راز های محیط های کاری فعال و موفق

ک
کسب و کار شماکسب و کار شما

برای یک مدیر موفق، مهترین و اصلی ترین نقطه نمایش مدیریت سازمانی و نشان دادن ویژگی های مدیریت موفق او، رفتار کارکنان و محیط کاری است که همواره به عنوان نماد اصلی یک شرکت در قدم اول برای دیگران نمایش داده می شود

‫خدا‬ ‫نام‬ ‫به‬
‫معتبرترین‬‫مرکز‬‫آموزش‬‫و‬‫کوچینگ‬
‫کسب‬‫و‬‫کار‬
‫شغلی‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫ضمینه‬ ‫در‬ ‫ریز‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مشاور‬
‫یابید‬ ‫دست‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫رایگان‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫مقاله‬ ‫صدها‬ ‫به‬ ‫میتوانید‬ ‫زیر‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬
2
Kasbokareshoma.com
Tell : 09173600395
‫رازهای‬‫محیط‬‫های‬‫کاری‬‫فعال‬‫و‬‫موف‬‫ق‬
(‫قسمت‬‫دوم‬)
‫قسمت‬‫نخست‬‫همین‬‫مقاله‬‫را‬‫می‬‫توانید‬‫از‬‫اینجا‬‫مطالعه‬‫بفرمایید‬.
‫برای‬‫یک‬‫مدیر‬،‫موفق‬‫مهترین‬‫و‬‫اصلی‬‫ترین‬‫نقطه‬‫نمایش‬‫مدیریت‬‫سازمانی‬‫و‬‫نشان‬‫دادن‬‫ویژگی‬‫های‬
‫مدیریت‬‫موفق‬،‫او‬‫رفتار‬‫کارکنان‬‫و‬‫محیط‬‫کاری‬‫است‬‫که‬‫همواره‬‫به‬‫عنوان‬‫نماد‬‫اصلی‬‫یک‬‫شرکت‬‫در‬‫قدم‬
‫اول‬‫برای‬‫دیگران‬‫نمایش‬‫داده‬‫می‬‫شود‬.
‫وقتی‬‫که‬‫درباره‬‫ی‬‫محل‬‫های‬‫کار‬‫فوق‬‫العاده‬‫فکر‬‫می‬،‫کنیم‬ً‫ال‬‫معمو‬‫شرکت‬‫های‬‫چند‬‫میلیارد‬‫دالری‬‫به‬‫ذهن‬
‫مان‬‫می‬‫آیند‬‫که‬‫در‬‫صدر‬‫فهرست‬‫ساالنه‬‫ی‬‫مجله‬‫ی‬‫فورچون‬‫قر‬‫ار‬.‫دارند‬‫تصویری‬‫که‬‫در‬‫ذهن‬‫مان‬‫شکل‬
3
Kasbokareshoma.com
Tell : 09173600395
‫می‬،‫گیرد‬ً‫ال‬‫معمو‬‫به‬‫این‬‫صورت‬:‫است‬‫یک‬‫محیط‬‫سرسبز‬‫وسیع‬‫و‬‫پر‬‫از‬‫رنگ‬‫های‬‫مطبوع‬‫و‬‫دلپذیر؛‬‫جایی‬‫که‬
،‫موفقیت‬‫همیشگی‬،‫است‬‫همکاری‬‫موج‬‫می‬‫زند‬‫و‬‫همه‬‫ی‬‫کارمندان‬‫شاد‬‫هستند‬.
‫اما‬‫آنچه‬‫در‬‫واقعیت‬‫می‬‫بینیم‬‫این‬‫است‬‫که‬‫فرضیاتی‬‫که‬‫این‬‫تصاویر‬‫ب‬‫ه‬‫وجود‬‫می‬،‫آورند‬‫ما‬‫را‬‫درباره‬‫ی‬
‫معنای‬‫خلق‬‫محیطی‬‫فوق‬‫العاده‬‫برای‬‫کار‬‫کردن‬‫گمراه‬‫می‬.‫کنند‬‫در‬‫سالهای‬،‫گذشته‬‫دانشمندان‬‫حوزه‬‫های‬
‫مختلف‬‫شروع‬‫به‬‫بررسی‬‫شرایطی‬‫که‬‫به‬‫افراد‬‫اجازه‬‫می‬‫دهد‬‫موفق‬‫تر‬‫کار‬،‫کنند‬‫پرداخته‬.‫اند‬‫نتایج‬‫این‬
‫تحقیقات‬‫نشان‬‫می‬‫دهد‬‫که‬‫ع‬‫وامل‬‫ایجادکننده‬‫ی‬‫محیط‬‫های‬‫کار‬‫فوق‬‫العاده‬‫نه‬‫تنها‬‫واضح‬‫و‬‫مشخص‬‫نیستند‬
‫بلکه‬‫اغلب‬‫خالف‬‫تصورات‬‫ما‬‫هستند‬.
‫آید‬ ‫می‬ ‫پیش‬ ‫کم‬ ‫اشتباه‬.
