Mais conteúdo relacionado

Similar a Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vertailussa(20)

Mais de Kelan tutkimus / Research at Kela(20)

Liina-Kaisa Tynkkynen: Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vertailussa

 1. Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisessä vertailussa Liina-Kaisa Tynkkynen, FT, dosentti Tutkimuspäällikkö, THL
 2. Alma Atan julistus 1978 perusterveydenhuollosta 1. merkittäviä vaikutuksia koko väestön terveydentilan kohentamisessa ja terveyden jakautumisen oikeudenmukaisuuden lisäämisessä 2. välttämätöntä terveydenhuoltoa 3. kaikkien yksilöiden ja yhteisöjen saavutettavissa ja joka tukee heidän täysipainoista osallistumista 4. palvelujärjestelmän ensimmäinen taso, jolla yksilöt, perheet ja yhteisöt pääsevät kosketuksiin kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän kanssa. Source: https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/declaration-of-alma-ata
 3. Primary health care vs. primary care Perusterveydenhuolto primary health care • Universaalit, kattavat, integroidut palvelut • Moniammatillisuus • Ensisijainen terveydenhuolto (primary care) sekä kansanterveystyö • Yhteisö- ja väestöorientaatio • Monialaiset politiikat ja toimenpiteet, joilla pyritään ongelmien varhaiseen hoitamiseen ja ennaltaehkäisyyn sekä vaikuttamaan terveyden määrittäjiin yksilö ja väestötasolla • Yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen sitouttaminen ja voimaannuttaminen osallisuuden ja omahoidon edistämiseksi Ensisijainen terveydenhuolto primary care • Yleislääkärin tarjoamaa, helposti saavutettavaa terveydenhuoltopalvelua • Hoidon jatkuvuus ja kokonaisvastuu • Ihmislähtöistä ei diagnoosilähtöistä hoitoa • Potilaiden valikoitumattomuus • Gate keeping
 4. Source: How to enhance the integration of primary care and public health?: approaches, facilitating factors and policy options Suomessa monet ”public health- toiminnot” kiinteä osa perusterveydenhuoltoa
 5. OMENA vai “OMENA”? Terveysjärjestelmät ovat erilaisia – vertailu on hankalaa Primary care & primary health care osalta myös jokseenkin vanhentunutta
 6. “Diversities among European primary care systems are related to the specific cultural and historical backgrounds of each nation, which have had a notable influence on the design of their health care systems” (Kringos et al. 2015)
 7. Elements of diversity: three types “PUBLIC HIERARCHICAL NORMATIVE” • Primary care has a central place in the health care system • Run by the state rather than by professionals • Governed by decentralized authorities, for example regions, and which consist of multidisciplinary teams with usually salaried GPs. • Examples are Finland, Lithuania, Portugal, Spain and Sweden “PROFESSIONAL HIERARCHICAL GATEKEEPER” • GPs are the cornerstone and usually in a gatekeeping role. • Primary care professionals are also often accountable for the management of resources used for health care. • Moreover, the remuneration system of professionals is generally mixed, including capitation mixed with fee for services, in a self-employed position. • Examples are Estonia, Poland, the Netherlands, Denmark, Slovenia and the United Kingdom. “FREE PROFESSIONAL NON-HIERARCHICAL” • Health professionals try to organize primary care delivery independently, at least without strong regulation from the state or health insurance fund. • The model has put emphasis on patients’ and professionals’ freedom, meaning the absence of a list system or gatekeeping and professionals having a self-employed status. • Primary care professionals work alongside each other, in “silos”, rather than in a cooperation. • Examples are Austria, Belgium, France, Germany and Switzerland.
