شناسایی اجزا یک مدل کسب و کار موفق

ک
کسب و کار شماکسب و کار شما

محصول یا خدماتی که میتواند پاسخگوی این مشکل باشد، جایگاه ارزشی نامیده میشود. ارزش این محصول و یا خدمات از دیدگاه مشتری، در تعیین این جایگاه ارزشی مالک قرار میگیرد. http://kasbokareshoma.com/

‫خدا‬ ‫نام‬ ‫به‬
‫معتبرترین‬‫مرکز‬‫آموزش‬‫و‬‫کوچینگ‬
‫کسب‬‫و‬‫کار‬
‫شغلی‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫ضمینه‬ ‫در‬ ‫ریز‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مشاور‬
‫در‬ ‫رایگان‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫مقاله‬ ‫صدها‬ ‫به‬ ‫میتوانید‬ ‫زیر‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬‫یابید‬ ‫دست‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫زمینه‬
2
Kasbokareshoma.com
Tell : 09173600395
‫موفق‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫راهنمای‬ • ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫یک‬ ‫اجزا‬ ‫شناسایی‬
‫موفق‬
‫اولین‬‫دیدگاه‬‫را‬‫ثبت‬‫کنید‬
‫توسط‬‫علیرضا‬‫جعفری‬
‫نویسنده‬‫علیرضا‬‫جعفری‬
‫بیزینس‬‫مدل‬ModelBusiness
‫تعریف‬‫اجزاء‬‫یک‬ModelBusiness
‫جایگاه‬‫ارزشی‬()PropositionValue
3
Kasbokareshoma.com
Tell : 09173600395
‫محصول‬‫یا‬‫خدماتی‬‫که‬‫می‬‫تواند‬‫پاسخگوی‬‫این‬‫مشکل‬،‫باشد‬‫جایگاه‬‫ارزشی‬‫نامیده‬‫می‬.‫شود‬‫ارزش‬‫این‬
‫محصول‬‫و‬‫یا‬‫خدمات‬‫از‬‫دیدگاه‬،‫مشتری‬‫در‬‫تعیین‬‫این‬‫جایگاه‬‫ارزشی‬‫مالک‬‫قرار‬‫می‬.‫گیرد‬
‫بخش‬‫بازار‬()SegmentMarket
‫گروه‬‫مشتریان‬‫که‬‫مورد‬‫هدف‬‫قرار‬‫گرفته‬.‫اند‬‫باید‬‫توجه‬‫داشت‬‫که‬‫بخش‬‫های‬‫مختلف‬‫بازار‬‫نیازهای‬‫متفاوتی‬
.‫دارند‬
‫گاهی‬‫نوآوری‬‫در‬‫یک‬ModelBusiness‫بعد‬‫تغییر‬‫در‬‫بخش‬‫بازار‬‫شکوفا‬‫می‬.‫شود‬
‫ساختار‬‫زنجیره‬‫ارزش‬(ChainValue
)Structure
‫جایگاه‬‫فعالیت‬‫های‬‫شرکت‬‫در‬‫زنجیره‬‫ارزش‬‫و‬‫نحوه‬‫به‬‫دست‬‫آوردن‬‫بخشی‬‫از‬‫ارزش‬‫تولید‬‫شده‬‫در‬‫زنجیره‬
‫توسط‬،‫شرکت‬‫ساختار‬‫زنجیره‬‫ارزش‬‫را‬‫تشکیل‬‫می‬.‫دهد‬
‫تولید‬‫سود‬‫و‬‫حاشیه‬(Revenue
)MargineAndGeneration
‫چگونه‬‫سود‬‫حاصل‬‫می‬‫شود؟‬‫(از‬‫طریق‬،‫فروش‬،‫اجاره‬،‫عضویت‬‫پشتیبانی‬‫و‬…)
