แฟ้มสมรรถนะที่-7-การบริหารจัดการชั้นเรียน.docx

Kamontip Jiruksa
Kamontip Jiruksaอุทยานแห่งชาติผาแต้ม

สมรรถนะที่-7

แบบรายงานผล
การประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน 7
สมรรถนะ
นางสุธาทิพย์ ย่องดา
ตาแหน่ง ครู
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้
สังกัดกองการศึกษา
เทศบาลตาบลคลองท่อมใต้
อาเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
สมรรถนะที่ 7
การบริหารจัดการชั้นเ
รียน
- 1 -
จัดสภาพห้องเรียนให้น่าดู น่าอยู่
โดยมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
มีป้ ายนิเทศ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการเรียน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
มีความกระตือรือร้นและมีความสุขกับการเรียนรู้
7.1 การจัดบรรยากาศ
การจัดการเรียนการสอน
- 2 -
ติดป้ ายนิเทศ มุมต่างๆ เป็นความรู้ให้นักเรียน
พักผ่อนหย่อนคลายยามว่าง
7.2
การจัดทาข้อมูลสารสนเทศแ
ละ
- 3 -
จัดทาเอกสารธุรการชั้นเรียน บันทึกข้อมูลนักเรียนถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
* บัญชีเรียกชื่อ * แบบบันทึกสุขภาพประจาตัวนักเรียน
* แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน ลงระบบ SIS
บัญชีเรียกชื่อ แบบบันทึกสุขภาพประจา
ตัวนักเรียน
แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน ระบบ
SIS
จัดทาเอกสารธุรการชั้นเรียน บันทึกข้อมูลนักเรียนถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
* แบบบันทึก อายุ(วันเดือนปีเกิด) / แบบบันทึกน้าหนัก-
ส่วนสูงทุกเดือน
* ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
เพื่อการเข้าถึงและช่วยเหลือนักเรียนทุกกรณี
- 4 -
จัดทาเอกสารประจาวิชาได้อย่างถูกต้องเรียบร้อยและเป็นปัจจุบั
น
โดยการจัดทา แบบรายงานประจาตัวนักเรียนรายบุคคล
(ปพ.6)
จัดทาเอกสารธุรการชั้นเรียน
* กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด /
กิจกรรมแนะแนว / กิจกรรมชุมนุม
- 5 -
จัดทาเอกสารประจาวิชา ตรงตามหลักการวัดผล
พร้อมจัดทาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ปถ.5)
จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
- 6 -
กาหนดข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
7.3 การกากับดูแลชั้นเรียน /
ประจาวิชา
- 7 -
กากับดูแล ติดตาม นักเรียนในห้องที่ประจาชั้น ทั้งด้านความสะอาด
พฤติกรรม ระเบียบวินัย การนั่งแถวการรู้หน้าที่ตนเอง ความขยัน
ตั้งใจเรียน การเป็นคนดี
การมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่มและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขเหมื
อนเป็นครอบครัวเดียวกัน
การให้คาชมและของขวัญ หากนักเรียนทาความดี
- 8 -
*
ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆของนักเรีย
น
* เป็นตัวแทนผู้ปกครองในการอวยพรวันเกิดให้นักเรียน
* รับนัดหมายผู้ปกครองที่อยู่ห่างไกลจากบุตรหลานได้มาพบเจอ
ทาให้เด็กรู้สึกใกล้ชิดและมีความสุข
* ติดต่อพูดคุย เกี่ยวกับการเรียน
และพฤติกรรมของนักเรียนในห้องที่ประจาชั้น

Recomendados

แฟ้มสมรรถนะที่-6-การพัฒนาผู้เรียน.docx por
แฟ้มสมรรถนะที่-6-การพัฒนาผู้เรียน.docxแฟ้มสมรรถนะที่-6-การพัฒนาผู้เรียน.docx
แฟ้มสมรรถนะที่-6-การพัฒนาผู้เรียน.docxKamontip Jiruksa
1 visão22 slides
แฟ้มสมรรถนะที่-4-การทำงานเป็นทีม.docx por
แฟ้มสมรรถนะที่-4-การทำงานเป็นทีม.docxแฟ้มสมรรถนะที่-4-การทำงานเป็นทีม.docx
แฟ้มสมรรถนะที่-4-การทำงานเป็นทีม.docxKamontip Jiruksa
6 visualizações29 slides
การยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ1 รร.วรลาโภนุสรณ์ por
การยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ1 รร.วรลาโภนุสรณ์การยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ1 รร.วรลาโภนุสรณ์
การยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ1 รร.วรลาโภนุสรณ์krusineenad
974 visualizações21 slides
แฟ้มสมรรถนะที่-1-การมุ่งผลสัมฤทธิ์.docx por
แฟ้มสมรรถนะที่-1-การมุ่งผลสัมฤทธิ์.docxแฟ้มสมรรถนะที่-1-การมุ่งผลสัมฤทธิ์.docx
แฟ้มสมรรถนะที่-1-การมุ่งผลสัมฤทธิ์.docxKamontip Jiruksa
9 visualizações17 slides
จุดเน้นที่ 6 por
จุดเน้นที่  6จุดเน้นที่  6
จุดเน้นที่ 6สายลม ที่หวังดี
137 visualizações7 slides
ระบบบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ por
ระบบบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ระบบบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้
ระบบบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้Akarawuth Tamrareang
1.1K visualizações16 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a แฟ้มสมรรถนะที่-7-การบริหารจัดการชั้นเรียน.docx

