O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
อินโฟกราฟิกในยุคการศึกษา 4.0
Infographic in Education 4.0
วิทยากร : อ.กฤษณพงศ์ เลิศบารุงชัย
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ค...
ในปัจจุบันครูมีบทบาทอย่างไรในการใช้สื่อกับผู้เรียนบ้าง
การศึกษาในยุค 4.0 สื่อที่ใช้สอนกับผู้เรียน ควรมีลักษณะอย่างไร
ทาไมส...
การศึกษาไทย
เรามาดูว่าการศึกษาไทยแต่ละยุคเป็น
อย่างไร เพื่อร่วมวิเคราะห์ว่าบทบาทของ
ครูจะเป็นอย่างไร
การศึกษาไทย 1.0
ยุคเก...
เปรียบเทียบการศึกษาไทยยุคต่างๆ
การศึกษาไทย 1.0
ยุคดาวน์โหลด
การศึกษาไทย 2.0
ยุคอุตสาหกรรม
การศึกษาไทย 3.0
ยุคเทคโนโลยี
การ...
เปรียบเทียบการศึกษาไทยยุคต่างๆ
การศึกษาไทย 1.0
ยุคดาวน์โหลด
การศึกษาไทย 2.0
ยุคอุตสาหกรรม
การศึกษาไทย 3.0
ยุคเทคโนโลยี
การ...
เปรียบเทียบการศึกษาไทยยุคต่างๆ
การศึกษาไทย 1.0
ยุคดาวน์โหลด
การศึกษาไทย 2.0
ยุคอุตสาหกรรม
การศึกษาไทย 3.0
ยุคเทคโนโลยี
การ...
ในปัจจุบันครูมีบทบาทอย่างไรในการใช้สื่อกับผู้เรียนบ้าง
เปรียบเทียบการศึกษาไทยยุคต่างๆ
การศึกษาไทย 1.0
ยุคดาวน์โหลด
การศึกษ...
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
ทักษะชีวิตและอาชีพ
ในปัจจุบันครูมีบทบาทอย่างไรในการใช้สื่อกับผ...
ในปัจจุบันครูมีบทบาทอย่างไรในการใช้สื่อกับผู้เรียนบ้าง
เต็มใจร่วมมือ
ใส่ใจนวัตกรรม
มีวิจารณญาณ แก้ปัญหาเป็น
สื่อสารดี
คิดส...
ในปัจจุบันครูมีบทบาทอย่างไรในการใช้สื่อกับผู้เรียนบ้าง
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
ฉลาดสื่อสาร
รู้เท่าทันสื่อ
รอบรู้เทคโน...
ในปัจจุบันครูมีบทบาทอย่างไรในการใช้สื่อกับผู้เรียนบ้าง
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
ใส่ใจดูแลตัวเอง
รู้จักปรับตัว
ริเริ่มส...
ครูมีบทบาทอย่างไรในการใช้สื่อกับผู้เรียนบ้าง ?
ในปัจจุบันครูมีบทบาทอย่างไรในการใช้สื่อกับผู้เรียนบ้าง
ในปัจจุบันครูมีบทบาทอย่างไรในการใช้สื่อกับผู้เรียนบ้าง
การเป็นครูในยุคดิจิตอล
ปัจจุบันเป็นยุคดิจิตอลที่มี เนื้อหา ข้อมูล ข...
ในปัจจุบันครูมีบทบาทอย่างไรในการใช้สื่อกับผู้เรียนบ้าง
การเป็นครูในยุคดิจิตอล
ต้องเน้นการนาเนื้อหามาประยุกต์ใช้ หรือต่อยอด...
ในปัจจุบันครูมีบทบาทอย่างไรในการใช้สื่อกับผู้เรียนบ้าง
การเป็นครูในยุคดิจิตอล
ต้องเป็นนักจัดการที่ดี จัดการให้นักเรียนได้เ...
การศึกษาในยุค 4.0 สื่อที่ใช้สอนกับผู้เรียน ควรมีลักษณะอย่างไร
สื่อ
สื่อ (Media) หมายถึง สื่อหรือการติดต่อให้ถึงกันผ่านช่อง...
การศึกษาในยุค 4.0 สื่อที่ใช้สอนกับผู้เรียน ควรมีลักษณะอย่างไร
ความคิดสร้างสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์ (Creative) หมายถึง สิ่งท...
การศึกษาในยุค 4.0 สื่อที่ใช้สอนกับผู้เรียน ควรมีลักษณะอย่างไร
สื่อสร้างสรรค์
สื่อสร้างสรรค์ (Creative Media) หมายถึง สื่อท...
การศึกษาในยุค 4.0 สื่อที่ใช้สอนกับผู้เรียน ควรมีลักษณะอย่างไร
องค์ประกอบของสื่อ
ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ เสีย...
การศึกษาในยุค 4.0 สื่อที่ใช้สอนกับผู้เรียน ควรมีลักษณะอย่างไร
รูปแบบของสื่อ
คลิปวิดีโอ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ มัลต...
การศึกษาในยุค 4.0 สื่อที่ใช้สอนกับผู้เรียน ควรมีลักษณะอย่างไร
คุณลักษณะของสื่อเพื่อการเรียนรู้
สามารถสนองความต้องการในการเ...
การศึกษาในยุค 4.0 สื่อที่ใช้สอนกับผู้เรียน ควรมีลักษณะอย่างไร
คุณลักษณะของสื่อเพื่อการเรียนรู้
สามารถสนองความต้องการในการเ...
การศึกษาในยุค 4.0 สื่อที่ใช้สอนกับผู้เรียน ควรมีลักษณะอย่างไร
คุณลักษณะของสื่อเพื่อการเรียนรู้
สามารถสนองความต้องการในการเ...
การศึกษาในยุค 4.0 สื่อที่ใช้สอนกับผู้เรียน ควรมีลักษณะอย่างไร
คุณลักษณะของสื่อเพื่อการเรียนรู้
การออกแบบกระบวนการสอน
• การ...
ทาไมสื่อการสอน เช่น อินโฟกราฟิก จึงมีความสาคัญกับผู้เรียน
สรุปข้อมูลในปริมาณมากให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
ปัจจุบันผู้เรียนอ่านหน...
ทาไมสื่อการสอน เช่น อินโฟกราฟิก จึงมีความสาคัญกับผู้เรียน
ภาพกราฟิกจะช่วยให้สื่อน่าสนใจอละเสริมสร้างความจาที่ดี
จากการวิจั...
