موفقیت در کسب و کار

ک
کسب و کار شماکسب و کار شما

کارآفرینی و نوآوری در بخش های متعدد اقتصادی مطلبی است که مدت ها در کشور ما مورد بحث است. برای گسترش واهمیت عملی شدن این موضوع در کشورمان تسهیالتی نیز برای کارآفرینان درنظر گرفته شده است. اما مسلما در این راه برای موفقیت و امکان ادامه مسیر آشنایی با راهکار های مناسب و درست الزامی است. در این مقاله ، به ده راهکار مناسب که به کسب وکار شما خالقیت ، نظم و انعطاف پذیری میدهد اشاره خواهد شد.

‫خدا‬ ‫نام‬ ‫به‬
‫معتبرترین‬‫مرکز‬‫آموزش‬‫و‬‫کوچینگ‬
‫کسب‬‫و‬‫کار‬
‫شغلی‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫ضمینه‬ ‫در‬ ‫ریز‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مشاور‬
‫در‬ ‫رایگان‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫مقاله‬ ‫صدها‬ ‫به‬ ‫میتوانید‬ ‫زیر‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬‫یابید‬ ‫دست‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫زمینه‬
2
Kasbokareshoma.com
Tell : 09173600395
‫موفق‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫راهنمای‬ • ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬
‫نظرات‬
‫توسط‬‫علیرضا‬‫جعفری‬
‫نویسنده‬‫علیرضا‬‫جعفری‬
‫شما‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬
Kasbokareshoma.com
‫مو‬‫فقیت‬‫در‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬
(‫قسمت‬)‫اول‬
‫کارآفرینی‬‫و‬‫نوآوری‬‫در‬‫بخش‬‫های‬‫متعدد‬‫اقتصادی‬‫مطلبی‬‫است‬‫که‬‫مدت‬‫ها‬‫در‬‫کشور‬‫ما‬‫مورد‬‫بحث‬.‫است‬
‫برای‬‫گسترش‬‫واهمیت‬‫عملی‬‫شدن‬‫این‬‫موضوع‬‫در‬‫کشورمان‬‫تسهیالتی‬‫نیز‬‫برای‬‫کارآفرینان‬‫درنظر‬‫گرفته‬
‫شده‬.‫است‬‫اما‬‫مسلما‬‫در‬‫این‬‫راه‬‫برای‬‫موفقیت‬‫و‬‫امکان‬‫ادامه‬‫مسیر‬‫آشنایی‬‫با‬‫راهکار‬‫های‬‫مناسب‬‫و‬‫درست‬
‫الزامی‬.‫است‬‫در‬‫این‬‫مقاله‬،‫به‬‫ده‬‫راهکار‬‫مناسب‬‫که‬‫به‬‫کسب‬‫وکار‬‫شما‬‫خالقیت‬،‫نظم‬‫و‬‫انعطاف‬‫پذیری‬‫می‬
