مدیران موفق کار افرین هستند

ک
کسب و کار شماکسب و کار شما

بر اساس یک کلیشه معروف، راه اندازی یک تجارت نوپا مثل سوار شدن در یک ترن هوایی در شهربازی است، ولی اگر می خواهید از سواری با آن لذت ببرید، باید با دست اندازها و فراز و فرودها و خلاصه بی ثباتیهای فراوان آن کنار بیایید. ما به رویه‌های ثابت و ساختارهای قابل اعتماد عادت داریم؛‌ و بدون این‌ها استرس‌های بیشتری را تجربه خواهیم کرد که میتواند ما را کسل و بی‌حوصله، بیش از حد هیجانی و کاملا درمانده و افسرده کند.

‫خدا‬ ‫نام‬ ‫به‬
‫معتبرترین‬‫مرکز‬‫آموزش‬‫و‬‫کوچینگ‬
‫کسب‬‫و‬‫کار‬
‫شغلی‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫ضمینه‬ ‫در‬ ‫ریز‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مشاور‬
‫در‬ ‫رایگان‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫مقاله‬ ‫صدها‬ ‫به‬ ‫میتوانید‬ ‫زیر‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬‫یابید‬ ‫دست‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫زمینه‬
2
Kasbokareshoma.com
Tell : 09173600395
.‫هستند‬ ‫کارآفرین‬ ،‫موفق‬ ‫مدیران‬
‫شهربازی‬ ‫در‬ ‫هوایی‬ ‫ترن‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫سوار‬ ‫مثل‬ ‫نوپا‬ ‫تجارت‬ ‫یک‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ،‫معروف‬ ‫کلیشه‬ ‫یک‬ ‫اساس‬ ‫بر‬
‫سواری‬ ‫از‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫اگر‬ ‫ولی‬ ،‫است‬‫با‬‫آن‬‫لذت‬،‫ببرید‬‫باید‬‫با‬‫دست‬‫اندازها‬‫و‬‫فراز‬‫و‬‫فرودها‬‫و‬‫خالصه‬‫بی‬
‫ثباتیهای‬‫فراوان‬‫آن‬‫کنار‬‫بیایید‬.‫ما‬‫به‬‫رویه‬‫های‬‫ثابت‬‫و‬‫ساختارهای‬‫قابل‬‫ا‬‫داریم؛‬ ‫عادت‬ ‫عتماد‬‫این‬ ‫بدون‬ ‫و‬‫ها‬
‫استرس‬‫بی‬ ‫و‬ ‫کسل‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫میتواند‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫خواهیم‬ ‫تجربه‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬ ‫های‬‫کامال‬ ‫و‬ ‫هیجانی‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ،‫حوصله‬
.‫کند‬ ‫افسرده‬ ‫و‬ ‫درمانده‬
‫دارد؟‬ ‫هایی‬ ‫ویژگی‬ ‫چه‬ ‫کارآفرین‬ ‫یک‬
‫کنیم‬ ‫خالصه‬ ‫طور‬ ‫این‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫کارآفرین‬ ‫یک‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬…
3
Kasbokareshoma.com
Tell : 09173600395
‫بودن‬ ‫پذیر‬ ‫مسئولیت‬
‫پیش‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫خود‬ ‫روی‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫یعنی‬ ‫بودن‬ ‫کارآفرین‬‫آن‬ ‫مثل‬ ‫چیزی‬ ‫هرگز‬ ‫تر‬‫تجربه‬ ‫را‬
.‫باشیم‬ ‫نکرده‬‫نام‬ ‫از‬ ،‫میگیریم‬ ‫که‬ ‫تصمیمی‬ ‫هر‬‫نخستین‬ ‫با‬ ‫قرارداد‬ ‫انعقاد‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫شرکت‬ ‫گذاری‬
‫مشتری‬،‫تان‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫با‬ ‫همگام‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫تاثیرگذار‬ ‫شما‬ ‫کاسبی‬ ‫سودآوری‬ ‫بر‬ ،‫تان‬
‫مسئولیت‬‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫بیشتر‬ ‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫نیز‬ ‫تان‬.
