O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Kannada quiz 2012

12.352 visualizações

Publicada em

This quiz was prepared as a part of Kannada Rajyotsava celebrations at IIM Indore on Nov 1, 2012.

Publicada em: Educação
 • Was a little hesitant about using ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ at first, but am very happy that I did. The writer was able to write my paper by the deadline and it was very well written. So guys don’t hesitate to use it.
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • You can hardly find a student who enjoys writing a college papers. Among all the other tasks they get assigned in college, writing essays is one of the most difficult assignments. Fortunately for students, there are many offers nowadays which help to make this process easier. The best service which can help you is ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • If we are speaking about saving time and money this site ⇒ www.WritePaper.info ⇐ is going to be the best option!! I personally used lots of times and remain highly satisfied.
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/369VOVb ❤❤❤
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/369VOVb ♥♥♥
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Kannada quiz 2012

 1. 1. ಭಾರತೀಯ ವ್ಯವ್ಸ್ಾಾಪ್ರಬಂಧ ಸಂಸ್ಾಾನ ಇಂದ ೀರ್ ಕ್ವಿಜ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೀರ್ತನ್ ಜಿ https://twitter.com/keerthan_g
 2. 2. 1.ಕರ್ಾತಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಾಾಪರ್ೆ ಆದ ವರ್ತ ಯಾವುದು?
 3. 3. • 1956
 4. 4. 2.ಇಂದೆ ೀರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕ್ಾಯಟ್ ಸ್ೆಂಟರ್ ಗೆ ಕರ್ಾತಟಕದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹೆಸ್ರು ಇಡಲಾಗಿದೆ . ಗುರುತಿಸಿ
 5. 5. • ರಾಜಾ ರಾಮ್ಣ್ಣhttp://en.wikipedia.org/wiki/Raja_Ramanna
 6. 6. 3.ಇವರ ಹೆಸ್ರು ಕ ಯಂಬತ್ ಾರು ಕೃಷ್ಣರಾವ್ _______________. ಐಐಎಂ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮತ್ುಾ ಹಾವ್ವರ್ಡವ ವಿದಾಯರ್ಥವ .
 7. 7. • ಕ ಯಂಬತ್ ಾರು ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಪ್ರಹಾಾದ್• http://en.wikipedia.org/wiki/C._K._Prahalad
 8. 8. 4.ಈ ಚಿರ್ರದ ನಿದೆೀತಶಕ , ರ್ಾಯಕ ನಟ ,ಸ್ಂಗಿೀರ್ ನಿದೆೀತಶಕ ಯಾರು? (೧,೧,೧ ಅಂಕ) ಹಾಡು: ನಗುವ ನಯನ ಮ್ಧುರ ಮೌನhttp://gaana.com/#!/albums/pallavi- anu-pallavi
 9. 9. • ಮ್ಣಿರರ್ನಂ- ನಿದೆೀತಶಕ• ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್- ರ್ಾಯಕ ನಟ• ಇಳಯರಾಜ್ -ಸ್ಂಗಿೀರ್ ನಿದೆೀತಶಕ• http://tinyurl.com/d4evpmx
 10. 10. 5.ಇದು ಯಾವ ಕಡಲ ತಿೀರ?
 11. 11. • ಓಂ, ಗೆ ೀಕಣ್ತ
 12. 12. 6.೫ ಗೆ ೀಮ್ಟೆೀಶಿರ ಇರುವ ಸ್ಾಳಗಳು ಯಾವುದು?
 13. 13. • ವೆೀಣ್ ರು• ಕ್ಾಕತಳ• ಶರವಣ್ ಬೆಳಗೆ ಳ• ಗೆ ಮ್ಮಟ ಗಿರಿ• ಧಮ್ತಸ್ಥಳ
 14. 14. 7. ಕರ್ಾತಟಕದಲ್ಲಿ ರೆೈಲು ಸ್ಂಪಕತ ಇರದಿರುವ ಜಿಲೆಿ ?
 15. 15. • ಕ್ೆ ಡಗು
 16. 16. 8. ಇವರನುನ ಗುರುತಿಸಿ . ಪಕ್ಷ ?
 17. 17. • ವಾಟಾಳ್ ರ್ಾಗರಾಜ್ -ಕನನಡ ಚಳುವಳಿ ವಾಟಾಳ್ ಪಕ್ಷ
 18. 18. 9.ವಿಶಿ ಯುದಧ ೨ ಅಕ್ವಿ ಅಭಾವದಿಂದ ಯಾವಇಡ್ಲಿ ರ್ಯಾರಿಸ್ಲಾಯಿರ್ು? ಸ್ಂಸ್ೆಥ ಯಾವುದು?
 19. 19. • ರವೆ,• ಎಂ ಟೀ ಅರ್
 20. 20. 10. ಜೆ ೀಡ್ಲಸಿ
 21. 21. • ಸ್ರ್ ಎಂ ವಿಶೆಿೀಶಿರಯಯ
 22. 22. 11.ಯಾರು? ಸ್ಾಧರ್ೆ ಏನು?
 23. 23. • ಫರ್ಡವನಾಯಂರ್ಡ ಕಿಟ ಲ್• ಕನನಡ-ಇಂಗಿಿೀಷ್ ನಿಘಂಟನ ರಚರ್ೆ
 24. 24. 12.ಯಾವ ರಾಜ್ವಂಶ?
 25. 25. • ಹೆ ಯಸಳ
 26. 26. 13.ಯಾವ ಚಿರ್ರ?https://www.facebook.com/minimalposterskannada?ref=ts&fref=ts
 27. 27. • ಹೆ ಸ್ ಬೆಳಕು
 28. 28. 14.ಈ ಹಾಡು ಯಾವ ಜ್ನಪ್ರರಯ ಹಂದಿ ಹಾಡ್ಲಗೆ ಪೆರೀರಣೆ?• ಹಾಡು: ಕನಸಲ ನೀನ ..... ಮನಸಲ ನಿೀರ್ೆ• http://www.hummaa.com/music/song/kanas alu-neene-bayalu-dhaari/1087681#
 29. 29. • http://www.hummaa.com/music/song/aisi- deewangi/1062932#
 30. 30. 15.ಈ ಬಾಯಂಡ್ ಹೆಸ್ರೆೀನು? ಒಂದು ದೆ ೀಸ್ೆಯ ಹೆಸ್ರು
 31. 31. • ಮ್ಸ್ಾಲಾ ದೆ ೀಸ್• http://en.wikipedia.org/wiki/Masala_Dosa
 32. 32. 16. ಕೃಪೆ: ಶೆಟುು• ಕಡಲ ರ್ಡ್ಲಯ ಭಾಗತವ ಯಾರು?
 33. 33. • ಶಿವರಾಂ ಕ್ಾರಂತ್

×