Anúncio
Regulamin serwisu Oferia
Regulamin serwisu Oferia
Regulamin serwisu Oferia
Regulamin serwisu Oferia
Anúncio
Regulamin serwisu Oferia
Regulamin serwisu Oferia
Regulamin serwisu Oferia
Regulamin serwisu Oferia
Regulamin serwisu Oferia
Próximos SlideShares
REGULAMIN.docx.pdfREGULAMIN.docx.pdf
Carregando em ... 3
1 de 9
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Último(20)

Destaque(20)

Anúncio

Regulamin serwisu Oferia

  1. Regulamin serwisu Oferia.pl Artykuł 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa zasadyświadczenia przez Administratora na rzecz Użytkowników odpłatnych usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w Oferia, a także zasady świadczenia innych usług dodatkowych. 1.2. Oferia ułatwia Użytkownikom poszukiwanie Wykonawców lub Zleceniodawców w zakresie realizacji różnego rodzaju usług,a także umożliwia zawarcie umowypomiędzy Wykonawcą a Zleceniodawcą. 1.3. Użytkownik zobowiązany jestdo przestrzegania postanowień Regulaminu w przypadku korzystania z usług dostępnych w Oferia. 1.4. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Oferia jestskorzystanie z urządzeń komunikujących się z Internetem (np. komputer,telefon) wyposażonych w powszechnie dostępną przeglądarkę internetową. Artykuł 2. Definicje Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Administrator Spółka Leroy-Merlin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zsiedzibą w Warszawie,adres:ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa,NIP 113-00-89-950,REGON:010692148,zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowydla m.st.Warszawy w Warszawie,XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000053665,o kapitale zakładowym wynoszącym 51.000.000 zł; Oferia lub Serwis prowadzony w języku polskim przez Administratora serwis internetowyOferia.pl,dostępnyw domenie oferia.pl, służący do publikowania Ogłoszeń oraz zawierania umów dotyczących usług; Ogłoszenie informacja umieszczana w Oferia dotycząca Usługi lub Zlecenia zamieszczona odpowiednio – przez Wykonawcę lub Zleceniodawcę,mająca na celu znalezienie kontrahenta w zakresie dotyczącym przedmiotu Ogłoszenia w celu zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikami; Usługa czynność będąca treścią Ogłoszenia zamieszczonego przez Wykonawcę zgodnie z Regulaminem i oferowana do wykonania przez Wykonawcę (oferta lub zaproszenie do negocjacji); Zlecenie informacja umieszczana przez Zleceniodawcę w Serwisie,stanowiąca treść Ogłoszenia,będąca wyrazem zainteresowania daną usługą orazpropozycją powierzenia Wykonawcy realizacji danej czynności (zaproszenie do składania ofert); Propozycja Wykonania oferta składana Zleceniodawcyprzez Wykonawcę, zawierająca szczegóły dotyczące realizacji Zlecenia; Użytkownik pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,która zawarła umowę o korzystnie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora w ramach Oferia; Wykonawca Użytkownik prezentujący za pośrednictwem Oferia możliwość wykonania określonej Usługi lub składający Propozycję Wykonania usługi (oferta) w odpowiedzi na Zlecenie; Zleceniodawca Użytkownik umieszczającyw Serwisie Zlecenie lub składającyzamówienia na Usługi w ramach Serwisu; Konto zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony w Oferia na rzecz Użytkownika od momentu pierwszeg o prawidłowego logowania się w Oferia,umożliwiającypełne korzystanie z Serwisu orazgromadzenie informacji na tematczynności wykonywanych przez Użytkownika w Oferia, chronionyunikalną nazwą Użytkownika (login) i hasłem; Formularz Kontaktowy dostępnyw Oferia formularzelektroniczny służący do kontaktu z pracownikami Administratora,obsługującymi Serwis,dostępnyw zakładce „Kontakt” (http://oferia.pl/kontakt); Regulamin