‫کاری‬ ‫روز‬ ‫اولین‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ .‫بگیرید‬ ‫عهده‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کاری‬ ‫تیم‬ ‫دو‬ ‫مدیریت‬ ‫اند‬ ‫خواسته‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫کنید‬ ‫فرض‬
‫خالصه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫گذشته‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫تیم‬ ‫دو‬ ‫عملکرد‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫گزارشی‬ ،‫کنید‬ ‫آغاز‬ ‫را‬ ‫خود‬
‫یک‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫آماری‬ ‫از‬ ‫یکی‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫بیان‬‫الف‬ ‫تیم‬ ،‫مشخص‬ ‫ماه‬
۵،‫ب‬ ‫تیم‬ ‫و‬ ‫اشتباه‬۱۰‫است؟‬ ‫کرده‬ ‫کار‬ ‫مؤثرتر‬ ‫تیم‬ ‫کدام‬ .‫است‬ ‫داشته‬ ‫اشتباه‬
‫دهند‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫زیرا‬ ‫است‬ ‫بوده‬ ‫بهتر‬ ‫الف‬ ‫تیم‬ ‫که‬ ‫البته‬ .‫رسد‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫واضح‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫پاسخ‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬
‫بهتری‬ ،‫کمتر‬ ‫اشتباهات‬ ً‫ا‬‫واقع‬ ‫آیا‬ ‫اما‬ .‫اند‬ ‫داشته‬ ‫اشتباه‬ ‫ب‬ ‫تیم‬ ‫نصف‬ ‫آنها‬ ‫که‬‫تیم‬ ‫یک‬ ‫موفقیت‬ ‫برای‬ ‫معیار‬ ‫ن‬
‫است؟‬
‫ی‬ ‫دهه‬ ‫اواسط‬ ‫در‬۹۰‫واحدهای‬ ‫عملکرد‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫ادموندسون‬ ‫امی‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫هاروارد‬ ‫دانشگاه‬ ‫از‬ ‫محققی‬ ،
‫نشان‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫ساده‬ ‫ارتباط‬ ‫یک‬ ‫بیابد‬ ‫داشت‬ ‫انتظار‬ ‫او‬ ‫آنچه‬ .‫پرداخت‬ ‫دانشگاه‬ ‫یک‬ ‫بیمارستان‬ ‫در‬ ‫پرستاری‬
‫کمتر‬ ،‫داشت‬ ‫وجود‬ ‫آنها‬ ‫همکاران‬ ‫و‬ ‫مدیران‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫بهترین‬ ‫که‬ ‫واحدهایی‬ ‫در‬ ‫دهد‬‫درمانی‬ ‫اشتباهات‬ ‫ین‬
.‫داد‬ ‫می‬ ‫روی‬‫ا‬‫ما‬‫در‬‫کمال‬،‫تعجب‬‫او‬‫به‬‫نتیجه‬‫ی‬ً‫ال‬‫کام‬‫عکسی‬‫دست‬‫یافت‬.
4
Kasbokareshoma.com
Tell : 09173600395
‫درمانی‬ ‫های‬ ‫اشتباه‬ ‫تعداد‬ ،‫بود‬ ‫بهتر‬ ‫مدیر‬ ‫و‬ ‫پرستار‬ ‫بین‬ ‫ارتباطات‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫مشاهده‬ ‫او‬‫به‬
‫طرز‬‫معناداری‬‫بیشتر‬‫بود‬‫اینکه‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫نه‬ ‫اما‬‫بلکه‬ ‫بود‬ ‫کمتر‬ ‫آنها‬ ‫تأثیرگذاری‬‫که‬ ‫زمانی‬ ‫که‬ ‫دلیل‬ ‫این‬ ‫به‬
‫کردند‬ ‫می‬ ‫اذعان‬ ‫خود‬ ‫اشتباه‬ ‫به‬ ‫تر‬ ‫راحت‬ ‫آنها‬ ‫داد‬ ‫می‬ ‫روی‬ ‫اشتباهی‬.
‫است‬ ‫مهمی‬ ‫بسیار‬ ‫ی‬ ‫نکته‬ ‫از‬ ‫حاکی‬ ‫ادموندسون‬ ‫پژوهش‬ ‫این‬.‫برای‬‫رسیدن‬‫به‬‫عملکرد‬‫عالی‬،‫ما‬‫باید‬
‫اشتباهات‬‫خود‬‫را‬‫تشخیص‬‫دهیم‬‫و‬‫از‬‫آنها‬‫درس‬‫بگیریم‬‫و‬‫و‬ ‫بیفتد‬ ‫کاری‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫اتفاق‬ ‫این‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬
‫امنیت‬ ‫احساس‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫کارمند‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫محیطی‬ ‫به‬ ،‫کنند‬ ‫اعتراف‬ ‫خود‬ ‫اشتباهات‬ ‫به‬ ‫مشتاقانه‬ ‫کارمندان‬
‫کند‬ ‫برقرار‬ ‫ای‬ ‫صادقانه‬ ‫دیالوگهای‬ ‫بتواند‬ ‫تا‬ ‫کند‬.
‫نیازمند‬ ‫کار‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫عالی‬ ‫عملکرد‬ ‫ایجاد‬ ‫بنابراین‬‫بازنگری‬‫در‬‫شیوه‬‫ی‬‫برخورد‬‫ما‬‫با‬‫مقوله‬‫ی‬‫شکست‬‫است‬.
‫کار‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫(و‬ ‫کرد‬ ‫اجتناب‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫قیمتی‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫بدانیم‬ ‫منفی‬ ‫پیامد‬ ‫یک‬ ‫را‬ ‫اشتباه‬ ‫اینکه‬ ‫جای‬ ‫به‬
،‫سازمانها‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ،)‫کنیم‬ ‫میل‬ ‫بی‬ ‫خود‬ ‫اشتباهات‬ ‫به‬ ‫اذعان‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫را‬ ‫کارمندان‬“‫یافتن‬ ‫بهبود‬”‫نه‬ ‫و‬“‫بی‬
‫بودن‬ ‫نقص‬ ‫و‬ ‫عیب‬”‫دهند‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬ ‫را‬.
‫کنند‬ ‫می‬ ‫استخدام‬ ‫فرهنگی‬ ‫تناسب‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫آنها‬.
.‫کنند‬ ‫نمی‬ ‫استخدام‬ ‫شان‬ ‫تجربیات‬ ‫یا‬ ‫مهارتها‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫فقط‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫نیروی‬ ‫دیگر‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬
‫را‬ ‫افرادی‬ ‫سازمانها‬‫استخدام‬‫یکی‬ .‫باشد‬ ‫شرکت‬ ‫فرهنگ‬ ‫با‬ ‫همراستا‬ ‫آنها‬ ‫ارزشهای‬ ‫و‬ ‫شخصیت‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬
.‫است‬ )‫کفش‬ ‫آنالین‬ ‫فروش‬ ‫(خرده‬ ‫زاپوس‬ ‫شرکت‬ ‫رویکرد‬ ‫این‬ ‫جدی‬ ‫طرفداران‬ ‫از‬‫دیگری‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫البته‬
‫اند‬ ‫پرداخته‬ ‫فرهنگی‬ ‫تناسب‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫استخدام‬ ‫مزایای‬ ‫تحسین‬ ‫به‬ ‫نیز‬.
