ایده برای کسب و کار جدید

ک
کسب و کار شماکسب و کار شما

به وجود آوردن یک »ایده کسب و کار« جدید، لزوما به معنای خلق یکباره و ناگهانی مدل کسب و کار خالقانهای که تا به حال وجود نداشته نیست. کار شما با تقلید از مدلهای کسب و کار موجود و سعی در نوآوری در آنها برای ایجاد مزیت رقابتی با رقبای دیگر بازار باید شروع شود. برای این کار بوم مدل کسب و کار ابزار قدرتمندی است که امکان ایدهپردازی به ما در چهار کانون مهم یعنی منابع، ارزش، مشتری و منابع مالی میدهد http://kasbokareshoma.com/

‫خدا‬ ‫نام‬ ‫به‬
‫معتبرترین‬‫مرکز‬‫آموزش‬‫و‬‫کوچینگ‬
‫کسب‬‫و‬‫کار‬
‫شغلی‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫ضمینه‬ ‫در‬ ‫ریز‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مشاور‬
‫در‬ ‫رایگان‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫مقاله‬ ‫صدها‬ ‫به‬ ‫میتوانید‬ ‫زیر‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬‫یابید‬ ‫دست‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫زمینه‬
2
Kasbokareshoma.com
Tell : 09173600395
‫موفق‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫راهنمای‬ • ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ • ‫مشتری‬
‫جدید‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫ایده‬
‫نظرات‬
‫توسط‬‫علیرضا‬‫جعفری‬
‫نویسنده‬‫علیرضا‬‫جعفری‬
‫ایده‬‫سازی‬‫در‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫جدید‬
‫به‬‫وجود‬‫آوردن‬‫یک‬«‫ایده‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬»‫جدید‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫ناگهانی‬ ‫و‬ ‫یکباره‬ ‫خلق‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫لزوما‬ ،
‫خالقانه‬‫مدل‬ ‫از‬ ‫تقلید‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫کار‬ .‫نیست‬ ‫نداشته‬ ‫وجود‬ ‫حال‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫ای‬‫در‬ ‫سعی‬ ‫و‬ ‫موجود‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫های‬
‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫آنها‬ ‫در‬ ‫نوآوری‬‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫بوم‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫برای‬ .‫شود‬ ‫شروع‬ ‫باید‬ ‫بازار‬ ‫دیگر‬ ‫رقبای‬ ‫با‬ ‫رقابتی‬ ‫مزیت‬
‫ایده‬ ‫امکان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫قدرتمندی‬ ‫ابزار‬ ‫کار‬ ‫و‬‫و‬ ‫مشتری‬ ،‫ارزش‬ ،‫منابع‬ ‫یعنی‬ ‫مهم‬ ‫کانون‬ ‫چهار‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫پردازی‬
‫می‬ ‫مالی‬ ‫منابع‬‫دهد‬
‫همه‬‫کارآفرینان‬‫می‬ ‫آغاز‬ ‫جمله‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫معموال‬:‫شود‬«‫ایده‬ ‫من‬‫دارم‬ ‫ای‬.»‫این‬‫داستان‬ ‫برای‬ ‫آغازی‬ ‫گرچه‬ ‫جمله‬
‫ساعت‬ ‫پایان‬ ‫خود‬ ،‫ولی‬ ‫است‬ ‫بوده‬ ‫ناموفق‬ ‫کارآفرینی‬ ‫هزاران‬ ‫و‬ ‫موفق‬ ‫کارآفرینی‬ ‫صدها‬‫هفته‬ ‫و‬ ‫روزها‬ ‫و‬ ‫ها‬‫ها‬
‫سال‬ ‫گاه‬ ‫و‬‫نمی‬ ‫میان‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫سخنی‬ ‫معموال‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فرد‬ ‫تالش‬ ‫و‬ ‫سعی‬ ‫و‬ ‫رفتن‬ ‫کلنجار‬ ‫ها‬‫واقعا‬ ‫ولی‬ .‫آید‬
‫می‬ ‫چگونه‬‫خ‬ ‫جدید‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫ایده‬ ‫یک‬ ‫توان‬‫جنبه‬ ‫از‬ ‫بتوان‬ ‫شاید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پرسشی‬ ‫این‬ ‫کرد؟‬ ‫لق‬‫مختلف‬ ‫های‬
‫ما‬ ‫نوشتار‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫گفت‬ ‫پاسخ‬ ‫آن‬ ‫به‬«‫ایده‬‫آفرینی‬»‫سیستماتیک‬ ‫مراحل‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬«‫کارآفرینی‬»‫و‬
3
Kasbokareshoma.com
Tell : 09173600395
‫می‬ ‫معرفی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬‫خصوص‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫با‬ ‫اگر‬ ‫پس‬ .‫نماییم‬«‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫بوم‬
‫کار‬»‫نیستید‬ ‫آشنا‬‫می‬ ‫توصیه‬ ‫شما‬ ‫به‬‫آشنا‬ ‫قدرتمند‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫ابزار‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫نوشتار‬ ‫این‬ ‫مطالعه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫کنم‬
.‫شوید‬
‫یک‬«‫ایده‬‫جدید‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬»‫فیلسوفی‬ ‫هیچ‬ ‫هنوز‬ ‫چون‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫خالقیت‬ ‫با‬ ‫تنگاتنگی‬ ‫رابطه‬ ‫معنایی‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬
‫ا‬ ‫جامعی‬ ‫تعریفی‬ ‫نتوان‬ ‫شاید‬ ‫است‬ ‫نکرده‬ ‫ارائه‬ ‫خالقیت‬ ‫از‬ ‫فراگیری‬ ‫و‬ ‫استاندارد‬ ‫تعریف‬‫یک‬ ‫ز‬«‫جدید‬ ‫ایده‬
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬»‫فرایند‬ ‫یعنی‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫منتهی‬ ‫فرایند‬ ‫آن‬ ‫تبع‬ ‫به‬ ‫و‬«‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫ایده‬ ‫خلق‬»‫ولی‬ .‫نمود‬ ‫ارائه‬
‫می‬ ‫راضی‬ ‫هم‬ ‫مفاهیم‬ ‫کاربردی‬ ‫تعاریف‬ ‫با‬ ‫فیلسوفان‬ ‫برخالف‬ ‫مهندسان‬ ‫ما‬‫تعریف‬ ‫بتوان‬ ‫شاید‬ ‫پس‬ .‫شویم‬
‫یک‬ ‫از‬ ‫کاربردی‬ ‫ولی‬ ‫ساده‬«‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫جدید‬ ‫ایده‬».‫نمود‬ ‫ارائه‬
‫یک‬«‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫جدید‬ ‫ایده‬»‫با‬ ‫تنگاتنگی‬ ‫رابطه‬ ‫کاربردی‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬«‫نوآوری‬‫در‬‫بازطراحی‬‫یک‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬
‫کار‬‫موجود‬»‫می‬ .‫دارد‬‫پیچیده‬ ‫مشکل‬ ‫کمی‬ ‫ظاهرا‬ ‫که‬ ‫نکرد‬ ‫حل‬ ‫را‬ ‫مشکل‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫تعریف‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫دانم‬‫هم‬ ‫تر‬
.‫دهم‬ ‫توضیح‬ ‫بیشتر‬ ‫کمی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫بوم‬ ‫براساس‬ ‫تا‬ ‫بدهید‬ ‫اجازه‬ ‫ولی‬ .‫شد‬
‫ی‬‫ک‬‫باور‬‫نانوشته‬‫سخت‬ ‫بسیار‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫فراگیر‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫ولی‬‫گیرانه‬،‫باور‬ ‫این‬ ‫طبق‬ .‫است‬«‫جدید‬ ‫ایده‬
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬»‫یعنی‬ .‫است‬ ‫نداشته‬ ‫وجود‬ ‫حال‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫جدید‬ ‫کامال‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫یک‬ ‫خالقانه‬ ‫ایجاد‬ ‫یعنی‬
‫ب‬ ‫حال‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫نحوی‬ ‫به‬ ،‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫بوم‬ ‫یک‬ ‫ارکان‬ ‫تمام‬ ‫خالقانه‬ ‫طراحی‬‫نکرده‬ ‫خطور‬ ‫کسی‬ ‫ذهن‬ ‫ه‬
‫می‬ ‫فکر‬ ‫اینطور‬ ‫هم‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ .‫است‬‫می‬ ‫فکر‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫کنید‬‫می‬ ‫کنید‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫از‬ ‫مدلی‬ ‫کنونی‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫توانید‬
‫چاره‬ ‫شما‬ ‫پس‬ ‫است‬ ‫نداشته‬ ‫وجود‬ ‫حال‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫ایجاد‬‫این‬ ‫غیر‬ ‫در‬ ،‫باشید‬ ‫نابغه‬ ‫یک‬ ‫اینکه‬ ‫جز‬ ‫ندارید‬ ‫ای‬
‫شکست‬ ‫صورت‬‫ا‬ ‫و‬ .‫خورد‬ ‫خواهید‬ ‫سختی‬ ‫بسیار‬ ‫های‬‫نابغه‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫مطمئنید‬ ‫گر‬‫می‬ ‫توصیه‬ ‫اید‬‫وقت‬ ‫کنم‬‫را‬ ‫تان‬
.‫نکنید‬ ‫تلف‬ ‫نوشتار‬ ‫این‬ ‫ادامه‬ ‫خواندن‬ ‫با‬
‫در‬‫یک‬‫باور‬،‫درست‬‫یک‬«‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫جدید‬ ‫ایده‬»‫مدل‬ ‫ارکان‬ ‫از‬ ‫رکن‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫بازطراحی‬ ‫در‬ ‫نوآوری‬ ‫یعنی‬
‫نکرده‬ ‫تایپ‬ ‫اشتباه‬ ‫بله‬ ‫رقبا؛‬ ‫از‬ ‫ارکان‬ ‫بقیه‬ ‫تقلید‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬:‫ام‬‫تقلید‬‫از‬‫ر‬‫قبا‬‫بزرگ‬ ‫دفعه‬ ‫(این‬‫نوشتم‬ ‫تر‬
‫بخواهم‬ ‫اگر‬ .‫رقابتی‬ ‫تمایز‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫طرحی‬ ‫یعنی‬ ‫نوآوری‬ ‫و‬ .)‫نیست‬ ‫کار‬ ‫در‬ ‫اشتباهی‬ ‫شوید‬ ‫مطمئن‬ ‫که‬
‫خالصه‬‫رقبای‬ ‫بقیه‬ ‫که‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫روشی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫یعنی‬ ‫بگویم‬ ‫تر‬‫این‬ ‫و‬ ‫نیستند‬ ‫بلد‬ ‫تان‬
‫مزی‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫نحوی‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫تمایز‬.‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫رقابتی‬ ‫ت‬
‫هنر‬‫شما‬‫به‬ ‫حال‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫کاری‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫یعنی‬ ‫شوید‬ ‫رقیب‬ ‫بدون‬ ‫بازاری‬ ‫وارد‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫این‬ ‫در‬