  2. niniejszyregulamin. Artykuł 3. Rejestracja 3.1. Możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu przez Użytkownika wymaga zarejestrowania się w Oferia. 3.2. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji orazwszystkich dalszych czynności w Serwisie może dokonać wyłącznie osoba,która jestdo tego należycie umocowana przez ten podmiot. 3.3. Rejestracji dokonuje się poprzezwypełnienie elektronicznego formularza udostępnianego przez Administratora na stronach Serwisu orazakceptację Regulaminu. 3.4. Prawidłowe wykonanie powyższych czynności powoduje otrzymanie przez Użytkownika automatycznego powiadomienia Oferia na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Moment aktywacji Konta Użytkownika równoznaczny jestz zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem umowyo świadczenie usług w Oferia na zasadach wynikających z Regulaminu. 3.5. Każdy może korzystać z Serwisu poprzez wskazanie adresu mailowego (loginu) i hasła dostępu w ramach rejestracji w Oferia.Korzystanie z usług Serwisu wymaga dodatkowo akceptacji Regulaminu przez tego Użytkownika. Zawarcie umowy o świadczenie usług w Serwisie pomiędzyUżytkownikiem wskazanym w niniejszym ustępie a Administratorem następuje w momencie opisanym w ustępie poprzedzającym. 3.6. Administrator może żądać udokumentowania przez Użytkownika wskazywanych w Oferia danych. 3.7. Aktywacja Konta w Oferia powoduje udostępnienie niektórych danych Użytkownika na publicznie dostępnych stronach Serwisu.Użytkownik samodzielnie wybiera,które z danych będą wyświetlane,z zastrzeżeniem postanowień poniższych. 3.8. W ramach Oferia Użytkownik może prezentować dodane przez siebie pliki,w tym zdjęcia oraz inne materiałyi elementy.W przypadku Użytkowników będących osobami fizycznymi, w ramach Oferia wyświetlane i publicznie dostępne jestco najmniej imię i nazwisko Użytkownika. W przypadku Użytkowników nie będących osobami fizycznymi, w ramach Oferia wyświetlana i publicznie dostępna jest co najmniej firma Użytkownika (nazwa prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa związana z wykonywaniem działalności gospodarczej). 3.9. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z prezentowania niektórych danych w wizytówce z zastrzeżeniem punktu 3.11. 3.10. W przypadku jakiejkolwiek zmianydanych Użytkownika wskazanych podczas rejestracji,Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Oferia. 3.11. Zabronione jestusuwanie przez Użytkownika danych, o których mowa w punkcie 3.8 zdanie drugie i trzecie w trakcie korzystania z usług Oferia,a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Artykuł 4. Ogólne warunki wystawiania Ogłoszeń 4.1. Administrator udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe w celu umożliwienia im zamieszczania Ogłoszeń oraz zawierania umów dotyczących przedmiotu Ogłoszenia (usług) na zasadach określonych w Regulaminie. 4.2. Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie przez Użytkownika uprawnionego do zawarcia i wykonania umowybędącej rezultatem zamieszczonego Ogłoszenia,z uwzględnieniem postanowień punktu 3.2 Regulaminu. 4.3. Administrator nie jeststroną transakcji dokonywanych pomiędzy Użytkownikami w Serwisie i nie gwarantuje,że Użytkownicy jako strony umów mają możliwość ich zawarcia lub wykonania. 4.4. Treść Ogłoszenia powinna być przygotowana w sposób rzetelnyi kompletnyoraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do istoty i właściwości Usługi lub Zlecenia. 4.5. Ogłoszenie należy umieścić w odpowiedniej ze względu na jego rodzaj kategorii branżowej. Administrator zastrzega sobie możliwość zmianykategorii Ogłoszenia wskazanej przez Użytkownika, w przypadku umieszczenia Ogłoszenia w ewidentnie błędnej kategorii. 4.6. Treść Ogłoszenia powinna być zgodna z wymogami prawa,w szczególności powinna zawierać