ทาไมสื่อการสอน เช่น อินโฟกราฟิก จึงมีความสาคัญกับผู้เรียน
สามารถให้ข้อมูลได้หลากหลายสาระ
สามารถให้ความรู้ผ่านเนื้อหาได้หลา...
ทาไมสื่อการสอน เช่น อินโฟกราฟิก จึงมีความสาคัญกับผู้เรียน
สะดวกในการเผยแพร่
นาไปเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ได้ เช่น แผ่นพับ โปสเตอ...
ทาไมสื่อการสอน เช่น อินโฟกราฟิก จึงมีความสาคัญกับผู้เรียน
ทุกอย่างรอบตัวล้วนแล้วแต่เป็นสื่อ อินโฟกราฟิกจะมีส่วนอยู่ในทุกๆ ...
อินโฟกราฟิกจะสามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษา 4.0 ได้อย่างไร
ความหมายของอินโฟกราฟิก
การสื่อความหมายด้วยเส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภา...
อินโฟกราฟิกจะสามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษา 4.0 ได้อย่างไร
ความหมายของอินโฟกราฟิก
ดังนั้นอินโฟกราฟิก (Infographic) หมายถึง กา...
อินโฟกราฟิกจะสามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษา 4.0 ได้อย่างไร
ความหมายของอินโฟกราฟิก
อินโฟกราฟิกจะสามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษา 4.0 ได้อย่างไร
ความหมายของอินโฟกราฟิก
อินโฟกราฟิกจะสามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษา 4.0 ได้อย่างไร
ความหมายของอินโฟกราฟิก
อินโฟกราฟิกจะสามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษา 4.0 ได้อย่างไร
ขั้นตอนการทาอินโฟกราฟิก
กาหนดประเด็น
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
1 3...
อินโฟกราฟิกจะสามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษา 4.0 ได้อย่างไร
ขั้นตอนการทาอินโฟกราฟิก
• Who >> กลุ่มผู้อ่านเป็นใคร (มีผลต่อการออ...
อินโฟกราฟิกจะสามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษา 4.0 ได้อย่างไร
ขั้นตอนการทาอินโฟกราฟิก
2. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เมื่อได้เรื่อ...
อินโฟกราฟิกจะสามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษา 4.0 ได้อย่างไร
ขั้นตอนการทาอินโฟกราฟิก
3. คัดเลือกสาระสาคัญ
คัดแยกข้อมูลที่สาคัญแ...
อินโฟกราฟิกจะสามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษา 4.0 ได้อย่างไร
ขั้นตอนการทาอินโฟกราฟิก
4. จัดหมวดหมู่
นาข้อมูลที่กระจายมาจัดเป็นก...
อินโฟกราฟิกจะสามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษา 4.0 ได้อย่างไร
ขั้นตอนการทาอินโฟกราฟิก
5. สร้างไอเดียการเล่าเรื่อง
การสร้าง Infog...
อินโฟกราฟิกจะสามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษา 4.0 ได้อย่างไร
ขั้นตอนการทาอินโฟกราฟิก
6. วางเลย์เอาท์
แบ่งสัดส่วนข้อมูล ภาพประกอ...
อินโฟกราฟิกจะสามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษา 4.0 ได้อย่างไร
ขั้นตอนการทาอินโฟกราฟิก
7. หาภาพประกอบ
ภาพประกอบมีความสาคัญมาก ภาพ...
อินโฟกราฟิกจะสามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษา 4.0 ได้อย่างไร
ขั้นตอนการทาอินโฟกราฟิก
8. ทาให้สวยงาม
ความสวยงามขึ้นอยู่กับ
เลยเอ...
อินโฟกราฟิกจะสามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษา 4.0 ได้อย่างไร
ขั้นตอนการทาอินโฟกราฟิก
9. เผยแพร่ผลงาน
นา Infographic ที่สมบูรณ์เ...
อินโฟกราฟิกจะสามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษา 4.0 ได้อย่างไร
รูปแบบของภาพ
ภาพแบบเวกเตอร์ (Vector)
เป็นรูปแบบภาพที่ประมวลผลด้วยก...
อินโฟกราฟิกจะสามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษา 4.0 ได้อย่างไร
โหมดสีของภาพ
RGB ประกอบด้วยสีหลักคือ Red (สีแดง), Green
(สีเขียว),...
• เส้น
• รูปร่าง
• รูปทรง
• น้าหนัก
องค์ประกอบของงานกราฟิก
• พื้นผิว
• ที่ว่าง
• สี
• ตัวอักษร
อินโฟกราฟิกจะสามารถประยุกต์...
อินโฟกราฟิกจะสามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษา 4.0 ได้อย่างไร
ความละเอียดของภาพ
Resolution คือ ความละเอียดในการแสดงผลของภาพ ยิ่ง...
อินโฟกราฟิกจะสามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษา 4.0 ได้อย่างไร
แหล่งดาวน์โหลดภาพประกอบฟรี
• morguefile.com
• splitshire.com
• pix...
อินโฟกราฟิกจะสามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษา 4.0 ได้อย่างไร
การประยุกต์ใช้ในการศึกษา 4.0
เมื่อครูมีองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์...
มีเทคนิคการนาไปใช้อย่างไร เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนสูงสุด
อินโฟกราฟิก (Infographic) มีเทคนิคการนาไปใช้ง่ายๆ แบ่งออกเ...
สื่ออื่นๆ ที่น่าจับตามอง
Website
เว็บไซต์เปรียบเสมือนบ้านออนไลน์ที่เป็นมิตรกับ SEO มากที่สุด เป็นที่ที่ทาให้งานอินโฟกราฟิก...
สื่ออื่นๆ ที่น่าจับตามอง
Social Media
เป็นขุมพลังชั้นยอดที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือผู้เรียนได้มากที่สุด เพราะชีวิตประจาวัน...
สื่ออื่นๆ ที่น่าจับตามอง
PowerPoint
PowerPoint เป็นโปรแกรมที่สร้างสื่อการเรียนรู้ได้ง่ายที่สุด แต่ต้องต่อยอดไปยัง Slidesha...
สื่ออื่นๆ ที่น่าจับตามอง
Interactive
สื่อปฏิสัมพันธ์ (Interactive) เป็นสื่อยุคดิจิตอลที่ได้รับความนิยมมาก เราสามารถใช้หลัก...
สื่ออื่นๆ ที่น่าจับตามอง
Virtual Classroom
เป็นห้องเรียนเสมือนจริง เราสามารถนาอินโฟกราฟิกมาใช้ในห้องเรียนเสมือนจริงได้ เพื...