‫د‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بار‬ ‫این‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫نیستید‬ ‫شما‬ ‫تنها‬ ،‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫کارمندان‬ ،‫شرکا‬ ‫بلکه‬ ‫بکشید‬ ‫وش‬‫گذاران‬
‫این‬ ‫دانستن‬ ‫و‬ ‫روزمره‬ ‫درزندگی‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫قوای‬ ‫فرسایش‬ ‫کاهش‬ .‫باشند‬ ‫سهیم‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫هم‬
.‫است‬ ‫مشکالت‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫غلبه‬ ‫برای‬ ‫راه‬ ‫ترین‬ ‫آسان‬ ،‫کرد‬ ‫جبران‬ ‫را‬ ‫غلط‬ ‫تصممیات‬ ‫همواره‬ ‫میتوان‬ ‫که‬ ‫نکته‬
.‫کند‬ ‫می‬ ‫حفظ‬ ‫را‬ ‫تعادل‬ ‫همواره‬
‫عالقه‬ ‫وقتی‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ،‫روزمره‬ ‫کاری‬ ‫امور‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫غرق‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫اعتیاد‬‫صنعت‬ ‫به‬ ‫زیاد‬ ‫ی‬‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫تان‬
‫و‬ ‫میشود‬ ‫فرزندتان‬ ‫حکم‬ ‫در‬ ‫کارتان‬ ‫گاهی‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫خودتان‬ ‫از‬ ‫ایده‬ .‫است‬ ‫آسان‬ ‫نسبت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ممکن‬ ‫امری‬
‫وقت‬ ‫تمام‬ ‫ممکن‬ ‫جای‬ ‫تا‬ ‫بخواهید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بدیهی‬‫کنید‬ ‫آن‬ ‫صرف‬ ‫را‬ ‫اختیارتان‬ ‫در‬.
‫ام‬‫می‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫گاه‬ ‫ناپذیر‬ ‫سیری‬ ‫اشتیاق‬ ‫این‬ ،‫متاسفانه‬ ‫ا‬‫که‬ ‫شود‬۱۰۰۰‫تمام‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ،‫هفته‬ ‫در‬ ‫ساعت‬
‫هفته‬ ‫آخر‬‫کارهای‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫زمانی‬ ‫هیچ‬ ‫تقریبا‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫بگونه‬ ،‫نیاید‬ ‫چشمانتان‬ ‫به‬ ‫خوب‬ ‫شبها‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫کار‬ ‫ها‬
‫زندگی‬ ‫در‬ ‫دیگر‬‫توج‬ ‫مورد‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫موضوعی‬ ‫ترین‬ ‫خطرناک‬ .‫باشید‬ ‫نداشته‬ ‫تان‬‫گاهی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫باشد‬ ‫هتان‬
‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫نمیشود‬ ‫آن‬ ‫حضور‬ ‫متوجه‬ ‫حتی‬ ‫شخص‬ ‫که‬ ‫یابد‬ ‫می‬ ‫بروز‬ ‫ای‬ ‫بگونه‬ ‫توازن‬ ‫عدم‬ ‫این‬ ‫اوقات‬
‫باید‬ ‫مدیران‬ ‫ای؛‬ ‫افسانه‬ ‫ولش‬ ‫جک‬ ‫توصیه‬ ‫به‬ ‫آنکه‬ ‫حال‬ .‫میشود‬ ‫مخاطره‬ ‫دچار‬ ‫او‬ ‫جسمی‬ ‫و‬ ‫روحی‬ ‫سالمت‬
.‫کنند‬ ‫برقرار‬ ‫تعادل‬ ‫زندگی‬ ‫کفه‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫کفه‬ ‫میان‬ ‫بتوانند‬
‫ف‬‫گرایی‬ ‫جمع‬ ‫یا‬ ‫ردگرایی‬
4
Kasbokareshoma.com
Tell : 09173600395
‫می‬ ،‫کند‬ ‫خطور‬ ‫ما‬ ‫ذهن‬ ‫به‬ ‫آنچه‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫تنهایی‬‫دچار‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫ساز‬ ‫مساله‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫تواند‬
‫یک‬ ‫انجام‬ ‫هنگام‬ ‫که‬ ‫نشین‬ ‫گوشه‬ ‫نوابغی‬ ،‫میشود‬ ‫ترسیم‬ ‫کارآفرینان‬ ‫از‬ ‫منزوی‬ ‫ای‬ ‫چهره‬ ‫عموما‬ .‫کند‬ ‫چالش‬
‫اما‬ ،‫دارند‬ ‫گرا‬ ‫درون‬ ‫ای‬ ‫چهره‬ ،‫کامل‬ ‫رضایت‬ ‫با‬ ‫پروژه‬‫کامال‬ ‫ژستی‬ ،‫مطبوعات‬ ‫یا‬ ‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫صحبت‬ ‫زمان‬
‫برون‬‫میگیرند‬ ‫گرایانه‬.
