1. AR / VR / MR / XR ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย มุ่งสู่อนำคตกำรท่องเที่ยวที่เหนือจริง Facebook.com/TouchPoint.in.th TouchPoint.in.th YouTube.com/c/TouchPointTH
 2. เทคโนโลยีควำมจริงเสริม Augmented Reality (AR)
 3. เทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality: AR) หมายถึง เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างโลกของความจริง (Real World) เข้ากับโลกเสมือน (Virtual World) โดยใช้วิธีซ้อนภาพในโลกเสมือนไว้บนภาพในโลกความเป็นจริง ผ่านอุปกรณ์ดิจิทัล ได้แก่ แว่นตาดิจิทัล แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์แสดงผลภาพอื่นๆ เพื่อให้เห็นภาพเสมือนอยู่ในสภาพแวดล้อมจริง ควำมหมำยของเทคโนโลยีควำมจริงเสริม Definition of Augmented Reality (AR)
 4. องค์ประกอบของเทคโนโลยีควำมจริงเสริม Elements of Augmented Reality (AR) มำร์คเกอร์ Image Target กล้อง Camera ส่วนแสดงผล Display ซอฟต์แวร์ Software
 5. มำร์คเกอร์ Image Target เป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ หรือรูปภาพที่กาหนดไว้เป็นตัวเปรียบเทียบ กับสิ่งที่เก็บไว้ในฐานข้อมูล (Marker Database)
 6. กล้อง Camera กล้องอาจเป็นกล้องเว็บแคมหรือกล้องโทรศัพท์มือถือ เป็นอุปกรณ์วิเคราะห์ภาพมาร์คเกอร์ที่กาหนดไว้ในฐานข้อมูล โดยระบบจะคานวณค่าตาแหน่งเชิง 3 มิติของมาร์คเกอร์เทียบกับกล้อง
 7. ส่วนแสดงผล Display เป็นส่วนสาหรับแสดงภาพให้ปรากฏขึ้นบนมาร์คเกอร์ เช่น จอภาพคอมพิวเตอร์ หรือจอภาพสมาร์ทโฟน
 8. ซอฟต์แวร์หรือส่วนประมวลผล Software เป็นส่วนประสานงานกับผู้ใช้ สามารถส่งออกเป็นแอปพลิเคชั่นเพื่อติดตั้งในสมาร์ทโฟน
 9. ซอฟต์แวร์สร้ำงสื่อเทคโนโลยีควำมจริงเสริม Augmented Reality Media Creation Software Vidinoti Layar Zappar Assemblr Unity + Vuforia vidinoti.com layar.com zappar.com assemblrworld.com unity.com
 10. Vidinoti vidinoti.com Vidinoti เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สาหรับสร้างสื่อ AR บนคลาวด์ ที่ผู้ใช้สามารถนามาประยุกต์สร้างสื่อดิจิทัลปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบ ต่างๆ ได้หลากหลาย สร้างขึ้นง่าย รองรับการแสดงผลทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เบื้องต้นผู้ใช้สามารถใช้งาน Vidinoti ได้ฟรี โดยสร้างได้สูงสุด 5 โปรเจ็คต์
 11. Layar layar.com LayAR เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สาหรับสร้างสื่อ AR บนคลาวด์ นิยมใช้กับการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์โต้ตอบได้ เบื้องต้นเวอร์ชั่นฟรี สามารถสร้างชิ้นงานได้ 1 หน้า รองรับไฟล์มัลติมีเดียที่หลากหลาย
 12. Zappar zappar.com เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สาหรับสร้างสื่อ AR บนคลาวด์ ที่มีความสามารถหลากหลายและใช้งานง่าย สามารถทดลองใช้งานได้ฟรี 30 วัน มีลูกเล่นมากมายที่สามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้