สื่ออื่นๆ ที่น่าจับตามอง
Massive Open Online Course : MOOC
หลักสูตรออนไลน์แบบเปิดมหาชน (Massive Open Online Course : MOOC)...
สื่ออื่นๆ ที่น่าจับตามอง
Massive Open Online Course : MOOC
ปัจจุบันมี MOOC หลายผู้ให้บริการ ได้แก่ edX, FutureLearn,
Cours...
piktochart.com canva.com
สื่ออื่นๆ ที่น่าจับตามอง
Application
ปัจจุบันมีเว็บแอพพลิเคชั่นให้บริการฟรีมากมาย สาหรับประยุกต์ใ...
สื่ออื่นๆ ที่น่าจับตามอง
Application
ปัจจุบันมีเว็บแอพพลิเคชั่นให้บริการฟรีมากมาย สาหรับประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ และ...
สื่ออื่นๆ ที่น่าจับตามอง
Application
ปัจจุบันมีเว็บแอพพลิเคชั่นให้บริการฟรีมากมาย สาหรับประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ และ...
สื่ออื่นๆ ที่น่าจับตามอง
Virtual Reality (VR)
เทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality : VR) เป็นการจาลองสภาพแวดล้อมทั้งที่
เป...
สื่ออื่นๆ ที่น่าจับตามอง
Augmented Reality
เทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality: AR) หมายถึง เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่...
เราสามารถนาอินโฟกราฟิกไปเป็นส่วนหนึ่งของสื่อต่างๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์, Presentation,
Website, Social Media, Interactive, ...
แหล่งอ้างอิง
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู ด้วยสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ICT
goo.gl/rB4WCC
การศึกษาไทย 4.0 เป็นยิ่งก...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

อินโฟกราฟิกในยุคการศึกษา 4.0 (Infographic in Education 4.0)

3.804 visualizações

Publicada em

#อินโฟกราฟิก #Infographic #การศึกษา #Education
ประเด็นสนทนา
- ในปัจจุบันครูมีบทบาทอย่างไรในการใช้สื่อกับผู้เรียนบ้าง
- การศึกษาในยุค 4.0 สื่อที่ใช้สอนกับผู้เรียน ควรมีลักษณะอย่างไร
- ทำไมสื่อการสอน เช่น อินโฟกราฟิก จึงมีความสำคัญกับผู้เรียน
- อินโฟกราฟิกจะสามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษา 4.0 ได้อย่างไร
- มีเทคนิคการนำไปใช้อย่างไร เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนสูงสุด
- สื่ออื่นๆ ที่น่าจับตามอง

Publicada em: Educação

อินโฟกราฟิกในยุคการศึกษา 4.0 (Infographic in Education 4.0)

 1. 1. อินโฟกราฟิกในยุคการศึกษา 4.0 Infographic in Education 4.0 วิทยากร : อ.กฤษณพงศ์ เลิศบารุงชัย สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Kridsanapong.ler@hotmail.com TouchPoint.in.th | Khaooat.com facebook.com/TouchPoint.in.th
 2. 2. ในปัจจุบันครูมีบทบาทอย่างไรในการใช้สื่อกับผู้เรียนบ้าง การศึกษาในยุค 4.0 สื่อที่ใช้สอนกับผู้เรียน ควรมีลักษณะอย่างไร ทาไมสื่อการสอน เช่น อินโฟกราฟิก จึงมีความสาคัญกับผู้เรียน อินโฟกราฟิกจะสามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษา 4.0 ได้อย่างไร มีเทคนิคการนาไปใช้อย่างไร เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนสูงสุด สื่ออื่นๆ ที่น่าจับตามอง ประเด็นสนทนา
 3. 3. การศึกษาไทย เรามาดูว่าการศึกษาไทยแต่ละยุคเป็น อย่างไร เพื่อร่วมวิเคราะห์ว่าบทบาทของ ครูจะเป็นอย่างไร การศึกษาไทย 1.0 ยุคเกษตรกรรม การศึกษาไทย 2.0 ยุคอุตสาหกรรม การศึกษาไทย 3.0 ยุคเทคโนโลยี การศึกษาไทย 4.0 ยุคผลิตภาพ ในปัจจุบันครูมีบทบาทอย่างไรในการใช้สื่อกับผู้เรียนบ้าง
 4. 4. เปรียบเทียบการศึกษาไทยยุคต่างๆ การศึกษาไทย 1.0 ยุคดาวน์โหลด การศึกษาไทย 2.0 ยุคอุตสาหกรรม การศึกษาไทย 3.0 ยุคเทคโนโลยี การศึกษาไทย 4.0 ยุคผลิตภาพ ความหมายของการศึกษา ครูเป็นศูนย์กลาง นักเรียน เชื่อครู สร้างองค์ความรู้ร่วมกันจาก แหล่งเรียนรู้ต่างๆ สร้างองค์ความรู้ร่วมกัน และ สร้างองค์ความรู้ใหม่จาก ฐานความรู้เดิม สร้างความรู้จากความสนใจเฉพาะ บุคคลหรือกลุ่มคน เน้นการทางาน เป็นทีมและมีนวัตกรรมเป็นผลลัพธ์ ในปัจจุบันครูมีบทบาทอย่างไรในการใช้สื่อกับผู้เรียนบ้าง
 5. 5. เปรียบเทียบการศึกษาไทยยุคต่างๆ การศึกษาไทย 1.0 ยุคดาวน์โหลด การศึกษาไทย 2.0 ยุคอุตสาหกรรม การศึกษาไทย 3.0 ยุคเทคโนโลยี การศึกษาไทย 4.0 ยุคผลิตภาพ บทบาทของเทคโนโลยี ห้องเรียนเป็นหลัก ไม่ให้ ความสาคัญกับเทคโนโลยี เริ่มมีการใช้เทคโนโลยีอย่าง ระมัดระวัง เทคโนโลยีการสร้างองค์ความรู้ เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจาวัน เทคโนโลยีการสร้างนวัตกรรมเป็น ส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ของผู้เรียน ในปัจจุบันครูมีบทบาทอย่างไรในการใช้สื่อกับผู้เรียนบ้าง
 6. 6. เปรียบเทียบการศึกษาไทยยุคต่างๆ การศึกษาไทย 1.0 ยุคดาวน์โหลด การศึกษาไทย 2.0 ยุคอุตสาหกรรม การศึกษาไทย 3.0 ยุคเทคโนโลยี การศึกษาไทย 4.0 ยุคผลิตภาพ บทบาทด้านการสอน ครูสอนนักเรียน ครูสอนนักเรียน และนักเรียน สอนกันเอง โดยใช้เทคโนโลยี บ้าง ครูสอนนักเรียน นักเรียนสอน กันเอง และนักเรียนสอนครู ร่วมกันสร้างความรู้โดยใช้ เทคโนโลยี ความรู้เกิดขึ้นทุกที่ ทุกเวลา ทั้งใน ชีวิตประจาวัน การเรียน และการ ทางาน ในปัจจุบันครูมีบทบาทอย่างไรในการใช้สื่อกับผู้เรียนบ้าง