  3. wymagane prawem informacje,w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów.Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Ogłoszeniu,w tym jestodpowiedzialnyza wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu. 4.7. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika. Administrator nie ingeruje w treść Ogłoszeń oraz nie dokonuje w tym zakresie modyfikacji,z zastrzeżeniem postanowienia 4.12. 4.8. Treść Ogłoszenia,w tym jego przedmiot,nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa,w tym dóbr osobistych lub praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich i innych praw własności intelektualnej),a także dobrych obyczajów, jak również nie może wpływać negatywnie na dobre imię i renomę Administratora. 4.9. Zabronione jestpodejmowanie przez Użytkownika działań lub publikowanie Ogłoszeń zawierających treści wymienione jako zakazane w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 4.10. Zabronione jestkopiowanie treści i innych materiałów (plików graficznych,dokumentów itp.) będących częścią Ogłoszeń opublikowanych w Serwisie w celu publikacji tych treści i materiałów na zewnętrznych, niezależnych od Serwisu stronach internetowych. 4.11. Użytkownicy powinni dołożyć należytej staranności,aby tworzone przez nich Ogłoszenia,a także oferty oraz oświadczenia o ich przyjęciu nie były dokonywane lekkomyślnie,omyłkowo lub też bez zrozumienia konsekwencji wynikających z Regulaminu i przepisów polskiego prawa. 4.12. Administrator zastrzega sobie możliwość ukrywania fragmentów Zleceń,w zakresie odnoszącym się do danych umożliwiających kontaktz kontrahentem (imię,nazwisko,adres,telefon,dane komunikatorów itp.). W takim wypadku Ogłoszenie opatrzone będzie stosownym komunikatem.Dostęp do ukrytych danych uwarunkowanyjestuiszczeniem opłatyzgodnie z aktualnym cennikiem. 4.13. Zabronione jestpodejmowanie przez Użytkownika działań polegających w szczególności na symulowaniu udzielania odpowiedzi na Ogłoszenie lub wystawianiu opinii w związku z Ogłoszeniem celem uzyskania wyższej wiarygodności w systemie ocen.Działania takie nie mogą być dokonywane przy użyciu Kont innych Użytkowników lub przez osobybliskie Użytkownikowi,osoby wspólnie zamieszkujące z Użytkownikiem, bądź osoby,z którymi Użytkownik pozostaje w relacjach powodujących uzasadnione wątpliwości,że Użytkownik i te osobydziałają w porozumieniu. Artykuł 5. Publikacja Zlecenia 5.1. W celu zamieszczenia Ogłoszenia,którego treścią jestZlecenie,Użytkownik posiadającyKonto i zalogowany na nim powinien spełnić łącznie następujące warunki: a. stworzyć i zatwierdzić opis Zlecenia,określającyogół warunków,na jakich Zlecenie ma być wykonane, poprzez wypełnienie formularza zamieszczenia Ogłoszenia dostępnego na stosownej stronie Serwisu – opis powinien być zgodny z zasadami określonymi w Załączniku nr 1do Regulaminu, b. wybrać interesujące Użytkownika opcje dodatkowe dotyczące publikacji Ogłoszenia, c. dokonać płatności za wybrane płatne opcje publikacji,wg cennika stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu. 5.2. W celu zamieszczenia Ogłoszenia,którego treścią jestZlecenie,podmiotnieposiadającyKonta lub niezalogowanyna nim powinien spełnić łącznie następujące warunki: a. stworzyć i zatwierdzić opis Zlecenia,określającyogół warunków na jakich Zlecenie ma być wykonane, poprzez wypełnienie formularza zamieszczenia Ogłoszenia dostępnego na stosownej stronie Serwisu – opis powinien być zgodny z zasadami określonymi w Załączniku nr 1do Regulaminu, b. wybrać interesujące Użytkownika opcje dodatkowe dotyczące publikacji Ogłoszenia, c. podać swoje dane osobowe, d. zaakceptować Regulamin, e. potwierdzić chęć publikacji Zlecenia poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Oferia na adres e-mail podanyprzez Użytkownika publikującego Zlecenie, f. dokonać płatności za wybrane płatne opcje publikacji,wg cennika stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu. 5.3. Użytkownik ma możliwość zmianytreści (edycji) Zlecenia. 5.4. Wykonawcy zainteresowani Zleceniami składają Propozycje Wykonania poprzez skorzystanie z dostępnego w Serwisie narzędzia „Zaproponuj Warunki”.Propozycje Wykonania zostaną umieszczone