 13. Assemblr assemblrworld.com เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สาหรับสร้างสื่อ AR บนคลาวด์ ที่ผู้ใช้สามารถสร้างสื่อ AR แบบปฏิสัมพันธ์ได้ง่ายทั้งในคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน อีกทั้งยังมีเทมเพลตสาเร็จรูปให้เลือกใช้มากมาย
 14. เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สาหรับสร้างสื่อ AR แบบอิสระ อาจมีวิธีการใช้งานที่ค่อนข้างซับซ้อน ผู้สร้างสื่อ AR จะต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ หลายชนิด เช่น Unity, Visual Studio, Android Studio, Java JDK และสมัครเช้าใช้งาน Vuforia ใช้งานได้ฟรีและไม่มีข้อจากัด ด้านจานวนโปรเจ็คต์ จานวน Image Target และได้แอปพลิเคชั่นเป็นของตัวเอง Unity + Vuforia unity.com + developer.vuforia.com
 15. กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเริ่มทำ AR Preparation before AR Project Creation โมเดล 3 มิติ เสียง วิดีโอ รูปภำพเป้ำหมำย ภำพกรำฟิก 3D Model Sound Video Image Target Graphic
 16. โมเดล 3 มิติ เป็นสิ่งที่จาเป็นต้องเตรียมหากต้องการสร้าง AR โดยใช้สมาร์ทโฟนส่องไปยังรูปภาพ Image Target แล้วปรากฏภาพ 3 มิติ ผู้ใช้สามารถปั้นโมเดล 3 มิติขึ้นเองได้จากโปรแกรมสร้างโมเดล 3 มิติ ได้แก่ Maya, 3Ds Max, SketchUp และ Blender เป็นต้น หรือสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ โมเดล 3 มิติ 3D Model models-resource.com assetstore.unity.com free3d.com
 17. เสียง เป็นวัตถุดิจิทัลที่แสดงเสียงที่ผู้ใช้จาเป็นต้องเตรียมหากต้องการสร้าง AR โดยใช้สมาร์ทโฟนส่องไปยัง รูปภาพ Image Target หรือ Marker แล้วปรากฏเป็นคลิปเสียง ผู้ใช้สามารถบันทึกเสียงและตัดต่อเสียงได้จากโปรแกรมตัดต่อเสียงทั่วไป เช่น Adobe Audition, Sony Sound Force และ Audacity เป็นต้น แล้วบันทึกไฟล์เป็น MP3 เสียง Sound
 18. คลิปวิดีโอ เป็นสิ่งที่จาเป็นต้องเตรียมหากต้องการสร้าง AR โดยใช้สมาร์ทโฟนส่องไปยังรูปภาพ Image Target หรือ Marker แล้วปรากฏเป็นคลิปวิดีโอ ผู้ใช้สามารถถ่ายทา ตัดต่อ และทาภาพกราฟิกเคลื่อนไหวได้จากโปรแกรมตัดต่อวิดีโอทั่วไป เช่น Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects และ TechSmith Camtasia เป็นต้น แล้วบันทึกไฟล์เป็น MP4 วิดีโอ Video
 19. รูปภาพเป้าหมาย (Image Target) มาร์คเกอร์ (Marker) หรือทริกเกอร์ (Tricker) เป็นรูปภาพที่ใช้อ้างอิงในฐานข้อมูล ผู้ใช้จะต้องออกแบบรูปภาพเพื่อให้สมาร์ทโฟนส่อง สามารถออกแบบรูปภาพได้จากโปรแกรมวาดภาพหรือตกแต่งภาพ ทั่วไป เช่น Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator เป็นต้น แล้วบันทึกไฟล์เป็น JPG รูปภำพเป้ำหมำย Image Target