 7. 7. ในปัจจุบันครูมีบทบาทอย่างไรในการใช้สื่อกับผู้เรียนบ้าง เปรียบเทียบการศึกษาไทยยุคต่างๆ การศึกษาไทย 1.0 ยุคดาวน์โหลด การศึกษาไทย 2.0 ยุคอุตสาหกรรม การศึกษาไทย 3.0 ยุคเทคโนโลยี การศึกษาไทย 4.0 ยุคผลิตภาพ ลักษณะโรงเรียน เรียนในอาคาร เรียนในอาคาร มีการนา อินเทอร์เน็ต หรือสื่อการ เรียนการสอนเข้ามาใช้ใน ห้องเรียน เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ในสังคม ที่สร้างสรรค์ เป็นชุมชนการ เรียนรู้ เรียนในโลกไร้พรหมแดนผ่าน อินเทอร์เน็ต ที่ส่งเสริมการ สร้างนวัตกรรม
 8. 8. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ ในปัจจุบันครูมีบทบาทอย่างไรในการใช้สื่อกับผู้เรียนบ้าง ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
 9. 9. ในปัจจุบันครูมีบทบาทอย่างไรในการใช้สื่อกับผู้เรียนบ้าง เต็มใจร่วมมือ ใส่ใจนวัตกรรม มีวิจารณญาณ แก้ปัญหาเป็น สื่อสารดี คิดสร้างสรรค์ ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
 10. 10. ในปัจจุบันครูมีบทบาทอย่างไรในการใช้สื่อกับผู้เรียนบ้าง ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ฉลาดสื่อสาร รู้เท่าทันสื่อ รอบรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ อัพเดตทุกข้อมูลข่าวสาร ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
 11. 11. ในปัจจุบันครูมีบทบาทอย่างไรในการใช้สื่อกับผู้เรียนบ้าง ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ใส่ใจดูแลตัวเอง รู้จักปรับตัว ริเริ่มสิ่งใหม่ มีความยืดหยุ่น รู้จักเข้าสังคม พัฒนาอาชีพ มีความเป็นผู้นา รับผิดชอบหน้าที่ เรียนรู้วัฒนธรรม หมั่นหาความรู้รอบด้าน ทักษะชีวิตและอาชีพ
 12. 12. ครูมีบทบาทอย่างไรในการใช้สื่อกับผู้เรียนบ้าง ? ในปัจจุบันครูมีบทบาทอย่างไรในการใช้สื่อกับผู้เรียนบ้าง
 13. 13. ในปัจจุบันครูมีบทบาทอย่างไรในการใช้สื่อกับผู้เรียนบ้าง การเป็นครูในยุคดิจิตอล ปัจจุบันเป็นยุคดิจิตอลที่มี เนื้อหา ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ เป็น Big Data และมักถูกจัดเก็บเป็น ในยุค Cloud Knowledge ผู้เรียนมีขีดความสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ง่ายและรวดเร็ว ทาให้ไม่จาเป็นต้องรอครูป้อนเนื้อหา
 14. 14. ในปัจจุบันครูมีบทบาทอย่างไรในการใช้สื่อกับผู้เรียนบ้าง การเป็นครูในยุคดิจิตอล ต้องเน้นการนาเนื้อหามาประยุกต์ใช้ หรือต่อยอดทางความคิด และต้องจัดการ เรียนรู้ทักษะและความรู้ที่จาเป็นให้นักเรียน ไม่เน้นการสอนตามเนื้อหาในหลักสูตร ต้องเน้นให้นักเรียนแสวงหาความรู้ได้เอง โดยใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-Based Learning) การใช้ทฤษฎีการเชื่อมต่อ (Connectivism) แล้วสามารถสังเคราะห์ความรู้ จาก ข้อมูลข่าวสารที่แสวงหามาได้
 15. 15. ในปัจจุบันครูมีบทบาทอย่างไรในการใช้สื่อกับผู้เรียนบ้าง การเป็นครูในยุคดิจิตอล ต้องเป็นนักจัดการที่ดี จัดการให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยลงมือปฏิบัติ (Action Learning) การเรียนรู้จากชิ้นงาน (Consturtionism) และต้องเปลี่ยนการสอบเป็นการประเมินเพื่อ การพัฒนาปรับปรุง ต้องมีเทคนิคในการทาให้บรรยากาศการเรียนรู้มีความสนุกกับการทากิจกรรม เช่น การใช้ หลักการของเกม (Gamification Learning) การเรียนรู้จากปัญหา (Problem Based Learning) เพื่อการเรียนรู้ มีแรงจูงใจให้คิด สร้างสรรค์ นาเสนอ ความรู้อย่างสนุกสนาน
 16. 16. การศึกษาในยุค 4.0 สื่อที่ใช้สอนกับผู้เรียน ควรมีลักษณะอย่างไร สื่อ สื่อ (Media) หมายถึง สื่อหรือการติดต่อให้ถึงกันผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง โดยสื่อจะอยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อ สิ่งพิมพ์ สื่อดิจิทัล และสื่อธรรมชาติ
 17. 17. การศึกษาในยุค 4.0 สื่อที่ใช้สอนกับผู้เรียน ควรมีลักษณะอย่างไร ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์ (Creative) หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นจะต้องผ่านกระบวนการคิดที่ แฝงไปด้วยความคิดหลากหลายรูปแบบโดยเห็นถึงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ผู้คิด สามารถเลือกความคิดใดความคิดหนึ่งหรือสามารถต่อยอดความคิดที่หลากลายเป็น ความคิดใหม่ โดยอาศัยภูมิความรู้และจินตนาการ
 18. 18. การศึกษาในยุค 4.0 สื่อที่ใช้สอนกับผู้เรียน ควรมีลักษณะอย่างไร สื่อสร้างสรรค์ สื่อสร้างสรรค์ (Creative Media) หมายถึง สื่อที่เกิดจากกระบวนการของ ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อผลิตเป็นสื่อใหม่ในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ ดิจิทัล และสื่อธรรมชาติ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม หรือต่อยอดเพื่อ เพิ่มมูลค่าจากสื่อที่มีอยู่เดิม