‫خالقانه‬ ‫ولی‬ ‫کوچک‬ ‫هرچند‬ ‫تغییری‬ ‫با‬ ‫بتوانید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫کارآفرینی‬ ‫هنر‬ .‫است‬ ‫نکرده‬ ‫خطور‬ ‫کسی‬ ‫ذهن‬
‫رقبای‬ ‫مشتریان‬ )‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫همان‬ ‫(یعنی‬ ‫موجود‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫یک‬ ‫انجام‬ ‫در‬‫نصی‬ ‫را‬ ‫تان‬‫از‬ .‫کنید‬ ‫خود‬ ‫ب‬
:‫گفتم‬ ‫که‬ ‫روست‬ ‫این‬«‫جدید‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫ایده‬ ‫خلق‬»‫یعنی‬«‫نوآوری‬‫در‬‫بازطراحی‬‫یک‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬
‫موجود‬.»‫واژه‬ ‫از‬ ‫درستی‬ ‫به‬ ‫انگلیسی‬ ‫زبان‬ ‫[در‬generation‫می‬ ‫استفاده‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬‫شود‬
‫می‬ ‫متبادر‬ ‫ذهن‬ ‫به‬ ‫کلمه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫معنایی‬ ‫و‬‫پدیده‬ ‫ساخت‬ ‫یعنی‬ ‫شود‬‫ا‬‫و‬ ‫تغییرات‬ ‫ایجاد‬ ‫برمبنای‬ ‫جدید‬ ‫ی‬
‫پدیده‬ ‫در‬ ‫بهبودهایی‬‫کلمه‬ ‫ترجمه‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ .‫موجود‬ ‫های‬generation‫این‬ ‫خلق‬ ‫کلمه‬ ‫به‬ ‫فارسی‬ ‫زبان‬ ‫در‬
‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫گونه‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫برده‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫معنا‬‫عدم‬ ‫و‬ ‫هیچ‬ ‫از‬ ‫جدید‬ ‫پدیده‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ،‫خلق‬ ‫از‬ ‫منظور‬ ‫که‬ ‫آید‬
].‫است‬
4
Kasbokareshoma.com
Tell : 09173600395
‫بنابراین‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫شر‬ ‫نقطه‬ ،‫فرایند‬ ‫برای‬ ‫خوبی‬ ‫وع‬«‫جدید‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫ایده‬ ‫خلق‬»‫این‬ ‫از‬ ‫و‬ .‫است‬
‫از‬ ‫بهتر‬ ‫ابزاری‬ ‫چه‬ ،‫رو‬«‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫بوم‬»‫آغاز‬ ‫برای‬«‫ایده‬‫آفرینی‬.»
‫بر‬‫اساس‬‫در‬ ‫آنچه‬‫کتاب‬«‫خلق‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬»‫هر‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫پیشنهاد‬۹‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫بوم‬ ‫سازنده‬ ‫رکن‬
‫می‬ ‫کار‬‫هنگام‬ ‫به‬ .‫باشد‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫جدید‬ ‫ایده‬ ‫خلق‬ ‫برای‬ ‫آغازی‬ ‫نقطه‬ ‫تواند‬«‫ایده‬‫آفرینی‬»‫این‬۹‫جزء‬
‫می‬ ‫را‬ ‫سازنده‬‫تقسیم‬ ‫اساسی‬ ‫نوآوری‬ ‫کانون‬ ‫چهار‬ ‫به‬ ‫توان‬‫کرد‬ ‫بندی‬‫شرکای‬ ‫جزء‬ ‫سه‬ ‫(شامل‬ ‫منبع‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ :
‫فعالیت‬ ،‫کلیدی‬‫ارتباط‬ ،‫مشتری‬ ‫بخش‬ ‫جزء‬ ‫سه‬ ‫(شامل‬ ‫مشتری‬ ،‫پیشنهادی‬ ‫ارزش‬ ،)‫کلیدی‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬
‫کانال‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫با‬‫هزینه‬ ‫جزء‬ ‫دو‬ ‫(شامل‬ ‫مالی‬ ‫منابع‬ ‫و‬ )‫توزیع‬ ‫های‬.)‫درآمدها‬ ‫و‬ ‫ها‬
:‫است‬ ‫ضروری‬ ‫فوق‬ ‫کانون‬ ‫چهار‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫توضیح‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫زیر‬ ‫نکات‬ ‫به‬ ‫توجه‬
‫می‬ ‫فوق‬ ‫کانون‬ ‫چهار‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬‫به‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫بزرگی‬ ‫تغییر‬ ‫شروع‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫تواند‬
.‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫قرار‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫اجزاء‬ ‫باقی‬ ‫زیاد‬ ‫احتمال‬
‫نوآو‬ ‫با‬ ‫جدید‬ ‫ایده‬ ‫خلق‬ ‫فرایند‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬‫می‬ ‫پدید‬ ‫مختلف‬ ‫کانون‬ ‫چندین‬ ‫در‬ ‫ری‬.‫آید‬
‫نوشتار‬ ‫این‬ ‫هدف‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دیگری‬ ‫مبحث‬ ،‫آن‬ ‫در‬ ‫نوآوری‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫کانون‬ ‫شناسایی‬
.‫نیست‬
‫می‬ ‫جدید‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫ایده‬ ‫یک‬ ‫خلق‬ ‫برای‬‫گام‬ ‫از‬ ‫توانید‬:‫کنید‬ ‫پیروی‬ ‫زیر‬ ‫های‬
1.‫موضوع‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫خود‬‫را‬‫انتخاب‬.‫کنید‬
2.‫از‬‫بین‬‫مدل‬‫های‬‫موجود‬‫کس‬‫ب‬‫و‬‫کار‬‫یکی‬‫را‬‫انتخاب‬.‫کنید‬
3.‫با‬‫یک‬‫تحلیل‬‫از‬‫نقاط‬،‫قوت‬‫نقاط‬‫ضعف‬‫و‬‫شناخت‬‫فرصت‬‫ها‬‫و‬‫تهدیدها‬‫به‬‫نوآوری‬‫در‬‫یکی‬‫از‬‫کانون‬‫های‬
‫ایده‬‫آفرینی‬.‫بپردازید‬
4.‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫خود‬‫را‬‫با‬‫مشتری‬.‫بسنجید‬