‫موفقیت‬ ‫و‬ ‫ظرافت‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫هستند‬ ‫قادر‬ ‫میگیرند‬ ‫قرار‬ ‫جمعی‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫عمدتا‬ ‫کارآفرینان‬ ،‫واقع‬ ‫در‬
‫آن‬ ‫روی‬ ‫حداقل‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫سرکوب‬ ‫را‬ ‫ترسهایشان‬ ‫و‬ ‫نگرانیها‬ ‫دل‬ ،‫استرسها‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫حفظ‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تعادل‬
‫سرپوش‬‫به‬ ‫مطبوعات‬ ‫یا‬ ‫مشتریان‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ ‫اگر‬ ‫زیرا‬ ،‫است‬ ‫دفاعی‬ ‫مکانیزم‬ ‫یک‬ ‫این‬ .‫بگذارند‬
‫مطبوعات‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫بکشید‬ ‫پیش‬ ‫را‬ ‫راهتان‬ ‫و‬ ‫ببندید‬ ‫را‬ ‫بندیلتان‬ ‫و‬ ‫بار‬ ‫احتماال‬ ‫باید‬ ،‫کنید‬ ‫اعتراف‬ ‫خود‬ ‫ترس‬
‫آشوبن‬ ‫های‬ ‫دغدغه‬ ‫و‬ ‫اضطراب‬ ‫اگر‬ ‫بعالوه‬ .‫دهند‬ ‫باد‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫دودمان‬ ‫میتوانند‬ ‫زرد‬‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫درونی‬ ‫اک‬
‫گروه‬ ‫اعضای‬‫شرکت‬ ‫ثبات‬ ‫و‬ ‫آنها‬ ‫آرامش‬ ،‫دهید‬ ‫نشان‬ ‫تان‬‫می‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫تان‬.‫زنید‬
‫چند‬ ‫در‬ ‫زندگی‬ ‫سبک‬ ‫این‬ ‫البته‬ .‫میبرید‬ ‫بسر‬ ‫تنهایی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هستید‬ ‫تان‬ ‫واقعی‬ ‫خود‬ ‫زمانی‬ ‫تنها‬ ،‫بنابراین‬
‫هفته‬‫سالمت‬ ‫ماه‬ ‫چند‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫ولی‬ ،‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫مدیریت‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫کنترل‬ ‫تحت‬ ‫اول‬ ‫ی‬‫روانی‬‫مخاطره‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫تان‬
‫چنین‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مشاورانی‬ ‫و‬ ‫همکاران‬ ،‫مربیان‬ ،‫خانواده‬ ،‫دوستان‬ ‫مثل‬ ‫کسانی‬ ‫از‬ ،‫درعوض‬ .‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫مواجه‬
.‫بخواهید‬ ‫کمک‬ ‫هستند‬ ‫شما‬ ‫یاور‬ ‫سختی‬ ‫روزهای‬
‫یا‬ ‫و‬ ، ‫گرفتن‬ ‫نادیده‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫موانع‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫غلبه‬‫کم‬‫اهمیت‬‫شماردنشان‬‫و‬‫یا‬‫حتی‬‫اجتناب‬‫از‬‫آنها‬‫به‬‫هنگام‬
‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫ما‬ ‫همیشگی‬ ‫همراهان‬ ‫اینها‬ ،‫نخواهیم‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫بخواهیم‬ ‫چه‬ .‫نیست‬ ‫بروز‬.
‫آن‬ ‫اما‬‫می‬ ‫واقعا‬ ‫چه‬‫نشان‬ ‫مناسبی‬ ‫واکنش‬ ‫موانع‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫چگونه‬ ‫بدانید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫تفاوت‬ ‫تواند‬
‫می‬ .‫دهید‬‫طرح‬ ‫در‬ ‫ندهید‬ ‫اجازه‬ ‫نباید‬ ‫همچنان‬ ‫البته‬ ‫و‬ ،‫کنید‬ ‫غلبه‬ ‫آنها‬ ‫بر‬ ‫شان‬ ‫پذیرش‬ ‫با‬ ‫توانید‬‫و‬ ‫ها‬
‫اهداف‬‫می‬ .‫کنند‬ ‫اختالل‬ ‫ایجاد‬ ‫تان‬‫اطرفیان‬ ‫از‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫اینگونه‬ .‫بخواهید‬ ‫کمک‬ ‫نیز‬ ‫تان‬‫مهم‬ ‫تغییراتی‬ ‫توانید‬
‫زندگی‬ ‫در‬ ‫معنادار‬ ‫و‬‫لطف‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫تان‬‫کنید‬ ‫جبران‬ ‫را‬ ‫شان‬.