‫ساختار‬‫هزینه‬‫ای‬‫چگونه‬‫است‬‫و‬‫حاشیه‬‫سود‬‫مورد‬‫نظر‬‫چگونه‬‫به‬‫دست‬‫می‬‫آید؟‬
‫جایگاه‬‫در‬‫شبکه‬‫ارزش‬(InPosition
)NetworkValue
‫شناسایی‬،‫رقبا‬‫شرکت‬‫های‬‫مکمل‬‫و‬‫اثراتی‬‫که‬‫شبکه‬‫همکاری‬‫می‬‫تواند‬‫برای‬‫مشتریان‬‫ایجاد‬.‫کند‬‫این‬
‫تعاریف‬‫جایگاه‬‫شرکت‬‫در‬‫شبکه‬‫ارزش‬‫را‬‫توصیف‬‫می‬.‫کند‬
‫استراتژی‬‫رقابت‬(Competitive
)Strategy
‫چگونه‬‫شرکت‬‫سعی‬‫می‬‫کند‬‫یک‬“‫مزیت‬‫رقابتی‬”‫ماندگار‬‫برای‬‫خود‬.‫بسازد‬‫این‬‫مزیت‬‫ممکن‬‫اس‬‫ت‬‫در‬‫نوع‬
‫مدیریت‬‫نمودن‬‫هزینه‬‫ها‬‫باشد‬‫و‬‫یا‬‫در‬StrategyNiche‫و‬‫یا‬‫همان‬‫بازار‬‫پنهان‬‫و‬‫دنج‬‫و‬‫غیرقابل‬‫دسترس‬
‫توسط‬.‫رقبا‬‫در‬‫هر‬‫صورت‬‫وجود‬‫این‬‫مزیت‬‫رقابتی‬‫الزامی‬.‫است‬
‫یک‬ModelBusiness‫می‬‫تواند‬‫با‬‫یکی‬‫از‬‫روش‬‫های‬‫زیر‬‫طراحی‬.‫شود‬
4
Kasbokareshoma.com
Tell : 09173600395
۱-:‫نوآوری‬‫یک‬ModelBusiness‫برای‬‫اولی‬‫ن‬‫بار‬‫با‬‫فکر‬‫و‬‫ایده‬‫ای‬‫نوآورانه‬‫طراحی‬.‫گردد‬
۲-:‫احیاء‬‫یک‬ModelBusiness‫قدیمی‬‫مجدد‬‫احیاء‬.‫گردد‬
۳-:‫تغییر‬‫یک‬ModelBusiness‫موجود‬‫با‬‫کمی‬‫تغییر‬‫در‬‫یکی‬‫از‬‫شش‬‫اصل‬‫فوق‬‫به‬ModelBusiness
‫جدیدی‬‫تبدیل‬.‫گردد‬
۴-:‫اتخاذ‬‫یک‬ModelBusiness‫به‬‫صورت‬‫کامل‬‫برای‬‫شغل‬‫دیگر‬‫و‬‫یا‬‫کشوری‬‫دیگر‬‫مورد‬‫استفاده‬‫قرار‬
.‫گیرد‬
‫مثالی‬‫ساده‬‫از‬‫یک‬ModelBusiness‫که‬‫به‬‫روش‬‫تغییر‬‫ایجاد‬‫شده‬.‫است‬
‫فرض‬‫می‬‫کنیم‬‫که‬‫مدلی‬‫از‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫به‬‫نام‬“‫واکسی‬”‫وجود‬،‫دارد‬‫این‬‫واکسی‬‫در‬‫پیاده‬‫رو‬‫بساط‬‫خود‬‫را‬
‫پهن‬‫نموده‬‫و‬‫کفش‬‫عابران‬‫را‬‫واکس‬‫می‬‫زند‬‫و‬‫از‬‫این‬‫راه‬‫کسب‬‫درآمد‬‫م‬‫ی‬.‫نماید‬
‫همان‬‫گونه‬‫که‬‫می‬‫بینید‬‫این‬ModelBusiness‫فقط‬‫یک‬‫پاراگراف‬،‫است‬‫اما‬‫می‬‫توانیم‬‫آن‬‫را‬‫به‬‫یک‬
ModelBusiness‫بهتر‬‫و‬‫کارآمدتر‬‫تبدیل‬.‫نماییم‬‫با‬‫توجه‬‫به‬‫این‬‫که‬‫معموال‬‫عابران‬‫وقت‬‫زیادی‬‫برای‬‫صبر‬
‫کردن‬،‫ندارند‬ModelBusiness‫زیر‬‫پیشنهاد‬‫می‬.‫گردد‬
‫در‬‫ساعات‬‫کاری‬‫به‬‫ادارات‬‫مراجعه‬‫نموده‬‫و‬‫کفش‬‫کارمندان‬‫را‬‫واکس‬‫می‬‫زنیم‬‫و‬‫از‬‫این‬‫راه‬‫کسب‬‫درآمد‬
‫می‬.‫کنیم‬
‫همان‬‫گونه‬‫که‬‫می‬‫بینید‬ModelBusiness‫دوم‬‫با‬‫کمی‬‫تغییر‬‫در‬ModelBusiness‫اول‬‫و‬‫فقط‬‫در‬‫بخش‬
