سود و زیان در تجارت چطور تغییر می کند؟

ک
کسب و کار شماکسب و کار شما

پیش از این در مقاالت دیگر سایت خاطر نشان ساختیم که برای داشتن یک کسب و کار موفق، باید یک مدل کسب و کار پایدار و بادوام داشت. http://kasbokareshoma.com/

‫خدا‬ ‫نام‬ ‫به‬
‫معتبرترین‬‫مرکز‬‫آموزش‬‫و‬‫کوچینگ‬
‫کسب‬‫و‬‫کار‬
‫شغلی‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫ضمینه‬ ‫در‬ ‫ریز‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مشاور‬
‫در‬ ‫رایگان‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫مقاله‬ ‫صدها‬ ‫به‬ ‫میتوانید‬ ‫زیر‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬‫یابید‬ ‫دست‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫زمینه‬
2
Kasbokareshoma.com
Tell : 09173600395
‫بازار‬ • ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫سود‬ ‫افزایش‬
‫نظرات‬
‫توسط‬‫علیرضا‬‫جعفری‬
‫نویسنده‬‫علیرضا‬‫جعفری‬
‫خدا‬ ‫نام‬ ‫به‬
‫کند؟‬ ‫می‬ ‫تغییر‬ ‫چطور‬ ‫تجارت‬ ‫در‬ ‫زیان‬ ‫و‬ ‫سود‬
‫مدل‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ،‫موفق‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫یک‬ ‫داشتن‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫ساختیم‬ ‫نشان‬ ‫خاطر‬ ‫سایت‬ ‫دیگر‬ ‫مقاالت‬ ‫در‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫پیش‬
.‫داشت‬ ‫بادوام‬ ‫و‬ ‫پایدار‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬
3
Kasbokareshoma.com
Tell : 09173600395
“‫بادوام‬”‫کا‬ ‫ی‬ ‫مجموعه‬ ‫ورودی‬ ‫پول‬ ‫مقدار‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫جا‬ ‫این‬ ‫در‬‫خروجی‬ ‫پول‬ ‫مقدار‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ،‫شما‬ ‫ری‬
.‫باشد‬ ‫آن‬
‫وارد‬ ‫پول‬ ‫که‬ ‫اندازه‬ ‫همان‬ ‫به‬ ‫یعنی‬ .‫است‬ ‫آمده‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫کمینه‬ ‫حالت‬ ‫گوییم‬ ‫می‬ ،‫بیفتد‬ ‫اتفاق‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫غیر‬ ‫اگر‬
.‫نیست‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫سودی‬ ‫پس‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫خارج‬ ‫پول‬ ،‫شود‬ ‫می‬
، ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬‫یک‬‫راه‬‫کلیدی‬‫ارزش‬ ‫شما‬ ‫خدمات‬ ‫برای‬ ‫احتمالی‬ ‫مشتریان‬ ‫آن‬ ‫اجرای‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫آموزیم‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫به‬
.‫یابد‬ ‫افزایش‬ ‫شما‬ ‫ورودی‬ ‫پول‬ ‫میزان‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫قائل‬
‫و‬ ‫فروش‬ ‫از‬ ‫تفصیلی‬ ‫فهرست‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫زیانی‬ ‫و‬ ‫سود‬ ‫حساب‬ ‫صورت‬ ،‫خود‬ ‫عملکرد‬ ‫پایش‬ ‫برای‬ ، ‫ها‬ ‫سازمان‬
‫عم‬ ‫درک‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫وزیان‬ ‫سود‬ ‫صورت‬ . ‫هاست‬ ‫هزینه‬‫هایشان‬ ‫فعالیت‬ ‫ی‬ ‫ادامه‬ ‫و‬ ،‫شان‬ ‫لیات‬–‫کمک‬
‫بسیاری‬‫می‬‫کند‬.
