مدیران موفق چگونه عملکردی دارند؟

ک
کسب و کار شماکسب و کار شما

دوستان عزیز، سالم. می خواهم در این مقاله از چند ویژگی مهم مدیران موفق در شیوه مدیریت کسب و کار موفق خود با شما صحبت کنم. مدیران موفق عنوانی است کلی برای تمام مدیرانی که در حرفه و کسب و کار خود، توانسته اند به خوبی و درستی عمل کنند. http://kasbokareshoma.com/

‫خدا‬ ‫نام‬ ‫به‬
‫معتبرترین‬‫مرکز‬‫آموزش‬‫و‬‫کوچینگ‬
‫کسب‬‫و‬‫کار‬
‫شغلی‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫ضمینه‬ ‫در‬ ‫ریز‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مشاور‬
‫در‬ ‫رایگان‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫مقاله‬ ‫صدها‬ ‫به‬ ‫میتوانید‬ ‫زیر‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬‫یابید‬ ‫دست‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫زمینه‬
2
Kasbokareshoma.com
Tell : 09173600395
‫موفق‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫راهنمای‬ • ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ • ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدیریت‬
‫عملکردی‬ ‫چگونه‬ ‫موفق‬ ‫مدیران‬
‫دارند؟‬
‫نظرات‬
‫توسط‬‫علیرضا‬‫جعفری‬
‫نویسنده‬‫علیرضا‬‫جعفری‬
‫خدا‬ ‫نام‬ ‫به‬
‫موفق‬ ‫مدیران‬
3
Kasbokareshoma.com
Tell : 09173600395
‫ها‬ ‫آن‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫عملکردی‬ ‫چگونه‬
‫نامیم؟‬ ‫می‬ ‫مــوفق‬
‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدیریت‬ ‫شیوه‬ ‫در‬ ‫موفق‬ ‫مدیران‬ ‫مهم‬ ‫ویژگی‬ ‫چند‬ ‫از‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫خواهم‬ ‫می‬ .‫سالم‬ ،‫عزیز‬ ‫دوستان‬
‫کسب‬ ‫و‬ ‫حرفه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مدیرانی‬ ‫تمام‬ ‫برای‬ ‫کلی‬ ‫است‬ ‫عنوانی‬ ‫موفق‬ ‫مدیران‬ .‫کنم‬ ‫صحبت‬ ‫شما‬ ‫با‬ ‫خود‬ ‫موفق‬ ‫کار‬
.‫کنند‬ ‫عمل‬ ‫درستی‬ ‫و‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫اند‬ ‫توانسته‬ ،‫خود‬ ‫کار‬ ‫و‬
‫بح‬ ‫وارد‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫اما‬‫بعد‬ ‫و‬ ‫است؟‬ ‫مهم‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫برای‬ ‫هایی‬ ‫مالک‬ ‫چه‬ ‫ببینم‬ ‫باید‬ ، ‫شویم‬ ‫ث‬
‫خود‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬ ‫توانسته‬ ، ‫ها‬ ‫مالک‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ، ‫موسسه‬ ‫یا‬ ‫شرکت‬ ‫مدیر‬ ‫فالن‬ ‫که‬ ‫بگوییم‬
.‫باشد‬ ‫موفق‬
‫را‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫های‬ ‫مالک‬
.‫بشناسیم‬
4
Kasbokareshoma.com
Tell : 09173600395
‫برای‬ ‫همیشه‬ ‫اما‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫دیگری‬ ‫با‬ ‫متفاوت‬ ‫تعریف‬ ‫یک‬ ‫موفقیت‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫شخصی‬ ‫هر‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬
‫نه‬ ‫کنیم‬ ‫بررسی‬ ‫معمولی‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫موفقیت‬ ،‫اینکه‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ .‫داشت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫کلی‬ ‫تعریف‬ ‫یک‬ ‫موفقیت‬
‫کسب‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ !‫خاص‬ ‫شرایط‬ ‫در‬‫و‬،‫کار‬(‫در‬‫شرایط‬‫معمولی‬)‫یعنی‬‫رسیدن‬‫به‬‫یک‬‫برنامه‬‫ریز‬‫و‬ ‫درست‬ ‫ی‬
‫و‬ ‫کارخانه‬ ‫یا‬ ،‫شرکت‬ ‫یا‬ ، ‫موسسه‬ ‫یک‬ ‫نیازهای‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ، ‫هدفمند‬…‫که‬‫با‬‫توجه‬‫به‬‫شرایط‬،‫فعلی‬‫پالن‬‫تجاری‬
‫و‬‫مالی‬‫شرکت‬‫را‬‫همواره‬‫به‬‫صورت‬‫مشخص‬‫و‬‫در‬‫جهت‬،‫رشد‬‫ارتقا‬‫بخشد‬.
.‫نیست‬ ‫ما‬ ‫صحبت‬ ‫مورد‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫دیگری‬ ‫تعریف‬ ‫هم‬ ‫کارکنان‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫موفق‬ ‫مدیریت‬ ‫مورد‬ ‫در‬
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫های‬ ‫مالک‬ ‫به‬ ‫برگردیم‬ ‫خوب‬‫و‬‫تعریفی‬‫که‬‫به‬‫صورت‬‫کلی‬‫از‬‫آن‬‫ارائه‬‫دادیم‬.‫از‬‫شما‬
‫می‬‫خواهیم‬،‫به‬‫عنوان‬‫یک‬‫مدیر‬‫ببینید‬،‫پالن‬‫اقتصادی‬‫موسسه‬‫در‬‫زمانی‬‫که‬‫به‬‫شما‬‫واگذار‬‫شده‬‫چطور‬
‫بوده؟‬‫و‬‫اکنون‬(‫در‬‫بازه‬‫زمانی‬‫مدیریت‬‫شما‬)‫به‬‫چه‬‫نقطه‬‫ای‬‫رسیده‬‫است؟‬
‫می‬‫خیلی‬ ‫عملکردی‬ ‫نمودار‬ ‫یک‬ ‫نمودار‬ ‫این‬ .‫کنید‬ ‫طراحی‬ ‫خود‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ماه‬ ‫برای‬ ‫نموداری‬ ‫توانید‬
‫توانید‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫نمودار‬ ‫این‬ .‫اید‬ ‫داشته‬ ‫عملکردی‬ ‫چطور‬ ‫بگوید‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫محرمانه‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫خوب‬
‫یک‬ ‫اختیاز‬ ‫در‬‫مشاور‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬.‫کند‬ ‫کمک‬ ‫مدیریتی‬ ‫رفتار‬ ‫تحلیل‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫بخواهید‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫قرار‬
‫موفق‬ ‫مدیر‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫طالیی‬ ‫نکات‬
.‫شوند‬ ‫نمی‬ ‫گرفتار‬ ‫منفی‬ ‫افکار‬ ‫دام‬ ‫در‬
5
Kasbokareshoma.com
Tell : 09173600395
‫در‬ ‫افتادن‬ ‫گیر‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫اغلب‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫یاد‬ ‫عملکرد‬ ‫ذهنیت‬ ‫عنوان‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫روانشناسان‬ ‫آنچه‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫غرق‬
‫اجازه‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫بزرگنمایی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نواقص‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ .‫است‬ ‫محدودیت‬ ‫و‬ ‫کفایتی‬ ‫بی‬ ‫احساس‬ ‫معیوب‬ ‫چرخه‬ ‫دام‬