 8. Suomalaisen perusterveydenhuollon ominaispiirteitä • Yksiköt verrattain suuria • Työntekijät työsuhteessa • Moniammatillinen työ • Hoitajilla ja muilla ammattilaisilla merkittävä rooli • Hoidettavien sairauksien ja toimenpiteiden kirjo laaja • Perusterveydenhuollon tehtäviä toteutetaan vastaanottotoiminnan yhteydessä • Ennaltaehkäisevän työn rooli ollut perinteisesti merkittävä
 9. Suomalaisen perusterveydenhuollon ominaispiirteitä • Yleislääketieteen erikoislääkäreiden osuus lääkäreistä verrattain pieni • Lääkärit kirjoittavat myös paljon erilaisia todistuksia • Ihmisen vapaus valita oma (yleis)lääkärinsä verrattain heikko • Hoidon jatkuvuudessa ongelmia • Hoidon saatavuudessa ongelmia
 10. Finland Building primary care in a changing Europe: case studies (2015) https://apps.who.int/iris/handle/10665/330346
 11. Pohjoismaista vertailua Larsen et al. (2020) • Ruotsi, Suomi, Islanti nojaavat terveyskeskusmalliin – palveluiden kirjo vaihtelee • Yleislääkärimallit Tanskassa ja Norjassa • Yleisellä tasolla suomalaiset terveyskeskukset tarjoavat kattavammin erilaisia palveluita kuin terveyskeskukset muissa Pohjoismaissa • Suomessa terveyskeskukset hoitavat suurimman osan asiakkaiden terveystarpeista, arviolta vain 5% vierailuista etenee lähetteeseen erikoissairaanhoitoon. • Vapaus valita oma lääkäri keskeistä yleislääkärimalleissa
 12. Eurooppalainen vertailu Saavutettavuuden, jatkuvuuden ja koordinaation osalta Suomi keskikastia Disclaimer: • Tiedot vanhoja • Luotettavuus? Lähde: Kringos et al. 2015
 13. State of Health in the EU · Suomi · Maan terveysprofiili 2021
 14. Suomessa pääkaupunkiseudun perusterveydenhuollon laatu on parantunut, joskin vasta lähelle pohjoismaisten verrokkiensa (Tukholman ja Kööpenhaminan) tasoa. LÄHDE: Satokangas M, Arffman M, Agerholm J, Thielen K, Ørsted Hougaard C, Andersen I, Burström B & Keskimäki I
 15. 1) erityisesti ≥75-vuotiaiden VOS-jaksojen määrät ovat koko ajan Tukholmaa ja Kööpenhaminaa suurempia 2) yksinasuminen ei yhdisty suomalaisten naisten osalta suurempaan VOS-jaksojen ilmaantuvuuteen (toisin kuin muualla) LÄHDE: Satokangas M, Arffman M, Agerholm J, Thielen K, Ørsted Hougaard C, Andersen I, Burström B & Keskimäki I
 16. Terveydenhuollon keinoin vältettävissä oleva kuolleisuus Lähde: OECD State of Health at the EU – Suomi, 2019
 17. Monessa maassa samanlaisia haasteita kuin meillä • Suuntaus kohti moniammatillisempaa työskentelyä ja suurempia yksiköitä (vrt. Keski-Euroopan solo-practices) • (Nuorten) lääkäreiden halu toimia osana ryhmää huomioitava myös koulutuksessa • Hoidon jatkuvuus huolenaiheena muissakin (Pohjois)maissa • Erilaiset listautumismallit yleisesti käytössä • Keskustelussa myös muut jatkuvuuden ”lajit” (tiedon jatkuvuus, tiimiin liittyvä jatkuvuus, maantieteellinen jatkuvuus)