  4. w treści Zlecenia i powinnybyć zredagowane w czytelny i precyzyjny spos ób,a ich treść powinna być zgodna z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 5.5. Jeżeli Propozycja Wykonania obejmuje podstawowe warunki wykonania usługi tj.co najmniej termin wykonania,warunki realizacji oraz cenę, stanowi ona ofertę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.Jeżeli Propozycja Wykonania nie obejmuje powyższych danych, należy ją rozumieć jedynie jako zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji. 5.6. Publikacja Zlecenia kończy się w następujących sytuacjach: a. z chwilą wyboru Wykonawcy Zlecenia przez Zleceniodawcę, b. po upływie terminu publikacji Zlecenia ustalonego przez Zleceniodawcę; c. w przypadku wcześniejszego zakończenia publikacji Zlecenia przezZleceniodawcę. 5.7. W przypadku, gdy publikacja Zlecenia zakończy się wyborem Wykonawcy przedstawiającego ofertę,a wybrany Wykonawca zaakceptuje wybór, na skutek przyjęcia oferty pomiędzy Wykonawca a Zleceniodawcą dochodzi do zawarcia umowy o treści ustalonej przez Strony w Oferia. W takim wypadku Zleceniodawca i wybrany Wykonawca powinni przystąpić do czynności związanych z realizacją umowy. 5.8. Jeżeli ważność umowyzależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa, np. zachowania formy pisemnej bądźinnej formy szczególnej,strony powinny niezwłocznie przystąpić do wykonania tych czynności. 5.9. Strony umowypowinny nawiązać kontakt nie później niż w terminie siedmiu dni od momentu akceptacji wyboru przez Wykonawcę. Artykuł 6. Publikacja Usługi 6.1. W celu zamieszczenia Ogłoszenia,którego treścią jestUsługa,Użytkownik posiadającyKonto i zalogowany na nim powinien spełnić łącznie następujące warunki: a. stworzyć i zatwierdzić opis Usługi,określającyogół warunków transakcji,poprzezwypełnienie formularza zamieszczenia Ogłoszenia dostępnego na stosownej stronie Serwisu – opis powinien być zgodny z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu, b. dokonać płatności za wybrane płatne opcje publikacji,wg cennika stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu. 6.2. W celu publikacji Usługi podmiotnieposiadającyKonta lub niezalogowanyna nim powinien spełnić łącznie następujące warunki: a. stworzyć i zatwierdzić opis Usługi,określającyogół warunków transakcji,poprzezwypełnienie formularza zamieszczenia Ogłoszenia dostępnego na stosownej stronie Serwisu – opis powinien być zgodny z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu, b. podać swoje dane osobowe, c. zaakceptować Regulamin, d. potwierdzić chęć publikacji Usługi poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Oferia na adres e-mail podanyprzez podmiotpublikującyUsługę, e. dokonać płatności za wybrane płatne opcje publikacji,wg cennika stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu. 6.3. Użytkownik ma możliwość zmianytreści (edycji) Usługi. 6.4. Jeżeli Usługa obejmuje podstawowe warunki jej wykonania tj.co najmniej termin wykonania,warunki realizacji oraz cenę,stanowi ona ofertę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.Jeżeli Usługa nie obejmuje powyższych danych, należy ją rozumieć jedynie jako zaproszenie do negocjacji lub zaproszenie do składania ofert. 6.5. Użytkownicy zainteresowani Usługami oferowanymi przez Wykonawców składają zamówienia (oferty lub oświadczenia o akceptacji oferty) lub wysyłają je do wyceny poprzez odpowiednie formularze zamieszczone na stronie z opublikowaną Usługą. 6.6. Publikacja Usługi kończysię w następujących sytuacjach: a. po upływie terminu publikacji Usługi; b. w przypadku wcześniejszego zakończenia publikacji Usługi przezWykonawcę.