‫مهم‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫یاد‬ ‫به‬ ،‫مسیر‬ ‫این‬ ‫طول‬ ‫تمام‬ ‫در‬‫سرمایه‬ ‫ترین‬‫آشفتگی‬ ‫با‬ ‫مواجهه‬ ‫در‬ ‫شما‬‫های‬
‫روان‬‫بالقوه‬ ‫مشکالت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫همواره‬ ،‫بنابراین‬ .‫است‬ ‫آگاهی‬ ،‫شناختی‬‫جاده‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫آگاه‬ ‫روانی‬ ‫ی‬
.‫بردارید‬ ‫قدم‬ ‫پیشرفت‬

Recomendados

ساعت کار زیاد در دنیای کسب و کار por
ساعت کار زیاد در دنیای کسب و کارساعت کار زیاد در دنیای کسب و کار
ساعت کار زیاد در دنیای کسب و کارکسب و کار شما
48 visualizações4 slides
(چگونه طراحی یک مدل کسب و کار موفق را بیاموزیم؟ (قسمت دوم por
(چگونه طراحی یک مدل کسب و کار موفق را بیاموزیم؟   (قسمت دوم (چگونه طراحی یک مدل کسب و کار موفق را بیاموزیم؟   (قسمت دوم
(چگونه طراحی یک مدل کسب و کار موفق را بیاموزیم؟ (قسمت دوم کسب و کار شما
37 visualizações5 slides
در دنیای استارتاپ‌ها عناوین شغلی اهمیتی ندارند por
در دنیای استارتاپ‌ها عناوین شغلی اهمیتی ندارنددر دنیای استارتاپ‌ها عناوین شغلی اهمیتی ندارند
در دنیای استارتاپ‌ها عناوین شغلی اهمیتی ندارندModirinfo
97 visualizações9 slides
PRETTY_KEN_S._DELOCIENTO__CV2016 por
PRETTY_KEN_S._DELOCIENTO__CV2016PRETTY_KEN_S._DELOCIENTO__CV2016
PRETTY_KEN_S._DELOCIENTO__CV2016Pretty Ken Delociento
161 visualizações6 slides
Resume por
ResumeResume
Resumedharmendra gowda
123 visualizações3 slides
BlackSwans20081223 por
BlackSwans20081223BlackSwans20081223
BlackSwans20081223Martin Jensen
69 visualizações43 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a مدیران موفق کار افرین هستند

مواردی در مورد کارآفرینی و مدیریت por
مواردی در مورد کارآفرینی و مدیریتمواردی در مورد کارآفرینی و مدیریت
مواردی در مورد کارآفرینی و مدیریتaliaalistartup
44 visualizações22 slides
بهره وری فردی در کسب و کار موفق por
بهره وری فردی در کسب و کار موفق بهره وری فردی در کسب و کار موفق
بهره وری فردی در کسب و کار موفق کسب و کار شما
49 visualizações6 slides
عدم تمرکز در کسب و کار por
عدم تمرکز در کسب و کارعدم تمرکز در کسب و کار
عدم تمرکز در کسب و کارکسب و کار شما
37 visualizações4 slides
قوانین ایلان ماسک برای رسیدن به موفقیت por
قوانین ایلان ماسک برای رسیدن به موفقیتقوانین ایلان ماسک برای رسیدن به موفقیت
قوانین ایلان ماسک برای رسیدن به موفقیتaliaalistartup
42 visualizações6 slides
نکاتی که مدیران باید بدانند por
نکاتی که مدیران باید بدانندنکاتی که مدیران باید بدانند
نکاتی که مدیران باید بدانندکسب و کار شما
27 visualizações6 slides
مدیران موفق چگونه عملکردی دارند؟ por
مدیران موفق چگونه عملکردی دارند؟مدیران موفق چگونه عملکردی دارند؟
مدیران موفق چگونه عملکردی دارند؟کسب و کار شما
30 visualizações5 slides

Similar a مدیران موفق کار افرین هستند(20)

مواردی در مورد کارآفرینی و مدیریت por aliaalistartup
مواردی در مورد کارآفرینی و مدیریتمواردی در مورد کارآفرینی و مدیریت
مواردی در مورد کارآفرینی و مدیریت
aliaalistartup44 visualizações
بهره وری فردی در کسب و کار موفق por کسب و کار شما