‫قابلیت‬ ‫که‬ ‫میکنید‬ ‫فراموش‬ ،‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫الشعاع‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫تان‬ ‫نفس‬ ‫به‬ ‫اعتماد‬ ‫دهید‬‫پیشرفت‬‫بهبود‬‫دارید‬.‫و‬
‫زمانی‬‫که‬‫این‬‫اتفاق‬‫افتاد‬‫دست‬‫از‬‫تالش‬‫برای‬‫بهتر‬‫بودن‬‫خواهید‬‫برداشت‬.
‫اجازه‬‫ندهید‬‫عملکردتان‬‫ولو‬‫ضعیف؛‬‫افکارتان‬‫را‬‫تحت‬‫سلطه‬‫دراورد‬.‫آنچه‬‫در‬‫نظر‬‫شما‬‫نقص‬‫جلوه‬‫میکند‬
‫میتواند‬‫فرصتی‬‫برای‬‫توسعه‬‫باشد‬.
‫این‬‫هم‬‫نیازمند‬‫تغییری‬‫ساده‬‫در‬‫ذهنیت‬‫ما‬‫است‬‫یک‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫فرصتی‬ ‫بعنوان‬ ‫را‬ ‫زایی‬ ‫چالش‬ ‫وظیفه‬ ‫هر‬ :
.‫ناکامی‬ ‫و‬ ‫شکست‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫ای‬ ‫دروازه‬ ‫نه‬ ‫بگیرید‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫مهارت‬
.‫هستند‬ ‫قاطع‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫متواضع‬ ‫همواره‬
‫خواهند‬ ‫مغرور‬ ‫لقب‬ ‫شما‬ ‫به‬ ،‫دارید‬ ‫قاطعیت‬ ‫شما‬ ‫وقتی‬ .‫است‬ ‫سخت‬ ‫بودن‬ ‫قاطع‬ ‫حال‬ ‫عین‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫متواضع‬
‫که‬ ‫هستید‬ ‫شما‬ ‫این‬ ‫اما‬ .‫داد‬.‫هستید‬ ‫متواضع‬ ‫انسانی‬ ‫که‬ ‫بفهمانید‬ ‫دیگران‬ ‫به‬ ‫درست‬ ‫عملکردی‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫می‬
.‫کنید‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ‫قاطعانه‬ ‫خود‬ ‫مدیریت‬ ‫شیوه‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫حرفه‬ ‫درباره‬ ‫اما‬
.‫شوید‬ ‫مواجه‬ ‫خود‬ ‫جدید‬ ‫شغل‬ ‫با‬ ‫باز‬ ‫و‬ ‫یادگیرنده‬ ‫ذهنیت‬ ‫و‬ ‫متواضعانه؛‬ ‫نگرشی‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫بهترین‬
‫دیدگا‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫یافتید‬ ‫ارتقا‬ ‫شما‬‫آن‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫ابدا‬ ‫این‬ ‫اما‬ .‫اید‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫پتانسیل‬ ،‫سازمان‬ ‫راس‬ ‫ه‬
‫رهبران‬ ‫برترین‬ ‫واقع؛‬ ‫در‬ .‫اند‬ ‫بهره‬ ‫بی‬ ‫نعمت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫زیردستانتان‬ ‫و‬ ‫میدانید‬ ‫را‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫نیست‬
.‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫شان‬ ‫کاری‬ ‫خانواده‬ ‫حلقه‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫باهوش‬ ‫همیشه‬ ‫که‬ ‫میدانند‬
‫اح‬ ‫ایجاد‬ ‫موجب‬ ‫نفس‬ ‫کنترل‬‫تقویت‬ ‫را‬ ‫فرد‬ ‫در‬ ‫رهبری‬ ‫خصوصیات‬ ‫و‬ ‫میشود‬ ‫همکاران‬ ‫دیگر‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫ترام‬
.‫میکند‬
‫دارد‬ ‫ادامه‬…
‫علیرضا‬‫جعفری‬
‫شما‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫سایت‬ ‫مدیر‬