3
Kasbokareshoma.com
Tell : 09173600395
‫دهد‬‫اشاره‬‫خواهد‬‫شد‬.‫کسانی‬‫که‬‫در‬‫این‬‫زمینه‬‫فعال‬،‫هستند‬‫در‬‫هر‬‫کجای‬‫دنیا‬‫با‬‫به‬‫کار‬‫بستن‬‫این‬‫اصول‬
‫کلی‬‫می‬‫توانند‬‫امیدوار‬‫باشند‬‫که‬‫گام‬‫های‬‫نخستین‬‫خ‬‫ود‬‫را‬‫به‬‫درستی‬‫برداشته‬.‫اند‬
‫این‬‫اصول‬‫را‬‫به‬‫خاطر‬‫بسپارید‬…
‫به‬‫موفقیت‬‫فکر‬.‫کنید‬‫اگر‬‫بخواهید‬‫به‬‫موفقیت‬‫های‬‫بزرگ‬‫دست‬‫پیدا‬،‫کنید‬‫باید‬‫آرزوهای‬‫بزرگی‬‫نیز‬
‫در‬‫سر‬‫داشته‬.‫باشید‬‫هر‬‫داستانی‬‫از‬‫موفقیت‬‫با‬‫یک‬‫آرزوی‬‫بزرگ‬‫آغاز‬‫می‬.‫شود‬‫شما‬‫می‬‫بایست‬‫چشم‬
‫اندازهای‬‫بزرگ‬‫را‬‫برای‬‫خود‬‫متصور‬،‫باشید‬‫این‬‫که‬‫فردی‬‫مشهور‬‫و‬‫صاحب‬‫اعتبار‬.‫هستید‬‫باید‬‫از‬‫آن‬
‫چه‬‫که‬‫می‬‫خواهید‬‫بدان‬،‫برسید‬‫تصویری‬‫روشن‬‫داشته‬‫باشید‬‫و‬‫آنقدر‬‫آن‬‫آرزوی‬‫خود‬‫را‬‫در‬‫سر‬‫پرورش‬
‫داده‬‫باشید‬‫که‬‫آن‬‫را‬‫کامال‬‫احساس‬‫کرده‬‫و‬‫برایتان‬‫دست‬‫نیافتنی‬.‫نباشد‬‫به‬‫طور‬‫مثال‬‫تصور‬‫کنید‬‫که‬
‫اگر‬‫در‬‫کار‬‫خود‬‫موفق‬،‫شوید‬‫چه‬‫تحولی‬‫در‬‫زندگی‬‫شما‬‫و‬‫اجتماع‬‫ایجاد‬‫خواهد‬‫شد؟‬‫اگر‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫شما‬
‫به‬‫موفقیت‬‫و‬‫در‬‫آمد‬‫باال‬‫برسد‬‫شما‬‫از‬‫چه‬‫اعتباری‬‫برخوردار‬‫خواهید‬‫شد‬‫؟‬‫و‬‫تا‬‫چه‬‫حد‬‫به‬‫اقتصاد‬‫منطقه‬
‫خود‬‫کمک‬‫کرده‬‫اید؟‬
‫انگیزه‬‫پیدا‬‫کردن‬‫برای‬‫انجام‬‫امور‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫شما‬‫در‬‫راهی‬‫قدم‬‫می‬‫گذارید‬‫که‬‫در‬‫صورت‬،‫موفقیت‬
‫بخشی‬‫یا‬‫تمام‬‫زندگی‬‫شما‬‫تغییر‬‫خواهد‬.‫کرد‬‫برای‬‫رسیدن‬‫به‬‫این‬‫مقصود‬‫شما‬‫می‬‫بایست‬‫انرژی‬‫و‬
‫اشتیاق‬‫خود‬‫را‬‫بیش‬‫از‬‫پیش‬‫کرده‬‫و‬‫آنها‬‫را‬‫آشکار‬‫کنید.چرا‬‫باید‬‫این‬‫گونه‬،‫باشد‬‫زیرا‬‫ما‬‫همیشه‬‫نسبت‬
‫به‬‫آرزوهای‬‫خود‬‫و‬‫آنچه‬‫که‬‫دوست‬‫داریم‬‫بی‬.‫رحمیم‬‫در‬‫حقیقت‬،‫برای‬‫آنچه‬‫که‬‫بسیار‬‫دوست‬،‫داریم‬