بهره وری فردی در کسب و کار موفق بهره وری فردی در کسب و کار موفق
بهره وری فردی در کسب و کار موفق
کسب و کار شما49 visualizações
عدم تمرکز در کسب و کار por کسب و کار شما
عدم تمرکز در کسب و کارعدم تمرکز در کسب و کار
عدم تمرکز در کسب و کار
کسب و کار شما37 visualizações
قوانین ایلان ماسک برای رسیدن به موفقیت por aliaalistartup
قوانین ایلان ماسک برای رسیدن به موفقیتقوانین ایلان ماسک برای رسیدن به موفقیت
قوانین ایلان ماسک برای رسیدن به موفقیت
aliaalistartup42 visualizações
نکاتی که مدیران باید بدانند por کسب و کار شما
نکاتی که مدیران باید بدانندنکاتی که مدیران باید بدانند
نکاتی که مدیران باید بدانند
کسب و کار شما27 visualizações
مدیران موفق چگونه عملکردی دارند؟ por کسب و کار شما
مدیران موفق چگونه عملکردی دارند؟مدیران موفق چگونه عملکردی دارند؟
مدیران موفق چگونه عملکردی دارند؟
کسب و کار شما30 visualizações
راز های محیط های کاری فعال و موفق por کسب و کار شما
راز های محیط های کاری فعال و موفقراز های محیط های کاری فعال و موفق
راز های محیط های کاری فعال و موفق
کسب و کار شما38 visualizações
راز های محیط های کاری فعال و موفق por کسب و کار شما
راز های محیط های کاری فعال و موفقراز های محیط های کاری فعال و موفق
راز های محیط های کاری فعال و موفق
کسب و کار شما30 visualizações
دانلود کتاب جادوی فکر بزرگ اثر دیوید شوارتز por samanebra1
 دانلود کتاب جادوی فکر بزرگ اثر دیوید شوارتز دانلود کتاب جادوی فکر بزرگ اثر دیوید شوارتز
دانلود کتاب جادوی فکر بزرگ اثر دیوید شوارتز
samanebra129 visualizações
شکست بهترین درس در کسب درآمد por کسب و کار شما
شکست بهترین درس در کسب درآمدشکست بهترین درس در کسب درآمد
شکست بهترین درس در کسب درآمد
کسب و کار شما73 visualizações
راهکارهایی برای خلق ایده های بزرگ por aliaalistartup
راهکارهایی برای خلق ایده های بزرگراهکارهایی برای خلق ایده های بزرگ
راهکارهایی برای خلق ایده های بزرگ
aliaalistartup18 visualizações
راهکارهای خلق ایده های بزرگ por aliaalistartup
راهکارهای خلق ایده های بزرگراهکارهای خلق ایده های بزرگ
راهکارهای خلق ایده های بزرگ
aliaalistartup50 visualizações
)یک مدیر موفق همواره پرسش گر است (قسمت اول por کسب و کار شما
)یک مدیر موفق همواره پرسش گر است (قسمت اول)یک مدیر موفق همواره پرسش گر است (قسمت اول
)یک مدیر موفق همواره پرسش گر است (قسمت اول
کسب و کار شما26 visualizações
صرفه جویی در زمان برای یک مدیر موفق por کسب و کار شما
صرفه جویی در زمان برای یک مدیر موفقصرفه جویی در زمان برای یک مدیر موفق
صرفه جویی در زمان برای یک مدیر موفق
کسب و کار شما57 visualizações
خواستگاری نگاهی نو por Mahdi Soodavari
خواستگاری نگاهی نوخواستگاری نگاهی نو
خواستگاری نگاهی نو
Mahdi Soodavari462 visualizações
Why should we have a goal por zibaandishiweb
Why should we have a goalWhy should we have a goal
Why should we have a goal
zibaandishiweb23 visualizações

مدیران موفق کار افرین هستند