‫احتمال‬ ،‫دارند‬ ‫شرکت‬ ‫فرهنگ‬ ‫با‬ ‫مشابهی‬ ‫های‬ ‫نگرش‬ ‫کارمندان‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ .‫است‬ ‫شهودی‬ ‫ایده‬ ‫این‬ ‫اساس‬
‫است‬ ‫درست‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫بیشتر‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫آنها‬ ‫همراهی‬ ‫برای‬ ‫بیشتری‬‫؟‬
‫وجود‬ ‫ای‬ ‫نقطه‬ .ً‫ا‬‫الزام‬ ‫نه‬‫تبدیل‬ ‫افراد‬ ‫عملکرد‬ ‫برای‬ ‫مانعی‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫شباهت‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دارد‬
،‫شباهت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫دلیل‬ ‫یک‬ .‫شود‬“‫خود‬ ‫از‬ ‫خشنودی‬”‫را‬ ‫کارها‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫این‬ ‫نتیجه‬ .‫آورد‬ ‫می‬ ‫وجود‬ ‫به‬
‫متفاوت‬ ‫که‬ ‫بکشد‬ ‫چالش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫کس‬ ‫هیچ‬ ‫زیرا‬ ‫دهیم‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫قدیمی‬ ‫های‬ ‫شیوه‬ ‫همان‬ ‫به‬
‫کنیم‬ ‫فکر‬.
‫می‬ ‫بزرگنمایی‬ ‫خود‬ ‫نظرات‬ ‫صحت‬ ‫سنجیدن‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫زیرا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫کاذب‬ ‫نفس‬ ‫اعتمادبه‬ ‫همچنین‬ ‫شباهت‬
‫کنیم‬ ‫می‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫مان‬ ‫تصمیمات‬ ‫ی‬ ‫درباره‬ ‫کردن‬ ‫فکر‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫کمتری‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫کنیم‬.
‫سال‬ ‫در‬۲۰۰۹۹‫همرا‬ ‫به‬ ‫شد‬ ‫خواسته‬ ‫نفره‬ ‫سه‬ ‫های‬ ‫تیم‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫انجام‬ ‫ای‬ ‫مطالعه‬‫از‬ ‫یکی‬ ‫ه‬
‫و‬ ‫بود‬ ‫شبیه‬ ‫خود‬ ‫تیمی‬ ‫هم‬ ‫نفر‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫گروه‬ ‫برخی‬ ‫در‬ ‫چهارم‬ ‫نفر‬ ‫این‬ .‫کنند‬ ‫حل‬ ‫را‬ ‫مشکلی‬ ،‫خود‬ ‫همکاران‬
‫داشت‬ ‫متفاوتی‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫شخصیت‬ ،‫ها‬ ‫تیم‬ ‫برخی‬ ‫در‬.
‫نتایج‬‫تحقیق‬‫نشان‬‫داد‬‫که‬‫تیم‬‫هایی‬‫که‬‫چهار‬‫نفر‬‫آن‬‫شبیه‬‫هم‬،‫بودند‬‫اعتماد‬‫بیشتری‬‫نسبت‬‫به‬‫تصمیمات‬
‫خود‬‫داشتند‬‫اما‬‫این‬‫تیم‬‫های‬‫مقابل‬‫(تیم‬‫هایی‬‫که‬‫یک‬‫نفر‬‫با‬‫بقیه‬‫تفاوت‬)‫داشت‬‫بودند‬‫که‬‫بهترین‬‫عملکرد‬
‫را‬.‫داشتند‬‫افرادی‬‫که‬‫تازه‬‫وارد‬‫تیم‬‫ها‬‫شده‬‫بودند‬‫قدیمی‬‫ها‬‫را‬‫مجبور‬‫کرده‬‫بودند‬‫که‬‫در‬‫فرضیات‬‫خود‬
‫بازنگری‬‫انجام‬‫دهند‬‫و‬‫با‬‫دقت‬‫بیشتری‬‫به‬‫پردازش‬‫داده‬‫ها‬‫بپردازند؛‬‫چیزی‬‫که‬‫در‬‫گروه‬‫ها‬‫ی‬ً‫ال‬‫کام‬‫مشابه‬
‫مورد‬‫بی‬‫توجهی‬‫قرار‬‫گرفته‬‫بود‬.
5
Kasbokareshoma.com
Tell : 09173600395
‫ساده‬ ‫کار‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ .‫است‬ ‫دشواری‬ ‫کار‬ ‫استخدام‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫فرهنگی‬ ‫تناسب‬ ‫از‬ ‫درستی‬ ‫ی‬ ‫درجه‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬
‫می‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫اما‬ .‫دارد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مزایای‬ ‫همگن‬ ‫کار‬ ‫نیروی‬ ،‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫خالق‬ ‫تفکر‬ ‫به‬ ‫کمتر‬ ‫و‬ ‫است‬
‫ب‬ ‫نوآوری‬ ‫پیشروی‬ ‫خواهند‬‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫هایی‬ ‫شرکت‬ ‫چنین‬ ‫در‬ .‫داد‬ ‫تعمیم‬ ‫را‬ ‫گیری‬ ‫نتیجه‬ ‫این‬ ‫توان‬ ‫نمی‬ ،‫اشند‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫خاص‬ ‫دیدگاه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫چسباندن‬ ‫از‬ ‫بیشتری‬ ‫ارزش‬ ‫گوناگون‬ ‫های‬ ‫دیدگاه‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫افراد‬.
‫است‬ ‫جالب‬ ‫اتفاقات‬ ‫از‬ ‫پر‬ ،‫کارشان‬ ‫محیط‬.