  5. 6.7. Jeżeli zamówienie,złożone przez Zleceniodawcę po skorzystaniu z narzędzia „Złóż zamówienie”, zostanie przyjęte i zaakceptowane przez Wykonawcę, strony zawierają umowę o treści ustalonej w Oferia. W takiej sytuacji powinnyprzystąpić do czynności zmierzających do realizacji umowy, której przedmiotem jesttreść zamówienia. 6.8. Jeżeli wycena zamówienia przesłana przez Wykonawcę do Zleceniodawcypo skorzystaniu z narzędzia „Poproś o wycenę” umieszczonego w opisie Usługi,zostanie przyjęta i zaakceptowana przez Zleceniodawcę,stronyzawierają umowę o treści ustalonej w Oferia. W takiej sytuacji powinny przystąpić do czynności zmierzających do realizacji umowy, której przedmiotem jesttreść zamówienia. 6.9. Jeżeli ważność umowyzależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa, np. zachowania formy pisemnej bądźinnej formy szczególnej,strony powinny niezwłocznie przystąpić do wykonania tych czynności. 6.10. Strony umowypowinny nawiązać kontakt nie później niż w terminie siedmiu dni od momentu akceptacji wyceny przez Zleceniodawcę (w przypadku skorzystania przez niego z formularza wyceny) lub od momentu akceptacji zamówienia przez Wykonawcę (w przypadku zamówienia z cennika szczegółowego). Artykuł 7. Opłaty 7.1. Część usług w ramach Oferia świadczonych jestodpłatnie.Wysokość opłatza poszczególne usługi oraz zasady ich pobierania określa Załącznik nr 2 do Regulaminu. 7.2. Opłaty za usługi świadczone przez Administratora w ramach Oferia mogą być uiszczane przez Użytkownika za pomocą przelewu,karty płatniczej lub wiadomości SMS. 7.3. Użytkownikom faktury VAT wystawiane są wyłącznie na ich żądanie. Artykuł 8. System ocen 8.1. W ramach Oferia udostępnionyjestsystem ocen,który służy do wystawiania Wykonawcom opinii na tematprzebiegu i realizacji transakcji.Zleceniodawca będącystroną umowymoże jednokrotnie wystawić Wykonawcy tej umowyocenę za każdą przeprowadzoną transakcję.Wykonawca,który otrzymał ocenę może ją jednokrotnie uzupełnić o swoją odpowiedź. 8.2. Treści ocen oraz odpowiedzi są informacjami jawnymi,dostępnymi dla wszystkich odwiedzających Oferia. 8.3. Ocena jestzawsze przyporządkowana do konkretnej transakcji – Ogłoszenia.Użytkownik ponosi odpowiedzialność za umieszczone przez siebie ocenyoraz odpowiedzi. 8.4. Oceny oraz odpowiedzi powinnybyć zredagowane w czytelny i precyzyjny sposób,a ich treść powinna być zgodna z zasadami zapisanymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 8.5. Administrator nie ingeruje w treści ocen oraz odpowiedzi.Administrator usuwa ocenę lub odpowiedź, na zasadach przewidzianych przepisami prawa,w tym gdy narusza ona dobre obyczaje lub narusza lub zagraża naruszeniem dóbr osobistych,a także gdy sprzeczna jestz zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu.Postanowienie punktu 9.5.stosuje się odpowiednio. 8.6. Niedozwolone są działania,których efektem może być sztuczne zawyżanie wiarygodności Użytkownika w systemie ocen,na przykład poprzez wystawianie nieprawdziwych ocen lub ocenianie transakcji,które nie doszły do skutku. Artykuł 9. Forum 9.1. Forum Oferia jestwydzieloną częścią Serwisu podzieloną na fora branżowe, na której Użytkownicy mogą wymieniać się p dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem a także prowadzić dyskusję. 9.2. Treści zamieszczane na Forum Oferia są informacjami jawnymi,dostępnymi dla wszystkich odwiedzających Oferia. 9.3. Umieszczając wypowiedźna Forum Oferia Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na jej publikację w Serwisie wrazz ozn Użytkownika (wskazaniem autora) wypowiedzi. 9.4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez niego na Forum Oferia. Użytkownik zobowiązany wszelkiej szkody, jaką Administrator może ponieść z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z naruszenie wynikających z wypowiedziami Użytkownika zamieszczonymi w ramach Forum Oferia.
