Tropeirismo

248 visualizações

Publicada em

Atividade realizada pela professora Almeri Aparecida Kades Morsoletto com alunos do 5º ano A e B da EEF Bairro das Nações- Fraiburgo/SC.

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Tropeirismo

 1. 1. H Il ¡IIL 'i
 2. 2. fxfêuogjbü_ . «p» . _'_ _ , y í> f» e _ . _ « ~ . z . mjêíxplfzr ígaúfg. == ~~¡›. t_! .. _“', ._If; c, '*»J_], ÍÍ)r, -f , (W. Cx 7 _ 'kz A 1›ÊuD. .z^l. i7,_/ ) x _l_ Á ) | _m_ L( 1¡ 5_ F _ r ' v ' (1 ? '- , .. - a _ ' , p, um 23.05» is» 3,114_ UL JD. w. r n , -- * . . s, 1 , rgr. ;â; .2.r: fp_ . mn ox» , ;._› 13,0, . v. à' EUTXDQ. ? J e» auf' Jiíicràza». _j , . . t " V; _ guy-IL . .flonicde ; u a x . V JJV1G: ÍIL¡”3-: @“~J9” . ..a m4* . Li s z. .ÊxruwWXLJMEÊ-v 1g rwfuUeÊmmpdxv . rmãfqioh _gÃÉuÍfÍ¡c›LrAm, LAÊJMQJÍDLÉQÍO, c* u» , rauílao ckrumm . w w ; nmguggop ) ¡¡~u_ro. /)n. c1_z1u9- b. *'- ~ , .. .. _ 1 ¡. *“*. í3§; =,('; «0,0 qua¡ _c›C; ›'; À¡V. ,tjUU*›_). ITP i . ~". I!. !Í), _r"_ Axgz-Tr: 4,', ,t p ' i ' ' '-. *Situ ' J sw V Jane' , , v» ãfnwh . na. nuunucum Mn WBQLQ» *i0- : ã x/ ./
 3. 3. F -. UQWNE» : MAH Í_f'/ l¡? %:w)_. A LL-¡71EQQñh.9/W7.rQ-] #Fr . &¡LQ_))_¡m fDJ)j/ '_)”) Ánjjq, VJ_ , p n” 1 , Má _ -r M '_ < 3 - 4 / J ~ z « ~-' 4,' 4 u. : falam" w». v . LLOJWM ; .94 'o ñ . a, ur) cr); ra , 1 .12. Mirai- 7 ^ " - *E /3 . ¡_LÊÍ , __L; n›»f§-«. ›T: ?”3 _Uh l ? QM MD ÉPJLYLFI= Y“› a 1 Qsrm ÍÀLV. I,J*W4“1JL, .«"Â_Q, 'Â2,” ÍD. ?;O, QÀVCPJJÂÀD, ÍJJÍL= ^TYIQJTXrPW . L. 935Mb faze_ ; _ *gr; r__~ãrp mas_ «manpmlbywñ g/ Pu. ÇIMYÍuJ-ãpxfm. % Ç. , a TtLflúo_ me da fanul/ 25K; 1 ; HL Juwxgínom cv. : . Jíwçyuxgcy u ÂUS/ 'z n. íüfyJ/ Jv a __; r . Lcfnm »x : V NW* . 31.1% d». &Pá; .. íginmmt L . . 1g . mu. n A
 4. 4. ; _ . (L, ¡l! MO_ xl* 3,; cr' fl. ¡ _ f' V") r A V- ~ v . . m¡ ü. tííwsàm. ; a WT -Uva. 9._Ç; ':JêUI. H9" . IrLáJHOJIQJD f mIwJÚB/ m fgxL, ~ '"-. “- »5- Lwlnãmvãg &MT11183113; ; Jg , ,,*__1,í. 'a pq' '- . ._ x_ / 4 / 74.09 , QJW 529"? g . . 9m nIwLLwtx/ u 32,519' ÍTDJJJJÃIEMÊQJ , Cgi- . . _'. '_ *á , ía 4m. e- . wíungíâ3nltôiwçinmqcx“ nnogcuz. ;mfmo/ Lf, "Í. 4T_ *h 2gb) Çhgàqjgfo _ h " ' 'gfJDB', pano. ou) _. .;ua. ¡.°: _:unh 3 9 . .g at: : - . O. HD4911» Qz/ p_ x “í à « _ / _. I t. , . _ m'.
