O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

šokių pristatymai

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Artikuliacinė mankšta
Artikuliacinė mankšta
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 17 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Anúncio

šokių pristatymai

 1. 1. Hip Ho’pas Hiphopo istorija prasidėjo 1969 m. Pietų Bronkse, Niujorke. Tiesa, žodžio hiphopas tada dar nebuvo, jis atsirado tik po penkerių metų (jį pasiūlė DJ Afrika Bambaataa). 1969 m. kitas legendinis didžėjus, Kul Herkas, sugalvojo kitą žodį: „b - boys“ – sutrumpinimas nuo „break boys“. Kul Herkas į Bronksą atvyko iš Jamaikos ir atnešė savitą gatvės vakarėlių supratimą, kur didžėjus suka plokšteles, o poetai kalba pagal muziką. Kul Herkas pradėjo naują pigių slaptų vakarėlių Niujorko getuose erą. Hip-hop's history began in 1969. South Bronx, New York. It is true that the word was not yet hip-hop, it came only after five years (it suggested DJ Afrika Bambaataa). In 1969. another legendary DJ Herk Kul, coined another word, "b - boys" - short for "break boys. Kul Herk came to the Bronx from Jamaica and brought a unique understanding of the street party, where DJs spin records, and the language of the poets to music. Kul Herk has launched a new low of secret party in the ghettos of New York era. Augustinas
 2. 2. Dubstep’as Dubstep’as- tai yra ir muzikos rūšis ir šokio rūšis. Ričardas
 3. 3. Ritmas Dubstep ritmas sinkopinis , šokinėjantis. Tempo diapazonas beveik visada išlieka toks pats - tarp 138bpm ir 142bpm. Tipiškas dubstep ritmas yra visiškai priešingas septintame dešimtmetyje suformuotam ritmo šablonui - 4/4 (four - to - the floor) – turinčiam įtakos daugeliui muzikos rūšių, tarp jų ir elektroninei. Vietoje to, dubstep atlikėjai yra linkę viską „suplakti“; sukuriamas šablonas, kurio tempas gali būti perpus lėtesnis nei kūrinio visumos. Iliuzija, kad kūrinio tempas yra perpus ilgesnis, atsiranda naudojant įvairius, skirtingų muzikinių parametrų elementus. Sakykim žemų dažnių liniją („bassline“ – angl.) šokio pavizdys: https://www.youtube.com/watch?v=LXO-jKksQkM
 4. 4. Žemi dažniai ir plokštelės atsukimas Daugelis dubstep atlikėjų, kūrinio viduryje naudoja iliuziją, kad jis jau baigėsi, paveldėtą iš Drum and bass žanro, bet vietoje to, muzika sugrįžta su dar didesniu trenksmu, sukeldama auditorijai ekstazę. Po tokios savotiškos tylos sugrįžimą palydi vienas iš sub - žanrų. Plokštelės atsukinėjimas (rewind angl.)yra dar viena dubstep dj naudojama technika. Sakykim, populiari ir žinoma auditorijai daina, todėl, sistemingai, ją ar tam tikrą jos ištrauką, kartojant, kūrinys įgauna dinamikos, gyvumo. Be to, tai nulemia ir tolimesnį viso kūrinio populiarumą (priklausomai nuo pasirinktos dainos elemento); tokia technika atkeliavo iš dub raggae žanro, kuris naudojamas UK garage ir „Jungle nights“.
 5. 5. Rhythm Dubstep syncopated rhythm, jumpy. Tempo range is almost always the same - between 138bpm and 142bpm. A typical dubstep rhythm is completely opposite to the seventh decade of the template formed by the rhythm - 4.4 (four - to - the floor) - that affects many kinds of music, including electronic. Instead, dubstep artists tend to everything, "Shake" create a template, which can be half the pace slower than the work as a whole. The illusion that the pace of the work is half longer occur using a variety of different musical elements parameters. Let subwoofer line ("Bassline„) dance example: https://www.youtube.com/watch?v=LXO-jKksQkM
 6. 6. Bass and plate rotation Many dubstep artists work in the middle of using the illusion that it has ended, inherited from drum and bass genre, but instead, the music comes back with an even bigger bang, causing the audience ecstatic. After the return is accompanied by a kind of silence one of the sub - genres. Plate rewinding Is another dubstep dj techniques. Let's say a popular song and of course the audience, so systematic, it or some of its passage, repeating, the work takes on the dynamics of vibrancy. Moreover, it further determines the popularity of the whole work (depending on the selected item song); this technique comes from Dub-Raggae genre, which is used in UK garage and jungle nights.
 7. 7. Breikas Breakdance Rokas
 8. 8. Break Dance kilęs iš Bronkso (New York), apie 1970 m., visame pasaulyje išpopuliarėjo 1980-1990-aisiais. Patį terminą „B-Boy“ sukūrė DJ Kool Herc vieno savo vedamo renginio metu sušukęs „B-Boys, are you ready?“. Break dance – tai labai kūrybiškas, akrobatiškas, bei fiziškai sudėtingas šokio stilius, turintis asociaciją su afrikietiškais – braziliškais, kariniais, ritualiniais, meniniais šokiais. Break dance came from Brokx (New York), in 1970, it became popular in 1980-1990. The very term "B-boy" DJ Kool Herc created in one of his events when he shouted „B-Boys, are you ready?“. Break dance - it's very creative, acrobatic and physically hard style of dance with the Association of African – Brazilian, military, ritual, artistic dances.