Recomendados

Elevator pitch por
Elevator pitchElevator pitch
Elevator pitchSabaTaheri4
14 visualizações25 slides
Startup way por
Startup wayStartup way
Startup waySamad Koushan
1.7K visualizações56 slides
استارتاپ ها و متدولوژی Lean Startup por
استارتاپ ها و متدولوژی Lean Startupاستارتاپ ها و متدولوژی Lean Startup
استارتاپ ها و متدولوژی Lean StartupNasser Ghanemzadeh
7K visualizações132 slides
طراحی کسب و کار جدید por
طراحی کسب و کار جدیدطراحی کسب و کار جدید
طراحی کسب و کار جدیدکسب و کار شما
33 visualizações4 slides
ابزار آنلاین ساخت مدل کسب و کار por
ابزار آنلاین ساخت مدل کسب و کارابزار آنلاین ساخت مدل کسب و کار
ابزار آنلاین ساخت مدل کسب و کارModirinfo
15.4K visualizações12 slides
درآمدی بر نوآوری مدل کسب و کار por
درآمدی بر نوآوری مدل کسب و کاردرآمدی بر نوآوری مدل کسب و کار
درآمدی بر نوآوری مدل کسب و کارNasser Ghanemzadeh
5.5K visualizações196 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

بوم مدل کسب و کار por
بوم مدل کسب و کاربوم مدل کسب و کار
بوم مدل کسب و کارMohammad Jafar Kermanpour
2.8K visualizações20 slides
Business model generation - خلق مدل کسب و کار por
Business model generation - خلق مدل کسب و کارBusiness model generation - خلق مدل کسب و کار
Business model generation - خلق مدل کسب و کارpouyafani
2.4K visualizações109 slides
مفاهیم Lean Startup por
مفاهیم Lean Startupمفاهیم Lean Startup
مفاهیم Lean StartupNasser Ghanemzadeh
3K visualizações35 slides
Lean startup-hbr por
Lean startup-hbrLean startup-hbr
Lean startup-hbrNasser Ghanemzadeh
1.2K visualizações12 slides
درآمدی بر Lean Startup por
درآمدی بر Lean Startupدرآمدی بر Lean Startup
درآمدی بر Lean StartupNasser Ghanemzadeh
3.3K visualizações41 slides
Lean analytics & growth for startups - by @mahdinasseri por
Lean analytics & growth for startups - by @mahdinasseriLean analytics & growth for startups - by @mahdinasseri
Lean analytics & growth for startups - by @mahdinasseriMahdi Nasseri
2.7K visualizações76 slides

Mais procurados(20)

Business model generation - خلق مدل کسب و کار por pouyafani
Business model generation - خلق مدل کسب و کارBusiness model generation - خلق مدل کسب و کار
Business model generation - خلق مدل کسب و کار
pouyafani2.4K visualizações
مفاهیم Lean Startup por Nasser Ghanemzadeh
مفاهیم Lean Startupمفاهیم Lean Startup
مفاهیم Lean Startup
Nasser Ghanemzadeh3K visualizações
Lean startup-hbr por Nasser Ghanemzadeh
Lean startup-hbrLean startup-hbr
Lean startup-hbr
Nasser Ghanemzadeh1.2K visualizações
درآمدی بر Lean Startup por Nasser Ghanemzadeh
درآمدی بر Lean Startupدرآمدی بر Lean Startup
درآمدی بر Lean Startup
Nasser Ghanemzadeh3.3K visualizações
Lean analytics & growth for startups - by @mahdinasseri por Mahdi Nasseri
Lean analytics & growth for startups - by @mahdinasseriLean analytics & growth for startups - by @mahdinasseri
Lean analytics & growth for startups - by @mahdinasseri
Mahdi Nasseri2.7K visualizações
درباره Lean Startup Machine por Nasser Ghanemzadeh
درباره Lean Startup Machineدرباره Lean Startup Machine
درباره Lean Startup Machine
Nasser Ghanemzadeh1.5K visualizações
دلایل شکست استارتاپها por aliaalistartup
دلایل شکست استارتاپهادلایل شکست استارتاپها
دلایل شکست استارتاپها
aliaalistartup32 visualizações
مدل های کسب و کار por Nasser Ghanemzadeh
مدل های کسب و کارمدل های کسب و کار
مدل های کسب و کار
Nasser Ghanemzadeh33.1K visualizações
فایل سمینار الفبای استارتاپ por Seyed Reza Alavi
فایل سمینار الفبای استارتاپ فایل سمینار الفبای استارتاپ
فایل سمینار الفبای استارتاپ
Seyed Reza Alavi261 visualizações
Presentation por Farshad Arab
PresentationPresentation
Presentation
Farshad Arab511 visualizações
از ایده تا اجرا por Nasser Ghanemzadeh
از ایده تا اجرااز ایده تا اجرا
از ایده تا اجرا
Nasser Ghanemzadeh13.1K visualizações
who is my Customer ? por mohammad zahedi
who is my Customer ?who is my Customer ?
who is my Customer ?
mohammad zahedi1.7K visualizações
IOT-Startup-Business-Model-Canvas por Mahdi Nasseri
IOT-Startup-Business-Model-CanvasIOT-Startup-Business-Model-Canvas
IOT-Startup-Business-Model-Canvas
Mahdi Nasseri3.2K visualizações
بوم ناب و کاربرد آن در استارتاپ‌ها Lean Canvas por Araz Ostadi
بوم ناب و کاربرد آن در استارتاپ‌ها Lean Canvasبوم ناب و کاربرد آن در استارتاپ‌ها Lean Canvas
بوم ناب و کاربرد آن در استارتاپ‌ها Lean Canvas
Araz Ostadi998 visualizações
بیزنگار: ابزار ساخت مدل کسب و کار por Modirinfo
بیزنگار: ابزار ساخت مدل کسب و کاربیزنگار: ابزار ساخت مدل کسب و کار
بیزنگار: ابزار ساخت مدل کسب و کار
Modirinfo236 visualizações
Startup and Teamwork - استارتاپ ها و کار تیمی por Hamed Takmil
Startup and Teamwork - استارتاپ ها و کار تیمیStartup and Teamwork - استارتاپ ها و کار تیمی
Startup and Teamwork - استارتاپ ها و کار تیمی
Hamed Takmil1.3K visualizações
معرفی استارتاپ در شش اسلاید por Nasser Ghanemzadeh
معرفی استارتاپ در شش اسلایدمعرفی استارتاپ در شش اسلاید
معرفی استارتاپ در شش اسلاید
Nasser Ghanemzadeh7.5K visualizações
مدل کسب و کار چیست؟ همه چیز درباره مدل کسب و کار به زبان ساده por Modirinfo
مدل کسب و کار چیست؟ همه چیز درباره مدل کسب و کار به زبان سادهمدل کسب و کار چیست؟ همه چیز درباره مدل کسب و کار به زبان ساده
مدل کسب و کار چیست؟ همه چیز درباره مدل کسب و کار به زبان ساده
Modirinfo1.9K visualizações
راه اندازی کسب و کار مجازی برقی در شش گام por Mohammad Karimi
راه اندازی کسب و کار مجازی برقی در شش گامراه اندازی کسب و کار مجازی برقی در شش گام
راه اندازی کسب و کار مجازی برقی در شش گام
Mohammad Karimi44 visualizações