จุดเน้นที่ 5 ภาค1 ปี55 por
จุดเน้นที่ 5 ภาค1 ปี55จุดเน้นที่ 5 ภาค1 ปี55
จุดเน้นที่ 5 ภาค1 ปี55tassanee chaicharoen
294 visualizações8 slides
ตัวอย่างแผนการสอนคอมพิวเตอร์ por
ตัวอย่างแผนการสอนคอมพิวเตอร์ตัวอย่างแผนการสอนคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างแผนการสอนคอมพิวเตอร์srkschool
71.4K visualizações11 slides
Best practice por
Best practiceBest practice
Best practicekrutukSlide
1.9K visualizações16 slides
Portfolio por
PortfolioPortfolio
Portfolio_nrtnp
112 visualizações33 slides
จุดเน้นที่ 5 por
จุดเน้นที่ 5จุดเน้นที่ 5
จุดเน้นที่ 5tassanee chaicharoen
281 visualizações4 slides
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน por
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนwatdang
24.7K visualizações13 slides

Similar a แฟ้มสมรรถนะที่-7-การบริหารจัดการชั้นเรียน.docx(20)

จุดเน้นที่ 5 ภาค1 ปี55 por tassanee chaicharoen
จุดเน้นที่ 5 ภาค1 ปี55จุดเน้นที่ 5 ภาค1 ปี55
จุดเน้นที่ 5 ภาค1 ปี55
tassanee chaicharoen294 visualizações
ตัวอย่างแผนการสอนคอมพิวเตอร์ por srkschool
ตัวอย่างแผนการสอนคอมพิวเตอร์ตัวอย่างแผนการสอนคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างแผนการสอนคอมพิวเตอร์
srkschool71.4K visualizações
Best practice por krutukSlide
Best practiceBest practice
Best practice
krutukSlide1.9K visualizações
Portfolio por _nrtnp
PortfolioPortfolio
Portfolio
_nrtnp112 visualizações
จุดเน้นที่ 5 por tassanee chaicharoen
จุดเน้นที่ 5จุดเน้นที่ 5
จุดเน้นที่ 5
tassanee chaicharoen281 visualizações
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน por watdang
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
watdang24.7K visualizações
3บันทึกรายงานผลการประชุมอบรม por krupornpana55
3บันทึกรายงานผลการประชุมอบรม  3บันทึกรายงานผลการประชุมอบรม
3บันทึกรายงานผลการประชุมอบรม
krupornpana5512K visualizações
แฟ้มสะสมผลงานศศิภาส์ por sasipa Jansian
แฟ้มสะสมผลงานศศิภาส์แฟ้มสะสมผลงานศศิภาส์
แฟ้มสะสมผลงานศศิภาส์
sasipa Jansian227 visualizações
จุดเน้นที่ 6 ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนระดับห้องเรียนตามมาตรฐานห้... por โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา
จุดเน้นที่  6 ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนระดับห้องเรียนตามมาตรฐานห้...จุดเน้นที่  6 ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนระดับห้องเรียนตามมาตรฐานห้...
จุดเน้นที่ 6 ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนระดับห้องเรียนตามมาตรฐานห้...
Sar ครูพิมพ์ por Montree Jareeyanuwat
Sar ครูพิมพ์Sar ครูพิมพ์
Sar ครูพิมพ์
Montree Jareeyanuwat1.2K visualizações
Sar ครูพิมพ์ por Montree Jareeyanuwat
Sar ครูพิมพ์Sar ครูพิมพ์
Sar ครูพิมพ์
Montree Jareeyanuwat18.5K visualizações
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ข้อมูลและสารสนเทศ por dechathon
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ข้อมูลและสารสนเทศหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ข้อมูลและสารสนเทศ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ข้อมูลและสารสนเทศ
dechathon1.2K visualizações
แผนการสอนการงานอาชีพ ป.6 por Napadon Yingyongsakul
แผนการสอนการงานอาชีพ ป.6แผนการสอนการงานอาชีพ ป.6
แผนการสอนการงานอาชีพ ป.6
Napadon Yingyongsakul48.9K visualizações
Focus 5-55 por kruchaily
Focus 5-55Focus 5-55
Focus 5-55
kruchaily371 visualizações
โครงการปี 56 por krupornpana55
โครงการปี 56โครงการปี 56
โครงการปี 56
krupornpana55789 visualizações
แฟ้มสมรรถนะที่-2-การบริการที่ดี.docx por Kamontip Jiruksa
แฟ้มสมรรถนะที่-2-การบริการที่ดี.docxแฟ้มสมรรถนะที่-2-การบริการที่ดี.docx
แฟ้มสมรรถนะที่-2-การบริการที่ดี.docx
Kamontip Jiruksa1 visão
ด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 2.pdf por PhanumatPH
ด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 2.pdfด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 2.pdf
ด้านการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 2.pdf
PhanumatPH24 visualizações