‫تالش‬‫الزم‬‫را‬‫انجام‬‫نمی‬‫دهیم‬‫در‬‫حالی‬‫که‬‫می‬‫بایست‬‫نهایت‬‫تالش‬‫خود‬‫را‬.‫بکنیم‬‫یا‬‫این‬‫که‬‫اگر‬‫شما‬‫از‬
‫کاری‬‫که‬‫انجام‬‫می‬‫دهید‬‫رضایت‬‫کافی‬‫را‬‫نداشته‬‫باشید‬‫آیا‬‫تصور‬‫می‬‫کنید‬‫که‬‫واقعا‬‫می‬‫توانید‬‫در‬‫آن‬
‫کار‬‫به‬‫موفقیت‬‫برسید‬‫و‬‫یا‬‫در‬‫بازار‬‫رقابت‬‫امروز‬‫که‬‫هر‬‫روز‬‫بیش‬‫از‬‫پیش‬‫به‬‫تالش‬‫و‬‫فعالیت‬‫نیاز‬،‫دارد‬
‫باقی‬‫بمانید؟‬
‫کنید‬ ‫حفظ‬ ‫رقابت‬ ‫گردونه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫بتوانید‬ ‫کار‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫عالقه‬ ‫عدم‬ ‫همه‬ ‫با‬ ‫هم‬ ‫اگر‬‫ولی‬‫مطمئنا‬‫به‬‫موفقیت‬
‫های‬‫بزرگ‬‫دست‬‫نخواهید‬‫یافت‬.‫موفقیت‬‫های‬‫بزرگ‬‫و‬‫استثن‬‫در‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫آمد‬ ‫خواهند‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫ائی‬
‫با‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫برای‬ .‫باشیم‬ ‫قائل‬ ‫ارزش‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫حداقل‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫کار‬ ‫که‬ ‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫عالقه‬ ، ‫کار‬ ‫آن‬ ‫زمینه‬
‫حتی‬ ‫کار‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫باشند‬ ‫مجبور‬ ‫که‬ ‫این‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫حالی‬ ‫و‬ ‫حس‬ ‫چنین‬۱۵‫تا‬۱۸‫بگذارند‬ ‫وقت‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫ساعت‬
‫نیس‬ ‫کننده‬ ‫خسته‬ ‫تنها‬ ‫نه‬‫مالی‬ ‫و‬ ‫اقتصادی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫کار‬ ‫از‬ ‫آنان‬ ‫لذت‬ ‫موجب‬ ‫که‬ ‫ت‬
‫کار‬ ‫آن‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫زمانی‬ ‫تنها‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فرسا‬ ‫طاقت‬ ‫کاری‬ ‫و‬ ‫صبر‬ ‫نیازمند‬ ‫تنها‬
.‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫مثبتی‬ ‫احساس‬