Destaque

Nombre por
NombreNombre
Nombreroxana chinchia cabana
77 visualizações10 slides
گام های موفق در راه اندازی کسب و کار جدید por
گام های موفق در راه اندازی کسب و کار جدیدگام های موفق در راه اندازی کسب و کار جدید
گام های موفق در راه اندازی کسب و کار جدیدکسب و کار شما
74 visualizações5 slides
Practica 10 por
Practica 10Practica 10
Practica 10uriel692
31 visualizações4 slides
Бизнес-Квест por
Бизнес-КвестБизнес-Квест
Бизнес-КвестPavelChurov
93 visualizações13 slides
information-systems-management-packet por
information-systems-management-packetinformation-systems-management-packet
information-systems-management-packetDion Walker
109 visualizações6 slides
Ppt por
PptPpt
Pptbetty white
249 visualizações5 slides

Destaque(8)

گام های موفق در راه اندازی کسب و کار جدید por کسب و کار شما
گام های موفق در راه اندازی کسب و کار جدیدگام های موفق در راه اندازی کسب و کار جدید
گام های موفق در راه اندازی کسب و کار جدید
کسب و کار شما74 visualizações
Practica 10 por uriel692
Practica 10Practica 10
Practica 10
uriel69231 visualizações
Бизнес-Квест por PavelChurov
Бизнес-КвестБизнес-Квест
Бизнес-Квест
PavelChurov93 visualizações
information-systems-management-packet por Dion Walker
information-systems-management-packetinformation-systems-management-packet
information-systems-management-packet
Dion Walker109 visualizações
Ppt por betty white
PptPpt
Ppt
betty white249 visualizações
Recont обучение меняет мир por Marina Pavlovskaya
Recont   обучение меняет мирRecont   обучение меняет мир
Recont обучение меняет мир
Marina Pavlovskaya109 visualizações
IATM Selects for linked-in por Harriett Balkind
IATM Selects for linked-inIATM Selects for linked-in
IATM Selects for linked-in
Harriett Balkind196 visualizações

Similar a ایده برای کسب و کار جدید

کسب و کار کوچک por
کسب و کار کوچککسب و کار کوچک
کسب و کار کوچککسب و کار شما
31 visualizações5 slides
چگونه استارتاپ دانش بنیان داشته باشیم.pdf por
چگونه استارتاپ دانش بنیان داشته باشیم.pdfچگونه استارتاپ دانش بنیان داشته باشیم.pdf
چگونه استارتاپ دانش بنیان داشته باشیم.pdfssuser81d2e1
16 visualizações6 slides
چگونه برای کسب وکار خود پروپوزال بنویسیم por
چگونه برای کسب وکار خود پروپوزال بنویسیمچگونه برای کسب وکار خود پروپوزال بنویسیم
چگونه برای کسب وکار خود پروپوزال بنویسیمکسب و کار شما
29 visualizações4 slides
نکاتی برای نامگذاری کسب و کار جدید por
نکاتی برای نامگذاری کسب و کار جدیدنکاتی برای نامگذاری کسب و کار جدید
نکاتی برای نامگذاری کسب و کار جدیدaliaalistartup
17 visualizações6 slides
راه اندازی کسب و کار جدید por
راه اندازی کسب و کار جدیدراه اندازی کسب و کار جدید
راه اندازی کسب و کار جدیدکسب و کار شما
29 visualizações4 slides
مدیریت کسب و کار و کار آفرینی por
مدیریت کسب و کار و کار آفرینیمدیریت کسب و کار و کار آفرینی
مدیریت کسب و کار و کار آفرینیکسب و کار شما
33 visualizações6 slides

Similar a ایده برای کسب و کار جدید(20)

چگونه استارتاپ دانش بنیان داشته باشیم.pdf por ssuser81d2e1
چگونه استارتاپ دانش بنیان داشته باشیم.pdfچگونه استارتاپ دانش بنیان داشته باشیم.pdf
چگونه استارتاپ دانش بنیان داشته باشیم.pdf
ssuser81d2e116 visualizações
چگونه برای کسب وکار خود پروپوزال بنویسیم por کسب و کار شما
چگونه برای کسب وکار خود پروپوزال بنویسیمچگونه برای کسب وکار خود پروپوزال بنویسیم
چگونه برای کسب وکار خود پروپوزال بنویسیم
کسب و کار شما29 visualizações
نکاتی برای نامگذاری کسب و کار جدید por aliaalistartup
نکاتی برای نامگذاری کسب و کار جدیدنکاتی برای نامگذاری کسب و کار جدید
نکاتی برای نامگذاری کسب و کار جدید
aliaalistartup17 visualizações
راه اندازی کسب و کار جدید por کسب و کار شما
راه اندازی کسب و کار جدیدراه اندازی کسب و کار جدید
راه اندازی کسب و کار جدید
کسب و کار شما29 visualizações
مدیریت کسب و کار و کار آفرینی por کسب و کار شما
مدیریت کسب و کار و کار آفرینیمدیریت کسب و کار و کار آفرینی
مدیریت کسب و کار و کار آفرینی
کسب و کار شما33 visualizações
Karafarini2 por karafarini_tehran
Karafarini2Karafarini2
Karafarini2
karafarini_tehran1.8K visualizações
اعتبارسنجی ایده ی کسب و کار یک بازی اعداد است por رامین عبدی
اعتبارسنجی ایده ی کسب و کار یک بازی اعداد استاعتبارسنجی ایده ی کسب و کار یک بازی اعداد است
اعتبارسنجی ایده ی کسب و کار یک بازی اعداد است
رامین عبدی72 visualizações
اجرای ناب - سومین رویداد تد نت همدان por Alireza Kazeminia
اجرای ناب - سومین رویداد تد نت همداناجرای ناب - سومین رویداد تد نت همدان
اجرای ناب - سومین رویداد تد نت همدان
Alireza Kazeminia42 visualizações
دستیابی به درآمد مناسب در یک مدل کسب و کار موفق por کسب و کار شما
دستیابی به درآمد مناسب در یک مدل کسب و کار موفق دستیابی به درآمد مناسب در یک مدل کسب و کار موفق
دستیابی به درآمد مناسب در یک مدل کسب و کار موفق
کسب و کار شما33 visualizações
توسعه محصول جدید | New Product Development por davood dehghan
توسعه محصول جدید | New Product Developmentتوسعه محصول جدید | New Product Development
توسعه محصول جدید | New Product Development
davood dehghan94 visualizações
بوم مدل کسب و کار por Amin Barahmand
بوم مدل کسب و کاربوم مدل کسب و کار
بوم مدل کسب و کار
Amin Barahmand297 visualizações
چگونه MVP خوب بسازیم!!؟ por رامین عبدی
چگونه MVP خوب بسازیم!!؟چگونه MVP خوب بسازیم!!؟
چگونه MVP خوب بسازیم!!؟
رامین عبدی65 visualizações
سه مرحله تشخیص فرصت کارآفرینانه por Modirinfo
سه مرحله تشخیص فرصت کارآفرینانهسه مرحله تشخیص فرصت کارآفرینانه
سه مرحله تشخیص فرصت کارآفرینانه
Modirinfo223 visualizações
Miveonlline por pouriayarizadeh
MiveonllineMiveonlline
Miveonlline
pouriayarizadeh9 visualizações
ساعت کار زیاد در دنیای کسب و کار por کسب و کار شما
ساعت کار زیاد در دنیای کسب و کارساعت کار زیاد در دنیای کسب و کار
ساعت کار زیاد در دنیای کسب و کار
کسب و کار شما48 visualizações
چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد؟قسمت اول por کسب و کار شما
 چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد؟قسمت اول  چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد؟قسمت اول
چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد؟قسمت اول
کسب و کار شما32 visualizações
Lead generation por katayoonahmadi
Lead generationLead generation
Lead generation
katayoonahmadi96 visualizações