‫شرکت‬ ‫نام‬ ،‫شوند‬ ‫می‬ ‫منتشر‬ ‫کردن‬ ‫کار‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫ترین‬ ‫آل‬ ‫ایده‬ ‫ما‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫فهرست‬ ‫در‬
‫مانند‬ ‫هایی‬،‫توئیتر‬‫زینگا‬‫و‬‫گوگل‬‫که‬ ‫خورد‬ ‫می‬ ‫چشم‬ ‫به‬‫هایی‬ ‫محل‬ ،‫والیبال‬ ‫و‬ ‫بولینگ‬ ‫سالن‬ ‫مانند‬ ‫امکاناتی‬
‫تو‬ ‫تعدد‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫شان‬ ‫کارمندان‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫کردن‬ ‫بازی‬ ‫برای‬‫شرکت‬ ‫از‬ ‫چنینی‬ ‫این‬ ‫صیفاتی‬
‫به‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫دفتر‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫فرض‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫راحت‬ ‫خیلی‬ ،‫است‬ ‫آل‬ ‫ایده‬ ‫آنها‬ ‫برای‬ ‫کردن‬ ‫کار‬ ‫که‬ ‫هایی‬
‫کرد‬ ‫تبدیل‬ ‫شهربازی‬.
‫آن‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫آنچه‬ .‫ندارند‬ ‫نیازی‬ ‫لوکس‬ ‫امکانات‬ ‫و‬ ‫اشیا‬ ‫به‬ ،‫کنند‬ ‫تالش‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫کارمندان‬ .‫نیست‬ ‫گونه‬ ‫این‬
‫دهه‬ ‫چندین‬ ‫در‬ ‫دانشگاهی‬ ‫تحقیقات‬ .‫کند‬ ‫برآورده‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫ای‬ ‫پایه‬ ‫نیازهای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تجربیاتی‬ ‫دارند‬ ‫نیاز‬
‫که‬ ‫داریم‬ ‫را‬ ‫عملکرد‬ ‫بهترین‬ ‫زمانی‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬‫احساس‬،‫شایستگی‬‫اختیار‬‫و‬‫ارتباط‬‫با‬‫دیگران‬
‫داشته‬‫باشیم‬.
‫بلکه‬ ‫نیست‬ ،‫شد‬ ‫اشاره‬ ‫آنچه‬ ‫مانند‬ ‫امکاناتی‬ ‫زیاد‬ ‫تعداد‬ ،‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫کاری‬ ‫های‬ ‫محیط‬ ‫تمایز‬ ‫وجه‬‫میزان‬‫توجه‬
‫آنها‬‫به‬‫نیازهای‬‫عاطفی‬‫کارمندان‬‫و‬‫به‬‫وجود‬‫آوردن‬‫شرایطی‬‫است‬‫که‬‫فرد‬‫بتواند‬‫در‬‫آن‬‫بهترین‬‫عملکرد‬‫خود‬
‫را‬‫نشان‬‫دهد‬.‫کار‬ ‫محیط‬ ‫شرایط‬ ‫بهبود‬ ‫از‬ ‫صحبت‬ ‫وقتی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫وقت‬ ‫خیلی‬‫اتکا‬ ‫مان‬ ‫فرضیات‬ ‫به‬ ‫ما‬ ،‫شود‬ ‫می‬
‫کنیم؟‬ ‫باز‬ ‫حقیقت‬ ‫روی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مان‬ ‫چشمان‬ ‫که‬ ‫نرسیده‬ ‫آن‬ ‫زمان‬ ‫آیا‬ .‫کنیم‬ ‫می‬

Recomendados

انگیزه در کسب و کار por
انگیزه در کسب و کارانگیزه در کسب و کار
انگیزه در کسب و کارکسب و کار شما
74 visualizações6 slides
کسب و کار اینترنتی por
کسب و کار اینترنتیکسب و کار اینترنتی
کسب و کار اینترنتیکسب و کار شما
36 visualizações4 slides
Practica 10 por
Practica 10Practica 10
Practica 10uriel692
31 visualizações4 slides
Video educativo por
Video educativoVideo educativo
Video educativoSathya Casasola
94 visualizações10 slides
TTK 1N Variable Displacement Compressor por
TTK 1N Variable Displacement CompressorTTK 1N Variable Displacement Compressor
TTK 1N Variable Displacement Compressormedinage
803 visualizações13 slides
Guía de estudio y aprendizaje por
Guía de estudio y aprendizajeGuía de estudio y aprendizaje
Guía de estudio y aprendizajeSathya Casasola
3.9K visualizações16 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a راز های محیط های کاری فعال و موفق

انتخاب شغل مناسب por
انتخاب شغل مناسبانتخاب شغل مناسب
انتخاب شغل مناسبکسب و کار شما
36 visualizações5 slides
چطوری استخدام کنیم؟ por
چطوری استخدام کنیم؟چطوری استخدام کنیم؟
چطوری استخدام کنیم؟کسب و کار شما
34 visualizações6 slides
چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد؟قسمت اول por
 چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد؟قسمت اول  چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد؟قسمت اول
چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد؟قسمت اول کسب و کار شما
32 visualizações4 slides
مدیران موفق و مدیریت یک دقیقه ای! por
مدیران موفق و مدیریت یک دقیقه ای!مدیران موفق و مدیریت یک دقیقه ای!
مدیران موفق و مدیریت یک دقیقه ای!کسب و کار شما
71 visualizações7 slides
ساعت کار زیاد در دنیای کسب و کار por
ساعت کار زیاد در دنیای کسب و کارساعت کار زیاد در دنیای کسب و کار
ساعت کار زیاد در دنیای کسب و کارکسب و کار شما
48 visualizações4 slides
کسب و کار کوچک por
کسب و کار کوچککسب و کار کوچک
کسب و کار کوچککسب و کار شما
31 visualizações5 slides

Similar a راز های محیط های کاری فعال و موفق(20)

چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد؟قسمت اول por کسب و کار شما
 چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد؟قسمت اول  چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد؟قسمت اول
چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد؟قسمت اول
کسب و کار شما32 visualizações
مدیران موفق و مدیریت یک دقیقه ای! por کسب و کار شما
مدیران موفق و مدیریت یک دقیقه ای!مدیران موفق و مدیریت یک دقیقه ای!
مدیران موفق و مدیریت یک دقیقه ای!