Mais de Kamontip Jiruksa

ขั้นตอนการดำเนินการ.docx por
ขั้นตอนการดำเนินการ.docxขั้นตอนการดำเนินการ.docx
ขั้นตอนการดำเนินการ.docxKamontip Jiruksa
7 visualizações2 slides
โครงงานการงานอาชีพ บทที่1.docx por
โครงงานการงานอาชีพ บทที่1.docxโครงงานการงานอาชีพ บทที่1.docx
โครงงานการงานอาชีพ บทที่1.docxKamontip Jiruksa
87 visualizações59 slides
PW วิทยฐานะ 2561 ผอ.pptx por
PW วิทยฐานะ 2561 ผอ.pptxPW วิทยฐานะ 2561 ผอ.pptx
PW วิทยฐานะ 2561 ผอ.pptxKamontip Jiruksa
9 visualizações139 slides
Presentation4.pptx por
Presentation4.pptxPresentation4.pptx
Presentation4.pptxKamontip Jiruksa
1 visão96 slides
แฟ้มสมรรถนะที่-5-การออกแบบการเรียนรู้.docx por
แฟ้มสมรรถนะที่-5-การออกแบบการเรียนรู้.docxแฟ้มสมรรถนะที่-5-การออกแบบการเรียนรู้.docx
แฟ้มสมรรถนะที่-5-การออกแบบการเรียนรู้.docxKamontip Jiruksa
4 visualizações9 slides
แฟ้มสมรรถนะที่-3-การพัฒนาตนเอง.docx por
แฟ้มสมรรถนะที่-3-การพัฒนาตนเอง.docxแฟ้มสมรรถนะที่-3-การพัฒนาตนเอง.docx
แฟ้มสมรรถนะที่-3-การพัฒนาตนเอง.docxKamontip Jiruksa
2 visualizações17 slides

Mais de Kamontip Jiruksa(6)

ขั้นตอนการดำเนินการ.docx por Kamontip Jiruksa
ขั้นตอนการดำเนินการ.docxขั้นตอนการดำเนินการ.docx
ขั้นตอนการดำเนินการ.docx
Kamontip Jiruksa7 visualizações
โครงงานการงานอาชีพ บทที่1.docx por Kamontip Jiruksa
โครงงานการงานอาชีพ บทที่1.docxโครงงานการงานอาชีพ บทที่1.docx
โครงงานการงานอาชีพ บทที่1.docx
Kamontip Jiruksa87 visualizações
PW วิทยฐานะ 2561 ผอ.pptx por Kamontip Jiruksa
PW วิทยฐานะ 2561 ผอ.pptxPW วิทยฐานะ 2561 ผอ.pptx
PW วิทยฐานะ 2561 ผอ.pptx
Kamontip Jiruksa9 visualizações
แฟ้มสมรรถนะที่-5-การออกแบบการเรียนรู้.docx por Kamontip Jiruksa
แฟ้มสมรรถนะที่-5-การออกแบบการเรียนรู้.docxแฟ้มสมรรถนะที่-5-การออกแบบการเรียนรู้.docx
แฟ้มสมรรถนะที่-5-การออกแบบการเรียนรู้.docx
Kamontip Jiruksa4 visualizações
แฟ้มสมรรถนะที่-3-การพัฒนาตนเอง.docx por Kamontip Jiruksa
แฟ้มสมรรถนะที่-3-การพัฒนาตนเอง.docxแฟ้มสมรรถนะที่-3-การพัฒนาตนเอง.docx
แฟ้มสมรรถนะที่-3-การพัฒนาตนเอง.docx
Kamontip Jiruksa2 visualizações

แฟ้มสมรรถนะที่-7-การบริหารจัดการชั้นเรียน.docx