‫اکثرا‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫رسمی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫فهرست‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫اندکی‬ ‫تعداد‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬
‫چک‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫حساب‬ ‫صورت‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫مشاغل‬ ‫صاحبان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ،‫مثال‬ ‫برای‬ .‫برند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫مشابهی‬ ‫ابزارهای‬
‫را‬ ‫خود‬ ‫پرداختی‬ ‫های‬.‫کنند‬ ‫می‬ ‫تراز‬ ‫و‬ ‫مقایسه‬ ،‫دارند‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫بودجه‬ ‫با‬
.‫دهیم‬ ‫می‬ ‫توضیح‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫مثال‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫درآمد‬ ‫زیان‬ ‫و‬ ‫سود‬ ‫صورت‬ ‫درباره‬ ‫یادگیری‬
،‫او‬ ‫ی‬ ‫ماهانه‬ ‫درآمد‬ .‫دارد‬ ‫فعالیت‬ ‫کفش‬ ‫و‬ ‫کیف‬ ‫تجاری‬ ‫شرکت‬ ‫در‬ ‫؛‬ ‫امیلی‬ ‫خانم‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫فرض‬۴۰۰۰‫دالر‬
‫تواند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫پرداخت‬ ‫از‬ ‫بعد‬ .‫است‬۴۵۰‫ای‬ ‫سپرده‬ ‫حساب‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫انداز‬ ‫پس‬ ‫این‬ .‫کند‬ ‫انداز‬ ‫پس‬ ‫دالر‬
‫مثال‬ ، ‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دارد‬۱۱.‫گیرد‬ ‫می‬ ‫تعلق‬ ‫سود‬ ‫درصد‬
‫تجارت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫درست‬۴۵۰‫انداز‬ ‫پس‬ ‫انباشت‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫درصدی‬ ‫سود‬ ‫اما‬ !‫نیست‬ ‫خوبی‬ ‫انداز‬ ‫پس‬ ‫اصال‬ ‫دالر‬
.‫شود‬ ‫می‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫رقم‬ ،‫گیرد‬ ‫می‬ ‫تعلق‬ ‫امیلی‬ ‫به‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫او‬
‫کلمه‬ ‫اما‬.‫گیرد‬ ‫می‬ ‫تعلق‬ ‫منابعی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ،‫سود‬ ‫ی‬
.‫هاست‬ ‫هزینه‬ ‫کسر‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫؛‬ ‫درآمد‬ ‫مانده‬ ‫باقی‬ ‫ساده‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫خوانده‬ ‫سود‬ ‫آنچه‬ ،‫دوستان‬ ‫ببینید‬
‫ذخیره‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫شهروندی‬ ‫های‬ ‫مسولیت‬ ‫رعایت‬ ‫و‬ ‫کوشی‬ ‫سخت‬ ‫او‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫چیزی‬ ‫آن‬ ‫سود‬ ،‫امیلی‬ ‫مورد‬ ‫در‬
‫ا‬ ‫درآمدی‬ ‫محل‬ ‫از‬ ،‫سود‬ ‫این‬ ‫عالوه‬ ‫به‬ .‫کند‬‫کرده‬ ‫دریافت‬ ‫مشتریانش‬ ‫به‬ ‫رسانی‬ ‫خدمت‬ ‫ازای‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫ست‬
.‫است‬
‫تولید‬‫درآمد‬‫ماهی‬ ‫با‬ ‫توانست‬ ‫می‬ ‫چگونه‬ ‫امیلی‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫غیر‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫مهمی‬ ‫مساله‬۴۵۰‫داشتن‬ ‫به‬ ‫دالر‬
!‫کند؟‬ ‫فکر‬ ‫معمولی‬ ‫زندگی‬ ‫یک‬ ‫حتی‬
4
Kasbokareshoma.com
Tell : 09173600395
‫سر‬ ‫به‬ ‫دست‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ،‫درآمد‬ ‫کسب‬ ‫بدون‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫چطور‬ ‫پرسیم‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫مشابه‬ ‫طور‬ ‫به‬،‫گذاری‬ ‫مایه‬