کسب و کار شما71 visualizações
ساعت کار زیاد در دنیای کسب و کار por کسب و کار شما
ساعت کار زیاد در دنیای کسب و کارساعت کار زیاد در دنیای کسب و کار
ساعت کار زیاد در دنیای کسب و کار
کسب و کار شما48 visualizações
تیم پراکنده چیست؟ por zohreh ahmadi
تیم پراکنده چیست؟تیم پراکنده چیست؟
تیم پراکنده چیست؟
zohreh ahmadi108 visualizações
مواردی در مورد کارآفرینی و مدیریت por aliaalistartup
مواردی در مورد کارآفرینی و مدیریتمواردی در مورد کارآفرینی و مدیریت
مواردی در مورد کارآفرینی و مدیریت
aliaalistartup44 visualizações
ارزش آفرینی یک نیروی کار por کسب و کار شما
ارزش آفرینی یک نیروی کارارزش آفرینی یک نیروی کار
ارزش آفرینی یک نیروی کار
کسب و کار شما28 visualizações
مدیران موفق کار افرین هستند por کسب و کار شما
مدیران موفق کار افرین هستندمدیران موفق کار افرین هستند
مدیران موفق کار افرین هستند
کسب و کار شما36 visualizações
نکات مهم و کاربردی در مورد کارآفرینی por aliaalistartup
نکات مهم و کاربردی در مورد کارآفرینینکات مهم و کاربردی در مورد کارآفرینی
نکات مهم و کاربردی در مورد کارآفرینی
aliaalistartup33 visualizações
چگونه استارتاپ دانش بنیان داشته باشیم.pdf por ssuser81d2e1
چگونه استارتاپ دانش بنیان داشته باشیم.pdfچگونه استارتاپ دانش بنیان داشته باشیم.pdf
چگونه استارتاپ دانش بنیان داشته باشیم.pdf
ssuser81d2e116 visualizações
چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد 2 por کسب و کار شما
چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد 2چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد 2
چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد 2
کسب و کار شما77 visualizações
(چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم... (قسمت دوم por کسب و کار شما
(چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم... (قسمت دوم(چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم... (قسمت دوم
(چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم... (قسمت دوم
کسب و کار شما34 visualizações
( چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم (قسمت دوم por کسب و کار شما
( چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم (قسمت دوم( چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم (قسمت دوم
( چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم (قسمت دوم
کسب و کار شما40 visualizações
)یک مدیر موفق همواره پرسش گر است (قسمت اول por کسب و کار شما
)یک مدیر موفق همواره پرسش گر است (قسمت اول)یک مدیر موفق همواره پرسش گر است (قسمت اول
)یک مدیر موفق همواره پرسش گر است (قسمت اول
کسب و کار شما26 visualizações
The start up of you نوپای خود را به دنیا بیاور por Mostafa ani
 The start up of you نوپای خود را به دنیا بیاور The start up of you نوپای خود را به دنیا بیاور
The start up of you نوپای خود را به دنیا بیاور
Mostafa ani340 visualizações
رهبران بزرگ تجارت های جهانی را بیشتر بشناسیم. por کسب و کار شما
رهبران بزرگ تجارت های جهانی را بیشتر بشناسیم.رهبران بزرگ تجارت های جهانی را بیشتر بشناسیم.
رهبران بزرگ تجارت های جهانی را بیشتر بشناسیم.
کسب و کار شما45 visualizações
دستیابی به درآمد مناسب در یک مدل کسب و کار موفق por کسب و کار شما
دستیابی به درآمد مناسب در یک مدل کسب و کار موفق دستیابی به درآمد مناسب در یک مدل کسب و کار موفق
دستیابی به درآمد مناسب در یک مدل کسب و کار موفق
کسب و کار شما33 visualizações

راز های محیط های کاری فعال و موفق

  • 1. ‫خدا‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫معتبرترین‬‫مرکز‬‫آموزش‬‫و‬‫کوچینگ‬ ‫کسب‬‫و‬‫کار‬ ‫شغلی‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫ضمینه‬ ‫در‬ ‫ریز‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مشاور‬ ‫یابید‬ ‫دست‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫رایگان‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫مقاله‬ ‫صدها‬ ‫به‬ ‫میتوانید‬ ‫زیر‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬
  • 2. 2 Kasbokareshoma.com Tell : 09173600395 ‫رازهای‬‫محیط‬‫های‬‫کاری‬‫فعال‬‫و‬‫موف‬‫ق‬ (‫قسمت‬‫دوم‬) ‫قسمت‬‫نخست‬‫همین‬‫مقاله‬‫را‬‫می‬‫توانید‬‫از‬‫اینجا‬‫مطالعه‬‫بفرمایید‬. ‫برای‬‫یک‬‫مدیر‬،‫موفق‬‫مهترین‬‫و‬‫اصلی‬‫ترین‬‫نقطه‬‫نمایش‬‫مدیریت‬‫سازمانی‬‫و‬‫نشان‬‫دادن‬‫ویژگی‬‫های‬ ‫مدیریت‬‫موفق‬،‫او‬‫رفتار‬‫کارکنان‬‫و‬‫محیط‬‫کاری‬‫است‬‫که‬‫همواره‬‫به‬‫عنوان‬‫نماد‬‫اصلی‬‫یک‬‫شرکت‬‫در‬‫قدم‬ ‫اول‬‫برای‬‫دیگران‬‫نمایش‬‫داده‬‫می‬‫شود‬. ‫وقتی‬‫که‬‫درباره‬‫ی‬‫محل‬‫های‬‫کار‬‫فوق‬‫العاده‬‫فکر‬‫می‬،‫کنیم‬ً‫ال‬‫معمو‬‫شرکت‬‫های‬‫چند‬‫میلیارد‬‫دالری‬‫به‬‫ذهن‬ ‫مان‬‫می‬‫آیند‬‫که‬‫در‬‫صدر‬‫فهرست‬‫ساالنه‬‫ی‬‫مجله‬‫ی‬‫فورچون‬‫قر‬‫ار‬.‫دارند‬‫تصویری‬‫که‬‫در‬‫ذهن‬‫مان‬‫شکل‬
  • 3. 3 Kasbokareshoma.com Tell : 09173600395 ‫می‬،‫گیرد‬ً‫ال‬‫معمو‬‫به‬‫این‬‫صورت‬:‫است‬‫یک‬‫محیط‬‫سرسبز‬‫وسیع‬‫و‬‫پر‬‫از‬‫رنگ‬‫های‬‫مطبوع‬‫و‬‫دلپذیر؛‬‫جایی‬‫که‬ ،‫موفقیت‬‫همیشگی‬،‫است‬‫همکاری‬‫موج‬‫می‬‫زند‬‫و‬‫همه‬‫ی‬‫کارمندان‬‫شاد‬‫هستند‬. ‫اما‬‫آنچه‬‫در‬‫واقعیت‬‫می‬‫بینیم‬‫این‬‫است‬‫که‬‫فرضیاتی‬‫که‬‫این‬‫تصاویر‬‫ب‬‫ه‬‫وجود‬‫می‬،‫آورند‬‫ما‬‫را‬‫درباره‬‫ی‬ ‫معنای‬‫خلق‬‫محیطی‬‫فوق‬‫العاده‬‫برای‬‫کار‬‫کردن‬‫گمراه‬‫می‬.‫کنند‬‫در‬‫سالهای‬،‫گذشته‬‫دانشمندان‬‫حوزه‬‫های‬ ‫مختلف‬‫شروع‬‫به‬‫بررسی‬‫شرایطی‬‫که‬‫به‬‫افراد‬‫اجازه‬‫می‬‫دهد‬‫موفق‬‫تر‬‫کار‬،‫کنند‬‫پرداخته‬.‫اند‬‫نتایج‬‫این‬ ‫تحقیقات‬‫نشان‬‫می‬‫دهد‬‫که‬‫ع‬‫وامل‬‫ایجادکننده‬‫ی‬‫محیط‬‫های‬‫کار‬‫فوق‬‫العاده‬‫نه‬‫تنها‬‫واضح‬‫و‬‫مشخص‬‫نیستند‬ ‫بلکه‬‫اغلب‬‫خالف‬‫تصورات‬‫ما‬‫هستند‬. ‫آید‬ ‫می‬ ‫پیش‬ ‫کم‬ ‫اشتباه‬. ‫کاری‬ ‫روز‬ ‫اولین‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ .‫بگیرید‬ ‫عهده‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کاری‬ ‫تیم‬ ‫دو‬ ‫مدیریت‬ ‫اند‬ ‫خواسته‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫کنید‬ ‫فرض‬ ‫خالصه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫گذشته‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫تیم‬ ‫دو‬ ‫عملکرد‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫گزارشی‬ ،‫کنید‬ ‫آغاز‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫آماری‬ ‫از‬ ‫یکی‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫بیان‬‫الف‬ ‫تیم‬ ،‫مشخص‬ ‫ماه‬ ۵،‫ب‬ ‫تیم‬ ‫و‬ ‫اشتباه‬۱۰‫است؟‬ ‫کرده‬ ‫کار‬ ‫مؤثرتر‬ ‫تیم‬ ‫کدام‬ .‫است‬ ‫داشته‬ ‫اشتباه‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫زیرا‬ ‫است‬ ‫بوده‬ ‫بهتر‬ ‫الف‬ ‫تیم‬ ‫که‬ ‫البته‬ .‫رسد‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫واضح‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫پاسخ‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫بهتری‬ ،‫کمتر‬ ‫اشتباهات‬ ً‫ا‬‫واقع‬ ‫آیا‬ ‫اما‬ .‫اند‬ ‫داشته‬ ‫اشتباه‬ ‫ب‬ ‫تیم‬ ‫نصف‬ ‫آنها‬ ‫که‬‫تیم‬ ‫یک‬ ‫موفقیت‬ ‫برای‬ ‫معیار‬ ‫ن‬ ‫است؟‬ ‫ی‬ ‫دهه‬ ‫اواسط‬ ‫در‬۹۰‫واحدهای‬ ‫عملکرد‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫ادموندسون‬ ‫امی‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫هاروارد‬ ‫دانشگاه‬ ‫از‬ ‫محققی‬ ، ‫نشان‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫ساده‬ ‫ارتباط‬ ‫یک‬ ‫بیابد‬ ‫داشت‬ ‫انتظار‬ ‫او‬ ‫آنچه‬ .‫پرداخت‬ ‫دانشگاه‬ ‫یک‬ ‫بیمارستان‬ ‫در‬ ‫پرستاری‬ ‫کمتر‬ ،‫داشت‬ ‫وجود‬ ‫آنها‬ ‫همکاران‬ ‫و‬ ‫مدیران‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫بهترین‬ ‫که‬ ‫واحدهایی‬ ‫در‬ ‫دهد‬‫درمانی‬ ‫اشتباهات‬ ‫ین‬ .‫داد‬ ‫می‬ ‫روی‬‫ا‬‫ما‬‫در‬‫کمال‬،‫تعجب‬‫او‬‫به‬‫نتیجه‬‫ی‬ً‫ال‬‫کام‬‫عکسی‬‫دست‬‫یافت‬.