‫بازار‬‫یا‬‫همان‬SegmentMarket‫مدل‬‫بهتری‬‫برای‬‫کسب‬‫درآمد‬‫به‬‫وجود‬‫آورده‬.‫است‬‫چرا‬‫که‬‫دیگر‬
‫کارمندان‬‫وقتی‬‫را‬‫برای‬‫این‬‫کار‬‫صرف‬‫نمی‬.‫کنند‬
‫ابزاری‬‫ساده‬‫برای‬‫طراحی‬‫مدل‬‫های‬
‫نوآورانه‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬
‫مدل‬‫های‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫سهمی‬‫قابل‬‫توجه‬‫در‬‫موفقیت‬‫یا‬‫شکست‬‫بنگاه‬‫های‬‫اقتصادی‬‫ایفا‬‫می‬‫کنند‬.‫مدل‬‫های‬
‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫چارچوبی‬‫از‬‫عوامل‬‫موفقیت‬‫و‬‫تولید‬‫ثروت‬.‫هستند‬‫مدل‬‫های‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫کارکردی‬‫چندگانه‬
‫دارند‬‫و‬‫نشان‬‫می‬‫دهند‬‫که‬‫کدام‬‫فعالیت‬،‫ها‬‫به‬‫چه‬‫شیوه‬‫ای‬‫و‬‫در‬‫چه‬‫زمانی‬‫باید‬‫انجام‬‫گیرند‬‫که‬‫در‬‫نهایت‬
‫هم‬‫برای‬‫سازمان‬‫و‬‫هم‬‫مشتری‬‫تولید‬‫ارزش‬.‫شود‬‫سودآوری‬‫نتیجه‬‫ی‬‫نهایی‬‫مدل‬‫های‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬،‫است‬‫و‬
5
Kasbokareshoma.com
Tell : 09173600395
‫لذا‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫ابزاری‬‫برای‬‫تأمین‬‫منافع‬‫مشتری‬‫و‬‫بنگاه‬‫و‬‫درآمدزایی‬.‫است‬
‫م‬‫دل‬‫های‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫از‬‫مؤلفه‬‫ها‬‫و‬‫اجزاء‬‫مختلفی‬‫تشکیل‬‫شده‬‫اند‬‫و‬‫نقشه‬‫راه‬‫سازمان‬‫در‬‫دستیابی‬‫به‬
‫سودآوری‬.‫هستند‬
‫پیشنهاد‬‫ارزش‬‫(به‬‫معنای‬‫ارائه‬‫محصول‬‫یا‬‫خدماتی‬‫که‬‫می‬‫تواند‬‫راه‬‫حل‬‫مسائل‬‫و‬‫مشکالت‬‫مشتری‬‫باشد‬‫و‬
‫برای‬‫او‬‫تولید‬‫ارزش‬،)‫کند‬‫مشتریان‬‫هدف‬‫و‬‫بخش‬‫بندی‬،‫بازار‬‫ساختار‬‫زنجیره‬‫ارزش‬‫و‬‫جایگاه‬‫فعالیت‬‫های‬
‫سازمان‬‫در‬‫زنجیره‬،‫ارزش‬‫حاشیه‬،‫سود‬‫جایگاه‬‫سازمان‬‫در‬‫شبکه‬‫ارزش‬‫و‬‫شناسایی‬،‫رقبا‬‫استراتژی‬‫رقابتی‬
‫و‬‫چگونگی‬‫خلق‬‫مزیت‬‫رقابتی‬‫از‬‫جمله‬‫اجزای‬‫اصلی‬‫مدل‬‫های‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬.‫هستند‬
‫یکی‬‫از‬‫مدل‬‫های‬‫کسب‬‫و‬‫کاری‬‫شاخص‬‫در‬‫دنیای‬‫کسب‬‫و‬،‫کار‬‫مدل‬‫زیراکس‬.‫بود‬‫زیراکس‬‫در‬‫سال‬۱۹۵۹،
‫نخستین‬‫دستگاه‬‫اداری‬‫کپی‬‫خشک‬‫را‬‫روانه‬‫بازار‬‫کرد‬‫و‬‫زنجیره‬‫موفقیت‬‫های‬‫خود‬‫را‬‫آغاز‬.‫کرد‬‫تصور‬