 19. 19. การศึกษาในยุค 4.0 สื่อที่ใช้สอนกับผู้เรียน ควรมีลักษณะอย่างไร องค์ประกอบของสื่อ ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ เสียง Text Still Image Animation Video Sound
 20. 20. การศึกษาในยุค 4.0 สื่อที่ใช้สอนกับผู้เรียน ควรมีลักษณะอย่างไร รูปแบบของสื่อ คลิปวิดีโอ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ มัลติมีเดีย สื่อปฏิสัมพันธ์ Video Clip E-Book Website Multimedia Interactive Media
 21. 21. การศึกษาในยุค 4.0 สื่อที่ใช้สอนกับผู้เรียน ควรมีลักษณะอย่างไร คุณลักษณะของสื่อเพื่อการเรียนรู้ สามารถสนองความต้องการในการเรียนด้วยตนเองได้ ความสะดวกสาหรับการเรียนด้วยตนเอง การออกแบบกระบวนการสอน
 22. 22. การศึกษาในยุค 4.0 สื่อที่ใช้สอนกับผู้เรียน ควรมีลักษณะอย่างไร คุณลักษณะของสื่อเพื่อการเรียนรู้ สามารถสนองความต้องการในการเรียนด้วยตนเองได้ • การยืดหยุ่นในเรื่องเวลา • มีอิสระในการเลือกสถานที่เรียน • การมีอิสระในการเลือกเนื้อหาและการเรียน • การวินิจฉัย การเรียนซ่อมเสริม และการยกเว้น • การมีอิสระในการเลือกรูปแบบการเรียน
 23. 23. การศึกษาในยุค 4.0 สื่อที่ใช้สอนกับผู้เรียน ควรมีลักษณะอย่างไร คุณลักษณะของสื่อเพื่อการเรียนรู้ สามารถสนองความต้องการในการเรียนด้วยตนเองได้ • มีวิธีการใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก เปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้อย่างอิสระ มีคาแนะนาการเรียนและเนื้อหาเสริม • มีความสมบูรณ์ในตัวเอง โดยยึดหลักการสอน ผู้เรียนศึกษาได้ด้วยตนเองตั้งแต่ต้นจนจบ • มีความยืดหยุ่นในเรื่องเวลาการเรียน ผู้เรียนสามารถเรียนเมื่อใด และนานเท่าใดก็ได้ • มีอิสระในการเลือกสถานที่เรียน และบทเรียนต้องมีขนาดกะทัดรัด สะดวกต่อการพกพา • มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับบทเรียน สามารถตอบสนอง โต้ตอบ บอกผลการตอบสนองแก่ผู้เรียนได้ทันที • มีการสื่อสารที่ดีระหว่างบทเรียนกับผู้เรียน โดยผู้เรียนต้องรู้ว่ากาลังทาอะไร
 24. 24. การศึกษาในยุค 4.0 สื่อที่ใช้สอนกับผู้เรียน ควรมีลักษณะอย่างไร คุณลักษณะของสื่อเพื่อการเรียนรู้ การออกแบบกระบวนการสอน • การนาเข้าสู่บทเรียน >> แสดงให้เห็นความคิดรวบยอด และสร้างความสนใจ • การสอน / การนาเสนอเนื้อหา >> ออกแบบสื่อและเนื้อหาอย่างเหมาะสมลงตัว • การเสริมความเข้าใจ >> มีกิจกรรม เกม หรือแบบฝึกหัด • การสรุปบทเรียน >> สรุปประเด็นสาคัญ และทบทวนบทเรียน • การทดสอบหลังเรียน >> เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยการใช้ข้อทดสอบ
 25. 25. ทาไมสื่อการสอน เช่น อินโฟกราฟิก จึงมีความสาคัญกับผู้เรียน สรุปข้อมูลในปริมาณมากให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ปัจจุบันผู้เรียนอ่านหนังสือน้อยลง ไม่ชอบอ่านข้อความที่มีความยาวหลายบรรทัด จนกลายเป็น “ยาวไปไม่อ่าน” อินโฟ กราฟิกเป็นตัวช่วยที่ดีที่สามารถสรุปเรื่องราวครบครันให้อยู่ในภาพเดียว ช่วยสื่อสารความรู้ได้อย่างรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพมากกว่าเดิม
 26. 26. ทาไมสื่อการสอน เช่น อินโฟกราฟิก จึงมีความสาคัญกับผู้เรียน ภาพกราฟิกจะช่วยให้สื่อน่าสนใจอละเสริมสร้างความจาที่ดี จากการวิจัยพบว่ามนุษย์สามารถจดจาภาพและสีได้ดีกว่าข้อความ การใช้สถิติ แผนภูมิ และภาพประกอบ ในงานอินโฟ กราฟิก จะทาให้งานมีเอกลักษณ์ น่าจดจา กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกอยากอ่านข้อมูลเหล่านั้นมากกว่าข้อมูลที่มีแต่ตัวหนังสือ และยังทาให้ประหยัดพื้นที่ในการนาเสนอข้อมูลได้ดีกว่าการใส่แต่เพียงแต่ตัวหนังสืออีกด้วย
 27. 27. ทาไมสื่อการสอน เช่น อินโฟกราฟิก จึงมีความสาคัญกับผู้เรียน สามารถให้ข้อมูลได้หลากหลายสาระ สามารถให้ความรู้ผ่านเนื้อหาได้หลากกลาย เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม สุขศึกษา ศิลปะ พระพุทธศาสนา ฯลฯ หรือประยุกต์ใช้กับความรู้ทั่วไปได้ เช่น • ให้ความรู้ >> สุขภาพดีเริ่มต้นที่ 3อ 2ส 1ฟ • ข่าวสารสาคัญ >> 7 ข้อควรรู้ สัญญาธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (ฉบับใหม่) • ขั้นตอน >> 5 ขั้นตอนการสร้างสื่อการเรียนการสอนให้ปัง • การจัดอันดับ >> จัดอันดับพลังงานในกาแฟคาปูชิโน่เย็นของแต่ละแบรนด์ • เล่าประวัติศาสตร์ >> เหตุการณ์สาคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยา
 28. 28. ทาไมสื่อการสอน เช่น อินโฟกราฟิก จึงมีความสาคัญกับผู้เรียน สะดวกในการเผยแพร่ นาไปเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ได้ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ หรืออัพโหลดไว้บน Website, Facebook, Twitter, Slideshare ฯลฯ ทาให้ผู้เรียนสามารถรับรู้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วนภายในภาพเดียว และสามารถเผยแพร่ต่อได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว
 29. 29. ทาไมสื่อการสอน เช่น อินโฟกราฟิก จึงมีความสาคัญกับผู้เรียน ทุกอย่างรอบตัวล้วนแล้วแต่เป็นสื่อ อินโฟกราฟิกจะมีส่วนอยู่ในทุกๆ สื่อ เราจะต้อง นาสื่อที่มีอยู่หรือที่สร้างขึ้นใหม่ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ (Learning Model) ที่ครูพัฒนาขึ้น ดังนั้นครูในยุคดิจิตอลจะต้องเป็นนักออกแบบ การเรียนรู้ (Learning Designer) อินโฟกราฟิกจะมีส่วนอยู่ในทุกๆ สื่อ
 30. 30. อินโฟกราฟิกจะสามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษา 4.0 ได้อย่างไร ความหมายของอินโฟกราฟิก การสื่อความหมายด้วยเส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย กราฟ แผนภูมิ การ์ตูน ฯลฯ เพื่อให้สามารถสื่อ ความหมายข้อมูลได้ถูกต้องตรงตามที่ผู้สื่อสารต้องการ Information ข้อมูลที่ถูกย่อยในลักษณะของสารสนเทศ โดยผ่าน กระบวนการวิเคราะห์จากข้อมูลที่มีอยู่ Graphic
 31. 31. อินโฟกราฟิกจะสามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษา 4.0 ได้อย่างไร ความหมายของอินโฟกราฟิก ดังนั้นอินโฟกราฟิก (Infographic) หมายถึง การนาข้อมูลมาสรุปเป็นสารสนเทศ ในลักษณะของกราฟิก เพื่อสื่อความหมาย ที่เข้าใจง่าย ตรงตามที่ผู้สื่อสารต้องการ อ่านเพิ่มเติมที่ touchpoint.in.th/infographic-design
 32. 32. อินโฟกราฟิกจะสามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษา 4.0 ได้อย่างไร ความหมายของอินโฟกราฟิก
 33. 33. อินโฟกราฟิกจะสามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษา 4.0 ได้อย่างไร ความหมายของอินโฟกราฟิก
 34. 34. อินโฟกราฟิกจะสามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษา 4.0 ได้อย่างไร ความหมายของอินโฟกราฟิก
 35. 35. อินโฟกราฟิกจะสามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษา 4.0 ได้อย่างไร ขั้นตอนการทาอินโฟกราฟิก กาหนดประเด็น รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 1 32 4 5 6 7 8 9 คัดเลือกสาระสาคัญ จัดหมวดหมู่ สร้างไอเดียการเล่าเรื่อง วางเลย์เอาท์ หาภาพประกอบ ทาให้สวยงาม เผยแพร่ผลงาน
 36. 36. อินโฟกราฟิกจะสามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษา 4.0 ได้อย่างไร ขั้นตอนการทาอินโฟกราฟิก • Who >> กลุ่มผู้อ่านเป็นใคร (มีผลต่อการออกแบบ) • What >> ทาเรื่องเกี่ยวกับอะไร • Why >> ทาไปทาไม ทาด้วยเหตุผลใด ทาเพื่อ... • Where >> ทาที่ไหน หรือเหตุการณ์ของสิ่งที่ทาอยู่ที่ไหน • When >> ทาเมื่อไหร่ เสร็จเมื่อไหร่ • How >> ทาอย่างไร ใช้เครื่องมืออะไร 1. กาหนดประเด็น
 37. 37. อินโฟกราฟิกจะสามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษา 4.0 ได้อย่างไร ขั้นตอนการทาอินโฟกราฟิก 2. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้เรื่องที่จะทาแล้ว จะต้องรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทุกอย่างให้ละเอียด ไม่ว่าจะเป็นข้อความ หรือข้อมูลทางสถิติ
 38. 38. อินโฟกราฟิกจะสามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษา 4.0 ได้อย่างไร ขั้นตอนการทาอินโฟกราฟิก 3. คัดเลือกสาระสาคัญ คัดแยกข้อมูลที่สาคัญและจาเป็นต้องใช้ โดยพิจารณาจาก อะไรที่คนอยากรู้หรือไม่อยากรู้ จดหรือไฮท์ไลท์ประโยคหรือคา ที่เราอ่านแล้วรู้สึก Wow แล้วลองถามเพื่อนว่า Wow เหมือนเราหรือไม่
 39. 39. อินโฟกราฟิกจะสามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษา 4.0 ได้อย่างไร ขั้นตอนการทาอินโฟกราฟิก 4. จัดหมวดหมู่ นาข้อมูลที่กระจายมาจัดเป็นกลุ่ม เช่น ความหมาย สาเหตุ วิธีแก้ไข เทคนิค เป็นต้น
 40. 40. อินโฟกราฟิกจะสามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษา 4.0 ได้อย่างไร ขั้นตอนการทาอินโฟกราฟิก 5. สร้างไอเดียการเล่าเรื่อง การสร้าง Infographic ให้ปัง ควรตั้งชื่อเรื่องให้กระชับ น่าฟัง ชวนอ่าน และควร นาเสนอเป็นภาพด้วยการเล่าเรื่อง เพื่อความไม่น่าเบื่อจากการเล่าตรงๆ คิดถึงการ เชื่อมโยงระหว่างข้อมูลกับรูปภาพให้ได้ จะได้รู้ว่าควรใช้ภาพแบบใดในการเล่าเรื่อง
 41. 41. อินโฟกราฟิกจะสามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษา 4.0 ได้อย่างไร ขั้นตอนการทาอินโฟกราฟิก 6. วางเลย์เอาท์ แบ่งสัดส่วนข้อมูล ภาพประกอบ และที่สาคัญต้องคานึงถึง พื้นที่ว่างด้วย เพราะพื้นที่ว่างจะช่วยให้รู้สึกสบายตา และช่วย ให้ผู้อ่านโฟกัสข้อมูลสาคัญได้ง่ายมากขึ้น
 42. 42. อินโฟกราฟิกจะสามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษา 4.0 ได้อย่างไร ขั้นตอนการทาอินโฟกราฟิก 7. หาภาพประกอบ ภาพประกอบมีความสาคัญมาก ภาพ 1 ภาพ ใช้แทนคาพูดได้มาก ต้องเป็นภาพที่สัมพันธ์กับข้อมูล รวมถึงไอคอนต่างๆ ด้วย เว็บภาพประกอบฟรี freepik.com และ flaticon.com แต่วาดเองจะดีกว่า
 43. 43. อินโฟกราฟิกจะสามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษา 4.0 ได้อย่างไร ขั้นตอนการทาอินโฟกราฟิก 8. ทาให้สวยงาม ความสวยงามขึ้นอยู่กับ เลยเอาท์ | รูปภาพประกอบ | โทนสี | ฟอนต์ | ที่ว่าง โปรแกรมที่ใช้ เช่น Adobe Photoshop | Adobe Illustrator | Piktochart