‫تاکید‬‫بر‬‫شناخت‬‫نقاط‬‫قوت‬‫خود‬‫بگذارید‬‫با‬‫این‬‫امر‬‫رو‬‫به‬‫رو‬،‫شویم‬‫شما‬‫نمی‬‫توانید‬‫برای‬‫همه‬‫اطرافیان‬
‫خود‬‫همه‬‫چیز‬‫و‬‫همه‬‫کس‬!‫باشید‬‫هر‬‫کدام‬‫از‬‫ما‬‫نقاط‬‫قوت‬‫و‬‫ضعفی‬.‫داریم‬‫برای‬‫آن‬‫که‬‫بتوانید‬‫مفید‬
‫واقع‬،‫شوید‬‫می‬‫بایست‬‫نقاط‬‫قوت‬‫خود‬‫را‬‫شناسایی‬‫کنید‬‫و‬‫بر‬‫روی‬‫آن‬‫تمرکز‬‫بیشتری‬‫داشته‬.‫باشید‬
‫شما‬‫زمانی‬‫می‬‫توانید‬‫بیشترین‬‫موفقیت‬‫را‬‫به‬‫دست‬‫آو‬‫رید‬‫که‬‫تالش‬‫خود‬‫را‬‫به‬‫سمتی‬‫که‬‫در‬‫آن‬‫می‬
‫توانید‬‫بهترین‬‫باشید‬‫هدایت‬.‫کنید‬‫به‬‫طور‬‫مثال‬‫اگر‬‫در‬‫فعالیت‬‫های‬‫اقتصادی‬‫،شما‬‫در‬‫بازاریابی‬‫توانایی‬
‫بیشتر‬‫دارید‬‫از‬‫آن‬‫نهایت‬‫بهره‬‫را‬.‫ببرید‬‫اما‬‫در‬‫بخش‬‫هایی‬‫از‬‫کار‬‫که‬‫در‬‫آن‬‫ضعیف‬،‫هستید‬‫کمک‬‫بگیرید‬
‫و‬‫از‬‫آن‬‫ابایی‬‫نداشته‬.‫باشید‬‫اما‬‫برای‬‫تبدیل‬‫نقاط‬‫ضعف‬‫خود‬‫به‬‫نقاط‬‫قوت‬‫نیز‬‫تالش‬‫کنید‬‫و‬‫برای‬‫آن‬‫از‬
‫تعلیم‬‫و‬‫آموزش‬‫در‬‫حین‬‫کار‬‫بهره‬.‫ببرید‬
4
Kasbokareshoma.com
Tell : 09173600395
‫به‬‫شکست‬‫فکر‬.‫نکنید‬‫به‬‫عنوان‬‫یک‬‫کارآفرین‬‫و‬‫پیش‬‫قدم‬‫در‬‫انجام‬‫یک‬‫کار‬‫شما‬‫نیاز‬‫دارید‬‫که‬‫هدف‬
‫خود‬‫را‬‫کامال‬‫باور‬،‫کنید‬‫آن‬‫زمان‬‫است‬‫که‬‫می‬‫توانید‬‫به‬‫آن‬‫عمل‬.‫کنید‬‫شما‬‫می‬‫بایست‬‫ایمان‬‫واعتقاد‬
‫قوی‬‫به‬،‫خودتان‬‫ایده‬‫ها‬‫و‬‫نظرتان‬‫و‬‫ظرفیت‬‫های‬‫خود‬‫داشته‬.‫باشید‬
‫باید‬‫از‬‫سایه‬‫تردید‬‫عبور‬‫کنید‬‫و‬‫به‬‫یقین‬‫و‬‫اعتماد‬‫در‬‫کار‬‫خود‬‫برسید‬.‫هر‬‫چه‬‫قدر‬‫میزان‬‫ایمان‬‫و‬‫اعتقاد‬‫خود‬
‫را‬‫افزایش‬‫دهید‬،‫با‬‫سرعت‬‫بیشتری‬‫به‬‫اهداف‬‫خود‬‫دست‬‫خواهید‬‫یافت‬.‫هرچند‬‫که‬‫باید‬‫در‬‫این‬‫میان‬
‫تعادلی‬‫وجود‬‫داشته‬‫باشد‬.‫تعادل‬‫بین‬‫اعتماد‬‫به‬‫نفس‬‫و‬‫محاسبه‬‫دقیق‬‫خطرا‬‫ت‬‫کار‬‫به‬‫جهت‬‫دستیابی‬‫به‬‫هدف‬
.‫باالتر‬‫کار‬‫آفرین‬‫موفق‬،‫کارآفرینی‬‫است‬‫که‬‫خوب‬‫می‬‫تواند‬‫محاسبه‬‫کند‬‫و‬‫میزان‬‫خطر‬‫در‬‫کار‬‫را‬‫کاهش‬‫دهد‬
‫تا‬‫به‬‫سود‬‫باالتر‬.‫برسد‬
‫دارد‬ ‫ادامه‬…