‫می‬‫رفت‬‫که‬‫این‬‫دستگاه‬‫معادالت‬‫را‬‫دستخوش‬‫تغییرات‬‫اساسی‬،‫کند‬‫اما‬‫مسأله‬‫و‬‫چالش‬‫اساسی‬‫این‬‫بود‬‫که‬
‫قیمت‬‫دستگاه‬۶‫برابر‬‫جایگزین‬‫هایش‬،‫بود‬‫لذا‬‫ب‬‫ازار‬‫در‬‫ابتدا‬‫روی‬‫خوشی‬‫به‬‫این‬‫تحول‬‫بزرگ‬‫اما‬‫گران‬
‫نشان‬.‫نداد‬‫لذا‬‫شرکت‬‫بر‬‫آن‬‫شد‬‫تا‬‫در‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫خود‬‫تجدید‬‫نظر‬.‫کند‬‫زیراکس‬‫به‬‫جای‬‫فروش‬
،‫دستگاه‬‫آن‬‫ها‬‫را‬‫اجاره‬‫می‬‫داد‬‫و‬‫به‬‫ازای‬‫هر‬‫ماه‬۹۵‫دالر‬‫می‬.‫گرفت‬‫ضمن‬‫آن‬‫که‬‫برای‬‫هر‬‫رونوشت‬‫بیش‬‫از‬
‫تعداد‬‫سقف‬۲۰۰۰‫کپی‬‫ماهان‬،‫ه‬‫چند‬‫سنت‬‫اضافه‬‫می‬.‫گرفت‬‫حاال‬‫با‬‫این‬‫تدبیر‬‫دستگاهی‬‫که‬‫به‬‫سختی‬
‫فروش‬‫می‬،‫رفت‬‫به‬‫گاو‬‫شیرده‬‫شرکت‬‫زیراکس‬‫تبدیل‬‫شده‬.‫بود‬
‫الکساندر‬‫استر‬‫والدر‬‫عالقمند‬‫بود‬‫که‬‫این‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫را‬‫با‬‫بیانی‬‫ساده‬‫به‬‫جهانیان‬‫عرضه‬‫کند‬‫تا‬‫آن‬‫ها‬
‫نیز‬‫از‬‫منافع‬‫بیشمار‬‫مدل‬‫های‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫بهر‬‫ه‬‫مند‬.‫شوند‬
‫برنامه‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫ابزاری‬‫برای‬‫مدیریت‬‫بهینه‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫از‬‫طریق‬‫اولویت‬،‫گذاری‬‫نظارت‬‫و‬‫ارزیابی‬
‫پیشرفت‬‫کار‬‫است‬‫و‬‫به‬‫صاحبان‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫در‬‫پیشبرد‬‫برنامه‬‫های‬‫خود‬‫کمک‬‫می‬.‫کند‬‫امروزه‬
‫برنامه‬‫ریزی‬‫های‬‫بلندمدت‬‫و‬‫طرح‬‫های‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫چیزی‬‫در‬‫حد‬‫وهم‬‫و‬‫خیال‬‫هستند‬‫و‬‫کارایی‬‫چندانی‬،‫ندارند‬
‫چرا‬‫که‬‫شرایط‬‫و‬‫فضای‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫به‬‫شدت‬‫متغیر‬‫و‬‫در‬‫حال‬‫تحول‬.‫است‬‫کوچک‬‫ترین‬‫تحوالت‬‫در‬‫سطح‬‫خرد‬
‫یا‬‫کالن‬‫می‬‫تواند‬‫کلیه‬‫ی‬‫معادالت‬‫را‬‫بر‬‫هم‬.‫زند‬‫حال‬‫آن‬‫که‬‫بوم‬‫مدل‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫ابزاری‬‫مدیریتی‬‫و‬‫از‬‫جنس‬
‫استراتژیک‬.‫است‬‫این‬‫مدل‬‫در‬‫عین‬‫ساده‬‫بودن‬‫فواید‬‫بسیاری‬.‫دارد‬
‫علیرضا‬‫جعفری‬
‫مدیر‬‫سایت‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬
6
Kasbokareshoma.com
Tell : 09173600395