 44. 44. อินโฟกราฟิกจะสามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษา 4.0 ได้อย่างไร ขั้นตอนการทาอินโฟกราฟิก 9. เผยแพร่ผลงาน นา Infographic ที่สมบูรณ์เผยแพร่สู่โลกออนไลน์ เช่น Website | Facebook พร้อมแคปชั่นที่น่าดึงดูด ติด TAG หรือ #HASHTAG เพื่อให้ Search Engine หาเจอได้ง่าย
 45. 45. อินโฟกราฟิกจะสามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษา 4.0 ได้อย่างไร รูปแบบของภาพ ภาพแบบเวกเตอร์ (Vector) เป็นรูปแบบภาพที่ประมวลผลด้วยการคานวณทางคณิตศาสตร์ มีสีและตาแหน่งของ สีที่แน่นอน สามารถย่อหรือขยายได้โดยไม่เสียคุณภาพไฟล์ ภาพแบบราสเตอร์ (Raster/Bitmap) เป็นรูปแบบภาพที่ค่าสีจะถูกเก็บไว้ในแต่ละพิกเซล มีการเก็บค่าสีที่เฉพาะเจาะจงใน แต่ละตาแหน่ง หากย่อหรือขยายรูปภาพก็จะเสียคุณภาพของไฟล์ไป
 46. 46. อินโฟกราฟิกจะสามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษา 4.0 ได้อย่างไร โหมดสีของภาพ RGB ประกอบด้วยสีหลักคือ Red (สีแดง), Green (สีเขียว), Blue (สีน้าเงิน) ผสมกัน เหมาะสาหรับ ภาพที่ใช้แสดงผลบนจอภาพ CMYK ประกอบด้วยสีหลักคือ Cyan (สีฟ้าอมเขียว), Magenta (ชมพูอมม่วง), Yellow (สีเหลือง), Black (สีดา) เหมาะสาหรับภาพที่ใช้ในงานพิมพ์
 47. 47. • เส้น • รูปร่าง • รูปทรง • น้าหนัก องค์ประกอบของงานกราฟิก • พื้นผิว • ที่ว่าง • สี • ตัวอักษร อินโฟกราฟิกจะสามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษา 4.0 ได้อย่างไร
 48. 48. อินโฟกราฟิกจะสามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษา 4.0 ได้อย่างไร ความละเอียดของภาพ Resolution คือ ความละเอียดในการแสดงผลของภาพ ยิ่งมีค่ามากยิ่งมีความละเอียดสูงและมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่ เช่น หากภาพ มีความละเอียด 150 Pixels/Inch หมายความว่าใน 1 ตารางนิ้วประกอบด้วยเม็ดสี 150 พิกเซล • สาหรับงานในจอภาพควรปรับ 72 Pixels/Inch • สาหรับงานในจอภาพ Retina Display ควรปรับ 150 Pixels/Inch • สาหรับงานพิมพ์ควรปรับ 300 Pixels/Inch
 49. 49. อินโฟกราฟิกจะสามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษา 4.0 ได้อย่างไร แหล่งดาวน์โหลดภาพประกอบฟรี • morguefile.com • splitshire.com • pixabay.com • freerangestock.com • kaboompics.com • isorepublic.com • moveast.me • burst.shopify.com • imcreator.com/free • negativespace.co • albumarium.com • freepik.com • flaticon.com • pexels.com • stocksnap.io • lifeofpix.com • stockvault.net
 50. 50. อินโฟกราฟิกจะสามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษา 4.0 ได้อย่างไร การประยุกต์ใช้ในการศึกษา 4.0 เมื่อครูมีองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการสร้างสื่ออินโฟกราฟิกแล้ว ไม่ใช่เรื่องยากที่จะนาไปต่อ ยอดกับสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์, Presentation, Website, Social Media, Interactive, Virtual Classroom, MOOC, VR, AR และสื่อออนไลน์ต่างๆ โดยครูเป็นผู้สร้างตอนเทนต์ให้น่าสนใจ ส่วนจะอยู่แพล็ตฟอร์มใด ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยี ในยุคสมัยนั้น
 51. 51. มีเทคนิคการนาไปใช้อย่างไร เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนสูงสุด อินโฟกราฟิก (Infographic) มีเทคนิคการนาไปใช้ง่ายๆ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 1. ด้านเนื้อหา >> ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ทันสมัย น่าสนใจ 2. ด้านการออกแบบ >> สวยงาม อ่านง่าย สบายตา ดึงดูดความสนใจ 3. แพล็ตฟอร์ม >> ที่อยู่ของงานอินโฟกราฟิกที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย เทคนิคการใช้อินโฟกราฟิก
 52. 52. สื่ออื่นๆ ที่น่าจับตามอง Website เว็บไซต์เปรียบเสมือนบ้านออนไลน์ที่เป็นมิตรกับ SEO มากที่สุด เป็นที่ที่ทาให้งานอินโฟกราฟิกของเรามีตัวตนปัจจุบันมี เครื่องมือมากมายสาหรับการสร้างเว็บไซต์ และหมั่นติด TAG เพื่อให้ Search Engine ค้นเจอได้ง่าย
 53. 53. สื่ออื่นๆ ที่น่าจับตามอง Social Media เป็นขุมพลังชั้นยอดที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือผู้เรียนได้มากที่สุด เพราะชีวิตประจาวันของผู้เรียนยุคนี้ติด Social Media มาก ดังนั้นแพล็ตฟอร์มนี้จาเป็นต้องมีอย่างยิ่ง และต้องเรียนรู้การผูก Social Media ต่างๆ เข้าไว้ รวมถึงผูกกับ เว็บไซต์ด้วย และหมั่นติด TAG และ #Hashtag จะทาให้งานอินโฟกราฟิกปังไปอีก + + + = ปัง
 54. 54. สื่ออื่นๆ ที่น่าจับตามอง PowerPoint PowerPoint เป็นโปรแกรมที่สร้างสื่อการเรียนรู้ได้ง่ายที่สุด แต่ต้องต่อยอดไปยัง Slideshare หรือช่องทางออนไลน์ อื่นๆ แล้วผูกเข้ากับ Social Media รับรอง ปัง + + + = ปัง