‫مطلع‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫ی‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫آوری‬ ‫سرسام‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫با‬ ‫سازمان‬ ‫نداشتن‬ ‫زنده‬ ‫طور‬ ‫همین‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫نیروهای‬ ‫جذب‬
!‫کند؟‬ ‫پیدا‬ ‫دست‬ ، ‫هستیم‬
‫نقطه‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ،‫بازار‬ ‫ساده‬ ‫زبان‬ ‫به‬ (‫کند‬ ‫کفایت‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫پرداخت‬ ‫برای‬ ‫فقط‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫اندازه‬ ‫تا‬ ،‫درآمد‬ ‫کسب‬
‫وضعیت‬ )‫سر‬ ‫به‬ ‫سر‬ ‫ی‬‫بسیار‬‫ضعیفی‬.‫دارند‬ ‫بقا‬ ‫حفظ‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫آرزویی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫افراد‬ ‫برای‬
‫خودتان‬ ‫بقای‬ ‫حفظ‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫این‬ .‫کنید‬ ‫خوش‬ ‫را‬ ‫دلتان‬ ‫حداقل‬ ‫درآمد‬ ‫کسب‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫این‬ ‫معنایش‬ ‫سود‬
.‫دهند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫متوسط‬ ‫افراد‬ ‫و‬ ‫متوسط‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫بیشتر‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ .‫کنید‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫سازمانی‬ ‫یا‬ ‫و‬
‫زم‬ ‫و‬‫هایی‬ ‫هزینه‬ ‫کسر‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫البته‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫را‬ ‫آن‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫شرکایی‬ ‫سازمانی‬ ‫یا‬ ‫شرکت‬ ‫که‬ ‫انی‬
.‫گفتیم‬ ‫که‬
‫برای‬ ‫همه‬ .‫هاست‬ ‫حداقل‬ ‫سیستم‬ ‫همین‬ ‫نشان‬ ،‫آمریکا‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫قرن‬ ‫اول‬ ‫دهه‬ ‫اواخر‬ ‫در‬ ‫مالی‬ ‫های‬ ‫رسوایی‬
‫را‬ ‫خود‬ ‫واقعی‬ ‫حقوق‬ ‫و‬ ‫حق‬ ‫توانند‬ ‫نمی‬ ‫وقتی‬ ‫اما‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫تالش‬ ‫بقا‬ ‫حفظ‬‫دست‬ ‫اینکه‬ ‫جای‬ ‫به‬ ،‫آورند‬ ‫دست‬ ‫به‬
‫یک‬ ‫سقوط‬ ‫و‬ ‫انحالل‬ .‫مالی‬ ‫های‬ ‫رسوایی‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫اش‬ ‫نتیجه‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫محکوم‬ ‫را‬ ‫بقیه‬ ،‫بزنند‬ ‫بیماری‬ ‫درمان‬ ‫به‬
!‫شرکت‬ ‫یا‬ ‫سازمان‬
‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫با‬ ،‫ایم‬ ‫گذاشته‬ ‫نام‬ ‫امیلی‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫مثالی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫فرد‬ ‫یک‬ ‫مقایسه‬ ،‫کنید‬ ‫فکر‬ ‫خود‬ ‫با‬ ‫شاید‬
‫اشتباه‬ ‫کار‬ ‫بزرگ‬.‫کنند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫فکر‬ ‫همین‬ ‫م‬ ‫مرد‬ ‫اکثر‬ ‫که‬ ‫بگویم‬ ‫باید‬ !‫رسد‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫آمیزی‬ ‫تمسخر‬ ‫و‬
‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اما‬ . ‫هستند‬ ‫متفاوت‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫جهت‬ ‫بسیاری‬ ‫از‬ ‫افراد‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫چون‬ .‫است‬ ‫درست‬ ‫نظر‬ ‫یک‬ ‫از‬
‫بر‬ .‫گذاریم‬ ‫می‬ ‫فروش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خدماتی‬ ‫داریم‬ ‫ما‬ ‫ی‬ ‫همه‬ ،‫کارآفرین‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ،‫پیمانکار‬ ‫یا‬ ،‫کارمند‬ ‫یک‬‫فروش‬ ‫ای‬