 18. Järjestelmien kattavuus • Mikä väestö katetaan? • Millaisia palveluja rahoitetaan? • Asiakasmaksujen osuus?
 19. SUOMESSA ENSISIJAISEN HOIDON PIIRIIN VOI HAKEUTUA NELJÄSTÄ ERI OVESTA - OVISTA VAIN YKSI AUKEAA KOKONAAN KAIKILLE UNIVERSAALI, VERORAHOITTEINEN JÄRJESTELMÄ: Kunnat/hyvinvointialueet ovat vastuussa riittävien sote-palveluiden järjestämisestä asukkailleen. YKSITYISET PALVELUT: Sairausvakuutuksesta korvataan mm. yksityisten palveluiden käyttöä + hoito/diagnostiikka yksityisellä sektorilla, reseptilääkkeet, kuntoutus, matkat ym. Yksityisiä palveluja rahoitetaan myös yksityisillä vakuutuksilla. Myös esim. kolmannensektorin toiminta (mm. paperittomien klinikat) TYÖNANTAJIEN JÄRJESTÄMÄ SAIRAANHOITO: Työnantajien on järjestettävä ennaltaehkäisevä työterveyshuolto, mutta iso osa työnantajista on päättänyt järjestää työntekijöilleen ainakin jonkinasteiset terveydenhuollon avosairaanhoidon palvelut. KORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN TERVEYDENHUOLTO: YHTS järjestää ensisijaisen terveydenhuollon palvelut korkeakouluopiskelijoille https://gratisography.com/
 20. Manderbacka, Aalto, Kestilä, Muuri ja Häkkinen. 2017. Eriarvoisuus somaattisten terveyspalvelujen saatavuudessa. THL/tutkimuksesta tiiviisti. 21
 21. Perusterveydenhuollon tulisi olla ”koko kansan palvelu” • Ensisijaisen hoidon saatavuus Suomessa heikommalla tasolla kuin esimerkiksi muissa Pohjoismaissa (pl. Islanti) tai EU:ssa keskimäärin • Työikäiselle ja maksukykyiselle väestölle tarjolla mahdollisuus hakeutua hoitoon myös muista kuin terveysaseman ovesta • Yksityisten vakuutusten osuus ensisijaisessa hoidossa merkittävä(?) • Järjestelmien rinnakkaiskäyttö kansainvälisesti verrattain ainutlaatuista
 22. | 23 Source: Finanssiala 2021 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 6/30/2020 VPHI in Finland, number of policies, 2009-6/2020 Children Adults/individual Adults/employer
 23. Korona ja Suomen perusterveydenhuollon resilienssi • Koronakriisin kehystys Suomessa(kin) voimakkaasti terveydenhuoltoon keskittyvä – kriisin hallinta siirrettiin varhaisessa vaiheessa terveydenhuoltosektorille. • Vahvuutena ollut hierarkkinen ja hajautettu perusterveyden- huoltojärjestelmä: lisärahoitukselle ja ohjaukselle oli (jonkinlaiset) rakenteet olemassa, paikallistuntemus alueella hyvä. • Paikallisuuden vahvuutta ei kuitenkaan pystytty täysimääräisesti hyödyntämään – yhteys paikallisen ja kansallisen tason välillä ei toiminut.
 24. Korona ja Suomen perusterveydenhuollon resilienssi • Perusterveydenhuolto pystyi nopeasti muokkaamaan toimintaansa. • Alussa hyödynnettiin tuttuja rakenteita ja toimintamalleja, joita välittömästi ja jatkuvasti muokattiin. • Perustason palveluissa pyrittiin rakentamaan holistinen käsitys sekä alueen väestön tarpeista ja tilanteesta että kriisistä ja muokkaamaan toimintaa sen mukaisesti. • Johtajat tasapainoilivat myös pandemian hallinnan ja muiden palveluiden välillä sekä väestön tarpeiden ja henkilöstön tarpeiden välillä.
 25. Sote- uudistuksessa oltava hereillä • Osataanko ajatella systeemisesti? • Resurssien jakaminen: mitkä arvot ja minkä väestönosan tarpeet edellä? • Rinnakkaiset järjestelmät ensisijaisessa hoidossa säilyvät • Kuntien ja hyvinvointialueen välisen yhteyden rakentaminen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, moniammatillisessa yhteistyössä, kriisivarautumisessa…?
 26. Sote-uudistus seuraavana shokkina • Sote-uudistuksen valmistelu ja toimeenpano osin päällekkäin korona-pandemian kanssa haastaa perusterveydenhuollon aiheuttaa kumulatiivista stressiä niin työntekijöille kuin johtajille • Varautuminen erilaisiin järjestelmän kriisiytymisiin uudistuksen toteutuksen suhteen?
 27. Yhteenvetona • Järjestelmä on eriarvoinen, vastoin omaa tavoitettaan (myös sote-uudistuksen ”yhdenvertaiset palvelut”- tavoite) • Suomalaisessa järjestelmässä ensisijaisen hoidon osalta neljä eri hoitoon hakeutumisen väylää, mikä on kansainvälisesti poikkeuksellista • Suomalainen perusterveydenhuolto kansainvälisesti vertaillen edistyksellinen laaja- alaisuutensa ja moniammatillisuutensa osalta  näkyy laadussa ongelmista huolimatta? • Hoidon jatkuvuus suuri haaste, johon herätty myös muissa (Pohjois)maissa. • Suomessa odotusajat perusterveydenhuoltoon poikkeuksellisen pitkiä.
 28. KIITOS! LIINA-KAISA.TYNKKYNEN(a)THL.FI Esityksen koostamiseen ovat osallistuneet tutkijat Soila Karreinen ja Marjaana Viita-aho Kiitokset: Markku Satokangas ja SIA-hanke, Päivikki Koponen, Anu Niemi