 20. ภาพกราฟิก (Graphic) เป็นกราฟิกสาหรับใช้ทาการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ เช่น ในการทางานของเทคโนโลยีความจริงเสริมที่มี การปฏิสัมพันธ์ อาจมีการสร้างปุ่ม (Button) เข้ามาใช้ในโปรเจ็คต์ จึงจาเป็นต้องออกแบบกราฟิกสาหรับปุ่มให้ดูสวยงามน่าใช้ แล้วบันทึกไฟล์เป็น PNG ภำพกรำฟิก Graphic
 21. ตัวอย่ำงสื่อเทคโนโลยีควำมจริงเสริม Examples of AR
 22. เทคโนโลยีควำมจริงเสมือน Virtual Reality (VR)
 23. เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Virtual Reality: VR) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้จาลองสถานที่และสภาพแวดล้อมด้วยคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้งานจะได้รับประสบการณ์เสมือนผ่านแว่นตาดิจิทัลโดยตัดขาดจากโลกจริง อีกทั้งยังสามารถตอบสนองสิ่งต่างๆ รอบตัวได้ด้วย Controller เพื่อเพิ่มประสบการณ์การเดินทางที่สมจริงมากยิ่งขึ้น ควำมหมำยของเทคโนโลยีควำมจริงเสมือน Definition of Virtual Reality (VR)
 24. เป็นการจาลองสถานที่ท่องเที่ยว ในรูปแบบเทคโนโลยีความจริงเสมือน ก่อนที่จะไปสถานที่นั้นจริงๆทาให้ผู้ใช้ได้สัมผัสกับ สถานที่เสมือนจริงแบบปฏิสัมพันธ์กับข้อมูล ประหนึ่งว่าอยู่ในสถานที่นั้นจริงๆ เทคโนโลยีควำมจริงเสมือนกับกำรท่องเที่ยว Virtual Reality (VR) for Tourism
 25. Travel Media Creation with Virtual Reality กำรสร้ำงสื่อท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง กำรประมวลผลภำพนิ่ง 360 องศำ Spherical 360o Processing กำรประมวลผลภำพวิดีโอ 360 องศำ Video 360o Processing กำรจำลองสภำพแวดล้อม 3 มิติ 3D Environment
 26. Spherical 360o การสร้างสื่อท่องเที่ยวเสมือนจริง ผู้สร้างต้องสร้างและประมวลผลภาพ 360 องศา ซึ่งเป็นภาพทรงกลม (Spherical) ก่อนที่จะ นาไปสร้างระบบนาชมเสมือนจริง มีด้านยาว (แนวนอน) 360 องศา และด้านกว้าง (แนวตั้ง) 180 องศา ลักษณะการมอง เหมือนอยู่ในทรงกลม เมื่อคลี่ออกจะเรียกว่า Equirectangular และมีอัตราส่วนด้านยาว : ด้านกว้าง เป็น 2 : 1 เสมอ ภำพ 360 องศำ
 27. เป็นการจาลองภาพ 360 องศา ด้วยภาพถ่ายแบบ Spherical โดยอาศัยการถ่ายภาพนิ่งหลายภาพ แล้วนามาประมวลผลด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือสามารถใช้กล้อง 360o ถ่ายภาพก็ได้ กำรประมวลผลภำพนิ่ง 360 องศำ Spherical 360o Processing
 28. ตัวอย่ำงภำพนิ่ง 360 องศำ Spherical 360o Example
 29. กำรประมวลผลภำพวิดีโอ 360 องศำ เป็นการจาลองภาพ 360 องศาให้อยู่ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว ผู้ใช้สามารถหมุนซ้าย-ขวา เพื่อรับชมในประสบการณ์เสมือนจริง ต้องใช้กล้อง 360 องศา ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ การตดคนหรือขาตั้งกล้องออกด้วยการใช้ Adobe After Effects และตัดต่อภาพเคลื่อนไหวด้วย Adobe Premiere Pro Video 360o Processing
 30. ตัวอย่ำงวิดีโอ 360 องศำ Video 360o Example