،‫ساده‬ ‫فرمول‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫پس‬ .‫باشد‬ ‫ما‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫رقابت‬ ‫قابل‬ ‫که‬ ‫خدماتی‬ ‫یا‬ ‫کاال‬ ‫البته‬ ‫و‬ .‫داشت‬ ‫مشتریانی‬ ‫باید‬ ‫هم‬
‫درباره‬ ‫نیست‬ ‫بد‬ ‫هم‬ ‫چندان‬ ‫بنابراین‬ .‫دارد‬ ‫تفاوت‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫بزرگی‬ ‫و‬ ‫اندازه‬ ‫تنها‬ !‫هستیم‬ ‫هم‬ ‫شبیه‬ ‫همه‬
‫کنی‬ ‫استفاده‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫ساده‬ ‫ابزارهای‬ ‫از‬ ‫مان‬ ‫کاری‬ ‫روابط‬.‫م‬
‫بحث‬ ‫درآمد‬ ‫های‬ ‫خروجی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ورودی‬ ‫ی‬ ‫درباره‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بعدی‬ ‫مقاله‬ ‫در‬
.‫دید‬ ‫خواهید‬ ‫را‬ ‫تالش‬ ‫همه‬ ‫این‬ ‫پاداش‬ ‫زودی‬ ‫به‬ .‫نباشید‬ ‫نگران‬ .‫کنیم‬ ‫می‬
‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫موفق‬

Recomendados

presentacion en slindshare por
presentacion en slindsharepresentacion en slindshare
presentacion en slindshare0990948920
70 visualizações4 slides
Resume por
ResumeResume
ResumeBalappan D
119 visualizações3 slides
SJIA SPCC Plan(7-1-15) por
SJIA SPCC Plan(7-1-15)SJIA SPCC Plan(7-1-15)
SJIA SPCC Plan(7-1-15)Bob Guerra
287 visualizações80 slides
Task v Process CEISEE May 2016 por
Task v Process CEISEE May 2016Task v Process CEISEE May 2016
Task v Process CEISEE May 2016clive rosen
72 visualizações9 slides
Touseef Updated CV new(2) por
Touseef Updated CV new(2)Touseef Updated CV new(2)
Touseef Updated CV new(2)Touseef Shagoo
91 visualizações3 slides
راز های محیط های کاری فعال و موفق por
راز های محیط های کاری فعال و موفقراز های محیط های کاری فعال و موفق
راز های محیط های کاری فعال و موفقکسب و کار شما
30 visualizações5 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a سود و زیان در تجارت چطور تغییر می کند؟

مدیران موفق ؛ همواره خالق تجربه های شیرین و مثبت هستند. por
مدیران موفق ؛ همواره خالق تجربه های شیرین و مثبت هستند.مدیران موفق ؛ همواره خالق تجربه های شیرین و مثبت هستند.
مدیران موفق ؛ همواره خالق تجربه های شیرین و مثبت هستند.کسب و کار شما
36 visualizações5 slides
کسب و کار por
کسب و کارکسب و کار
کسب و کارکسب و کار شما
78 visualizações6 slides
کسب و کار کوچک por
کسب و کار کوچککسب و کار کوچک
کسب و کار کوچککسب و کار شما
31 visualizações5 slides
دستیابی به درآمد مناسب در یک مدل کسب و کار موفق por
دستیابی به درآمد مناسب در یک مدل کسب و کار موفق دستیابی به درآمد مناسب در یک مدل کسب و کار موفق
دستیابی به درآمد مناسب در یک مدل کسب و کار موفق کسب و کار شما
33 visualizações5 slides
شناسایی رفتار مصرف کننده (فنون بازاریابی)قسمت اول por
شناسایی رفتار مصرف کننده (فنون بازاریابی)قسمت اولشناسایی رفتار مصرف کننده (فنون بازاریابی)قسمت اول
شناسایی رفتار مصرف کننده (فنون بازاریابی)قسمت اولکسب و کار شما
42 visualizações5 slides
اهمیت شناخت نیاز مشتری por
اهمیت شناخت نیاز مشتریاهمیت شناخت نیاز مشتری
اهمیت شناخت نیاز مشتریکسب و کار شما
35 visualizações4 slides

Similar a سود و زیان در تجارت چطور تغییر می کند؟(20)

مدیران موفق ؛ همواره خالق تجربه های شیرین و مثبت هستند. por کسب و کار شما
مدیران موفق ؛ همواره خالق تجربه های شیرین و مثبت هستند.مدیران موفق ؛ همواره خالق تجربه های شیرین و مثبت هستند.