ایده برای کسب و کار جدید

  • 1. ‫خدا‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫معتبرترین‬‫مرکز‬‫آموزش‬‫و‬‫کوچینگ‬ ‫کسب‬‫و‬‫کار‬ ‫شغلی‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫ضمینه‬ ‫در‬ ‫ریز‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مشاور‬ ‫در‬ ‫رایگان‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫مقاله‬ ‫صدها‬ ‫به‬ ‫میتوانید‬ ‫زیر‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬‫یابید‬ ‫دست‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫زمینه‬
  • 2. 2 Kasbokareshoma.com Tell : 09173600395 ‫موفق‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫راهنمای‬ • ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ • ‫مشتری‬ ‫جدید‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫ایده‬ ‫نظرات‬ ‫توسط‬‫علیرضا‬‫جعفری‬ ‫نویسنده‬‫علیرضا‬‫جعفری‬ ‫ایده‬‫سازی‬‫در‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫جدید‬ ‫به‬‫وجود‬‫آوردن‬‫یک‬«‫ایده‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬»‫جدید‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫ناگهانی‬ ‫و‬ ‫یکباره‬ ‫خلق‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫لزوما‬ ، ‫خالقانه‬‫مدل‬ ‫از‬ ‫تقلید‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫کار‬ .‫نیست‬ ‫نداشته‬ ‫وجود‬ ‫حال‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫ای‬‫در‬ ‫سعی‬ ‫و‬ ‫موجود‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫های‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫آنها‬ ‫در‬ ‫نوآوری‬‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫بوم‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫برای‬ .‫شود‬ ‫شروع‬ ‫باید‬ ‫بازار‬ ‫دیگر‬ ‫رقبای‬ ‫با‬ ‫رقابتی‬ ‫مزیت‬ ‫ایده‬ ‫امکان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫قدرتمندی‬ ‫ابزار‬ ‫کار‬ ‫و‬‫و‬ ‫مشتری‬ ،‫ارزش‬ ،‫منابع‬ ‫یعنی‬ ‫مهم‬ ‫کانون‬ ‫چهار‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫پردازی‬ ‫می‬ ‫مالی‬ ‫منابع‬‫دهد‬ ‫همه‬‫کارآفرینان‬‫می‬ ‫آغاز‬ ‫جمله‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫معموال‬:‫شود‬«‫ایده‬ ‫من‬‫دارم‬ ‫ای‬.»‫این‬‫داستان‬ ‫برای‬ ‫آغازی‬ ‫گرچه‬ ‫جمله‬ ‫ساعت‬ ‫پایان‬ ‫خود‬ ،‫ولی‬ ‫است‬ ‫بوده‬ ‫ناموفق‬ ‫کارآفرینی‬ ‫هزاران‬ ‫و‬ ‫موفق‬ ‫کارآفرینی‬ ‫صدها‬‫هفته‬ ‫و‬ ‫روزها‬ ‫و‬ ‫ها‬‫ها‬ ‫سال‬ ‫گاه‬ ‫و‬‫نمی‬ ‫میان‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫سخنی‬ ‫معموال‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فرد‬ ‫تالش‬ ‫و‬ ‫سعی‬ ‫و‬ ‫رفتن‬ ‫کلنجار‬ ‫ها‬‫واقعا‬ ‫ولی‬ .‫آید‬ ‫می‬ ‫چگونه‬‫خ‬ ‫جدید‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫ایده‬ ‫یک‬ ‫توان‬‫جنبه‬ ‫از‬ ‫بتوان‬ ‫شاید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پرسشی‬ ‫این‬ ‫کرد؟‬ ‫لق‬‫مختلف‬ ‫های‬ ‫ما‬ ‫نوشتار‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫گفت‬ ‫پاسخ‬ ‫آن‬ ‫به‬«‫ایده‬‫آفرینی‬»‫سیستماتیک‬ ‫مراحل‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬«‫کارآفرینی‬»‫و‬
  • 3. 3 Kasbokareshoma.com Tell : 09173600395 ‫می‬ ‫معرفی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬‫خصوص‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫با‬ ‫اگر‬ ‫پس‬ .‫نماییم‬«‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫بوم‬ ‫کار‬»‫نیستید‬ ‫آشنا‬‫می‬ ‫توصیه‬ ‫شما‬ ‫به‬‫آشنا‬ ‫قدرتمند‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫ابزار‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫نوشتار‬ ‫این‬ ‫مطالعه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫کنم‬ .‫شوید‬ ‫یک‬«‫ایده‬‫جدید‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬»‫فیلسوفی‬ ‫هیچ‬ ‫هنوز‬ ‫چون‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫خالقیت‬ ‫با‬ ‫تنگاتنگی‬ ‫رابطه‬ ‫معنایی‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫ا‬ ‫جامعی‬ ‫تعریفی‬ ‫نتوان‬ ‫شاید‬ ‫است‬ ‫نکرده‬ ‫ارائه‬ ‫خالقیت‬ ‫از‬ ‫فراگیری‬ ‫و‬ ‫استاندارد‬ ‫تعریف‬‫یک‬ ‫ز‬«‫جدید‬ ‫ایده‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬»‫فرایند‬ ‫یعنی‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫منتهی‬ ‫فرایند‬ ‫آن‬ ‫تبع‬ ‫به‬ ‫و‬«‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫ایده‬ ‫خلق‬»‫ولی‬ .