  6. 9.5. Administrator może usunąć całość lub fragmentkażdej wypowiedzi,w szczególności jeżeli zawiera ona: a. treści reklamujące stronyinternetowe lub serwisykonkurencyjne wobec Oferia, b. wypowiedzi wulgarne,obraźliwe,obsceniczne,sprzeczne z powszechnymi zasadami współżycia społecznego lub dob c. publikacje i materiały,których umieszczenie na Forum Oferia narusza prawa osób trzecich, w szczególności dane oso oraz korespondencję lub treści rozmów telefonicznych bez zgody osób zainteresowanych, d. treści umyślnie wprowadzające w błąd osoby,które oczekują pomocy lub odpowiedzi na pytania związane z funkcjono e. wypowiedzi zagrażające naruszeniem lub naruszające obowiązujące przepisyprawa lub uprawnienia osób trzecich,w autorskie i inne prawa własności intelektualnej,dobra osobiste,a także interesyAdministratora lub podmiotów znim w stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji. Artykuł 10. Zastrzeżenia 10.1. Administrator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Oferia, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń z zastrzeżeniem punktu4.12. 10.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach Serwisu,ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów związanych z Ogłoszeniem,podanie przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji w Ogłoszeniu lub Propozycji Wykonania, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osobytrzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. 10.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność Użytkowników do zawarcia i realizacji umowy. 10.4. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Ogłoszenia lub zablokowania Konta w przypadku naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu. 10.5. W przypadku blokady Konta wszystkie opublikowane przez Użytkownika Ogłoszenia zostają automatycznie usunięte,a Użytkownik nie może korzystać z żadnych usług świadczonych przez Administratora w ramach Oferia. 10.6. Administrator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia,jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisyprawa,w szczególności gdy zawiera treści: a. powszechnie uznane za obraźliwe, b. noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, c. naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, d. szkodzące dobremu imieniu lub renomie Administratora lub jego partnerów, e. wprowadzające w błąd. 10.7. Administrator nie odpowiada za: a. brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia, b. realizację obowiązków Użytkowników wynikających z przepisów konsumenckich, c. działanie siływyżej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Administratora niezależnych. Artykuł 11. Postępowanie reklamacyjne 11.1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje niewykonania bądźnienależytego wykonania przez Administratora usług w ramach Oferia,w terminie 7 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia,w którym emisja powinna się zakończyć. Jeżeli reklamacja dotyczy innych niż emisja Ogłoszenia usług,reklamację należy złożyć w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. 11.2. Reklamacje należyzgłaszać Administratorowi za pośrednictwem Formularza Kontaktowego lub pisemnie listem poleconym na adres Administratora z dopiskiem „Serwis Oferia.pl”.O terminie złożenia reklamacji pisemnie decyduje data nadania przesyłki (data stempla pocztowego). 11.3. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (imię,nazwisko,adres korespondencyjny,adres e- mail i numer telefonu),numer Ogłoszenia,którego dotyczy reklamacja (jeśli numer został nadany), bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia,a także dodatkowo okoliczności lub materiały
  7. uzasadniające reklamację. 11.4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie,nie później niż w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji. 11.5. Jeżeli podane przez Użytkownika w reklamacji dane wymagają uzupełnienia,Administrator zwróci się do Użytkownika o wskazanie w zakreślonym terminie dodatkowych informacji. 11.6. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie,o którym mowa w punkcie 11.4.powyżej, Administrator zawiadomi o tym Użytkownika wskazując przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji. 11.7. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomionydrogą korespondencji elektronicznej na adres poczty elektronicznej Użytkownika zarejestrowanyw Oferia. 11.8. Reklamacje nie pozwalające zidentyfikować Ogłoszenia lub Użytkownika, a także złożone po terminie mogą nie być rozpatrzone. Artykuł 12. Rozwiązanie umowy 12.1. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać z Administratorem umowę o świadczenie usług w ramach Oferia, poprzez wysłanie za pośrednictwem Formularza Kontaktowego wiadomości email zawierającej oświadczenie o rozwiązaniu umowyze wskazaniem danych identyfikujących Konto. Administrator może zweryfikować prawdziwość oświadczenia poprzezwysłanie na adres e-mail przypisany do Konta prośbyo potwierdzenie. 12.2. W przypadku potwierdzenia oświadczenia umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, chyba że aktualnie Użytkownik publikuje lub odpowiada na emitowane Ogłoszenie.W takim wypadku Umowa ulega rozwiązaniu po upływie 30 dni od zakończenia emisji ostatniego Ogłoszenia,w którym Użytkownik uczestniczył (publikował lub brał udział) korzystając z danego Konta. 12.3. Administrator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowyz Użytkownikiem,który narusza postanowienia Regulaminu. 12.4. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Administratora,Użytkownik nie może dokonać ponownej rejestracji w Serwisie bezuprzedniej zgody Administratora. Artykuł 13. Polityka prywatności 13.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jestLeroy Merlin Polska sp.z o.o. 13.2. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i jestwpisanydo ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych pod numerem 002933/2010. 13.3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami ustawyz dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych i ustawyz dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,w celu zawarcia, ustalenia treści i rozwiązania umowyo świadczenie przez Administratora usług w Serwisie orazw celu świadczenia i rozliczenia przez Administratora tych usług. 13.4. Dane osobowe Użytkowników są za ich zgodą przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Administratora (w tym Serwisu),a także świadczeniem usług przezAdministratora. 13.5. Podanie danych osobowych jestdobrowolne.Wszyscy użytkownicy Internetu mogą bez utworzenia Konta oraz podawania danych osobowych zapoznawać się z Ogłoszeniami zamieszczonymi w Serwisie. Dla zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie konieczne jestpodanie w tym celu następujących danych: imię,nazwisko,telefon, adres e-mail. 13.6. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych,w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania orazprawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. 13.7. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli dalsze przetwarzanie
  8. tych danych przez Administratora jestkonieczne oraz dopuszczalne na podstawie przepisów prawa,w tym jeśli Użytkownik nie uregulował wszystkich zobowiązań wobec Administratora lub jeśli Administrator otrzyma i utrwali dla celów dowodowych informację,iżUżytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył Regulamin bądźobowiązujące przepisyprawa,a zachowanie danych jestniezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. 13.8. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych,Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego,umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację,a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Administratora danych osobowych innemu niżAdministrator podmiotowi. 13.9. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa,w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane podmiotom trzecim,wskazanym przez Administratora,w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Administratora czynności dotyczące realizowanych na rzecz Użytkownika przez Administratora w ramach Serwisu usług w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji tych usług. 13.10. Dane osobowe Użytkowników dokonujących płatności on-line za świadczone przez Administratora usługi są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd RejonowyPoznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399,krajowej instytucji płatniczej nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisanej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012.Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. następuje: a. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za usługi świadczone przez Administratora na rzecz Użytkowników w ramach Oferia, b. niezwłocznie po wyborze przez Użytkownika w Serwisie sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line. 13.11. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utratyoraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzezstosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych. 13.12. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami,Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności,pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości. 13.13. Administrator wykorzystuje adresyIP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami.Ponadto,adresyIP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie,z którego następuje połączenie) i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Użytkowników w celu realizacji usług Serwisu. 13.14. Administrator stosuje pliki "cookies".Informacje zbierane przy pomocy "cookies"pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników i innych użytkowników Internetu odwiedzających Serwis,jak równieżsłużą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników Internetu z Oferii. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies"zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Oferii, może jednak spowodować pewne utrudnienia.Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Informacja o Cookies zamieszczona pod adresem: http://oferia.pl/cookies. Artykuł 14. Zmiany regulaminu 14.1. Administrator może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Oferia. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora,który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Oferia zmienionego Regulaminu.Ogłoszenia opublikowane przed wejściem w życie zmian emitowane są na zasadach dotychczasowych. 14.2. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Oferia po wejściu w życie zmian Regulaminu zostanie
  9. powiadomionyo tych zmianach i o możliwości ich akceptacji.Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowyz Administratorem w ramach Oferia. Artykuł 15. Prawo właściwe i spory 15.1. Prawem właściwym dla umowypomiędzy Użytkownikiem a Administratorem,której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Oferia na warunkach określonych w Regulaminie,jestprawo polskie. 15.2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora w ramach Oferia będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądypowszechne. Artykuł 16. Załączniki Regulamin zawiera następujące załączniki,które stanowią jego integralną część: Załącznik nr 1: Czynności zakazane Załącznik nr 2: Cennik usług Artykuł 17. Ważność Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne,pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
Anúncio