 31. กำรจำลองสภำพแวดล้อม 3 มิติ 3D Environment เป็นการปั้นสภาพแวดล้อม 3 มิติ โดยใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะ เช่น Autodesk Maya, Autodesk 3Ds Max, Sketch Up, Blender แล้วเรนเดอร์ให้อยู่ในรูปแบบภาพ 360 องศา
 32. ตัวอย่ำงสภำพแวดล้อม 3 มิติ 3D Environment Example
 33. ตัวอย่ำงสภำพแวดล้อม 3 มิติ 3D Environment Example
 34. ตัวอย่ำงสภำพแวดล้อม 3 มิติ 3D Environment Example
 35. Techniques for Creating Spherical 360o with a Smartphone 1 เชื่อมต่อที่หนีบสมาร์ทโฟนกับขาตั้งกล้องแล้วใช้ที่หนีบยึดสมาร์ทโฟนในแนวตั้ง 2 กาหนดจุดเริ่มต้นของภาพ โดยเริ่มจากแถวที่ 1 (0 องศา) อยากให้อะไรอยู่กลางภาพ ให้เริ่มจากจุดนั้น 3 ถ่ายภาพทีละภาพ ค่อยๆ แพนกล้องจากซ้ายไปขวาโดยใช้องศาในการหมุนเท่าๆ กัน แต่ละภาพจะต้องมีส่วนพื้นที่ทับซ้อนกันอย่างน้อยร้อยละ 20-30 ค่อยๆ ทาจนครบ 360 องศา (ไม่ต้องถ่ายภาพจุดเริ่มต้นซ้า) เทคนิคกำรสร้ำงภำพ 360 องศำด้วยสมำร์ทโฟน
 36. เทคนิคกำรสร้ำงภำพ 360 องศำด้วยสมำร์ทโฟน Techniques for Creating Spherical 360o with a Smartphone 4 เมื่อกลับมาถึงจุดเริ่มต้น ให้เงยกล้องขึ้น 30 องศา เพื่อถ่ายภาพแถวที่ 2 ทาจนครบ 360 องศา (ไม่ต้อง ถ่ายภาพจุดเริ่มต้นซ้า) 5 เมื่อกลับมาถึงจุดเริ่มต้น ให้ก้มกล้อง 30 องศา เพื่อ ถ่ายภาพแถวที่ 3 ทาจนครบ 360 องศา (ไม่ต้อง ถ่ายภาพจุดเริ่มต้นซ้า)
 37. เทคนิคกำรสร้ำงภำพ 360 องศำด้วยสมำร์ทโฟน Techniques for Creating Spherical 360o with a Smartphone นาภาพที่ถ่ายทั้งหมดมาต่อกันด้วยซอฟต์แวร์ต่อภาพ เช่น PTGUI, 3DVista Stitcher หรือ Panorama Studio ในขั้นตอนนี้จะได้รูป Equirectangular ที่แหว่ง ให้ปล่อยแหว่งเพื่อคงอัตราส่วน 2 : 1 เสมอ 6
 38. เทคนิคกำรสร้ำงภำพ 360 องศำด้วยสมำร์ทโฟน Techniques for Creating Spherical 360o with a Smartphone นาเข้าไฟล์รูปที่ไม่สมบูรณ์ใน Adobe Photoshop เพื่อรีทัชเก็บงาน และปรับแต่งภาพ 360 โดยการนาเข้าไฟล์รูป ต้องใช้คาสั่ง 3D > Spherical Panorama > Import Panorama เมื่อรีทัชส่วนที่แหว่งแล้วให้ส่งออกเป็น JPG ด้วยคาสั่ง 3D > Spherical Panorama > Export Panorama 7
 39. เทคนิคกำรสร้ำงภำพ 360 องศำด้วยสมำร์ทโฟน Techniques for Creating Spherical 360o with a Smartphone ปรับแต่งสีของรูปด้วย Adobe Photoshop ด้วยคาสั่ง File > Open ตามปกติ แล้วปรับแต่งสีโดยใช้คาสั่ง Filter > Camera Raw Filter แล้วส่งออกไฟล์โดยใช้คาสั่ง File > Export > Export As เป็นไฟล์ JPG 8
 40. เทคนิคกำรสร้ำงภำพ 360 องศำด้วยสมำร์ทโฟน Techniques for Creating Spherical 360o with a Smartphone ทาขั้นตอน 1-8 กับทุกจุดการเดิน ดังนั้นผู้ผลิตสื่อเทคโนโลยีความจริงเสมือน โดยใช้เทคนิคการสร้างภาพ 360 องศา จะต้องคานึงถึงการเชื่อมจุดในแต่ละจุด (ใช้กล้อง 360o จะช่วยประหยัดเวลาได้เยอะมาก) 9