مدیران موفق ؛ همواره خالق تجربه های شیرین و مثبت هستند.
کسب و کار شما36 visualizações
دستیابی به درآمد مناسب در یک مدل کسب و کار موفق por کسب و کار شما
دستیابی به درآمد مناسب در یک مدل کسب و کار موفق دستیابی به درآمد مناسب در یک مدل کسب و کار موفق
دستیابی به درآمد مناسب در یک مدل کسب و کار موفق
کسب و کار شما33 visualizações
شناسایی رفتار مصرف کننده (فنون بازاریابی)قسمت اول por کسب و کار شما
شناسایی رفتار مصرف کننده (فنون بازاریابی)قسمت اولشناسایی رفتار مصرف کننده (فنون بازاریابی)قسمت اول
شناسایی رفتار مصرف کننده (فنون بازاریابی)قسمت اول
کسب و کار شما42 visualizações
اهمیت شناخت نیاز مشتری por کسب و کار شما
اهمیت شناخت نیاز مشتریاهمیت شناخت نیاز مشتری
اهمیت شناخت نیاز مشتری
کسب و کار شما35 visualizações
همکاری در فروش por modiregoogle
همکاری در فروشهمکاری در فروش
همکاری در فروش
modiregoogle98 visualizações
هفت نکته برای برندینگ استارتاپ ها por رامین عبدی
هفت نکته برای برندینگ استارتاپ هاهفت نکته برای برندینگ استارتاپ ها
هفت نکته برای برندینگ استارتاپ ها
رامین عبدی34 visualizações
چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد؟قسمت اول por کسب و کار شما
 چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد؟قسمت اول  چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد؟قسمت اول
چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد؟قسمت اول
کسب و کار شما32 visualizações
(سود و زیان در تجارت (قسمت دوم por کسب و کار شما
(سود و زیان در تجارت (قسمت دوم(سود و زیان در تجارت (قسمت دوم
(سود و زیان در تجارت (قسمت دوم
کسب و کار شما203 visualizações
ارائه سرویس های آنالین به چه صورت است؟ por کسب و کار شما
ارائه سرویس های آنالین به چه صورت است؟ ارائه سرویس های آنالین به چه صورت است؟
ارائه سرویس های آنالین به چه صورت است؟
کسب و کار شما73 visualizações
راز های محیط های کاری فعال و موفق por کسب و کار شما
راز های محیط های کاری فعال و موفقراز های محیط های کاری فعال و موفق
راز های محیط های کاری فعال و موفق
کسب و کار شما38 visualizações
ثروت آفرینی با یک کسب و کار خانگی por کسب و کار شما
ثروت آفرینی با یک کسب و کار خانگیثروت آفرینی با یک کسب و کار خانگی
ثروت آفرینی با یک کسب و کار خانگی
کسب و کار شما83 visualizações
ارزش آفرینی یک نیروی کار por کسب و کار شما
ارزش آفرینی یک نیروی کارارزش آفرینی یک نیروی کار
ارزش آفرینی یک نیروی کار
کسب و کار شما28 visualizações
مدیران موفق چگونه عملکردی دارند؟ por کسب و کار شما
مدیران موفق چگونه عملکردی دارند؟مدیران موفق چگونه عملکردی دارند؟
مدیران موفق چگونه عملکردی دارند؟
کسب و کار شما30 visualizações

سود و زیان در تجارت چطور تغییر می کند؟

  • 1. ‫خدا‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫معتبرترین‬‫مرکز‬‫آموزش‬‫و‬‫کوچینگ‬ ‫کسب‬‫و‬‫کار‬ ‫شغلی‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫ضمینه‬ ‫در‬ ‫ریز‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مشاور‬ ‫در‬ ‫رایگان‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫مقاله‬ ‫صدها‬ ‫به‬ ‫میتوانید‬ ‫زیر‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬‫یابید‬ ‫دست‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫زمینه‬
  • 2. 2 Kasbokareshoma.com Tell : 09173600395 ‫بازار‬ • ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫سود‬ ‫افزایش‬ ‫نظرات‬ ‫توسط‬‫علیرضا‬‫جعفری‬ ‫نویسنده‬‫علیرضا‬‫جعفری‬ ‫خدا‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫کند؟‬ ‫می‬ ‫تغییر‬ ‫چطور‬ ‫تجارت‬ ‫در‬ ‫زیان‬ ‫و‬ ‫سود‬ ‫مدل‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ،‫موفق‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫یک‬ ‫داشتن‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫ساختیم‬ ‫نشان‬ ‫خاطر‬ ‫سایت‬ ‫دیگر‬ ‫مقاالت‬ ‫در‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫پیش‬ .‫داشت‬ ‫بادوام‬ ‫و‬ ‫پایدار‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬
  • 3. 3 Kasbokareshoma.com Tell : 09173600395 “‫بادوام‬”‫کا‬ ‫ی‬ ‫مجموعه‬ ‫ورودی‬ ‫پول‬ ‫مقدار‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫جا‬ ‫این‬ ‫در‬‫خروجی‬ ‫پول‬ ‫مقدار‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ،‫شما‬ ‫ری‬ .‫باشد‬ ‫آن‬ ‫وارد‬ ‫پول‬ ‫که‬ ‫اندازه‬ ‫همان‬ ‫به‬ ‫یعنی‬ .‫است‬ ‫آمده‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫کمینه‬ ‫حالت‬ ‫گوییم‬ ‫می‬ ،‫بیفتد‬ ‫اتفاق‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫غیر‬ ‫اگر‬ .‫نیست‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫سودی‬ ‫پس‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫خارج‬ ‫پول‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ، ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬‫یک‬‫راه‬‫کلیدی‬‫ارزش‬ ‫شما‬ ‫خدمات‬ ‫برای‬ ‫احتمالی‬ ‫مشتریان‬ ‫آن‬ ‫اجرای‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫آموزیم‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫به‬ .‫یابد‬ ‫افزایش‬ ‫شما‬ ‫ورودی‬ ‫پول‬ ‫میزان‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫قائل‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫از‬ ‫تفصیلی‬ ‫فهرست‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫زیانی‬ ‫و‬ ‫سود‬ ‫حساب‬ ‫صورت‬ ،‫خود‬ ‫عملکرد‬ ‫پایش‬ ‫برای‬ ، ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫عم‬ ‫درک‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫وزیان‬ ‫سود‬ ‫صورت‬ . ‫هاست‬ ‫هزینه‬‫هایشان‬ ‫فعالیت‬ ‫ی‬ ‫ادامه‬ ‫و‬ ،‫شان‬ ‫لیات‬–‫کمک‬ ‫بسیاری‬‫می‬‫کند‬. ‫اکثرا‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫رسمی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫فهرست‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫اندکی‬ ‫تعداد‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫چک‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫حساب‬ ‫صورت‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫مشاغل‬ ‫صاحبان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ،‫مثال‬ ‫برای‬ .‫برند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫مشابهی‬ ‫ابزارهای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پرداختی‬ ‫های‬.‫کنند‬ ‫می‬ ‫تراز‬ ‫و‬ ‫مقایسه‬ ،‫دارند‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫بودجه‬ ‫با‬ .‫دهیم‬ ‫می‬ ‫توضیح‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫مثال‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫درآمد‬ ‫زیان‬ ‫و‬ ‫سود‬ ‫صورت‬ ‫درباره‬ ‫یادگیری‬ ،‫او‬ ‫ی‬ ‫ماهانه‬ ‫درآمد‬ .