‫نمود‬ ‫ارائه‬ ‫می‬ ‫راضی‬ ‫هم‬ ‫مفاهیم‬ ‫کاربردی‬ ‫تعاریف‬ ‫با‬ ‫فیلسوفان‬ ‫برخالف‬ ‫مهندسان‬ ‫ما‬‫تعریف‬ ‫بتوان‬ ‫شاید‬ ‫پس‬ .‫شویم‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫کاربردی‬ ‫ولی‬ ‫ساده‬«‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫جدید‬ ‫ایده‬».‫نمود‬ ‫ارائه‬ ‫یک‬«‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫جدید‬ ‫ایده‬»‫با‬ ‫تنگاتنگی‬ ‫رابطه‬ ‫کاربردی‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬«‫نوآوری‬‫در‬‫بازطراحی‬‫یک‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬ ‫کار‬‫موجود‬»‫می‬ .‫دارد‬‫پیچیده‬ ‫مشکل‬ ‫کمی‬ ‫ظاهرا‬ ‫که‬ ‫نکرد‬ ‫حل‬ ‫را‬ ‫مشکل‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫تعریف‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫دانم‬‫هم‬ ‫تر‬ .‫دهم‬ ‫توضیح‬ ‫بیشتر‬ ‫کمی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫بوم‬ ‫براساس‬ ‫تا‬ ‫بدهید‬ ‫اجازه‬ ‫ولی‬ .‫شد‬ ‫ی‬‫ک‬‫باور‬‫نانوشته‬‫سخت‬ ‫بسیار‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫فراگیر‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫ولی‬‫گیرانه‬،‫باور‬ ‫این‬ ‫طبق‬ .‫است‬«‫جدید‬ ‫ایده‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬»‫یعنی‬ .‫است‬ ‫نداشته‬ ‫وجود‬ ‫حال‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫جدید‬ ‫کامال‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫یک‬ ‫خالقانه‬ ‫ایجاد‬ ‫یعنی‬ ‫ب‬ ‫حال‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫نحوی‬ ‫به‬ ،‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫بوم‬ ‫یک‬ ‫ارکان‬ ‫تمام‬ ‫خالقانه‬ ‫طراحی‬‫نکرده‬ ‫خطور‬ ‫کسی‬ ‫ذهن‬ ‫ه‬ ‫می‬ ‫فکر‬ ‫اینطور‬ ‫هم‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ .‫است‬‫می‬ ‫فکر‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫کنید‬‫می‬ ‫کنید‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫از‬ ‫مدلی‬ ‫کنونی‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫توانید‬ ‫چاره‬ ‫شما‬ ‫پس‬ ‫است‬ ‫نداشته‬ ‫وجود‬ ‫حال‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫ایجاد‬‫این‬ ‫غیر‬ ‫در‬ ،‫باشید‬ ‫نابغه‬ ‫یک‬ ‫اینکه‬ ‫جز‬ ‫ندارید‬ ‫ای‬ ‫شکست‬ ‫صورت‬‫ا‬ ‫و‬ .‫خورد‬ ‫خواهید‬ ‫سختی‬ ‫بسیار‬ ‫های‬‫نابغه‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫مطمئنید‬ ‫گر‬‫می‬ ‫توصیه‬ ‫اید‬‫وقت‬ ‫کنم‬‫را‬ ‫تان‬ .‫نکنید‬ ‫تلف‬ ‫نوشتار‬ ‫این‬ ‫ادامه‬ ‫خواندن‬ ‫با‬ ‫در‬‫یک‬‫باور‬،‫درست‬‫یک‬«‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫جدید‬ ‫ایده‬»‫مدل‬ ‫ارکان‬ ‫از‬ ‫رکن‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫بازطراحی‬ ‫در‬ ‫نوآوری‬ ‫یعنی‬ ‫نکرده‬ ‫تایپ‬ ‫اشتباه‬ ‫بله‬ ‫رقبا؛‬ ‫از‬ ‫ارکان‬ ‫بقیه‬ ‫تقلید‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬:‫ام‬‫تقلید‬‫از‬‫ر‬‫قبا‬‫بزرگ‬ ‫دفعه‬ ‫(این‬‫نوشتم‬ ‫تر‬ ‫بخواهم‬ ‫اگر‬ .‫رقابتی‬ ‫تمایز‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫طرحی‬ ‫یعنی‬ ‫نوآوری‬ ‫و‬ .)‫نیست‬ ‫کار‬ ‫در‬ ‫اشتباهی‬ ‫شوید‬ ‫مطمئن‬ ‫که‬ ‫خالصه‬‫رقبای‬ ‫بقیه‬ ‫که‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫روشی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫یعنی‬ ‫بگویم‬ ‫تر‬‫این‬ ‫و‬ ‫نیستند‬ ‫بلد‬ ‫تان‬ ‫مزی‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫نحوی‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫تمایز‬.‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫رقابتی‬ ‫ت‬ ‫هنر‬‫شما‬‫به‬ ‫حال‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫کاری‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫یعنی‬ ‫شوید‬ ‫رقیب‬ ‫بدون‬ ‫بازاری‬ ‫وارد‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫خالقانه‬ ‫ولی‬ ‫کوچک‬ ‫هرچند‬ ‫تغییری‬ ‫با‬ ‫بتوانید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫کارآفرینی‬ ‫هنر‬ .‫است‬ ‫نکرده‬ ‫خطور‬ ‫کسی‬ ‫ذهن‬ ‫رقبای‬ ‫مشتریان‬ )‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫همان‬ ‫(یعنی‬ ‫موجود‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫یک‬ ‫انجام‬ ‫در‬‫نصی‬ ‫را‬ ‫تان‬‫از‬ .