  • 4. 4 Kasbokareshoma.com Tell : 09173600395 ‫درمانی‬ ‫های‬ ‫اشتباه‬ ‫تعداد‬ ،‫بود‬ ‫بهتر‬ ‫مدیر‬ ‫و‬ ‫پرستار‬ ‫بین‬ ‫ارتباطات‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫مشاهده‬ ‫او‬‫به‬ ‫طرز‬‫معناداری‬‫بیشتر‬‫بود‬‫اینکه‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫نه‬ ‫اما‬‫بلکه‬ ‫بود‬ ‫کمتر‬ ‫آنها‬ ‫تأثیرگذاری‬‫که‬ ‫زمانی‬ ‫که‬ ‫دلیل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫کردند‬ ‫می‬ ‫اذعان‬ ‫خود‬ ‫اشتباه‬ ‫به‬ ‫تر‬ ‫راحت‬ ‫آنها‬ ‫داد‬ ‫می‬ ‫روی‬ ‫اشتباهی‬. ‫است‬ ‫مهمی‬ ‫بسیار‬ ‫ی‬ ‫نکته‬ ‫از‬ ‫حاکی‬ ‫ادموندسون‬ ‫پژوهش‬ ‫این‬.‫برای‬‫رسیدن‬‫به‬‫عملکرد‬‫عالی‬،‫ما‬‫باید‬ ‫اشتباهات‬‫خود‬‫را‬‫تشخیص‬‫دهیم‬‫و‬‫از‬‫آنها‬‫درس‬‫بگیریم‬‫و‬‫و‬ ‫بیفتد‬ ‫کاری‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫اتفاق‬ ‫این‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫امنیت‬ ‫احساس‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫کارمند‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫محیطی‬ ‫به‬ ،‫کنند‬ ‫اعتراف‬ ‫خود‬ ‫اشتباهات‬ ‫به‬ ‫مشتاقانه‬ ‫کارمندان‬ ‫کند‬ ‫برقرار‬ ‫ای‬ ‫صادقانه‬ ‫دیالوگهای‬ ‫بتواند‬ ‫تا‬ ‫کند‬. ‫نیازمند‬ ‫کار‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫عالی‬ ‫عملکرد‬ ‫ایجاد‬ ‫بنابراین‬‫بازنگری‬‫در‬‫شیوه‬‫ی‬‫برخورد‬‫ما‬‫با‬‫مقوله‬‫ی‬‫شکست‬‫است‬. ‫کار‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫(و‬ ‫کرد‬ ‫اجتناب‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫قیمتی‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫بدانیم‬ ‫منفی‬ ‫پیامد‬ ‫یک‬ ‫را‬ ‫اشتباه‬ ‫اینکه‬ ‫جای‬ ‫به‬ ،‫سازمانها‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ،)‫کنیم‬ ‫میل‬ ‫بی‬ ‫خود‬ ‫اشتباهات‬ ‫به‬ ‫اذعان‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫را‬ ‫کارمندان‬“‫یافتن‬ ‫بهبود‬”‫نه‬ ‫و‬“‫بی‬ ‫بودن‬ ‫نقص‬ ‫و‬ ‫عیب‬”‫دهند‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬ ‫را‬. ‫کنند‬ ‫می‬ ‫استخدام‬ ‫فرهنگی‬ ‫تناسب‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫آنها‬. .‫کنند‬ ‫نمی‬ ‫استخدام‬ ‫شان‬ ‫تجربیات‬ ‫یا‬ ‫مهارتها‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫فقط‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫نیروی‬ ‫دیگر‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫را‬ ‫افرادی‬ ‫سازمانها‬‫استخدام‬‫یکی‬ .‫باشد‬ ‫شرکت‬ ‫فرهنگ‬ ‫با‬ ‫همراستا‬ ‫آنها‬ ‫ارزشهای‬ ‫و‬ ‫شخصیت‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ .‫است‬ )‫کفش‬ ‫آنالین‬ ‫فروش‬ ‫(خرده‬ ‫زاپوس‬ ‫شرکت‬ ‫رویکرد‬ ‫این‬ ‫جدی‬ ‫طرفداران‬ ‫از‬‫دیگری‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫البته‬ ‫اند‬ ‫پرداخته‬ ‫فرهنگی‬ ‫تناسب‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫استخدام‬ ‫مزایای‬ ‫تحسین‬ ‫به‬ ‫نیز‬. ‫احتمال‬ ،‫دارند‬ ‫شرکت‬ ‫فرهنگ‬ ‫با‬ ‫مشابهی‬ ‫های‬ ‫نگرش‬ ‫کارمندان‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ .‫است‬ ‫شهودی‬ ‫ایده‬ ‫این‬ ‫اساس‬ ‫است‬ ‫درست‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫بیشتر‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫آنها‬ ‫همراهی‬ ‫برای‬ ‫بیشتری‬‫؟‬ ‫وجود‬ ‫ای‬ ‫نقطه‬ .ً‫ا‬‫الزام‬ ‫نه‬‫تبدیل‬ ‫افراد‬ ‫عملکرد‬ ‫برای‬ ‫مانعی‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫شباهت‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ،‫شباهت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫دلیل‬ ‫یک‬ .‫شود‬“‫خود‬ ‫از‬ ‫خشنودی‬”‫را‬ ‫کارها‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫این‬ ‫نتیجه‬ .‫آورد‬ ‫می‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫متفاوت‬ ‫که‬ ‫بکشد‬ ‫چالش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫کس‬ ‫هیچ‬ ‫زیرا‬ ‫دهیم‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫قدیمی‬ ‫های‬ ‫شیوه‬ ‫همان‬ ‫به‬ ‫کنیم‬ ‫فکر‬. ‫می‬ ‫بزرگنمایی‬ ‫خود‬ ‫نظرات‬ ‫صحت‬ ‫سنجیدن‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫زیرا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫کاذب‬ ‫نفس‬ ‫اعتمادبه‬ ‫همچنین‬ ‫شباهت‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫مان‬ ‫تصمیمات‬ ‫ی‬ ‫درباره‬ ‫کردن‬ ‫فکر‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫کمتری‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫کنیم‬. ‫سال‬ ‫در‬۲۰۰۹۹‫همرا‬ ‫به‬ ‫شد‬ ‫خواسته‬ ‫نفره‬ ‫سه‬ ‫های‬ ‫تیم‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫انجام‬ ‫ای‬ ‫مطالعه‬‫از‬ ‫یکی‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫شبیه‬ ‫خود‬ ‫تیمی‬ ‫هم‬ ‫نفر‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫گروه‬ ‫برخی‬ ‫در‬ ‫چهارم‬ ‫نفر‬ ‫این‬ .‫کنند‬ ‫حل‬ ‫را‬ ‫مشکلی‬ ،‫خود‬ ‫همکاران‬ ‫داشت‬ ‫متفاوتی‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫شخصیت‬ ،‫ها‬ ‫تیم‬ ‫برخی‬ ‫در‬. ‫نتایج‬‫تحقیق‬‫نشان‬‫داد‬‫که‬‫تیم‬‫هایی‬‫که‬‫چهار‬‫نفر‬‫آن‬‫شبیه‬‫هم‬،‫بودند‬‫اعتماد‬‫بیشتری‬‫نسبت‬‫به‬‫تصمیمات‬ ‫خود‬‫داشتند‬‫اما‬‫این‬‫تیم‬‫های‬‫مقابل‬‫(تیم‬‫هایی‬‫که‬‫یک‬‫نفر‬‫با‬‫بقیه‬‫تفاوت‬)‫داشت‬‫بودند‬‫که‬‫بهترین‬‫عملکرد‬ ‫را‬.‫داشتند‬‫افرادی‬‫که‬‫تازه‬‫وارد‬‫تیم‬‫ها‬‫شده‬‫بودند‬‫قدیمی‬‫ها‬‫را‬‫مجبور‬‫کرده‬‫بودند‬‫که‬‫در‬‫فرضیات‬‫خود‬ ‫بازنگری‬‫انجام‬‫دهند‬‫و‬‫با‬‫دقت‬‫بیشتری‬‫به‬‫پردازش‬‫داده‬‫ها‬‫بپردازند؛‬‫چیزی‬‫که‬‫در‬‫گروه‬‫ها‬‫ی‬ً‫ال‬‫کام‬‫مشابه‬ ‫مورد‬‫بی‬‫توجهی‬‫قرار‬‫گرفته‬‫بود‬.