Recomendados

گام های موفق در راه اندازی کسب و کار جدید por
گام های موفق در راه اندازی کسب و کار جدیدگام های موفق در راه اندازی کسب و کار جدید
گام های موفق در راه اندازی کسب و کار جدیدکسب و کار شما
74 visualizações5 slides
بهره وری فردی در مدیریت کارمندان و مشتریان por
بهره وری فردی در مدیریت کارمندان و مشتریانبهره وری فردی در مدیریت کارمندان و مشتریان
بهره وری فردی در مدیریت کارمندان و مشتریانکسب و کار شما
30 visualizações5 slides
(موفقیت در کسب و کار(قسمت دوم por
(موفقیت در کسب و کار(قسمت دوم(موفقیت در کسب و کار(قسمت دوم
(موفقیت در کسب و کار(قسمت دومکسب و کار شما
27 visualizações4 slides
(سود و زیان در تجارت (قسمت دوم por
(سود و زیان در تجارت (قسمت دوم(سود و زیان در تجارت (قسمت دوم
(سود و زیان در تجارت (قسمت دومکسب و کار شما
203 visualizações4 slides
(چگونه طراحی یک مدل کسب و کار موفق را بیاموزیم؟ (قسمت دوم por
(چگونه طراحی یک مدل کسب و کار موفق را بیاموزیم؟   (قسمت دوم (چگونه طراحی یک مدل کسب و کار موفق را بیاموزیم؟   (قسمت دوم
(چگونه طراحی یک مدل کسب و کار موفق را بیاموزیم؟ (قسمت دوم کسب و کار شما
37 visualizações5 slides
ثروت آفرینی با یک کسب و کار خانگی por
ثروت آفرینی با یک کسب و کار خانگیثروت آفرینی با یک کسب و کار خانگی
ثروت آفرینی با یک کسب و کار خانگیکسب و کار شما
83 visualizações4 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

( چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم (قسمت دوم por
( چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم (قسمت دوم( چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم (قسمت دوم
( چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم (قسمت دومکسب و کار شما
40 visualizações6 slides
(راه اندازی کسب و کار جدید (قسمت سوم por
(راه اندازی کسب و کار جدید (قسمت سوم(راه اندازی کسب و کار جدید (قسمت سوم
(راه اندازی کسب و کار جدید (قسمت سومکسب و کار شما
25 visualizações5 slides
بازار جهانی را تحت تاثیر قرار دهیم por
بازار جهانی را تحت تاثیر قرار دهیمبازار جهانی را تحت تاثیر قرار دهیم
بازار جهانی را تحت تاثیر قرار دهیمکسب و کار شما
39 visualizações4 slides
کسب و کار خود را متحول سازید por
کسب و کار خود را متحول سازیدکسب و کار خود را متحول سازید
کسب و کار خود را متحول سازیدکسب و کار شما
32 visualizações5 slides
طراحی محصول یا خدمات برای ارائه ی مشتریان por
طراحی محصول یا خدمات برای ارائه ی مشتریانطراحی محصول یا خدمات برای ارائه ی مشتریان
طراحی محصول یا خدمات برای ارائه ی مشتریانکسب و کار شما
36 visualizações5 slides
چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد؟قسمت اول por
 چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد؟قسمت اول  چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد؟قسمت اول
چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد؟قسمت اول کسب و کار شما
32 visualizações4 slides

Mais procurados(20)

( چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم (قسمت دوم por کسب و کار شما
( چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم (قسمت دوم( چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم (قسمت دوم
( چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم (قسمت دوم
کسب و کار شما40 visualizações
(راه اندازی کسب و کار جدید (قسمت سوم por کسب و کار شما
(راه اندازی کسب و کار جدید (قسمت سوم(راه اندازی کسب و کار جدید (قسمت سوم
(راه اندازی کسب و کار جدید (قسمت سوم
کسب و کار شما25 visualizações
بازار جهانی را تحت تاثیر قرار دهیم por کسب و کار شما
بازار جهانی را تحت تاثیر قرار دهیمبازار جهانی را تحت تاثیر قرار دهیم
بازار جهانی را تحت تاثیر قرار دهیم
کسب و کار شما39 visualizações
کسب و کار خود را متحول سازید por کسب و کار شما
کسب و کار خود را متحول سازیدکسب و کار خود را متحول سازید
کسب و کار خود را متحول سازید
کسب و کار شما32 visualizações
طراحی محصول یا خدمات برای ارائه ی مشتریان por کسب و کار شما
طراحی محصول یا خدمات برای ارائه ی مشتریانطراحی محصول یا خدمات برای ارائه ی مشتریان
طراحی محصول یا خدمات برای ارائه ی مشتریان
کسب و کار شما36 visualizações
چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد؟قسمت اول por کسب و کار شما
 چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد؟قسمت اول  چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد؟قسمت اول
چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد؟قسمت اول
کسب و کار شما32 visualizações
مدیریت کسب و کار و کار آفرینی por کسب و کار شما
مدیریت کسب و کار و کار آفرینیمدیریت کسب و کار و کار آفرینی
مدیریت کسب و کار و کار آفرینی
کسب و کار شما33 visualizações
در مصاحبه های استخدامی چه سوالهایی را نباید پرسید. por کسب و کار شما
در مصاحبه های استخدامی چه سوالهایی را نباید پرسید.در مصاحبه های استخدامی چه سوالهایی را نباید پرسید.
در مصاحبه های استخدامی چه سوالهایی را نباید پرسید.
کسب و کار شما54 visualizações
گروه باوری و مدیریت موفق por کسب و کار شما
گروه باوری و مدیریت موفقگروه باوری و مدیریت موفق
گروه باوری و مدیریت موفق
کسب و کار شما32 visualizações
)یک مدیر موفق همواره پرسش گر است (قسمت اول por کسب و کار شما
)یک مدیر موفق همواره پرسش گر است (قسمت اول)یک مدیر موفق همواره پرسش گر است (قسمت اول
)یک مدیر موفق همواره پرسش گر است (قسمت اول
کسب و کار شما26 visualizações
مشاوره و راه اندازی کسب و کار por کسب و کار شما
مشاوره و راه اندازی کسب و کارمشاوره و راه اندازی کسب و کار
مشاوره و راه اندازی کسب و کار
کسب و کار شما106 visualizações
فروشندگان موفق چه ویژگی هایی دارند؟ por کسب و کار شما
فروشندگان موفق چه ویژگی هایی دارند؟فروشندگان موفق چه ویژگی هایی دارند؟
فروشندگان موفق چه ویژگی هایی دارند؟
کسب و کار شما37 visualizações
تحلیل رفتار سازمانی گروه های مشارکتی موفق ؟ قسمت دوم- por کسب و کار شما
تحلیل رفتار سازمانی گروه های مشارکتی موفق ؟ قسمت دوم-تحلیل رفتار سازمانی گروه های مشارکتی موفق ؟ قسمت دوم-
تحلیل رفتار سازمانی گروه های مشارکتی موفق ؟ قسمت دوم-
کسب و کار شما32 visualizações
مدل های کسب و کار اینترنتی پر سود por کسب و کار شما
مدل های کسب و کار اینترنتی پر سودمدل های کسب و کار اینترنتی پر سود
مدل های کسب و کار اینترنتی پر سود
کسب و کار شما30 visualizações
پیشنهادهای وارن بافت برای سرمایه گذاری و زندگی موفق por کسب و کار شما
پیشنهادهای وارن بافت برای سرمایه گذاری و زندگی موفقپیشنهادهای وارن بافت برای سرمایه گذاری و زندگی موفق
پیشنهادهای وارن بافت برای سرمایه گذاری و زندگی موفق
کسب و کار شما66 visualizações
در اولین مصاحبه استخدامی چطور رفتار کنیم؟ por کسب و کار شما
در اولین مصاحبه استخدامی چطور رفتار کنیم؟در اولین مصاحبه استخدامی چطور رفتار کنیم؟
در اولین مصاحبه استخدامی چطور رفتار کنیم؟
کسب و کار شما75 visualizações
رهبران بزرگ تجارت های جهانی را بیشتر بشناسیم. por کسب و کار شما
رهبران بزرگ تجارت های جهانی را بیشتر بشناسیم.رهبران بزرگ تجارت های جهانی را بیشتر بشناسیم.
رهبران بزرگ تجارت های جهانی را بیشتر بشناسیم.
کسب و کار شما45 visualizações