Recomendados

بررسی عوامل موفقیت/شکست استارتاپ ها por
بررسی عوامل موفقیت/شکست استارتاپ هابررسی عوامل موفقیت/شکست استارتاپ ها
بررسی عوامل موفقیت/شکست استارتاپ هاFatemehSafavipour
23 visualizações9 slides
ایده پول‌ساز استارتاپ‌تان را پرورش دهید por
ایده پول‌ساز استارتاپ‌تان را پرورش دهیدایده پول‌ساز استارتاپ‌تان را پرورش دهید
ایده پول‌ساز استارتاپ‌تان را پرورش دهیدModirinfo
67 visualizações9 slides
Roshanshow#2 startup starting por
Roshanshow#2 startup startingRoshanshow#2 startup starting
Roshanshow#2 startup startingroshan show (Ignite Isfahan)
303 visualizações12 slides
کسب و کار کوچک por
کسب و کار کوچککسب و کار کوچک
کسب و کار کوچککسب و کار شما
31 visualizações5 slides
موفقیت در کسب و کار por
موفقیت در کسب و کارموفقیت در کسب و کار
موفقیت در کسب و کارکسب و کار شما
33 visualizações4 slides
راه اندازی کسب و کار جدید por
راه اندازی کسب و کار جدیدراه اندازی کسب و کار جدید
راه اندازی کسب و کار جدیدکسب و کار شما
29 visualizações4 slides

Mais conteúdo relacionado

Destaque

TEMA 5: LA FILIACION por
TEMA 5: LA FILIACIONTEMA 5: LA FILIACION
TEMA 5: LA FILIACIONKarlaGBS
42 visualizações7 slides
Partes de por
Partes de Partes de
Partes de uriel692
67 visualizações3 slides
چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد؟قسمت اول por
 چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد؟قسمت اول  چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد؟قسمت اول
چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد؟قسمت اول کسب و کار شما
32 visualizações4 slides
DALITSTHAN JINDABAD por
DALITSTHAN JINDABADDALITSTHAN JINDABAD
DALITSTHAN JINDABADJignesh Mevani
445 visualizações13 slides
Stypendium z wyboru kurs moderatora design thinking por
Stypendium z wyboru kurs moderatora design thinkingStypendium z wyboru kurs moderatora design thinking
Stypendium z wyboru kurs moderatora design thinkingKatarzyna Mordal
250 visualizações16 slides
Danza colonial en el peru[2] por
Danza colonial en el peru[2]Danza colonial en el peru[2]
Danza colonial en el peru[2]sara bolaños llaxa
25.4K visualizações17 slides

Destaque(10)

TEMA 5: LA FILIACION por KarlaGBS
TEMA 5: LA FILIACIONTEMA 5: LA FILIACION
TEMA 5: LA FILIACION
KarlaGBS42 visualizações
Partes de por uriel692
Partes de Partes de
Partes de
uriel69267 visualizações
چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد؟قسمت اول por کسب و کار شما
 چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد؟قسمت اول  چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد؟قسمت اول
چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد؟قسمت اول
کسب و کار شما32 visualizações
DALITSTHAN JINDABAD por Jignesh Mevani
DALITSTHAN JINDABADDALITSTHAN JINDABAD
DALITSTHAN JINDABAD
Jignesh Mevani445 visualizações
Stypendium z wyboru kurs moderatora design thinking por Katarzyna Mordal
Stypendium z wyboru kurs moderatora design thinkingStypendium z wyboru kurs moderatora design thinking
Stypendium z wyboru kurs moderatora design thinking
Katarzyna Mordal250 visualizações
Danza colonial en el peru[2] por sara bolaños llaxa
Danza colonial en el peru[2]Danza colonial en el peru[2]
Danza colonial en el peru[2]
sara bolaños llaxa25.4K visualizações
RMP charlie por charlie_299
RMP charlieRMP charlie
RMP charlie
charlie_29984 visualizações
Miguel D Velandia P por Miguel Velandia
Miguel D Velandia PMiguel D Velandia P
Miguel D Velandia P
Miguel Velandia238 visualizações
مدیران موفق ؛ همواره خالق تجربه های شیرین و مثبت هستند. por کسب و کار شما
مدیران موفق ؛ همواره خالق تجربه های شیرین و مثبت هستند.مدیران موفق ؛ همواره خالق تجربه های شیرین و مثبت هستند.
مدیران موفق ؛ همواره خالق تجربه های شیرین و مثبت هستند.
کسب و کار شما36 visualizações
تحلیل رفتار سازمانی گروه های مشارکتی موفق ؟ قسمت اول por کسب و کار شما
تحلیل رفتار سازمانی گروه های مشارکتی موفق ؟ قسمت اولتحلیل رفتار سازمانی گروه های مشارکتی موفق ؟ قسمت اول
تحلیل رفتار سازمانی گروه های مشارکتی موفق ؟ قسمت اول
کسب و کار شما35 visualizações