‫دارد‬ ‫فعالیت‬ ‫کفش‬ ‫و‬ ‫کیف‬ ‫تجاری‬ ‫شرکت‬ ‫در‬ ‫؛‬ ‫امیلی‬ ‫خانم‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫فرض‬۴۰۰۰‫دالر‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫پرداخت‬ ‫از‬ ‫بعد‬ .‫است‬۴۵۰‫ای‬ ‫سپرده‬ ‫حساب‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫انداز‬ ‫پس‬ ‫این‬ .‫کند‬ ‫انداز‬ ‫پس‬ ‫دالر‬ ‫مثال‬ ، ‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دارد‬۱۱.‫گیرد‬ ‫می‬ ‫تعلق‬ ‫سود‬ ‫درصد‬ ‫تجارت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫درست‬۴۵۰‫انداز‬ ‫پس‬ ‫انباشت‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫درصدی‬ ‫سود‬ ‫اما‬ !‫نیست‬ ‫خوبی‬ ‫انداز‬ ‫پس‬ ‫اصال‬ ‫دالر‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫رقم‬ ،‫گیرد‬ ‫می‬ ‫تعلق‬ ‫امیلی‬ ‫به‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫کلمه‬ ‫اما‬.‫گیرد‬ ‫می‬ ‫تعلق‬ ‫منابعی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ،‫سود‬ ‫ی‬ .‫هاست‬ ‫هزینه‬ ‫کسر‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫؛‬ ‫درآمد‬ ‫مانده‬ ‫باقی‬ ‫ساده‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫خوانده‬ ‫سود‬ ‫آنچه‬ ،‫دوستان‬ ‫ببینید‬ ‫ذخیره‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫شهروندی‬ ‫های‬ ‫مسولیت‬ ‫رعایت‬ ‫و‬ ‫کوشی‬ ‫سخت‬ ‫او‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫چیزی‬ ‫آن‬ ‫سود‬ ،‫امیلی‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫ا‬ ‫درآمدی‬ ‫محل‬ ‫از‬ ،‫سود‬ ‫این‬ ‫عالوه‬ ‫به‬ .‫کند‬‫کرده‬ ‫دریافت‬ ‫مشتریانش‬ ‫به‬ ‫رسانی‬ ‫خدمت‬ ‫ازای‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫ست‬ .‫است‬ ‫تولید‬‫درآمد‬‫ماهی‬ ‫با‬ ‫توانست‬ ‫می‬ ‫چگونه‬ ‫امیلی‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫غیر‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫مهمی‬ ‫مساله‬۴۵۰‫داشتن‬ ‫به‬ ‫دالر‬ !‫کند؟‬ ‫فکر‬ ‫معمولی‬ ‫زندگی‬ ‫یک‬ ‫حتی‬
  • 4. 4 Kasbokareshoma.com Tell : 09173600395 ‫سر‬ ‫به‬ ‫دست‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ،‫درآمد‬ ‫کسب‬ ‫بدون‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫چطور‬ ‫پرسیم‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫مشابه‬ ‫طور‬ ‫به‬،‫گذاری‬ ‫مایه‬ ‫مطلع‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫ی‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫آوری‬ ‫سرسام‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫با‬ ‫سازمان‬ ‫نداشتن‬ ‫زنده‬ ‫طور‬ ‫همین‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫نیروهای‬ ‫جذب‬ !‫کند؟‬ ‫پیدا‬ ‫دست‬ ، ‫هستیم‬ ‫نقطه‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ،‫بازار‬ ‫ساده‬ ‫زبان‬ ‫به‬ (‫کند‬ ‫کفایت‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫پرداخت‬ ‫برای‬ ‫فقط‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫اندازه‬ ‫تا‬ ،‫درآمد‬ ‫کسب‬ ‫وضعیت‬ )‫سر‬ ‫به‬ ‫سر‬ ‫ی‬‫بسیار‬‫ضعیفی‬.‫دارند‬ ‫بقا‬ ‫حفظ‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫آرزویی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫افراد‬ ‫برای‬ ‫خودتان‬ ‫بقای‬ ‫حفظ‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫این‬ .‫کنید‬ ‫خوش‬ ‫را‬ ‫دلتان‬ ‫حداقل‬ ‫درآمد‬ ‫کسب‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫این‬ ‫معنایش‬ ‫سود‬ .