 5. 5. um) JÀ-gignm* m›o! i=; ri_g y-u-n . .- - ~. .'--. ..»-« - kg 'dê-US' Q4419' , .ram jtLLñ f) , pwgf! _"›'ru'›¡ 13/33» r ” ' mwmmr) f? 5 'gps É (DJHMJLQÍ) um) -. í(.0.i_í9.v. t, HJ! C7. ' JQGSI: _l da_ CÃÉzHLJJÉIQJ Ujm fQWgQ $1.42. 39” L2. › í [jq_Q_. s)j¡_1_Q¡^*1 _ytqgpg farm_ pra_ qwníilànp, 34. , _ f» 2- P' 1 7 'x' “ f; A") ' ' . :í - 1 '* _w_ 1. »LL ¡mnnm _q_ JL_, _D, .J'Q_ mw pOÃTD_ 91. cf' - mm_ . z, -: ›9”HÉ›__L_; ~,_ . sê/ Jg o, HYLQDJÍDJLIQ
 6. 6. LL_ Wñmr") I É** LL LQJÊÊJVH +51/ 9 JMJ . . x- - ' Luígffa. 3'_3IJÍ)J'1I“ÇLSs'Íx 4]¡ 1152/) Lg; ,g4 w “ s; -n. í:u': :i.3r7>. .s'*¡; ›_. .QQ Mar» qíILrn. 1 s. Txv'D, T›'; ›:›13;u-n. :~u: ;L _yLgg PJJJIGK¡ D. , . . a . ;' . r «CDF/ í a ° . íf. ;;= =_, ;;¡: :›jg_. Í g» J G: : mswwpy-" 521115 J; :'vÍ. Ó“; :›_: ~». J-L›'D_ q. . 2524112. V110» QIILLJÚZQL. x¡ . _ x _ Ó t' $1.11? “JLLDJ uma» “ . ' W G_ m _L x _ a 75,51.¡ SL _S7 ma¡ ; LJ _L2_ Êiíxgçn mamada I . ;NLM [M, '. Ã. H- A -. Whu WJ- / .z r- ¡ç/ . . a Z «x/ 4.
 7. 7. i 51,915? DTJÀTUT. 031 dJpkJJiTrÊpxàáfÉ ¡Lgáwupxàpm . T _A3 ; í '_)1 aí; __ _¡ - j ' n e; 3:24:44* m T m* « v ? TJ ~ . pa. ?em 1mm T um _ Angu: ,m9, T_ . TD LTQÀQÓJD pan_ . uma. '“ 33.31? n- . › I-"Jrrx s' f. ) Í A, ; it- : vaia: f! 51.! ro o_ ~ A1., x N . 'x ; 'é z »x ›. ›», pv. r'u , '“' . ___. D_. a. Íl. .¡__Í/ Çrx x u', - »ULULMN I , J JJJLFLPJ¡ _JQÁÍ_ 'l A. ..” _É - wuzszoxàn ¡. .. T Cí” 'b . .w V- LL» . -*L9CL.
 8. 8. D! A: ' _IT . l¡ L""l§ a' g o w “ v, A - l V, . . b. . h n H ' N 'L' lljsn_ 4 'c znnfg' I' 57 1;? “ Il¡ É¡ ¡ « 7 ' »r 'FCP V _ H u. » W a . 1 __ u. ; _ 1 › I v¡ “ o? .. h- wuW: ' C 'Eh u. à? " IR¡ Hli ” Ih h ? l t em m- "'
 9. 9. :'43 , “T'*~'7'. '-'AL. ° ""*'~"* v *wmrfl- want: , . f' "mr " At »M sn Ton: swim¡ Im u); su» I: T . n n › . . . " A, J' ” "if -"'v @II «mt ! Flqyax-nncbn 'I_lIó1_'_'-, › '" 3 "HW" *JIM 'Í ' manu¡ 'u ' l * 'I' Z '- L 1,51: a é! u' ~: U_e'f'». ¡n.7_"¡n_: P 1:14"? ¡ue- : VOIFÍL 3 'Tv' D" y 1 III | u ¡v! " 'TALzlAkawij ; quam u_ J . , _ _ : V: ? Tu-T c* '. '-¡, ¡"'n”: :mn g- ' : A153: m xunnE c* . Tañeiñlêla, ~. ,: pm* ng; - l . mw ›. _-_› * n _'l. *¡¡v. ~', *g~-›T: __ | i_¡“. ,i"~'. 