Similar a مدیران موفق چگونه عملکردی دارند؟

بهره وری فردی در کسب و کار موفق por
بهره وری فردی در کسب و کار موفق بهره وری فردی در کسب و کار موفق
بهره وری فردی در کسب و کار موفق کسب و کار شما
49 visualizações6 slides
مواردی در مورد کارآفرینی و مدیریت por
مواردی در مورد کارآفرینی و مدیریتمواردی در مورد کارآفرینی و مدیریت
مواردی در مورد کارآفرینی و مدیریتaliaalistartup
44 visualizações22 slides
دستیابی به درآمد مناسب در یک مدل کسب و کار موفق por
دستیابی به درآمد مناسب در یک مدل کسب و کار موفق دستیابی به درآمد مناسب در یک مدل کسب و کار موفق
دستیابی به درآمد مناسب در یک مدل کسب و کار موفق کسب و کار شما
33 visualizações5 slides
انتخاب شغل مناسب por
انتخاب شغل مناسبانتخاب شغل مناسب
انتخاب شغل مناسبکسب و کار شما
36 visualizações5 slides
چطوری استخدام کنیم؟ por
چطوری استخدام کنیم؟چطوری استخدام کنیم؟
چطوری استخدام کنیم؟کسب و کار شما
34 visualizações6 slides
مدیریت کسب و کار و کار آفرینی por
مدیریت کسب و کار و کار آفرینیمدیریت کسب و کار و کار آفرینی
مدیریت کسب و کار و کار آفرینیکسب و کار شما
33 visualizações6 slides

Similar a مدیران موفق چگونه عملکردی دارند؟(20)

بهره وری فردی در کسب و کار موفق por کسب و کار شما
بهره وری فردی در کسب و کار موفق بهره وری فردی در کسب و کار موفق
بهره وری فردی در کسب و کار موفق
کسب و کار شما49 visualizações
مواردی در مورد کارآفرینی و مدیریت por aliaalistartup
مواردی در مورد کارآفرینی و مدیریتمواردی در مورد کارآفرینی و مدیریت
مواردی در مورد کارآفرینی و مدیریت
aliaalistartup44 visualizações
دستیابی به درآمد مناسب در یک مدل کسب و کار موفق por کسب و کار شما
دستیابی به درآمد مناسب در یک مدل کسب و کار موفق دستیابی به درآمد مناسب در یک مدل کسب و کار موفق
دستیابی به درآمد مناسب در یک مدل کسب و کار موفق
کسب و کار شما33 visualizações
مدیریت کسب و کار و کار آفرینی por کسب و کار شما
مدیریت کسب و کار و کار آفرینیمدیریت کسب و کار و کار آفرینی
مدیریت کسب و کار و کار آفرینی
کسب و کار شما33 visualizações
ویژگی های یک مشاور خوب در راه اندازی کسب و کار por کسب و کار شما
ویژگی های یک مشاور خوب در راه اندازی کسب و کار ویژگی های یک مشاور خوب در راه اندازی کسب و کار
ویژگی های یک مشاور خوب در راه اندازی کسب و کار
کسب و کار شما35 visualizações
مدیران موفق کار افرین هستند por کسب و کار شما
مدیران موفق کار افرین هستندمدیران موفق کار افرین هستند
مدیران موفق کار افرین هستند
کسب و کار شما36 visualizações
نکاتی که مدیران باید بدانند por کسب و کار شما
نکاتی که مدیران باید بدانندنکاتی که مدیران باید بدانند
نکاتی که مدیران باید بدانند
کسب و کار شما27 visualizações
Why should we have a goal por zibaandishiweb
Why should we have a goalWhy should we have a goal
Why should we have a goal
zibaandishiweb23 visualizações
ساعت کار زیاد در دنیای کسب و کار por کسب و کار شما
ساعت کار زیاد در دنیای کسب و کارساعت کار زیاد در دنیای کسب و کار
ساعت کار زیاد در دنیای کسب و کار
کسب و کار شما48 visualizações
اهمیت شناخت نیاز مشتری por کسب و کار شما
اهمیت شناخت نیاز مشتریاهمیت شناخت نیاز مشتری
اهمیت شناخت نیاز مشتری
کسب و کار شما35 visualizações
Karafarini1 por karafarini_tehran
Karafarini1Karafarini1
Karafarini1
karafarini_tehran1.4K visualizações
چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد 2 por کسب و کار شما
چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد 2چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد 2
چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد 2
کسب و کار شما77 visualizações
مدیران موفق و مدیریت یک دقیقه ای! por کسب و کار شما
مدیران موفق و مدیریت یک دقیقه ای!مدیران موفق و مدیریت یک دقیقه ای!
مدیران موفق و مدیریت یک دقیقه ای!
کسب و کار شما71 visualizações
عدم تمرکز در کسب و کار por کسب و کار شما
عدم تمرکز در کسب و کارعدم تمرکز در کسب و کار
عدم تمرکز در کسب و کار
کسب و کار شما37 visualizações