  • 1. ‫خدا‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫معتبرترین‬‫مرکز‬‫آموزش‬‫و‬‫کوچینگ‬ ‫کسب‬‫و‬‫کار‬ ‫شغلی‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫ضمینه‬ ‫در‬ ‫ریز‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مشاور‬ ‫در‬ ‫رایگان‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫مقاله‬ ‫صدها‬ ‫به‬ ‫میتوانید‬ ‫زیر‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬‫یابید‬ ‫دست‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫زمینه‬
  • 2. 2 Kasbokareshoma.com Tell : 09173600395 .‫هستند‬ ‫کارآفرین‬ ،‫موفق‬ ‫مدیران‬ ‫شهربازی‬ ‫در‬ ‫هوایی‬ ‫ترن‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫سوار‬ ‫مثل‬ ‫نوپا‬ ‫تجارت‬ ‫یک‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ،‫معروف‬ ‫کلیشه‬ ‫یک‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫سواری‬ ‫از‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫اگر‬ ‫ولی‬ ،‫است‬‫با‬‫آن‬‫لذت‬،‫ببرید‬‫باید‬‫با‬‫دست‬‫اندازها‬‫و‬‫فراز‬‫و‬‫فرودها‬‫و‬‫خالصه‬‫بی‬ ‫ثباتیهای‬‫فراوان‬‫آن‬‫کنار‬‫بیایید‬.‫ما‬‫به‬‫رویه‬‫های‬‫ثابت‬‫و‬‫ساختارهای‬‫قابل‬‫ا‬‫داریم؛‬ ‫عادت‬ ‫عتماد‬‫این‬ ‫بدون‬ ‫و‬‫ها‬ ‫استرس‬‫بی‬ ‫و‬ ‫کسل‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫میتواند‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫خواهیم‬ ‫تجربه‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬ ‫های‬‫کامال‬ ‫و‬ ‫هیجانی‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ،‫حوصله‬ .‫کند‬ ‫افسرده‬ ‫و‬ ‫درمانده‬ ‫دارد؟‬ ‫هایی‬ ‫ویژگی‬ ‫چه‬ ‫کارآفرین‬ ‫یک‬ ‫کنیم‬ ‫خالصه‬ ‫طور‬ ‫این‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫کارآفرین‬ ‫یک‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬…
  • 3. 3 Kasbokareshoma.com Tell : 09173600395 ‫بودن‬ ‫پذیر‬ ‫مسئولیت‬ ‫پیش‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫خود‬ ‫روی‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫یعنی‬ ‫بودن‬ ‫کارآفرین‬‫آن‬ ‫مثل‬ ‫چیزی‬ ‫هرگز‬ ‫تر‬‫تجربه‬ ‫را‬ .‫باشیم‬ ‫نکرده‬‫نام‬ ‫از‬ ،‫میگیریم‬ ‫که‬ ‫تصمیمی‬ ‫هر‬‫نخستین‬ ‫با‬ ‫قرارداد‬ ‫انعقاد‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫شرکت‬ ‫گذاری‬ ‫مشتری‬،‫تان‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫با‬ ‫همگام‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫تاثیرگذار‬ ‫شما‬ ‫کاسبی‬ ‫سودآوری‬ ‫بر‬ ،‫تان‬ ‫مسئولیت‬‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫بیشتر‬ ‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫نیز‬ ‫تان‬. ‫د‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بار‬ ‫این‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫نیستید‬ ‫شما‬ ‫تنها‬ ،‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫کارمندان‬ ،‫شرکا‬ ‫بلکه‬ ‫بکشید‬ ‫وش‬‫گذاران‬ ‫این‬ ‫دانستن‬ ‫و‬ ‫روزمره‬ ‫درزندگی‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫قوای‬ ‫فرسایش‬ ‫کاهش‬ .‫باشند‬ ‫سهیم‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫هم‬ .‫است‬ ‫مشکالت‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫غلبه‬ ‫برای‬ ‫راه‬ ‫ترین‬ ‫آسان‬ ،‫کرد‬ ‫جبران‬ ‫را‬ ‫غلط‬ ‫تصممیات‬ ‫همواره‬ ‫میتوان‬ ‫که‬ ‫نکته‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫حفظ‬ ‫را‬ ‫تعادل‬ ‫همواره‬ ‫عالقه‬ ‫وقتی‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ،‫روزمره‬ ‫کاری‬ ‫امور‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫غرق‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫اعتیاد‬‫صنعت‬ ‫به‬ ‫زیاد‬ ‫ی‬‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫تان‬ ‫و‬ ‫میشود‬ ‫فرزندتان‬ ‫حکم‬ ‫در‬ ‫کارتان‬ ‫گاهی‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫خودتان‬ ‫از‬ ‫ایده‬ .‫است‬ ‫آسان‬ ‫نسبت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ممکن‬ ‫امری‬ ‫وقت‬ ‫تمام‬ ‫ممکن‬ ‫جای‬ ‫تا‬ ‫بخواهید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بدیهی‬‫کنید‬ ‫آن‬ ‫صرف‬ ‫را‬ ‫اختیارتان‬ ‫در‬. ‫ام‬‫می‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫گاه‬ ‫ناپذیر‬ ‫سیری‬ ‫اشتیاق‬ ‫این‬ ،‫متاسفانه‬ ‫ا‬‫که‬ ‫شود‬۱۰۰۰‫تمام‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ،‫هفته‬ ‫در‬ ‫ساعت‬ ‫هفته‬ ‫آخر‬‫کارهای‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫زمانی‬ ‫هیچ‬ ‫تقریبا‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫بگونه‬ ،‫نیاید‬ ‫چشمانتان‬ ‫به‬ ‫خوب‬ ‫شبها‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫کار‬ ‫ها‬ ‫زندگی‬ ‫در‬ ‫دیگر‬‫توج‬ ‫مورد‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫موضوعی‬ ‫ترین‬ ‫خطرناک‬ .‫باشید‬ ‫نداشته‬ ‫تان‬‫گاهی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫باشد‬ ‫هتان‬ ‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫نمیشود‬ ‫آن‬ ‫حضور‬ ‫متوجه‬ ‫حتی‬ ‫شخص‬ ‫که‬ ‫یابد‬ ‫می‬ ‫بروز‬ ‫ای‬ ‫بگونه‬ ‫توازن‬ ‫عدم‬ ‫این‬ ‫اوقات‬ ‫باید‬ ‫مدیران‬ ‫ای؛‬ ‫افسانه‬ ‫ولش‬ ‫جک‬ ‫توصیه‬ ‫به‬ ‫آنکه‬ ‫حال‬ .‫میشود‬ ‫مخاطره‬ ‫دچار‬ ‫او‬ ‫جسمی‬ ‫و‬ ‫روحی‬ ‫سالمت‬ .‫کنند‬ ‫برقرار‬ ‫تعادل‬ ‫زندگی‬ ‫کفه‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫کفه‬ ‫میان‬ ‫بتوانند‬ ‫ف‬‫گرایی‬ ‫جمع‬ ‫یا‬ ‫ردگرایی‬
  • 4. 4 Kasbokareshoma.com Tell : 09173600395 ‫می‬ ،‫کند‬ ‫خطور‬ ‫ما‬ ‫ذهن‬ ‫به‬ ‫آنچه‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫تنهایی‬‫دچار‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫ساز‬ ‫مساله‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫یک‬ ‫انجام‬ ‫هنگام‬ ‫که‬ ‫نشین‬ ‫گوشه‬ ‫نوابغی‬ ،‫میشود‬ ‫ترسیم‬ ‫کارآفرینان‬ ‫از‬ ‫منزوی‬ ‫ای‬ ‫چهره‬ ‫عموما‬ .‫کند‬ ‫چالش‬ ‫اما‬ ،‫دارند‬ ‫گرا‬ ‫درون‬ ‫ای‬ ‫چهره‬ ،‫کامل‬ ‫رضایت‬ ‫با‬ ‫پروژه‬‫کامال‬ ‫ژستی‬ ،‫مطبوعات‬ ‫یا‬ ‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫صحبت‬ ‫زمان‬ ‫برون‬‫میگیرند‬ ‫گرایانه‬. ‫موفقیت‬ ‫و‬ ‫ظرافت‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫هستند‬ ‫قادر‬ ‫میگیرند‬ ‫قرار‬ ‫جمعی‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫عمدتا‬ ‫کارآفرینان‬ ،‫واقع‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫حداقل‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫سرکوب‬ ‫را‬ ‫ترسهایشان‬ ‫و‬ ‫نگرانیها‬ ‫دل‬ ،‫استرسها‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫حفظ‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تعادل‬ ‫سرپوش‬‫به‬ ‫مطبوعات‬ ‫یا‬ ‫مشتریان‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ ‫اگر‬ ‫زیرا‬ ،‫است‬ ‫دفاعی‬ ‫مکانیزم‬ ‫یک‬ ‫این‬ .