Destaque

)انگیزه سازی ، راز مدیریت موفق است.( قسمت اول por
)انگیزه سازی ، راز مدیریت موفق است.( قسمت اول)انگیزه سازی ، راز مدیریت موفق است.( قسمت اول
)انگیزه سازی ، راز مدیریت موفق است.( قسمت اولکسب و کار شما
60 visualizações5 slides
مدیریت کسب و کار و حل مشکلات در کسب و کار por
مدیریت کسب و کار و حل مشکلات در کسب و کارمدیریت کسب و کار و حل مشکلات در کسب و کار
مدیریت کسب و کار و حل مشکلات در کسب و کارکسب و کار شما
33 visualizações4 slides
FORMATO DE PLANEACIÓN PARA PRESENTACIÓN ANIMADA por
FORMATO DE PLANEACIÓN PARA PRESENTACIÓN ANIMADA FORMATO DE PLANEACIÓN PARA PRESENTACIÓN ANIMADA
FORMATO DE PLANEACIÓN PARA PRESENTACIÓN ANIMADA Abs Catsro
159 visualizações4 slides
C por
CC
Cکسب و کار شما
34 visualizações4 slides
رهبران سطح پنجم پیروزی تواضع و اراده آهنین por
رهبران سطح پنجم پیروزی تواضع و اراده آهنینرهبران سطح پنجم پیروزی تواضع و اراده آهنین
رهبران سطح پنجم پیروزی تواضع و اراده آهنینکسب و کار شما
50 visualizações5 slides
جهانی شدن و بازار جهانی por
جهانی شدن و بازار جهانیجهانی شدن و بازار جهانی
جهانی شدن و بازار جهانیکسب و کار شما
38 visualizações4 slides

Destaque(10)

)انگیزه سازی ، راز مدیریت موفق است.( قسمت اول por کسب و کار شما
)انگیزه سازی ، راز مدیریت موفق است.( قسمت اول)انگیزه سازی ، راز مدیریت موفق است.( قسمت اول
)انگیزه سازی ، راز مدیریت موفق است.( قسمت اول
کسب و کار شما60 visualizações
مدیریت کسب و کار و حل مشکلات در کسب و کار por کسب و کار شما
مدیریت کسب و کار و حل مشکلات در کسب و کارمدیریت کسب و کار و حل مشکلات در کسب و کار
مدیریت کسب و کار و حل مشکلات در کسب و کار
کسب و کار شما33 visualizações
FORMATO DE PLANEACIÓN PARA PRESENTACIÓN ANIMADA por Abs Catsro
FORMATO DE PLANEACIÓN PARA PRESENTACIÓN ANIMADA FORMATO DE PLANEACIÓN PARA PRESENTACIÓN ANIMADA
FORMATO DE PLANEACIÓN PARA PRESENTACIÓN ANIMADA
Abs Catsro159 visualizações
رهبران سطح پنجم پیروزی تواضع و اراده آهنین por کسب و کار شما
رهبران سطح پنجم پیروزی تواضع و اراده آهنینرهبران سطح پنجم پیروزی تواضع و اراده آهنین
رهبران سطح پنجم پیروزی تواضع و اراده آهنین
کسب و کار شما50 visualizações
جهانی شدن و بازار جهانی por کسب و کار شما
جهانی شدن و بازار جهانیجهانی شدن و بازار جهانی
جهانی شدن و بازار جهانی
کسب و کار شما38 visualizações
توسعه سازمانی و گروه باوری در مدیریت موفق (قسمت اول) por کسب و کار شما
توسعه سازمانی و گروه باوری در مدیریت موفق (قسمت اول)توسعه سازمانی و گروه باوری در مدیریت موفق (قسمت اول)
توسعه سازمانی و گروه باوری در مدیریت موفق (قسمت اول)
کسب و کار شما37 visualizações
چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد 2 por کسب و کار شما
چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد 2چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد 2
چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد 2
کسب و کار شما77 visualizações
Automobile Technology - NVQ Certificates por yasith kodithuwakku
Automobile Technology - NVQ CertificatesAutomobile Technology - NVQ Certificates
Automobile Technology - NVQ Certificates
yasith kodithuwakku833 visualizações