مدیران موفق چگونه عملکردی دارند؟

  • 1. ‫خدا‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫معتبرترین‬‫مرکز‬‫آموزش‬‫و‬‫کوچینگ‬ ‫کسب‬‫و‬‫کار‬ ‫شغلی‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫ضمینه‬ ‫در‬ ‫ریز‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مشاور‬ ‫در‬ ‫رایگان‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫مقاله‬ ‫صدها‬ ‫به‬ ‫میتوانید‬ ‫زیر‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬‫یابید‬ ‫دست‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫زمینه‬
  • 2. 2 Kasbokareshoma.com Tell : 09173600395 ‫موفق‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫راهنمای‬ • ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ • ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدیریت‬ ‫عملکردی‬ ‫چگونه‬ ‫موفق‬ ‫مدیران‬ ‫دارند؟‬ ‫نظرات‬ ‫توسط‬‫علیرضا‬‫جعفری‬ ‫نویسنده‬‫علیرضا‬‫جعفری‬ ‫خدا‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫موفق‬ ‫مدیران‬
  • 3. 3 Kasbokareshoma.com Tell : 09173600395 ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫عملکردی‬ ‫چگونه‬ ‫نامیم؟‬ ‫می‬ ‫مــوفق‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدیریت‬ ‫شیوه‬ ‫در‬ ‫موفق‬ ‫مدیران‬ ‫مهم‬ ‫ویژگی‬ ‫چند‬ ‫از‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫خواهم‬ ‫می‬ .‫سالم‬ ،‫عزیز‬ ‫دوستان‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫حرفه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مدیرانی‬ ‫تمام‬ ‫برای‬ ‫کلی‬ ‫است‬ ‫عنوانی‬ ‫موفق‬ ‫مدیران‬ .‫کنم‬ ‫صحبت‬ ‫شما‬ ‫با‬ ‫خود‬ ‫موفق‬ ‫کار‬ .‫کنند‬ ‫عمل‬ ‫درستی‬ ‫و‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫اند‬ ‫توانسته‬ ،‫خود‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫بح‬ ‫وارد‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫اما‬‫بعد‬ ‫و‬ ‫است؟‬ ‫مهم‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫برای‬ ‫هایی‬ ‫مالک‬ ‫چه‬ ‫ببینم‬ ‫باید‬ ، ‫شویم‬ ‫ث‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬ ‫توانسته‬ ، ‫ها‬ ‫مالک‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ، ‫موسسه‬ ‫یا‬ ‫شرکت‬ ‫مدیر‬ ‫فالن‬ ‫که‬ ‫بگوییم‬ .‫باشد‬ ‫موفق‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫های‬ ‫مالک‬ .‫بشناسیم‬