 41. ซอฟต์แวร์สร้ำงระบบนำชมเสมือนจริง VR Tour Software InstaVR Tourweaver Matterport Adobe Captivate 3D Vista instavr.co easypano.com matterport.com adobe.com 3dvista.com
 42. InstaVR instavr.co InstaVR เป็นซอฟต์แวร์สาหรับสร้างระบบนาชมเสมือนจริง 360 องศา ที่สามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้บนคลาวด์ ใช้งานง่าย ได้รับ ความนิยมจากบริษัทใหญ่ๆ มากมาย รองรับการเปิดในแว่นตาดิจิทัลมากมาย เช่น Oculus Quest, Oculus Go, Oculus Rift S สามารถส่งออกเป็นแอปพลิเคชั่น iOS และ Android หรือ HTML5 สาหรับเปิดบนเบราว์เซอร์ได้
 43. Tourweaver easypano.com EasyPano TourWaever เป็นซอฟต์แวร์สร้างระบบนาชมเสมือนจริง 360 องศา สาหรับติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ มีฟังก์ชั่นการใช้งานเชิงลึกที่หลากหลาย สร้างปฏิสัมพันธ์ ออกแบบหน้าต่างการทางานได้เอง สามารถ ส่งออกเป็นแอปสาหรับ Windows, Android หรือ HTML5 สาหรับเปิดได้ทุกแพลตฟอร์มได้
 44. Matterport matterport.com Matterport เป็นซอฟต์แวร์สร้างระบบนาชมเสมือนจริง 360 องศา ผู้ใช้จะต้องติดตั้งแอป Matterport ลงบนสมาร์ทโฟน เพื่อใช้กล้อง สมาร์ทโฟนในการสร้างระบบนาชมเสมือนจริง และอัปโหลดไว้บนคลาวด์ของ Matterport ไม่เหมาะสาหรับผู้ใช้ที่ต้องการสร้าง แอปพลิเคชั่นเป็นของตนเอง ไม่สามารถนาไปใช้กับซอฟต์แวร์ตัวอื่นได้
 45. Adobe Captivate adobe.com Adobe Captivate เป็นซอฟต์แวร์สาหรับการสร้างสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลปฏิสัมพันธ์ เวอร์ชั่นใหม่ๆ สามารถสร้างสื่อ VR ได้ด้วย รองรับการสร้างการปฏิสัมพันธ์ที่หลากหลาย เหมาะสาหรับการสร้างสื่อการเรียนรู้เชิงท่องเที่ยว สามารถส่งออกเป็นแอปพลิเคชั่น Android หรือ HTML5 สาหรับเปิดได้ทุกแพลตฟอร์ม
 46. โปรแกรม 3D Vista Virtual Tour เป็นโปรแกรมที่ใช้สาหรับสร้างระบบนาชมเสมือนจริง 360o รองรับทั้งภาพนิ่งและ ภาพเคลื่อนไหวแบบ 360 องศา สามารถสร้างการปฏิสัมพันธ์ด้วยข้อมูลภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว สามารถส่งออกในรูปแบบ HTML5 เพื่อรับชมได้ทุกแพล็ตฟอร์ม ทั้งคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน 3D Vista Virtual Tour 3dvista.com
 47. ตัวอย่ำงสื่อเทคโนโลยีควำมจริงเสมือน Examples of VR Tour
 48. ตัวอย่ำงสื่อเทคโนโลยีควำมจริงเสมือน Examples of VR Tour
 49. ตัวอย่ำงสื่อเทคโนโลยีควำมจริงเสมือน Examples of VR Tour
 50. เทคโนโลยีควำมจริงผสม Mixed Reality (MR)
 51. เทคโนโลยีความจริงผสม (Mixed Reality: MR) หมายถึง สภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีการผสมผสาน ระหว่าง AR และ VR ทางานควบคู่กันแบบเรียลไทม์ โดยผสมผสานระหว่างโลกทางกายภาพและโลกดิจิทัล การแสดงผล จะปรากฏวัตถุดิจิทัลบนสภาพแวดล้อมจริงผ่านแว่นตาดิจิทัล ควำมหมำยของเทคโนโลยีควำมจริงผสม Definition of Mixed Reality (MR)