Similar a موفقیت در کسب و کار

(چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم... (قسمت دوم por
(چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم... (قسمت دوم(چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم... (قسمت دوم
(چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم... (قسمت دومکسب و کار شما
34 visualizações6 slides
شناسایی رفتار مصرف کننده (فنون بازاریابی)قسمت اول por
شناسایی رفتار مصرف کننده (فنون بازاریابی)قسمت اولشناسایی رفتار مصرف کننده (فنون بازاریابی)قسمت اول
شناسایی رفتار مصرف کننده (فنون بازاریابی)قسمت اولکسب و کار شما
42 visualizações5 slides
کسب و کار اینترنتی por
کسب و کار اینترنتیکسب و کار اینترنتی
کسب و کار اینترنتیکسب و کار شما
36 visualizações4 slides
معتبرترین مرکز آموزش و کوچینگ por
معتبرترین مرکز آموزش و کوچینگمعتبرترین مرکز آموزش و کوچینگ
معتبرترین مرکز آموزش و کوچینگکسب و کار شما
97 visualizações6 slides
شناسایی اجزا یک مدل کسب و کار موفق por
شناسایی اجزا یک مدل کسب و کار موفقشناسایی اجزا یک مدل کسب و کار موفق
شناسایی اجزا یک مدل کسب و کار موفقکسب و کار شما
32 visualizações6 slides
انگیزه سازی ، راز مدیریت موفق است( قسمت دوم) por
انگیزه سازی ، راز مدیریت موفق است( قسمت دوم)انگیزه سازی ، راز مدیریت موفق است( قسمت دوم)
انگیزه سازی ، راز مدیریت موفق است( قسمت دوم)کسب و کار شما
40 visualizações8 slides

Similar a موفقیت در کسب و کار(9)

(چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم... (قسمت دوم por کسب و کار شما
(چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم... (قسمت دوم(چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم... (قسمت دوم
(چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم... (قسمت دوم
کسب و کار شما34 visualizações
شناسایی رفتار مصرف کننده (فنون بازاریابی)قسمت اول por کسب و کار شما
شناسایی رفتار مصرف کننده (فنون بازاریابی)قسمت اولشناسایی رفتار مصرف کننده (فنون بازاریابی)قسمت اول
شناسایی رفتار مصرف کننده (فنون بازاریابی)قسمت اول
کسب و کار شما42 visualizações
معتبرترین مرکز آموزش و کوچینگ por کسب و کار شما
معتبرترین مرکز آموزش و کوچینگمعتبرترین مرکز آموزش و کوچینگ
معتبرترین مرکز آموزش و کوچینگ
کسب و کار شما97 visualizações
شناسایی اجزا یک مدل کسب و کار موفق por کسب و کار شما
شناسایی اجزا یک مدل کسب و کار موفقشناسایی اجزا یک مدل کسب و کار موفق
شناسایی اجزا یک مدل کسب و کار موفق
کسب و کار شما32 visualizações
انگیزه سازی ، راز مدیریت موفق است( قسمت دوم) por کسب و کار شما
انگیزه سازی ، راز مدیریت موفق است( قسمت دوم)انگیزه سازی ، راز مدیریت موفق است( قسمت دوم)
انگیزه سازی ، راز مدیریت موفق است( قسمت دوم)
کسب و کار شما40 visualizações
تحلیل رفتار سازمانی گروه های مشارکتی موفق ؟ قسمت اول por کسب و کار شما
تحلیل رفتار سازمانی گروه های مشارکتی موفق ؟ قسمت اولتحلیل رفتار سازمانی گروه های مشارکتی موفق ؟ قسمت اول
تحلیل رفتار سازمانی گروه های مشارکتی موفق ؟ قسمت اول
کسب و کار شما35 visualizações
ویژگی های یک مشاور خوب در راه اندازی کسب و کار por کسب و کار شما
ویژگی های یک مشاور خوب در راه اندازی کسب و کار ویژگی های یک مشاور خوب در راه اندازی کسب و کار
ویژگی های یک مشاور خوب در راه اندازی کسب و کار
کسب و کار شما35 visualizações

موفقیت در کسب و کار