'll' "Jul", -T. - "ta. :A e J _ . .: L-w -1~. «. v. .. ci 701!» "t" . w. À » -- -. ~., p» ~ . .v x-T . m a. I. : ¡uu›. _ mu. t- manu. , a . Tr. .T _nu M: t ll» II. nuno¡ , ur VL . - »L-: nrovq: n. T: 5¡ j. ..” P- 71' II» ' - Iii/ tr 'o . Kunnwâ ; ílllt 'NiMH-V -, ¡-°"" áfA". 4' v . - T_ T . . ›, j. ° "bllll"v JF 'IIIL 4015x113 * “à nnl' 1” 'n' C ' x1) i: - u h. 11"** ¡v ~ ¡Ír-'ÍVÍ' rn": ~ "w k
 10. 10. »I Dum' dh' ; 'g ""'¡ e' -'**'w¡"¡'”*r"l~'¡ 2 'Ílh nmnawx : mu- ; a c I' Tu. . . "M «E -wTír _m1, u. : . p. »own n. rante» PT qurlu ; qu . m, 3Y'. ¡., ,¡, _ 'MIT 'e 13"¡ Ji' , a TMJ! ) II lu __@: (°IDl'I[I! ¡:I. 4 r. ; JPÃIJI; 1g_ _mT n¡ " : Klãkcí í, m: : fim' T7. Y)›r. n:»_n_g¡ mnnüu: ¡lghfaly-L "q 'vp "gy. _t7 ___yTL-f'›-. 'nrea›_. - n¡ UEL V : a 'tuü 1° íái-Jzs». |l'-àxe› "Wínrg-&Í-Í¡ v. av', SH. F r 'V u. .'T¡r: :T›-: s›¡¡ m ' . => mu' ' k will n' i 2' "ÍIVH [r "hu _z “N” ' 1/"5"
 11. 11. 441114. . gw pá . + ^ I JJLL 44-/ .. 'í w f: :à: r. s,z_í'xv'á'_¡ ¡ 'à , . . k *5 - - " ~ ' Ju_ MATA. 921a à «H2 . xl - _x Xi V, , T k . . Íí13'uTT. r3 JJ. . xXx-x_ _ Jp_ mJÁD"~í-3~ 'ãàeêata'i“¡jii" : já: 'Í 4.Ln-|3:^§. ›-. dog: : da uvmwmb L *É* T'«"7°'? t°* 3°** “VÉÁOVLQ- 4"” ° " es- Çonhoxrwne» . L u. T-; dÍLbJ u: 'à p. sz" -uçncr-c
 12. 12. -v wanna»- À-a 413' V** ~ __. ._. .. é . | . 093g¡ 'U 509W ~L -U-K-*Fm "*35-^SÍ' 1- _›. . V' 4'”. 4V** . 'rx, -'¡*1ñ j* ñ x “ ' " ' ' *L " ' , , _ . , , ,, . ., ,. ,e . y . .. › ' "M1 r UL-: JnLLCLIFfr-Q . ;;›”*: f_ . gw. Lai. ) _gu_, r:¡-5J; =.›f› . dh 34)_ ; -_'_Í_ r 9._ JL¡ q¡ um', ,ÊÍ1J>, ›”¡ ›_. F;›Çg)9^gmLI: ›_u'n. _, -¡¡, Ázgu vgA_nm4,~ _ '_“, '›__wA-_ _ímã_ -j f? , m"? 5-"109-0 'Í/ Jmüf* J imã-fiffzx_ $13,31» _A Ju 2641111 9493.75_ _JJ_ 1:. a . wemroüev @u zvw3hÍg›o›dIà'“ , . wa-poíxds» JL . Í'. r›J, ::; ,z- s» , a XÀX: í_ *âmmm _G_ VTTLÕÁMJàÍÍJ-übüz 255» _ su_ , 9 LV, 7 -. ., 7 'À '* Ínodmí» Lion¡ LO r “ 'T zÚ ' É. @faxina/ Uria

×