  • 5. 5 Kasbokareshoma.com Tell : 09173600395 ‫ساده‬ ‫کار‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ .‫است‬ ‫دشواری‬ ‫کار‬ ‫استخدام‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫فرهنگی‬ ‫تناسب‬ ‫از‬ ‫درستی‬ ‫ی‬ ‫درجه‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫اما‬ .‫دارد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مزایای‬ ‫همگن‬ ‫کار‬ ‫نیروی‬ ،‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫خالق‬ ‫تفکر‬ ‫به‬ ‫کمتر‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ب‬ ‫نوآوری‬ ‫پیشروی‬ ‫خواهند‬‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫هایی‬ ‫شرکت‬ ‫چنین‬ ‫در‬ .‫داد‬ ‫تعمیم‬ ‫را‬ ‫گیری‬ ‫نتیجه‬ ‫این‬ ‫توان‬ ‫نمی‬ ،‫اشند‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫خاص‬ ‫دیدگاه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫چسباندن‬ ‫از‬ ‫بیشتری‬ ‫ارزش‬ ‫گوناگون‬ ‫های‬ ‫دیدگاه‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫افراد‬. ‫است‬ ‫جالب‬ ‫اتفاقات‬ ‫از‬ ‫پر‬ ،‫کارشان‬ ‫محیط‬. ‫شرکت‬ ‫نام‬ ،‫شوند‬ ‫می‬ ‫منتشر‬ ‫کردن‬ ‫کار‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫ترین‬ ‫آل‬ ‫ایده‬ ‫ما‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫فهرست‬ ‫در‬ ‫مانند‬ ‫هایی‬،‫توئیتر‬‫زینگا‬‫و‬‫گوگل‬‫که‬ ‫خورد‬ ‫می‬ ‫چشم‬ ‫به‬‫هایی‬ ‫محل‬ ،‫والیبال‬ ‫و‬ ‫بولینگ‬ ‫سالن‬ ‫مانند‬ ‫امکاناتی‬ ‫تو‬ ‫تعدد‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫شان‬ ‫کارمندان‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫کردن‬ ‫بازی‬ ‫برای‬‫شرکت‬ ‫از‬ ‫چنینی‬ ‫این‬ ‫صیفاتی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫دفتر‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫فرض‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫راحت‬ ‫خیلی‬ ،‫است‬ ‫آل‬ ‫ایده‬ ‫آنها‬ ‫برای‬ ‫کردن‬ ‫کار‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫کرد‬ ‫تبدیل‬ ‫شهربازی‬. ‫آن‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫آنچه‬ .‫ندارند‬ ‫نیازی‬ ‫لوکس‬ ‫امکانات‬ ‫و‬ ‫اشیا‬ ‫به‬ ،‫کنند‬ ‫تالش‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫کارمندان‬ .‫نیست‬ ‫گونه‬ ‫این‬ ‫دهه‬ ‫چندین‬ ‫در‬ ‫دانشگاهی‬ ‫تحقیقات‬ .‫کند‬ ‫برآورده‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫ای‬ ‫پایه‬ ‫نیازهای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تجربیاتی‬ ‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫داریم‬ ‫را‬ ‫عملکرد‬ ‫بهترین‬ ‫زمانی‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬‫احساس‬،‫شایستگی‬‫اختیار‬‫و‬‫ارتباط‬‫با‬‫دیگران‬ ‫داشته‬‫باشیم‬. ‫بلکه‬ ‫نیست‬ ،‫شد‬ ‫اشاره‬ ‫آنچه‬ ‫مانند‬ ‫امکاناتی‬ ‫زیاد‬ ‫تعداد‬ ،‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫کاری‬ ‫های‬ ‫محیط‬ ‫تمایز‬ ‫وجه‬‫میزان‬‫توجه‬ ‫آنها‬‫به‬‫نیازهای‬‫عاطفی‬‫کارمندان‬‫و‬‫به‬‫وجود‬‫آوردن‬‫شرایطی‬‫است‬‫که‬‫فرد‬‫بتواند‬‫در‬‫آن‬‫بهترین‬‫عملکرد‬‫خود‬ ‫را‬‫نشان‬‫دهد‬.‫کار‬ ‫محیط‬ ‫شرایط‬ ‫بهبود‬ ‫از‬ ‫صحبت‬ ‫وقتی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫وقت‬ ‫خیلی‬‫اتکا‬ ‫مان‬ ‫فرضیات‬ ‫به‬ ‫ما‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫کنیم؟‬ ‫باز‬ ‫حقیقت‬ ‫روی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مان‬ ‫چشمان‬ ‫که‬ ‫نرسیده‬ ‫آن‬ ‫زمان‬ ‫آیا‬ .‫کنیم‬ ‫می‬