 55. 55. สื่ออื่นๆ ที่น่าจับตามอง Interactive สื่อปฏิสัมพันธ์ (Interactive) เป็นสื่อยุคดิจิตอลที่ได้รับความนิยมมาก เราสามารถใช้หลักการออกแบบอินโฟกราฟิกเข้า ไปในสื่อการเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์ได้ ทาให้สื่อการเรียนรู้น่าสนใจมากขึ้นไปอีก
 56. 56. สื่ออื่นๆ ที่น่าจับตามอง Virtual Classroom เป็นห้องเรียนเสมือนจริง เราสามารถนาอินโฟกราฟิกมาใช้ในห้องเรียนเสมือนจริงได้ เพื่อนาเสนอเนื้อหาได้อย่าง น่าสนใจมากขึ้น ส่วนอื่นๆ ระบบ LMS จะเป็นตัวจัดการการเรียนรู้ทั้งหมด สามารถนาสื่อปฏิสัมพันธ์มาฝังในห้องเรียน เสมือนจริงได้ด้วย
 57. 57. สื่ออื่นๆ ที่น่าจับตามอง Massive Open Online Course : MOOC หลักสูตรออนไลน์แบบเปิดมหาชน (Massive Open Online Course : MOOC) และคอร์สออนไลน์ต่างๆ กาลังได้รับความ นิยม เราอาจพัฒนา “อินโฟกราฟิก” สู่ “โมชั่นกราฟิก” เพื่อทาอินโฟกราฟิกให้เคลื่อนไหว ทาให้สื่อการเรียนรู้น่าสนใจมากขึ้น อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ touchpoint.in.th/mooc edX Future Learn Coursera
 58. 58. สื่ออื่นๆ ที่น่าจับตามอง Massive Open Online Course : MOOC ปัจจุบันมี MOOC หลายผู้ให้บริการ ได้แก่ edX, FutureLearn, Coursera, Udemy, Udacity, Iversity และเป็นเรื่องที่น่ายินดี อย่างยิ่งที่ประเทศไทยจะมีผู้ให้บริการ Thai MOOC ที่เกิดขึ้น จากความร่วมมือของหลายสถาบัน โดยใน Thai MOOC มี เนื้อหามากมายและใช้งานได้จริง และที่สาคัญคือเรียนฟรี ไม่มี ค่าใช้จ่าย สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.thaimooc.org
 59. 59. piktochart.com canva.com สื่ออื่นๆ ที่น่าจับตามอง Application ปัจจุบันมีเว็บแอพพลิเคชั่นให้บริการฟรีมากมาย สาหรับประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ และบางแอพพลิเคชั่นสามารถ สร้างอินโฟกราฟิกได้ด้วย ประเภทสร้างอินโฟกราฟิกและสื่อนาเสนอ prezi.com powtoon.com
 60. 60. สื่ออื่นๆ ที่น่าจับตามอง Application ปัจจุบันมีเว็บแอพพลิเคชั่นให้บริการฟรีมากมาย สาหรับประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ และบางแอพพลิเคชั่นสามารถ สร้างอินโฟกราฟิกได้ด้วย ประเภทสร้างเกมและชุดคาถาม gogopp.com plickers.comkahoot.com zipgrade.com
 61. 61. สื่ออื่นๆ ที่น่าจับตามอง Application ปัจจุบันมีเว็บแอพพลิเคชั่นให้บริการฟรีมากมาย สาหรับประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ และบางแอพพลิเคชั่นสามารถ สร้างอินโฟกราฟิกได้ด้วย ประเภทการจัดการชั้นเรียน classdojo.com nearpod.comedmodo.comclassroom.google.commoodle.com
 62. 62. สื่ออื่นๆ ที่น่าจับตามอง Virtual Reality (VR) เทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality : VR) เป็นการจาลองสภาพแวดล้อมทั้งที่ เป็นสภาพแวดล้อมจริงหรือจากจินตนาการ โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สามารถ รับชมผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สวมใส่ Panotour Tourweaver
 63. 63. สื่ออื่นๆ ที่น่าจับตามอง Augmented Reality เทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality: AR) หมายถึง เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างโลกของความจริง (Real World) เข้ากับโลกเสมือน (Virtual World) โดยใช้วิธีซ้อนภาพในโลกเสมือนไว้บนภาพในโลกความเป็นจริง ผ่านอุปกรณ์ ดิจิทัล ได้แก่ แว่นตาดิจิทัล แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์แสดงผลภาพอื่นๆ เพื่อให้เห็นภาพเสมือนอยู่ใน สภาพแวดล้อมจริง
 64. 64. เราสามารถนาอินโฟกราฟิกไปเป็นส่วนหนึ่งของสื่อต่างๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์, Presentation, Website, Social Media, Interactive, Virtual Classroom, MOOC, VR, AR และสื่อ ออนไลน์ต่างๆ โดยครูเป็นผู้สร้างตอนเทนต์ให้น่าสนใจ ส่วนจะอยู่แพล็ตฟอร์มใด ขึ้นอยู่กับ เทคโนโลยีในยุคสมัยนั้น ครูจะไม่ใช่แค่เพียงผู้สอน แต่เป็นนักออกแบบการเรียนรู้ อินโฟกราฟิกจะมีส่วนอยู่ในทุกๆ สื่อ #Infographic #Education 4.0 #อินโฟกราฟิก #การศึกษา 4.0 #Infographic #Education 4.0 #อินโฟกราฟิก #การศึกษา 4.0 วิทยากร : อ.กฤษณพงศ์ เลิศบารุงชัย สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 65. 65. แหล่งอ้างอิง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู ด้วยสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ICT goo.gl/rB4WCC การศึกษาไทย 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษา goo.gl/Md7cCF ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 goo.gl/3atDn4 หลักการสื่อการเรียนรู้ สร้างได้ สร้างง่าย ตามกระบวนการ ADDIE touchpoint.in.th/learning-media อินโฟกราฟิกและหลักการออกแบบ touchpoint.in.th/infographic-design Kridsanapong.ler@hotmail.com TouchPoint.in.th | Khaooat.com facebook.com/TouchPoint.in.th

×