 52. Mixed Reality (MR) Development กำรพัฒนำเทคโนโลยีควำมจริงผสม เป็นการพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่ใช้กับแว่นตาดิจิทัลที่มีกล้องและเซ็นเซอร์ การใช้งานเสมือนการใช้คอมพิวเตอร์ โดยผู้ใช้ ปฏิสัมพันธ์กับวัตถุดิจิทัลที่ปรากฏเป็นหน้าต่างหรือวัตถุลอยอยู่กลางอากาศในสภาพแวดล้อมจริง
 53. Microsoft HoloLens เป็นแว่นตา Mixed Reality สามารถแสดงผลของภาพเสมือนจริงหรือภาพโฮโลแกรม ที่ผู้ใช้สามารถ มองเห็นและปฏิสัมพันธ์กับวัตถุดิจิทัลในโลกจริงได้ สามารถจับต้องได้ด้วยการควบคุมผ่านมือเปล่า Microsoft HoloLens Smart Glasses แว่นตำอัจฉริยะไมโครซอฟต์โฮโลเลนส์
 54. เทคโนโลยีควำมจริงขยำย Extended Reality (XR)
 55. เทคโนโลยีความจริงขยาย (Extended Reality: XR) เป็นการนาเอาจุดเด่นของ AR, VR และ MR เข้าไว้ด้วยกัน สิ่งที่ทาให้ XR มีความแตกต่าง จาก AR, VR และ MR คือ AR, VR และ MR จะเป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์เป็นหลัก ส่วน XR มนุษย์สามารถ ปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์และมนุษย์ด้วยกันในรูปแบบตัวตนเสมือน (Avatar) แบบเรียลไทม์ เช่น จักรวาลนฤมิต (Metaverse) ควำมหมำยของเทคโนโลยีควำมจริงขยำย Definition of Extended Reality (XR)
 56. Metaverse จักรวำลนฤมิตหรือเมตำเวิร์ส เทคโนโลยีความจริงขยายกับการท่องเที่ยว เราจะใช้เมตาเวิร์ส (Metaverse) สร้างสถานที่ท่องเที่ยวสามมิติ แล้วเปิดให้คนจากทั่วโลก เข้ามาที่สถานที่ที่จาลองขึ้นได้แบบเสมือนจริงและเรียลไทม์ผ่านตัวตนเสมือน (Avatar) ผู้สร้างจะต้องเข้าใจการสร้างสถานที่และ วัตถุสามมิติ และการส่งออกไฟล์สามมติไปใช้กับเมตาเวิร์ส
 57. การจาลองสถานที่ในเมตาเวิร์ส จาเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะ เช่น Autodesk Maya, Autodesk 3Ds Max, Sketch Up, Blender แล้ว Export สภาพแวดล้อม 3 มิติ ให้อยู่ในรูปแบบที่แพลตฟอร์มเมตาเวิร์สรองรับ นิยมใช้ไฟล์ GLB Place Simulation in Metaverse กำรจำลองสถำนที่ในเมตำเวิร์ส
 58. Metaverse Platform แพลตฟอร์มสร้ำงเมตำเวิร์ส Spatial Decentraland Meta Horizon The Sandbox Minecraft spatial.io decentraland.org meta.com sandbox.game minecraft.net
 59. Spatial spatial.io เป็นแพลตฟอร์มเมตาเวิร์สที่เน้นการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์สาหรับ Virtual Events ทุกรูปแบบ เหมาะกับการจาลองสถานที่ ท่องเที่ยวมาก สามารถใช้งานได้ง่าย จาลองสภาพแวดล้อม 3 มิติ จากซอฟต์แวร์ปั้นโมเดล 3 มิติ ได้
 60. เป็นแพลตฟอร์มเมตาเวิร์สแบบ Open Source อยู่คนเครือข่าย Ethereum มีที่เดินที่เรียกว่า Land ที่สามารถซื้อขายและ เป็นเจ้าของในรูปแบบ NFT (Non-Fungible Token) ได้ Decentraland decentraland.org
 61. Meta Horizon meta.com เป็นแพลตฟอร์มเมตาเวิร์สของบริษัท Meta (ชื่อเดิม Facebook) ที่สามารถเชื่อมต่อเป็นสื่อสังคมออนไลน์ รูปแบบใหม่ผ่านแว่นตาดิจิทัล