Recomendados

C por
CC
Cکسب و کار شما
34 visualizações4 slides
طراحی کسب و کار جدید por
طراحی کسب و کار جدیدطراحی کسب و کار جدید
طراحی کسب و کار جدیدکسب و کار شما
33 visualizações4 slides
کسب و کار por
کسب و کارکسب و کار
کسب و کارکسب و کار شما
78 visualizações6 slides
مدل های کسب و کار اینترنتی پر سود por
مدل های کسب و کار اینترنتی پر سودمدل های کسب و کار اینترنتی پر سود
مدل های کسب و کار اینترنتی پر سودکسب و کار شما
30 visualizações5 slides
جدول مشتریان por
جدول مشتریانجدول مشتریان
جدول مشتریانNasser Ghanemzadeh
1.6K visualizações6 slides
marker1 por
marker1marker1
marker1pc
8 visualizações7 slides

Mais conteúdo relacionado

Destaque

MTS Company Profile por
MTS Company ProfileMTS Company Profile
MTS Company ProfileReynaldo Roque
125 visualizações10 slides
Dinusha_CV por
Dinusha_CVDinusha_CV
Dinusha_CVDinusha Sandaruwan
107 visualizações3 slides
Aprendizaje de lenguas asistido por computadora 1-Javier Gurrola- Missael Gon... por
Aprendizaje de lenguas asistido por computadora 1-Javier Gurrola- Missael Gon...Aprendizaje de lenguas asistido por computadora 1-Javier Gurrola- Missael Gon...
Aprendizaje de lenguas asistido por computadora 1-Javier Gurrola- Missael Gon...javiergurrolamtz
105 visualizações7 slides
Derecho procesal internacional sistema procesal romano germanico gabriel garcia por
Derecho procesal internacional sistema procesal romano germanico gabriel garciaDerecho procesal internacional sistema procesal romano germanico gabriel garcia
Derecho procesal internacional sistema procesal romano germanico gabriel garciagabriel garcia
759 visualizações3 slides
Living room furniture por
Living room furnitureLiving room furniture
Living room furnitureMoebelKultura.de
185 visualizações12 slides
Fiber polarizer based on w lightguide panda por
Fiber polarizer based on w lightguide pandaFiber polarizer based on w lightguide panda
Fiber polarizer based on w lightguide pandaKurbatov Roman
159 visualizações4 slides

Destaque(12)