‫کنید‬ ‫خود‬ ‫ب‬ :‫گفتم‬ ‫که‬ ‫روست‬ ‫این‬«‫جدید‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫ایده‬ ‫خلق‬»‫یعنی‬«‫نوآوری‬‫در‬‫بازطراحی‬‫یک‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬ ‫موجود‬.»‫واژه‬ ‫از‬ ‫درستی‬ ‫به‬ ‫انگلیسی‬ ‫زبان‬ ‫[در‬generation‫می‬ ‫استفاده‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬‫شود‬ ‫می‬ ‫متبادر‬ ‫ذهن‬ ‫به‬ ‫کلمه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫معنایی‬ ‫و‬‫پدیده‬ ‫ساخت‬ ‫یعنی‬ ‫شود‬‫ا‬‫و‬ ‫تغییرات‬ ‫ایجاد‬ ‫برمبنای‬ ‫جدید‬ ‫ی‬ ‫پدیده‬ ‫در‬ ‫بهبودهایی‬‫کلمه‬ ‫ترجمه‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ .‫موجود‬ ‫های‬generation‫این‬ ‫خلق‬ ‫کلمه‬ ‫به‬ ‫فارسی‬ ‫زبان‬ ‫در‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫گونه‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫برده‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫معنا‬‫عدم‬ ‫و‬ ‫هیچ‬ ‫از‬ ‫جدید‬ ‫پدیده‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ،‫خلق‬ ‫از‬ ‫منظور‬ ‫که‬ ‫آید‬ ].‫است‬
  • 4. 4 Kasbokareshoma.com Tell : 09173600395 ‫بنابراین‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫شر‬ ‫نقطه‬ ،‫فرایند‬ ‫برای‬ ‫خوبی‬ ‫وع‬«‫جدید‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫ایده‬ ‫خلق‬»‫این‬ ‫از‬ ‫و‬ .‫است‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫ابزاری‬ ‫چه‬ ،‫رو‬«‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫بوم‬»‫آغاز‬ ‫برای‬«‫ایده‬‫آفرینی‬.» ‫بر‬‫اساس‬‫در‬ ‫آنچه‬‫کتاب‬«‫خلق‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬»‫هر‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫پیشنهاد‬۹‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫بوم‬ ‫سازنده‬ ‫رکن‬ ‫می‬ ‫کار‬‫هنگام‬ ‫به‬ .‫باشد‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫جدید‬ ‫ایده‬ ‫خلق‬ ‫برای‬ ‫آغازی‬ ‫نقطه‬ ‫تواند‬«‫ایده‬‫آفرینی‬»‫این‬۹‫جزء‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫سازنده‬‫تقسیم‬ ‫اساسی‬ ‫نوآوری‬ ‫کانون‬ ‫چهار‬ ‫به‬ ‫توان‬‫کرد‬ ‫بندی‬‫شرکای‬ ‫جزء‬ ‫سه‬ ‫(شامل‬ ‫منبع‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ : ‫فعالیت‬ ،‫کلیدی‬‫ارتباط‬ ،‫مشتری‬ ‫بخش‬ ‫جزء‬ ‫سه‬ ‫(شامل‬ ‫مشتری‬ ،‫پیشنهادی‬ ‫ارزش‬ ،)‫کلیدی‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬ ‫کانال‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫با‬‫هزینه‬ ‫جزء‬ ‫دو‬ ‫(شامل‬ ‫مالی‬ ‫منابع‬ ‫و‬ )‫توزیع‬ ‫های‬.)‫درآمدها‬ ‫و‬ ‫ها‬ :‫است‬ ‫ضروری‬ ‫فوق‬ ‫کانون‬ ‫چهار‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫توضیح‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫زیر‬ ‫نکات‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫می‬ ‫فوق‬ ‫کانون‬ ‫چهار‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬‫به‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫بزرگی‬ ‫تغییر‬ ‫شروع‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫تواند‬ .‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫قرار‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫اجزاء‬ ‫باقی‬ ‫زیاد‬ ‫احتمال‬ ‫نوآو‬ ‫با‬ ‫جدید‬ ‫ایده‬ ‫خلق‬ ‫فرایند‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬‫می‬ ‫پدید‬ ‫مختلف‬ ‫کانون‬ ‫چندین‬ ‫در‬ ‫ری‬.‫آید‬ ‫نوشتار‬ ‫این‬ ‫هدف‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دیگری‬ ‫مبحث‬ ،‫آن‬ ‫در‬ ‫نوآوری‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫کانون‬ ‫شناسایی‬ .‫نیست‬ ‫می‬ ‫جدید‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫ایده‬ ‫یک‬ ‫خلق‬ ‫برای‬‫گام‬ ‫از‬ ‫توانید‬:‫کنید‬ ‫پیروی‬ ‫زیر‬ ‫های‬ 1.‫موضوع‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫خود‬‫را‬‫انتخاب‬.‫کنید‬ 2.‫از‬‫بین‬‫مدل‬‫های‬‫موجود‬‫کس‬‫ب‬‫و‬‫کار‬‫یکی‬‫را‬‫انتخاب‬.‫کنید‬ 3.‫با‬‫یک‬‫تحلیل‬‫از‬‫نقاط‬،‫قوت‬‫نقاط‬‫ضعف‬‫و‬‫شناخت‬‫فرصت‬‫ها‬‫و‬‫تهدیدها‬‫به‬‫نوآوری‬‫در‬‫یکی‬‫از‬‫کانون‬‫های‬ ‫ایده‬‫آفرینی‬.‫بپردازید‬ 4.‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫خود‬‫را‬‫با‬‫مشتری‬.‫بسنجید‬