 62. The Sandbox sandbox.game เป็นแพลตฟอร์มเมตาเวิร์สที่เป็น NFT Metaverse ขับเคลื่อนด้วย Ethereum Blockchain โดย Sandbox เปลี่ยนตัวเองจากเกมบนมือถือมาอยู่บน บล็อกเชน เป็นเกมที่ผู้เล่นสามารถสร้างจักรวาลของตัวเอง เป็นเจ้าของ NFT รวมไปถึงการสร้างรายได้จากสินทรัพย์ในเมตาเวิร์สของตัวเองได้
 63. Minecraft minecraft.net เป็นแพลตฟอร์มเมตาเวิร์สของบริษัทไมโครซอฟต์ (Microsoft) มีลักษณะเป็นภาพ 8 บิตคล้ายๆ ตัวต่อเลโก้ นิยมนามาสร้างโลกเสมือนสาหรับงานอีเวนต์ต่างๆ ในรูปแบบดิจิทัล
 64. สรุปควำมแตกต่ำงของ AR VR MR และ XR Summary of differences between AR, VR, MR and XR
 65. Environment สภำพแวดล้อม เทคโนโลยีควำมจริงเสริม Augmented Reality (AR) เทคโนโลยีควำมจริงเสมือน Virtual Reality (VR) เทคโนโลยีควำมจริงผสม Mixed Reality (MR) เทคโนโลยีควำมจริงขยำย Extended Reality (XR) วัตถุดิจิทัล + โลกจริง สภาพแวดล้อมดิจิทัล ตัดขาดจากโลกจริง สภาพแวดล้อมดิจิทัล + โลกจริง สภาพแวดล้อมดิจิทัล + โลกจริง
 66. Interaction กำรปฏิสัมพันธ์ เทคโนโลยีควำมจริงเสริม Augmented Reality (AR) เทคโนโลยีควำมจริงเสมือน Virtual Reality (VR) เทคโนโลยีควำมจริงผสม Mixed Reality (MR) เทคโนโลยีควำมจริงขยำย Extended Reality (XR) มนุษย์ปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์ มนุษย์ปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์ มนุษย์ปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์ มนุษย์ปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์ และมนุษย์แบบเรียลไทม์
 67. Display Device อุปกรณ์ที่ใช้แสดงผล เทคโนโลยีควำมจริงเสริม Augmented Reality (AR) เทคโนโลยีควำมจริงเสมือน Virtual Reality (VR) เทคโนโลยีควำมจริงผสม Mixed Reality (MR) เทคโนโลยีควำมจริงขยำย Extended Reality (XR) สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ / สมาร์ทโฟน / แว่นตาดิจิทัล (ถ้ามี) คอมพิวเตอร์ / สมาร์ทโฟน / แว่นตาดิจิทัล (ถ้ามี) คอมพิวเตอร์ / สมาร์ทโฟน / แว่นตาดิจิทัล (ถ้ามี)
 68. AR VR MR XR กับกำรท่องเที่ยว AR VR MR XR with Travel ธุรกิจการท่องเที่ยว การโรงแรม จาเป็นต้องใช้เทคโนโลยีทั้ง AR VR MR และ XR เพื่อเพิ่มการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการกับลูกค้า ให้ผู้ใช้งานดื่มด่ากับประสบการณ์ (Immersive Experience) ที่หลากหลาย เช่น การทางานเสมือน (Virtual Working) อีเวนต์เสมือน (Virtual Event) นิทรรศการเสมือน (Virtual Exhibition) และการเรียนรู้เสมือน (Virtual Learning) และเพื่อลดความเสี่ยงจากการ ปฏิบัติงาน หรือการรับชมบางสถานที่ เป็นต้น
 69. AR / VR / MR / XR ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบารุงชัย มุ่งสู่อนำคตกำรท่องเที่ยวที่เหนือจริง Facebook.com/TouchPoint.in.th TouchPoint.in.th YouTube.com/c/TouchPointTH
Anúncio