MTS Company Profile por Reynaldo Roque
MTS Company ProfileMTS Company Profile
MTS Company Profile
Reynaldo Roque125 visualizações
Aprendizaje de lenguas asistido por computadora 1-Javier Gurrola- Missael Gon... por javiergurrolamtz
Aprendizaje de lenguas asistido por computadora 1-Javier Gurrola- Missael Gon...Aprendizaje de lenguas asistido por computadora 1-Javier Gurrola- Missael Gon...
Aprendizaje de lenguas asistido por computadora 1-Javier Gurrola- Missael Gon...
javiergurrolamtz105 visualizações
Derecho procesal internacional sistema procesal romano germanico gabriel garcia por gabriel garcia
Derecho procesal internacional sistema procesal romano germanico gabriel garciaDerecho procesal internacional sistema procesal romano germanico gabriel garcia
Derecho procesal internacional sistema procesal romano germanico gabriel garcia
gabriel garcia759 visualizações
Living room furniture por MoebelKultura.de
Living room furnitureLiving room furniture
Living room furniture
MoebelKultura.de185 visualizações
Fiber polarizer based on w lightguide panda por Kurbatov Roman
Fiber polarizer based on w lightguide pandaFiber polarizer based on w lightguide panda
Fiber polarizer based on w lightguide panda
Kurbatov Roman159 visualizações
(چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم... (قسمت دوم por کسب و کار شما
(چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم... (قسمت دوم(چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم... (قسمت دوم
(چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم... (قسمت دوم
کسب و کار شما34 visualizações
final assignment of evo por Kanwal Asif
final assignment of evofinal assignment of evo
final assignment of evo
Kanwal Asif134 visualizações
تحلیل رفتار سازمانی گروه های مشارکتی موفق ؟ قسمت اول por کسب و کار شما
تحلیل رفتار سازمانی گروه های مشارکتی موفق ؟ قسمت اولتحلیل رفتار سازمانی گروه های مشارکتی موفق ؟ قسمت اول
تحلیل رفتار سازمانی گروه های مشارکتی موفق ؟ قسمت اول
کسب و کار شما35 visualizações
1. geography of latin america for students por Five1500
1. geography of latin america for students1. geography of latin america for students
1. geography of latin america for students
Five15001.1K visualizações

Similar a شناسایی اجزا یک مدل کسب و کار موفق

(سود و زیان در تجارت (قسمت دوم por
(سود و زیان در تجارت (قسمت دوم(سود و زیان در تجارت (قسمت دوم
(سود و زیان در تجارت (قسمت دومکسب و کار شما
203 visualizações4 slides
موفقیت در کسب و کار por
موفقیت در کسب و کارموفقیت در کسب و کار
موفقیت در کسب و کارکسب و کار شما
33 visualizações4 slides
(موفقیت در کسب و کار(قسمت دوم por
(موفقیت در کسب و کار(قسمت دوم(موفقیت در کسب و کار(قسمت دوم
(موفقیت در کسب و کار(قسمت دومکسب و کار شما
27 visualizações4 slides
انگیزه در کسب و کار por
انگیزه در کسب و کارانگیزه در کسب و کار
انگیزه در کسب و کارکسب و کار شما
74 visualizações6 slides
بهره وری فردی در مدیریت کارمندان و مشتریان por
بهره وری فردی در مدیریت کارمندان و مشتریانبهره وری فردی در مدیریت کارمندان و مشتریان
بهره وری فردی در مدیریت کارمندان و مشتریانکسب و کار شما
30 visualizações5 slides
طراحی محصول یا خدمات برای ارائه ی مشتریان por
طراحی محصول یا خدمات برای ارائه ی مشتریانطراحی محصول یا خدمات برای ارائه ی مشتریان
طراحی محصول یا خدمات برای ارائه ی مشتریانکسب و کار شما
36 visualizações5 slides

Similar a شناسایی اجزا یک مدل کسب و کار موفق(20)