 9. 9. Didžiulę įtaką breakdance atsiradimui turėjo to meto ryški disko eros žvaigždė James Brown, bei jo kuriama muzika. Kai kurie žmonės jį netgi vadino Breakdance krikštatėviu. James Brown scenoje labai daug šokdavo, nors jo šokis primindavo chaotišką bėgiojimą scenoje su greitais rankų mostais, tačiau teigiama, kad tai buvo break dance pradžių pradžia. Populiariausias šio šokio stiliaus išraiškos būdas buvo šokėjų susibūrimas į komandas ir varžymasis tarpusavyje. A huge impact on the rise of breakdance was at that time a bright star in the disk era James Brown and his created music. Some of the people called him the godfather of breakdance. James Brown danced on stage a lot, even though his dancing reminded of chaotic running with fast hand moving, but it was stated that it was the very beginning of breakdance. The most popular expression of this dance style was to form teams and compete with each other
 10. 10. Breiko pavizdys An example of breakdance http://www.youtube.com/watch?v=peOJUyCz0Ew
 11. 11. House stilius House – elektroninės muzikos stilius, atsiradęs XX amžiaus devintame dešimtmetyje, Čikagoje, JAV. Išskirtinis House bruožas – bosinio būgno pulsavimas 4/4 ritmu (120–130 dūžių per minutę) ir dar naudojama begalybė įvairių harmonijos variantų. House – lėtesnis Techno variantas (beje Techno už Housą yra dvigubai ritmingesnis, net iki 240 dūžių per minutę), house muzikoje būdingas skambesys ir svarbiausia – lėtas tempas. House - electronic music style that appeared in the ninth decade of the twentieth century, Chicago, USA. The exclusive feature of the House - the bass drum rhythm pulsing of 4.4 (120-130 beats per minute) and has used a variety of infinite harmony options. House - Techno slower variant of house music characterized by sound, and most importantly - a slow pace. Gantas.
 12. 12. Viskas prasidėjo nuo to, kad didžėjai sukdavo plokšteles, kuriose įrašytas vien ritmas. Principingai svarbios House muzikai buvo rinkoje pasirodžiusios ritmo mašinos Roland TX, kurios labai palengvino muzikos kūrybą namų sąlygomis. Kaip tik šis faktorius įtvirtino stiliaus pavadinimą. „House“ stilius atsirado iš „Disco“ muzikos. Niujorkietis diskžokėjas Frankie Knuckles 1977 metais persikėlė į Čikagą, kad taptų gėjų klubo „Warehouse“ rezidentu. It all started with the fact that DJs circling plates that have been filled in the same rhythm. Integrity key House music has appeared on the market TX Roland drum machines, which greatly facilitated the creation of music at home. As soon as this factor is now the name of the style. "House" style emerged from the Disco music. DJ Frankie Knuckles New Yorker in 1977, moved to Chicago to become a gay club "Warehouse resident
 13. 13. Jis panaudojo „Disko“ muziką, kaip pagrindą, ir sumaišė ją su elektroniniu būdu išgautu būgnų skambesiu, sukurdamas specifinį muzikos tempą, skaidydamas įrašų fragmentus, pridėjo ritmo mašinos garsą, ilgą laiką grojo vien ritminę ar boso partiją, pridedant psichiką trikdančius, pirmuosius „vežančius“ garsus, tuo sukurdamas nauja stilių. He used the "Disco" music as a base, and mixed it with the extracted electronic drum sound, creating a specific musical tempo, record dissociating fragments, added drum machines sound for a long time played a rhythmic, or simply a lot of bass, plus mind-disturbing, the first "carrying "sounds while creating a new style.
 14. 14. R.I.P. Frankie Knuckles, 1955-2014 House kūrėjas mirė šias metais... Būdamas tik 59 metų... R.I.P. Frankie Knuckles, 1955-2014 House creator died this year ...? Being only 59 years old ...
 15. 15. HIP HOP’as Hip Hop’as − gatvės siliaus šokis, kuris prasidėjo Niujorko rajone Bronkse 1970 m. Nuo to laiko išpopuliarėjo visame pasaulyje. Hip Hop – street style dance, which has started at 1970 in New York city. After that it became more popular all around world. Modestas, Aidas, Žygimantas, Ignas
 16. 16. Hip Hop’o istorija Hiphopo istorija prasidėjo 1969 metais Pietų Bronkse, Niujorke. Tačiau pavadinimas “hiphopas” atsirado tik po penkerių metų. Rūsiuose ar apleistuose namuose vyko šokių vakarėliai į kuriuos ateidavo daug jaunimo. Hip Hop history started in 1969 in New York. But name “hiphop” was created only after 5 years. In the basements or derelict houses were dance parties where came a lot of young people.
 17. 17. Hiphopas Lietuvoje atsirado 1988m. Pradžioje jo sekėjus suskaičiuoti būtų užtekę dviženklio skaičiaus. Tačiau jų skaičius didėjo. Hiphop appeared in Lithuania at 1988. His early followers count would have sufficed for the double-digit. However, their number has increased.

×