‫بگذارند‬ ‫مطبوعات‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫بکشید‬ ‫پیش‬ ‫را‬ ‫راهتان‬ ‫و‬ ‫ببندید‬ ‫را‬ ‫بندیلتان‬ ‫و‬ ‫بار‬ ‫احتماال‬ ‫باید‬ ،‫کنید‬ ‫اعتراف‬ ‫خود‬ ‫ترس‬ ‫آشوبن‬ ‫های‬ ‫دغدغه‬ ‫و‬ ‫اضطراب‬ ‫اگر‬ ‫بعالوه‬ .‫دهند‬ ‫باد‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫دودمان‬ ‫میتوانند‬ ‫زرد‬‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫درونی‬ ‫اک‬ ‫گروه‬ ‫اعضای‬‫شرکت‬ ‫ثبات‬ ‫و‬ ‫آنها‬ ‫آرامش‬ ،‫دهید‬ ‫نشان‬ ‫تان‬‫می‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫تان‬.‫زنید‬ ‫چند‬ ‫در‬ ‫زندگی‬ ‫سبک‬ ‫این‬ ‫البته‬ .‫میبرید‬ ‫بسر‬ ‫تنهایی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هستید‬ ‫تان‬ ‫واقعی‬ ‫خود‬ ‫زمانی‬ ‫تنها‬ ،‫بنابراین‬ ‫هفته‬‫سالمت‬ ‫ماه‬ ‫چند‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫ولی‬ ،‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫مدیریت‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫کنترل‬ ‫تحت‬ ‫اول‬ ‫ی‬‫روانی‬‫مخاطره‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫تان‬ ‫چنین‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مشاورانی‬ ‫و‬ ‫همکاران‬ ،‫مربیان‬ ،‫خانواده‬ ،‫دوستان‬ ‫مثل‬ ‫کسانی‬ ‫از‬ ،‫درعوض‬ .‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫مواجه‬ .‫بخواهید‬ ‫کمک‬ ‫هستند‬ ‫شما‬ ‫یاور‬ ‫سختی‬ ‫روزهای‬ ‫یا‬ ‫و‬ ، ‫گرفتن‬ ‫نادیده‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫موانع‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫غلبه‬‫کم‬‫اهمیت‬‫شماردنشان‬‫و‬‫یا‬‫حتی‬‫اجتناب‬‫از‬‫آنها‬‫به‬‫هنگام‬ ‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫ما‬ ‫همیشگی‬ ‫همراهان‬ ‫اینها‬ ،‫نخواهیم‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫بخواهیم‬ ‫چه‬ .‫نیست‬ ‫بروز‬. ‫آن‬ ‫اما‬‫می‬ ‫واقعا‬ ‫چه‬‫نشان‬ ‫مناسبی‬ ‫واکنش‬ ‫موانع‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫چگونه‬ ‫بدانید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫تفاوت‬ ‫تواند‬ ‫می‬ .‫دهید‬‫طرح‬ ‫در‬ ‫ندهید‬ ‫اجازه‬ ‫نباید‬ ‫همچنان‬ ‫البته‬ ‫و‬ ،‫کنید‬ ‫غلبه‬ ‫آنها‬ ‫بر‬ ‫شان‬ ‫پذیرش‬ ‫با‬ ‫توانید‬‫و‬ ‫ها‬ ‫اهداف‬‫می‬ .‫کنند‬ ‫اختالل‬ ‫ایجاد‬ ‫تان‬‫اطرفیان‬ ‫از‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫اینگونه‬ .‫بخواهید‬ ‫کمک‬ ‫نیز‬ ‫تان‬‫مهم‬ ‫تغییراتی‬ ‫توانید‬ ‫زندگی‬ ‫در‬ ‫معنادار‬ ‫و‬‫لطف‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫تان‬‫کنید‬ ‫جبران‬ ‫را‬ ‫شان‬. ‫مهم‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫یاد‬ ‫به‬ ،‫مسیر‬ ‫این‬ ‫طول‬ ‫تمام‬ ‫در‬‫سرمایه‬ ‫ترین‬‫آشفتگی‬ ‫با‬ ‫مواجهه‬ ‫در‬ ‫شما‬‫های‬ ‫روان‬‫بالقوه‬ ‫مشکالت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫همواره‬ ،‫بنابراین‬ .‫است‬ ‫آگاهی‬ ،‫شناختی‬‫جاده‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫آگاه‬ ‫روانی‬ ‫ی‬ .‫بردارید‬ ‫قدم‬ ‫پیشرفت‬