(سود و زیان در تجارت (قسمت دوم por کسب و کار شما
(سود و زیان در تجارت (قسمت دوم(سود و زیان در تجارت (قسمت دوم
(سود و زیان در تجارت (قسمت دوم
کسب و کار شما203 visualizações
(موفقیت در کسب و کار(قسمت دوم por کسب و کار شما
(موفقیت در کسب و کار(قسمت دوم(موفقیت در کسب و کار(قسمت دوم
(موفقیت در کسب و کار(قسمت دوم
کسب و کار شما27 visualizações
بهره وری فردی در مدیریت کارمندان و مشتریان por کسب و کار شما
بهره وری فردی در مدیریت کارمندان و مشتریانبهره وری فردی در مدیریت کارمندان و مشتریان
بهره وری فردی در مدیریت کارمندان و مشتریان
کسب و کار شما30 visualizações
طراحی محصول یا خدمات برای ارائه ی مشتریان por کسب و کار شما
طراحی محصول یا خدمات برای ارائه ی مشتریانطراحی محصول یا خدمات برای ارائه ی مشتریان
طراحی محصول یا خدمات برای ارائه ی مشتریان
کسب و کار شما36 visualizações
تحلیل رفتار سازمانی گروه های مشارکتی موفق ؟ قسمت دوم- por کسب و کار شما
تحلیل رفتار سازمانی گروه های مشارکتی موفق ؟ قسمت دوم-تحلیل رفتار سازمانی گروه های مشارکتی موفق ؟ قسمت دوم-
تحلیل رفتار سازمانی گروه های مشارکتی موفق ؟ قسمت دوم-
کسب و کار شما32 visualizações
ثروت آفرینی با یک کسب و کار خانگی por کسب و کار شما
ثروت آفرینی با یک کسب و کار خانگیثروت آفرینی با یک کسب و کار خانگی
ثروت آفرینی با یک کسب و کار خانگی
کسب و کار شما83 visualizações
(چگونه طراحی یک مدل کسب و کار موفق را بیاموزیم؟ (قسمت دوم por کسب و کار شما
(چگونه طراحی یک مدل کسب و کار موفق را بیاموزیم؟   (قسمت دوم (چگونه طراحی یک مدل کسب و کار موفق را بیاموزیم؟   (قسمت دوم
(چگونه طراحی یک مدل کسب و کار موفق را بیاموزیم؟ (قسمت دوم
کسب و کار شما37 visualizações
(راه اندازی کسب و کار جدید (قسمت سوم por کسب و کار شما
(راه اندازی کسب و کار جدید (قسمت سوم(راه اندازی کسب و کار جدید (قسمت سوم
(راه اندازی کسب و کار جدید (قسمت سوم
کسب و کار شما25 visualizações
مدیریت کسب و کار و کار آفرینی por کسب و کار شما
مدیریت کسب و کار و کار آفرینیمدیریت کسب و کار و کار آفرینی
مدیریت کسب و کار و کار آفرینی
کسب و کار شما33 visualizações
رهبران بزرگ تجارت های جهانی را بیشتر بشناسیم. por کسب و کار شما
رهبران بزرگ تجارت های جهانی را بیشتر بشناسیم.رهبران بزرگ تجارت های جهانی را بیشتر بشناسیم.
رهبران بزرگ تجارت های جهانی را بیشتر بشناسیم.
کسب و کار شما45 visualizações
بازار جهانی را تحت تاثیر قرار دهیم por کسب و کار شما
بازار جهانی را تحت تاثیر قرار دهیمبازار جهانی را تحت تاثیر قرار دهیم
بازار جهانی را تحت تاثیر قرار دهیم
کسب و کار شما39 visualizações
شناسایی رفتار مصرف کننده (فنون بازاریابی)قسمت اول por کسب و کار شما
شناسایی رفتار مصرف کننده (فنون بازاریابی)قسمت اولشناسایی رفتار مصرف کننده (فنون بازاریابی)قسمت اول
شناسایی رفتار مصرف کننده (فنون بازاریابی)قسمت اول
کسب و کار شما42 visualizações
گام های موفق در راه اندازی کسب و کار جدید por کسب و کار شما
گام های موفق در راه اندازی کسب و کار جدیدگام های موفق در راه اندازی کسب و کار جدید
گام های موفق در راه اندازی کسب و کار جدید
کسب و کار شما74 visualizações
چطور می توانم کسب و کار موفق داشته باشم؟ por کسب و کار شما
چطور می توانم کسب و کار موفق داشته باشم؟ چطور می توانم کسب و کار موفق داشته باشم؟
چطور می توانم کسب و کار موفق داشته باشم؟
کسب و کار شما30 visualizações
( چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم (قسمت دوم por کسب و کار شما
( چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم (قسمت دوم( چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم (قسمت دوم
( چگونه می توانیم یک مدیر موفق باشیم (قسمت دوم
کسب و کار شما40 visualizações
مدل های کسب و کار در ارزش گزاری por کسب و کار شما
مدل های کسب و کار در ارزش گزاریمدل های کسب و کار در ارزش گزاری
مدل های کسب و کار در ارزش گزاری
کسب و کار شما89 visualizações

شناسایی اجزا یک مدل کسب و کار موفق