  • 4. 4 Kasbokareshoma.com Tell : 09173600395 ‫برای‬ ‫همیشه‬ ‫اما‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫دیگری‬ ‫با‬ ‫متفاوت‬ ‫تعریف‬ ‫یک‬ ‫موفقیت‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫شخصی‬ ‫هر‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬ ‫نه‬ ‫کنیم‬ ‫بررسی‬ ‫معمولی‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫موفقیت‬ ،‫اینکه‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ .‫داشت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫کلی‬ ‫تعریف‬ ‫یک‬ ‫موفقیت‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ !‫خاص‬ ‫شرایط‬ ‫در‬‫و‬،‫کار‬(‫در‬‫شرایط‬‫معمولی‬)‫یعنی‬‫رسیدن‬‫به‬‫یک‬‫برنامه‬‫ریز‬‫و‬ ‫درست‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫کارخانه‬ ‫یا‬ ،‫شرکت‬ ‫یا‬ ، ‫موسسه‬ ‫یک‬ ‫نیازهای‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ، ‫هدفمند‬…‫که‬‫با‬‫توجه‬‫به‬‫شرایط‬،‫فعلی‬‫پالن‬‫تجاری‬ ‫و‬‫مالی‬‫شرکت‬‫را‬‫همواره‬‫به‬‫صورت‬‫مشخص‬‫و‬‫در‬‫جهت‬،‫رشد‬‫ارتقا‬‫بخشد‬. .‫نیست‬ ‫ما‬ ‫صحبت‬ ‫مورد‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫دیگری‬ ‫تعریف‬ ‫هم‬ ‫کارکنان‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫موفق‬ ‫مدیریت‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫های‬ ‫مالک‬ ‫به‬ ‫برگردیم‬ ‫خوب‬‫و‬‫تعریفی‬‫که‬‫به‬‫صورت‬‫کلی‬‫از‬‫آن‬‫ارائه‬‫دادیم‬.‫از‬‫شما‬ ‫می‬‫خواهیم‬،‫به‬‫عنوان‬‫یک‬‫مدیر‬‫ببینید‬،‫پالن‬‫اقتصادی‬‫موسسه‬‫در‬‫زمانی‬‫که‬‫به‬‫شما‬‫واگذار‬‫شده‬‫چطور‬ ‫بوده؟‬‫و‬‫اکنون‬(‫در‬‫بازه‬‫زمانی‬‫مدیریت‬‫شما‬)‫به‬‫چه‬‫نقطه‬‫ای‬‫رسیده‬‫است؟‬ ‫می‬‫خیلی‬ ‫عملکردی‬ ‫نمودار‬ ‫یک‬ ‫نمودار‬ ‫این‬ .‫کنید‬ ‫طراحی‬ ‫خود‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ماه‬ ‫برای‬ ‫نموداری‬ ‫توانید‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫نمودار‬ ‫این‬ .‫اید‬ ‫داشته‬ ‫عملکردی‬ ‫چطور‬ ‫بگوید‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫محرمانه‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫خوب‬ ‫یک‬ ‫اختیاز‬ ‫در‬‫مشاور‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬.‫کند‬ ‫کمک‬ ‫مدیریتی‬ ‫رفتار‬ ‫تحلیل‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫بخواهید‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫موفق‬ ‫مدیر‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫طالیی‬ ‫نکات‬ .‫شوند‬ ‫نمی‬ ‫گرفتار‬ ‫منفی‬ ‫افکار‬ ‫دام‬ ‫در‬
  • 5. 5 Kasbokareshoma.com Tell : 09173600395 ‫در‬ ‫افتادن‬ ‫گیر‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫اغلب‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫یاد‬ ‫عملکرد‬ ‫ذهنیت‬ ‫عنوان‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫روانشناسان‬ ‫آنچه‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫غرق‬ ‫اجازه‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫بزرگنمایی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نواقص‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ .‫است‬ ‫محدودیت‬ ‫و‬ ‫کفایتی‬ ‫بی‬ ‫احساس‬ ‫معیوب‬ ‫چرخه‬ ‫دام‬ ‫قابلیت‬ ‫که‬ ‫میکنید‬ ‫فراموش‬ ،‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫الشعاع‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫تان‬ ‫نفس‬ ‫به‬ ‫اعتماد‬ ‫دهید‬‫پیشرفت‬‫بهبود‬‫دارید‬.‫و‬ ‫زمانی‬‫که‬‫این‬‫اتفاق‬‫افتاد‬‫دست‬‫از‬‫تالش‬‫برای‬‫بهتر‬‫بودن‬‫خواهید‬‫برداشت‬. ‫اجازه‬‫ندهید‬‫عملکردتان‬‫ولو‬‫ضعیف؛‬‫افکارتان‬‫را‬‫تحت‬‫سلطه‬‫دراورد‬.‫آنچه‬‫در‬‫نظر‬‫شما‬‫نقص‬‫جلوه‬‫میکند‬ ‫میتواند‬‫فرصتی‬‫برای‬‫توسعه‬‫باشد‬. ‫این‬‫هم‬‫نیازمند‬‫تغییری‬‫ساده‬‫در‬‫ذهنیت‬‫ما‬‫است‬‫یک‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫فرصتی‬ ‫بعنوان‬ ‫را‬ ‫زایی‬ ‫چالش‬ ‫وظیفه‬ ‫هر‬ : .‫ناکامی‬ ‫و‬ ‫شکست‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫ای‬ ‫دروازه‬ ‫نه‬ ‫بگیرید‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫مهارت‬ .‫هستند‬ ‫قاطع‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫متواضع‬ ‫همواره‬ ‫خواهند‬ ‫مغرور‬ ‫لقب‬ ‫شما‬ ‫به‬ ،‫دارید‬ ‫قاطعیت‬ ‫شما‬ ‫وقتی‬ .‫است‬ ‫سخت‬ ‫بودن‬ ‫قاطع‬ ‫حال‬ ‫عین‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫متواضع‬ ‫که‬ ‫هستید‬ ‫شما‬ ‫این‬ ‫اما‬ .‫داد‬.‫هستید‬ ‫متواضع‬ ‫انسانی‬ ‫که‬ ‫بفهمانید‬ ‫دیگران‬ ‫به‬ ‫درست‬ ‫عملکردی‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫می‬ .‫کنید‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ‫قاطعانه‬ ‫خود‬ ‫مدیریت‬ ‫شیوه‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫حرفه‬ ‫درباره‬ ‫اما‬ .‫شوید‬ ‫مواجه‬ ‫خود‬ ‫جدید‬ ‫شغل‬ ‫با‬ ‫باز‬ ‫و‬ ‫یادگیرنده‬ ‫ذهنیت‬ ‫و‬ ‫متواضعانه؛‬ ‫نگرشی‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫بهترین‬ ‫دیدگا‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫یافتید‬ ‫ارتقا‬ ‫شما‬‫آن‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫ابدا‬ ‫این‬ ‫اما‬ .‫اید‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫پتانسیل‬ ،‫سازمان‬ ‫راس‬ ‫ه‬ ‫رهبران‬ ‫برترین‬ ‫واقع؛‬ ‫در‬ .‫اند‬ ‫بهره‬ ‫بی‬ ‫نعمت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫زیردستانتان‬ ‫و‬ ‫میدانید‬ ‫را‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫نیست‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫شان‬ ‫کاری‬ ‫خانواده‬ ‫حلقه‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫باهوش‬ ‫همیشه‬ ‫که‬ ‫میدانند‬ ‫اح‬ ‫ایجاد‬ ‫موجب‬ ‫نفس‬ ‫کنترل‬‫تقویت‬ ‫را‬ ‫فرد‬ ‫در‬ ‫رهبری‬ ‫خصوصیات‬ ‫و‬ ‫میشود‬ ‫همکاران‬ ‫دیگر‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫ترام‬ .‫میکند‬ ‫دارد‬ ‫ادامه‬… ‫علیرضا‬‫جعفری‬ ‫شما‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫سایت‬ ‫مدیر‬