‫دهند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫متوسط‬ ‫افراد‬ ‫و‬ ‫متوسط‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫بیشتر‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ .‫کنید‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫سازمانی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫زم‬ ‫و‬‫هایی‬ ‫هزینه‬ ‫کسر‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫البته‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫را‬ ‫آن‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫شرکایی‬ ‫سازمانی‬ ‫یا‬ ‫شرکت‬ ‫که‬ ‫انی‬ .‫گفتیم‬ ‫که‬ ‫برای‬ ‫همه‬ .‫هاست‬ ‫حداقل‬ ‫سیستم‬ ‫همین‬ ‫نشان‬ ،‫آمریکا‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫قرن‬ ‫اول‬ ‫دهه‬ ‫اواخر‬ ‫در‬ ‫مالی‬ ‫های‬ ‫رسوایی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫واقعی‬ ‫حقوق‬ ‫و‬ ‫حق‬ ‫توانند‬ ‫نمی‬ ‫وقتی‬ ‫اما‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫تالش‬ ‫بقا‬ ‫حفظ‬‫دست‬ ‫اینکه‬ ‫جای‬ ‫به‬ ،‫آورند‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫یک‬ ‫سقوط‬ ‫و‬ ‫انحالل‬ .‫مالی‬ ‫های‬ ‫رسوایی‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫اش‬ ‫نتیجه‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫محکوم‬ ‫را‬ ‫بقیه‬ ،‫بزنند‬ ‫بیماری‬ ‫درمان‬ ‫به‬ !‫شرکت‬ ‫یا‬ ‫سازمان‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫با‬ ،‫ایم‬ ‫گذاشته‬ ‫نام‬ ‫امیلی‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫مثالی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫فرد‬ ‫یک‬ ‫مقایسه‬ ،‫کنید‬ ‫فکر‬ ‫خود‬ ‫با‬ ‫شاید‬ ‫اشتباه‬ ‫کار‬ ‫بزرگ‬.‫کنند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫فکر‬ ‫همین‬ ‫م‬ ‫مرد‬ ‫اکثر‬ ‫که‬ ‫بگویم‬ ‫باید‬ !‫رسد‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫آمیزی‬ ‫تمسخر‬ ‫و‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اما‬ . ‫هستند‬ ‫متفاوت‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫جهت‬ ‫بسیاری‬ ‫از‬ ‫افراد‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫چون‬ .‫است‬ ‫درست‬ ‫نظر‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بر‬ .‫گذاریم‬ ‫می‬ ‫فروش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خدماتی‬ ‫داریم‬ ‫ما‬ ‫ی‬ ‫همه‬ ،‫کارآفرین‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ،‫پیمانکار‬ ‫یا‬ ،‫کارمند‬ ‫یک‬‫فروش‬ ‫ای‬ ،‫ساده‬ ‫فرمول‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫پس‬ .‫باشد‬ ‫ما‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫رقابت‬ ‫قابل‬ ‫که‬ ‫خدماتی‬ ‫یا‬ ‫کاال‬ ‫البته‬ ‫و‬ .‫داشت‬ ‫مشتریانی‬ ‫باید‬ ‫هم‬ ‫درباره‬ ‫نیست‬ ‫بد‬ ‫هم‬ ‫چندان‬ ‫بنابراین‬ .‫دارد‬ ‫تفاوت‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫بزرگی‬ ‫و‬ ‫اندازه‬ ‫تنها‬ !‫هستیم‬ ‫هم‬ ‫شبیه‬ ‫همه‬ ‫کنی‬ ‫استفاده‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫ساده‬ ‫ابزارهای‬ ‫از‬ ‫مان‬ ‫کاری‬ ‫روابط‬.‫م‬ ‫بحث‬ ‫درآمد‬ ‫های‬ ‫خروجی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ورودی‬ ‫ی‬ ‫درباره‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بعدی‬ ‫مقاله‬ ‫در‬ .‫دید‬ ‫خواهید‬ ‫را‬ ‫تالش‬ ‫همه‬ ‫این‬ ‫پاداش‬ ‫زودی‬ ‫به‬ .‫نباشید‬ ‫نگران‬ .‫کنیم‬ ‫می‬ ‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫موفق‬